Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 28.4.2005

Uznesenia z riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konanej dňa 28.4.2005

Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Uznesenie č. 38/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje za zostavovateľov uznesenia: JUDr. Ilčíka a Jána Jackuliaka a za overovateľov zápisnice : Jaroslava Juhaniaka a Ing. Morháča.

Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 39/2005
MsZ v Lučenci berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za obdobie február - apríl 2005
Uznesenie č. 40/2005
MsZ v Lučenci berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za obdobie február - apríl 2005 s pripomienkou.

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2004.
Uznesenie č. 41/2005
MsZ v Lučenci berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2004.

Správa o plnení rozpočtu za rok 2004 a záverečný účet mesta Lučenec za rok 2004.
Uznesenie č. 42/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje :
a/ záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2004
b/ rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2004
c/ celoročné hospodárenie Mesta Lučenec za rok 2004 bez výhrad.

Návrh racionalizácie siete materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Lučenec a zmenu kapitálových výdavkov rozpočtu Mesta pre rok 2005
Uznesenie č. 43/2005
MsZ v Lučenci I. berie na vedomie Návrh racionalizácie siete materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Lučenec a zmenu kapitálových výdavkov rozpočtu Mesta pre rok 2005
II. schvaľuje zmenu kapitálových výdavkov rozpočtu Mesta Lučenec pre rok 2005 /1 mil. Sk MŠ Dr.Herza a 500 tis. Sk MŠ Zvolenská/.

Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2005.
Uznesenie č. 44/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje :
1. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu:
- vo výške 200 tis. Sk na zvýšenie rozpočtu na oddieli 08.2.0.3 - Kultúra
- vo výške 1.000 tis. Sk na zvýšenie rozpočtu na oddieli 01.1.1.6/1 na položke 714001 Nákup osobných automobilov
- vo výške 2.000 tis. Sk na zvýšenie rozpočtu na oddieli 06.2.0/2 na položke 717001 Realizácia nových stavieb na pokračovanie investičnej akcie Technická infraštruktúra Modré zeme
2. zvýšenie rozpočtu škôl a školských zariadení v príjmovej a zároveň vo výdavkovej časti o 2.250 tis. Sk
3. presun finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu vo výške 8.000 tis. Sk z pol. 231 Príjem z predaja budov na pol. 454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu a zároveň vo výdavkovej časti rozpočtu použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 6.500 tis. Sk na kapitálové výdavky v rámci oddielu 04.5.1 a 1.500 tis. Sk na rekonštrukciu radnice v rámci oddielu 06.2.0/2
4. presun finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 1.500 tis. Sk z oddielu 06.2.0/2 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív na oddiel 09.1.1.1/2 na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 1.000 tis. Sk na plynofikáciu MŠ Dr. Herza a 500 tis. Sk na rekonštrukciu budovy MŠ Zvolenská cesta.

Správa o prijatí investičných úverov Mestom Lučenec.
Uznesenie č. 45/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje prijatie investičných úverov Mestom Lučenec v celkovej výške 45 mil. Sk nasledovne:
a) výška úveru : 25 mil. Sk na "Prekrytie ľadovej plochy zimného štadióna"
Banka: OTP banka
b) výška úveru: 6 mil. Sk na "Výstavbu tréningového futbalového ihriska - umelý trávnik"
Banka: Dexia
c) výška úveru: 14 mil. Sk na "Výstavbu letného kúpaliska"
Banka: Dexia

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Lučenec.
Uznesenie č. 46/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Lučenec.

Dodatok č. 5, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
Uznesenie č. 47/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Dodatok č.5, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.

Úprava cien v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami Mesto Lučenec /objednávateľ/ a MEPOS s r.o. /zhotoviteľ/ zo dňa 30.6.1993
Uznesenie č. 48/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje :
Úpravu cien v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami Mesto Lučenec /objednávateľ/ a MEPOS s r.o. /zhotoviteľ/ zo dňa 30.6.1993 - zvýšenie cien všetkých poskytovaných služieb o 3,1 %.

Správa o žiadostiach o odpredaj a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec:

Uznesenie č. 49 /2005
MsZ v Lučenci
schvaľuje
Ing. Dedinskej Kvetoslave, M.Rázusa č. 1, Lučenec
- v zmysle § 31 Zásad o hospodárení s majetkom Města Lučenec priamy odpredaj pozemku, časť z parc.č. 1905 vo výmere cca 884 m2 v k.ú. Lučenec, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, za účelom vytvorenia parkovacej plochy
- v zmysle § 29 Zásad o hospodárení s majetkom Města za cenu 300,- Sk/m2 z dôvodu
- skrášlenia prostredia

Uznesenie č. 50/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Frantovi Petrovi, Trnavská č. 13, Bratislava v zmysle § 31 Zásad o hospodárení s majetkom Města Lučenec priamy odpredaj pozemku, časť z parc.č. 1905 vo výmere cca 108 m2 v k.ú. Lučenec, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, za účelom vytvorenia prístupu na pozemok v jeho vlastníctve - v zmysle § 29 Zásad o hospodárení s majetkom Města za cenu 300.- Sk/m2 z dôvodu záujmu mesta, lebo pozemok nie je inak využiteľný.

Uznesenie č. 51/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Družstvu Budúcnosť, M.Rázusa č. 29, Lučenec odpredaj pozemku, časť z parc.č. 2028/1 vo výmere cca 108 m2, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, z dôvodu riešenia prístupu do dvornej časti objektu "Viecha", Jókaiho ulica za cenu v zmysle Zásad hospodárenia - 918.- Sk/m2

Uznesenie č. 52/2005
MsZ v Lučenci neschvaľuje Drugdovi Ľubomírovi, Gagarinova č. 32, Lučenec
a/ odpredaj verejných WC na Námestí republiky, na pozemku, parc.č. 2659/2 a pozemku, parc.č. 2659/2 zast.pl., vo výmere 92 m2 s podmienkou zachovania súčasného účelu - verejného WC.
b/ schvaľuje dlhodobý 10 ročný prenájom verejných WC - za výšku nájmu 1,- Sk/m2/rok

Uznesenie č. 53/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Nagyovi Kolomanovi a manž. Magdaléne, Pavlovova č. 19, Lučenec - odpredaj pozemkov, parc.č. 592/2 zast.pl., vo výmere 85 m2 a parc.č. 592/1 zast.pl., vo výmere 178 m2, v k.ú. Lučenec z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania užívaných nehnuteľností - za cenu 300.- Sk/m2

Uznesenie č. 54/2005
MsZ v Lučenci schvaľuj - odkúpenie do majetku Mesta Lučenec od Poľany š.p. v likvidácii, Gemerská cesta č. 1, Lučenec - pozemky, parc.č. 628/4 zast.pl., vo výmere 74 m2 a parc.č. 628/6 záhrady, vo výmere 22 m2 v k.ú. Opatová - za ponúknutú cenu spolu 16.000.- Sk, t.j. 167.- Sk/m2

Uznesenie č. 55/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje firme Slovak Telecom a.s., Wolkerova č. 34, Banská Bystrica - odpredaj pozemkov, časť z parc.č. 447/1 zast.pl., vo výmere cca 25 m2 v k.ú. Lučenec a časť z parc.č. 604/172 zast.pl., vo výmere cca 25 m2 v k.ú. Opatová, ktoré budú upresnené geometrickým plánom - za cenu v k.ú. Lučenec - 1500,- Sk/m2 - za cenu v k.ú. Opatová - 1000,.- Sk/m2
(uznesenie zrušené, viď uzn. č. 78/2011)


Uznesenie č. 56/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Stredoslovenskej energetike a.s., Ulica republiky Č. 5, ŽILINA - odpredaj pozemku, parc.č. 5924/55 zast.pl., vo výmere 9 m2, v k.ú. Lučenec - za cenu 1000.- Sk/m2

Uznesenie č. 57/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje došlé žiadosti o odpredaj pozemkov pod existujúcimi garážami pre
l/ Klimentovú Irenu, Starohorská č. 39, B.Bystrica - parc.č. 5043/1 zast.pl., vo výmere 22 m2 lokalita Rúbanisko I.
2/ Ing.Orsága Miroslava, Novomeského č. 18, LC - parc.č. 2145/4 zast.pl., vo výmere 22 m2 lokalita Sládkovičova ulica
- v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta - 300- Sk/m2

Uznesenie č. 58 /2005
MsZ v Lučenci odročuje Malčekovi Jánovi, Záhradná č. 22, Lučenec - odpredaj pozemkov, časť z parc.č. 34/1 vo výmere cca 270 m2 a časť z parc.č. 4/1 vo výmere cca 170 m2 v k.ú. Opatová, ktoré budú upresnené geometrickým plánom - za cenu v zmysle Zásad hospodárenia - 474.- Sk/m2

Uznesenie č. 59/2005
MsZ v Lučenci a) neschvaľuje odkúpenie pozemkov v lokalite Čurgov v k.ú. Opatová, zapísané na LV č. 1680, parc.č. 699/1 zast.pl., vo výmere 10076 m2, parc.č. 699/4 zast.pl., vo výmere 3007 m2 a parc.č. 701 zast.pl., vo výmere 618 m2, spolu vo výmere 13701 m2 od správcu konkurznej podstaty úpadcu LUKON a.s. v konkurze, JUDr. Hraška Vladimíra - pozemky v celosti za ponúknutú cenu 1.500.000.- Sk
b) schvaľuje zrušenie uznesenia MsZ č. 127/2003 zo dňa 9.9.2003

Uznesenie č. 60/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Stavoúnii a.s., Fiľakovská cesta, Lučenec - odpredaj pozemkov z majetku Mesta Lučenecna výstavbu garáží,časť z parc.č. 1446/13 zast.pl., a časť z parc.č. 1446/14 zast.pl., spolu vo výmere 781 m2, v k.ú. Lučenec, ktoré budú upresnené geometrickým plánom
- za východiskovú a ponúknutú kúpnu cenu 468.- Sk/m2 - do kúpnej ceny zapracovať podmienky stanovené vo výberovom konaní:
- vybudovanie garáží a prístupových komunikácií do 18 mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy, vybudovanie 2 garáží pre občanov s ŤZP, demontáž a vybudovanie nového oplotenia pre ZŠ, prekládku existujúcich sietí NN a VN vykonať na vlastné náklady, po vybudovaní komunikácií a úpravy zelene o celkovej rozlohe 1199 m2 previesť tieto stavby Mestu Lučenec za symbolickú cenu 1,- Sk.

Uznesenie č. 61/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Ladislavovi Bírovi, Z.Nejedlého č. 21, Lučenec - odpredaj pozemku, parc.č. 2162/2 zast.pl., vo výmere 345 m2, v k.ú. Lučenec, za účelom využitia na skladovanie a parkovanie- za cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta - 918.- Sk/m2

Uznesenie č. 62/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje opätovné vyhlásenie výberového konania na odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec - hotela Lučenské kúpele , súp. č. 1114 s príslušenstvom a pozemkov, parc.č. 7281 zast.pl., vo výmere 1323 m2 a parc.č. 7280/5 zast.pl., vo výmere 1482 m2 za minimálnu kúpnu cenu - 5 000.000,- Sk.

Uznesenie č. 63/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje pre Občianske združenie Hospic Rút a Noémi Lučenec, Rúbanisko I/19, Lučenec - prenájom nebytových priestorov na prízemí v budove na Nám.republiky 26, kancelárie č. 3 a č. 4, spolu vo výmere 41 m2 - za výšku nájmu 250.- Sk/m2/rok - na dobu nájmu do 31.6.2006

Uznesenie č. 64/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje pre Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, Bratislava - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Nám. republiky 26 v Lučenci na prvom poschodí, kancelárie č. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 a 111 a príslušenstvo, spolu o výmere 213 m2 - za výšku nájmu 250.-Sk/m2/rok - na dobu nájmu do 31.12.2005.

Uznesenie č. 65/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje pre Nubium Ing. Ladislav Strašil, Garbiarska 5, Košice - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov za účelom osadenia reklamných panelov na parc.č. 568/2 - 2 reklamné panely, parc.č. 4998/8 - 1 reklamný panel, parc.č. 4995/6 - 1 reklamný panel - za výšku nájmu v zmysle Zásad 5.000.- Sk/1 rekl. panel/rok na dobu do 31.12.2010

Uznesenie č. 66/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje pre Petra Dóžu, Sadová č. 5, 984 01 Lučenec - prenájom nebytových priestorov na Rúbanisku III/L7 (pred vstupom do knižnice) vo výmere cca 20 m2 - za výšku nájmu v zmysle jeho ponuky do výberového konania za cenu 600.-Sk/m2/rok - na dobu do 31.12.2007

Uznesenie č. 67/2005
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva MsZ v Lučenci schvaľuje - zrušenie uznesenia MsZ č. 10/8k/2001 zo dňa 27.2.2001 - zrušenie uznesenia MsZ č. 227/2004 zo dňa 15.12.2004

Doplnenie poradovníka uchádzačov na pridelenie bytov v dome osobitného určenia na Novohradskej ul č. 34, 36 v Lučenci - návrh
Uznesenie č. 68/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje doplnenie poradovníka uchádzačov o byt v dome osobitného určenia na Novohradskej ul. č. 34,36 v Lučenci podľa návrhu sociálno-zdravotnej, bytovej komisie pri MsZ v Lučenci.

Stav a dosiahnuté výsledky na úseku verejného poriadku Mestskou políciou v Lučenci za II. polrok 2004.
Uznesenie č. 69/2005
MsZ v Lučenci berie na vedomie správu Stav a dosiahnuté výsledky na úseku verejného poriadku Mestskou políciou v Lučenci za II. polrok 2004.

Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia Správy mestských športovísk Lučenec za I-IV Q/2004 a prehľad stavu pohľadávok po lehote splatnosti.
Uznesenie č. 70/2005
MsZ v Lučenci
I. berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Správy mestských športovísk Lučenec za I-IV Q/2004 a prehľad stavu pohľadávok po lehote splatnosti.
II. schvaľuje :
a/ Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Správy mestských športovísk Lučenec za I-IV Q/2004 a prehľad stavu pohľadávok po lehote splatnosti
b/ Transformačnú komisiu na transformáciu príspevkovej organizácie mesta Lučenec v zložení MUDr.Gáfrik, MUDr. Slivka, Ing. Morháč, N. Krišta a Ing. Móricová.

Informatívna správa o činnosti na úseku kultúry za rok 2004.
Uznesenie č. 71/2005
MsZ v Lučenci
I. berie na vedomie Informatívnu správu o činnosti na úseku kultúry za rok 2004.
II. schvaľuje Informatívnu správu o činnosti na úseku kultúry za rok 2004.

Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti "Človek - človeku" pri MsZ v Lučenci za rok 2004.
Uznesenie č. 72/2005
MsZ v Lučenci berie na vedomie Informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti "Človek - človeku" pri MsZ v Lučenci za rok 2004.

Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru za rok 2004
Uznesenie č. 73/2005
MsZ v Lučenci I. berie na vedomie Informatívnu správu o činnosti Mestského hasičského zboru za rok 2004
II. schvaľuje Informatívnu správu o činnosti Mestského hasičského zboru za rok 2004

Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 28.2.2005
Uznesenie č. 74/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 28.2.2005

Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2004.
Uznesenie č. 75/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Správu ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2004.

Návrh na vyradenie hnuteľného majetku Mesta Lučenec.
Uznesenie č. 76/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje :
· v zmysle § 23 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec vyradenie prebytočného hnuteľného majetku Mesta Lučenec prenajatého fy Prosan v hodnote 5.915.684,99 Sk v rozsahu podľa prílohy a jeho odpredaj fy Prosan za cenu 150,- tis. Sk
· v zmysle § 63 ods. 10 a ods.9 písm.c) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec účtovné usporiadanie pracovného stroja v nadobúdacej hodnote 1.548.519,- Sk ku dňa 6.4.1993 a v zostatkovej hodnote 0,-Sk ku dňa 31.12.2004

Schválenie Kúpnej zmluvy medzi Mestom Lučenec a Avant Holding a.s. za účelom usporiadania záväzku vyplývajúceho zo Zakladateľskej zmluvy o založení a.s. Primpark Lučenec uzatvorenej dňa 9.8.2002.
Uznesenie č. 77/2005
MsZ v Lučenc schvaľuje :
a/ Kúpnu zmluvu medzi Mestom Lučenec a Avant Holding a.s. za účelom usporiadania záväzku vyplývajúceho zo Zakladateľskej zmluvy o založení a.s. Primpark Lučenec uzatvorenej dňa 9.8.2002.
b/ Použitie finančných prostriedkov vo výške 6 733 500,- Sk bez DPH z rezervného fondu na úhradu kúpy projektovej dokumentácie.

"Rýchlostná cesta R2 Lovinobaňa - 0žďany" - variantné riešenie.
Uznesenie č. 78/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje variant červený - A na základe predloženého materiálu narhovanej "Rýchlostnej cesty R Lovinobaňa - Ožďany" v náväznosti na ďalší rozvoj mesta ako aj dopravného napojenia.

Ing. Milan Marko, v.r.
Primátor mesta Lučenec

Zostavovateľ uznesenia:
1. JUDr. Dušan Ilčík, v.r.
2. Ján Jackuliak, v.r.

Prepísala:
Mgr. Zuzana Nozdrovicziová

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka