Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2005

Zasadanie zo dňa 28.4.2005

Návrh programu riadneho zasadnutia MsZ, konaného dňa 28.04.2005

1.Otvorenie
2.Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3.Kontrola plnenia uznesení
4.Správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za obdobie február - apríl 2005
5.Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2004.
6.Správa o plnení rozpočtu za rok 2004 a záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2004.
7.Návrh racionalizácie siete materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Lučenec a zmenu kapitálových výdavkov rozpočtu Mesta pre rok 2005
8.Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2005.
9.Správa o prijatí investičných úverov Mestom Lučenec.
10.Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Lučenec.
11.Dodatok č. 5, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
12.Úprava cien v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami Mesto Lučenec /objednávateľ/ a MEPOS s r.o. /zhotoviteľ/ zo dňa 30.6.1993
13.Správa o žiadostiach o odpredaj a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
14.Informatívna správa o stave plnenia zmluvných záväzkov Jozefom Jackuliakom a návrh na predĺženie termínu plnenia zmluvných záväzkov
15.Doplnenie poradovníka uchádzačov na pridelenie bytov v dome osobitného určenia na Novohradskej ul č. 34, 36 v Lučenci – návrh
16.Stav a dosiahnuté výsledky na úseku verejného poriadku Mestskou políciou v Lučenci za II. polrok 2004.
17.Informatívna správa o činnosti príspevkovej organizácie mesta Lučenec - Správy mestských športovísk.
18.Správa o činnosti na úseku kultúry za rok 2004.
19.Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2004.
20.Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru za rok 2004
21.Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k 28.2.2005
22.Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2004.
23.Návrh na vyradenie hnuteľného majetku Mesta Lučenec.
24.Návrhy podnety a interpelácie poslancov
25.Rôzne
26.Diskusia
27.Záver

Návrh programu riadneho zasadnutia MsZ, konaného dňa 28.04.2005

1.Otvorenie
2.Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3.Kontrola plnenia uznesení
4.Správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za obdobie február - apríl 2005
5.Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2004.
6.Správa o plnení rozpočtu za rok 2004 a záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2004.
7.Návrh racionalizácie siete materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Lučenec a zmenu kapitálových výdavkov rozpočtu Mesta pre rok 2005
8.Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2005.
9.Správa o prijatí investičných úverov Mestom Lučenec.
10.Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Lučenec.
11.Dodatok č. 5, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
12.Úprava cien v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami Mesto Lučenec /objednávateľ/ a MEPOS s r.o. /zhotoviteľ/ zo dňa 30.6.1993
13.Správa o žiadostiach o odpredaj a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
14.Informatívna správa o stave plnenia zmluvných záväzkov Jozefom Jackuliakom a návrh na predĺženie termínu plnenia zmluvných záväzkov
15.Doplnenie poradovníka uchádzačov na pridelenie bytov v dome osobitného určenia na Novohradskej ul č. 34, 36 v Lučenci – návrh
16.Stav a dosiahnuté výsledky na úseku verejného poriadku Mestskou políciou v Lučenci za II. polrok 2004.
17.Informatívna správa o činnosti príspevkovej organizácie mesta Lučenec - Správy mestských športovísk.
18.Správa o činnosti na úseku kultúry za rok 2004.
19.Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2004.
20.Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru za rok 2004
21.Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k 28.2.2005
22.Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2004.
23.Návrh na vyradenie hnuteľného majetku Mesta Lučenec.
24.Návrhy podnety a interpelácie poslancov
25.Rôzne
26.Diskusia
27.Záver

Uznesenia z riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konanej dňa 28.4.2005

Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Uznesenie č. 38/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje za zostavovateľov uznesenia: JUDr. Ilčíka a Jána Jackuliaka a za overovateľov zápisnice : Jaroslava Juhaniaka a Ing. Morháča.

Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 39/2005
MsZ v Lučenci berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za obdobie február - apríl 2005
Uznesenie č. 40/2005
MsZ v Lučenci berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za obdobie február - apríl 2005 s pripomienkou.

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2004.
Uznesenie č. 41/2005
MsZ v Lučenci berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2004.

Správa o plnení rozpočtu za rok 2004 a záverečný účet mesta Lučenec za rok 2004.
Uznesenie č. 42/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje :
a/ záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2004
b/ rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2004
c/ celoročné hospodárenie Mesta Lučenec za rok 2004 bez výhrad.

Návrh racionalizácie siete materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Lučenec a zmenu kapitálových výdavkov rozpočtu Mesta pre rok 2005
Uznesenie č. 43/2005
MsZ v Lučenci I. berie na vedomie Návrh racionalizácie siete materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Lučenec a zmenu kapitálových výdavkov rozpočtu Mesta pre rok 2005
II. schvaľuje zmenu kapitálových výdavkov rozpočtu Mesta Lučenec pre rok 2005 /1 mil. Sk MŠ Dr.Herza a 500 tis. Sk MŠ Zvolenská/.

Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2005.
Uznesenie č. 44/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje :
1. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu:
- vo výške 200 tis. Sk na zvýšenie rozpočtu na oddieli 08.2.0.3 - Kultúra
- vo výške 1.000 tis. Sk na zvýšenie rozpočtu na oddieli 01.1.1.6/1 na položke 714001 Nákup osobných automobilov
- vo výške 2.000 tis. Sk na zvýšenie rozpočtu na oddieli 06.2.0/2 na položke 717001 Realizácia nových stavieb na pokračovanie investičnej akcie Technická infraštruktúra Modré zeme
2. zvýšenie rozpočtu škôl a školských zariadení v príjmovej a zároveň vo výdavkovej časti o 2.250 tis. Sk
3. presun finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu vo výške 8.000 tis. Sk z pol. 231 Príjem z predaja budov na pol. 454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu a zároveň vo výdavkovej časti rozpočtu použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 6.500 tis. Sk na kapitálové výdavky v rámci oddielu 04.5.1 a 1.500 tis. Sk na rekonštrukciu radnice v rámci oddielu 06.2.0/2
4. presun finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 1.500 tis. Sk z oddielu 06.2.0/2 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív na oddiel 09.1.1.1/2 na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 1.000 tis. Sk na plynofikáciu MŠ Dr. Herza a 500 tis. Sk na rekonštrukciu budovy MŠ Zvolenská cesta.

Správa o prijatí investičných úverov Mestom Lučenec.
Uznesenie č. 45/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje prijatie investičných úverov Mestom Lučenec v celkovej výške 45 mil. Sk nasledovne:
a) výška úveru : 25 mil. Sk na "Prekrytie ľadovej plochy zimného štadióna"
Banka: OTP banka
b) výška úveru: 6 mil. Sk na "Výstavbu tréningového futbalového ihriska - umelý trávnik"
Banka: Dexia
c) výška úveru: 14 mil. Sk na "Výstavbu letného kúpaliska"
Banka: Dexia

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Lučenec.
Uznesenie č. 46/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Lučenec.

Dodatok č. 5, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
Uznesenie č. 47/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Dodatok č.5, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.

Úprava cien v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami Mesto Lučenec /objednávateľ/ a MEPOS s r.o. /zhotoviteľ/ zo dňa 30.6.1993
Uznesenie č. 48/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje :
Úpravu cien v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami Mesto Lučenec /objednávateľ/ a MEPOS s r.o. /zhotoviteľ/ zo dňa 30.6.1993 - zvýšenie cien všetkých poskytovaných služieb o 3,1 %.

Správa o žiadostiach o odpredaj a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec:

Uznesenie č. 49 /2005
MsZ v Lučenci
schvaľuje
Ing. Dedinskej Kvetoslave, M.Rázusa č. 1, Lučenec
- v zmysle § 31 Zásad o hospodárení s majetkom Města Lučenec priamy odpredaj pozemku, časť z parc.č. 1905 vo výmere cca 884 m2 v k.ú. Lučenec, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, za účelom vytvorenia parkovacej plochy
- v zmysle § 29 Zásad o hospodárení s majetkom Města za cenu 300,- Sk/m2 z dôvodu
- skrášlenia prostredia

Uznesenie č. 50/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Frantovi Petrovi, Trnavská č. 13, Bratislava v zmysle § 31 Zásad o hospodárení s majetkom Města Lučenec priamy odpredaj pozemku, časť z parc.č. 1905 vo výmere cca 108 m2 v k.ú. Lučenec, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, za účelom vytvorenia prístupu na pozemok v jeho vlastníctve - v zmysle § 29 Zásad o hospodárení s majetkom Města za cenu 300.- Sk/m2 z dôvodu záujmu mesta, lebo pozemok nie je inak využiteľný.

Uznesenie č. 51/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Družstvu Budúcnosť, M.Rázusa č. 29, Lučenec odpredaj pozemku, časť z parc.č. 2028/1 vo výmere cca 108 m2, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, z dôvodu riešenia prístupu do dvornej časti objektu "Viecha", Jókaiho ulica za cenu v zmysle Zásad hospodárenia - 918.- Sk/m2

Uznesenie č. 52/2005
MsZ v Lučenci neschvaľuje Drugdovi Ľubomírovi, Gagarinova č. 32, Lučenec
a/ odpredaj verejných WC na Námestí republiky, na pozemku, parc.č. 2659/2 a pozemku, parc.č. 2659/2 zast.pl., vo výmere 92 m2 s podmienkou zachovania súčasného účelu - verejného WC.
b/ schvaľuje dlhodobý 10 ročný prenájom verejných WC - za výšku nájmu 1,- Sk/m2/rok

Uznesenie č. 53/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Nagyovi Kolomanovi a manž. Magdaléne, Pavlovova č. 19, Lučenec - odpredaj pozemkov, parc.č. 592/2 zast.pl., vo výmere 85 m2 a parc.č. 592/1 zast.pl., vo výmere 178 m2, v k.ú. Lučenec z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania užívaných nehnuteľností - za cenu 300.- Sk/m2

Uznesenie č. 54/2005
MsZ v Lučenci schvaľuj - odkúpenie do majetku Mesta Lučenec od Poľany š.p. v likvidácii, Gemerská cesta č. 1, Lučenec - pozemky, parc.č. 628/4 zast.pl., vo výmere 74 m2 a parc.č. 628/6 záhrady, vo výmere 22 m2 v k.ú. Opatová - za ponúknutú cenu spolu 16.000.- Sk, t.j. 167.- Sk/m2

Uznesenie č. 55/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje firme Slovak Telecom a.s., Wolkerova č. 34, Banská Bystrica - odpredaj pozemkov, časť z parc.č. 447/1 zast.pl., vo výmere cca 25 m2 v k.ú. Lučenec a časť z parc.č. 604/172 zast.pl., vo výmere cca 25 m2 v k.ú. Opatová, ktoré budú upresnené geometrickým plánom - za cenu v k.ú. Lučenec - 1500,- Sk/m2 - za cenu v k.ú. Opatová - 1000,.- Sk/m2
(uznesenie zrušené, viď uzn. č. 78/2011)


Uznesenie č. 56/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Stredoslovenskej energetike a.s., Ulica republiky Č. 5, ŽILINA - odpredaj pozemku, parc.č. 5924/55 zast.pl., vo výmere 9 m2, v k.ú. Lučenec - za cenu 1000.- Sk/m2

Uznesenie č. 57/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje došlé žiadosti o odpredaj pozemkov pod existujúcimi garážami pre
l/ Klimentovú Irenu, Starohorská č. 39, B.Bystrica - parc.č. 5043/1 zast.pl., vo výmere 22 m2 lokalita Rúbanisko I.
2/ Ing.Orsága Miroslava, Novomeského č. 18, LC - parc.č. 2145/4 zast.pl., vo výmere 22 m2 lokalita Sládkovičova ulica
- v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta - 300- Sk/m2

Uznesenie č. 58 /2005
MsZ v Lučenci odročuje Malčekovi Jánovi, Záhradná č. 22, Lučenec - odpredaj pozemkov, časť z parc.č. 34/1 vo výmere cca 270 m2 a časť z parc.č. 4/1 vo výmere cca 170 m2 v k.ú. Opatová, ktoré budú upresnené geometrickým plánom - za cenu v zmysle Zásad hospodárenia - 474.- Sk/m2

Uznesenie č. 59/2005
MsZ v Lučenci a) neschvaľuje odkúpenie pozemkov v lokalite Čurgov v k.ú. Opatová, zapísané na LV č. 1680, parc.č. 699/1 zast.pl., vo výmere 10076 m2, parc.č. 699/4 zast.pl., vo výmere 3007 m2 a parc.č. 701 zast.pl., vo výmere 618 m2, spolu vo výmere 13701 m2 od správcu konkurznej podstaty úpadcu LUKON a.s. v konkurze, JUDr. Hraška Vladimíra - pozemky v celosti za ponúknutú cenu 1.500.000.- Sk
b) schvaľuje zrušenie uznesenia MsZ č. 127/2003 zo dňa 9.9.2003

Uznesenie č. 60/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Stavoúnii a.s., Fiľakovská cesta, Lučenec - odpredaj pozemkov z majetku Mesta Lučenecna výstavbu garáží,časť z parc.č. 1446/13 zast.pl., a časť z parc.č. 1446/14 zast.pl., spolu vo výmere 781 m2, v k.ú. Lučenec, ktoré budú upresnené geometrickým plánom
- za východiskovú a ponúknutú kúpnu cenu 468.- Sk/m2 - do kúpnej ceny zapracovať podmienky stanovené vo výberovom konaní:
- vybudovanie garáží a prístupových komunikácií do 18 mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy, vybudovanie 2 garáží pre občanov s ŤZP, demontáž a vybudovanie nového oplotenia pre ZŠ, prekládku existujúcich sietí NN a VN vykonať na vlastné náklady, po vybudovaní komunikácií a úpravy zelene o celkovej rozlohe 1199 m2 previesť tieto stavby Mestu Lučenec za symbolickú cenu 1,- Sk.

Uznesenie č. 61/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Ladislavovi Bírovi, Z.Nejedlého č. 21, Lučenec - odpredaj pozemku, parc.č. 2162/2 zast.pl., vo výmere 345 m2, v k.ú. Lučenec, za účelom využitia na skladovanie a parkovanie- za cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta - 918.- Sk/m2

Uznesenie č. 62/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje opätovné vyhlásenie výberového konania na odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec - hotela Lučenské kúpele , súp. č. 1114 s príslušenstvom a pozemkov, parc.č. 7281 zast.pl., vo výmere 1323 m2 a parc.č. 7280/5 zast.pl., vo výmere 1482 m2 za minimálnu kúpnu cenu - 5 000.000,- Sk.

Uznesenie č. 63/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje pre Občianske združenie Hospic Rút a Noémi Lučenec, Rúbanisko I/19, Lučenec - prenájom nebytových priestorov na prízemí v budove na Nám.republiky 26, kancelárie č. 3 a č. 4, spolu vo výmere 41 m2 - za výšku nájmu 250.- Sk/m2/rok - na dobu nájmu do 31.6.2006

Uznesenie č. 64/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje pre Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, Bratislava - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Nám. republiky 26 v Lučenci na prvom poschodí, kancelárie č. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 a 111 a príslušenstvo, spolu o výmere 213 m2 - za výšku nájmu 250.-Sk/m2/rok - na dobu nájmu do 31.12.2005.

Uznesenie č. 65/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje pre Nubium Ing. Ladislav Strašil, Garbiarska 5, Košice - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov za účelom osadenia reklamných panelov na parc.č. 568/2 - 2 reklamné panely, parc.č. 4998/8 - 1 reklamný panel, parc.č. 4995/6 - 1 reklamný panel - za výšku nájmu v zmysle Zásad 5.000.- Sk/1 rekl. panel/rok na dobu do 31.12.2010

Uznesenie č. 66/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje pre Petra Dóžu, Sadová č. 5, 984 01 Lučenec - prenájom nebytových priestorov na Rúbanisku III/L7 (pred vstupom do knižnice) vo výmere cca 20 m2 - za výšku nájmu v zmysle jeho ponuky do výberového konania za cenu 600.-Sk/m2/rok - na dobu do 31.12.2007

Uznesenie č. 67/2005
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva MsZ v Lučenci schvaľuje - zrušenie uznesenia MsZ č. 10/8k/2001 zo dňa 27.2.2001 - zrušenie uznesenia MsZ č. 227/2004 zo dňa 15.12.2004

Doplnenie poradovníka uchádzačov na pridelenie bytov v dome osobitného určenia na Novohradskej ul č. 34, 36 v Lučenci - návrh
Uznesenie č. 68/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje doplnenie poradovníka uchádzačov o byt v dome osobitného určenia na Novohradskej ul. č. 34,36 v Lučenci podľa návrhu sociálno-zdravotnej, bytovej komisie pri MsZ v Lučenci.

Stav a dosiahnuté výsledky na úseku verejného poriadku Mestskou políciou v Lučenci za II. polrok 2004.
Uznesenie č. 69/2005
MsZ v Lučenci berie na vedomie správu Stav a dosiahnuté výsledky na úseku verejného poriadku Mestskou políciou v Lučenci za II. polrok 2004.

Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia Správy mestských športovísk Lučenec za I-IV Q/2004 a prehľad stavu pohľadávok po lehote splatnosti.
Uznesenie č. 70/2005
MsZ v Lučenci
I. berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Správy mestských športovísk Lučenec za I-IV Q/2004 a prehľad stavu pohľadávok po lehote splatnosti.
II. schvaľuje :
a/ Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Správy mestských športovísk Lučenec za I-IV Q/2004 a prehľad stavu pohľadávok po lehote splatnosti
b/ Transformačnú komisiu na transformáciu príspevkovej organizácie mesta Lučenec v zložení MUDr.Gáfrik, MUDr. Slivka, Ing. Morháč, N. Krišta a Ing. Móricová.

Informatívna správa o činnosti na úseku kultúry za rok 2004.
Uznesenie č. 71/2005
MsZ v Lučenci
I. berie na vedomie Informatívnu správu o činnosti na úseku kultúry za rok 2004.
II. schvaľuje Informatívnu správu o činnosti na úseku kultúry za rok 2004.

Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti "Človek - človeku" pri MsZ v Lučenci za rok 2004.
Uznesenie č. 72/2005
MsZ v Lučenci berie na vedomie Informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti "Človek - človeku" pri MsZ v Lučenci za rok 2004.

Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru za rok 2004
Uznesenie č. 73/2005
MsZ v Lučenci I. berie na vedomie Informatívnu správu o činnosti Mestského hasičského zboru za rok 2004
II. schvaľuje Informatívnu správu o činnosti Mestského hasičského zboru za rok 2004

Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 28.2.2005
Uznesenie č. 74/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 28.2.2005

Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2004.
Uznesenie č. 75/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje Správu ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2004.

Návrh na vyradenie hnuteľného majetku Mesta Lučenec.
Uznesenie č. 76/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje :
· v zmysle § 23 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec vyradenie prebytočného hnuteľného majetku Mesta Lučenec prenajatého fy Prosan v hodnote 5.915.684,99 Sk v rozsahu podľa prílohy a jeho odpredaj fy Prosan za cenu 150,- tis. Sk
· v zmysle § 63 ods. 10 a ods.9 písm.c) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec účtovné usporiadanie pracovného stroja v nadobúdacej hodnote 1.548.519,- Sk ku dňa 6.4.1993 a v zostatkovej hodnote 0,-Sk ku dňa 31.12.2004

Schválenie Kúpnej zmluvy medzi Mestom Lučenec a Avant Holding a.s. za účelom usporiadania záväzku vyplývajúceho zo Zakladateľskej zmluvy o založení a.s. Primpark Lučenec uzatvorenej dňa 9.8.2002.
Uznesenie č. 77/2005
MsZ v Lučenc schvaľuje :
a/ Kúpnu zmluvu medzi Mestom Lučenec a Avant Holding a.s. za účelom usporiadania záväzku vyplývajúceho zo Zakladateľskej zmluvy o založení a.s. Primpark Lučenec uzatvorenej dňa 9.8.2002.
b/ Použitie finančných prostriedkov vo výške 6 733 500,- Sk bez DPH z rezervného fondu na úhradu kúpy projektovej dokumentácie.

"Rýchlostná cesta R2 Lovinobaňa - 0žďany" - variantné riešenie.
Uznesenie č. 78/2005
MsZ v Lučenci schvaľuje variant červený - A na základe predloženého materiálu narhovanej "Rýchlostnej cesty R Lovinobaňa - Ožďany" v náväznosti na ďalší rozvoj mesta ako aj dopravného napojenia.

Ing. Milan Marko, v.r.
Primátor mesta Lučenec

Zostavovateľ uznesenia:
1. JUDr. Dušan Ilčík, v.r.
2. Ján Jackuliak, v.r.

Prepísala:
Mgr. Zuzana Nozdrovicziová

Zápisnica z riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konanej dňa 28.04.2005

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: MUDr. Jaroslav Gáfrik

Rokovanie
ad 1/
Otvorenie
Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. Milan Marko o 13,00 hodine. Do programu navrhol doplniť ako bod 24/ schválenie Kúpnej zmluvy medzi Mestom Lučenec a Avant Holding a.s. za účelom usporiadania záväzku vyplývajúceho zo Zakladateľskej zmluvy o založení a.s. Primpark Lučenec uzatvorenej dňa 9.8.2002, ďalej bod 25 „Rýchlostná cesta R 2 Lovinobaňa – Ožďany“ – variantné riešenie, ostatné body posunúť v poradí ako nasledujú. Bod 14 s názvom „Informatívna správa o stave plnenia zmluvných záväzkov Jozefom Jackuliakom a návrh na predĺženie termínu plnenia zmluvných záväzkov“ vypustiť, nakoľko na rokovaní mestskej rady bolo prijaté uznesenie pre primátora uzatvoriť dodatok k zmluve o predĺžení termínu do 31.12.2006.Zároveň upozornil poslancov, že od 14,00 h odovzdá riadenie schôdze pánovi viceprimátorovi, pretože sa nahlásil na rokovanie zástupca Johnson Controls pán Mc Quillanom.
Hlasovanie č. 1 za program: 22 za – jednomyseľne.

ad 2/
Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
Za zostavovateľov uznesenia boli schválení členovia mestskej rady: JUDr. Dušan Ilčík a Ján Jackuliak.
Hlasovanie č.2: 19,1,1,1 /poradie: za, proti, zdržal sa, nehlasoval/

Za overovateľov zápisnice: Ing. Moráč a Jaroslav Juhaniak.
Hlasovanie č.3: 19,0,1,2

ad 3/
Kontrola plnenia uznesení.
Bez pripomienok.
Hlasovanie č.4 za návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení /20,0,1,1/.

ad 4/
Správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za obdobie február - apríl 2005.
Ing. Drobný: poprosil hlavného kontrolóra, aby do najbližšej správy zahrnul kontrolu dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám ohľadom jeho požiadavky na a.s. Spool a Espool. Dodnes od nich nedostal odpoveď.
Hlasovanie za návrh uznesenia: MsZ berie na vedomie : Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za obdobie február – apríl 2005 s pripomienkou Ing. Drobného.
Hlasovanie č. 5: 18,0,1,3

ad 5/
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2004.
Bez pripomienok.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2004.
Hlasovanie č. 6: 20,0,1,2

ad 6/
Správa o plnení rozpočtu za rok 2004 a Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2004.
MUDr. Géč, ako člen ekonomickej komisie : ako ste si všimli, mestský rozpočet je výrazne prebytkový, čo znamená, že hospodárime dobre.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
mestské zastupiteľstvo schvaľuje :
a/ záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2004
b/ rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2004
c/ celoročné hospodárenie Mesta Lučenec za rok 2004 bez výhrad.
Hlasovanie č. 7: 20,0,2,1

ad 7/
Návrh racionalizácie siete materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Lučenec a zmena kapitálových výdavkov rozpočtu Mesta pre rok 2005.

Rozprava:
Mgr. Paučová: máme o 180 detí menej /zapísaných/. Začína byť viac pracovníkov, než je potrebné, je to krutá pravda. Komisia zistila havarijný stav statiky materskej škôlky na Zvolenskej ceste. Existuje statický posudok. Otázka je, či odsúhlasíme finančné prostriedky na rekonštrukciu MŠ Zvolenská? Poprosila poslancov, keby bodu 2 návrhu na uznesenie nevenovali zatiaľ pozornosť. Poprosila o prestávku na schôdzu komisie školstva. Komisia spravila aj prieskum stavu MŠ na Rúbanisku. Zvyšok materských škôl nie je na tom tak zle. Navrhuje odsúhlasiť finančné prostriedky na MŠ Zvolenskú, aby sa behom tohto roka zrekonštruovala..
JUDr. Ilčík: chce upozorniť na preklep na str. návrhu na uznesenie – namiesto 1,5 mil. je tam 1 mil. Sk. Súhlasia s presunom čiastky 500 tis. Sk na Zvolenskú cestu /z MŠ Štefánika/.
Stanovisko I. MPK: jednomyseľne odporučili, aby sa v súčasnosti nerušila žiadna MŠ.
JUDr. Slivka: podporuje svojho predrečníka Ilčíka, platy našich učiteliek, ktoré robia gro práce za rodinu, sú minimálne, Rúbanisko má najväčší počet obyvateľov a iste je minimálne 100 ľudí, ktorí nemajú na to, aby si dali deti do MŠ. Sme štátnom EÚ, vyjde zákon, ktorý určí, aby deti minimálne rok chodili do predškolského zariadenia. To, čo je napísané v posudkoch, je prehnané, v podstate sa jedná o prestárle topole, keď sa tie zlikvidujú, nebude problém. V rozvinutých štátoch únie, keď ktorýkoľvek cudzinec príde s platným pracovným povolením, musí predložiť potvrdenie o prihlásení detí do predškolského resp. školského zariadenia.
Pán primátor: v tabuľke je prehľad využitia škôlky.
PhDr. Ardamica: osobne nie je veľmi rád, že sa otázka stavia týmto spôsobom. O tejto veci sa nerokovalo na mestskej rade. - Poslanecký klub SMK je za ponechanie súčasného stavu.
Mgr. Paučová: ako mieni riešiť I. MPK situáciu, že je tu 14 učiteliek navyše?
JUDr. Ilčík: faktická poznámka – nespájal by vyšší stav pracovníkov a zrušenie škôlky.
Pán Bystriansky: ich návrh je ponechať materské škôlky. Na MŠ Zvolenská nie je až tak katastrofálny stav, MŠ je v centre, je potrebná. Takisto je to na Rúbanisku. Čo sa týka financovania – na výchovu mládeže sa peniaze musia nájsť.
Pán Krišta: treba urobiť výberové konania, takisto aj na Štefánikovej. Keď sa robia výberové konania, nestanoviť vopred sumu, za čo to má byť!
Ing. Čavoj: chcel by upriamiť pozornosť na sľub pred 2 rokmi, že „vy, vážení sa odtiaľto sťahovať nebudete“.
Pán primátor: je to pravda.
Mgr. Grebáč: vyzerá to tak, že zatiaľ nie je ochota rušiť tieto MŠ, bude sa musieť pristúpiť k takému riešeniu, že z každej MŠ prepustiť určitý počet pracovníkov. Mrzí ho, že sa pracuje s takými podkladmi, ako je posudok statika, pričom vysvitlo, že je to len 30 000 Sk. Kde je chyba? Na oddelení? Na komisii školstva to už spomenul, prečo sa vyberie zariadenie a ľudia majú ísť preč? Predsa všade sú dobrí a zlí pracovníci. Všade vo svete sa to robí tak, že sa všetci prepustia a výberovým konaním sa vyberú tí najlepší. Pripravme nejaké systémové kroky do budúcnosti pre takéto prípady.
Pán Juhaniak: hlasovať o návrhu prvého poslaneckého klubu.
Pán primátor: môže dostať návrh?
Mgr. Paučová: najskôr sa treba venovať zmene kapitálových výdavkov:1 mil. ul. Dr. Herza , 500 tis. Zvolenská.
Hlasovanie č.8 za návrh poslankyne: 23,0,0,0

Prestávka 10 minút.

Po prestávke:
Mgr. Paučová: žiadame MsZ o navýšenie rozpočtu o 2,5 mil. Sk z rezervného fondu na školstvo – prevádzku škôlok /výsledok zasadnutia komisie školstva/
Vedenie schôdze prevzal pán viceprimátor.
Mgr. Csúsz: ako to vyzerá z hľadiska rozpočtu, pani Móricová?
Ing. Móricová: chcela by sa spýtať, aké prevádzkové náklady sú myslené.
Mgr. Csúsz: ani ekonomická komisia, ani MR o tom nerokovali. Prečo je to vôbec nutné takto riešiť? Ing. Móricová: pokiaľ dôjde k zníženiu počtu zamestnancov, malo by to vyjsť.
JUDr. Ilčík: hlasujme o zrušení , resp. nezrušení škôlok , ďalšie kroky sú len otázkou zmenežovania škôlok.
Pán viceprimátor: dáva hlasovať o poslaneckom návrhu Dr. Ilčíka za ponechanie súčasného stavu počtu MŠ:
Hlasovanie č.9: 20,0,4
JUDr. Ilčík: týmto, že sme ponechali stav, to neznamená ešte, že nedôjde k prepúšťaniu /treba znížiť mzdové náklady/.
MUDr. Géč: nemyslí si, že mestské zastupiteľstvo je na to, aby detailne preberalo otázky personálne, nech to prejde štandardným spôsobom.
Mgr. Paučová: prečo prispievame na Rock Pop festival, kto to robí, kedy, čo je to?
PhDr. Ďurišková: toto bolo rozhodnutie MR, festival sa bude konať v Boľkovciach, pýtali príspevok na organizovanie festivalu. Platia však isté zásady, podľa ktorých mesto nemôže dať príspevok bratislavskej firme na akciu v obci Boľkovce. Navrhlo sa, že to budeme organizovať v spolupráci, cez dom kultúry .Mesto vyfinancuje len časť. Riaditeľ spoločnosti p. Daniš príde do Lučenca a bude sa rokovať aj so starostkou Boľkoviec.
JUDr. Krokoš: vlani bol prevádzkovateľ spevák a skladateľ p. Hammel, je to jeho akcia.
PhDr. Ardamica: hovorí sa tu o rockovom festivale, najradšej by za to zdvihol ruku, je to dobré pre mesto. Zaráža ho, že nemáme problém dať 200 tis. na jednu akciu + 100 tis. Sk za odvoz smetí, pričom ročne na kultúrne akcie a tretí sektor prispievame 150 tis. Sk.
Pán Krišta: v Lučenci máme dixilandový orchester, ktorý je vynikajúci, prečo nepodporíme našich, resp. svetoznámych interpretov? Nevie, či je toto kultúra, je to o úplne inom, než o kultúre. Keď to robí reklamná agentúra, nech potom tam mesto aj vystupuje s reklamou.
Ing. Drobný: v tomto meste sa nadregionálna klutúra nerobí, nemáme kultúrne leto, táto akcia by mohla byť vyvrcholením kultúrneho leta a kto iný, ak nie najrenomovanejšia agentúra, to robí dobre? Ona platí všetky hotely, už teraz sú zarezervované. 12 tisíc ľudí keď tu nechá len 200 Sk, je to už suma, + nepriame prínosy /reklama v STV/. Idú do veľkého rizika, trh festivalov je už plný, prázdninových víkendov je málo.
Mgr. Grebáč: je to aj niečo pre našich vlastných obyvateľov, na druhej strane to pritiahne do mesta veľa mladých ľudí. On by sa tomu tiež nebránil, treba to podporiť. Navrhuje ukončiť rozpravu a hlasovať.
Pán viceprimátor: dal hlasovať za ukončenie rozpravy.
Hlasovanie č. 10: 12,1,9,2 - návrh nebol schválený.

MUDr. Mihalovics: je rád, že sa niečo takéto organizuje, vadí mu len, že už 10 tisíc Sk sa musí odôvodňovať.
MUDr. Slivka: treba to organizovať, ale neberme to tak, že je to bombastický úspech v kultúre mládeže. Máme tu kultúrne inštitúcie, Novohradskú galériu a múzeum, organizuje sa medzinárodné keramické sympózium, len nie je dostatočná reklama. „Ja som tiež prežil hippies, len sme nerobili toľko odpadkov. Dajme z tých 100 tisíc z odpadkov 50 tisíc na Keramické sympózium. „
MUDr. Géč: je za, ale dáva poslanecký návrh – prispieť 100 tis. Sk a za ich vlastné zlikvidovať smeti.
Ing. Drobný: kultúra nemá takú koncepciu, z ktorej by vyplýval systém podpory malých kultúrnych podujatí, 5 až 10 tis. Sk.Keď táto symbolická suma neprejde, bratislavská firma to vezme akože mesto nechce, aby to tu bolo. Neotvárajme túto otázku, lebo ten festival nebude.
Pán Juhaniak: tohto roku tu bol pán Daněk, v rade to preberali, je to reklama pre mesto, mali by sme to pustiť.
Ing. Matuška, hlavný kontrolór: je to síce len 200 tisíc, ale z rezervného fondu, preto o tom rozhoduje MsZ.
Pán viceprimátor - dáva hlasovať za poslanecký návrh Dr. Slivku – 50 tisíc z odvozu smetí na Keramické sympózium.
PhDr. Ardamica: každý rok podporuje mesto sympózium, navyše tu nemajú ani žiadosť. Navýšme prostriedky a komisia o tom môže hlasovať.
MUDr. Slivka: nebol to návrh, len konštatovanie, reakcia na to, že v meste „nie je kultúra“.
Pán Krišta: ako predseda EK sa pýta, pod čím to odúčtujeme?
Dr. Ďurišková: tieto finančné prostriedky by sa mali presunúť do Domu kultúry pod „organizovanie kultúrnych podujatí“.
JUDr. Krokoš: budeme hlasovať o poslaneckom návrhu Dr. Géča – dať na Rock Pop len 100 tis. Sk.
MUDr. Mihalovics: má to význam, neruší sa tým celá akcia?
MUDr. Géč: svoj návrh sťahuje.
MUDr. Mičko: aby po príprave a predložení dokumentov sme o tom rokovali na budúcom zasadnutí MsZ.
PhDr. Ďurišková: upozornila na skutočnosť, že to treba vedieť vopred, v júni je už neskoro o tom hlasovať. Takéto festivaly sa pripravujú aj rok vopred.
Pán Bystriansky: chce poprosiť o podporu festivalu s tým, že tu lietajú milióny a nevieme odsúhlasiť 200 tisíc.
MUDr. Mičko: stiahol svoj návrh.
Pán viceprimátor dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje
1. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu:
- vo výške 200 tis. Sk na zvýšenie rozpočtu na oddieli 08.2.0.3 – Kultúra
- vo výške 1.000 tis. Sk na zvýšenie rozpočtu na oddieli 01.1.1.6/1 na položke 714001 Nákup osobných automobilov
- vo výške 2.000 tis. Sk na zvýšenie rozpočtu na oddieli 06.2.0/2 na položke 717001 Realizácia nových stavieb na pokračovanie investičnej akcie Technická infraštruktúra Modré zeme
2. zvýšenie rozpočtu škôl a školských zariadení v príjmovej a zároveň vo výdavkovej časti o 2.250 tis. Sk
3. presun finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu vo výške 8.000 tis. Sk z pol. 231 Príjem z predaja budov na pol. 454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu a zároveň vo výdavkovej časti rozpočtu použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 6.500 tis. Sk na kapitálové výdavky v rámci oddielu 04.5.1 a 1.500 tis. Sk na rekonštrukciu radnice v rámci oddielu 06.2.0/2
4. presun finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 1.500 tis. Sk z oddielu 06.2.0/2 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív na oddiel 09.1.1.1/2 na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 1.000 tis. Sk na plynofikáciu MŠ Dr. Herza a 500 tis. Sk na rekonštrukciu budovy MŠ Zvolenská cesta.
Hlasovanie č.11 : 20,0,2,2

ad 9/
Správa o prijatí investičných úverov Mestom Lučenec.
Ing. Morháč: má tu stanovisko z rozhodnutia komisie pre výber najatraktívnejšej banky. Stanovisko znie: 1. a 2. Dexia a OTP, VUB, Slov. sporiteľňa, HB – nič nemá proti OTP, ale na základe čoho bola Slovenská sporiteľňa ako štvrtá? Keď si prepočítal preklasifikovanie úveru, ktoré ponúka Dexia, je výhodnejšia. Zrejme mesto nepotrebuje ušetriť peniaze.
Keby sme riešili celú sumu z Dexie, sú tam ďalšie zvýhodnenia. Nevidí dôvod, aby to bola Slovenská sporiteľňa, keď ponúka horšie podmienky. A otvárame si účty v ďalších bankách, aby bolo hospodárenie ešte neprehľadnejšie.
Ing. Drobný: či je vhodná doba podporiť v najteplejšom meste výstavbu zimného štadióna. Európske fondy a projekt kúpaliska neboli úspešné, nedostali sme peniaze na kúpalisko. Navrhuje presunúť 25 mil. Sk na projekt Kúpalisko.
Mgr. Ardamica: má niekoľko kacírskych myšlienok a otázok:
- prvá sa rovná otázkam Morháčovým
- druhá: či vôbec brať úvery, vyšlo súdne rozhodnutie v otázke Modrých zemí, je už vyčíslená suma?
- Ing. Kolimárová: rozsudok bol vynesený, do 90 dní ho doručia.
- Dr. Ardamica: bude to suma menšia než 40 mil. Sk? JUDr. Ilčík: nie.
- Dr. Ardamica: čiže by sme asi mali s úvermi počkať.
- Či ešte mesto nemalo problémy so zmenkami?/ Nevie, či zdvihne ruku za biankozmenky /.
- Či sa z týchto peňazí dajú v tomto volebnom období dokončiť Kúpele, Zimný štadión?
- Čo budeme robiť so starou budovou /Radnicou/, rok čo rok schválime na ňu peniaze, ktoré potom stále niekam presunieme...
Mgr. Grebáč: najzávažnejšie je to, čo povedal pán Morháč, nevieme, na základe čoho bolo rozhodnuté. Problematická je otázka použitia. Keď však toto zmietneme zo stola, bránime aktivitám, ktoré sme uskutočniť chceli.
Ing. Matuška, hlavný kontrolór: úver 45 mil. ste už ako poslanci schválili na priority, ale otázka je načo ich použiť. Posudzovanie prebehlo a pán primátor predložil poslancom tento návrh.
Pán Krišta: debatovali o tom v komisii, či mestské zastupiteľstvo toto musí schváliť. je to v kompetencii štatutára, pán primátor to mohol podpísať, ale dal to predtým posúdiť poslancom.
Pán Bystriansky, pán Krišta – stiahnuť bod z rokovania – prerušiť ho do príchodu primátora mesta.
Hlasovanie o prerušení rokovania k tomuto bodu – H. č. 12: 17,0,1,4

ad 10/
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Lučenec.
Bez pripomienok.
MsZ schválilo Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Lučenec.
Hlasovanie č.13: 17,0,0,5

ad 11/
Dodatok č. 5, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec bol predložený kvôli operatívnejšiemu postupu pri prenajímaní majetku v správe mestskej tržnice. Bez pripomienok.
MsZ schvaľuje Dodatok č.5, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
Hlasovanie č. 14: 16,0,1,5

ad 12/
Úprava cien v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami Mesto Lučenec /objednávateľ/ a MEPOS s r.o. /zhotoviteľ/ zo dňa 30.6.1993.
JUDr. Krokoš: Mestská rada navrhla plošné zvýšenie služieb o 3,1 %. Dámy a páni, otváram rozpravu.
JUDr. Ilčík: treba sa prezentovať, nie je dodržaný rokovací poriadok.
Hlasovanie č. 15: prezentácia

PhDr. Ardamica: nie je celkom jasná formulácia uznesenia – doplniť zvýšenie o 3,1 %.
p. Krišta: prečo to nenahlásili do konca roka? Dali by sme to do rozpočtu.
Pán viceprimátor: lebo štatistický úrad to nahlasuje v novom roku.
MUDr. Brunčák: koľko je to v absolútnych číslach?
JUDr. Krokoš: 1,2 mil. Sk.
Ing. Móricová: zatiaľ sme to nepremietli do rozpočtu, budeme musieť asi objednávať menej služieb. MUDr. Brunčák: to je rozumné.
Pán viceprimátor dal hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje Úpravu cien v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami Mesto Lučenec /objednávateľ/ a MEPOS s r.o. /zhotoviteľ/ zo dňa 30.6.1993 - zvýšenie cien všetkých poskytovaných služieb o 3,1 %.
Hlasovanie č. 16: 11,3,1,7

ad 13/
Správa o žiadostiach o odpredaj a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
1/ Rozprava k žiadosti Ing. Dedinskej a p. Frantu /bod 2/:
Ing. Bónová: ekonomická komisia odporučila pozvať oboch záujemcov, súhlasili s tým, aby sa ponechali 2 m od bytovky a 108 m2 pre p. Frantu a 884 m2 pre Ing. Dedinskú. Pán Juhaniak: odporúča spojiť prejednávanie oboch žiadostí, ceny sú tu navrhnuté rozdielne. Ing.arch. Václavíková: nebolo by to spravodlivé. Pán Franta nedal žiadosť o zníženie, ale rada mu navrhla 300 Sk/m2.
Ing. Nagy: navrhol pánovi Frantovi odpredaj za tú istú cenu jako Ing. Dedinskej. Ing. Čavoj: trápi ho, že nič neurobili a znovu tam bude smetisko. Trvá to už 10 rokov. Pán Juhaniak: odkúpila to s tým, že nech tie objekty nešpatia okolie pri jej predajni. Cigáni odtiaľ sa nasťahovali do Opatovej a zničili tam ďalšie 2 bytovky. Dať Ing. Dedinskej podmienku, aby to dala do poriadku.
Ing. Matuška: chce vytvoriť parkovaciu plochu, ružovú záhradu – mohol by sa deklarovať záujem mesta a potom treba dodržať ten účel. JUDr. Ilčík: je rád, že sa pani Dedinská rozhýbala, v minulosti sa o tom hovorilo, vravela, že nemá peniaze.
Hlasovanie za priamy odpredaj uvedených pozemkov Ing. Dedinskej a p. Frantovi
Hlasovanie č. 18: 16,0,1,5

JUDr. Ilčík: z dôvodu záujmu mesta sa znižuje obom cena na 300 Sk/m2 /skrášlenie ŽP a inak nevyužiteľnosť/ Hlasovanie č. 19: 18,0,1,3

Pán viceprimátor dal hlasovať:
MsZ schvaľuje Ing. Dedinskej Kvetoslave, M.Rázusa č. 1, Lučenec v zmysle § 31 Zásad o hospodárení s majetkom Mesta Lučenec priamy odpredaj
pozemku, časť z parc.č. 1905 vo výmere cca 884 m2 v k.ú. Lučenec, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, za účelom vytvorenia parkovacej plochy - v zmysle § 29 Zásad o hospodárení s majetkom Města za cenu 300,- Sk/m2 z dôvodu skrášlenia prostredia
Hlasovanie č.20: 15,0,1,6

2/ Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje Frantovi Petrovi, Trnavská č. 13, Bratislava
v zmysle § 31 Zásad o hospodárení s majetkom Města Lučenec priamy odpredaj pozemku, časť z parc.č. 1905 vo výmere cca 108 m2 v k.ú. Lučenec, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, za účelom vytvorenia prístupu na pozemok v jeho vlastníctve
- v zmysle § 29 Zásad o hospodárení s majetkom Mesta za cenu 300.- Sk/m2 z dôvodu záujmu mesta - lebo pozemok nie je inak využiteľný.
3/Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje Družstvu Budúcnosť, M.Rázusa č. 29, Lučenec
odpredaj pozemku, časť z parc.č. 2028/1 vo výmere cca 108 m2, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, z dôvodu riešenia prístupu do dvornej časti objektu “Viecha”, Jókaiho ulica za cenu v zmysle Zásad hospodárenia – 918.- Sk/m2
Hlasovanie č.21: 16,0,0,6

4/ Mestské zastupiteľstvo
Drugdovi Ľubomírovi, Gagarinova č. 32, Lučenec
a/ neschvaľuje odpredaj verejných WC na Námestí republiky, na pozemku, parc.č. 2659/2 a pozemku, parc.č. 2659/2 zast.pl., vo výmere 92 m2 s podmienkou zachovania súčasného účelu – verejného WC.
b/ s c h v a ľ u j e dlhodobý 10 ročný prenájom verejných WC za výšku nájmu 1,- Sk/m2/rok
Hlasovanie č. 22: 12,1,3,6

5/Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
Nagyovi Kolomanovi a manž. Magdaléne, Pavlovova č. 19, Lučenec
- odpredaj pozemkov, parc.č. 592/2 zast.pl., vo výmere 85 m2 a parc.č. 592/1 zast.pl., vo výmere 178 m2, v k.ú. Lučenec z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania užívaných nehnuteľností za cenu 300 Sk/m2
Hlasovanie č.23: 13,0,0,8

6/ Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
- odkúpenie do majetku Mesta Lučenec
od Poľany š.p. v likvidácii, Gemerská cesta č. 1, Lučenec
- pozemky, parc.č. 628/4 zast.pl., vo výmere 74 m2 a parc.č. 628/6 záhrady, vo výmere
22 m2 v k.ú. Opatová za ponúknutú cenu spolu 16.000.- Sk, t.j. 167.- Sk/m2
Hlasovanie č.24: 16,0,0,5

7/ Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
firme Slovak Telecom a.s., Wolkerova č. 34, Banská Bystrica
- odpredaj pozemkov, časť z parc.č. 447/1 zast.pl., vo výmere cca 25 m2 v k.ú. Lučenec a časť z parc.č. 604/172 zast.pl., vo výmere cca 25 m2 v k.ú. Opatová, ktoré budú upresnené geometrickým plánom - za cenu v k.ú. Lučenec – 1500,- Sk/m2
- za cenu v k.ú. Opatová – 1000,.- Sk/m2
Hlasovanie č. 25: 16,0,1,5

8/ Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
Stredoslovenskej energetike a.s., Ulica republiky 5, Žilina- odpredaj pozemku, parc.č. 5924/55 zast.pl., vo výmere 9 m2, v k.ú. Lučenec- za cenu 1000.- Sk/m2
Hlasovanie č.26: 18,0,0,4

9/ Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
Došlé žiadosti o odpredaj pozemkov pod existujúcimi garážami pre
l/ Klimentovú Irenu, Starohorská č. 39, B.Bystrica - parc.č. 5043/1 zast.pl., vo výmere 22 m2 lokalita Rúbanisko I.
2/ Ing.Orsága Miroslava, Novomeského č. 18, LC - parc.č. 2145/4 zast.pl., vo výmere 22 m2 lokalita Sládkovičova ulica
- v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta - 300- Sk/m2
Hlasovanie č.27: 17,0,0,5

10/ Mestské zastupiteľstvo odročuje
Malčekovi Jánovi, Záhradná č. 22, Lučenec
- odpredaj pozemkov, časť z parc.č. 34/1 vo výmere cca 270 m2 a časť z parc.č. 4/1 vo výmere cca 170 m2 v k.ú. Opatová, ktoré budú upresnené geometrickým plánom
- za cenu v zmysle Zásad hospodárenia – 474.- Sk/m2
Rozprava pred hlasovaním:
Pán Juhaniak: žiadateľ urobil svojvoľne záber pozemku. Ing. arch.Václavíková: bola sa tam pozrieť, vpredu si p. Malček chce urobiť oporný múr. PhDr. Ardamica: ak svojvoľne zabral pozemok, treba ho pokutovať a keď pokutu zaplatí, potom môže žiadať a bude dobre, ak mu to nedáme zbúrať. Pán Bystriansky: odosobnime sa, reálne ide o to, že skultúrni ten breh na Záhradnej ulici. Keď bude ochotný zaplatiť za všetko, a prechod /schodisko/ bude funkčný, tak je to v poriadku.Ing. Morháč: nech sa to schváli.
Pán Juhaniak: súhlasí, ale žiada, aby bol uvoľnený chodník na Záhradnej ulici.
PhDr. Ardamica: trvá na svojom návrhu, preskúmať skutočnosť, či naozaj zabral pozemok, vyriešiť to a až potom sa k žiadosti vrátiť.
Hlasovanie za poslanecký návrh poslanca Ardamicu – odročenie žiadosti:do vyriešenia existujúceho stavu.
Hlasovanie č. 28- prezentácia
Hlasovanie č. 29: 11,3,5,4

11/ Mestské zastupiteľstvo neschválilo
a/ odkúpenie pozemkov v lokalite Čurgov v k.ú. Opatová, zapísané na LV č. 1680, parc.č. 699/1 zast.pl., vo výmere 10076 m2, parc.č. 699/4 zast.pl., vo výmere 3007 m2 a parc.č. 701 zast.pl., vo výmere 618 m2, spolu vo výmere 13701 m2
od správcu konkurznej podstaty úpadcu LUKON a.s. v konkurze, JUDr. Hraška Vladimíra
- pozemky v celosti za ponúknutú cenu 1.500.000.- Sk
Hlasovanie č. 30: 13,0,1,9

Mestské zastupiteľstvo schválilo
b/ zrušenie uznesenia MsZ č. 127/2003 zo dňa 9.9.2003
Hlasovanie č.31: 16,0,1,6

12/ Rozprava k žiadosti:
Ing.arch. Václavíková: prebehlo výberové konanie, výmera pozemkov v podnikateľskom zámere Stavoúnie je v 2 radoch, je to 781 m2, vybuduje spoločné prístupové komunikácie na vlastné náklady a potom to dá k dispozícii mestu /nadstavby/.
Havný kontrolór: ponúkalo sa celé záujmové územie?
Ing.arch.Václavíková: on dal podnikateľský návrh na využitie územia a kupuje len to.
JUDr. Ilčík po dlhšej debate o tom, či by sa predajom menšieho územia neporušili vyhlásené podmeinky výberového konania vyzval právnika MsÚ Mgr. Horvátha k návrhu na možné riešenie. Mgr. Horváth: jednou z alternatív je iná cena, druhou je podanie novej žiadosti /Stavoúnia/ po prijatí záporného uznesenia / žiadosť o priamy odpredaj po neúspešnom výberovom konaní.
Pán viceprimátor: odročiť a jednať so Stavoúniou?
MUDr. Mičko: je to jedna z firiem, ktoré tu niečo postavili, nech právnici nájdu spôsob, aby svoj podnikateľský zámer uskutočnila.
Mestské zastupiteľstvo schválilo
Stavoúnii a.s., Fiľakovská cesta, Lučenec odpredaj pozemkov z majetku Mesta Lučenec na výstavbu garáží, časť z parc. č. 1446/13 zast. pl., a časť z parc .č. 1446/14 zast. pl., spolu vo výmere 781 m2, v k.ú. Lučenec, ktoré budú upresnené geometrickým plánom
- za východiskovú a ponúknutú kúpnu cenu 468.- Sk/m2
- do kúpnej ceny zapracovať podmienky stanovené vo výberovom konaní:
- vybudovanie garáží a prístupových komunikácií do 18 mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy, vybudovanie 2 garáží pre občanov s ŤZP, demontáž a vybudovanie nového oplotenia pre ZŠ, prekládku existujúcich sietí NN a VN vykonať na vlastné náklady, po vybudovaní komunikácií a úpravy zelene o celkovej rozlohe 1199 m2 previesť tieto stavby Mestu Lučenec za symbolickú cenu 1,- Sk.
Hlasovanie č. 32: 14,0,3,6

13/ Mestské zastupiteľstvo schválilo
Ladislavovi Bírovi, Z.Nejedlého č. 21, Lučenec odpredaj pozemku, parc.č. 2162/2 zast.pl., vo výmere 345 m2, v k.ú. Lučenec, za účelom využitia na skladovanie a parkovanie.
- za cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta - 918.- Sk/m2
Hlasovanie č. 33: 13,0,2,8

14/ Mestské zastupiteľstvo schválilo
opätovné vyhlásenie výberového konania na odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec – hotela Lučenské kúpele , súp. č. 1114 s príslušenstvom a pozemkov, parc.č. 7281 zast.pl., vo výmere 1323 m2 a parc.č. 7280/5 zast.pl., vo výmere 1482 m2 za minimálnu kúpnu cenu – 5 000.000,- Sk.
Hlasovanie č.34: 16,1,1,5

15/ MUDr. Mičko: je to organizácia založená za účelom výstavby hospicu na cirkevných pozemkoch, je to dôvod na zníženie nájmu.
Mestské zastupiteľstvo schválilo
pre Občianske združenie Hospic Rút a Noémi Lučenec, Rúbanisko I/19, Lučenec
- prenájom nebytových priestorov na prízemí v budove na Nám. republiky 26, kancelárie č. 3
a č. 4, spolu vo výmere 41 m2- za výšku nájmu 250.- Sk/m2/rok - na dobu nájmu do 31.6.2006 .
Hlasovanie č.35: 16,1,0,6

16/ Rozprava k bodu:
Mgr. Paučová: momentálne sa nachádzajú na Kubínyiho námestí, do tejto budovy v minulosti investoval Pamiatkový úrad a tieto investície sa odpočítavajú. Ing.arch.Václavíková: v tejto budove sídlime viacerí a trošku na to hľadíme /aj pán Csúsz/, aby sme prijali financie aj do mestskej pokladne. Preto sme dali na mestskej rade návrh 300 korún a pokiaľ vie, ekonomická komisia nesúhlasila s odpočítaním nájmu.
JUDr. Ilčík: súhlasí s Ing. Václavíkovou, potom by ostatní mali prísť tiež so žiadosťou. Tu nemôže šéfka Pamiatkového úradu obhajovať svoje záujmy.
MUDr. Slivka: pred dvoma hodinami sme obhajovali reklamu mesta. Kopa kultúrnych inštitúcií už z Lučenca odišla. Nedovoľme to. Podporuje poslankyňu Paučovú .
MUDr. Mičko: kultúra národa začína pri kultúre jazyka – v tomto prípade treba podporiť túto inštitúciu.
Mgr. Horváth: tu sa hovorí o zámene predmetu nájmu. Zmluva má 6 dodatkov a ďalší dodatok by zneprehľadnil zmluvu. Navrhuje, aby teraz MsZ schválilo prenájom s tým, že sa uzatvorí nová nájomná zmluva, s tým, že mesto preberie záväzok 408 tis. Sk a bude odpočítateľnou položkou z nájmu.
Pán vicerpimátor dal hlasovať o cene 250 Sk/m2/rok
Hlasovanie č. 36: 17,1,1,4
Hlasovanie o dobe nájmu do 31.12.2005
Hlasovanie č. 37: 19,0,0,4

Mestské zastupiteľstvo schválilo
pre Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, Bratislava
- uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Nám. republiky 26 v Lučenci na prvom poschodí, kancelárie č. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 a 111 a príslušenstvo, spolu o výmere 213 m2
- za výšku nájmu 250.-Sk/m2/rok
- na dobu nájmu do 31.12.2005.
17/Mestské zastupiteľstvo schválilo
pre Nubium Ing. Ladislav Strašil, Garbiarska 5, Košice
- uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov za účelom osadenia reklamných panelov na parc.č. 568/2 – 2 reklamné panely, parc.č. 4998/8 - 1 reklamný panel, parc.č. 4995/6 – 1 reklamný panel za výšku nájmu v zmysle Zásad 5.000.- Sk/1 rekl. panel/rok na dobu do 31.12.2010.
Hlasovanie č.38: 14,2,2,5

18/Mestské zastupiteľstvo schválilo
pre Petra Dóžu, Sadová č. 5, 984 01 Lučenec
- prenájom nebytových priestorov na Rúbanisku III/L7 (pred vstupom do knižnice) vo výmere cca 20 m2 za výšku nájmu v zmysle jeho ponuky do výberového konania za cenu 600.-Sk/m2/rok na dobu do 31.12.2007
Hlasovanie č.39: 18,0,0,5

19/Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo schválilo
zrušenie uznesenia MsZ č. 10/8k/2001 zo dňa 27.2.2001
Hlasovanie č.40: 18,0,0,5

20/Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo schválilo
- zrušenie uznesenia MsZ č. 227/2004 zo dňa 15.12.2004
Hlasovanie č.41: 17,0,0,5

ad 14/
Zrušený bod pri schvaľovaní programu /str. 1/
ad 15/
Doplnenie poradovníka uchádzačov na pridelenie bytov v dome osobitného určenia na Novohradskej ulici č. 34, 36 v Lučenci – návrh
Bez pripomienok.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje doplnenie poradovníka uchádzačov
o byt v dome osobitného určenia na Novohradskej ul. č. 34,36 v Lučenci podľa návrhu sociálno–zdravotnej, bytovej komisie pri MsZ v Lučenci.
Hlasovanie č.42: 15,0,0,4

ad 16/
Stav a dosiahnuté výsledky na úseku verejného poriadku Mestskou políciou v Lučenci za II. polrok 2004.
Mgr. Grebáč: chýba mu konkrétnosť, adresnosť, terminovanie úloh, keď sa robili kontroly, či bol odhalený pôvodca. Dôležité je to aj z hľadiska ukladania úloh.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci berie na vedomie správu Stav a dosiahnuté výsledky na úseku verejného poriadku Mestskou políciou v Lučenci za II. polrok 2004.
Hlasovanie č. 43: 18,0,2,1

ad 17/
Informatívna správa o činnosti príspevkovej organizácie mesta Lučenec - Správy
mestských športovísk za 2. polrok 2004.
Pán Krišta: aké opatrenia prijal pán riaditeľ ohľadne športového areálu na Čajkovského
ulici?
Ing. Barcaj: v článku bolo spomenuté, že sa tam robil poriadok. Spolu s pracovníčkou ŽP pani Rubintovou sa dohodli, že údržbu budú robiť so zamestnancami, ktorí sú na verejných prácach, v nedeľu upratujú jeho vlastní zamestnanci. Cez zimné obdobie sa v areáli okrem dozoru nič nerobí, oplotenie je roky v zlom stave, r. 2003 podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa /škoda 53 tis. Sk/. Polícia nenašla páchateľov. V ich finančnej situácii nevedia zabezpečiť areál, nie je tam dozor, takže možno ani po oprave by plot dlho nezostal celý.
Mgr. Grebáč. nesúhlasí celkom s tým, že sa reagovalo až po článku, malo sa to riešiť skôr, veď aktivačných pracovníkov má mesto 2 roky. Avizovali to už aj učitelia. Vyzerá to tak, že areál unikol ich pozornosti.
Mgr. Ardamica: strana 7 – výnosy – je to len toľko z využitia futbalového štadiónu?
Ing. Barcaj: areál v parku je využívaný celoročne futbalovým oddielom, 4000 Sk je z prenájmu pre štátnu a železničnú políciu.
MUDr. Brunčák: ako sa vyrieši strata 1,5 mil. Sk? Ing. Móricová: mestské športoviská vykazujú stratu už 2 roky, na najbližšie MsZ pripravíme návrh na riešenie, vyplýva to zo zákona. Doteraz je to 2,8 mil. Sk tohto roku sa očakáva1,8 mil., čo bude do 5 mil., ktoré nebudeme mať v rozpočte. Takže vychádza len riešenie inou formou. Príspevková organizácia z vlastných prostriedkov nedosiahne taký zisk, aby to mohla vykryť.
Pán Juhaniak: či riaditeľ nemieni prijať aktivačných pracovníkov?
Ing. Barcaj: nemôže ich vziať, hoci mal všetko pripravené, príspevková organizácia ich zamestnať nemôže.
Pán primátor: prosí o návrhy do transformačnej komisie:
Ing. Morháč, MUDr. Slivka, MUDr. Gáfrik, Norbert Krišta, Ing. Móricová.
Pán primátor prečítal návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
Berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Správy mestských športovísk Lučenec za I-IV Q/2004 a prehľad stavu pohľadávok po lehote splatnosti.
S c h v a ľ u j e .
a/ Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Správy mestských športovísk Lučenec za I-IV Q/2004 a prehľad stavu pohľadávok po lehote splatnosti
b/ Transformačnú komisiu na transformáciu príspevkovej organizácie mesta Lučenec v zložení Ing. Morháč, MUDr. Slivka, MUDr. Gáfrik, Norbert Krišta, Ing. Móricová.
Hlasovanie č.44: 21 - jednomyseľne

ad 18/
Správa o činnosti na úseku kultúry za rok 2004.
Bez pripomienok. MsZ prijalo uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
Berie na vedomie a schvaľuje Informatívnu správu o činnosti na úseku kultúry za rok 2004.
Hlasovanie č.45: 18,1,0,2

ad 19/
Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2004.
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie Informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2004 bez pripomienok.
Hlasovanie č.46: 20,0,0,1

ad 20/
Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru za rok 2004
Bez pripomienok.
MsZ vzalo na vedomie Informatívnu správu o činnosti Mestského hasičského zboru za rok 2004 a schválilo ju.
Hlasovanie č.47: 19,0,1,1

ad 21/
Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 28.2.2005.
MsZ schvaľuje Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 28.2.2005 bez pripomienok.
Hlasovanie č.48: 17,0,2,2

ad 22/
Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2004.
Ing. Drobný: akým spôsobom sa vie dopátrať k výsledkom inventarizácie a.s. SPOOL?
Ing. Móricová: vyžiadame to od nich.
Pán Juhaniak. aj jeho to mrzelo, zákon 502/2001 zabezpečuje, aby nebol únik informácií – ani hlavný kontrolór toto nesmie zverejňovať. Ing. Drobný: potom by žiadal inventarizáciu majetku Spool. Mgr. Csúsz: všetko toto si môže pán poslanec prezrieť na mieste.
Pán primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Správu ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2004.
Hlasovanie č.49: 14,1,3,3

ad 23/
Návrh na vyradenie hnuteľného majetku Mesta Lučenec.
Ing.Drobný: poprosil by o vysvetlenie k bodu pracovný stroj.
Ing. Móricová: jedná sa o pracovný stroj – kompaktor, ktorý nevyraďujeme fyzicky, ale účtovne. Výnos z likvidácie 1200 Sk nám bol firmou Brantner poukázaný, tak to chceme vyradiť z evidencie.
Ing. Drobný: v hodnote 1200 Sk nebola urobená nejaká súťaž? Ing. Móricová: mesto neodpisovalo, odpisy sa začali robiť v roku 2003. Zostatkovú hodnotu má nulovú. V roku 2003 bol stroj zlikvidovaný, firma Ekotes ho dala rozpáliť za cca 22 tisíc.
Ing. Drobný: bojí sa toho, dáva návrh, aby sa o tomto bode nehlasovalo.
JUDr. Ilčík: v uznesení chýba suma 150 tisíc – a jeho odpredaj firme Prosan za 150 tis. Sk.
Pán primátor dal hlasovať o návrhu poslanca Drobného: nehlasovať o vyradení pracovného stroja z účtovnej evidencie .
Hlasovanie č. 50: 7,5,8,1 – návrh nebol schválený.

Pán primátor dal hlasovať o návrhu JUDr. Ilčíka: v zmysle § 23 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec vyradenie prebytočného hnuteľného majetku Mesta Lučenec prenajatého firme Prosan v hodnote 5.915.684,99 Sk v rozsahu podľa prílohy a jeho odpredaj firme Prosan za cenu 150,- tis. Sk
Hlasovanie č.51: 13,2,5,1

MsZ schválilo
- v zmysle § 23 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec vyradenie prebytočného hnuteľného majetku Mesta Lučenec prenajatého fy Prosan v hodnote 5.915.684,99 Sk v rozsahu podľa prílohy a jeho odpredaj fy Prosan.
- v zmysle § 23 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec vyradenie prebytočného hnuteľného majetku Mesta Lučenec prenajatého fy Prosan v hodnote 5.915.684,99 Sk v rozsahu podľa prílohy a jeho odpredaj fy Prosan za cenu 150,- tis. Sk
Hlasovanie č.52: 17,0,2,2

ad 24/
Schválenie Kúpnej zmluvy medzi Mestom Lučenec a Avant Holding a.s. za účelom usporiadania záväzku vyplývajúceho zo Zakladateľskej zmluvy o založení a.s. Primpark Lučenec uzatvorenej dňa 9.8.2002.
Problém uviedol pán primátor a prečítal návrh uznesenia:
MsZ v Lučenci schvaľuje
a/ Kúpnu zmluvu medzi Mestom Lučenec a Avant Holding a.s. za účelom usporiadania záväzku vyplývajúceho zo Zakladateľskej zmluvy o založení a.s. Primpark Lučenec uzatvorenej dňa 9.8.2002.
b/ Použitie finančných prostriedkov vo výške 6 733 500,- Sk bez DPH z rezervného fondu na úhradu kúpy projektovej dokumentácie.
Uviedol tiež, že prvá polovica by sa splatila do 5 dní, druhá polovica do 30 dní od podpísania zmluvy.
Hlasovanie č.53: 17,0,3,1

JUDr. Ilčík: ešte by sme mali hlasovať o tom, že odkiaľ vziať finančný obnos? Z rezervného fondu.

ad 25/
„Rýchlostná cesta R 2 Lovinobaňa – Ožďany“ – variantné riešenie Pán primátor: Jedným z posledných bodov dnešného rokovania je Rýchlostná cesta R 2 Lovinobaňa – Ožďany – výber variantu. Mestská rada odporučila schváliť variant A. Boli sme za tento problém u p. riaditeľa, ale teraz sa to zmenilo. Odklonilo od koryta rieky. Ing. Drobný: či je to reálne vybaviť, aby súčasťou tohto projektu bol aj obchvat mesta?
Ing. arch.Ragan: nie je to naša investičná akcia, ale štátna. Momentálne toto nevieme ovplyvniť, ďalším riešením v budúcnosti by to mohlo byť. Bod napojenia tam existuje. Ide o to, dostať červený variant do blízkosti mesta.
MUDr. Mičko: je to variant, ktorý je z hľadiska zaťaženia životného prostredia nevýhodnejší. 7 km nie je ďaleko, oblúk, ktorý tu je, nevyhovuje?
Pán Bystriansky: severnejší variant je výhodnejší.
MUDr. Mičko: ideme kopať úvoz, ktorý ide cez hranice letiska, to ho netrápi, skôr ochrana životného prostredia.
Mgr. Csúsz: z hľadiska rozvojových impulzov je červená varianta lepšia. Poltárčania by sa na modrú variantu nevedeli dostať. Z hľadiska ŽP je to možno horšie, k tomu sa nevie vyjadriť.
Pán primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje
Variant červený A
na základe predloženého materiálu navrhovanej „Rýchlostnej cesty R2 Lovinobaňa – Ožďany“ v nadväznosti na ďalší rozvoj mesta ako aj dopravného napojenia.
Hlasovanie č.54: 17,1,3,0

Pokračovanie k bodu 9/
Ing. Morháč. prečo bola navrhnutá táto varianta, keď Dexia ponúkla vyrovnanie úrokov z minulého obdobia, kde by mesto ušetrilo?
Pán primátor: banky boli také porovnateľné, že neboli také rozdiely. OTP banka nám ponúkla prolongáciu úveru za čističku.
Ing. Morháč: Slovenská sporiteľňa ponúkla najhoršiu ponuku. Pán primátor: ja to viem tak, že medzi tými dvoma bankami boli veľmi malé rozdiely.
Mgr. Grebáč: ďalšou otázkou bola špecifikácia využitia na konkrétne akcie, či by to malo byť, keď vieme, že budeme potrebovať peniaze ešte na Modré zeme?
Pán primátor: mali sme schválených 45 mil. Sk na úver, dal si za povinnosť dať to detailnejšie do mestského zastupiteľstva. Mesto disponuje cca 20 mil. Sk, 10 mil. má sľúbených od SFZ, pomoc pri umelom trávniku prisľúbil aj pán Tittel. Čo sa týka výstavby kúpaliska – momentálne nie sú ani projekty. Ak padnú Modré zeme, prirodzene nebudeme môcť ísť do všetkého. - Modré zeme – chceli by sme použiť rezervný fond, potom zohnať úver a možno niečo odpredať.
Ing. Drobný: dal návrh – presunúť 25 mil. Sk na kúpalisko zo zimného štadióna.
Ing. Morháč: zvážiť či peniaze, ktoré majú ísť zo Slovenskej sporiteľne, nedať do Dexie.
Pán primátor dal hlasovať:
Presunúť sumu zo Slovenskej sporiteľne do Dexie banky.
Hlasovanie č. 55: 20,0,1Návrh schválený.
Hlasovanie za návrh Ing. Drobného:25 mil. Sk nie na zimný štadión, ale na kúpalisko.
Hlasovanie č.56:3,7,7,4 Návrh nebol schválený.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje :
prijatie investičných úverov Mestom Lučenec v celkovej výške 45 mil. Sk nasledovne:
a) výška úveru : 25 mil. Sk na „Prekrytie ľadovej plochy zimného štadióna“
Banka: OTP Hlasovanieč.57: 17,2,0,,2

b) výška úveru: 6 mil. Sk na „Výstavbu tréningového futbalového ihriska - umelý trávnik“
Banka: Dexia
Hlasovanie č. 58: 16,0,4,1

c) výška úveru: 14 mil. Sk na „Výstavbu letného kúpaliska“
Banka: Dexia
Hlasovanie č. 59: 12,0,6,3

ad 26/
Návrhy podnety a interpelácie poslancov:
Poslanec Ardamica: občania z jeho volebného obvodu žiadajú opraviť chodník na ul. Dr. Vodu.
Poslanec Balco: občania z jeho volebného obvodu sa pýtajú, ako stojí investičná akcia na ul. Mesačnej? /budovanie infraštruktúry – 500 tis. Sk/. Je koniec apríla, vec stojí, hoci to bolo opakovane odsúhlasené.
Ing. Bónová: vlastníci prijali sumu výkupu, ale chýba 1 vlastník, ktorý zomrel a dvaja sa súdia. Ináč by to bolo v poriadku, až na občanov z Maďarskej republiky, na rade 12.5. budú o tom informovať. MUDr. Balco: ide o to, že to už dlho trvá, neexistuje vyšší záujem? Ing. Bónová: oni tie pozemky chcú odpredať, ale to nemôžu podpísať, kým súd nerozhodne. Keď existujú vlastníci, nik do toho vstúpiť nemôže. MUDr. Balco: keď to budú blokovať napr. 12 rokov, mesto nemá moc budovať tam kanál? Ing. Bónová: oni súhlasia, preto sa tam vyvlastňovať nedá. Mgr. Horváth: rok nám trvalo, kým sme presvedčili ľudí, aby nám to predali. Naposledy, keď tu bola pani Varjú z Maďarska, sa nás spýtala, ako sme tam mohli stavať, keď je to cudzí pozemok /kanalizačný zberač/.
Poslanec Grebáč: požiadal o urýchlené riešenie prípojky cesty na Rúbanisku II ku garážam. Príjazdová komunikácia je v takom stave, že tí ľudia tam budú znovu písať petície. Treba osloviť aj vlastníkov garáží, aby sa na tom podieľali. Žiada do 30 dní obísť mesto, zistiť, ktoré staré rozkopávky neboli dané do poriadku. Spísať to a dovolať sa nápravy.
Vnútroblok na Novohradskej po rozkopávke a.s. Spool sa po rekonštrukcii teplovodného kanálu znovu prepadáva – opraviť.
Požiadavka na pána primátora: bolo by potrebné dať termín a.s.Spool, aby vyriešila svoju podlžnosť voči občanom – 6 miliónov Sk.
Poslanec Bystriansky: čím skôr vyrúbať topole pri MŠ Zvolenskej, ničia škôlku.
K zhodnoteniu majetku Mesta – hodnota sa za minulý rok znížila cca o 100miliónov, my poslanci sme tu na to, aby sme ju zvyšovali. Treba sa nad tým zamyslieť, je to majetok generácií občanov a tak by sme sa k nemu mali aj stavať. Minule šiel po meste, oslovili ho s otázkou, že „idete predávať mestské lesy?“ Nakoniec sa dozvedel, že sú také podnety. Ak by k tomu došlo, dá podnet k referendu občanov. Nie je to malá hodnota.
Poslanec Juhaniak: dotkne sa 3 oblastí:
- Kolega Balco hovoril o majetkoprávnom vysporiadaní. Vlastnícke právo nemožno odňať. V záhradkárskych osadách prebiehajú 30 rokov súdne spory.
- 2. oblasťou je problém výtlkov, rozbitých ciest – za oblasť Opatovej má dohodnuté s pánom Medvem už týždeň, ale pršalo, nedalo sa ísť. Komisia dopravy bude tiež konať v tejto veci /rozkopávky, opravy/.
- Rozdal pozvánky a vstupenky na Grand Prix.
Poslanec Slivka: tiež žiada dokončiť Mesačnú ulicu, je to 40 m, nenapojenie do hlavného zberača spôsobuje záplavy.
Poslanec Grebáč: osobne poprosil o vysypanie drte pred garáže na Rúbanisku II – neurobilo sa to. STVaK sa nestará o čistenie kanalizačných vpustí – na Letnej ulici napr. nechali na kope zeminu z výkopov. Treba doriešiť túto vec aj v Malej Vsi!
Poslanec Drobný: tlmočí sťažnosť občanov – havarijný stav na ul. Osloboditeľov. Už vlani chcel, aby z jeho 100 tis. riešili ul. Dr. Herza a M.R.Štefánika – parkoviská. Jeho 100 tisíc nech dajú tam.
- či sa nemožno uchádzať o zakúpenie štúdie geotermálneho vrtu?
- pripraviť projekt ako využiť festival Rock Pop v prospech mesta.
- hovorilo sa tu o morálke a etike, najväčšia facka bola privatizácia kotolní. Pripojil sa ku kolegom poslancom, ktorí to dali na prokuratúru. Táto privatizácia poznačila celé toto zastupiteľstvo a hodnotiť to bude nasledujúce zastupiteľstvo.
- Sám nevie, či otvoriť otázku, lebo je mladý – otázku bývalých spolupracovníkov ŠtB, treba sa k tomu postaviť, je to aj pre nich zle, že sa tu len povráva. Nedáva návrh na uznesenie, skôr otázku, či kluby zaujmú k tomu stanovisko? Povedal to, lebo by to asi nepovedal nikto iný, lebo aspoň z časti chce mať čisté svedomie voči tým ľuďom, ktorí nemohli študovať, atď, atď.
Poslanec Krišta: oddelenie, ktoré eviduje všetky zmluvy a záväzky, nech predloží, ako tie zmluvy prebiehajú, ako sa plnia. Má veľmi neblahé skúsenosti z minulosti, keď sa neplnili a potom sa objavili penále. Teraz – napr. pán Jackuliak. Žiada, aby to bolo urobené a dané do ekonomickej komisie, prípadne do mestskej rady, do zastupiteľstva to ísť nemusí. Prehľad termínov, splátok a pod.
Poslanec Brunčák: treba pozrieť všetky cesty pri hromadných garážach, sú to ľudia, ktorí za ne platia dane. Cudzí šoféri majú problém na kruhovom objazde, či to nejde normalizovať?
Poslanec Ardamica: navrhuje mať od ranných hodín mestské zastupiteľstvo, je tu čoraz viac materiálov, občas je to neúnosné pre rodinu. Aj pre mesto by to bola výhoda, nemuselo by platiť nadčasy.
Pochádza tiež z rodiny, ktorá si to „vypila“, už sa v tlači k tomu vyjadril, ostáva to na svedomí každého jednotlivca.
Poslanec Ilčík: je predsedom komisie na ochranu verejného záujmu, chcel by o tom informovať. Všetci odovzdali oznámenie komisii, drobné nedostatky sa doplnili. Komisia konštatuje, že nezistila nepravdivé údaje. Materiál je uložený u zapisovateľky komisie.
Poslanec Balco: kruhový objazd treba ponechať, možno je to jediný na svete!
Čo sa týka Modrých zemí, všetci vieme, že bol súd a bol vynesený rozsudok, proti ktorému už odvolanie nie je prípustné. Všetci už aj neoficiálne vedia výsledok, nevie, či pán primátor nechce k tomu niečo povedať. Keď môže o tom pán primátor hovoriť, poprosí ho o informáciu. Dnes sme tak rozšafne rozdávali peniaze, možno že budeme musieť predať najkrajšiu budovu v meste pánovi Števkovi... Vie o ponuke o odkúpenie Lučenských kúpeľov a mestských lesov. V tej ponuke je investícia 100 mil. do kúpeľov a čo sa týka mestských lesov, nechcú ich vyrúbať, je tam plánovaná prímestská rekreačná zóna. Žiadateľ ich chce zveľadiť. Ak má dobré informácie, na mestské lesy doplácame desiatky rokov,. Možno budeme postavení pred úlohu zaplatiť a nájsť rýchlo 40 miliónov.
Pán primátor: nerobí s tým tajnosti, má pripravenú informáciu do bodu Rôzne. Aký majú príjem mestské lesy? Ing. Kolimárová: za 1. štvrťrok 1.450 tis. Sk.
Poslanec Slivka: keby niekto investoval do mestských lesov, bolo by dobré, ale tam bude tabuľka vstup zakázaný. Je to majetok všetkých občanov, nemali by sme sa týmto zaoberať, mesto nech ponúkne na odpredaj také veci, ktoré sa nebudú týkať takéhoto komplexu.
Poslanec Grebáč: čím ďalej, tým viac v lesoch pribúdajú oborované územia, vysoké pletivá. Uvažovaním o ich predaji sa staviame proti tým, ktorí ich pociťujú ako vlastné, sú pľúcami mesta.

ad 27/
Rôzne
Pán primátor: súd o Modrých zemiach bol minulý týždeň, rozsudok bol len prečítaný, skladá sa zo 4 dodatkov, ale nemáme to písomne. Nikto, ani advokát, presne nevie, že koľko to bude.
- Stavanie mája – 29.4.2005 o 17.00 hod pre DK B.S.Timravy
- Spomienkové zhromaždenie z príležitosti 86. výročia úmrtia M.R.Štefánika 5.5.2005 o 14.00 hod pri pamätníku /štvrť M.R.Štefánika/
- 60. výročie víťazstva nad fašizmom 9.5.2005 o 14.00 hod pri pamätníku padlých na ul. Kármána

ad 28/
Ukončenie rokovania.
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania pán primátor ukončil o 19,20 h rokovanie a poďakoval prítomným za účasť.

Primátor mesta:Ing. Milan Marko

Prednosta MsÚ: Ing. Želmíra Kolimárová, poverená zastupovaním prednostu

Overovatelia zápisnice:
1. Jaroslav Juhaniak
2.Ing. Miroslav Morháč

Zapisovateľka:
Mgr. Zuzana Nozdrovicziová

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka