Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2003

Zasadanie zo dňa 3.11.2003

Program mimoriadneho MsZ konaného dňa 03.11.2003

1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Informatívna správa o ponuke spoločnosti Euro Consult Finance o poskytnutí úveru Mestu Lučenec na financovanie investičných akcií mesta Lučenec. - ústna správa
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
4. Voľba hlavného kontrolóra - predloženie návrhov kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra vrátane ich životopisov.
Predkladajú: poslanci MsZ v Lučenci
5. Návrh na zastúpenie Mesta Lučenec v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou Mesta Lučenec - ústna správa.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
6. Schválenie Stanov a.s. Gastro Lučenec.
Predkladá: Milan Šufliarsky, predseda predstavenstva a.s. Gastro
7. Záver

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 03.11.2003

Rokovanie

1. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
Uznesenie č. 175/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje za zostavovateľov uznesenia: p. Ján Bystriansky a Mgr. Peter Csúsz za overovateľov zápisnice:: Mgr. Andrea Paučová a MUDr. Rudolf Slivka

2. Informatívna správa o ponuke spoločnosti Euro Consult Finance o poskytnutí úveru mestu Lučenec na financovanie investičných akcií mesta
Uznesenie č. 176/2003
MsZ v Lučenci
I. Berie na vedomie Informatívnu správu o ponuke spoločnosti Euro Consult Finance na poskytnutie úveru na financovanie investičných akcií Mesta Lučenec.
II. Schvaľuje poverenie primátora mesta Lučenec Ing. Milana Marka rokovaním so spoločnosťou Euro Consult Finance o možnostiach poskytnutia úveru Mestu Lučenec na financovanie investičných akcií mesta Lučenec na
a/ infraštruktúry mesta a prímestskej športovo - rekreačnej zóny
b/ vybudovanie spaľovne
c/ výstavbu bytov

3. Voľba hlavného kontrolóra - predloženie návrhov kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra vrátane ich životopisov.
Uznesenie č. 177/2003
MsZ v Lučenci
I. Berie na vedomie predložené návrhy na funkciu hlavného kontrolóra Mesta:
a/ Ing.Jozef Svitek
b/ Ing. Darina Šuliová
II. Schvaľuje volebnú komisiu v zložení: MUDr. Géč, JUDr. Ilčík a Mgr. Ardamica.
III. Nezvolilo hlavného kontrolóra Mesta.

4. Návrh na zastúpenie Mesta Lučenec v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou Mesta Lučenec.
Uznesenie č. 178/2003
MsZ v Lučenci
I. Schvaľuje volebnú komisiu v zložení: MUDr. Géč, JUDr. Ilčík a Mgr. Ardamica.
II. schvaľuje :
A. MEPOS, s.r.o.
a/ za konateľa spoločnosti JUDr. Pavla Krokoša.
b/ do dozornej rady Mgr. Andreu Paučovú.

B. EKOTES, s.r.o.
a/ za konateľa spoločnosti Ing.arch. Annu Václavíkovú

C. GARDEN, s.r.o.
a/ za konateľa spoločnosti MUDr. Karola Géča
b/ do dozornej rady Mgr. Jána Šufliarskeho

D. GASTRO, a.s.
a/ do predstavenstva:
MUDr. Jaroslava Gáfrika, JUDr. Dušana Ilčíka, MUDr. Karola Géča, p.Fabiana, Bc.Jána Miadoka
b/ do dozornej rady:
Mgr. Romana Grebáča, MUDr. Rudolfa Slivku, Ing. Milana Géciho,Ing.arch. Annu Václavíkovú, Ing. Evu Molnárovú

5. Schválenie stanov a.s. GASTRO Lučenec.
Uznesenie č. 179/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje Stanovy obchodnej spoločnosti a.s. Gastro s pripomienkami.

Primátor mesta
Ing. Milan Marko

Zostavovatelia uznesenia:
1. Mgr. Péter Csúsz
2. Ján Bystriansky

Zápisnica zo mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 03.11.2003

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: MUDr. Peter Brunčák

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Informatívna správa o ponuke spoločnosti Euro Consult Finance o poskytnutí úveru Mestu Lučenec na financovanie investičných akcií mesta Lučenec. - ústna správa
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
4. Voľba hlavného kontrolóra - predloženie návrhov kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra vrátane ich životopisov.
Predkladajú: poslanci MsZ v Lučenci
5. Návrh na zastúpenie Mesta Lučenec v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou Mesta Lučenec - ústna správa.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
6. Schválenie Stanov a.s. Gastro Lučenec.
Predkladá: Milan Šufliarsky, predseda predstavenstva a.s. Gastro
7. Záver
Rokovanie

1/
Mimoriadnu schôdzu mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Ing. Milan Marko. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom. Poslanec Ardamica navrhol vymeniť poradie bodov 5/ a 6/. Hlasovanie č. 1 o programe s pripomienkou poslanca:23 za, proti 0, zdržali sa 0.

2/
Za zostavovateľov uznesenia boli schválení: p.Bystriansky a Mgr. Csúsz.
Hlasovanie č.2: 20,1,2
Za overovateľov zápisnice boli schválení: MUDr.Slivka a Mgr. Paučová.
Hlasovanie č.3: 21,0,2

3/
Pán primátor: na schôdzke mestskej rady požiadal zaradiť do programu rokovania informatívnu správu - informoval o ponuke spoločnosti Euro Consult Finance, s ktorou sa firma obrátila na pána viceprimátora a prebehli dve rokovania za účasti zástupcov spoločnosti, primátora, viceprimátora a odborných pracovníkov Mesta. Následne zvolal politické grémium a predložil informáciu mestskej rade.
- nemeckí investori si vybrali Slovensko ako krajinu, ktorá je po Írsku označená ako druhá krajina s najlepšími predpokladmi
- očakáva sa vstup 500 investorov z EÚ, chcú byť medzi prvými.
- táto spoločnosť financuje "nultú" diaľnicu okolo Bratislavy a miestnu dopravu v Prievidzi.
- nemecký kapitál sa na Slovensko dostane prostredníctvom slovenskej banky
- Podmienky poskytnutia úveru: 3,8 % bez ručenia - cez slov.banku, úver na byty by bol splatný na 20 rokov so začatím splácania po ukončení výstavby /z nájmu za byty/ a ostatné úvery so platnosťou 30 rokov.
- Dodávateľov určí finančná spoločnosť, boli by to však slovenské firmy.
- Jedná sa o otvorený kontokorentný úver t.j. čerpanie podľa potreby.
- Požadujú: dodať účtovnú závierku mesta 3 roky dozadu, rozpočet na rok 2003.
Zmluvy by boli uzatvorené na tri úvery: infraštruktúru a prímestskú športovo - rekreačnú zónu, vybudovanie spaľovne a výstavbu bytov.
- Úver je potrebné schváliť mestským zastupiteľstvom.
- Mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť poverenie primátora rokovaním s uvedenou spoločnosťou.
V ďalšom vystúpil JUDr. Škultéty - zástupca spoločnosti na Slovensku. Hlasovanie č. 4 za jeho vystúpenie: 23,0,1
JUDr. Škultéty: spoločnosť Euro Consult & Finance Ltd. sa venuje rozvoju infraštruktúry, bytovej výstavby, obnove strojového parku , napr. vozového parku pre mestské polície, sanitárne vozidlá. V súčasnoti tento projekt realizujú pre 3 mestá /Trenč. Teplice, Bratislava, Prievidza/. Druhý projekt sa týka financovania infraštruktúry - od bytovej výstavby cez výstavbu ciest, kúpalísk, riešenie ekologických záležitostí /napr. spaľovní/. Zástupcovia spoločnosti p.Spitz a Giesche, sa prezentovali a po debate s predstaviteľmi mesta navrhli spoločne možné riešenia. Boli prekvapení vysokou odbornosťou pracovníkov Lučenca. II. stretnutie mali v Bojniciach po MsZ v Prievidzi a konkretizovali potreby mesta Lučenec. Ich úvery sú dlhodobé na 20 - 30 rokov pri úrokovej sadzzbe 3,8539 %. Bude spracovaná zmluva, náklady budú vyšpecifikované a zmluvu schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Pre mesto Lučenec pripravili 3 návrhy projektov - bytovú výstavbu do 500 BJ za 3,85 % úrokovej sadzby a 10 rokov s nemenným úrokom. Po desiatich rokoch bude zmena iba čo s týka desatinných čísiel. Majú konkrétny projekt do 500 bytových jednotiek - počet nie je striktne určený. Skúsenosti potvrdzujú, že úver radšej navýšia, než by sa malo oň žiadať znovu. V Prievidzi je výstavba rozdelená na etapy do 5 rokov. Je možné uvažovať aj o odklade splátok. Realizujú ho 2 nemecké národné banky a slovenská banka, ktorá je ich dcérou. Na projekt priorít majú pripravený ďalší balík úverov. Splatnosť je 20 až 30 rokov. III. navrhovaný projekt je spaľovňa. Úroková sadzba je tá istá /max. 300 mil. EURO/. Existujú 2 alternatívy, buď ju postaví nemecká firma, ktorá ju aj bude prevádzkovať alebo mesto dostane financie a postaví ju samo a finančné prostriedky dostane mesto. Odporučil ísť do toho s investorom, ktorý donesie aj fabriku, zamestná ľudí a bude mestu odvádzať dane. Tieto úvery nechcú kryť zmenkami. Bolo by želateľné zvýšiť tlak regiónov na vládu, aby iniciatíva šla aj zdola. Treba vyjsť s požiadavkou na vybudovanie južnej diaľnice.
Ing.arch. Václavíková: Každá banka vyžaduje nejaké krytie. Čo v prípade, ak by mesto nesplácalo úver?
JUDr. Škultéty: reálne sa to nemôže stať, než tie peniaze mesto dostane, trikrát sa prekontrolujú. Úver musí byť tak naprogramovaný, aby bol možný 28 - 30 % zisk. Bude poskytnutý v eurách.
JUDr.Ilčík: oceňuje snahu vedenia mesta o zabezpečenie finančného kapitálu pre mesto. Pán Dr.Škultéty nańho robí veľmi dobrý dojem, napriek tomu sa mu to zdá tak lacné, až je to neuveriteľné. Chce sa spýtať, či zastupuje pán doktor sprostredkovateľskú firmu?
JUDr.Škultéty: áno, a dostávame zaplatené za reálne náklady za analýzy, preklad a pod.
JUDr.Ilčík. bol by rád, keby poslanci vedeli aj možnosti poskytnutia úverov slovenských bánk. Vlani mesto malo vysoký rating v Dexii, bola možnosť čerpať do 60 mil. Sk. Požiadal o takéto informácie, aby to vedeli porovnať.
JUDr.Škultéty: taká istá požiadavka bola v Prievidzi a vyšli spomedzi 5 bánk ako víťazi. Verí, že tomu bude tak aj v Lučenci. Ich výhodou je, že nechcú ručenie. Keď boli na ministerstve financií a ministerstve hospodárstva, nechápali, že nechcú garancie. Lučenec je podľa EÚ medzi 6 prioritnými mestami. Mal by si zarobiť na sociálne programy.
pán primátor: stretáva sa s úverovými ponukami bánk a sú na 6 - 10 % úrok.
Ing. Drobný: kto je za Bankou? Reifeisen Bank? Poďakoval sa za slová pánovi doktorovi. Slovensku dávajú otázku, či má dobrý projekt a spaľovňa je nadregionálny projekt. Nemohlo s tým vyjsť samo mesto? Teší ho, že prichádza sem nemecký kapitál a povie za Lučenec, čo by potreboval... Treba dbať na to, aby projekty boli z dlhodobého hľadiska užitočné.
JUDr.Škultéty: Chcel by poopraviť pána poslanca: Euro Cosult & Finance mal tieto projekty pirpavené, najprv si však vypočuli vedenie mesta. Predstavitelia mesta hovorili presne o tom, dali víziu, len nemali predstavu o financovaní. Nie je problém veci vymyslieť, len Slováci neradi vymýšľajú, keď sa im zdá, že by to nebolo realizovateľné. Je tu len jedna vec, využitie peňazí dozorujú Nemci.
p. Bystriansky: teší ho konštatovanie, že Lučenec nie je až tak zlý, ako sa hovorí. Treba v tejto veci pokračovať, rokovať. Kedy by boli možné prvé hmatateľné výsledky?
JUDr. Škultéty: do 60 dní po schválení mestským zastupiteľstvom.
MUDr. Slivka: zišli sme sa preto, aby sme sa rozhodli, či pán primátor má ďalej rokovať. Dávam návrh na hlasovanie.
JUDr. Ilčík: ako je to so zákonom o verejnom obstarávaní?
JUDr. Škultéty: obchádza to zákon, je to zahraničná spoločnosť, sprostredkovateľké služby - majú to zistené.
MUDr. Géč: sú to predzvesti EÚ. Aká bude zhruba ich odmena za spracovanie ?
JUDr. Škultéty: nepôjdu na percentá, dostanú províziu, ktorú vydokladujú za celkový schválený projekt. Po schválení mestským zastupiteľstvom a podpísaní úveru mestzi bankou a mestom, dostanú zaplatené.
JUDr. Krokoš: peniaze, ktoré by takto k nám prišli, by sme mohli čerpať aj na štrukturálne fondy.
p.primátor: môžu sa použiť na kofinancovanie. Prečítal návrh na uznesenie.
p. Bystriansky, Dr. Ilčík: neohraničovať to na 3 sféry.
JUDr. Škultéty: priniesli mestu 3 návrhy projektov, keď prídu peniaze, nebude im vadiť, ak sa bude realizovať aj 10 projektov. V návrhu na uznesenie sú preto, lebo sú to ich projekty.
p. Bystriansky: vzal späť svoju pripomienku.
Mgr. Grebáč: pokiaľ by zostalo pri spaľovni, nevie, či 200 tis. obyvateľov je relevantný pocit, región nie je tak husto osídlený. Je potrebné ekonomické a enviromentálne posúdenie.
Hlasovanie č. 5 za uznesenie: 20,0,4
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
I.Berie na vedomie Informatívnu správu o ponuke spoločnosti Euro Consult & Finance na poskytnutie úveru na financovanie investičných akcií mesta Lučenec.
II. Schvaľuje poverenie primátora mesta Lučenec Ing. Milana Marka rokovaním so spoločnosťou Euro Consult & Finance o možnostiach poskytnutia úveru Mestu Lučenec na financovanie investičných akcií mesta Lučenec na
a/ infraštruktúry mesta a prímestskej športovo - rekreačnej zóny
b/ vybudovanie spaľovne
c/ výstavbu bytov

4/
Voľba hlavného kontrolóra mesta:
p.primátor: boli doručené dva návrhy na funkciu hlavného kontrolóra a poslanci ich obdržali v materiáloch. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov a potom jeho pracovnoprávny vzťah k Mestu končí. Je zamestnancom mesta a zodpovedá sa za svoju činnosť mestskému zastupiteľstvu. Podľa rokovacieho poriadku je hlavný kontrolór zvolený, ak získal 3/5 hlasov prítomných poslancov MsZ. Voľba prebieha tajným hlasovaním. V prípade, že nedôjde ku zvoleniu, ďalšia voľba je možná po podaní nového návrhu na najbližšej schôdzi mestského zastupiteľstva. Či má niekto ďalší návrh na funkciu hlavného kontrolóra mesta?
Ing. Drobný: po uvažovaní o tom, aký by mal byť kontrolór, dospel k záveru, že by to mal byť veľmi všestranný človek. Videl bývalého kontrolóra, bol to erudovaný človek, ale to asi nestačí. Hlavná úloha - kontrolór by mal byť odvážny vlastným pričinením spraviť krok navyše - myslí si, že takého našiel - Ing. Pavla Suráka. Dá sa spoľahnúť na to, že nie je ovplyvniteľný. Navrhuje ho ako tretieho kandidáta.
p.primátor: páni poslanci, chcete charakteristiku tretieho kandidáta?
MUDr. Balco: minule sme hovorili o tom, aby bol priložený životopis.
Ing. Pápai, referát kontroly - požiadal o udelenie slova.
Hlasovanie č. 6 za udelenie slova Ing. Pápaimu: 24,0,0
Ing. Pápai : pred voľbou hlavného kontrolóra upozornil na nezastupiteľnú úlohu a postavenie hlavného kontrolóra . Absencia obsadenia tejto funkcie sa dotýka činnosti poslaneckého zboru, aparátu úradu a v konečnom dôsledku aj občanov. Upozornil na nutnosť obsadenia tejto funkcie, uviedol požiadavky, ktoré by mal spĺňať a požiadal poslanecký zbor, aby sa výber kandidáta na túto fukciu neriadil politckými cieľmi. V ďalšom uviedol zmeny očakávané v novom zákone o samospráve, hlavne povinnosť zriadenia útvaru hlavného kontroloŕa. /Prejav pripojený v materiáli./
JUDr. Ilčík: treba dať slovo tretiemu navrhnutému kandidátovi.
Hlasovanie č. 7 : 10,3,7
Ing. Surák nesúhlasil s návrhom.
Ing. Drobný: sťahuje svoj návrh.
Pán primátor: požiadal o návrhy na volebnú komisiu.
MsZ navrhlo MUDr. Géča, JUDr. Ilčíka a Mgr. Ardamicu.
Hlasovanie č. 8 za volebnú komisiu na voľbu hlavného kontrolóra: 21,0,3
Po tajnom hlasovaní prečítal výsledky hlasovania JUDr. Ilčík.
Vydaných bolo 24 hlasovacích lístkov.
Odovzdaných bolo 24.
Platných bolo 22.
Neplatných bolo 2 .
Za Ing. Sviteka hlasovalo 14 poslancov.
Za Ing. Šuliovú hlasovalo 8 poslancov.
Keďže je potrebná trojpätinová väčšina z prítomných, čiže 15 hlasov, hlavný kontrolór nebol zvolený.
Pán primátor dôrazne požiadal mestské zastupiteľstvo o pozitívny výsledok 11.12.2003 aj z dôvodu nutnosti podpísania rozpočtu hlavným kontrolórom.
MUDr. Géč: je vidieť, že ústne dohody sú iné ako tajné hlasovanie. Čo treba robiť na zníženie kvóra - podľa jeho vedomostí to zákon neurčuje.
p.primátor: sú to vaše vlastné zásady.
JUDr. Ilčík: je to v rokovacom poriadku.Zákon presne neurčuje kvórum, len to odporúča v komentári.
Ing. Pápai: nový zákon o kontrole v samospráve s tým počíta, od nového roka bude platiť zmena. Teraz je to možné vykonať len cez zmenu v rokovacom poriadku.
p. Bystriansky: teraz je mimoriadna schôdza, zmenu treba pripraviť na riadnu schôdzu.

5/
Schválenie stanov a.s. GASTRO
Pripomienky:
Mgr. Ardamica: či existujú /fyzicky/ listinné akcie ?
pán primátor: myslí si, že nie.
Mgr. Ardamica: treba zistiť, či by nebolo lacnejšie pracovať so zaknihovanými akciami.
p.primátor: preto sa volia nové orgány.
Mgr. Ardamica: na str. 11 je uvedené, že DR /dozorná rada/ pozostáva z 3 členov, na str. 12 je uvedené, že DR je schopná hlasovať, len keď sú prítomní všetci jej členovia. Navrhuje zvýšiť počet členov na 5 a upraviť potom aj hlasovanie na nadpolovičnú väčšinu.
JUDr. Ilčík: je nezodpovedné, že nie je prítomný predkladateľ. Stanovy sú vypísané z obchodného zákonníka, bolo ich treba skonkretizovať na Gastro a jeho špecifické podmienky - jediný akcionár je Mesto. Nešpecifikujú ani zvolávanie valného zhromaždenia, mali by vystihovať špecifiká tej spoločnosti, ktorej sa týkajú.
Hlasovanie č. 9 za pripomienku Mgr. Ardamicu o zmene počtu členov dozornej rady na 5: za 22, proti 0, zdrž.sa 2
Pán primátor - opraviť v stanovách časť o hlasovaní DR.
Hlasovanie č. 10 za schválenie Stanov a.s. Gastro s pripomienkami: 18,1,5

6/
Schválenie zástupcov do spoločností s majetkovou účasťou Mesta prebiehalo verejným hlasovaním.
Pán primátor prečítal návrh mestskej rady na zástupcov do spoločností.
Do spoločnosti MEPOS, s.r.o.boli narhnutí za konateľov: JUDr. Krokoš a Ing. Kolimárová.
Hlasovanie č. 11 o JUDr. Krokošovi: 17,1,6.
Do do dozornej rady MEPOS s.r.o. boli navrhnutí: Mgr. Paučová a Ladislav Vámoš.
Hlasovanie č. 12 o Mgr. Paučovej: 22,0,2
MsZ schválilo zástupcov do spolončosti MEPOS, s.r.o.
a/ za konateľa spoločnosti JUDr. Pavla Krokoša.
b/ do dozornej rady Mgr. Andreu Paučovú.
Do spoločnosti EKOTES, s.r.o .bol za konateľa navrhnutý Pavol Petráš.
JUDr. Ilčík navrhol MUDr. Slivku.
Hlasovanie č.13 za p. Petráša: 11, 4, 9 - návrh neprešiel
Hlasovanie č. 14 za MUDr. Slivku: 11,3,10 - návrh neprešiel
p. Bystriansky predložil ďalší návrh - Ing.arch. Václavíkovú.
Hlasovanie č. 15 za Ing. Václavíkovú: 15,1,8 - návrh schválený.
MsZ schválilo za konateľa spoločnosti EKOTES, s.r.o. Ing.arch. Annu Václavíkovú Do predstavenstva GARDEN, s.r.o. Mestská rada navrhla za konateľa MUDr. Karola Géča. Hlasovanie č. 16: 15,1,8
Do dozornej rady poslanca Norberta Krištu. Pán Krišta sa vzdal kandidátky. Nakoniec MsZ schválilo poslanca Mgr. Ján Šufliarskeho. Hlasovanie č. 17 za p. Šufliarskeho: 23,0,1
Do a.s. GASTRO boli do predstavenstva navrhnutí 5 kandidáti: pán Fabian, MUDr. Jaroslav Gáfrik, JUDr. Dušan Ilčík, Bc.Ján Miadok a Ivan Švagerko. Ing. Morháč navrhol MUDr. Karola Géča.
Do dozornej rady boli navrhnutí: Ing. Milan Géci, Ing. Eva Molnárová, MUDr. Rudolf Slivka, a Ing.arch. Anna Václavíková. Pán Krišta navrhol doplniť dozornú radu o pána Grebáča.
Ing. Čavoj: podľa neho nech sú v predstavenstve vo väčšine poslanci.
Mgr. Csúsz: myslí si, že sa nehlasuje dobre, malo by sa hlasovať tajne.
Hlasovanie č. 17 o tajnom hlasovaní s tou istou komisiou ako pri voľbe kontrolóra: 15,5,4
Hlasovanie č.18 o tajnom hlasovaní s tou istou komisiou ako pri voľbe hlavného kontrolóra: 15,5,4
Výsledky hlasovania prečítal predseda volebnej komisie JUDr. Ilčík: Odovzdaných bolo 24 hlasovaních lístkov, z toho 24 bolo platných. Bolo 6 kandidátov na členstvo v predstavenstve, mandátov na voľbu bolo 5. Poradie bolo nasledovné: Predstavenstvo: poslanec Gáfrik 22 hlasov, poslanec Ilčík 19 hlasov, poslanec Géč 16 hlasov, RNDr. Ladislav Fabian, Mieru 38, Lučenec 13 hlasov a p. Miadok 12 hlasov.
Dozorná rada: poslanec Grebáč 20 hlasov, poslanec Slivka 19 hlasov, poslanec Géci 18 hlasov, poslankyňa Václavíková 18 hlasov a Ing. Eva Molnárová 15 hlasov. Pán primátor vyzval poslancov, aby do 20. novembra pripravili a dodali návrhy kandidátov na hlavného kontrolóra.

7/
Mimoriadnu schôdzku Mestkého zastupiteľstva v Lučenci ukončil pán primátor .

Primátor mesta.
Ing. Milan Marko

Prednosta MsÚ:
Ing. Jozef Matuška

Overovatelia:
MUDr. Rudolf Slivka
Mgr. Andrea Paučová

Zapisovateľka:
Mgr. Zuzana Nozdrovicziová

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka