Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2003

Zasadanie zo dňa 26.6.2003

Program MsZ konaného dňa 14.05.2003

1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. 6/2003 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Lučenec.
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta MsÚ
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec o podmienkach hlasovania obyvateľov mesta a organizovaní verejných zhromaždení obyvateľov mesta.
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta MsÚ
6. Zmena stanov a.s. Primpark Lučenec, návrh na zastúpenie v predstavenstve a.s. Primpark za mesto Lučenec.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
7. Správa o výsledkoch hospodárenia a.s. SPOOL Lučenec.
Predkladá: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva a.s. SPOOL
8. Návrh na vydanie cenového výmeru MHD v meste Lučenec s platnosťou od 1.9.2003.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
9. Žiadosti o odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
10. Právna analýza k odpredaju Lučenských kúpeľov a návrh na odpredaj.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
11. Právne zastupovanie v konaní č. 8C 119/01 vo veci žalobcu Dušan Števko proti žalovanému Mesto Lučenec o zaplatenie 83 649 973 Sk s prísl. - schválenie odmeny ako podmienky zmluvy o poskytnutí právnych služieb - návrh.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
12. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2002a 31.3.2003
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta MsÚ
13. Schválenie platu zástupcu primátora a ustanovenie okruhu úkonov a činností zástupcu primátora - návrh
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
14. Pridelenie bytu v zmysle VZN mesta Lučenec schváleného MsZ uznesením 42/2001 - návrh
Predkladá: Ján Jackuliak, predseda soc.-zdrav. a bytovej komisie MsZ
15. Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Lučenec na II. polrok 2003.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
16. Zrušenie uznesenia č. 38/2002 a návrh nového uznesenia.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
17. Použitie rezervného fondu - návrh
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
18. Informatívna správa o medzinárodnej spolupráci mesta Lučenec a o príprave slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci 25. júla 2003.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
19. Optimalizácia a racionalizácia siete škôl a školských zariadení v meste Lučenec.
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta MsÚ
20. Odvolanie z funkcie riaditeľa Základnej školy na ul. T.G.Masaryka v Lučenci z dôvodu vyradenia ZŠ zo siete škôl od 1.9.2003.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
21. Odvolanie z funkcie riaditeľa Materskej školy na Fiľakovskej ul. v Lučenci z dôvodu vyradenia MŠ zo siete škôl k 31.7.2003.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
22. Uvoľnenie z funkcie riaditeľa Základnej školy J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
23. Menovanie riaditeľa Základnej školy J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
24. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Lučenec - ústna správa
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
25. Návrh na transformáciu Mestského kultúrneho strediska v Lučenci.
Predkladá: Mgr. Zorán Ardamica, predseda komisie MsZ - ústna správa
26. Návrhy, podnety a interpelácie poslancov
27. Rôzne
28. Diskusia
29. Záver

Uznesenie z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 26.06.2003

Rokvoanie

Program

1. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Uznesenie č. 76/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje za overovateľov zápisnice: Mgr. Paučovú a Ing. Morháča, za zostavovateľov uznesenia Mgr. Csúsza a p.Krištu.

2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 77/2003
MsZ v Lučenci berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. 6/2003 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Lučenec.
Uznesenie č.78/2003
MsZ v Lučenci odročuje VZN mesta Lučenec č. 6/2003 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Lučenec.

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec o podmienkach hlasovania obyvateľov mesta a organizovaní verejných zhromaždení obyvateľov mesta.
Uznesenie č. 79/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje VZN Mesta Lučenec o podmienkach hlasovania obyvateľov mesta a organizovaní verejného zhromaždenia obyvateľov mesta.

5. Správa o výsledkoch hospodárenia a.s. SPOOL Lučenec.
Uznesenie č. 80/2003
MsZ v Lučenci
1. Berie na vedomie Správu akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o výsledkoch hospodárenia za rok 2003.
2. Schvaľuje rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2002.

6. Návrh na vydanie cenového výmeru MHD v meste Lučenec s platnosťou od 1.9.2003.
Uznesenie č. 81/2003
MsZ v Lučenci súhlasí s vydaním cenového výmeru MHD v meste Lučenec s platnosťou od 1. septembra 2003.

7. Žiadosti o odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Uznesenie č.82/2003
MsZ v Lučenci došlé žiadosti o odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec v poradí
1/ KERAM s r.o., J.Petényiho č. 4, Lučenec
- schvaľuje odpredaj pozemkov, parc.č. 5924/25 zast.pl., vo výmere 4039, parc.č. 5924/15 zast.pl., vo výmere 138 m2 a parc.č. 5924/16 zast.pl., vo výmere 10 m2 v k.ú. Lučenec v zmysle zanleckého posudku

2/ Ing.Ladislav Feldsam, Rúbanisko I/11, Lučenec JUDr. Miroslav Račko, Rúbanisko II/11, Lučenec
- schvaľuje odpredaj pozemku, parc.č. 6764/227 zast.pl., vo výmere 403 m2 v k.ú. Lučenec, každému v 1/2 v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta

3/ Obyvatelia Kláštornej ulice, Lučenec
- schvaľuje odpredaj pozemkov - záhrad, ktoré ležia medzi ich pozemkami a železničnou traťou smer Poltár za 50 Sk/m2

4/ Mepos s.r.o., Fiľakovská cesta, Lučenec
- schvaľuje odpredaj pozemkov, parc.č. 6775/3 zast.pl., vo výmere 82 m2, parc.č. 6485/9 ost.pl., vo výmere 101 m2, parc.č. 6485/11 zast.pl., vo výmere 266 m2, parc.č. 6485/12 TTP, vo výmere 114 m2, parc.č. 6485/13 zast.pl., vo výmere 160 m2, parc.č. 6485/14 TTP, vo výmere 38 m2 a parc.č. 6485/10 zast.pl., vo výmere 358 m2 v k.ú. Lučenec v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta

5/ Centrum sociálnej pomoci mladým, Hviezdoslavova č. 43, Lučenec
- Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 31 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta priamy odpredaj nehnuteľnosti vo verejnom záujme s podmienkou predkupného práva Mesta Lučenec v prípade zmeny činnosti alebo zániku organizácie za cenu, ktorou bola nehnuteľnosť predaná z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti - budova bývalej školskej družiny a k nej príslušný dvor, nachádzajúci sa na ul. J.Kármana č. 26, parc.č. 1900 zast.pl., vo výmere 686 m2

6/ Horváthová Denisa, Diana a Ivan, Robotnícka č. 4, Lučenec
- neschvaľuje odpredaj pozemku, parc.č. 7207/443 zast.pl., vo výmere 91 m2 pod stavbou - reštaurácia AJAX, v k.ú. Lučenec

7/ MUDr. Prám Pavel a manž. Drahomíra, P.Tótha č. 14, Lučenec
- schvaľuje odpredaj pozemku, parc.č. 615/2 záhrady, vo výmere 265 m2, v k.ú. Lučenec za cenu 150 Sk/m2

8/ Oláhová Elena, Rúbanisko III/12, Lučenec
- neschvaľuje odpredaj pozemku pri chodníku, parc.č. 165/2 zast.pl., vo výmere cca 280 m2 v k.ú. Opatová

9/ Drugda Lubomír, Gagarinova č. 32, Lučenec
MsZ v Lučenci schvaľuje:
a/ zmenu uznesenia MsZ č. 42/16/99 zo dňa 29.4.1999 z dlhodobého prenájmu pozemku na Tuhárskom námestí, na odpredaj pozemku
b/odpredaj pozemku s budovou na Tuhárskom námestí, parc.č. 819/2 zast.pl., vo výmere
70 m2, v k.ú. Lučenec, za účelom vybudovania reštauračného zariadenia typu Mc Donald´s
výberovým konaním , ktoré bude vypísané po zrušení predbežného opatrenia Okresného súdu v Lučenci č.8C 119/01
c/ Komisiu na výberové konanie v zložení:MUDr.Jaroslav Gáfrik, Ing.arch.Anna Václavíková, Mgr. Roman Grebáč, MUDr.Peter Brunčák, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Jozef Matuška a Ing. arch. Vladimír Ragan.

10/ Babic Milan, Malohontská č. 1547/7, Rimavská Sobota
MsZ v Lučenci schvaľuje:
a/ zmenu uznesenia MsZ č. 42/16/99 zo dňa 29.4.1999 z dlhodobého prenájmu pozemku na Tuhárskom námestí, na odpredaj pozemku
b/ odpredaj pozemku s budovou na Tuhárskom námestí, parc.č. 819/2 zast.pl., vo výmere
70 m2, v k.ú. Lučenec, za účelom podnikania v predaji autolakov, autosúčiastok, autokozmetiky a do budúcna predaj pneumatík a pneuservis výberovým konaním , ktoré bude vypísané po zrušení predbežného opatrenia Okresného súdu v Lučenci č.8C 119/01.
c/ Komisiu na výberové konanie v zložení:MUDr.Jaroslav Gáfrik, Ing.arch.Anna Václavíková, Mgr. Roman Grebáč, MUDr.Peter Brunčák, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Jozef Matuška a Ing. arch. Vladimír Ragan.

11/ Oláh Jozef - rómsky vajda, Špitálska č. 3/a, Lučenec
MsZ v Lučenci schvaľuje:
a) zmenu uznesenia MsZ č. 42/16/99 zo dňa 29.4.1999 z dlhodobého prenájmu pozemku na Tuhárskom námestí, na odpredaj pozemku
b) odpredaj pozemku s budovou na Tuhárskom námestí, parc.č. 819/2 zast.pl., vo výmere
70 m2, v k.ú. Lučenec, za účelom vybudovania stravovacieho zariadenia bufetového typu s minútovými jedlami výberovým konaním, ktoré bude vypísané po zrušení predbežného opatrenia Okresného súdu v Lučenci č.8C 119/01.
c/ Komisiu na výberové konanie v zložení:MUDr.Jaroslav Gáfrik, Ing.arch.Anna Václavíková, Mgr. Roman Grebáč, MUDr.Peter Brunčák, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Jozef Matuška a Ing. arch. Vladimír Ragan.

12/ Ing. Sudár Milan, Tomášovce č. 96/38
MsZ v Lučenci schvaľuje:
a) zmenu uznesenia MsZ č. 42/16/99 zo dňa 29.4.1999 z dlhodobého prenájmu pozemku na Tuhárskom námestí, na odpredaj pozemku
b) odpredaj pozemku s budovou na Tuhárskom námestí, parc.č. 819/2 zast.pl., vo výmere 70 m2, v k.ú. Lučenec, za účelom podnikania v oblasti služieb výberovým konaním, ktoré bude vypísané po zrušení predbežného opatrenia Okresného súdu v Lučenci č.8C 119/01.
c/ Komisiu na výberové konanie v zložení: MUDr.Jaroslav Gáfrik, Ing.arch.Anna Václavíková, Mgr. Roman Grebáč, MUDr.Peter Brunčák, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Jozef Matuška a Ing. arch. Vladimír Ragan.

13/ Prístavka Štefan a manž. Mária, Revolučná č. 4, Lučenec
- odpredaj pozemkov, parc.č. 598/1 záhrady, vo výmere 603 m2, parc.č. 599/1 zast.pl., vo výmere 142 m2 a parc.č. 604/186 zast.pl., vo výmere 171 m2, v k.ú. Opatová, za účelom zriadenia parkoviska a výsadby zelene neschvaľuje. Odporúča dlhodobý prenájom pozemkov.

14/ DAJA s.r.o., Na plaváreň č. 7, Banská Bystrica
- schvaľuje odpredaj časti z pozemku, parc.č. 1758/1 zast.pl., vo výmere 170 m2, v k.ú. Lučenec, za účelom priameho vstupu do skladu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta - za cenu 1572.- Sk/m2

15/ Kómárová, Ing. Kyseľová a Korim, ul.J.Jiskru, Lučenec-Opatová
- schvaľuje odpredaj pozemkov, parc.č. 567/4 zast.pl., vo výmere 127 m2 (Kómárová), parc.č. 567/3 zast.pl., vo výmere 92 m2 (Ing. Kyseľová) a parc.č. 567/2 zast.pl., vo výmere 107 m2 (Korim) v k.ú. Opatová v zmysle cenového predpisu

16/ DISCO VASCO s.r.o., Fiľakovská cesta č. 10, Lučenec
MsZ v Lučenci schvaľuje:
a/ odpredaj nehnuteľnosti Čistiareň a práčovňa v PKO, na parc.č. 4064 zast.pl., v k.ú. Lučenec, výberovým konaním, s víťazom výberového konania uzatvoriť nájomnú zmluvu o nájme pozemku z dôvodu neukončených sanačných prác, ktoré musí ukončiť Mesto a zrušenia predbežného opatrenia Okresného súdu Lučenec č. 8C 119/01 /Modré zeme/.
b/ Komisiu na výberové konanie v zložení:
MUDr.Jaroslav Gáfrik, Ing.arch.Anna Václavíková, Mgr. Roman Grebáč, MUDr.Peter Brunčák, MUDr.Rudolf Slivka, JUDr.Pavol Krokoš, MUDr.Karol Mičko, Ing. arch. Vladimír Ragan.

17/ Jackuliak Jozef - Stolárska výroba, Revolučná č. 6 Lučenec
- odročuje na prejednanie do augustového MsZ odpredaj pozemku, parc.č. 6729/2 vo výmere 2 ha, v lokalite Priemyselného parku, za účelom výstavby výrobných hál na stolársku výrobu

18/ Kultúrny zväz občanov rómskej národnosti SR, J.Krála č. 14, Lučenec
- neschvaľuje výpožička priestorov bývalej školy v Opatovej, ktoré budú slúžiť pre činnosť Občianskeho združenia, pre klub vozíčkárov, pre SČK a Jednotu dôchodcov Slovenska a odporúča ponúknuť priestory na ich činnosť po zrušených MŠ.

19/ MUDr. Gavora Eduard, Osloboditeľov č. 11, Lučenec
- schvaľuje priamy odpredaj bývalej školy v Opatovej, za účelom zriadenia ambulancie obvodného lekára v zmysle § 31 Zásad hospodárenia - priamy predaj z dôvodu verejného záujmu za cenu znaleckého posudku

20/ Jozef Oláh - rómsky vajda, Špitálska č. 3/a, Lučenec
- schvaľuje odpredaj budovy býv.Mestostavu na ul.Dr.Herza č. 22 spolu s dvornou časťou na parc.č. 2719 zast.pl., vo výmere 849 m2 a parc.č. 2720 zast.pl., vo výmere 745 m2, za účelom opravy a využitia na bytové účely výberovým konaním .
- MsZ schvaľuje komisiu na výberové konanie v zložení: Mgr. Andrea Paučová, Jaroslav Juhaniak, Ing. Peter Nagy, MUDr. Ondrej Balco a JUDr. Pavol Krokoš.

21/ Nagy Norbert - Agentúra Štýl, Szaboa č. 5/a, Lučenec
- priamy odpredaj pozemku (nakoľko je vlastníkom nadstavby), parc.č. 7232/3 - Čárda a odpredaj pozemku prislúchajúcemu k uvedenej nehnuteľnosti vo výmere 1500 m2
- pod stavbou Čárda v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta - 156.- Sk/m2
ostatný lesný pozemok v zmysle znaleckého posudku.

MsZ v Lučenci :
a/ súhlasí s vyňatím pozemkov z lesného pôdneho fondu pod existujúcimi stavbami a priľahlých pozemkov podľa určenia orgánu štátnej správy /odboru PP aLH Okresného úradu v Lučenci/ v Mestských lesoch - Ľadovo. Kúpna cena bude pozostávať z ceny pozemku v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta a nákladov spojených s vyňatím a z nákladov za vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku po rozpočítaní podľa predávanej výmery.
b/ schvaľuje odpredaj pozemku parc.č. 7232/3 a priľahlého pozemku podľa zamerania geometrickým plánom za kúpnu cenu 156 Sk/m2 v zmysle Zásad hospodárenia a náklady spojené s vyńatím z lesného pôdneho fondu a zriadenia vecného bremena práva prechodu po príjazdovej ceste pre výkon lesného hospodárstva a prístup chatárov.

22/ Kubíková Klára, Študentská č. 11, Lučenec
- neschvaľuje odpredaj pozemku, parc.č. 346/111 diel 2, vo výmere 119 m2 (pod bistrom na ul.J.Bottu), parc.č. 346/112 diel 3, vo výmere 37 m2 a diel 8, vo výmere 11 m2

23/ Výkup pozemkov Mesačná ulica - Malá Ves, Lučenec
- schvaľuje výkup pozemkov pre majetkoprávne usporiadanie Mesačnej ulice v Malej Vsi podľa GP č. 11934727-071/2002 zo dňa 15.7.2002- kúpna cena 50.- Sk/m2

24/ Stavoúnia a.s., Fiľakovská cesta, Lučenec
- schvaľuje odkúpenie pozemku pre Mesto Lučenec vo výmere 1732 m2 za 130 200,- Sk

25/ JUDr. Hraško Vladimír, správca konkurznej podstaty úpadcu LUKON a.s.
v konkurze - odkúpenie nehnuteľností - pozemkov v lokalite Čurgov v k.ú. Opatová, parc.č. 699/1 zast.pl., vo výmere 10076 m2, parc.č. 699/4 zast.pl., vo výmere 3007 m2 a parc.č. 701 zast.pl., vo výmere 618 m2, spolu vo výmere 13701 m2 pre Mesto Lučenec. Súčasťou jednej z parciel je stavba (komín). MsZ správu odročuje do augustového zasadania,po predložení stanoviska k stavu komína .

26/ Rímskokatolícka cirkev, Kubínyiho námestie č. 2, Lučenec
- a/ Neschvaľuje: bezodplatný prevod pozemkov a to parc.č. 4908/9/1 tr.tr.porast, vo výmere 396 m2, parc.č. 4908/9/2 orná pôda, vo výmere 61 m2, parc.č. 4909/4/1 tr.tr.porast, vo výmere 120 m2 a parc.č. 4909/4/2 orná pôda, vo výmere 2727 m2, spolu vo výmere 3304 v prospech Mesta Lučenec . - b/ Schvaľuje:zmenu účelu použitia finančných prostriedkov v rozpočte FRB z príjazdovej komunikácie IBV Hališská cesta na vybudovanie MK Mesačná ulica.

27/ Lökeová Darina, Kláštorná č. 25, Lučenec
- schvaľuje zníženie kúpnej ceny pozemku zo 452.- Sk/m2 na cenu v zmysle cenového predpisu, t.j. 150.- Sk/m2

28/ Čaban Ján a manž. Elena, Študentská č. 23, Lučenec
- schvaľuje opätovné zníženie kúpnej ceny pozemku zo 447.- Sk/m2 na cenu v zmysle cenového predpisu, t.j. 150.- Sk/m2

29/ Balážiková Andrea, L.Svobodu č. 9 Lučenec
- schvaľuje zníženie kúpnej ceny pozemku z 1572.- Sk/m2 na 1.000.- Sk/m2

30/Občianske združenie ROMA NOVOHRAD, Rúbanisko II/53, Lučenec
- neschvaľuje stanovenie symbolickej sumy 100.- Sk/rok nájomného, z pôvodných 250.- Sk/m2/rok

8. Právna analýza k odpredaju Lučenských kúpeľov a návrh na odpredaj.
Uznesenie č. 83/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje prevod nehnuteľnosti Lučenských kúpeľov do vlastníctva Mesta Lučenec darovaním

9. Právne zastupovanie v konaní č. 8C 119/01 vo veci žalobcu Dušan Števko proti žalovanému Mesto Lučenec o zaplatenie 83 649 973 Sk s prísl. - schválenie odmeny ako podmienky zmluvy o poskytnutí právnych služieb - návrh.
Uznesenie č. 84/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje za právne zastupovanie v konaní č. 8C 119/01 vo veci žalobcu Dušan Števko proti žalovanému Mesto Lučenec o zaplatenie 83 649 973 Sk s prísl. odmenu pre advokáta vo výške max. 35 % z čiastky ako podielovú odmenu, o ktorú sa pohľadávka v predmetnom spore zníži.

10. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2002 a 31.3.2003
Uznesenie č. 85/2003
MsZ v Lučenci berie na vedomie informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2002 a k 31.3.2003.
Uznesenie č.86/2003
MsZ v Lučenci:
I. Konštatuje výraznú nespokojnosť s nárastom pohľadávok po lehote splatnosti k 31.3.2003.
II. Žiada:
a/ primátora mesta Lučenec, aby prijal radikálne opatrenia na zastavenie nárastu pohľadávok po lehote splatnosti.
b/ primátora mesta Lučenec, aby realizoval pracovnoprávny postih pracovníkov zodpovedných za tento krajne negatívny vývoj.
c/ primátora mesta Lučenec, aby realizoval personálne zmeny na Mestskom úrade s cieľom vyšpecifikovať prácu zodpovedných pracovníkov len na zverenom úseku evidencie a vymáhania pohľadávok Mesta. Termín: do 30.9.2003
III. Žiada primátora mesta Lučenec, aby dal vykonať právnu analýzu zmlúv Mesta Lučenec so spoločnosťou Ekotes s.r.o. vzhľadom na možnosť nesplnenia pohľadávky v sume 14.800 tis. Sk, ktorú Mesto eviduje voči tejto spoločnosti, a aby podnikol všetky právne kroky na zabezpečenie tejto pohľadávky.
Termín: do 30.7.2003
IV. Ukladá prednostovi Mestského úradu informatívnu správu o stave pohľadávok a záväzkov a vývoji dlhovej služby Mesta Lučenec predkladať na každé zasadanie mestského zastupiteľstva.
Termín: trvalý

11. Schválenie odmeny zástupcovi primátora a ustanovenie okruhu úkonov a činností zástupcu primátora - návrh
Uznesenie č.87/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje odmenu zástupcovi primátora vo výške 35 % z platu primátora mesta Lučenec a náplň úkonov a činností s účinnosťou od 1.8.2003.

12. Pridelenie bytu v zmysle VZN mesta Lučenec schváleného MsZ uznesením 42/2001 - návrh
Uznesenie č. 88/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje pridelenie garsónky uchádzačke Marcele Mártonovej prechodne bytom Osloboditeľov 6 Halič.

13. Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Lučenec na II. polrok 2003.
Uznesenie č. 89/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Lučenec na II. polrok 2003.

14. Zrušenie uznesenia č. 38/2002 a návrh nového uznesenia.
Uznesenie č. 90/2003
MsZ v Lučenci
I. Ruší uznesenie č. 38/2002 zo dňa 25.4.2002, ktoré bolo prijaté k bodu Návrh na bezplatné nadobudnutie akcií Stredoslovenských vodární a kanalizácií a.s. Banská Bystrica v znení: Mestské zastupiteľstvo v Lučenci súhlasí : v súlade s § 11 odst.4, písm. k/ zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení s bezplatným prevodom akcií Stredoslovenských vodární a kanalizácií a.s. Banská Bystrica na Mesto Lučenec, a to v počte závislom od počtu obyvateľov mesta Lučenec.
II. Schvaľuje v súlade s ust. § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení:
1. bezodplatný prevod akcií v počte 159 183 ks v nominálnej hodnote 1000,- Sk Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 5 na Mesto Lučenec v zmysle rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č.811 zo dńa 23.4.2002 časť 3, kde bol podiel akcií a.s. určený a stanovený zaokrúhlene 3,67 %, a to podľa počtu obyvateľov jednotlivých obcí zisteného z úajov Slovenského štatistického úradu pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.
2. úhradu všetkých poplatkov spojených s prevodom akcií na Mesto Lučenec.

15. Použitie rezervného fondu - návrh
Uznesenie č. 91/2003
MsZ v Lučenci
I. Schvaľuje použitie rezervného fondu v zmysle § 14 ods.6, písm. a/ Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami Mesta Lučenec a schváleného rozpočtu FRR na rok 2003 na úhradu faktúr dodávateľa LUMI, spol. s r.o. Nám. Ľ.Štúra banská Bystrica v zmysle Zmluvy o dielo ZOD/05/2003 na dodávku zariadenia poplachového systému na hlásenie narušenia PSN v objekte Materskej školy na ul. M.R.Štefánika a ul. Zvolenskej v Lučenci vo výške 100 000,- Sk.
II. Ukladá prostredníctvom vecne príslušného odborného útvaru vykonať zmeny v zmysle citovaných Zásad a schváleného rozpočtu na rok 2003.
Termín: do 30.06.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ Ing. Jozef Matuška

16. Informatívna správa o medzinárodnej spolupráci mesta Lučenec a o príprave slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci 25. júla 2003.
Uznesenie č. 92/2003
MsZ v Lučenci
I. Berie na vedomie informatívnu správu o medzinárodných vzťahoch mesta Lučenec a o príprave slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci 25. júla 2003.
II. Schvaľuje Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Lučenec a partnerskými mestami Pápa, Šalgótarján /Maďarsko/, Louny /Česká republika/, Polesello /Taliansko/.

17. Optimalizácia a racionalizácia siete škôl a školských zariadení v meste Lučenec.
Uznesenie č. 93/2003
MsZ v Lučenci
I. Schvaľuje :
1. Spojenie základnej školy s materskou školou - vznik nového právneho subjektu
1.1. Základná škola Opatová a Materská škola Opatová
1.2 Základná škola Kubínyiho nám. a Materská škola Hurbanova ul.
2. Rozšírenie základnej školy o materskú školu - vznik nového právneho subjektu
2.1 Základná škola J.Kármána s vyučovancím jazykom maďarským a zriadenie materskej školy s výchovným jazykom maďarským pri ZŠ
3. Vyradenie zo siete škôl a školských zariadení.
3.1 Materská škola a výdajná školská jedáleň pri MŠ na ul. D.Matejovie
3.2. Materská škola a školská jedáleň pri MŠ Rúbanisko II/1

II. Ukladá zabezpečiť organizačné, legislatívne, pracovno-právne a majetkové zmeny vyplývajúce zo schváleného návrhu.
Termín: 1.09.2003 Zodp.: prednosta MsÚ

18. Odvolanie z funkcie riaditeľa Základnej školy na ul. T.G.Masaryka v Lučenci z dôvodu vyradenia ZŠ zo siete škôl od 1.9.2003.
Uznesenie č. 94/2003
MsZ v Lučenci odvoláva v zmysle § 3 a § 4 zák. 542/1990 Zb.Mgr. Tatianu Korimovú, riaditeľku Základnej školy ul. T.G. Masaryka č.9 dňom 1.9.2003.
18. Odvolanie z funkcie riaditeľa Materskej školy na Fiľakovskej ul. v Lučenci z dôvodu vyradenia MŠ zo siete škôl k 31.7.2003.
Uznesenie č. 95/2003
MsZ v Lučenci v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov odvoláva Ľubicu Oravcovú, riaditeľku Materskej školy Fiľakovská cesta Lučenec z funkcie k 31.7.2003.

19. Uvoľnenie z funkcie riaditeľa Základnej školy J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci.
Uznesenie č. 96/2003
MsZ v Lučenci v zmysle § 3 a § 4 odst.1 zákona 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov uvoľňuje Mgr. Zoltána Gášpára z funkcie riaditeľa Základnej školy Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským na ul. J. Kármána č. 5 v Lučenci k 30.6.2003 na vlastnú žiadosť..

20. Poverenie riaditeľa Základnej školy J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci.
Uznesenie č. 97/2003
MsZ v Lučenci v zmysle § 3 odst. 1 zákona 542/1990 Zb. v znení neskoršich predpisov poveruje Mgr. Petra Biala riadením Základnej školy Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci od 1.7.2003

21. Návrh na transformáciu Mestského kultúrneho strediska v Lučenci.
Uznesenie č. 98/2003
MsZ v Lučenci
I. Ruší príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko v Lučenci zriadenú Mestom Lučenec od 1.9.2003.
II. Schvaľuje dočasné pričlenenie zamestnancov zrušenej príspevkovej organizácie - Mestské kultúrne stredisko Lučenec - k Mestskému úradu v Lučenci, ako doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ.
III. Odvoláva p.Ivana Sajenku z funkcie riaditeľa MsKS v Lučenci ku dňu 31.8.2003.
IV. Ukladá prednostovi Mestského úradu v Lučenci vykonať všetky kroky potrebné k zrušeniu Mestského kultúrneho strediska v Lučenci a pričleneniu k Mestského úradu v Lučenci do najbližšej schôdze mestského zastupiteľstva.
Termín: 28.8.2003
V. Ukladá prednostovi Mestského úradu v Lučenci zabezpečiť vypracovanie právnej a ekonomickej analýzy prenájmu stratových častí Mestského kultúrneho strediska Lučenec tak, aby bolo možné uzatvoriť nájom od 1.1.2004.
Termín: 28.8.2003
VI. Ukladá prednostovi Mestského úradu v Lučenci vypracovať podmienky výberového konania na prenájom neziskovej časti Mestského kultúrneho strediska za účasti členov komisie kultúry a tretieho sektora, za členov výberovej komisie navrhnúť aj členov komisie kultúry a tretieho sektora.
Termín: 28.8.2003
VII. Ukladá prednostovi Mestského úradu v Lučenci zabezpečiť účelovú viazanosť finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2004 na mestskú kultúru.
Termín: do schválenia rozpočtu na rok 2004
VIII. Ukladá prednostovi Mestského úradu v Lučenci vypracovať návrh zmeny Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Lučenci a vytvoriť samostatné oddelenie kultúry od 1.1.2004.

7.Žiadosti o odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Uznesenie č.99/2003
Jozef Oláh, Francisciho č. 1/a, Lučenec
- schvaľuje odpredaj pozemku, časť z parc.č. 1231 zast.pl., vo výmere 50 m2 v k.ú. Lučenec - v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta schvaľuje.
Výkon uznesenia č.99/2003 bol pozastavený na základe par. 13 ods. 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Primátor mesta
Ing. Milan Marko

Zostavovatelia uznesenia:
Mgr. Peter Csúsz
Norbert Krišta


Zápisnica z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 26.06.2003

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: p.Jackuliak, Ing. Čavoj
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. 6/2003 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Lučenec.
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta MsÚ
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec o podmienkach hlasovania obyvateľov mesta a organizovaní verejných zhromaždení obyvateľov mesta.
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta MsÚ
6. Zmena stanov a.s. Primpark Lučenec, návrh na zastúpenie v predstavenstve a.s. Primpark za Mesto Lučenec.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
7. Správa o výsledkoch hospodárenia a.s. SPOOL Lučenec.
Predkladá: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva a.s. SPOOL
8. Návrh na vydanie cenového výmeru MHD v meste Lučenec s platnosťou od 1.9.2003.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
9. Žiadosti o odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
10. Právna analýza k odpredaju Lučenských kúpeľov a návrh na odpredaj.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
11. Právne zastupovanie v konaní č. 8C 119/01 vo veci žalobcu Dušan Števko proti žalovanému Mesto Lučenec o zaplatenie 83 649 973 Sk s prísl. - schválenie odmeny ako podmienky zmluvy o poskytnutí právnych služieb - návrh.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
12. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2002a 31.3.2003
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta MsÚ
13. Schválenie platu zástupcu primátora a ustanovenie okruhu úkonov a činností zástupcu primátora - návrh
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
14. Pridelenie bytu v zmysle VZN Mesta Lučenec schváleného MsZ uznesením 42/2001 - návrh
Predkladá: Ján Jackuliak, predseda soc.-zdrav. a bytovej komisie MsZ
15. Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Lučenec na II. polrok 2003.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
16. Zrušenie uznesenia č. 38/2002 a návrh nového uznesenia.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
17. Použitie rezervného fondu - návrh
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
18. Informatívna správa o medzinárodnej spolupráci mesta Lučenec a o príprave slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci 25. júla 2003.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
19. Optimalizácia a racionalizácia siete škôl a školských zariadení v meste Lučenec.
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta MsÚ
20. Odvolanie z funkcie riaditeľa Základnej školy na ul. T.G.Masaryka v Lučenci z dôvodu vyradenia ZŠ zo siete škôl od 1.9.2003.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
21. Odvolanie z funkcie riaditeľa Materskej školy na Fiľakovskej ul. v Lučenci z dôvodu vyradenia MŠ zo siete škôl k 31.7.2003.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
22. Uvoľnenie z funkcie riaditeľa Základnej školy J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
23. Menovanie riaditeľa Základnej školy J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
24. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Lučenec - ústna správa
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
25. Návrh na transformáciu Mestského kultúrneho strediska v Lučenci.
Predkladá: Mgr. Zorán Ardamica, predseda komisie MsZ
26. Návrhy, podnety a interpelácie poslancov
27. Rôzne
28. Diskusia
29. Záver
Rokovanie

Bod 1/
Riadnu schôdzu otvoril a viedol primátor mesta Ing. Milan Marko. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom. Navrhol:
Bod 6 - vypustiť, nastali zmeny
Bod 24 - vypustiť, poslanecké kluby neodovzdali žiadny návrh na hlavného kontrolóra.

MUDr.Géč: bod 10 navrhol doplniť o "Podiely Mesta Lučenec v obchodných spoločnostiach a ich riešenie".
Mgr. Ardamica: bod 7 presunúť na koniec rokovania, má to súvis s následným zasadnutím Spool.
Hlasovanie č. 1 o návrhu poslanca Géča: 17,1,3
Hlasovanie č. 2 o návrhu poslanca Ardamicu /ako bod 26/: 21,0,0
Hlasovanie č. 3 o pozmenenom programe ako celku: 20,0,1

Bod 2/
Za zostavovateľov uznesenia boli schválení Mgr. Csúsz a p.Krišta.
Hlasovanie č. 4: 18,0,2
Za overovateľov zápisnice boli schválení: Mgr. Paučová a Ing. Morháč.Hlasovanie č. 5: 18,0,2

Bod 3/
Kontrolu plnenia uznesení vzalo MsZ na vedomie.
Hlasovanie č. 6: 21,0,0

Bod 4/
Návrh VZN o podmienkach držania psov na území mesta Lučenec pripomienkoval MUDr.Balco:
- voľný pohyb psov je všade zakázaný - doplniť, kde sa budú môcť voľne venčiť
- kontajnery na zber výkalov nie sú rozmiestnené, vraj sú zakúpené a uložené na MsÚ
- navrhuje: zvolať komisiu ŽP, zástupcov Kynologického klubu, Útulku psov, veterinárnych lekárov a riieiť na zasadnutí problémy sterilizácie túlavých psov /do 30 dní/
- chod útulku, počet psov
- voľné venčenie psov - miesto, pravidlá, tabule, zvýšená starostlivosť
- rozmiestnenie kontajnerov na exkrementy, určenie spôsobu údržby
- transparentnosť vykazovania súm z výberu poplatkov a pokút a spôsob ich následného využitia
- riešenie problematiky voľne pobiehajúcich a neevidovaných psov.
Mgr. Grebáč: ide o stiahnutie materiálu?
MUDr. Balco: áno.
Mgr. Grebáč: treba riešiť aj sankčnú časť - kto bude kontrolovať a sankcionovať .
Hlasovanie č. 7 o dopracovaní a odročení materiálu: 19,0,0

Bod 5/
Podmienky hlasovania obyvateľov - bez pripomienok.
Hlasovanie č. 8 o návrhu uznesenia. 21,0,0

Bod 6/
Stiahnutý z rokovania.

Bod 7/
Presunutý ako bod 24.

Bod 8/
Ing.Drobný:ako to je, keď a.s. vykazuje stratu z tejto činnosti? Ing. Morháč. hradí ho a.s. Zavádza sa čipová karta ktorá slúži ako peňaženka, bude platná 4 roky. Ten, kto si ju nezakúpi, bude platiť za lístok o 2 Sk viac. MsZ odporučilo vydanie cenového výmeru.
Hlasovanie č. 9: 18,0,3

Bod 9/
Žiadosti o odpredaj nehnuteľností:
1/ Jozef Oláh, Francisciho č. 1/a, Lučenec
- schvaľuje odpredaj pozemku, časť z parc.č. 1231 zast.pl., vo výmere 50 m2 v k.ú. Lučenec v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
Hlasovanie č. 10:21,0,0
- V závere vetované primátorom mesta.

2/ KERAM s r.o., J.Petényiho č. 4, Lučenec
- odpredaj pozemkov, parc.č. 5924/25 zast.pl., vo výmere 4039, parc.č. 5924/15 zast.pl., vo výmere 138 m2 a parc.č. 5924/16 zast.pl., vo výmere 10 m2 v k.ú. Lučenec- v zmysle znaleckého posudku MsZ schvaľuje. Hlasovanie č. 11: 18,2,0

3/ Ing.Ladislav Feldsam, Rúbanisko I/11, Lučenec
JUDr. Miroslav Račko, Rúbanisko II/11, Lučenec
- odpredaj pozemku, parc.č. 6764/227 zast.pl., vo výmere 403 m2 v k.ú. Lučenec, každému v 1/2 v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta MsZ schvaľuje. Hlasovanie č.12: 21,0,1

4/ Obyvatelia Kláštornej ulice, Lučenec
- odpredaj pozemkov - záhrad, ktoré ležia medzi ich pozemkami a železničnou traťou smer Poltár za 50 Sk/m2 MsZ schvaľuje. Hlasovanie č. 13: 19,1,2

5/ Mepos s.r.o., Fiľakovská cesta, Lučenec
- odpredaj pozemkov, parc.č. 6775/3 zast.pl., vo výmere 82 m2, parc.č. 6485/9 ost.pl., vo výmere 101 m2, parc.č. 6485/11 zast.pl., vo výmere 266 m2, parc.č. 6485/12 TTP, vo výmere 114 m2, parc.č. 6485/13 zast.pl., vo výmere 160 m2, parc.č. 6485/14 TTP, vo výmere 38 m2 a parc.č. 6485/10 zast.pl., vo výmere 358 m2 v k.ú. Lučenec v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta MsZ schvaľuje. Hlasovanie č. 14: 21,0,1

6/ Centrum sociálnej pomoci mladým, Hviezdoslavova č. 43, Lučenec
Žiadosť o priamy odpredaj nehnuteľnosti - budova bývalej školskej družiny a k nej príslušný dvor, nachádzajúci sa na ul. J.Kármana č. 26, parc.č. 1900 zast.pl., vo výmere 686 m2.
Pripomienky:
Hlasovanie č. 15 za vystúpenie zástupkyňe centra Evy Demeovej: 19,2,1
p. Demeová: vysvetlila objekt ich pomoci /mládež zo sociálne slabších rodín/, majú 80 detí, počas školského roka doučujú deti a poskytujú im aj stravu. Rasová neznášanlivosť klesla, na túto činnosť požiadala o priestory.
Mgr. Ardamica: víta snahu, zakotviť v zmluve o odpredaji predkupné právo Mesta za rovnakú cenu. MUDr.Mičko: jednoznačne odporúčajú odpredaj tejto budovy .
Ing. Drobný: či by nebolo vhodné vypracovať zoznam budov na takéto účely.
Mgr. Paučová: navrhuje počkať a dať im budovu, do ktorej nebude potrebné toľko investovať /napr. po MŠ/ a túto budovu odpredať výberovým konaním.
MUDr. Géč: otázka na p. Demeovú - odkiaľ má Cespom peniaze?
p.Demeová: z holandskej nadácie, z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny a od p. Orgoványovej i zo súkromných zdrojov. Prosila by schváliť ich žiadosť tak, ako je.
Hlasovanie č. 13 o priamom odpredaji, s predkupným právom Mesta pri zmene predmetu činnosti alebo zániku organizácie za tú istú sumu: 15,4,3
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 31 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta priamy odpredaj nehnuteľnosti vo verejnom záujme s podmienkou predkupného práva Mesta Lučenec v prípade zmene činnosti alebo zániku organizácie za cenu, ktorou bola nehnuteľnosť predaná z majetku Mesta Lučenec.

7/ Horváthová Denisa, Diana a Ivan, Robotnícka č. 4, Lučenec
- odpredaj pozemku, parc.č. 7207/443 zast.pl., vo výmere 91 m2 pod stavbou - reštaurácia AJAX, v k.ú. Lučenec :
Mgr.Csúsz: odpredaj by bol možný, keby doniesli PD do 1.1.2004
Ing. Morháč: otázka je, či chceme, aby tam boli pevné stavby? Dnes sme už jeden pozemok pod búdou predali, chceme to?
p. Bystriansky: v rámci mesta nepredávať pozemky pod stánkami, špatia výzor mesta, zvážiť to
MUDr.Mihalovics. ak to nepredáme, čo chceme dosiahnuť?
Hlasovanie č. 17 o poslaneckom návrhu p. Csúsza: 9,9,3 - návrh neprešiel
Hlasovanie č. 18 o pôvodnom návrhu /za stanovisko MR - nepredať: 16,4,4.
MsZ odpredaj neschválilo.

8/ MUDr. Prám Pavel a manž. Drahomíra, P.Tótha č. 14, Lučenec
- odpredaj pozemku, parc.č. 615/2 záhrady, vo výmere 265 m2, v k.ú. Lučenec
- v zmysle cenového predpisu, 150 Sk/m2 schvaľuje bez pripomienok.
- Hlasovanie č. 19: 21,0,0

9/ Oláhová Elena, Rúbanisko III/12, Lučenec
- neschvaľuje odpredaj pozemku pri chodníku, parc.č. 165/2 zast.pl., vo výmere cca 280 m2 v k.ú. Opatová
Hlasovanie č. 20: 21,0,0

10/ Drugda Lubomír, Gagarinova č. 32, Lučenec
MsZ v Lučenci schvaľuje:
a) odpredaj pozemku s budovou na Tuhárskom námestí, parc.č. 819/2 zast.pl., vo výmere 70 m2, v k.ú. Lučenec, za účelom vybudovania reštauračného zariadenia typu Mc Donald´s výberovým konaním , ktoré bude vypísané po zrušení predbežného opatrenia Okresného súdu v Lučenci č.8C 119/01
b) zmenu uznesenia MsZ č. 42/16/99 zo dňa 29.4.1999 z dlhodobého prenájmu pozemku na Tuhárskom námestí, na odpredaj pozemku
c/ Komisiu na výberové konanie v zložení:
MUDr.Jaroslav Gáfrik, Ing.arch.Anna Václavíková, Mgr. Roman Grebáč, MUDr.Peter Brunčák, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Jozef Matuška a Ing. arch. Vladimír Ragan.
Pripomienka MUDr.Brunčáka: pred výberovým konaním určiť predmet činnosti.
Hlasovanie č. 21:21,0,0
Hlasovanie č. 22 za výberovú komisiu: 22,0,0

11/ Babic Milan, Malohontská č. 1547/7, Rimavská Sobota
MsZ v Lučenci schvaľuje:
a) odpredaj pozemku s budovou na Tuhárskom námestí, parc.č. 819/2 zast.pl., vo výmere 70 m2, v k.ú. Lučenec, za účelom podnikania v predaji autolakov, autosúčiastok, autokozmetiky a do budúcna predaj pneumatík a pneuservis výberovým konaním , ktoré bude vypísané po zrušení predbežného opatrenia Okresného súdu v Lučenci č.8C 119/01.
b) zmenu uznesenia MsZ č. 42/16/99 zo dňa 29.4.1999 z dlhodobého prenájmu pozemku na Tuhárskom námestí, na odpredaj pozemku
c/ Komisiu na výberové konanie v zložení: MUDr.Jaroslav Gáfrik, Ing.arch.Anna Václavíková, Mgr. Roman Grebáč, MUDr.Peter Brunčák, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Jozef Matuška a Ing. arch. Vladimír Ragan.
Platí hlasovanie č. 22.
12/ Oláh Jozef - rómsky vajda, Špitálska č. 3/a, Lučenec
MsZ v Lučenci schvaľuje:
a) odpredaj pozemku s budovou na Tuhárskom námestí, parc.č. 819/2 zast.pl., vo výmere 70 m2, v k.ú. Lučenec, za účelom vybudovania stravovacieho zariadenia bufetového typu s minútovými jedlami výberovým konaním, ktoré bude vypísané po zrušení predbežného opatrenia Okresného súdu v Lučenci č.8C 119/01.
b) zmenu uznesenia MsZ č. 42/16/99 zo dňa 29.4.1999 z dlhodobého prenájmu pozemku na Tuhárskom námestí, na odpredaj pozemku
c/ Komisiu na výberové konanie v zložení: MUDr.Jaroslav Gáfrik, Ing.arch.Anna Václavíková, Mgr. Roman Grebáč, MUDr.Peter Brunčák, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Jozef Matuška a Ing. arch. Vladimír Ragan.
13/ Ing. Sudár Milan, Tomášovce č. 96/38
MsZ v Lučenci schvaľuje:
a) odpredaj pozemku s budovou na Tuhárskom námestí, parc.č. 819/2 zast.pl., vo výmere 70 m2, v k.ú. Lučenec, za účelom podnikania v oblasti služieb výberovým konaním, ktoré bude vypísané po zrušení predbežného opatrenia Okresného súdu v Lučenci č.8C 119/01.
b) zmenu uznesenia MsZ č. 42/16/99 zo dňa 29.4.1999 z dlhodobého prenájmu pozemku na Tuhárskom námestí, na odpredaj pozemku
c/ Komisiu na výberové konanie v zložení: MUDr.Jaroslav Gáfrik, Ing.arch.Anna Václavíková, Mgr. Roman Grebáč, MUDr.Peter Brunčák, MUDr.Rudolf Slivka, Ing.Jozef Matuška a Ing. arch. Vladimír Ragan.
Platí hlasovanie č. 22.

14/ Prístavka Štefan a manž. Mária, Revolučná č. 4, Lučenec
- odpredaj pozemkov, parc.č. 598/1 záhrady, vo výmere 603 m2, parc.č. 599/1 zast.pl., vo výmere 142 m2 a parc.č. 604/186 zast.pl., vo výmere 171 m2, v k.ú. Opatová, za účelom zriadenia parkoviska a výsadby zelene neschvaľuje. Hlasovanie č. 23: 20,0,1

15/ DAJA s.r.o., Na plaváreň č. 7, Banská Bystrica
- odpredaj časti z pozemku, parc.č. 1758/1 zast.pl., vo výmere 170 m2, v k.ú. Lučenec, za účelom priameho vstupu do skladu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta - 1572.- Sk/m2 schvaľuje. Hlasovanie č. 24: 21,0,2

16/ Kómárová, Ing. Kyseľová a Korim, ul.J.Jiskru, Lučenec-Opatová
- odpredaj pozemkov, parc.č. 567/4 zast.pl., vo výmere 127 m2 (Kómárová), parc.č. 567/3 zast.pl., vo výmere 92 m2 (Ing. Kyseľová) a parc.č. 567/2 zast.pl., vo výmere 107 m2 (Korim) v k.ú. Opatová v zmysle cenového predpisu schvaľuje.
Hlasovanie č. 25: 20,0,0

17/ DISCO VASCO s.r.o., Fiľakovská cesta č. 10, Lučenec
MsZ v Lučenci schvaľuje:
a/ odpredaj nehnuteľnosti Čistiareň a práčovňa v PKO, na parc.č. 4064 zast.pl., vo výmere 2587 m2, v k.ú. Lučenec, za účelom vytvorenia kultúrneho a zábavného centra pre mládež a širokú verejnosť výberovým konaním.. Odpredaj nehnuteľnosti Čistiareň a práčovňa v PKO, na parc.č. 4064 zast.pl., v k.ú. Lučenec, výberovým konaním, s víťazom výberového konania uzatvoriť nájomnú zmluvu o nájme pozemku z dôvodu neukončených sanačných prác, ktoré musí ukončiť Mesto a zrušenia predbežného opatrenia Okresného súdu Lučenec č. 8C 119/01 /Modré zeme/.
b/ Komisiu na výberové konanie v zložení: MUDr.Jaroslav Gáfrik, Ing.arch.Anna Václavíková, Mgr. Roman Grebáč, MUDr.Peter Brunčák, MUDr.Rudolf Slivka, JUDr.Pavol Krokoš, MUDr.Karol Mičko, Ing. arch. Vladimír Ragan.
VK odhlasované hlasovaním č. 26: 16,3,2
Výberová komisia schválená hlasovaním č. 27: 19,0,3
- Pripomienka MUDr. Géča - aby sa cena nedala vyložiť rôzne, navrhol nepísať "cenu určí súdy znalec" a aj "podľa cenového predpisu".

18/ Jackuliak Jozef - Stolárska výroba, Revolučná č. 6 Lučenec
- odpredaj pozemku, parc.č. 6729/2 vo výmere 2 ha, v lokalite Priemyselného parku, za účelom výstavby výrobných hál na stolársku výrobu - odročuje na prejednanie do augustového MsZ.
- Pripomienky:
- p.Krišta - nemá to význam kým s fi Divani nie je podpísaná zmluva.
- p.Juhaniak: je to snaživý človek, odporúča.
- Mgr. Csúsz: má pocit, že našich vlastných ľudí nepodporujeme.
- MUDr. Balco: neopatrnosť už stála mesto milióny.
- Mgr. Ardamica: podnikateľský zámer je dobrý, lepšie predložený ako firmou Divani, v prípade, že Divani nebude realizovať kúpu, ponúknuť mu tie pozemky.
- Hlasovanie č. 28 za doplnenie informácií a odročenie do augusta: 15,2,4

19/ Kultúrny zväz občanov rómskej národnosti SR, J.Krála č. 14, Lučenec
- výpožička priestorov bývalej školy v Opatovej, ktoré budú slúžiť pre činnosť Občianskeho združenia, pre klub vozíčkárov, pre SČK a Jednotu dôchodcov Slovenska neschvaľuje a odporúča ponúknuť priestory na ich činnosť po zrušených MŠ.

20/ MUDr. Gavora Eduard, Osloboditeľov č. 11, Lučenec
- priamy odpredaj bývalej školy v Opatovej, za účelom zriadenia ambulancie obvodného lekára v zmysle § 31 Zásad hospodárenia - verejný záujem z dôvodu priameho odpredaja za cenu znaleckého posudky schvaľuje.
Hlasovanie č. 29 za stanovisko Rady: 18,0,4 /o boboch 19 a 20/

21/ Jozef Oláh - rómsky vajda, Špitálska č. 3/a, Lučenec
- odpredaj budovy býv.Mestostavu na ul.Dr.Herza č. 22 spolu s dvornou časťou na parc.č. 2719 zast.pl., vo výmere 849 m2 a parc.č. 2720 zast.pl., vo výmere 745 m2, za účelom opravy a využitia na bytové účely výberovým konaním schvaľuje. Hlasovanie č. 30 za odpredaj výberovým konaním: 17,2,1
- Hlasovanie .č 31 za komisiu 19,0,1
MsZ schvaľuje komisiu na výberové konanie v zložení: Mgr. Andrea Paučová, Jaroslav Juhaniak, Ing. Peter Nagy, Udr. Ondrej Balco a JUDr. Pavol Krokoš.

22/ Nagy Norbert - Agentúra Štýl, Szaboa č. 5/a, Lučenec
- priamy odpredaj pozemku (nakoľko je vlastníkom nadstavby), parc.č. 7232/3 - Čárda a odpredaj pozemku prislúchajúcemu k uvedenej nehnuteľnosti vo výmere 1500 m2
- pod stavbou Čárda v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta - 156.- Sk/m2
ostatný lesný pozemok v zmysle znaleckého posudku.
Ing. Drobný: počkať, na tento pozemo ksa sčasti dajú čerpať financie z EÚ .
Hlasovanie č. 33 o poslaneckom návrhu: 5,8,9 /neschv./

Hlasovanie č. 34 o uznesení: MsZ v Lučenci schvaľuje:
a/ vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu pod existujúcimi stavbami a priľahlých pozemkov podľa určenia orgánu štátnej správy /odboru PP aLH Okresného úradu v Lučenci/ v Mestských lesoch - Ľadovo. Kúpna cena bude pozostávať z ceny pozemku v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta a nákladov spojených s vyňatím a z nákladov za vypracovanie geomatrického plánu a znaleckého posudku po rozpočítaní podľa predávanej výmery.
b/ odpredaj pozemku parc.č. 7232/3 a priľahlého pozemku podľa zamerania geometrickým plánom za kúpnu cenu 156 Sk/m2 v zmysle Zásad hospodárenia a náklady spojené s vyńatím z lesného pôdneho fondu a zriadenia vecného bremena práva prechodu po príjazdovej ceste pre výkon lesného hospodárstva a prístup chatárov.
Hlasdovanie č.35: za 18 , proti 0 , zdrž sa 4
23/ Kubíková Klára, Študentská č. 11, Lučenec
- odpredaj pozemku, parc.č. 346/111 diel 2, vo výmere 119 m2 (pod bistrom na ul.J.Bottu), parc.č. 346/112 diel 3, vo výmere 37 m2 a diel 8, vo výmere 11 m2 neschvaľuje. Hlasovanie č. 35: 20,2,0

24/ Výkup pozemkov Mesačná ulica - Malá Ves, Lučenec
- výkup pozemkov pre majetkoprávne usporiadanie Mesačnej ulice v Malej Vsi podľa GP č. 11934727-071/2002 zo dňa 15.7.2002- kúpna cena 50.- Sk/m2 schvaľuje.
Hlasovanie č.36: 13,3,3

25/ Stavoúnia a.s., Fiľakovská cesta, Lučenec
- odkúpenie pozemku pre Mesto Lučenec vo výmere 1732 m2 za 130 200,- Sk schvaľuje.
Hlasovanie č. 37: 19,0,3

26/ JUDr. Hraško Vladimír, správca konkurznej podstaty úpadcu LUKON a.s. v konkurze
- odkúpenie nehnuteľností - pozemkov v lokalite Čurgov v k.ú. Opatová, parc.č. 699/1 zast.pl., vo výmere 10076 m2, parc.č. 699/4 zast.pl., vo výmere 3007 m2 a parc.č. 701 zast.pl., vo výmere 618 m2, spolu vo výmere 13701 m2 pre Mesto Lučenec. Súčasťou jednej z parciel je stavba (komín).
- MUDr.Balco: treba zistiť stav komína.
- Ing.Bónová: boli s p.prednostom na mieste, momentálne nie je taký stav, že by sa komín rozpadával.
- MUDr.Géč: Lukon zostal mestu dlžný, tak by platba mohla ísť formou zápočtu pohľadávok.
- Pán prednosta: záleží na tom, ako rozhodne rada veriteľov.
- MUDr.Gáfrik: odročiť správu, informovať o stave komína a možnosti započítania pohľadávky - v auguste.
- Hlasovanie č. 38:
- MsZ správu odročuje do augustového zasadania,po predložení stanoviska k stavu komína . Za 20, proti 0, zdrž.sa 1

27/ Rímskokatolícka cirkev, Kubínyiho námestie č. 2, Lučenec
- bezodplatný prevod pozemkov a to parc.č. 4908/9/1 tr.tr.porast, vo výmere 396 m2, parc.č. 4908/9/2 orná pôda, vo výmere 61 m2, parc.č. 4909/4/1 tr.tr.porast, vo výmere 120 m2 a parc.č. 4909/4/2 orná pôda, vo výmere 2727 m2, spolu vo výmere 3304 v prospech Mesta Lučenec :
- MUDr.Balco - neodporúča schváliť /inž.siete./
- Ing. Bónová: cirkev zatiaľ chcela len provizórne úpravy.
- Ing. Alexová: vo fonde rozvoja bývania je schválených 500 tis. Sk na spevnenie komunikácie.
- p.Vrabec: požiadal o spevnenie komunikácie na Mesačnej, nakoľko obyvatelia si sami dali spraviť projekt.
- p.Krišta: oporúča realizáciu Mesačnej.
- Hlasovanie č. 40 neprevziať bezodplatný prevod:22,0,1
Hlasovanie č. 41 - za odkúpené peniaze spraviť ul. Mesačnú: 16,0,2

28/ Lökeová Darina, Kláštorná č. 25, Lučenec
- zníženie kúpnej ceny pozemku zo 452.- Sk/m2 na cenu v zmysle cenového predpisu, t.j. 150.- Sk/m2 schvaľuje. Hlasovanie č. 42:19,0,6

29/ Čaban Ján a manž. Elena, Študentská č. 23, Lučenec
- opätovné zníženie kúpnej ceny pozemku zo 447.- Sk/m2 na cenu v zmysle cenového predpisu, t.j. 150.- Sk/m2 schvaľuje.Hlasovanie č. 43: 23,0,0

30/ Balážiková Andrea, L.Svobodu č. 9 Lučenec
- zníženie kúpnej ceny pozemku z 1572.- Sk/m2 na cca 1.000.- Sk/m2 schvaľuje.
Hlasovanie č. 44: 21,0,1

31/ Občianske združenie ROMA NOVOHRAD, Rúbanisko II/53, Lučenec
- stanovenie symbolickej sumy 100.- Sk/rok nájomného, z pôvodných 250.- Sk/m2/rok neschvaľuje.
MUDr.Balco: riešiť neplatenie nájomného, zrušiť nájom a ponúknuť im iné priestory. Hlasovanie č. 45: 22,0,1


Záverom pán primátor vetoval uznesenie 81/ bod prvý . / Jozef Oláh, Francisciho č. 1/a, Lučenec - odpredaj pozemku, časť z parc.č. 1231 zast.pl., vo výmere 50 m2 v k.ú. Lučenec

Bod 10/
Právna analýza k odpredaju Lučenských kúpeľov.
Mgr. Grebáč: prosí upresniť výraz "následný odpredaj" .
Pán prednosta: pokiaľ uznesenie bude prijaté, bude dodržaný normálny postup - výberové konanie. Firma, ktorá je tam doposiaľ, investovala, keď si dá urobiť súdnoznalecký posudok, druhý záujemca zaplatí mestu v cene aj jej investície.
Hlasovanie č. 46 za upravené uznesenie /vynechať odpredaj/: 21,0,0
MUDr. Géč: Z prípadu Lučenské kúpele vidieť, že nie je dobre, keď Mesto podniká. Predbežná strata je cca 2,9 mil. Sk.
Na doporučenie ekonomickej komisie a mestskej rady zaväzuje primátora, aby začal urýchlene s transparentým odpredajom podnikov - Mepos, s.r.o., Garden, s.r.o., Primpark, a.s. a Ekotes, s.r.o. Mesto vložilo do týchto spoločností majetok niekoľkomiliónovej hodnoty a vo väčšine prípadov hrozí strata.
p. Bystriansky: o Kúpele dlhodobo nebol záujem. K Primparku sa vyjadrí neskôr.
MUDr. Balco: podporuje poslanca Géča, aj v iných mestách sa chovajú tak, že nepodnikajú. Mesto podnikať nevie, opätovne sa to dokázalo.
p. Juhaniak: súhlasí, ale nebolo by potrebné pozrieť sa na tieto spoločnosti a zistiť prečo krachujú?
Mgr. Grebáč: keby to bola pravda, tak Trnava dnes nemá priemyselný park. Systémovo roky nakupuje pozemky, nie je to jednoduchá záležitosť.
MUDr. Géč: keď Ing.Dobrocký napíše list primátorovi, že podiel mesta je 130 mil.Sk a trhová hodnota ešte vyššia, tak nech nám ich dá a spolu z fondov z EÚ za 300 mil. sa už dá niečo postaviť.
Mgr. Šufliarsky: to na čo sa tu oplatí pozrieť, postavil v meste p. Dobrocký.
MUDr. Géč: hovorí o účasti mesta v spol. Garden, iné zásluhy p. Dobrockému nepopiera.
MUDr. Mičko: navrhuje ukončiť rozpravu a hlasovať o poslaneckom návrhu MUDr.Géča.
Hlasovanie č. 47 o návrhu MUDr.Géča:
Mestské zastupiteľstvo na doporučenie ekonomickej komisie a mestskej rady žiada primátora, aby začal urýchlene riešiť odpredaj všetkých majetkových podielov Mesta Lučenec v obchodných spoločnostiach Mepos, s.r.o., Garden, s.r.o., PRIMPARK, a.s. a Ekotes, s.r.o. Termín: do 30.9.2003.
Za 15, proti 1, zdrž.sa 7

Bod 11/
Právne zastupovanie v kauze 8C 119/01 - Mesto bude zastupovať JUDr.Hošovský.
Pripomienky:
JUDr.Ilčík: nemali by sme schvaľovať odmeny až vtedy, keď právnik niečo urobí?
JUDr.Krokoš: odmena je len z vysúdenej sumy.
MUDr.Mičko: ukončiť rozpravu.
Hlasovanie č. 48 za poslanecký návrh: 18,0,2
MsZ schválilo návrh uznesenia. Hlasovanie č. 49 za návrh uznesenia: 18,0,2

Bod 12/
Informatívna správa o stave pohľadávok:
MUDr.Géč: navrhol prijať uznesenie: MsZ v Lučenci:
Konštatuje výraznú nespokojnosť s nárastom pohľadávok po lehote splatnosti k 31.3.2003.
Žiada
a/ primátora mesta Lučenec, aby prijal radikálne opatrenia na zastavenie nárastu pohľadávok po lehote splatnosti.
b/ primátora mesta Lučenec, aby realizoval pracovnoprávny postih pracovníkov zodpovedných za tento krajne negatívny vývoj.
c/ primátora mesta Lučenec, aby realizoval personálne zmeny na Mestskom úrade s cieľom vyšpecifikovať prácu zodpovedných pracovníkov len na zverenom úseku evidencie a vymáhania pohľadávok Mesta do 30.9.2003
Žiada : primátora mesta Lučenec, aby dal vykonať právnu analýzu zmlúv Mesta Lučenec so spoločnosťou Ekotes s.r.o. vzhľadom na možnosť nesplnenia pohľadávky v sume 14.800 tis. Sk, ktorú Mesto eviduje voči tejto spoločnosti, a aby podnikol všetky právne kroky na zabezpečenie tejto pohľadávky. Termín: do 30.7.2003
U k l a d á :prednostovi Mestského úradu informatívnu správu o stave pohľadávok a záväzkov a vývoji dlhovej služby Mesta Lučenec predkladať na každé zasadanie mestského zastupiteľstva.
MUDr.Brunčák: navrhol predkladať stav dlhovej služby na každé zasadnutie MsZ.
p.Bystriansky: je pravdou, že pohľadávky sú vysoke, na druhej strane obec zo zákona musí vyrúbiť daň, ak súpodniky v konkurze, narastá penále z roka na rok. Nevie si predstaviť, ako realizovať určité časti uznesenia navrhnutého MUDr.Géčom. Obecná samospráva nezačala existovať od 2.2.2003, ona tu existovala už predtým a nefungovala až tak zle, ako to niekto vo verejnosti prezentuje. Mesto sa celkom dobre rozvíja. 24.6. vyšiel článok v Ipli, chce poprosiť poslanca Géča, aby svoj osobný názor prezentoval vo vlastnom mene a neželá si, aby sa tam podpísal ako "členovia mestskej rady".
Hlasovanie č. 50 za návrh uznesenia : 17,5,1

Hlasovanie č. 51 za návrh poslanca Géča o nespokojnosti so stavom pohľadávok: 22,1,0
Hlasovanie č. 52 za časť a/b/c/:12,2,8
Hlasovanie č. 53 za časť právna analýza zmlúv Ekotes : 21,0,3
Hlasovanie č. 54 za návrh poslanca Brunčáka: 20,0,4

Bod 13/
Schválenie platu viceprimátora mesta:
Pán primátor: dátum od 1.8.2003
JUDr.Ilčík: výhrady voči postupu - nie je konkretizovaná prac. náplň, je tam chyba, zákon - opraviť na odmenu, ak je to úväzok, rozpočet neobsahuje čiastku vyčlenenú na odmenu, navrhuje upraviť tieto veci a potom sa k tomu vrátiť, resp. od roku 2004.
Hlasovanie č. 55 o predložení návrhu činností:7,5,9
Hlasovanie č. 56 o odmeňovaní od 1.1.2004 z nového rozpočtu:3,12,5 - návrh neprešiel.
MUDr.Gáfrik: odporúča 40 %, nie 35%.
Mgr. Grebáč: na začiatku volebného obdobia sa povedalo, že sa bude šetriť a že sa bude úspornejšie narábať s financiami. Povedalo sa, že plat primátora je čiastka zodpoveddajúca porovnateľným mestám. Boli na to negatívne ohlasy občanov, ale obhajovalo sa to tým, že funkcia viceprimátora bude bezplatná a aj komisie budú bez odmeny.
Hlasovanie č. 57 o návrhu poslanca Gáfrika: 8,4,8 - návrh neprešiel
Mgr. Csúsz: upresniť či to bude odmena a či plat.
p.primátor: bude to odmena. Hlasovanie č. 58 o návrhu opraveného uznesenia /odmena počnúc 1.8.2003: 18,2,3

JUDr.Ilčík: rešpektuje uznesenie MsZ ,ale bolo by treba povedať, odkiaľ sa presunú financie z rozpočtu a MsZ to musí schváliť.
MUDr. Géč: poďakoval viceprimátorovi za bezplatnú činnosť počas 6 mesiacov.

Bod 14/
Pridelenie bytu p. Marcele Mártonovej - bez pripomienok.
Hlasovanie č. 59 za návrh uznesenia: 22,0,1

Bod 15/
Harmonogram zasadnutí MR a MsZ - bez pripomienok.
Hlasovanie č. 60: 21,0,0

Bod 16/
Zrušenie uznesenia č. 38/2002 a návrh nového uznesenia - bez pripomienok.
Hlasovanie č. 61: 24,0,0

Bod 17/
Použitie rezervného fondu:
Hlasovanie č. 62: 23,0,1

Bod 18/
Informatívna správa o medzinárodnej spolupráci mesta :
Ing. Morháč: doplniť do Loun MUDr.Gáfrika.
JUDr. Ilčík: doplniť do Gyongyosu MUDr. Slivku.
Hlasovanie č. 63 o návrhu uznesenia s pripomienkami 22,0,1

Bod 19/
Optimalizácia siete škôl a školských zariadení:
p. prednosta: bol včera na Ministerstve školstva - na tento rok peniaze dostane mesto v pôvodnej výške stanovenej v rozpočte bez ohľadu na to, či sa MŠ zrušia a či nie. Odporučili k 1.9.2003 vyňať predložené MŠ zo siete škôlok a následne previesť fúziu so ZŠ. Finančné prostriedky sa budú dávať na dieťa, vyžijú len vyťažené škôlky. Keď zriadi Mesto novú ZŠ, musí vypísať výberové konanie.
Ing. Čavoj: požiadali ho rodičia detí umiestnených v MŠ , aby navrhol pozastaviť tento bod. Chystajú petíciu za to, aby sa škôlka nezrušila. p.prednosta: to, že neboli informovaní, vyplýva z toho, že sme sa ju snažili udržať. Pred 2 týždňami mesto obdržalo rozpočet, ktorý je o 2 mil. nižší, než je potrebné.
p.primátor: požiadal poslancov, aby to vysvetlili rodičom.
Mgr. Paučová: dávala do novín správu, riaditeľky MŠ však nemajú overené informácie. Rodičia sú oficiálne informovaní cez médiá.
MUDr. Slivka. prihováral sa za zachovanie škôlky na ul. D.Matejovie.
PhDr. Ďurišková: informovala o kapacitách - na D.Matejovie - 29 detí a 4 učiteľky, podobne na Hurbanovej. Rúbanisko II/1/Rúbanisko:57 detí, zvažovali zachovanie väčšieho a menšieho zariadenia, malé a veľké zariadenie nedá ale dokopy 14 tried.
MUDr. Mihalovics: je možné, aby rodičia priplatili na náklady MŠ a aby tak fungovala? Dr.Ďurišková: je to možné - súkromné MŠ. Znamená to aj všetkých popremiestňovať.
Hlasovanie č. 64 za návrh poslanca Slivku - nezrušiť MŠ na ul. D.Matejovie: 4,11,7 - návrh neprešiel.
Hlasovanie č. 65 za návrh uznesenia: 22,0,1

Bod 20/
Odvolanie riaditeľa ZŠ ul. Masaryka: Hlasovanie č. 66 za návrh uznesenia.23,0,0

Bod 21/
Odvolanie riaditeľky MŠ na Fiľakovskej ceste: Hlasovanie č. 67 za návrh uznesenia: 23,0,0

Bod 22/
Uvoľnenie z funkcie riaditeľa ZŠ na ul. Kármána: Hlasovanie č.68 za návrh uznesenia: 21,0,0

Bod 23/
Menovanie riaditeľa ZŠ na ul. J.Kármána. Hlasovanie č. 69: 21,0,0

Bod 24/
Voľba hlavného kontrolóra - vypustený bod.

Bod 25/
Transformácia MsKS - pripomienky.
Po úvode predkladateľa Mgr. Ardamicu, v ktorom uviedol dôvody vedúce k transformácii, prerokované variácie riešenia a návrh budúceho financovania mestskej kultúry, vyjadrené v návrhu uznesenia, vystúpil poslanec Bystriansky s návrhom, aby MsKS bolo zrušené k 31. 12. 2003.
JUDr. Ilčík požiadal o slovo pre pána Sajenku, riaditeľa MsKS.
Pán Sajenko sa vyjadril, že akceptuje zrušenie Mestského kultúrneho strediska, nemôže však súhlasiť s tým, aby bolo zrušené zo dňa na deň. Bol by to nesystémový krok, z hľadiska vysporiadania záväzkov, organizácie medzinárodného folklórneho festivalu spolu s Mestom, nahlasovania zamestnancov na Úrad práce a pod. Ideálne by to bolo k 31.12.2003 .
Mgr. Ardamica: časový rozsah v II.časti uznesenia je daný pre Mestský úrad, nie pánovi Sajenkovi.
Mgr. Šufliarsky: nerobme transformáciu nátlakom za 4 dni, nie je to reálne, dajme termín k 1.júlu 2004.
MUDr.Mičko: pred rokom práve zásluhou pána Ardamicu neprešiel návrh na transformáciu.
Návrh treba realizovať, ale nie za 3 dni, je to absolútne nereálne. 1.1.2004 je normálny termín.
MUDr.Brunčák: ako vyzerá predbežný hospodársky výsledok za I.polrok a akú očakáva p. riaditeľ stratu?
p.Sajenko: každý rok produkuje MsKS stratu 1 mil.Sk, z ktorej 80 % tvoria odpisy.
Ing. Morháč. ak sa MsZ rozhodne zrušiť MsKS, tak k polroku. Navrhuje v uznesení v bode II. vypustiť pričlenenie k odd. kultúry a nechať len "k Mestskému úradu",
Mgr. Ardamica: jeho posledný návrh je k 1.9.2003.
Hlasovanie č. 70 za zmenu termínu k 1.1.2004: 5,15,3
Hlasovanie č. 71 o termíne k 1.9.2003: 17,0,7
Hlasovanie č. 72 o odvolaní riaditeľa MsKS z funkcie k 31.8.2003: 18,1,2

Bod 26/
Správa o hospodárení a.s. SPOOL.
V úvode vystúpil predseda predstavenstva a.s. Ing. Róbert Móric. Vyjadril poďakovanie predchádzajúcemu predsedovi, predstavenstvu, ktorí prevzali Spool v kritickom stave a zvládli svoju úlohu výborne. Spool navrhol VZN o neplatičoch, chceli, aby sa dostalo do programu rokovania dnešného MsZ, je prekvapený, že tomu tak nie je. Prosí poslancov, aby schválili VZN mesta, ktoré podporí postup a.s. voči neplatičom.
JUDr.Ilčík: čo vlastne teraz robíme, je to valné zhromaždenie? Akciové spoločnosti sa riadia obchod. zákonníkom, najvyšším orgánom je valné zhormaždenie a nie mestské zastupiteľstvo. Uznesenie môže schváliť len VZ, mestské zastupiteľstvo nie je kompetentné. Stále nechceme akceptovať OZ.
p.primátor: postupuje sa v zmysle Organizačného poriadku Mesta, § 11, úlohou MsZ je okrem iného aj schvaľovať hospodársky výsledok spoločností so 100 % - nou účasťou Mesta.
Vo veci návrhu VZN bytová komisia odporučila postupovať podľa pravidiel navrhovaných a.s. SPOOL, ale nie formou VZN Mesta, nakoľko Mesto nemôže prijímať VZN v rozpore so zákonom.
Ing. Čavoj: predseda predstavenstva predniesol návrh účtovnej závierky - Spool - strata cez 28 mil. Je to naozaj tak, lebo od r.1993 Spool nevymáhal pohľadávky.Bolo potrebné v zmysle zákona túto stratu vysporiadať.
Hlasovanie č. 74 za návrh uznesenia: 18,0,2

Bod 27/

Ing. Drobný:
1.Technická pripomienka: inštalovať ďalší monitor, aby poslanci menovite videli, ako kto hlasoval.
2. Požiadavka na doručovanie materiálov poslancom elektornickou poštou.
3. Nehnuteľnosti v majetku Mesta nafotiť digitálnou kamerou s cieľom využívať zábery na rokovaní MsZ o odpredaji nehnuteľností Mesta
4. Či existuje na Mestskom úrade stratégia Public relation - kontakt s verejnosťou?
5. Na budúce mestské zastupiteľstvo žiada predložiť stratégiu čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, vyšpecifikovať pripravované a realizované projekty .
6. Viac podporovať letisko v Boľkovciach, prípadne sa spojiť so Skyairlines a Sliačom. Aké sú plánované diaľničné cesty v okolí Lučenca a ako je mesto pripravené na ne sa napojiť?
7. Prečo po viac ako mesiaci neboli pripravnené podklady k projektu "Ako vybaviť ?
8. Internetová stránka mesta nebola viac ako mesiac aktualizovaná /naposledy 19.5./
9. Vyčleniť prostriedky na nákup multimediálnej techniky a zabezpečiť aby primátor a menežment mesta mali prístup na internet.
10. Vypracovať stratégiu rozvoja cestovného ruchu. V spolupráci s Novohradským múzeom zabezpečiť vyznačenie otváracích hodín, pripraviť turisticky atraktívnu prehliadku, osvetlenia kostola. Prečo je táto najznámejšia dominanta mesta vedená v socialistickom štýle?
11. Kde sa nachádza socha Lenina a aké sú plány jej využitia?

p. Juhaniak: k interpelácii p. poslanca Ing. Drobného - letisko Boľkovce je známe vo svete vďaka MS v parašutizme a MS v leteckom modelárstve, ktoré sa konajú od r.1982.
Mgr. Grebáč: k Festivalu: do piatka min. týždňa bol temín na podanie projektov Phare CBC, či Mesto podalo prihlášku? Aj keď patrí ZUŠ pod VUC, jej zotrvanie v budove YMCA je ohrozené kvôli vysokému nájmu zo strany prenajímateľa - a.s.Spool Lučenec. Žiada o prehodnotenie možnosti, aby bola budova daná do správy ZUŠ.
p. Vrabec, člen predstavenstva a.s.Spool: ZUŠ nemôže chcieť, aby Spool znášal všetky náklady vrátane vykurovania a opravy fasády, keby sa premiestnili na 1 poschodie, mali by menšie náklady a umožnil by sa prenájom ďalších priestorov. Majú zodpovednosť za ekonomiku Spoolu, musia sa správať trhovo.
Ing. Čavoj - doplnil p.Vrabca : 80 Sk za m2 bol nájom v minulosti, čo bolo hlboko pod reprodukciou tejto budovy. Súčasná cena 250 Sk/m2 je reálna. Druhý spôsob je dotovať z Mesta.
JUDr. Ilčík:
1/ V rámci šetrenia navrhol kúpiť každému poslancovi notebook..
2/ Obyvatelia Rúbaniska protestujú proti činnosti školského majetku, šíri sa odtiaľ zápach - požiadavka na odd.ŽP, aby oslovilo OHS na vykonanie kontroly, prípadne zákazu činnosti.
Ing. Morháč:
1/ Na Malovskej ul. po pravej strane - výtlky - dôjde tam k strašnej nehode.
2/ Obyvatelia žiadajú osadiť aspoň jednu lampu VO - smer z ČA alebo z ul. Čajkovského do Malej Vsi
3/ Riešiť vrak vozidla na ul. Vargu - Škoda LCB 16-08.
4/ SZĽH a vláda pracujú na projekte prekrytia 24 zimných štadiónov - nie tak nákladné - uchádzať sa.
Poslanec Juhaniak: na schôdzi Červeného kríža upozornili na malú epidémiu pochádzajúcu z lokality Tkáčskej ul. - vyrážky, "zliate ústa", malo by to riešiť Mesto - býva sa iba asi v troch bytoch, z ostatných si obyvatelia urobili sociálne zariadenie.
PhDr. Ďurišková: 1. odpoveď na otázku poslanca Drobného -socha Lenina je zapožičaná do múzea v Revúcej. 2. odpoveď na interpeláciu poslanca Grebáča - Projekty na Folklórny festival : boli vypracované 3 ešte nedošla odpoveď. 3. odpoveď na interpeláciu poslanca Morháča: projekt na prekrytie štadióna mesto už odoslalo na ministerstvo školstva.

Bod 28/
Diskusia:
Hlasovanie č.75: 9,2,5 za udelenie slova občanovi.
Ing. Jaroslav Matuška: ak mesto v krátkom čase neposkytne priestory v zmysle jeho žiadosti, bude sa sťažovať .
Pán primátor: priestory budú ponúknuté.

Po vyčerpaní programu pán primátor ukončil zasadnutie.

Primátor mesta: Ing. Milan Marko, v.r.
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Matuška, v.r.

Overovatelia:
Mgr. Andrea Paučová,v.r.
Ing. Miroslav Morháč, v.r.

Zapísala:
Mgr. Z. Nozdrovicziová
sekretariát primátoraEnglish version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka