Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2003

Zasadanie zo dňa 14.5.2003

Program MsZ konaného dňa 14.05.2003

1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Zmena uznesenia MsZ č. 59/2003 z 24.4.2003 - návrh
4. Majetkoprávne usporiadanie pozemkov v areáli ZŠ Vajanského Lučenec.
5. Použitie rezervného fondu - návrh.
6. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Lučenec.
7. Záver

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 14.05.2003

Rokovanie

Program

1. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
Uznesenie č. 70/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje za overovateľov zápisnice: Mgr. Zorána Ardamicu a MUDr. Rudolfa Slivku. za zostavovateľov uznesenia: Jána Bystrianskeho a Mgr. Petra Csúsza.

2. Zmena uznesenia MsZ č. 59/2003 z 24.4.2003 - návrh
Uznesenie č. 71/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje zmenu uznesenia č. 59/2003 z 24.4.2003 nasledovne: v bytoch osobitného určenia na Komenského ul. č.24 v Lučenci /bezbariérový/ sa zvyšuje nájomné v zmysle Opatrenia MF SR č. R-1/2003 o 30 % s účinnosťou od 1.4.2003. V ostatných bytoch vo vlastníctve Mesta Lučenec sa nájomné zvyšuje o 95 %.

3. Majetkoprávne usporiadanie pozemkov v areáli ZŠ Vajanského Lučenec.
Uznesenie č.72/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v areáli ZŠ Vajanského Lučenec.

4. Použitie rezervného fondu - návrh.
Uznesenie č.73/2003
MsZ v Lučenci
1. Schvaľuje použitie rezervného fondu v zmysle § 14 ods. 6 písm.a/ Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami Mesta Lučenec a schváleného rozpočtu FRR na rok 2003 na úhradu preddavku odmeny právnej pomoci vo veci c/a Dušan Števko v zmysle Zmluvy o právnej pomoci zo dňa 22.4.2002 podľa vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č.163/2002 Z.z. vo výške 1 000 000 Sk.
2. Ukladá prostredníctvom vecne príslušného odborného útvaru vykonať zmeny v zmysle citovaných Zásad a schváleného rozpočtu na rok 2003.
Termíín: do 15.5.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ

5. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Lučenec.
Uznesenie č. 74/2003
MsZ v Lučenci nezvolilo hlavného kontrolóra Mesta Lučenec.

Primátor mesta
Ing. Milan Marko

Zostavovatelia uznesenia:
Ján Bystriansky
Mgr. Peter Csúsz

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 14.05.2003

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ing . Drobný, MUDr. Géč

Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
3. Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Lučenci č. 59/2003, ktorým bolo schválené zvýšenie
nájomného v bytových domoch vo vlastníctve Mesta Lučenec v zmysle Opatrenia Ministerstva financií č. R-1/2003.
4. Majetkoprávne usporiadanie pozemkov v areáli ZŠ na Vajanského ul.v Lučenci.
5. Návrh na presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu za právne služby "Modré zeme".
6. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Lučenec.
7. Záver

Rokovanie ad 1/
Mimoriadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. Milan Marko. Po skonštatovaní uznášaniaschopnosti /prítomných 22 poslancov/ oboznámil poslancov s programom. Vzhľadom k tomu, že Mesto obdržalo rozsudok v kauze Modré zeme po rozoslaní materiálov, navrhol doplniť program o stanovisko MsZ k možnosti odvolania sa Mesta voči rozsudku.
Hlasovanie č. 1 za doplnený program: 21,0,0

ad 2/
Za zostavovateľov uznesenia boli navrhnutí: Ján Bystriansky a Mgr. Peter Csúsz
Hlasovanie č. 2 : 20,0,2
Za overovateľov zápisnice : MUDr. Rudolf Slivka a Mgr. Zorán Ardamica.
Hlasovanie č. 3: 20,0,1

ad 3/
Zmena uzn. MsZ č. 59/2003
Pán primátor: občania bývajúci v domoch osobitného určenia na Komenského ulici č. 24 sa obrátili na na neho s požiadavkou o prehodnotenie rozhodnutia MsZ. Ide o 24 bezbariérových bytov, ktoré sú v záujme zachovania účelu ich využívania vylúčené z možnosti odpredaja do osobného vlastníctva. Nájomcovia týchto bytov sú telesne ťažko postihnutí občania, prevažne osamelo žijúci. Ich jediným zdrojom príjmu sú dávky dôchodkového zabezpečenia - invalidné dôchodky. Zvýšenie nájomného by bolo nad rámec ich možného životného zabezpečenia a mohlo by viesť k nárastu neplatičov. Požiadavkou občanov Komenského č. 24 sa zaoberala aj mestská rada 7.mája za prítomnosti predsedu sociálnej a bytovej komisie. Mestská rada odporučila zvýšiť nájomné v týchto bytoch vo výške o 30 %.
JUDr. Ilčík: v dôvodovej správe by mohla byť uvedená výška nájomného a koľko by činilo 30 %. Vzhľadom na špecifický charakter týchto bytov by malo byť Mesto k týmto nájomníkom maximálne ústretové. Dal poslanecký návrh - zvýšiť len o 20 %.
Mgr. Grebáč: firma je podnikateľský subjekt - riešiť to inou formou, napr. sociálnou dávkou.
p.viceprimátor: výška nájomného nie je tak vysoká, zvýšenie o 30 % by činilo cca 120 Sk.
p.Juhaniak: nemali by sa prenášať úľavy na obyvateľov, sú to nadštandardné byty.
MUDr. Brunčák: prečo sú 3 byty voľné?
Mgr. Lukačovičová, ved.odd.: ide o skupinu občanov inej kategórie - rozloha bytov je daná stavebnou normou, bývajú tam nemobilní ľudia. Možnosti na sociálne dávky Mesto nemá. Byty sú preto voľné, lebo nie sú žiadatelia, ktorí by aj vyhoveli kritériám.
Hlasovanie č. 4 o poslaneckom návrhu JUDr. Ilčíka - zvýšenie o 20 %: za 9, proti 6, zdrž.sa 7 - návrh neprešiel.
Hlasovanie č. 5 za návrh uznesenia v zmysle odporúčania mestskej rady /30 %/ : za 12, proti 2, zdrž.sa 9.
MsZ schválilo zmenu uznesenia č. 59/2003 zvýšiť nájomné v bezbariérových bytoch na Komenského ul. 24 o 30% s účinosťou od 1.4.2003, v ostatných bytoch vo vlastníctve Mesta sa nájomné zvyšuje o 95 %.

ad 4/
Majetkovoprávne usporaidanie pozemkov v areáli ZŠ na Vajanského ul.
Bez pripomienok. Hlasovanie č. 6 za návrh uznesenia: 21,1,1

ad 5/
Použitie rezervného fondu
Pán primátor: Návrh sa týka presunu finančných prostriedkov vo výške 1 milión Sk na úhradu faktúry za právne služby ako odmenu právnej pomoci vo veci Modré zeme. Výdavky na úhrady právnych služieb nie je možné predvídať, preto nie sú zabezpečené rozpočtom v plnej výške. K správe neboli pripomienky.
Hlasovanie č. 7 o návrhu uznesenia: 19,0,4

ad 6/
Voľba hlavného kontrolóra Mesta Lučenec
Pán primátor : podľa § 13 odstavec 5 Rokovacieho poriadku sa voľba hlavného kontrolóra vykonáva tajným hlasovaním. Požiadal o návrhy na troch členov volebnej komisie. Navrhnutí boli: p. Bystriansky, p. Jackuliak, Dr. Mičko
Hlasovanie č.8 o členoch volebnej komisie: 22,0,1
Požiadal členov volebnej komisie, aby rozdali volebné lístky. Do 14.5.obdržal návrh na jediného kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Lučenec, ktorým je Ing. Emil Pápai. Podľa Rokovacieho poriadku k zvoleniu hlavného kontrolóra je v zmysle § 13 odst. 3 potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov. Keďže žiadny iný návrh nebol poslancami prednesený, vyhlásil 15 minútovú prestávku k vykonaniu volieb. Výsledky tajného hlasovania vyhlásil člen volebnej komisie poslanec Ján Jackuliak.
Odovzdaných lístkov 23, platných 22, za 12, proti 5, zdrž.sa 5
Pán primátor: keďže Ing. Emil Pápai nezískal trojpätinovú väčšinu hlasov, vyzval predsedov poslaneckých klubov o predloženie nových návrhov do najbližšej schôdze mestského zastupiteľstva, ktorá bude 26. júna.

ad 7/
Stanovisko Mestského zastupiteľstva k odvolaniu sa Mesta Lučenec voči rozsudku OS Lučenec vo veci Modré zeme.
Mgr. Grebáč: pripomenul nutnosť rešpektovať rokovací poriadok, časť o predkladaní materiálov v časovom predstihu a požiadal primátora mesta o bližšie špecifikovanie postupu v kauze Modré zeme.
Pán primátor navrhol o tomto bode rokovať bez prístupu verejnosti, poďakoval prítomným za účasť a vyzval všetkých okrem poslancov k opusteniu sály.

Primátor mesta: Ing. Milan Marko, v.r.
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Matuška, v.r.

Overovatelia:
MUDr. Rudolf Slivka,v.r.
Mgr. Zorán Ardamica, v.r.

Zapísala:
Mgr. Z. Nozdrovicziová
sekretariát primátora


English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka