Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2003

Zasadanie zo dňa 24.4.2003

Program MsZ konaného dňa 24.04.2003

1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o plnení rozpočtu Mesta Lučenec za rok 2002. Záverečný účet Mesta Lučenec.
Predkladá: Ing. Katarína Alexová, pov. ved. Ekonomického oddelenia
5. Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Lučenec k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2002.
Predkladá: Ing. Miroslav Klochan, hlavný kontrolór Mesta Lučenec
6. Všeobecne záväzné nariadenie o symboloch mesta Lučenec, insígniách primátora mesta a ich používaní - návrh.
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta MsÚ
7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. 3/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určovania náhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta Msú
8. Požiarny poriadok Mesta Lučenec - návrh
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta MsÚ
9. Návrh na odčlenenie Mestskej tržnice Lučenec z a.s. Gastro Lučenec.
Predkladá: JUDr. Pavol Krokoš, viceprimátor mesta
10. Žiadosti o odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
11. Doplnenie Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Lučenci - návrh
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta MsÚ
12. Správa o výstavbe technickej infraštruktúry bytového domu na Cintorínskej 28 b.j., sekcia K,L
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta MsÚ
13. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Lučenec - Mestské kultúrne stredisko Lučenec
Predkladá: Ivan Sajenko, riaditeľ MsKS
14. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Lučenec - Správa mestských športovísk Lučenec
Predkladá: Viktor Lepáček, riaditeľ SMŠ
15. Zvýšenie nájomného v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR č. R-1/2003 . návrh
Predkladá: Ján Jackuliak, predseda soc.-zdrav. a bytovej komisie MsZ
16. Návrh poradovníka na byty v dome osobitného určenia na Novohradskej ul. V Lučenci.
Predkladá: Ján Jackuliak, predseda komisie MsZ
17. Pridelenie nájomného bezbariérového bytu na Komenského ul. č. 26 - návrh
Predkladá: Ján Jackuliak, predseda komisie MsZ
18. Určenie sobášnych dní
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta MsÚ
19. Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti za rok 2002
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta, MsÚ
20. Menovanie riaditeľky zariadenia školského stravovania pri MŠ v štvrti M.R.Štefánika v Lučenci
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta MsÚ
21. Návrh na schválenie vyradenia Základnej školy na ul. T.G.Masaryka č. 9 v Lučenci zo siete škôl a školských zariadení Mesta Lučenec.
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta
22. Návrh na schválenie vyradenia Materskej školy na Fiľakovskej ul. v Lučenci zo siete škôl a školskýcha zariadení Mesta Lučenec.
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, prednosta MsÚ
23. Informácia o vzdaní sa Ing. Miroslava Klochana z funkcie hlavného kontrolóra Mesta Lučenec. Ústna správa.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
24. Informácia o prijatí rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti a.s. SPOOL Lučenec. Ústna správa.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor
25. Návrhy, podnety a interpelácie poslancov
26. Rôzne
27. Diskusia
28. Záver

Uznesenie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 24.04.2003

Rokovanie

Program

1. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Uznesenie č. 46/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje za overovateľov zápisnice: Mgr. Jána Šufliarskeho a Ing. Miroslava Morháča, za zostavovateľov uznesenia: JUDr. Pavla Krokoša a p. Norberta Krištu

2. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 47/2003
MsZ v Lučenci berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

3. Správa o plnení rozpočtu Mesta Lučenec za rok 2002. Záverečný účet Mesta Lučenec.
Uznesenie č. 48/2003
MsZ v Lučenci
1 . Súhlasí s celoročným hospodárením Mesta Lučenec v roku 2002 bez výhrad
2. Schvaľuje :
a/ Záverečný účet Mesta Lučenec
- prebytok hospodárenia vrátane dotačných účtov = 15 139 226,18 Sk
- zostatok fondu rezerv k 31.12.2002 = 3 873 903,80 Sk
- zostatok fondu rozvoja bývania k 31.12.2002 = 177 474,89 Sk
Spolu : = 19 190 604,87 Sk

b/ Rozdelenie prebytku hospodárenia Mesta Lučenec = 15 139 226,18 Sk
takto : - prídel do sociálneho fondu = 50 000,00 Sk
- do Fondu rozvoja bývania previesť = 1 000 000,00 Sk
- do Fondu rezerv previesť = 10 636 579,18 Sk
- zaradiť do kapitálového rozpočtu Mesta na rok 2003 zostatok fin. prostriedkov z FNM za kompenz. nákladov za vybudované plynárenské zariadenie, ktoré boli účelovo určené na rekonštrukcie MK = 3 452 647,00 Sk

4. Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Lučenec k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2002.
Uznesenie č. 49/2003
MsZ v Lučenci berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Lučenec k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2002.

5. Všeobecne záväzné nariadenie č.4 o symboloch mesta Lučenec, insígniách primátora mesta a ich používaní - návrh.
Uzneesenie č. 50/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o symboloch a insígniach Mesta Lučenec a ich používaní

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 3/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určovania náhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.
Uznesenie č. 51/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 3/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.

7. Požiarny poriadok Mesta Lučenec - návrh VZN č. 5/2003
Uznesenie č. 52/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje Požiarny poriadok Mesta Lučenec ako Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec s pripomienkami.

8. Návrh na odčlenenie Mestskej tržnice Lučenec z a.s. Gastro Lučenec.
Uznesenie č. 53/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje:
a/ odčlenenie Mestskej tržnice Lučenec od a.s. GASTRO
b/ komisiu na transformáciu Mestskej tržnice Lučenec v zložení: Ing. Milan Géci, Ing. arch. Anna Václavíková, Ing. Jozef Matuška, Mgr. Alžbeta Lukačovičová, Mária Sabová.

9. Žiadosti o odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Uznesenie č. 54/2003
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci došlé žiadosti v poradí:
1/ Jozef Oláh, Špitálska č. 3/a, Lučenec
- odpredaj 42 b.j. na ulici Jiráskovej v Lučenci, parc.č. 6033 zast.pl., spolu s prislúchajúcimi pozemkami - neschvaľuje
2/ Hugo Hojtel a manž., J.Alexyho č. 32, Lučenec
- odpredaj časti z parc.č. 7165 zast.pl., vo výmere cca 100 m2 v k.ú. Lučenec - v zmysle cenového predpisu - schvaľuje
3/ FONIX s r.o., Fiľakovské Kováče č. 141, Fiľakovo
- odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc.č. 6702/7 zast.pl., vo výmere 18 m2, parc.č. 6702/8 zast.pl., vo výmere 45 m2 schvaľuje, parc.č. 6702/9 zast.pl., vo výmere 75 m2 odpredaj neschvaľuje a požaduje realizovať na nej sadové úpravy a zámenu pozemkov parc.č. 557/3 zast.pl., vo výmere 40 m2 za parc.č. 6702/6 zast.pl., vo výmere 35 m2 schvaľuje podľa Zásad
4/ Slovenský plynárenský priemysel a.s., OZ Lučenec
- odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec, parc.č. 5822/1 zast.pl., vo výmere 221 m2 a parc.č. 5822/2 zast.pl., vo výmere 65 m2, v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta - schvaľuje
5/ Jozef Margóč, Tehelná č. 15, Lučenec
- odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc.č. 447/1 zast.pl., vo výmere cca 31,30 m2, - v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta - schvaľuje s podmienkou vytvorenia zvukovej bariéry výsadbou zelene .
6/ Stavoúnia a.s., Fiľakovská cesta, Lučenec
- kúpa pozemkov do majetku Mesta Lučenec v celkovej výmere 868 m2, za cenu 150.- Sk/m2 - spolu 130.200.- Sk - schvaľuje
7/ Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky č. 5, Žilina
- odpredaj pozemkov v k..ú. Lučenec, nachádzajúcich sa pod trafostanicami v ich vlastníctve v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta s následným vymáhaním nájomného za pozemky 2 roky dozadu - schvaľuje
8/ Divani Recliner Slovakia s.r.o., Gemerská cesta č. 1, Lučenec
- odpredaj pozemkov v lokalite Priemyselného prarku pre výstavbu továrne, o rozlohe 2,5 ha
a) v zmysle § 31 Zásad hospodárenia s majetkom mesta verejný záujem - schvaľuje
b) v zmysle § 29 Zásad hospodárenia s majetkom mesta priamy odpredaj za cenu 10.- Sk/m2 s podmienkami zakotvenými v kúpnej zmluve predloženej v správe - schvaľuje
9/ Andrea Balážiková, L.Svobodu č. 9, Lučenec
- odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc.č. 1889 zast.pl., vo výmere 814 m2, nachádzajúceho sa na ul.Kármana, pod stavbou za cenu v zmysle cenového predpisu a zvyšný pozemok v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta - schvaľuje
10/ Darina Lökeová, Kláštorná č. 25, Lučenec
- odpredaj časti z neknih.parc.č. 3288/1 a 3291 v celkovej výmere 11 m2, na Zámockej ulici v Malej Vsi za cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta - schvaľuje
11/ Odpredaj pozemku v lokalite ZŠ Vajanského
a/ odpredaj pozemku vo výmere cca 360 m2 pri areáli ZŠ Vajanského na výstavbu garáží výberovým konaním, za východiskovú cenu 468.- Sk/m2 - schvaľuje.
b/ členov výberovej komisie v zložení :členovia komisie výstavby, ŽP, ÚP a VP - schvaľuje
12/ Došlé žiadosti o odpredaj pozemkov pod existujúcimi garážami
1/ Miroslav Maginec, M.Rázusa č. 42, Lučenec lokalita Malinovského štvrť parc.č. 5515 zast.pl., vo výmere 24 m2
2/ Miroslav Svoreň, Mlynská č. 2/a, Lučenec lokalita Kuzmányho ulica parc.č. 5083 zast.pl., vo výmere 22 m2
3/ Alexander Deme, Rúbanisko II/12, Lučenec lokalita Sládkovičova ulica parc.č. 1962/2 zast.pl., vo výmere 23 m2
4/ Ján Michna, Rúbanisko I/8, Lučenec lokalita Rúbanisko I. parc.č. 5033 zast.pl., vo výmere 22 m2
schvaľuje- za cenu 150 Sk/m2

13/ Ján Čaban a manž., Študentská č. 23, Lučenec
- zníženie kúpnej ceny pozemkov zo 447.- Sk/m2 na 150.- Sk/m2 tak, ako ostatným obyvateľom na Kozom potoku - neschvaľuje

10. Doplnenie Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Lučenci - návrh
Uznesenie č. 55/2003
MsZ v Lučenci
I. Schvaľuje doplnenie Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Lučenci
II. Ukladá prednostovi MsÚ premietnuť navrhované doplnky do Organizačného poriadku MsÚ a do pracovných náplní zamestnancov oddelenia výstavby a stavebného poriadku MsÚ v Lučenci.

11. Správa o výstavbe technickej infraštruktúry bytového domu na Cintorínskej 28 b.j., sekcia K,L
Uznesenie č. 56/2003
MsZ v Lučenci
1. Berie na vedomie Správu o príprave investičnej akcie "Bytový dom na ul. Cintorínskej v Lučenci - sekcia KL - technická infraštruktúra".
2. Schvaľuje podanie žiadosti Mesta Lučenec o poskytnutie nenávratnej dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu technickej infraštruktúry k 28 bytových jednotiek na Cintorínskej ul. v Lučenci, sekcia K,L.

12. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Lučenec - Mestské kultúrne stredisko Lučenec
Uznesenie č.57/2003
MsZ v Lučenci
1. Berie na vedomie Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2002.
2. Schvaľuje
a/ výsledok hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2002 - stratu vo výške 1008 tisíc Sk
b/ vysporiadanie straty za rok 2002 vykrytím z fondu obežných aktív v plnej výške.

13. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Lučenec - Správa mestských športovísk Lučenec
Uznesenie č. 58/2003
MsZ v Lučenci
1. Berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Správy mestských športovísk Lučenec za rok 2002, vývoj pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti a výrok auditora.
2. Schvaľuje hospodársky výsledok dosiahnutý za rok 2002, t.j. zisk vo výške 220,119.31 Sk
3. Ukladá riaditeľovi SMŠ v spolupráci s prednostom MsÚ hospodárskym výsledkom dosiahnutým za rok 2002, t.j.ziskom vo výške 220.119,31 Sk. sčasti vysporiadať stratu z roku 2001, ktorá k 31.12.2002 predstavuje sumu 343.737,91 Sk

14. Zvýšenie nájomného v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR č. R-1/2003 . návrh
Uznesenie č. 59/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje zvýšenie základného nájomného v bytových domoch vo vlastníctve Mesta Lučenec v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR o 95 % s účinnosťou od 1.apríla 2003.

15. Návrh poradovníka na byty v dome osobitného určenia na Novohradskej ul. V Lučenci.
Uznesenie č. 60/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje poradovník na byty v dome osobitného určenia na Novohradskej ulici, navrhnutý sociálno- zdravotnou, bytovou komisiou pri MsZ v Lučenci.

16. Pridelenie nájomného bezbariérového bytu na Komenského ul. č. 26 - návrh
Uznesenie č. 61/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje pridelenie níjomného bezbariérového bytu uchádzačovi Pavlovi Vanzálovi, trvale bytom Námestie republiky č. 24 Lučenec podľa návrhu socíálno-zdravotnej, bytovej komisie.

17. Určenie sobášnych dní
Uznesenie č. 62/2003
MsZ v Lučenci stanovuje piatok a sobotu za sobášne dni.

18. Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti za rok 2002
Uznesenie č. 63/2003
MsZ v Lučenci berie na vedomie informatívnu správu o činnosti ZPOZ za rok 2002.

19. Menovanie riaditeľky zariadenia školského stravovania pri MŠ v štvrti M.R.Štefánika v Lučenci
Uznesenie č. 64/2003
MsZ v Lučenci menuje Danicu Ľuptákovú do funkcie riaditeľky zariadenia školského stravovania pri MŠ M.R.Štefánika v Lučenci.

20. Návrh na schválenie vyradenia Základnej školy na ul. T.G.Masaryka č. 9 v Lučenci zo siete škôl a školských zariadení Mesta Lučenec.
Uznesenie č. 65/2003
MsZ v Lučenci
1. Schvaľuje:
a/ vyradenie Základnej školy ul. T.G.Masaryka č. 9 zo siete základných škôl Mesta Lučenec.
b/ vyradenie výdajnej školskej jedálne pri ZŠ na ul. T.G.Masaryka č. 9.
2. Ukladá vedúcej oddelenia školstva, soc. vecí, kultúry a športu MsÚ Lučenec pripraviť a zaslať návrh na vyradenie ZŠ a výdajnej školskej jedálne na ul. T.G. Masaryka na Ministerstvo školstva SR.
Termín: do 30.04.2003
Zodp.: PhDr. Kvetoslava Ďurišková

21. Schválenie vyradenia Materskej školy a zariadenia školského stravovania pri Materskej škole na Fiľakovskej ceste v Lučenci zo siete škôl a školských zariadení Mesta Lučenec.
Uznesenie č. 66/2003
MsZ v Lučenci
1.Schvaľuje :
a/ vyradenie Materskej školy Fiľakovská cesta zo siete materských škôl Mesta Lučenec.
b/ vyradenie Zariadenia školského stravovania pri MŠ na Fiľakovskej ceste v Lučenci zo siete školských zariadení.
2. Ukladá vedúcej oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu MsÚ Lučenec pripraviť a zaslať návrh na vyradenie materskej školy a zariadenia školského stravovania pri MŠ na Fiľakovskej ceste v Lučenci zo siete škôl a školských zariadení na Ministerstvo školstva SR.
Termín: do 30.04.2003
Zodpovedná: PhDr. Kvetoslava Ďurišková

22. Informácia o vzdaní sa Ing. Miroslava Klochana z funkcie hlavného kontrolóra Mesta Lučenec.
Uznesenie č. 67/2003
MsZ v Lučenci
1. Berie na vedomie vzdanie sa Ing. Klochana funkcie hlavného kontrolóra k 30.4.2003.
2. Žiada poslanecké kluby predložiť do 30. apríla 2003 návrhy kandidátov na funkciou hlavného kontrolóra Mesta Lučenec .
Zodpovední: v texte
Termín: v texte

23. Informácia o prijatí rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti a.s. SPOOL Lučenec.
Uznesenie č. 68/2003
MsZ v Lučenci
1. Berie na vedomie informatívnu správu o prijatí rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti SPOOL a..s Lučenec.
2. Schvaľuje Stanovy akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec
3. Žiada a.s. SPOOL Lučenec o predloženie správy o výsledkoch hospodárenia za rok 2002,účtovnú uzávierku a audit spoločnosti za rok 2002 na najbližšiu schôdzu .

24. Použitie Prvého municipálneho úveru
Uznesenie č. 69/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje použitie Prvého municipálneho úveru vo výške 5.000.000,- Sk na úhradu záväzku Mesta Lučenec, ktorý vznikol pri výstavbe bytového domu ul. Husova 25 b.j. sekcia A,B voči dodávateľovi stavby fy Stavoúnia a.s. Lučenec

Primátor mesta
Ing. Milan Marko

Zostavovatelia uznesenia:
1. Norbert Krišta
2. JUDr. Pavol Krokoš


Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 24.04.2003

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o plnení rozpočtu Mesta Lučenec za rok 2002. Záverečný účet Mesta Lučenec.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Lučenec k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2002.
6. Všeobecne záväzné nariadenie o symboloch mesta Lučenec, insígniách primátora mesta a ich používaní - návrh.
7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. 3/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určovania náhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.
8. Požiarny poriadok Mesta Lučenec - návrh
9. Návrh na odčlenenie Mestskej tržnice Lučenec z a.s. Gastro Lučenec.
10. Žiadosti o odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
11. Doplnenie Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Lučenci - návrh
12. Správa o výstavbe technickej infraštruktúry bytového domu na Cintorínskej 28 b.j., sekcia K,L
13. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Lučenec - Mestské kultúrne stredisko Lučenec
14. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Lučenec - Správa mestských športovísk Lučenec
15. Zvýšenie nájomného v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR č. R-1/2003 návrh
16. Návrh poradovníka na byty v dome osobitného určenia na Novohradskej ul. v Lučenci.
17. Pridelenie nájomného bezbariérového bytu na Komenského ul. č. 26 - návrh
18. Určenie sobášnych dní
19. Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti za rok 2002
20. Menovanie riaditeľky zariadenia školského stravovania pri MŠ v štvrti M.R.Štefánika v Lučenci
21. Návrh na schválenie vyradenia Základnej školy na ul. T.G.Masaryka č. 9 v Lučenci zo siete škôl a školskýcha zariadení Mesta Lučenec.
22. Návrh na schválenie vyradenia Materskej školy na Fiľakovskej ul. v Lučenci zo siete škôl a školskýcha zariadení Mesta Lučenec.
23. Informácia o vzdaní sa Ing. Miroslava Klochana z funkcie hlavného kontrolóra Mesta Lučenec. Ústna správa.
24. Informácia o prijatí rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti a.s. SPOOL Lučenec.
25. Návrhy, podnety a interpelácie poslancov
26. Rôzne
27. Diskusia
28. Záver

Rokovanie

ad 1/
Riadnu schôdzu mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Ing. Milan Marko. Privítal prítomných, konštatoval uznášaniaschopnosť MsZ a oboznámil ich s programom rokovania. K bodu 24 dostali poslanci návrh stanov akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec. Pán primátor navrhol bod 24 rozšíriť o schválenie stanov a.s. SPOOL a na základe požiadavky Prvej komunálnej banky zaradiť do bodu rôzne upresnenie použitia municipálneho úveru vo výške 5 mil. Sk na úhradu záväzku Mesta, ktorý vznikol pri výstavbe bytového domu ul. Husova 25 b.j. sekcia A, B voči dodávateľovi stavby.
JUDr.Ilčík mal otázku, kto filmuje MsZ a navrhol hlasovať o tom, či môžu snímať celé rokovanie.
p.primátor: s iniciatívou prišiel Ing. Drobný.
Ing. Drobný: je to občianske združenie, zastrešuje internetový projekt, Lučenec je vybraný ako jediné mesto na Slovensku, na ktorom sa tento pilotný projekt otestuje, nakoľko má najvyššiu návštevnosť internetovej stránky. Zosnímajú a zverejnia mestské zastupiteľstvo na internetovej stránke mesta. V rokovacom poriadku nie je jediný bod, ktorý by túto činnosť zakazoval.
Hlasovanie č. 1 o súhlase MsZ /návrh poslanca Ilčíka/: 17,3,3

Pripomienky k doplneniu programu:
p. Juhaniak: mal otázku, či platí ešte rokovací poriadok /ďalej RP/ , v ktorom sa hovorí, že materiály poslancom sa majú doručiť aspoň 5 dní pred konaním schôdze. Navrhol prejednanie stanov Spool zaradiť na mimoriadne resp. ďalšie riadne zasadnutie.
JUDr. Ilčík: má 2 výhrady k zaradeniu stanov:
- napriek tomu, že v organizačnom poriadku /ďalej OP/ je schválená veta, že medzi úlohy MsZ patrí aj zmena stanov - je to v rozpore s obchodným zákonníkom, pretože schvaľovanie stanov obchodných spoločností nepatrí do kompetencie MsZ. Treba v tomto zmysle upraviť aj OP. Nemá však výhrady proti tomu, aby sa o nich diskutovalo.
- druhým dôvodom je krátkosť času na preštudovanie tohto materiálu. Navrhol zadať spracovanie stanov právnikovi, špecialistovi na obchodné právo s konkretizáciou na a.s. Spool.
p.primátor: je to prediskutované s niekoľkými právnikmi.
N.Krišta: stanovy neobdržal, nabudúce doručiť na ul. Hurbanovu 9.
J. Bystriansky: má pripomienku k bodu 23 - toto MsZ by dnes malo voliť hlavného kontrolóra, či bude zvolený alebo nie, je vecou MsZ.
p.primátor: požiadavku nech prednesie poslanec pri bode 23.
Ing. Čavoj: treba rešpektovať nedávno prijatý organizačný poriadok, materiál dostal v stredu doobedu, stanovy nezaradiť.Bod 24 pokladá za zmätočný, konzultoval ho aj s právnikom -akcionárom je mesto, ktoré je zastúpené orgánmi - sú to MsZ a primátor, ktorí konajú v zmysle OP, RP, Zásdy o hospodárení s majetkom mesta. Ak je to rozhodnutie jediného akcionára, kto je to? Primátor? Mestské zastupiteľstvo? K stanovám podotýka, že je škoda, že sa v minulosti zaplatilo právnikovi 100 tis. k za 38 stranové stanovy. Návrh predložených stanov pokladá za veľmi všeobecný, keby sa tam napísala Dunajplavba Bratislava, tak by to tiež sedelo.
p.primátor: do decembra 2002 mal dať predseda predstavenstva zaregistrovať na súd v Banskej Bystrici nové stanovy. Doteraz sa tak nestalo a teraz sa odvoláva na stanovy, ktoré sú neplatné. Bod 24 znamená, že primátor rozhodol o tom, čo sa odsúhlasilo na MsZ.
J. Jackuliak: podporuje návrh vedenia, pána primátora, diskusiou chcú len oddialiť riešenie vecí, navrhuje zaradiť a schváliť stanovy.
MUDr. Géč: je rád, že časť poslaneckého zboru a časť bývalých predstaviteľov Spoolu sú takí právni puristi a že chcú mať právne všetko čisté, aby bolo všetko v poriadku. Obáva sa len toho, že chcú dopísať ďalšiu smutnú kapitolu histórie zločinov v tomto meste. Vyzval pána primátora, aby dal hlasovať.
Hlasovanie č. 2 za vyradenie stanov z rokovania: 7,11,4
Hlasovanie č. 3 za doplnený program: 14,0,7

ad 2/
Za zostavovateľov uznesenia boli navrhutí: Norbert Krišta a JUDr. Pavol Krokoš.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Miroslav Morháč a Mgr. Ján Šufliarsky.
Hlasovanie č. 4: 15,0,2

ad 3/
Kontrola uznesení - bez pripomienok. Hlasovanie č. 5: 17,0,0

ad 4/
Plnenie rozpočtu a záverečný účet - bez pripomienok.
Hlasovanie č. 6: 17,0,2

ad 5/
Stanovisko HK - bez pripomienok.
Hlasovanie č. 7: 19,0,0

ad 6/
JUDr. Ilčík mal otázku, ktorá je platná a oficiálna reťaz, keď sú dve?
Mgr. Lukačovičová: platí vyobrazenie na prílohe VZN.
Hlasovanie č. 8: 21,0,0

ad 7/
Návrh VZN o opatrovateľskej službe: bez pripomienok.
Hlasovanie č. 9: 21,0,0

ad 8/
VZN - Požiarny poriadok:
Mgr. Ardamica - opraviť v § 3 písm.i/ pôvodné znenie na " Mesto zabezpečuje podľa svojich možností".
Mgr. Lukačovičová: súhlasila.
Ing. Morháč: zaktualizovať SAD, š.p. a ZŤS.
Hlasovanie č. 10 za materiál s pripomienkami: 21,0,0

ad 9/
p. primátor: tento bod vznikol na MR, chce sa oddeliť hospodárenie, aby bolo priehľadnejšie.
p. viceprimátor: požiadal poslancov o zostavenie komisie, ktorá by dozerala na transformáciu mestskej tržnice z poslancov, pracovníkov Mesta .
JUDr. Krokoš - navrhol Ing. Václavíkovú a z pracovníkov MsÚ p. prednostu a p.Lukačovičovú.
JUDr. Ilčík navrhol aby v komisii bol aj zástupca Gastra.
JUDr. Krokoš: pani Sabovú - ekonómku.
Hlasovanie č. 11 za návrh uznesenia doplnený o členov komisie:
Ing. Morháč, Ing. Václavíková, Ing. Géci, Ing. Matuška, Mgr. Lukačovičová a Mária Sabová: 19,0,2

ad 10/
1/ Jozef Oláh, Špitálska č. 3/a, Lučenec - odpredaj 42 b.j. na ulici Jiráskovej v Lučenci, parc.č. 6033 zast.pl., spolu s prislúchajúcimi pozemkami :
- JUDr. Ilčík: v minulom období bola snaha odpredať bytovky aj s pozemkami. Výberové konania neboli úspešné. V roku 2002 bola snaha odpredať ich za cenu znaleckého posudku 132 tis. Sk. Prečo ekonomická komisia neodporúča odpredaj? - najlepšie by bolo predať to za 1 Sk len aby sa to dalo do poriadku a neskôr zmluvne podmieniť skultúrnenie objektov .
Hlasovanie č. 12 o odpredaji: 3,15,3 - neschválené.
2/ Hugo Hojtel a manž., J.Alexyho č. 32, Lučenec - odpredaj časti z parc.č. 7165 zast.pl., vo výmere cca 100 m2 v k.ú. Lučenec
- v zmysle cenového predpisu . Bez pripomienok.
Hlasovanie č. 13 za odpredaj časti: 19,1,0
3/ FONIX s r.o., Fiľakovské Kováče č. 141, Fiľakovo - odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc.č. 6702/7 zast.pl., vo výmere 18 m2, parc.č. 6702/8 zast.pl., vo výmere 45 m2 schvaľuje, parc.č. 6702/9 zast.pl., vo výmere 75 m2 odpredaj neschvaľuje a požaduje realizovať na nej sadové úpravy a zámenu pozemkov parc.č. 557/3 zast.pl., vo výmere 40 m2 za parc.č. 6702/6 zast.pl., vo výmere 35 m2 - v zmysle cenového predpisu.
Hlasovanie č. 14 za vyjadrenie MR: 19,0,1
4/ Slovenský plynárenský priemysel a.s., OZ Lučenec - odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec, parc.č. 5822/1 zast.pl., vo výmere 221 m2 a parc.č. 5822/2 zast.pl., vo výmere 65 m2, v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Hlasovanie č. 15 za odpredaj: 20,0,0
5/ Jozef Margóč, Tehelná č. 15, Lučenec - odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc.č. 447/1 zast.pl., vo výmere cca 31,30 m2,
- v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta schválené s podmienkou vytvorenia zvukovej bariéry výsadbou zelene.
Hlasovanie č. 16: 18,0,2
6/ Stavoúnia a.s., Fiľakovská cesta, Lučenec - kúpa pozemkov do majetku Mesta Lučenec v celkovej výmere 868 m2, za cenu 150.- Sk/m2 - spolu 130.200.- Sk
Hlasovanie č. 17: 21,0,0
7/ Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky č. 5, Žilina - odpredaj pozemkov v k..ú. Lučenec, nachádzajúcich sa pod trafostanicami v ich vlastníctve v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta s následným vymáhaním nájomného za pozemky 2 roky dozadu
Hlasovanie č. 18 za vyjadrenie MR: 21,0,0
8/ Divani Recliner Slovakia s.r.o., Gemerská cesta č. 1, Lučenec - odpredaj pozemkov v lokalite Priemyselného prarku pre výstavbu továrne, o rozlohe 2,5 ha
a) v zmysle § 31 Zásad hospodárenia s majetkom mesta verejný záujem
b) v zmysle § 29 Zásad hospodárenia s majetkom mesta priamy odpredaj za cenu 10.- Sk/m2
s podmienkami zakotvenými v kúpnej zmluve predloženej v správe
Ing. Drobný mal otázku, ako dopadlo jednanie komisie?
Dr. Krokoš: je to fungujúca firma, sú o nej dobré referencie, t.č. má asi 77 zamestnancov, spolupracuje v kooperácii s lučenskými firmami . Odpredaj za 10 Sk je výhodnejší, je tam zmluvná pokuta 5 mil. Sk a v prípade za odpredaj za cenu 150 Sk by bola zmluvná pokuta 3 750 tis. Sk.
Hlasovanie č. 19 za priamy odpredaj 18,0,2
Hlasovanie č. 20 za realizáciu kúpnej zmluvy: 18,0,2
9/ Andrea Balážiková, L.Svobodu č. 9, Lučenec - odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc.č. 1889 zast.pl., vo výmere 814 m2, nachádzajúceho sa na ul.Kármana, pod stavbou za cenu v zmysle cenového predpisu a zvyšný pozemok v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta schválené.
Hlasovanie č. 21: 20,0,0
10/ Darina Lökeová, Kláštorná č. 25, Lučenec - odpredaj časti z neknih.parc.č. 3288/1 a 3291 v celkovej výmere 11 m2, na Zámockej ulici v Malej Vsi za cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Hlasovanie č. 22: 18,0,0 - schválené.
11/ Odpredaj pozemku v lokalite ZŠ Vajanského a/ odpredaj pozemku vo výmere cca 360 m2 pri areáli ZŠ Vajanského na výstavbu garáží výberovým konaním, za východiskovú cenu 468.- Sk/m2
Hlasovanie č. 23 za odpredaj: 20,0,1
b/ členov výberovej komisie v zložení :členovia komisie výstavby, ŽP, ÚP a VP.
Hlasovanie č. 24: 20,0,0
12/ Došlé žiadosti o odpredaj pozemkov pod existujúcimi garážami 1/ Miroslav Maginec, M.Rázusa č. 42, Lučenec lokalita Malinovského štvrť parc.č. 5515 zast.pl., vo výmere 24 m2
2/ Miroslav Svoreň, Mlynská č. 2/a, Lučenec lokalita Kuzmányho ulica parc.č. 5083 zast.pl., vo výmere 22 m2
3/ Alexander Deme, Rúbanisko II/12, Lučenec lokalita Sládkovičova ulica parc.č. 1962/2 zast.pl., vo výmere 23 m2
4/ Ján Michna, Rúbanisko I/8, Lučenec lokalita Rúbanisko I. parc.č. 5033 zast.pl., vo výmere 22 m2
Hlasovanie č. 25 za odpredaj za cenu 150 Sk/m2: 19,0,0
13/ Ján Čaban a manž., Študentská č. 23, Lučenec - zníženie kúpnej ceny pozemkov zo 447.- Sk/m2 na 150.- Sk/m2 tak, ako ostatným obyvateľom na Kozom potoku. p.Bystriansky: sú to preluky, navrhuje 150 Sk/m2.
Hlasovanie č. 26 za zníženie kúpnej ceny na 150 Sk/m2: 1,19,0

ad 11/
Doplnenie Organizačnej štruktúry:
p.prednosta: pokiaľ nebudú schválené finančné prostriedky, nebude funkcia administratívneho pracovníka obsadená.
Hlasovanie č. 27: 20,0,1

ad 12/
Správa o výstavbe technickej infraštruktúry bytového domu na Cintorínskej 28 b.j., sekcia K,L- bez pripomienok. Hlasovanie č. 28: 18,0,0

ad 13/
Výsledky hospodárenia MsKS
JUDr. Krokoš: organizácia vykazovala stratu 2 roky, ako bude postupovať ďalej, či nerozmýšľa o prenajímaní časti priestorov?
p.Sajenko: v dôvodovej správe sú uvedené možnosti riešenia. Stratovosť vyplýva z toho, akým spôsobom je zriadená táto organizácia. Strata figuruje ako formálna položka. Kultúrne stredisko svoju ziskovosť nemohlo realizovať pri tých finančných tokoch, ktoré existovali.
Hlasovanie č. 29 za návrh uznesenia: 17,0,2

ad 14/
Výsledky hospodárenia SMŠ
- bez pripomienok. Hlasovanie č.30 za návrh uznesenia. 18,0,2

ad 15/
Zvýšenie nájomného:
JUDr. Ilčík: či je to nutné v takejto výške a prečo ekonomická komisia určila až 9ť %?
J. Jackuliak: a.s.SPOOL zvýšila od 1.3.2003 nájomné v zmysle platového výmeru Min. výstavby, nie je možné, aby sa Mesto opäť zadĺžilo /znížením tejto sumy/.
Hlasovanie č. 31: 18,0,2

ad 16/
Návrh poradovníka - bez pripomienok. Hlasovanie č. 32: 17,0,0

ad 17/
Bezbariérová bytovka - bez pripomienok.
Hlasovanie č. 33: 19,0,0

ad 18/
Určenie sobášnych dní - bez pripomienok.
Hlasovanieč. 34: 20,0,0

ad 19/
ZPOZ:
JUDr. Ilčík: : prekvapilo ho, že hodnotiacu správu predkladá prednosta a nik sa ho na nič nepýtal. Je sa čím pochváliť, všetci členovia to robia v čase osobného voľna. potešujú a hladia srdcia našich občanov. Je v rozpakoch, či má cenu , aby pokračoval ako predseda. Asi je táto funkcia zbytočná, navrhuje ju zrušiť a kolektív ZPOZ môže koordinovať vedúca oddelenia kultúry. Ďakuje všetkým členom ZPOZ-u. Pozýva do činnosti ZPOZ-u primátora, viceprimátora, zrástla by tak dôležitosť podujatí.
Ing. Matuška: ospravedlňuje sa, v zmysle organizačného poriadku všetky materiály predkladajú primátor, prednosta a hlavný kontrolór. Pripravujú sa nové príkazné listy na spracovanie a predkladanie materiálov.
Pán primátor dal hlasovať za návrh Dr. Ilčíka o zrušení funkcie predsedu ZPOZ
Hlasovanie č. 35: 3,14,3
Hlasovanie č. 36 za návrh uznesenia: 20,0,0

ad 20/
Menovanie riaditeľky školského zariadenia: bez pripomienok.
Hlasovanie č. 37: 20,0,0

ad 21/
Vyradenie Základnej školy na ul. T.G.Masaryka č. 9 v Lučenci zo siete škôl a školských zariadení Mesta Lučenec- bez pripomienok.
Hlasovanie č. 38: 19,0,1

ad 22/
Vyradenie Materskej školy na Fiľakovskej ceste. v Lučenci zo siete škôl a školských zariadení Mesta Lučenec:
Pán prednosta: boli petície rodičov, on sám bol na rodičovskom združení. Nie Mesto ruší škôlku, ale správca konkurznej podstaty. Škôlka podľa správcu bude fungovať, kým ju nepredajú. V súčasnoti je prejednané rozmiestnenie detí - ani deťom, ani personálu nehrozí strata mista.
Mgr. Grebáč: či by v tej lokalite nebolo možné zámenou majetku dosiahnuť, aby rodičia nemuseli deti nosiť ďaleko? Aká je cena?
p. prednosta: ak by to bolo v budúcosti možné, tak sa deti sústredia znovu. Pán primátor: cena je 8 miliónov.
Hlasovanie č. 39 za návrh uznesenia: 19,0,1

ad 23/
Informácia o vzdaní sa Ing. Miroslava Klochana z funkcie hlavného kontrolóra Mesta Lučenec. Pán primátor informoval o tom, že dňa 4.4.2003 obdržal oznámenie hlavného kontrolóra Ing. Klochana o vzdaní sa z funkcie k 30.4.2003. V zmysle § 18 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení je v právomoci mestského zastupiteľstva voliť hlavného kontrolóra. Podľa rokovacieho poriadku MsZ § 13, odst. 5 sa voľba vykonáva tajným hlasovaním . Žiada poslanecké kluby, aby sa vyjadrili k tejto forme a predložili návrhy kandidátov. Odporúčam voľbu hlavného kontrolóra vykonať na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve alebo najbližšej riadnej schôdzi 25.6.
MUDr. Mičko: z predchádzajúceho obdobia fungovania MsZ má skúsenosti, že Ing. Klochan bol veľmi dobrý kontrolór. Správy obsahovali všetko, čo mali. To, z čoho bol obviňovaný, bolo neadekvátne, jeho kompetencie nesiahali tam, aby dakoho obviňoval. Ďakuje za prácu Ing. Klochanovi.
J. Bystriansky: pripája sa k slovám MUDr. Mičku, súhlasí s ním v plnom rozsahu. Mimoriadne zastupiteľstvo by malo byť zvolané tak, aby voľba prebehla ešte v máji.
JUDr.Krokoš: na požiadanie poslancov lekárov predkladá návrh na zmenu termínu MsZ a MR zo štvrtkov na stredy. Mestské zastupiteľstvo by tak mohlo byť 14.5.2003. Treba sa dohodnúť na kritériách a postupe.
JUDr. Ilčík: novela 369/90 Zb. práve upravovala inštaláciu funkcie hlavného kontrolóra. Volí sa zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Treba rozhodnúť kto by mohol byť volený, akou formou a potom stanoviť termín.
Mgr. Lukačovičová na požiadanie p. primátora citovala zákon. Mestské zastupieľstvo môže určiť aj profesné podmienky.
p.primátor: je ťažké nájsť takého človeka, ktorý by to zvládol. Preto rozmýšľal aj z vlastných radov.
Hlasovanie č. 40: MsZ berie na vedomie vzdanie sa Ing. Klochana funkcie hlavného kontrolóra k 30.4.2003. Za 16, proti 4, zdrž.sa 2
MsZ žiada poslanecké kluby predložiť do 30. apríla 2003 návrhy kandidátov s tým, že to prejedná mestská rada a následne 14.5.2003 mestské zastupiteľstvo. Hlasovanie č. 41: 20,1,1

ad 24/
Pán primátor: informoval o tom, že dňa 14.04.2003 ako štatutárny zástupca Mesta Lučenec, jediného akcionára spoločnosti SPOOL a.s., vykonávajúc právomoc valného zhromaždenia tejto spoločnosti, rozhodol o odvolaní doterajších členov predstavenstva spoločnosti SPOOL a.s. - Ing. Jána Čavoja, Jaroslava Juhaniaka, Mgr. Dušana Jezného, Mgr. Jána Brezňana a Ing. Emila Pápaia. Vyjadril poďakovanie za výkon ich funkcií v predstavenstve spoločnosti SPOOL a.s. Zároveň v súlade s rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v Lučenci prijatého dňa 25.03.2003 menoval nových členov predstavenstva spoločnosti SPOOL a.s., a to Ing. Petra Nagya, Jána Vrabca, Mgr. Zorana Ardamicu, Pavla Petráša a Ing. Róberta Mórica. Zároveň za predsedu predstavenstva spoločnosti SPOOL a.s. určil pána Ing. Róberta Mórica.
K takémuto postupu pri odvolávaní a menovaní predstavenstva pristúpil z toho dôvodu, že po predloženej právnej analýze existujúcich stanov spoločnosti SPOOL a.s. dospel k názoru, že niektoré ustanovenia predmetných stanov nie sú v súlade s Obchodným zákonníkom a ani zo zákonom o obecnom zriadení. Pretože do súčasnej dobe neboli prijaté nové a s Obchodným zákonníkom zosúladené stanovy spoločnosti SPOOL a.s. neplatné časti stanov v zmysle § 768c ods.15 Obchodného zákonníka strácajú platnosť a pre vzťahy neupravené sa použijú ustanovenie Obchodného zákonníka.
Rozhodovanie v akciovej spoločnosti, ktorá má jediného akcionára upravuje § 190 Obchodného zákonníka (toto je aj prípad obchodnej spoločnosti SPOOL a.s.) a práve v zmysle tohto ustanovenia prijal prezentované rozhodnutie o zmene orgánov spoločnosti a.s. SPOOL .Zároveň s menovaním nového predstavenstva novovymenovanému predstavenstvu uložil aj povinnosť vykonať kroky potrebné k zosúladeniu stanov spoločnosti SPOOL a.s. so zákonom. Pretože stanovy obchodnej spoločnosti sú jej základným dokumentom a jeho snahou je riadne, bezproblémové a efektívne fungovanie spoločnosti SPOOL a.s. , predkladá na tomto mestskom zastupiteľstve urýchlene vypracovaný návrh nových stanov spoločnosti SPOOL a.s., ktoré boli spracované v súčinnosti Mesta Lučenec a novovymenovaného predstavenstva spoločnosti SPOOL a.s., pretože v zmysle § 12 bodu 10 Organizačného poriadku patrí do kompetencie mestského zastupiteľstva rozhodovanie o zmene stanov.
Po schválení textu predložených stanov spoločnosti SPOOL a.s. mestským zastupiteľstvom ako štatutár Mesta Lučenec vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti SPOOL a.s. rozhodne o ich prijatí v zákonom stanovenej forme a toto rozhodnutie bude podkladom pre vykonanie zápisov ohľadne spoločnosti SPOOL a.s. v obchodnom registri. Vzhľadom na vyššie uvedené a s poukazom na snahu o rýchle zosúladenie fungovania spoločnosti SPOOL a.s. so všetkými ustanoveniami Obchodného zákonníka si dovoľuje požiadať poslancov o schválenie predloženého dokumentu, ktorý je pre fungovanie spoločnosti SPOOL a.s. potrebný. p.Juhaniak: od decembra sa primátor mesta nezúčastnil ani na jednom predstavenstve Spool.
p.primátor: bol pozvaný keď bol snem ZMOS, inak nemal žiadnu pozvánku. Zo strany Spool nebola žiadna snaha.
p. Juhaniak: predkladá stanovy vypracované skupinou poslancov. Keď sa poruší RP raz, môže sa aj dvakrát.
MUDr. Balco: požiadal o to, aby bolo umožnené JUDr. Gombalovi objasniť právnu stránku veci.
p.primátor dal hlasovať. Hlasovanie č. 42 o udelení slova právnemu zástupcovi Mesta.
Za 17. proti 2, zdrž. sa 2
JUDr. Ilčík: na stanovy sme mali 2 dni, na Juhaniakovu verziu stanov 5 minút. Je za to, aby spoločnosť mala aktuálne, konkrétne stanovy. Prečo sú také všeobecné? Akí akcionári sa spomínajú, keď je tu jeden akcionár? Prečo nie je zakomponovaný § 7 zo Zásad /pôsobnosť akcionára vykonáva primátor mesta/?
JUDr.Krokoš: ozrejmil Ing. čavojovi : "pôsobnosť VZ obchodných spoločností sa riadi ustanoveniami obchodného zákonnníka, pôsobnosť VZ vykonáva štatutárny orgán - primátor mesta".
p.Juhaniak: toot nik nespochybňuje, v Organizačnom poriadku Mesta je ošetrený predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva.
Ing. Čavoj: pôsobnosť VZ vykonáva štatutárny orgán, ale VZ nie je pán primátor.
p.primátor: nechce, aby tu bolo 8 mesačné bezvládie, má to ošetrené právnikmi.
JUDr. Gombala: odpovede na otázky:
- stanovy, ktoré sú v súčasnosti platné, sú podobné až na jedno začiatočné ustanovenie
- Mesto Lučenec sa spravuje aj svojimi VZN, aj Zásadami hospodárenia s majetkom a Organizačným poriadkom, ktoré upravujú fungovanie interné a potom primátor navonok koná. Keď MsZ nebude schvaľovať stanovy a bude čakať na iné stanovy - nebude firma sfunkčnená.
p.primátor: kto je za to, aby sa prijali stanovy predložené pánom Juhaniakom?
Mgr. Csúsz: teraz boli rozdané, asi by sa o nich nemalo hlasovať. Dal otázku, v čom je chyba, čo sa týka stanov /mestských /?
P.Juhaniak: stiahol svoj návrh.
Pán primátor dal hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o prijatí rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti SPOOL a..s Lučenec.
Hlasovanie č. 43: 15,0,2
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Stanovy akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec
Hlasovanie č. 44: 14,2,2
Žiada a.s. SPOOL Lučenec o predloženie správy o výsledkoch hospodárenia za rok 2002,účtovnú uzávierku a audit spoločnosti za rok 2002 na najbližšiu riadnu MsZ
Hlasovanie č. 45: 17,0,1
Faktická pozn.:
JUDr. Ilčík: čo zn. "spoločnosť je súkromnou a.s. ?"
JUDr.Gombala: je to terminus technicus Obchodného zákonníka, čo zn., že jej akcie nie sú verejne obchodovateľné.
p.primátor: dal hlasovať o pripomienke poslanca Ilčíka za zmenu slova súkromná na mestská:
Hlasovanie č. 46: 14,2,1

ad 25/
Návrhy, podnety, interpelácie poslancov:
1/ Ing. Čavoj: nechce honotiť, že niektorým pánom kolegom chýba určité právne vedomie. Chce hovoriť o histórii a.s., lebo asi nebude môcť vystúpiť s hodnotiacou správou. Bola to skupina poslancov, ktorá vystúpila, skupina, ktorá zabudla na stranícku poslušnosť, boli z rôznych politických strán i nestraníci. Keď preberali v r. 2002 a.s. Spool, bola insolventná. Bol vytunelovaný fond rozvoja bývania /- 13 miliónov/. Dnes po zaplatení faktúr je na účtoch cca 22 mil. Sk. Je škoda, že nebude môcť odovzdať tieto podklady ako chceli. Mrzia ho slová, ktoré tu predniesol MUDr. Géč. Dá si ich prehrať a podá trestné oznámenie.
2/ MUDr. Géč: Je bežné, že pri zmenách sa menia aj orgány /Spoolu/. Myslí si, že všetko bolo robené podľa práva a všetko schvaľovalo mestské zastupiteľstvo. Ing. Čavoj spomínal právne vedomie ... Každý mám rôzne právne vedomie a rôzne právne skúsenosti. On sám, žiaľ, nemám tú česť mať právnické vzdelanie a pokiaľ vie, ani p. Čavoj. Preto je veľmi spokojný, že je prítomný doktor Gombala, mestský právnik, ktorý všetky veci relevantne a kvalifikovane vysvetlí. Podľa kusých informácií nie je to v tom Spoole všetko také ideálne, sú tam prehraté súdne spory, sú tam rozbehnuté súdne spory. Pán inžinier Čavoj ako bývalý komunista vie, o čom hovorí, nech to skúsi so sebakritikou a potom nech oslovuje právne vedomie iných. Ak má nejaké právne dôvody voči jeho osobe, je mu plne k dispozícii."
p.primátor: aj stanovy a.s. Spool obsahujú slovo súkromná a.s.
3/ Ing.arch.Václavíková: cez Tuhársky potok ide lávka, za ktorou je obrovské blato /oproti býv. klubovni ZŤS/
4/ Mgr. Grebáč: či bol doručený rozsudok Števko - Mesto a či sa robí niečo vo veci trestnoprávnej zodpovednosti bývalého primátora?
p.primátor: rozhodnutie ešte nebolo doručené. Zo strany Mesta nebolo podané trestné oznámenie.

ad 26/
Rôzne:
Pán primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o zmene termínu zasadaní orgáno Mesta /MR a MsZ/ zo štvrtkov na stredy.
Hlasovanie č. 47 - nebolo schválené.

Hlasovanie o použití municipálneho úveru:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje použitie Prvého municipálneho úveru vo výške 5.000.000,- Sk na úhradu záväzku Mesta Lučenec, ktorý vznikol pri výstavbe bytového domu ul. Husova 25 b.j. sekcia A,B voči dodávateľovi stavby fy Stavoúnia a.s. Lučenec
Hlasovanie č. 48 - 17,0,0 - schválené.

Záverom pán primátor poďakoval poslancom prítomným za účasť a vyzval poslancov, aby neopúšťali sálu, nakoľko zvolal valné zhromaždenie akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec za účasti Mestského zastupiteľstva v Lučenci.

Primátor mesta: Prednosta MsÚ:
Ing. Milan Marko Ing. Jozef Matuška

Overovatelia:
Ing. Miroslav Morháč
Mgr. Ján Šufliarsky

Zapisovateľka:
Mgr. Zuzana Nozdrovicziová
/nahrávka MsZ je aj na internetovej stránke: www.lc.mesto.sk/

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka