Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2003

Zasadanie zo dňa 27.2.2003

Program MsZ konaného dňa 27.02.2003

Program:
1. Otvorenie
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
3. Organizačný poriadok Mesta Lučenec - návrh.
4. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Lučenci - návrh.
5. Rokovací poriadok Mestskej rady v Lučenci - návrh.
6. Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Lučenci.
7. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci.
8. Pravidlá odmeňovania stálych komisií MsZ - návrh na zrušenie.
9. Dovolenie členov komisií mestského zastupiteľstva.
10. Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Lučenci - návrh.
11. Novelizácia Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
12. Informatívna správa o príjmoch a výdavkoch z miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
13. Delegovanie zástupcov MsZ Lučenec za členov rady školy.
14. Stav na úseku verejného poriadku a dosiahnuté výsledky Mestskou políciou za rok 2002.
15. Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta na I.polrok 2003.
16. Návrhy, podnety, interpelácie poslancov.
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver


Ing. Milan Marko
primátor mesta

Uznesenie z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 27.02.2003

Rokovanie

Program

1. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
Uznesenie č. 20/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje za overovateľov zápisnice: Ing. Nagya a p.Juhaniaka za zostavovateľov uznesenia: JUDr. Krokoša a p. Krištu.

2. Organizačný poriadok Mesta Lučenec - návrh.
Uznesenie č. 21/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje Organizačný poriadok Mesta Lučenecs pripomienkami.

3. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Lučenci - návrh.
Uznesenie č. 22/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva s pripomienkami.

4. Rokovací poriadok Mestskej rady v Lučenci - návrh.
Uznesenie č. 23/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje Rokovací poriadok Mestskej rady v Lučenci..

5. Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Lučenci.
Uznesenie č.24/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Lučenci s pripomienkami.

6. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci.
Uznesenie č. 25/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci s pripomienkami.

7. Pravidlá odmeňovania stálych komisií MsZ - návrh na zrušenie.
Uznesenie č. 26/2003
MsZ v Lučenci ruší v plnom rozsahu Pravidlá odmeńovania stálych komisií MsZ, schválené uznesením MsZ č. 130/1995 dňa 26.10.1995.

8. Dovolenie členov komisií mestského zastupiteľstva.
Uznesenie č. 27/2003
MsZ v Lučenci
I. Schvaľuje volebnú komisiu v zložení: Mgr. Ardamica,Ing.Čavoj,MUDr.Géč
II. Volí
a/ za predsedu komisie podnikania a obchodu JUDr. Pavla Krokoša
b/ za člena komisie dopravy a údržby MK Ladislava Banského.

9. Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Lučenci - návrh.
Uznesenie č. 28/2003
MsZ v Lučenci
I. Schvaľuje organizačný poriadok a organizačnú štruktúru Mestského úradu v Lučenci s pripomienkou.
II. Ukladá prednostovi Mestského úradu vypracovať návrh organizačnej štruktúry Mestského úradu v Lučenci, v ktorom bude rozdelené oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu.
Termín: do 1.11.2003
Zodpovedný: Ing. Jozef Matuška, prednosta MsÚ

10. Novelizácia Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
Uznesenie č. 29/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje Novelizáciu zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s pripomienkami.

11. Informatívna správa o príjmoch a výdavkoch z miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu .
Uznesenie č. 30/2003
MsZ v Lučenci berie na vedomie Informatívnu správu o príjmoch a výdavkoch z miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

12. Delegovanie zástupcov MsZ Lučenec za členov rady školy.
Uznesenie č. 31/2003
MsZ v Lučenec
I. Schvaľuje za členov jednotlivých školských rád v meste Lučenec poslancov MsZ podľa predloženého rozpisu.
II. Ukladá vedúcej oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu PhDr. Kvetoslave Ďuriškovej informovať všetkých riaditeľov škôl o delegovaných zástupcoch Mestského zastupiteľstva v Lučenci.

13. Stav na úseku verejného poriadku a dosiahnuté výsledky Mestskou políciou za rok 2002.
Uznesenie č. 32/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje správu o stave na úseku verejného poriadku a dosiahnutých výsledkoch Mestskou políciou za rok 2002.

14. Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta na I.polrok 2003.
Uznesenie č. 33/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje časový plán a obsahové zameranie orgánov Mesta na I. polrok 2003 s pripomienkou.

15. Návrh slávnostných a smútočných rečníkov na občianske obrady ZPOZ.
Uznesenie č. 34/2003
MsZ v Lučenci schvaľuje:
a/ za slávnostných rečníkov: Ing. Milana Marku
JUDr. Dušana Ilčíka
Pavla Filčíka
Ing. Miroslava Morháča
Mgr. Petra Csúsza
Jána Jackuliaka
b/ za smútočných rečníkov: Pavla Filčíka
RSDr. Jána Vaculčiaka

Primátor mesta:
Ing. Milan Marko, v.r.

Zostavovatelia uznesenia:
JUDr. Pavol Krokoš
Norbert Krišta


Zápisnica z I. riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 27.2.2003

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
3. Organizačný poriadok Mesta Lučenec - návrh.
4. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Lučenci - návrh.
5. Rokovací poriadok Mestskej rady v Lučenci - návrh.
6. Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Lučenci.
7. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci.
8. Pravidlá odmeňovania stálych komisií MsZ - návrh na zrušenie.
9. Dovolenie členov komisií mestského zastupiteľstva.
10. Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Lučenci - návrh.
11. Novelizácia Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
12. Informatívna správa o príjmoch a výdavkoch z miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
13. Delegovanie zástupcov MsZ Lučenec za členov rady školy.
14. Stav na úseku verejného poriadku a dosiahnuté výsledky Mestskou políciou za rok 2002.
15. Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta na I.polrok 2003.
16. Návrhy, podnety, interpelácie poslancov.
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver

Rokovanie

ad 1/
Prvú riadnu schôdzu mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Ing. Milan Marko. Konštatoval, že MsZ je uznášaniaschopné a požiadal poslancov, aby sa zaprezentovali. Počet - 21 poslancov. Oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý odporúčal doplniť o Návrh slávnostných a smútočných rečníkov na obradoch. K programu neboli pripomienky.
Hlasovanie č. 1 o programe s doplnkom: 21,0,0

ad 2/
Za overovateľov zápisnice MsZ schválilo p. Juhaniaka a Ing. Nagya.
Hlasovanie č. 2: 20,0,1
Za zostavovateľov uznesenia MsZ schválilo JUDr. Krokoša a p.Krištu.
Hlasovanie č. 3: 20,0,1

ad 3/
Pripomienky k návrhu organizačného poriadku Mesta:
Ing. Čavoj: materiál bol dobre spracovaný, vidieť, že sa mu venovala pozornosť. Zaslúžil by si, aby bol povýšený na štatút. Zatiaľ máme Štatút z roku 1991, ktorý je už nevyhovujúci a prekonaný. Mohol by byť teda najvyššou mestskou normou. Bolo by potrebné zrušiť predchádzajúci Organizačný poriadok.
Navrhuje v § 10 ods. 2 doplniť "a útvary".
V § 13 ods. 1 opraviť : primátor je predstaveným - na " predstaviteľom ".
V § 17 ods. 3 poslanec nemusí byť členom komisie, ak si voľbu neželá, nie je to jeho zákonná povinnosť. Odporúča vypustiť tento odstavec paragrafu.
V § 12 za odrážkou 10 doplniť: na základe predložených podkladových materiálov Predstavenstvom a.s. schvaľovať riadne resp. mimoriadne alebo konsolidačné uzávierky, rozhodovať o rozdelení zisku, vyrovnaní straty, rozhodovanie o zmene stanov spoločnosti.
§ 48 ods. 1 organizačný poriadok nahradiť štatútom mesta. Zrušiť predchádzajúci štatút.
Ing. Morháč:
§ 16 nové znenie: "Mestská rada je zložená z piatich poslancov mestského zastupiteľstva. Mestskú radu volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ".
§ 20 nové znenie: "Náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov MsZ."
Mgr. Ardamica: § 17 bod 6 - komisia školstva doplniť: vyjadruje sa ku koncepcii mesta, riešeniu všetkých problémov školstva medzi úrovňou kompetencií škôl a školských zariadení a kompetencií obecnej školskej rady, s ktorou v prípade potreby spolupracuje.
hl. VI , § 25 doplniť: MsZ zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov mesta, ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov mesta alebo 1/3 poslancov MsZ.
hl. IX § 35: vypustiť v bode 2 "ktoré pôsobia na území mesta",
MUDr. Mičko: hl.IV §10 odst. 2 počet členov vypustiť.
hl. VII §28 bod 2 či je správne - interpretovať samých seba?
p.Bystriansky: § 17 bod 3 zmeniť "musí" na "môže".
JUDr. Ilčík: veľmi dobre spracovaný materiál. Org. poriadok je presnejšie pomenovanie, štatút je širší pojem, bol už zrušený a prekonaný. Navrhuje ponechať pôvodný názov.
MUDr. Slivka: § 20 náčelník MsP - navrhuje ponechať nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, tak isto aj orgánov a.s.
Ing. Klochan: z historického hľadiska: štatút obsahoval 6 nariadení, nespĺňal podmienky , preto sa prijímali presnejšie VZN. Postupne zanikal. Neobsahoval žiadne organizačné vzťahy. Zák. 369/90 Zb. hovorí o štatúte, ale vo vysvetlivkách sa hovorí, že štatút zodpovedá organizačnému poriadku. Môže sa zmeniť názov, ale obsah nech zostane. Starosta /primátor/ je predstaviteľom - opraviť predstaveného.
Pán primátor dal hlasovať:
Hlasovanie č.4 o zmene názvu na štatút mesta: za 9, proti 12, udrž.sa 1 /návrh nebol schválený/
Hlasovanie č. 5 o doplnenie o "a útvary"- za 18, proti 3, zdrž sa 1 /schválené/
Hlasovanie č. 6 § 13 odst.1 opraviť na predstaviteľom - schválené /za 19, proti0, zdrž.sa 2/
Hlasovanie č. 7 o vypustení odst. 3 § 17 poslanec nemusí byť členom komisie...- neschv. /za 1, proti 19, zdrž.sa 1/
Hlasovanie č. 8: §12 za odrážkou 10 doplniť znenie /Ing. Čavoj/: 12,4,5 - schvál.
Hlasovanie č. 9 § 16 zmeniť na 3/5 väčšinou všetkých - schválené: 16,2,2
Hlasovanie č. 10 § 20 - náčelníka MsP - "prítomných" - schválené počtom hlasov za 15, proti 4, zdrž sa 3.
Hlasovanie č. 11 o návrhu p.Ardamicu v § 17 bode 6 doplniť znenie:za 17, proti 2, zdrž.sa 3 - schválené.
§ 25 bod 6 - stiahol návrh, odporuje zákonu.
Hlava IX § 35 bod 2 vypustiť "ktoré pôsobia na území mesta"
Hlasovanie č. 12: 14,2,4 - pripomienka bola schválená.
Hlasovanie č. 13 o návrhu Dr.Mičku vypustiť počet členov - 9 - 21,0,1 - schválené.
Opraviť: interpelovať členov Mestskej rady a nie MsZ.
Hlasovanie č. 14 o návrhu p. Bystrianskeho - nemiesto musí dať "môže" /§ 17/ - neprešiel /za 9, proti 7, zdrž sa 3/
JUDr. Ilčík: navrhol v tomto istom dať hlasovať o formulácii "je členom" /§ 17 odst.3/
Hlasovanie č. 15 :13,6,1 - schválené.
Hlasovanie č. 16 o materiáli ako celku s odsúhlasenými pripomienkami: 21,0,0.

ad 4/
Rokovací poriadok MsZ - pripomienky poslancov:
Ing. Morháč: § 13 bod 4 navrhuje nové znenie: "náčelník MsP a riaditelia mestských podnikov sú do funkcie platne menovaní ak získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov MsZ". Hlasovanie č. 17: 16,1,2 - schválené.
§ 14 bod 5 doplňa sa o poslednú vetu nasledovne: "... neskorších predpisov, ako aj § 13 odst.5 Organizačného poriadku mesta".
Hlasovanie č. 18: 19,1,0 - schválené.

JUDr. Ilčík: odsek 8 veta 2. - k založeniu klubu - najmenej 3 poslanci /namiesto 4/
Hlasovanie č.19: 8,13,1 - neschválené.

Mgr. Ardamica: hlava 2 bod 5 opraviť preklep /zriadi/
hlava 3, § 7 bod 19 vypustiť - hlasovanie č. 20: 17,0,4
22 vypustiť.. a ešte sa k veci nevyjadroval ..- hlasovanie č. 21: 22,0,0
§11 Interpelácie: bod 4 namiesto poslednej vety doplniť: odpoveď na interpeláci musí byť vždy písomná a doručená do 30 dní.

MUDr. Mičko:
Návrh na ukončenie rozpravy môže podať ktorýkoľvek poslanec MsZ. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie.
- hlava VI §18 bod 8 zmeniť na : poslanci MsZ môžu vytvoriť svoje poslanecké kluby. /tým sa vynechá 1.riadok/.
Hlasovanie č. 22: 19,0,2
Ing. Drobný: v niekoľkých paragrafoch sa uvádza, že MsZ zverejní výsledok rokovaní na internetovej stránke - vynechať www.lucenec.sk
Hlasovanie č.23: 18,1,2
MUDr. Brunčák: k § 18 bod 9 a 10: premenovať to, aby nevytvárali politické grémium.
Hlasovanie č. 24: 5,12,4 - neprešlo
Hlasovanie č.25 o materiáli ako celku s doplnkami a pripomienkami: za 22 - jednomyseľne.

ad 5/
Rokovací poriadok Mestskej rady - pripomienky poslancov:
Ing. Drobný: vynechať internetovú adresu.
Hlasovanie č. 26: 21,0,0
Hlasovanie č. 27 o materiáli ako celku: 22,0,0

ad 6
Rokovací poriadok stálych komisií MsZ - pripomienky:
Mgr. Ardamica navrhol, aby návrh na odmenu zapisovateľa podával predseda komisie.
Hlasovanie č. 29: 14,2,4 - návrh neprešiel.
Hlasovanie č. 30 o materiáli ako celku: 22,0,0

ad 7/
Zásady odmeňovania poslancov - pripomienky:
MUDr. Brunčák: čl.5 bod 3 - ospravedlnenie: telefonicky alebo e-mailom
Hlasovanie č. 31: 22,0,0
JUDr.Ilčík: 5 % zo základného platu.
Hlasovanie č. 32: 6,9,7 - neprešlo
Mgr. Ardamica:
- čl.1 doplniť ... vo výške 4% mesačne zo základného platu a to počnúc dňom zloženia zákonom predpísaného sľubu.
Hlasovanie č. 33: 15,1,5
- čl.2 doplniť ... vo výške 2 % mesačne zo základného platu ...
Hlasovanie č. 34: 19,1,2
- čl.3 poslancovi, stálemu členovi komisie MsZ patrí i odmena vo výške 1 % mesačne zo základného platu primátora mesta počnúc dňom zvolenia za člena. Táto odmena prislúcha poslancovi len za členstvo v jednej komisii. Neposlancovi, členovi stálej komsie patrí odmena vo výške 1 % zo základného platu primátora mesta trojmesačne počnúc dňom zvolenia za člena. Predsedovi komisie - vo výške 1 % mesačne zo základného platu primátora mesta počnúc dňom zvolenia za predsedu.
Hlasovanie .č 35: 7,10,5 - návrh neprešiel.
Prečíslovať články, chýba čl. 4
Hlasovanie č.36 o materiáli s pripomienkou: 18,0,2
Hlasovanie č. 37 za vyhlásenie prestávky: 8,9,5 - neschválená.

ad 8/
Mgr. Ardamica: navrhuje odmeňovať tajomníkov tak, aby návrh podal predseda komisie.
Hlasovanie č. 38: 3,13,4
Hlasovanie č.39 o zrušení zásad: 17,1,2

ad 9/
Dodatočná voľba členov komisií:
p.Krišta: zriekol sa funkcie predsedu komisie a aj členstva v nej /podnikania a obchodu/. Predsedom sa stal JUDr. Krokoš. Volebná komisia : Mgr. Ardamica, MUDr.Géč a Ing.Čavoj.
Hlasovanie za kandidátov z radu neposlancov - tajné - Ladislav Banský a Ing. Ľubomír Lukačovič do komisie dopravy a údržby MK. Výsledky prečítal Mgr. Ardamica : Zvolený bol p. Ladislav Banský /archivované/.

ad 10/
Pripomienky k organizačnému poriadku a štruktúre mestského úradu:
Mgr. Šufliarsky: doplniť náplň pre šport /rozšíriť o iné činnosti/.
Mgr. Ardamica: v budúcnosti rozdeliť oddelenie kultúry, sociálnych vecí, škostva do 2 oddelení. Navrhuje uznesením zaviazať prednostu úradu k vypracovaniu organizačnej štruktúry v tomto zmysle do určitého termínu /do 1.8.2003/
p.primátor: školský rok sa pripravuje už v máji, august je už neskorý termín. Upozornil na pripravované zmeny od 1.1.2004.
p.prednosta: súhlasí s pripomienkami, ale kým fungujú MsKS a SMŠ ako príspevkové organizácie mesta, nechcel zbytočne rozširovať administratívny aparát. Na organizačnú štruktúru boli aj v MR rôzne názory, Mesto si dá vypracovať nezávislý audit . Konečným cieľom je dosiahnuť certifikát ISO na systém riadenia kvality.
Mgr. Ardamica: navrhuje termín do 1.11.2003.
Ing. Drobný: § 29 stránkové dni - navrhuje ich rozšíriť. Otvoriť aj cez obed ako hypermarkety, každý deň, každú hodinu možnosť vybaviť si veci.
p.primátor: mali to pripravené.
p.prednosta: v prvom rade je snahou získať naspäť budovu a riešiť celú kanceláriu I. kontaktu na prízemí - aj pokladňu - tak, aby z každého oddelenia mal niekto službu do 18.00 hodiny.
MUDr. Géč: na mestskej rade sa zaoberali organizačnou štruktúrou, majú pocit, že je určitá prezamestnanosť, treba počkať na audit firmy, ktorý povie, v akej štruktúre má úrad pre mesto s 30 tisícimi obyvateľmi fungovať.
MUDr. Brunčák: aké je stanovisko odborového orgánu ?
Hlasovanie č. 41: o doplnení činností v časti športu: 22,0,0
Hlasovanie o návrhu p. Ardamicu: "mestské zastupiteľstvo ukladá prednostovi MsÚ, aby do 1.11.2003 bola vypracovaná nová organizačná štruktúra s tým, že oddelenie kultúry, sociálnych vecí, športu a školstva bude rozdelené.
Hlasovanie č. 42: 10,8,4 - návrh neprešiel.
Hlasovanie č. 43 o návrhu uznesenia s pripomienkou: 20,0,1

Ad 11/
Ing. Václavíková:
- § 28 - vypustiť "za cenu 150 Sk/m2", nakoľko v meste Lučenec môže byť cena zvýšená až o 100% /podľa zákona o oceňovaní nehnuteľností/ a ponechať "za cenu podľa cenového predpisu".
- § 18 /v rokovacom poriadku VK/- doplniť "Výberová komisia si vyžiada znalecké posudky podľa vyhlášky 86/2002 o stanovení všeobecnej hodnoty a podľa vyhlášky 465/1991 oceňovaní nehnuteľností
JUDr. Ilčík: k pripomienke Ing. Václavíkovej: - otázne je kto bude platiť znalecké posudky, cena za vypracovanie ZP je vysoká, navrhuje doplniť "VK si môže vyžiadať ZP", žiada o vysvetlenie Ing.Bónovú
Ing. Bónová: cena za m2 je 150 Sk, ale môže byť zvýšená až o100% v strede mesta., 150 Sk je v zmysle 465/1991 bez odpočítania zrážok v prílohe 7 Vyhl. 465/1991. Stavebné povolenia na výstavbu garáží boli v minulosti vydané bez majetkoprávneho vysporiadania pozemkov a cena 150 Sk/m2 je hlavne na vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi garážami
MUDr. Mičko: opraviť v materiály názov OHA : oddelenia investičnej výstavby a stavebného poriadku
Ing. Klochan: opraviť "poskytuje pôžičky" na "poskytuje návratné finančné výpomoci"
Doplniť v VIII. Časti § 66 bod 3 - poskytovanie návratnej finančnej výpomoci pre právnické osoby zriadené alebo založené Mestom schvaľuje MsZ po prerokovaní v príslušných komisiách MsZ.
Ing. Václavíková: opätovne apelovala na poslancov, či budú v komisiách odborníci, ktorí dokážu posúdiť cenu nehnuteľností, z čoho bude komisia vychádzať?
Hlasovanie za pripomienky:
Hlasovanie č. 44: za pripomienku Ing. Václavíkovej /zmena v § 28/: za 16, proti 1, zdrž. 5
Hlasovanie č. 45: za pripomienku Ing. Václavíkovej /zmena v rokovacom poriadku VK § 18/: za 18, proti 1, zdrž. 3
Hlasovanie č. 46: za pripomienku JUDr. Ilčíka: ponechať "môže" _ za 16, proti 4, zdrž 2
Hlasovanie č. 47: za pripomienku Ing. Klochana: /oprava pôžičky na finančné výpomoci/ za 22, proti 0, zdrž 0
Hlasovanie č. 48: za pripomienku Ing. Klochana /doplniť po prerokovaní v komisiách MsZ/ za 21, proti 0, zdrž. 0
Hlasovanie č. 49: za materiál ako celok: za 22, proti 0, zdrž 0

Ad 12/
Mgr. Grebáč: ako sa postupuje v konaní voči neplatičom /fyzickým osobám/, ktorí zapríčiňujú vznik čiernych skládok?
Ing. Morháč: opraviť ZŤP na ŤZP
p. Krišta: vykonávať kontroly váženia vyvezeného odpadu a vyťaženosti zo strany oddelenia
ŽP .
Ing. Drobný: koľko by stálo zabezpečenie lisu na odpad? Ušetrí sa až 20 %.
Ing. Matuška: stálo by to asi 4 mil. Sk. Požiadali sme Recyklačný fond o dotáciu. Vyťaženosť nie je možné skontrolovať. Mepos vyváža a fakturuje za vývoz, Ekotes fakturuje za uskladňovanie. Váženie sa vykonáva na digitálnej váhe, vážne lístky sú prikladané k faktúram. Faktúry sa posudzujú a kontrolujú na oddelení ŽP.
Mgr. Horváth: v novembri sme posielali výzvy na zaplatenie , veľa ľudí zaplatilo. Koncom minulého roka sme pristúpili k vymáhaniu od neplatičov. Štruktúra neplatičov je rôznorodá.
Hlasovanie za návrh uznesenia: za 20, proti 1, zdrž 0

Ad 13/
p. prednosta: došlo k zmene na ZŠ Haličská 7, miesto MUDr. Gáfrika Ing. Čavoj
Mestské zastupiteľstvo schválilo predložený návrh bez pripomienok:
Hlasovanie č. 51: za návrh uznesenia: za 21, proti 0, zdrž 0

Ad 14/
Ing. Géci: auto, ktoré parkuje celú zimu pri treťom výškovom vežiaku na Nám. Republiky sťažuje zimnú údržbu, nech sa MsP pozrie na to - ako je to s odpratávaním snehu z chodníkov, ešte aj v tomto období sú chodníky, kde je zľadovatelý sneh
JUDr. Pješčak: zajtra sa pozrú na to /auto/, k čisteniu chodníkov - je VZN, ktoré určuje vlastníkom odpratať sneh v šírke 1,5 m z chodníka pred objektom - odvoz má vykonávať Mesto, v kalamitách prešli denne hlavné trasy
Mgr. Grebáč: niektoré úseky nadväzujú na nečistené časti chodníkov, či by nestálo za úvahu prepočítať koľko by stála údržba vykonávaná jedným subjektom a tí čo sa nestarajú, nech zaplatia.
p. Juhaniak: uvažuje náčelník o zavedení kamerového systému?
JUDr. Pješčak: v roku 2000 sme predložili projekt Branno-bezpečnostnému výboru, ale neboli sme úspešní, vyhral projekt Levíc. V súčasnosti to dostávajú väčšie mestá, ale za spoluúčasti na financovaní. Systém s tromi kamerami by stál asi 1 200 000 Sk.
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia bez pripomienok.
Hlasovanie č. 52: za 19, proti 0, zdrž 0

Ad 15/
p. prednosta: obsahové zameranie bude dopĺňané operatívne podľa potrieb, v marci plánujeme mimoriadnu MsR, ako aj MsZ o rozpočte.
PhDr. Ďurišková: opraviť predkladateľa pri správe MsKS - riaditeľ MsKS
Hlasovanie č.53 za návrh uznesenia: za 19, proti 1, zdrž 0

Ad 16/
Mgr. Ardamica:
1. v minulom roku sa MsKS malo transformovať, žiada písomné zdôvodnenie súčasného právneho stavu MsKS a informáciu, ako bude s MsKS naložené
2. miestne komunikácie boli nedostatočne čistené, miestami je 10 cm udupaná vrstva ľadu, koľko financií bolo vynaložených na čistenie a v akej kvalite bolo čistenie? Urobiť pasport MK po zime a následne opravu výtlkov.
3. Kto zmenil značenie pri PZ na Dr. Vodu a prečo?
4. Žiada vyvolať rokovanie s kompetentnými orgánmi o inštalovaní semaforov na križovatke Vajanského Masarykova /pri kostoloch/, prípadne vybudovaní kruhového objazdu /na pohľad vidno, že miesta je tam dosť/
5. Žiada oddelenie ŽP o opravu, prípadne odstránenie preliezok na detskom ihrisku na Štefánikovej kvôli zlému technickému stavu /hrozí úraz/, ako aj kontrolu všetkých detských ihrísk v meste.
6. Požiadavka na MsP - hliadkovať okolo MsKS, niektorí občania tam robia "divadlo" zdarma pre celý činžák.
Ing. Morháč Odpoveď Mgr. Ardamicovi: komisia dopravy a údržby MK sa zaoberala stavom MK po zime, pasportizácia ciest bola urobená, pokiaľ však teplota cestného telesa nestúpne nad 6 stupňov C, nie je možné nič robiť /opravy/
1. Otázka k mestskej tržnici - bola tam vybudovaná kotolňa, napriek tomu je v objekte zima, /zatvárajú sa radiátory obsadenosť tržnice je slabá, tým čo platia sa nájom zvyšuje, tí čo neplatia, odchádzajú.
2. Požiadal MsP o hliadkovanie okolo objektu DISCO VASCO, nemá nič proti tomu, aby sa organizovali diskotéky pre mladých, ale žiada MsP o hliadkovanie po ukončení diskoték počas piatkov a sobôt v okolí tohto obejktu, lebo dochádza k rušeniu nočného kľudu
Mgr. Grebáč:
1. či bola uplatnená reklamácia na opravu chodníka na Nám. Republiky, kvalita chodníka je veľmi slabá, dlažba popraskala
Ing. Drobný:
1. čo bude s budovou Okresného úradu v Lučenci po prechode kompetencií na samosprávy a zrušení okresných úradov?
2. požiadavka na súhlas na vykonanie video nahrávky zasadnutia MsZ Lučenec a dať na internet
MUDr. Karol Géč:
"Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán primátor! Idem hovoriť o Modrých zemiach. Iste všetci pozorne sledujete kauzu Modré zeme, ktorá vo veľkom zamestnáva vedenie mesta, ale aj zamestnancov mestského úradu. Odrazu sa zistili nové skutočnosti. Pred niekoľkými týždňami povedali bývalý prednosta mestského úradu, bývalá ekonómka a bývalý viceprimátor a kontrolór, že o ničom - a vôbec už nie o tom, že by mesto Lučenec mohlo prehrať spor o viac ako 200 miliónov korún, nevedia. Opakujem ešte raz: v januári 2003 títo ľudia povedali, že o ničom nevedeli, že to bola všetko práca bývalého, stále usmiateho a dobre naladeného Dr. Murgaša. Na súdnom pojednávaní však vypovedal svedok, pracovník mestského úradu, ktorý tvrdí, že vyššie menovaných informoval o nevýhodnosti zmluvy s pánom Števkom a o rizikách s tým spojených. Takže zhrniem: uvedení zodpovední, resp. bývalí zodpovední pracovníci Mesta Lučenec, ktorí roky brávali 20, 30 alebo 40 tisíc korún mesačne, samozrejme plus odmeny, napriek tomu, že ich ich zamestnanec informoval, o ničom nevedeli. Pochopiteľne, iniciatívneho zamestnanca "náhodou" pridelili na iné, zodpovednejšie práce. Morálny rozmer veci ponechávam bokom, ale dovoľujem si navrhnúť, aby všetci menovaní vrátili občianske preukazy, lebo svojím konaním sa javia ako nesvojprávni. Zároveň ich žiadam, aby vrátili aj platy - aspoň za 3 - 4 roky, pretože boli platení z daní občanov mesta Lučenec a pritom nevedeli, že niekto systematicky, pokojne a úmyselne podniká kroky, aby mesto Lučenec prišlo o niekoľko sto miliónov slovenských korún. Alebo že by bol nejaký iný dôvod? Za koľko sa dá kúpiť mlčanie alebo úplná nevedomosť, ktorá sa, žiaľ, v svetle nových skutočností javí ako naivné klamanie detí predškolského veku? Dúfam, že podobne, ako sa podieľajú na mlčaní a nevedomosti jasných faktov , sa budú podieľať aj na prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti v kauze Modré zeme. Ďakujem"
MUDr. Brunčák:1. MsP má dozerať na odpratávanie snehu keď sneží, otázka na primára ortopédie, či bolo viac úrazov následkom zlej údržby chodníkov
MUDr. Gárik: už počasie rozhoduje o vzniku úrazov
JUDr. Ilčík: K vystúpeniu MUDr. Géča: niekoho obviňovať bez dôkazov a vytýkať mu zodpovednosť - nie ste na to kompetentný. Neexistuje kolektívna vina. Celé MsZ hlasovalo mnohokrát o kauze Modré zeme. V minulom období neboli žiadne porady vedenia a informovanosť bola len na zasadnutí orgánov. Ak niečo máte proti mne, tak to podajte na súd. Len súd môže rozhodnúť o zodpovednosti. Ak niekoho obviňujete, dajte dôkazy. Nebudem brať zodpovednosť za niekoho iného.
MUDr. Géč: Berte moje vystúpenie ako úvahu
JUDr. Ilčík: Nie sme na hodine slovenčiny
MUDr. Mičko: Navrhuje Ing. Čavoja za člena podnikateľskej komisie miesto p. Krištu /Ing. Čavoj vyjadril súhlas/. Na najbližšie MsZ pripraviť dovolenie členov komisií v zmysle schváleného rokovacieho poriadku.
Ing. Matuška: V súvislosti s prechodom kompetencií - budovu súčasného OkÚ plánujeme ponúknuť na prenájom. Cieľom je získať budovu MsÚ späť do majetku Mesta, nájomcom ponúknuť priestory v budove OkÚ. K oprave komunikácií - od budúceho týždňa bude v prevádzke obaľovačka v Kalinove na opravu výtlkov /v 2. polovici marca/, pokiaľ však nebude schválený rozpočet nie je možné nič robiť. Spoločná úradovňa /stavebné konanie, školstvo, sociálne veci/ bude pravdepodobne sídliť v budove OkÚ.
p. Juhaniak: K vystúpeniu MUDr. Géča - komisia poslancov na prešetrenie "Modré zeme" poslala podnet na Najvyšší kontrolný úrad a Okresnú prokuratúru Lučenec dňa 20.2.2001 v uvedenej veci.
Ing. Klochan: Ku kauze Modré zeme: v roku 1993 to ešte kauza nebola. Na tomto fóre /MsZ/ sa o tom rozhodovalo, p. Števko sem chodil "ako na klavír". Nebolo to jednoduché rozhodovanie, nakoniec MsZ povedalo, že rozhodne MsR. Na základe toho rozhodla mestská rada. Prišiel však rok 1994 a nový poslanecký zbor., ktorý označil zmluvu za nevýhodnú pre Mesto a začal sa kolotoč súdnych sporov. Nie raz sa hovorilo tom, či zmluvu plniť, alebo neplniť. Vzájomná nevraživosť dvoch osôb spôsobila, že sa nevedeli dohodnúť. Mesto si však neplnilo svoje záväzky. Je mi ľúto dodnes, že je to založené na ľudskej hlúposti. Schvaľovali sa rozpočty a stanoviská. Mesto si neplnilo svoje záväzky zo zmluvy a prebiehali súdne spory. Pozícia HK bola ťažká, azda som mal byť razantnejší a častejšie opakovať. V následných finančných kontrolách nebolo čo kontrolovať, keďže sa zmluvný vzťah neplnil. Prvá väčšia investícia prišla v roku 1999 a začalo sa aj kontrolovať. Nemal som nikdy pocit, že by som odmietol spolupracovať. Boli dve vyšetrovacie komisie z poslancov, dve previerky. Padali hlavy a prémie. Keby som mal priamu zodpovednosť, myslíte si, že by som mal to svedomie sedieť na tejto stoličke? K výške platom - neboli to vždy také platy, ako ste hovoril. Zmluva a dodatky k zmluve boli podpísané a neplnili sa. Vyšetrovací orgán vyšetruje danú vec a zrejme to ukončí. Ak si myslíte, že som nekonal ako som mal, robte, čo musíte.
p. primátor: pre mesto je dôležitý konečný efekt.
Mgr. Ardamica: ako predseda volebnej komisie na dovolenie člena komisie dopravy a údržby miestnych komunikácií predniesol výsledky tajných volieb.
Počet rozdaných volebných lístkov: 21
Počet platných volebných lístkov: 21
Počet hlasov za Ladislava Banského: 21
Počet hlasov za Ing. Ľubomíra Lukačoviča: 0

p. primátor: V zmysle doplnku k programu schôdze MsZ predložil návrhy na schvlálenie slávnostných a smútočných rečníkov na občianske obrady Zboru pre občianske záležitosti.
Hlasovanie č. 54 za návrh uznesenia bez pripomienok: za 19, proti 0, zdrž. 0

Ad 17/
Mgr. Šufliarsky: Opýtal sa, kde sa bude parkovať pri Mestskej tržnici, keď bude postavená pobočka NBS.
Ing. Matuška: NBS bude mať 10-12 parkovacích miest pre verejnosť, pri Pedagogickej a sociálnej akadémii bude asi 17 miest, prebiehajú rokovania s prevádzkovateľmi Hotela Pelikán o nájme pozemku za účelom parkovania, čím bude v tejto lokalite spolu 60 - 65 parkovacích miest.
Mgr. Ardamica: riaditeľ MsKS p. Sajenko žiada o vystúpenie.
Hlasovanie č. 56 za vystúpenie p. Sajenku: za 15, proti 2, zdrž 1
p. Sajenko:
požiadal o poskytovanie materiálov MsZ ako riaditeľ príspevkovej organizácie Mesta. Sedí tu a nevie o čom sa rokuje. K transformácii - podľa rozpočtových pravidiel - ak sa nepodarí vykryť stratu, musí dôjsť k transformácii do konca tohto roka. Prosí poslancov, aby k transformácii došlo ešte tento rok. Je rozpočtové provizórium a MsKS ide do dlhov. Požiadavka na MsP - hliadkovať okolo DK B.S.Timravy, kvôli udržiavaniu poriadku.
MUDr. Mičko: Žiada, aby sa vytiahli platné uznesenia MsZ k transformácii MsKS /k 31.12. malo byť MsKS zrušené/ a nech sa postupuje v zmysle platných uznesení. Je smiešne, že práve p. Ardamica sa pýta na trasformáciu , keď práve bývalá komisia kultúry, ako aj p. Ardamicia sú na príčine, že neprešla transformácia MsKS.
Mgr. Ardamica: Komisia kultúry nebola proti transformácii, ale proti vyhláseniu súťaži na ekonomický prenájom MsKS.
p. primátor informoval poslancov o:
- vypísaní výberového konania na obsadenie funkcií vedúcich oddelení: oddelenia ekonomického, oddelenia podnikateľského a regionálneho rozvoja, oddelenia majetkového, právneho daní a poplatkov a kancelárie primátora
- požiadavke na zmenu orgánov a.s. SPOOL, ako aj vedenia
- potrebe odčlenenia mestskej tržnice a mestských lesov
- nutnosti riešenia situácii v a.s. Gastro
- o valnom zhromaždení Priemyselného parku, bude potrebné vykonať zmenu zastúpenia za Mesto /Ing. Marko, Ing. Matuška, - za mesto,
- za Avant: Ing. Molnár, Ing. Dobrocký, Ing. Balážová/ podiel Mesta a a.s. Avant je 20 : 80, na Mestský úrad prišli ďalšie žiadosti o odkúpenie pozemkov Mesta v Priemyselnom parku /firmy Divany a Fenix/ - jedná sa o zahraničné firmy, ktoré pôsobia v oblasti výroby nábytku, záujmom mesta je podporovať investorov, ktorí vytvoria nové pracovné miesta
- od 3.3.2003 bude za spoluúčasti Mesta, VÚC a KÚ otvorená plaváreň SOU stavebného, začnú sa plavecké kurzy detí, ako aj prevádzka pre verejnosť, v lete sa plánuje vybudovanie ďalšieho vonkajšieho bazéna
MUDr. Géč: Upozornil, že podiel Mesta 20% v spoločnosti Primpark je malý na to, treba rokovať o zvýšení podielu, a.s Avant predsa nemôže dostať dotáciu bez Mesta - žiadateľom je Mesto - aby sa zmenili tieto veci, kým sa dá
p. primátor: podiely sú zapísané v obchodnom registri, Mesto svoj podiel znižovať nebude, Avant bude predávať zo svojho podielu tak, aby mal minimálne 34 % /spolu s Mestom 54 %/, snaha Mesta je, aby sme sa dohodli s firmami Divany a Felix, v prvom rade ide o rozvoj mesta a aby mali ľudia prácu. A.s. Avant vie, že bez Mesta štátnu dotáciu nedostanú, ale v tesnom susedstve sú pozemky obce Mikušovce, ktorá sa tiež môže uchádzať o dotáciu. Avant má konw how. Rožňava nedostala dotáciu kvôli tomu, že nemali vypracovaný projekt. Zámerom je podielovo zainteresovať aj investorov a majiteľov sietí /z podielu Avant-u/. Prvé výrobné haly sa majú stavať 2004 - 2006.
MUDr. Géč: Z príkladov z minulosti /napr. Modré zeme/ vieme, že spolky sú pre Mesto nevýhodné. Bez Mesta Avant peniaze nedostane.
JUDr. Krokoš: Zvážiť postupy pri Primparku, aby Mesto nedopadlo ako v prípade "Modré zeme"
p. Juhaniak: návrh na ukončenie diskusie.
Hlasovanie za ukončenie diskusie: za 15, proti 0, zdrž 0

Ad 19/
Schôdzu mestského zastupiteľstva ukončil pán primátor.

Ing. Milan Marko, v.r.
primátor

Ing. Jozef Matuška,
Prednosta MsÚ

Overovatelia:
Jaroslav Juhaniak
Ing. Peter Nagy

Zapísali: Mgr. Nozdrovicziová, Bc. Slivová


English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka