Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2000

Zasadanie zo dňa 14.12.2000

Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 14. 12. 2000

1. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
Uznesenie č.76/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje:
za zostavovateľov uznesenia: Mgr. Oravcová, p. Dirbák
za overovateľov zápisnice: RSDr. Cerovský, PhMr. Černák

2. Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenie č.77/2000
MsZ v Lučenci berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

3. Návrh VZN Mesta Lučenec o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
na rok 2001.
Uznesenie č.78/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec o podmienkach určovania
a vyberanie dane z nehnuteľností na rok 2001.

4. VZN - Trhový poriadok a.s.Gastro Lučenec - tržnica a trhoviská.
Uznesenie č.79/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje VZN - Trhový poriadok a.s.Gastro Lučenec tržnica a trhoviská.

5. Dosiahnuté výsledky oddelenia ŽP v roku 2000.
Uznesenie č.80/2000
MsZ v Lučenci berie na vedomie správu o dosiahnutých výsledkoch oddelenia životného prostredia
v roku 2000.

7. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Lučenec na I. polrok 2001 - návrh.
Uznesenie č.82/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Lučenec na l. polrok 2001 s pripomienkami.

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a referátu kontroly Mesta za obdobie
II. polroka 2000.
Uznesenie č.83/2000
MsZ v Lučenci:
I. Berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a reforátu kontroly Mesta za obdobie II. polroka 2000.
II. Schvaľuje opatrenia vyplývajúce z previerky zameranej na spôsob a úroveň vykonávania inventarizácie majetku Mesta Lučenec a previerky čerpania vybraných položiek rozpočtu Mesta v oddiele 46 - Služby miestneho hospodárstva a 47 Ochrana životného prostredia.

9. Návrh odmien primátora mesta, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra za II. polrok 2000.
Uznesenie č.84/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje odmeny za II. polrok 2000 nasledovne:
pre primátora mesta MUDr. J. Murgaša vo výške 40 % z jeho základného platu
pre viceprimátora mesta JUDr. D. Ilčíka vo výške 24 % z jeho základného platu
pre hlavného kontrolóra Ing. M. Klochana vo výške 32 % z jeho základného platu.

10. Zabezpečenie volieb prísediacich Krajského súdu v Banskej Bystrici - požiadavka KS Banská Bystrica.
Uznesenie č.85/2000
MsZ v Lučenci volí za prísediacich Krajského súdu v Banskej Bystrici občanov mesta Lučenec:
1. Eduard Brodňanský, K. Banšella 14, Lučenec
2. Tibor Vámoš, Haličská 43, Lučenec

11. Predbežná správa o výsledkoch šetrenia komisie pre preverenie zmluvných vzťahov a financovania "Modré zeme".
Uznesenie č.86/2000
MsZ v Lučenci
I. Berie na vedomie predbežnú správu o výsledkoch šetrenia komisie na preverenie zmluvných vzťahov a finacovania "Modré zeme".
II. Ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu:
a/ plnenia zmluvných vzťahov v rámci zmluvy č.94 01 15 "Modré zeme", uzavretej medzi Mestom Lučenec a firmou Števko a jej dodatkov po právnej, finančnej stránke aj v nadväznosti na jednotlivé rozpočty a Zásad o hospodárení s majetkom Mesta Lučenec. Spracovanú správu predložiť predsedovi komisie pánovi Krištovi do 15.01.2001.
b/ vecného plnenia s invetarizáciou stavby s nadväznosťou na spracovanú PD a jej rozpočtovú kalkuláciu do obdobia roku 2000.
Termín: aprílové zasadnutie MsZ
III. Súhlasí v rámci realizácie danej kontrolnej akcie s využitím § 13 ods.3 VZN, ktorým sa vydávajú zásady kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

12. Návrhy na vypracovanie zmeny územného plánu mesta Lučenec.
Uznesenie č.87/2000
MsZ v Lučenci súhlasí
a/ s prípravou zmeny územného plánu pre priemyselnú zónu juh.
b/ s prípravou zmeny územného plánu na Haličskej ceste.
MsZ v Lučenci nesúhlasí s prípravou zmeny územného plánu v lokalite na Tuhárskom námestí.

Primátor mesta
MUDr. Jozef Murgaš

Zostavovatelia:
1. Mgr. Gabriela Oravcová
2. Pavol Dirbák

Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 14. 12. 2000

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie zostavovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Návrh VZN Mesta Lučenec o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2001.
Predkladá: Ing. E. Balážová, ved.odd.FaHČ
5. Trhový poriadok a.s.Gastro Lučenec - tržnica a trhoviská.
Predkladá: A. Szabóová, riaditeľka a.s.
6. Dosiahnuté výsledky oddelenia ŽP v roku 2000.
Predkladá: Ing. R. Olšiaková, ved.odd.ŽP
7. Realizácia investičnej výstavby v roku 2000.
Predkladá: Ing. Banský, ved.odd.ÚPaV
8. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Lučenec na I. polrok 2001 - návrh.
Predkladá: Mgr. A. Lukačovičová, ved.odd.OPEOBaA
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a referátu kontroly Mesta za obdobie II. polroka 2000.
Predkladá: Ing. M. Klochan, HK Mesta
10. Návrh odmien primátora mesta, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra za II. polrok 2000. Ústna správa.
Predkladá: predseda EK Ing. Gonda
11. Zabezpečenie volieb prísediacich Krajského súdu v Banskej Bystrici - požiadavka KS Banská Bystrica.
Predkladá: MUDr. J. Murgaš, primátor mesta
12. Návrhy, podnety, interpelácie poslancov.
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver

Rokovanie

ad 1/
Zasadanie Mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta MUDr. Jozef Murgaš.
Na návrh poslanca p. Krištu bol do programu zaradený bod Predbežná správa o výsledkoch šetrenia komisie Modré zeme.
Hlasovanie o programe s doplnkom ako bod č.3: 30,0,0

ad 2/
Za zostavovate1ov uznesenia boli schválení: p. Dirbák a Mgr. Oravcová, za overovateľov zápisnice: RSDr. Cerovský a PhMr. Černák.
Hlasovanie:

ad 3/
Poslanec Krišta prečítal predbežnú správu.
Pán primátor: názor mestskej rady - posúdenie technických parametrov by mal vykonať nezávislý znalec z odboru znalcov. Pán Krišta - požiadal o odhlasovanie návrhu uznesenia v znení:
MsZ berie na vedomie predloženú správu a žiada HK vykonať kontrolu plnenia zmluvných vzťahov a do 10.1.2001 predložiť predsedovi spracovaný protokol.
Ing. Klochan, HK mesta: súhlasí. Dávali už informáciu o finančnom plnení a začali kontrolu vecného plnenia. Požiadal o možnosť využitia paragrafu 13 - teda súčinnosti nezávislého znalca a o predĺženie termínu do 10.1.2001 a navrhol uznesenie. MsZ ukladá hlavnému kontrol6rovi vykonať kontolu zmluvných vzťahov zmluvy o Modrých zemiach a jej dodatkov a súhlasí v rámci realizácie kontrolnej činnosti s využitím § 13.
Mgr. Blahútová: treba dať 2 termíny - pre HK skôr a neskôr záverečnú správu.
Ing. J. Čavoj: znalec nech spolupracuje s komisiou.
Ing. Klochan: členmi budú kontrolná skupina, HK a znalec.

ad 4/
Správu uviedla Ing. Balážová: vo VZN sú isté zmeny v prospech občanov. Najviac sa dotnknú dôchodcov nad 70 rokov - po internom preverení dostanú automaticky úľavu, pokiaľ o ňu vlani požiadali. Nebudú musieť ísť na katastrálny úrad požiadať o list vlastníctva.
Rozprava: Ing. Klochan: zvýrazniť to cez médiá
p. primátor: bude to v Novohradských novinách a na www stránke.
MUDr. Brunčák: navrhuje úľavu aj pre okrajové časti mesta osadové záhradky.
p. primátor: je to kontroverzia, lebo ak má dôchodca nad 70 rokov, ak požiada, úľavu mať bude.
Ing. Zubová: v zmysle vyhlášky o okrajových štvrtiach to musí byť riešené.
Ing. Balážová: z hľadiska zákona je to MsZ, ktoré definuje okrajové štvrte. Definície sa týkajú stavieb a pozemkov. 8 rokov zdaňujeme podľa definovaných okrajových štvrtí.
MUDr. Kupcová: je to pritiahnuté za vlasy, napríklad v Malej Vsi je záhradkárska osada takmer súčasťou obytnej štvrte.
p. Juhaniak: kde je voda a prístupová cesta, všetci si ju /záhradkári/ vybudovali sami. Sú to záhradné chatky a nie rekreačné, čo sa celoročne využívajú.
Ing. Zubová: nie všetky sú rovnaké /napr. Parný Mlyn a osadové záhradky/.
Mgr. Blahútová: každý, kto chce môže požiadať o úľavu z titulu veku.
MUDr. Mičko: zrušiť koeficient pri záhr. časti a všetky okrajové časti spoplatňovať podľa toho.
Hlasovanie za návrh MUDr. Brunčáka:
H č.3: 18,11,7 - návrh nebol prijatý.
Hlasovanie č.4 za návrh MUDr. Mičku: /aby sa všetky osadové záhradky zdaňovali koeficientom 3,5/ - 11,12,13 - neprešlo
Hlasovanie č.5 o materiáli tak, ako bol predložený: 25,4,7

ad 5/
VZN o trhovom poriadku.
JUDr. Ilčík: doplniť do názvu: VZN - Trhový poriadok a pod čiaru - "Mesto Lučenec na základe § 6 odst. 1 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 5 odst. 1 zák. č.178/98 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení zmien a doplnkov a v súlade s ust. § 5 odst.1 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Lučenec, schváleného uznesením MsZ č.54/2000 zo dňa 24.8.2000 vydáva..."

MVDr.Acél na str. 5 prvý riadok: § 65 neexistuje už 2 roky opraviť: za podmienok uvedených v zákone 115 o ochrane zvierat a vyhl. č.230/98 o chove a usmrcovaní hospodárskych zvierat ... a v odstavci živé zvieratá opraviť - stanovených regionálnou veterinárnou správou. Slepačie vajcia - do 21 dní, strana 6 med: riadok 4." .. a výnosu MP SR 2313/1/2000 zo dňa 10.8.2000, posledný riadok ... osvedčením o spôsobilosti vyrábať med.
Hlasovanie č.6 za návrh uznesenia s doplnkami: 33,0,3

ad 6/
Výsledky oddelenia ŽP vzalo MsZ na vedomie bez pripomienok.
Hlasovanie č.7: 31,0,0

ad 7/
Realizácia investičnej výstavby v roku 2000
Ing. Klochan: odporúča v rámci Lučenských kúpeľov preveriť stav plnenia zmluvných vzťahov a závery dať do MsZ.
Uznesenie doplniť o informatívnu ... správu.
Hlasovanie č.8: 32,0,2

ad 8/
Návrh zmien v časovom harmonograme:
Rada 8.2. ako bod 6 - Predbežné výsledky k Modrým zemiam.
Mestské zastupiteľstvo 22.2. ako bod 9: Predbežné výsledky k Modrým zemiam.
Mestské zastupiteľstvo 26.4. vymeniť bod 1 a 2 ako bod 9: Záverečná správa komisie MsZ k šetreniu výstavby "Modrých zemí".
Hlasovanie č.10 o materiáli s doplnkami: 34,0,0

ad 9/
Správa o kontrolnej činnosti - bez pripomienok.
Hlasovanie č.11: 32,0,2

ad 10/
Návrh odmien
Ing. Gonda: na Mestskej rade bolo navrhnuté tajné hlasovanie. Kto je za to?
Hlasovanie č.12: 23,0,9
Ing. Gonda: na MR bol predložený návrh:
- pre primátora mesta - 40 %
- pre zástupcu primátora - 32 %
- pre HK Mesta - 32 %
Druhý návrh vychádza zo zasadnutí klubov a to - dať 2 alternatívy.
Hlasovanie č.13 o jedinej alternatíve: 13,13,5
Hlasovanie č.14 o dvoch alternatívach: 23,0,8

Mgr. Oravcová: odovzdaných bolo 34 lístkov, z toho 22 platných a 12 neplatných. Neprešla ani jedna alternatíva.
- pre p. primátora 40 % 14 za
- pre p. viceprimátora 32 % 13 za
- pre hlavného kontrolóra 32 % 12 za

ad 11/
Voľba dvoch prísediacich Krajského súdu. Návrhy klubov:
Eduard Brodňanský
Tibor Vámoš
Hlasovanie č.15:

ad 12 - 15/
Rôzne
pán primátor :
rozpočet je pripravený v dvoch alternatívach, ale nemôžme o nich rozhodnúť, lebo sa podstatne rozlišujú. Súvisí to s návrhom vlády - koncepciou reformy verejnej správy. Koncepcia bude schválená, ale o tom, ako, rozhodne koaličná rada. Ak prejde variant Nižňánskeho - 11 + 1 v rozpočte treba počítať s prípravou nového župného sídla /20 mil.Sk/. Rokoval s rektorom PgF UK o prevode budovy na Novohadskej č.1 do vlastníctva Mesta, predbežne prevod nebude realizovaný, lebo sa očakáva novela zákona o majetku škôl. Budovu dá zatiaľ rektorát do výpožičky. Ak budeme vedieť v Bratislave zabezpečiť budovu pre školu, tak na základe trojdohody môže dôjsť k zámene. Je potrebné počítať s tým, že mesto bude vybavovať administratívnu agendu pre 53 obcí. Nie je doriešená otázka, kto bude uhrádzať materiálno-technické zabezpečenie budúcich úradných budov.
Zatiaľ bude rozpočtové provizórium.
V pondelok sa uskutočnilo za účasti Úradu pre verejné obstarávanie výberové konanie - tender na dodávateľa ČOV Lučenec. Z 19 prihlásených sa zúčastnili 4 firmy, 2 boli vylúčené. Do 120 dní sa rozhodne. Sú to 2 slovenské firmy. Predpoklad výstavby je marec 2001 a ukončenie v októbri 2002.
Na ministerstve výstavby - jednania za dotácie na výstavbu inžinierskych sietí - areál obchodného centra a výstaviska + infraštruktúra Husovej štvrti a Modré zeme. Celkový objem je zhruba 10 mil. Sk.

Dostali sme dotáciu na bytovú výstavbu, musíme mať pripravené byty pre budúcich pracovníkov VÚC /cca 15 - 20 bytov/.

Privatizácia VaK nepôjde to bezodplatným prevodom, sú tam stanovené určité podmienky. Začiatkom januára 2001 treba vytvoriť a.s., ktorá podá privatizačný projekt.

Priemyselný park - rokovania: dnes sú pozvaní architekti Ing. Dižka a Ing. Dižková. Potrebných je 50 ha, ale v pôvodnom ÚP je len 12 ha /pri pekárni/. Treba riešiť dalšie územie. Zmena je potrebná - výlučne Mesto môže byť žiadateľom na zriadenie priemyselného parku a garantovať musí 30 % zdrojov na jeho vybudovanie. /Napríklad podpísané zmluvy so strategickými investormi - potom môže dostať mesto dotácie/.
Strategickí partneri: Ministerstvo financií a VCS schválili vybudovanie nácestného strediska /pri býv.ZŤS/ - má odbremeniť medzinárodnú kamiónovú dopravu od zdĺhavého vybavovania - colné sklady, kontajnerové prekladisko, občerstvenie. Japonská automobilka - 12 ha pozemok. SPP prejavil ochotu vstúpiť ako investor - zásobovanie energiou /plyn, teplo, elektrika/. Budovanie elektrárne - na budúci rok.

Plaváreň - prebehlo veľa jednaní. Ministerstvo výstavby nesúhlasí s prevodom - nejde o neupotrebiteľný majetok. Riešenie - výpožička na najviac návštevnícky frekventované obdobie.

Požiadali sme o bezodplatný prevod vežiaka na ul. Fándlyho.

Pán primátor pozval poslancov na silvestrovské oslavy a mestský ples /6.1.2001/.

Oboznámil ich so zákonom č.211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.

Zahraničné obchodné siete majú záujem o výstavbu hypermarketov v meste, jedna z nich má záujem o výstavbu na Tuhárskom námestí. Ponuky sú veľmi lukratívne, bol by však potrebný súhlas mestského zastupiteľstva k tomu, aby sa prepracoval územný plán. Potom bude potrebné vypísať výberové konanie a mesto by nemalo ísť nižšie s cenou ako 1545 Sk/m2. Do mestskej pokladne by pribudlo 14 mil. Sk. Komisia výstavby súhlasí s vypracovaním zmeny a doplnku ÚP.
Či MsZ súhlasí s prípravou zmeny v územnom pláne?
Hlasovanie č.16: 33,0,0

pán primátor: Tuhárske námestie má asi 9 000 m2 zelenej plochy, zatiaľ nie je využitá. Kosí sa 3 x ročne. Existuje štúdia na jej využitie, ale stálo by to finančné prostriedky. Oslovil Ing Olšiakovú: kde vidíte možnosť nahradenia 9 000 m2 zelenej plochy?
Ing. Olšiaková: nikde, ale peniaze by sme mohli investovať do mestského parku.
MUDr. Mičko: vrelo víta návrh Ing. Olšiakovej.

Plocha na Tuhárskom nám. je nevyužitá. Bolo by potrebné dať všetky peniaze na rekonštrukciu mestského parku.
PhMr. Černák: tá plocha je zeleň, chodia tam rodičia s deťmi, hrajú tam loptové hry a sú tam aj psíčkari. Navrhuje dať to inde.
p. Bystriansky: hypermarkety sa stavajú na okraji mesta, súhlasí aj s Tuhárskym námestím.
Pán primátor: ponúkli sme tieto plochy, ale pozemky sú v rukách súkromných vlastníkov. Firmy, ktoré chcú stavať, už majú zmapované pozemky a prišli už s návrhmi. Môžme rozhodnúť len o tom, či to pustíme, alebo nie.
p. Dirbák: vyrastal v tejto lokalite, sú tam úzke prístupové cesty, nové rodinné domy - nevhodné
p. Juhaniak: v meste je málo zelene, treba sa nad tým zamyslieť.
Dr. Cerovský: neďaleko SPŠ budú stavať hypermarket na cirkevných pozemkoch.
Mgr. Oravcová: Tuhárske námestie nie je vhodnou lokalitou na výstavbu hypermarketu, v tesnej blízkosti je ZŠ. V meste sú napr. krachujúce závody, ponúknime im tieto pozemky. Je zásadne proti.
MUDr. Slivka: je paradoxom, že všetky hypermarkety sú na okrajoch mesta. Ťažko sa zdevastuje životné prostredie. Je proti výstavbe.
MUDr. Mičko: nie každý má auto /handicapovaní ľudia, dôchodcovia/, ako sa majú potom tí ľudia dostať mimo mesta?
MUDr. Kuník: pre Kaufland je priestor na Tuhárskom námestí malý.
pán primátor: so zástupcom Kauflandu priamo jednal pán viceprimátor a pán prednosta.
Pán viceprimátor: ponúkli sme aj iné pozemky - Q1 D - ale prišli s hotovou vecou. Nevie si predstaviť zásobovanie obchodného domu kamiónami na Tuhárskom námestí.
PhMr. Černák: 12 miliónov nedostaneme z okrajových častí.
Ing. p. Čavoj: je to prostredie, ktoré by si žiadalo dobudovanie zelene.
p. F. Ardamica: ako poslanec za ten obvod je zásadne proti.
Ing. Kalinský: varuje pred tým, aby sme nezaostali za dobou. Navrhuje kompromis - súhlasiť s príchodom do mesta.
Pán primátor: či žiadať prípravu zmeny územného plánu v oblasti Tuhárskeho námestia v súvislosti s výstavbou hypermarketu v nadväznosti na žiadost Kauflandu?
Hlasovanie č.17:5,24,5

Vyhodnotenie tajného hlasovania o odmenách: 28 platných lístkov
Ing.Gonda:
primátorovi mesta 40 % 15 hlasov 32 % 1 hlas
hlavnému kontrolórovi 32 % 15 hlasov 24 % 13 hlasov
viceprimátorovi mesta 32 % 13 hlasov 24 % 14 hlasov

MsZ schválilo odmeny za II. polrok pre primátora mesta vo výške 40 % z jeho základného platu, pre hlavného kontrolóra vo výške 32 % z jeho základného platu a pre viceprimátora mesta vo výške 24 % z jeho základného platu.

Pán primátor: je žiadúce rozhodnúť o zadaní spracovateľom územného plánu, koľko stavebných pozemkov sa dá zrealizovať na území za elektrárňou.
Ing. Banský: jedná sa o rozšírenie so zachovaním ochranných pásiem od inžinierskych sietí.
Pán primátor: či môžme zadať spracovateľom úlohu, aby sa k tomu vyjadril.
Hlasovanie č.18: 26,0,0

Interpelácie poslancov
MUDr. Mičko: schvaľovali sme výstavbu krematória. Ako to postupuje?
p.primátor: dodávateľ Teplotechna Brno je ochotný prevziať na seba všetky záväzky pri poskytnutí úveru z Tatra banky. Mesto deklarovalo ochotu zostať v tejto a.s., ale bez akýchkoľvek finančných záväzkov /len vstupom hodnotou pozemkov/.
Mgr. Ján Šufliarsky: k športovým udalostiam toľko, že sa konal slovensko-chorvátsky basketbal mužov v kvalifikácii na ME - poďakoval MsP za účinnú pomoc.
Pozval MsZ - 27.12.2000 v dvorane Reduty - vyhlásenie najlepších basketbalistov a trénerov Slovenska. Slovenská basketbalová asociácia zorganizuje 27.1.2001 basketbal mužov so Švajčiarskom.
pán primátor: aktívne sa na Euroregióne pracuje, 10.2.2001 bude župný ples - podal informácie.
župný ples - podal informácie.
p. Bystriansky: medzi poslancami - názor, aby zasadalo MsZ v budove Okresného úradu.
pán primátor: bude sa konať tam.

MUDr. Jozef Murgaš
primátor mesta

Ing. Emil Pápai

prednosta MsÚ


Overovatelia:
RSDr.Jozef Cerovský
PhMr. Pavol Černák

Zapísala:
Nozdrovicziová

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka