Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2000

Zasadanie zo dňa 24.8.2000

Uznesenie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 24.8.2000

1. Schválenie zostavovateľov uznesenia a overovate1ov zápisnice.
Uznesenie č.52/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje:
za zostavovateľov uznesenia: Mgr. Oravcovú a Ing. Gondu
za overovate1ov zápisnice: MUDr. Fízeľa a Ing. Kalinský

2. Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenie č.53/2000
MsZ v Lučenci berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v Meste Lučenec.
Uznesenie č.54/2000
MsZ v Lučenci:
I. Ruší VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v Meste Lučenec schvál. uzn. MsZ v Lučenci č.71/98 zo dňa 30.7.1998 v znení zmien a doplnkov č.1 ok VZN schv. uzn. MsZ v Lučenci č. 95/98 zo dňa 29.10.1998, novelizácie VZN sch.uzn. MsZ v Lučenci č.94/99 zo dňa 28.10.1999 a novelizácie č.3 k VZN schvál. uznesením MsZ v Lučenci č.115/99 zo dňa 16.12.1999.
II. Schvaľuje VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Lučenec bez pripomienok.

4. Správa o plnení rozpočtu Mesta Lučenec za obdobie I. polroka 2000 a návrh zmien rozpočtu.
Uznesenie č.55/2000
MsZ v Lučenci
I. Schvaľuje správu o plnení rozpočtu Mesta Lučenec za obdobie I. polroka 2000 a návrh zmien rozpočtu Mesta Lučenec, FRR a FRB na rok 2000 s výnimkou odd.45 pol.717 Modré zeme a Modré zeme - pozemok.
II. Pozastavuje ďalšie finančné plnenie vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s firmou Števko.
III. Vytvára skupinu poslancov na posúdenie vecného plnenia zmluvy s firmou Števko v zložení:
Ing. Gonda, Ing. J. Čavoj, MUDr. Z. Mihalovics, MUDr. Fízeľ, M. Šufliarsky, N. Krišta, J. Juhaniak, MUDr. Brunčák.

5. Správa o stave pohľadávok Mesta Lučenec k 30.6.2000 a ich analýza.
Uznesenie č.56/2000
MsZ v Lučenci
I. Berie na vedomie správu o stave pohľadávok Mesta Lučenec k 30.6.2000 a ich analýzu bez pripomienok.
II. Schvaľuje opatrenia na zlepšenie stavu v pohľadávkach Mesta Lučenec.

6. Správa o došlých žiadostiach o odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Uznesenie č.57/2000
MsZ v Lučenci - došlé žiadosti o odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec v poradí:
1/ Oláh Jozef, Francisciho č.1/a Lučenec,
odpredaj časti parc.č.1231 vo výmere cca 280 m2, na ktorej sa nachádza reštauračné zariadenie, ktorého vlastníkom je žiadateľ neschvaľuje a odporúča nechať pozemok naďalej v prenájme.
2/ Števko Dušan, Študentská 26 Lučenec,
zníženie kúpnej ceny zo 660 Sk/m2 na 160 Sk/m2 parc.č.4044/5 vo výmere 270 m2 neschvaľuje a žiada komisiu výstavby o vyjadrenie, ako je možné inak využiť tento pozemok.
3/ žiadosti o odpredaj pozemku pod existujúcimi garážami v cene 150 Sk/m2
a/ Zagyiová Estera, Štúra 23 - lokalita Malinovského p.č.5209 vo výmere 22 m2 - schvaľuje
b/ Kertész Mikuláš, Erenburgova 22 - lokalita Erenburgova ul. p.č.2535 vo výmere 19 m2 - schvaľuje
c/ Hubač Albín, Rúbanisko II/50 - lokalita Rúbanisko II, p.č. 5025 vo výmere 22 m2 - schvaľuje
4/ odpredaj pozemkov na výstavbu v k.ú. Opatová na základe VK pre žiadateľov:
1. Malček Jaroslav a manž.Eva, Potočná 32 parc.č. 115 za cenu 111.Sk/m2 /800 m2/ - schvaľuje.
2. Šárkozi Ľudovít, Francisciho 11 parc.č. 121 za cenu 110.Sk/m2 /800 m2/ - schvaľuje.
5/ Odpredaj pozemkov na výstavbu garáží v zmysle návrhu rozhodnutia výberovej komisie schvaľuje nasledovne:
1. Bradová Daniela, Továrenská č.17 parc.č.434/39 505.-Sk/m2
2. Gondek Ján, Továrenská č.21 parc.č.434/38 501.-Sk/m2
3. Gondek Josif, Továrenská č. 21 parc.č.434/37 501.-Sk/m2
4. Novotný Richard, Bratrícka 8 parc.č.434/36 500.-Sk/m2
5. Hrončeková Jana, Továrenská 27 parc.č.434/35 500.-Sk/m2
6. IVANA-J.Hrončeková, Továrenská 27 parc.č.434/34 500.-Sk/m2
7. RIL,s.r.o., Gemerská cesta 1 parc.č.434/33 500.-Sk/m2
8. Ing.Borik Imrich, Továrenská 23 parc.č.434/32 456.-Sk/m2
9. Kríž Július, Továrenská 21 parc.č.434/31 451.-Sk/m2

7. Dôvodová správa k prekročeniu finančných prostriedkov na oddieli 4603 - verejné osvetlenie, položka 632 - spotreba elektrickej energie.
Uznesenie č.58/2000
MsZ v Lučenci berie na vedomie dôvodovú správu k prekročeniu finančných prostriedkov na oddieli 4603 - verejné osvetlenie, položka 632 - spotreba elektrickej energie.

8. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia Správy mestských športovísk za I. polrok 2000.
Uznesenie č.59/2000
MsZ v Lučenci:
I. Berie na vedomie správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Správy mestských športovísk Lučenec za I. polrok 2000.
II. Schvaľuje opatrenia navrhnuté riaditeľom Správy mestských športovísk Lučenec s pripomienkou.
III. Vyčleniť pracovníkov VPP ma čistenie areálu okolo vodnej nádrže Ľadovo.
Z: Viktor Lepáček, riaditeľ SMŠ
Ing. R. Olšiaková, ved. odd.ŽP

9. Stav na úseku verejného poriadku, dosiahnuté výsledky Mestskou políciou Lučenec za I. polrok 2000 a stav na úseku MTZ.
Uznesenie č.60/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje správu o stave na úseku verejného poriadku a dosiahnutých výsledkoch Mestskou políciou za I. polrok 2000 a správu o stave na úseku MTZ.

10. Stanovisko MsZ k vytvoreniu samosprávnych celkov na území SR.
Uznesenie č.61/2000
MsZ v Lučenci:
I. Vyslovuje podporu
a/ schválenej Koncepcii decentralizácie a modernizácie verejnej správy a presunu kompetencií zo štátnej správy na orgány samosprávy,
b/ zámeru vytvorenia 11 + 1 samosprávnych vyšších územných celkov na území Slovenskej republiky,
II. Požaduje v prípade vytvorenia 11 + 1 VÚSC na území Slovenskej republiky, aby sa sídlom samosprávneho vyššieho územného celku Gemersko - novohradského stalo mesto Lučenec.

Mesto Lučenec má 28 217 obyvateľov. Za uznesenie Mestského zastupiteľstva v Lučenci zo dňa 24.8.2000 hlasovalo z celkového počtu 36 prítomných poslancov 35 poslancov.

Primátor mesta:
MUDr. Jozef Murgaš

Zostavovatelia:
Mgr. Gabriela Oravcová
Ing. Miroslav Gonda

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 24.8.2000

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie zostavovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v Meste Lučenec.
5. Správa o plnení rozpočtu Mesta Lučenec za obdobie I. polroka 2000 a návrh zmien rozpočtu.
6. Správa o stave pohľadávok Mesta Lučenec k 30.6.2000 a ich analýza.
7. Správa o došlých žiadostiach o odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
8. Dôvodová správa k prekročeniu finančných prostriedkov na oddieli 4603 - verejné osvetlenie, položka 632 - spotreba elektrickej energie.
9. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia Správy mestských športovísk za I. polrok 2000.
10. Stav na úseku verejného poriadku, dosiahnuté výsledky Mestskou políciou Lučenec za I. polrok 2000 a stav na úseku MTZ.
11. Návrhy, podnety, interpelácie poslancov.
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

Rokovanie

ad 1/
Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta MUDr. Jozef Murgaš. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Na návrh poslankyne Mgr. Oravcovej dal hlasovať za doplnenie programu o bod:
rozhodnutie o sídle VUSC - ako bod 11.
Hlasovanie č.1 za doplnený program: 32,1,0

ad 2/
Za zostavovateľov uznesenia boli mestskou radou navrhnutí: Mgr. Oravcová a Ing. Gonda
Za overovateľov zápisnice MsZ navrhlo: MUDr. Fízeľa a Ing. Kalinského
Hlasovanie č.2: 34,0,0

ad3/
Kontrola plnenia uznesení:
pán prednosta: využil výsledky previerky na zovšeobecnenie opatrení na pracovnej porade. Majú to poslanci k dispozícii písomne.
pán primátor: vyzval Ing. Šimona, gen. riad. a.s.SPOOL, aby podal vysvetlenie k neúmerne vysokým merným spotrebám na ohrev TUV v r.1999 na Štefánikovej štvrti.
Ing. Šimon: na gremiálnej porade a predstavenstve boli vypracované určité hodnotenia, porovnávalo sa 3-ročné obdobie rokov 1997 až 1999. Ako príčiny uviedol nefunkčnosť niektorých meračov v kotolni, pretože ich životnosť je limitovaná a po 4 - 6 rokoch sa merače musia ciachovať. Ďalej to môžu byť zásahy užívateľov bytov napr.namontovaním prietokových ohrievačov vody, manipulovanie s vodomermi. Tieto objektívne a subjektívne dôvody spôsobili nárast nákladov.
Ing. Klochan: prosí objasniť jednotkové ceny za teplo.
Ing. Šimon: vychádzajú z cenového výmeru stanoveného Okresným úradom, cena sa určuje na 1 rok dopredu /284 Sk/.

ad 4/
Bez pripomienok.
Hlasovanie č.3: 35,0,1

ad 5/
Rozprava k rozpočtu:
Ing. J. Čavoj: žiada, aby bod "bytová výstavba" bol vyňatý z materiálu. Myslí si, že by to malo byť prešetrené. Čiastky 1,5 mil.Sk, 1,83 mil.Sk a 370 tis.Sk boli fyzicky vyplatené a schválilo by sa to so spätnou platnosťou. Dve zmluvy o Modrých zemiach boli výsostne nevýhodné pre mesto. V období vysporiadania majetkov mesto malo 1/3 a firma Števko 2/3 pozemkov. Mesto sa zaviazalo, že zaplatí poplatky za vyňatie z PPF a technickú pripravenost. Myslí si, že to bolo protizákonné a firma zarába na meste.
Prešetriť:
- vyňatie
- objednané práce realizuje výhradne firma Števko
- infraštruktúru teraz, keď sa zhodnotila, kupujeme naspäť do majetku Mesta za 150 Sk/m2
Trikrát sme mu nechali zarobiť. Aj dodatok č.2 bol trošku nesprávne formulovaný, lebo sme pristúpili k tomu, že odkúpenie sa realizovalo už tohto roku. Už sme zaplatili 1,3 mil.Sk a teraz je tu návrh na zaplatenie znovu. Pozná z kontrolnej knihy, že nie je pripravený ani jeden pozemok na vydanie stavebného povolenia.
Treba, aby bola preverená otázka právnej, finančnej, technickej realizácie a inventarizácia stavby, aby sme zistili, či by sa nedalo z tohto vykorčuľovať.
Z jednotlivých poslaneckých klubov - vytvoriť komisiu, ktorá prešetrí právnu, ekonomickú, technickú realizáciu tejto stavby.

Ing.Balážová: 1,500 tis. Sk bolo vyplatených začiatkom roka, lebo na konci roka 1999 ich nebolo možné uhradiť.
Na oddieli 45 pol.717 boli tieto schválené vlani a úhrada bola technicky realizovaná v tomto roku.
v odd.45 - 717 plynofikácia Podjavorinskej, Cintorínskej, Hladkého majera - takisto neboli zdroje vyčerpané /354 000 Sk/. Zostali sme so záväzkami aj k firme Mepos, ale nie je to dostatočne syntetické.
Ing. Gonda: Modré zeme - problém prebratý na EK, navrhli posúdiť stav zmlúv nestrannému právnikovi, bolo to už posudzované aj na MR, kde sa dohodli, že to posúdi nestranný právnik a ak sa s tým dá dačo robiť, vystúpi z anonymity.

p. primátor: čo sa týka kauzy Števko, podali sme súdny návrh, pretože na krajskom súde sa objavili zmluvy dve - ktoré sa líšia v 6 bodoch. Nový návrh sa podal na okresný súd /obnova konania za neplatnosť/. Bolo by dobré, keby sa poslanecké kluby zišli cez prestávku.
Ing. J. Čavoj: stiahnuť z prejednania len Modré zeme.
Ing. Balážová: v roku 1999 boli tieto veci schválené.
MUDr. Suhányi: na minulom MsZ previerka naznačovala, že niektoré zmluvy neboli uzatvorené celkom v duchu uznesení MsZ. Opatrenia dostali poslanci v materiáli. Je tu teraz ďalší problém - zmluva na odkúpenie pozemkov - je tu text, ktorý oprávňuje poslancov myslieť si, že to mesto sa zaväzuje odkúpiť pozemky od firmy Števko. Podporuje návrh na vytvorenie skupiny z politických klubov.
Ing. Klochan: navrhol spôsob riešenia problémov. Otázkou je, či je vhodné preverovať len 1 časť - 1,5 mil.Sk alebo od začiatku, odkedy sa firma Števko zúčastňuje výstavby. Druhá vec - právny rozbor - robili ho už 3 právnici - ot. legislatívna. Vzťahovala sa aj na dodatky. V I. etape - aby poslanecká skupina urobila prieskum vecnej stránky, projektová dokumentácia a čerpanie finančných prostriedkov. V II. etape - legislatívny prieskum výber ľudí je na poslancoch, či to bude na politickej a či na odbornej báze. pokiaľ by komisia naznačovala nejasnosti, mohli by ho požiadať o spoluprácu, resp. nezávislého odborníka.
Ing. J. Čavoj: poslanecká skupina bude zastrešovať spoluprácu s hlavným kontrolórom, právnikom a inventariz. majetku - netreba vytvárať dalšie skupiny.
MUDr.Suhányi: poslanci sú suverénni ľudia, nechať to na nich, akým spôsobom to budú robiť. Nevie, či by sa nemal celý materiál odročiť.
p. primátor: súhlasí s názorom Dr. Suhányiho, ale celý materiál sa odložiť nedá, uznesením sa môže pozastaviť financovanie vyňatej časti.

Hlasovanie č.4: MsZ vyníma zo schválenia časť týkajúcu sa Modrých zemí a pozastavuje finančné plnenie, vyplývajúce zo zmlúv s firmou Števko. Vytvára komisiu na posúdenie zmluvných vzťahov.
Za 35, proti O, zdrž.sa l
Za členov komisie boli schválení: Ing. Gonda, MUDr. Zs. Mihalovics, MUDr. E. Fízeľ, M. Šufliarsky, N. Krišta, J. Juhaniak, MUDr. P. Brunčák. Ing. Ján Čavoj.
Hlasovanie č.5: 34,0,1
Hlasovanie č.6 o správe ako celku: za 32 - jednomyseľne.

ad 6/
Bez pripomienok.
Hlasovanie č.7: za návrh uznesenia k pohľadávkam: 34,0,1

ad 7/
Nehnuteľnosti:
l. Jozef Oláh, Lučenec - za vyjadrenie MR
Hlasovanie č.8: 34,0,0
2. Dušan Števko, Lučenec - MsZ neodporúča zníženie kúpnej ceny a žiada komisiu výstavby o vyjadrenie, ako je možné využiť tento pozemok inak.
Hlasovanie č.9: 35,0,0
3. Odpredaj pozemkov pod garážami: bez pripomienok.
Hlasovanie č.10 za návrh MR: 36,0,0

Pán Juhaniak informoval o výsledku VK na odpredaj pozemkov pod garáže na Továrenskej ul. v Opatovej a na odpredaj pozemkov na výstavbu RD - bez vybudovaných inž. sietí v Opatovej.
Hlasovanie č. 11 za návrh výberovej komisie: 28,0,4

ad 8/
Dôvodová správa k prekročeniu finančných prostriedkov na verejné osvetlenie - hlasovanie č.12: 33,0,0

ad 9/
Správa mestských športovísk
Ing. Klochan: v akom štádiu je rekonštrukcia chladiaceho zariadenia?
p. Lepáček: nastúpila firma, vnútrajšok je rozobratý a behom týždňa to bude ukončené. Došla i nádrž na čpavok.
p. primátor: ako ste doriešili odstránenie čpavku zo starého systému?
p. Lepáček: firma namontovala poistný ventil, natlačili sme ho na plochu, ostalo len trocha v tlakovej nádrži.
p. primátor: či nie sú úniky do ovzdušia?
p. Lepáček: máme to pod kontrolou, sú len v rámci normy.
Ing. Klochan: chodníky v lesoparku - ako často ich kontrolujete?
p. Lepáček: raz týždenne prejdú všetci zamestnanci, ak nájdu napr. spadnuté stromy, odstránia ich.
MUDr. Kuník: komu patrí vodná nádrž Ľadovo? Treba vyčleniť niekoho z VPP, aby sa staral o okolie a čistotu WC a sprchy.
p. primátor: VN patrí povodiu Hrona, nie je majetkom Mesta.
Rokovali s hygienikmi, aby povolili prevádzku spŕch, aj keď je zákaz kúpania, ale riziko poškodenia zdravia je väčšie, keď sprchy a WC nefungujú. V sobotu bude spustená v Haliči ČOV, nedá sa však očakávať zlepšenie kvality vody vo VN, nakoľko nie celá Halič je napojená na ČOV. Existuje požiadavka na Povodie Hrona, aby vypustili celú VN a vyčistili ju, napustili čistú vodu. Ďalší problém je zakrmovanie rýb Slovenským rybárskym zväzom, z čoho je prísun organických látok - množenie baktérií. Návrh VPP akceptujeme.
MUDr. Kupcová: perspektívne by bolo potrebné uvažovať o investovaní mesta do nádrže, nakoľko v Lučenci nie sú možnosti kúpania.
p. primátor: mesto môže investovať len do svojho majetku. Dali sme požiadavku o prevod plavárne SOU do majetku mesta.
Hlasovanie č.13 s doplnením o vyčlenenie pracovníkov VPP na čistenie areálu okolo VN: 33,0,1

ad 10/
Hlasovanie č.14: 32,0,0

ad 11/
Návrhy, podnety, interpelácie
p. Bystriansky: bufet nefunguje, nie je možné sa osviežiť.
Mgr. Šufliarsky: ako člen organizačného výboru ME v basketbale vyslovuje poďakovanie za morálnu pomoc a 6 kolegom aj za materiálnu pomoc. B skupina z Lučenca bola vzorne pripravená, reprezentanti si zvolili za miesto tréningu Lučenec.
p. Ardamica: žiada o slovo pre obyvateľov štvrte M.R.Štefánika.
Mgr. Drugdová: obyvatelia Zvolenskej cesty doručili sťažnosť na rušenie kľudu pri benzínovom čerpadle Avanti - v nočných hodinách sa tam grupuje mládež - žiadajú mesto, aby to riešilo.
Majitelia garáží na Kuzmányho 1 - 3 majú záujem o odkúpenie pozemkov - urýchliť.
p. Juhaniak: mesto sa zachovalo trocha macošsky ohľadom MS PARA - reklama v médiách - opozdene, dosť pozde sa lepili plagáty, mestský rozhlas to vysielal doobedu.
JUDr. Ilčík: kategoricky nesúhlasí, je členom org. výboru a od prvej chvíle žiadal o zabezpečenie dostatočného množstva plagátov, nemali ich však dosť, len v poslednej chvíli dodali pár kusov, takisto aj bulletiny. V utorok pred MS bola tlačová beseda na MO SR, boli tam pozvané všetky médiá a napriek tomu nebola ani jediná zmienka v tlači alebo televízii. Mrzí ho to, je denne v kontakte s pplk. Vacekom, vzniesli už kritiku.
Mgr. Oravcová: podporuje návrh Dr. Brunčáka ohľadne plavárne.
Bezdomovci sa sťahujú do školských objektov.
Vyslovuje poďakovanie Dr.Pješčakovi za účinnú pomoc MŠ na ul. Štefánika. Bola požiadaná, aby sa opýtala, prečo nebolo odpovedané na požiadavku výstavby kostola - prečo katolícka cirkev nedostala na to písomnú odpoveď?
Ing. Balážová: dajú na otázku písomnú odpoveď.
Mgr. Drugdová: otázka bola stiahnutá s tým, že sa neskôr k nej vrátia.
Ing. J. Čavoj: má 2 požiadavky na náčelníka MsP
- ďakuje Ing.Olšiakovej za prípravu nám. Republiky. Žiaľ, vandali zničili ich prácu - kríky pri fontáne, prosí MsP, aby venovali tejto lokalite pozornosť vo večerných hodinách. /Pri budove OkÚ - kríky ako verejné WC a pod/.
Na Rúbanisku je nový fenomén - vylepovanie letákov plagátov na dvere panelákov - bezplatná reklama - riešiť.
MUDr. Suhányi: organizácia takéhoto podujatia pozostáva zo správneho marketingu /motokros, PARA, basketbal/.
RSDr. Cerovský: Slov. telekomunikácie ponúkli organizátorom PARA zriadenie tlačového strediska - odmietli to.
p. Bystriansky: sústrediť sa na Tkáčsku ul., bezdomovci preskakujú do záhrad.
Pán viceprimátor: záverečný ceremoniál je v nedeľu o 17.00 h odovzdanie medailí, cena primátora.
Zástupcovia štvrti M.R.Štefánika: nebol vysvetlený nárast potreby na ohrev teplej vody. Toto číslo by malo byť konštantné.
p. primátor: riešenie je tu družstvo verzus SPOOL. Údaje dostal predseda predstavenstva a.s.SPOOL a zajtra to prerokujú. V stredu majú dohodnuté stretnutie.

ad 12/
Stanovisko MsZ k vytvoreniu územných celkov predniesla poslankyňa Mgr. Oravcová: na rokovaní tripartity sa podpredseda vlády vyjadril, že dá rozhodnúť mestským zastupiteľstvám.
MUDr. Suhányi: bolo by dobré vedieť, čo robí Okresný úrad za to, aby sme získali sídlo VÚC, pretože je to jedna z mála dôležitých vecí - ide o budúcnosť mesta.
p. primátor: robí sa v tomto, je to vec, ktorá sa robí v spolupráci s mestskými úradmi, Okresným úradom, podnikateľskou sférou, 3.sektorom. Je to rozbehnuté, len nie vždy je dobré ísť s tým na bubon.
MUDr. Slivka: vypustiť z textu uznesenia 11 územných celkov.
p. primátor: doplniť o výzvu, aby sa reforma realizovala ešte tento rok.
p. Bystriansky: reorganizácia prinesie vtedy úžitok, keď je racionálna a táto sa takou neukazuje. Niet štátnych orgánov, ktoré by sa chceli zbaviť kompetencií - potom to nemá význam.
Ing. J. Čavoj: prekvapilo by ho, keby sa našiel čo len 1 poslanec, ktorý by nepodporoval Lučenec.
p. Ardamica: hlasovať, ale vypustiť počet VÚC.
Hlasovanie č.15 za návrh poslanca Slivku a Ardamicu: 6,20,10
Hlasovanie č.16 o návrhu Mgr.Oravcovej: 35,1,0
/znenie v uznesení/.

Primátor mesta: Prednosta MsÚ:
MUDr. Jozef Murgaš Ing. Emil Pápai

Overovatelia:
1. MUDr. Emanuel Fízeľ
2. Ing. Pavol Kalinský

Zapísala:
Mgr. Nozdrovicziová

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka