Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2000

Zasadanie zo dňa 22.6.2000

Uznesenie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 22.6.2000

1. Schválenie zostavovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice.
Uznesenie č.39/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje:
za overovateľov zápisnice poslancov: J. Juhaniaka a Mgr. Ardamicu,
za zostavovateľov uznesenia poslancov: MUDr. Zs. Mihalovicsa a J. Bystrianskeho.

2. Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenie č.40/2000
MsZ v Lučenci berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

3. Doplnok k VZN Mesta Lučenec o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia - návrh.
Uznesenie č.41/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje doplnok k VZN Mesta Lučenec o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia.

4. Správa o stave pohľadávok Mesta Lučenec k 30.4.2000.
Uznesenie č.42/2000
MsZ v Lučenci berie na vedomie správu o stave pohľadávok Mesta Lučenec k 30.4.2000 bez pripomienok.

5. Správa o došlých žiadostiach o odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Uznesenie č.43/2000
MsZ v Lučenci - došlé žiadosti o odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec v poradí:
1. Stredoslovenské energetické závody š.p. Žilina - odpredaj pozemku časť parc.č.636/2 zast.pl. vo výmere 35 m2, ktorá sa nachádza pod stavbou trafostanice za cenu v zmysle cenového predpisu 165 Sk/m2 - schvaľuje
2. Žiadosti o odpredaj pozemku pod existujúcimi garážami:
a/ Štefan Káša, Ľ.Štúra 5, lokalita Novomeského ul.p.č.5200 vo výmere 23 m2 a p.č.5182 vo výmere 22 m2 za cenu 150 Sk/m2 schvaľuje.
b/ Štefan Varga, Záhradná 5, k.ú.Opatová, p.č.352/2 vo výmere 22 m2 schvaľuje.
c/ Július Szerzody, Alexyho č.1, lokalita Malinovského štvrť, p.č.5385 vo výmere 21 m2 schvaľuje.
d/ Július Becher, Partizánska 4, lokalita Malinovského štvrť, zámena p.č.5650 za 5382/23 /pri kúpe si určil zle parcelu/, p.č.5382/23 vo výmere 19 m2 schvaľuje.
e/ Pavel Šandl, Jegorovova 28, lokalita Malinovského štvrť, p.č.5650 vo výmere 20 m2 schvaľuje.

6. Návrh na doplnenie poradovníka uchádzačov o byt v dome s osobitným určením na Novohradskej ulici.
Uznesenie č.44/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje doplnenie poradovníka uchádzačov o byt v dome s osobitným určením na Novohradskej ulici podľa návrhu bytovej komisie.

7. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Lučenec na II. polrok 2000.
Uznesenie č.45/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Lučenec na II. polrok 2000 s pripomienkami.

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a referátu kontroly Mesta za obdobie II. štvrťroka 2000
Uznesenie č.46/2000
MsZ v Lučenci:
I. Berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a referátu kontroly Mesta za obdobie II. štvrťroka 2000.
II. Schvaľuje opatrenia, vyplývajúce z previerky zameranej na správnosť postupu pri prevode vybraných nehnuteľností z majetku Mesta s pripomienkami.

9. Informatívna správa o organizačnom zabezpečení XX. ročníka Lučenského jarmoku.
Uznesenie č.47/2000
MsZ v Lučenci
I. Berie na vedomie informatívnu správu o organizačnom zabezpečení XX. ročníka Lučenského jarmoku.
II. Schvaľuje:
a/ Výšku poplatkov za užívanie verejného priestranstva na XX. ročníku Lučenského jarmoku podľa predloženého návrhu.
b/ Trhový poriadok pre Lučenský jarmok.

10. Predloženie analýzy.
Uznesenie č.48/2000
MsZ v Lučenci ukladá prednostovi MsÚ spracovať a predložiť opatrenia na zlepšenie informovanosti poslancov o zmluvných vzťahoch v súvislosti s majetkom Mesta.
Zodpovedný: Ing. E. Pápai
Termín: do augustového MsZ

11. Komisia na výberové konanie na predaj pozemku na garáž na Zvolenskej ul. 41.
Uznesenie č.49/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje za členov komisie na výberové konanie - pozemok na garáž na Zvolenskej ulici 41 v zložení: pp. Kostíniová, Brezňan, Cerovský, Gáfrik, Bónová.

12. Návrh odmien za II. štvrťrok 2000.
Uznesenie č.50/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje odmeny za II. štvrťrok 2000:
a/ pre primátora mesta MUDr. J. Murgaša vo výške 40 % z jeho základného platu
b/ pre zástupcu primátora JUDr. D. Ilčíka vo výške 32 % z jeho základného platu
c/ pre hlavného kontrolóra Ing. M. Klochana vo výške 32 % z jeho základného platu

13. Rôzne
Uznesenie č.51/2000
MsZ v Lučenci žiada a.s. SPOOL o vyriešenie sťažnosti občanov zo Štefánikovej štvrte vo veci výroby TUV a následne informovať MsZ.
Zodpovedný: Ing. Ivan Šimon, generálny riaditeľ
Termín: do augustovej MsZ.


Primátor mesta
MUDr.Jozef Murgaš


Zostavovatelia uznesenia:
1.
2.

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 22.6.2000

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie zostavovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o stave pohľadávok Mesta Lučenec k 30.4.2000.
5. Správa o došlých žiadostiach o odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
6. Návrh na doplnenie poradovníka uchádzačov o byt v dome s osobitným určením na Novohradskej ulici.
7. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Lučenec na II. polrok 2000.
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a referátu kontroly Mesta za obdobie II. štvrťroka 2000
9. Informatívna správa o organizačnom zabezpečení XX. ročníka Lučenského jarmoku.
10. Návrhy, podnety a interpelácie poslancov.
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

Rokovanie

1. Otvorenie
Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci otvoril primátor mesta MUDr. Jozef Murgaš. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Navrhol MsZ prerokovať ešte Doplnok k VZN Mesta Lučenec o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty v DOU a schválenie výberovej komisie na odpredaj pozemku Zvolenská cesta 41.
Hlasovanie č.1 za doplnený program: 31,0,0

2. Za overovateľov zápisnice boli schválení: Mgr. Ardamica a J. Juhaniak, za zostavovateľov uznesenia na návrh MR boli schválení: MUDr. Mihalovics ml., J. Bystriansky.
Hlasovanie č. 2: 31, O, O

3. Kontrola plnenia uznesení - nemali ukladaciu časť.

Doplnok k VZN
MUDr. Kupcová: v III. bode VZN treba doplniť - zdravotný stav uchádzača - posudok ošetrujúceho lekára.
Hlasovanie č.3 za návrh uznesenia: 33,1,0

4. Pohľadávky k 30.4.2000 - bez pripomienok.
Hlasovanie č. 4: 34, O, O

5. Odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta:
- SEZ Žilina - schvaľuje odpredaj za cenu v zmysle cenového predpisu.
Hlasovanie č.6: 33,0,1
- Pozemky pod garážami pre žiadateľov Ing. Štefana Kášu, Štefana Vargu, Júliusa Szerzodyho, Júliusa Bechera a Pavla Šandla za cenu 150 Sk/m2 - schvaľuje

6. Návrh na doplnenie poradovníka do DOU na Novohradskej ulici - bez pripomienok.
Hlasovanie č. 7: 31,1,4

7. Časový harmonogram zasadnutí
Ing. Klochan: vyškrtnúť správu o jarmoku z MR v auguste a z MZ v auguste.
Hlasovanie č.8 za návrh uznesenia s pripomienkou hlavného kontrolóra: 34, O, O
Ing. Gonda: na poslednej mestskej rade sa dohodli vyhodnocovať odmeny 2x za rok, doporučuje uzavrieť minulý polrok dnes a doplniť to do programu. Kluby poslancov už zasadnutie mali.
Mgr. Černák: malo sa to schváliť na začiatku.
Hlasovanie č.9 za návrh poslanca: 27,0,7

8. Správa o kontrolnej činnosti - pripomienky:
MUDr. Suhányi:
spis 1/ na súkromný dom vydal stavebný úrad rozhodnutie vychádzajúce z kladných stanovísk inštitúcií a tým aj Mesta. Váži si podnikateľov, nech majú zisk, ale pomer 1:10 je veľa.
spis 2/ M+B spol. s r. o. v zmluve nie sú sankčné postihy za nedodržanie lehoty splatenia - prečo?
spis 3/ M Market, Vajanského ul. - zaviazal sa Mestu, že priestory bude využívať najmenej 10 rokov na účely zdravotníckych zariadení, ináč bude zmluvná pokuta - 7 mil. Sk. V zmluve nebol termín výstavby a v skutočnosti tieto zariadenia neexistujú.
spis 4/ Autoshop - nič tam nie je o zmluvnej pokute. Pri predaji bola upravená cena.
spis 5/ Zoltán Hanula - chýba pokuta za neplatenie. V čl.4 zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 15 % z kúpnej ceny vprípade omeškania s uzatvorením kúpnej zmluvy - nenaplnili uvedené ustanovenie - neboli uvedené dostatočne presné údaje predmetu kúpy.
spis 7/ Autokel - MR sa uzniesla uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve, zastupiteľstvo riešilo žiadosť podľa stanoviska MR. Autokel informovali, že MsZ schválilo odpredaj. Nebola presne stanovená grafická identifikácia, z čoho vylynula neprehľadná situácia. Materiálo o VK sa nenachádza v spise. Kúpna zmluva bola uzavretá oveľa neskôr než mala byť. Nebola vypracovaná dohoda v zmysle zásad.
spis 8/ Drukos - zámer nebol zrealizovaný.
spis 10/ Aká dohoda vznikla? Má z toho dojem, že zmluvy sa podpisujú iné, ako sa schvália. Navrhuje určiť opatrenia, správu prerokovať v majetkovej komisii, prijať opatrenia a určiť zodpovednosť.
Ing. Balážová: je na škodu veci, že súčasťou správy nie sú vysvetlivky, kde sú objasnené mnohé fakty. Sú to veci z rokov 1995 a 1996, veľa sa odvtedy naučili. Je dôležité vedieť, že keď občan predloží žiadosť o odpredaj, vo väčšine prípadov nie je znalecký posudok a geometrický plán. Preto sa niektoré výmery pozemkov rozchádzajú so skutočnosťou. Veľmi rada by poslancom doručila vysvetlivky a stanoviská, aby si urobili objektívny obraz.
Ing. Klochan: správa bola vypracovaná na základe uznesenia MsZ z februára 2000 a dožiadania PZ SR. Myslí si, že dáva objektívny obraz a je faktografická. Podľa par.18 metodiky kontrolnej činnosti neumožňuje hlavnému kontrolórovi prijímať opatrenia, tie prijíma kontrolovaný subjekt, primátor a poslanci. Uznáva, že v protokole nie sú vysvetlivky, s opatreniami a stanoviskami by materiál mal 75 + 14 strán, má ich u seba, kto má záujem, môže si ich pozrieť.
Opatrenia budú predmetom pracovnej porady prednostu, bude prijatý postup pri predkladaní materiálov. Treba zvážiť aj novelizáciu Zásad. V oblasti uzatvárania zmlúv je potrebné striktnejšie zahrnúť do sankčnej časti aj postihy. Veci, ktoré sa neplnili, budeme riešiť. Ak nie dohodou, tak poistkou je aj orgán vyšetrovania, ktorý zaujme svoje stanovisko.

PhMr.Černák: ak sa chceme vyhnúť chybám, sústreďme sa na každý predaj, aby mali zmluvy všetky náležitosti. Prečo boli rozdielne ceny pozemkov pri predaji v rovnakej lokalite /Opatová/ pre p.Hanulu a p.Nociara? Správa je veľmi dobrá.
Ing. Klochan: hoci sú podľa niektorých správy nezáživné, v každej z nich je niečo zaujímavé, kontrolný orgán nemá právo riešiť obsah nedostatkov, ale všade sú príčiny, následky a zodpovednosť.
MUDr. Slivka: treba sa pozerať na veci komplexne, aj na to, čo sa vybudovalo.
Ing. Balážová: k veci rôznej ceny pozemkov v Opatovej - v prípade predaja pozemkov p. Hanulovi išlo o pozemky zastavané pod budovami, pánovi Nociarovi sa odpredávali voľné pozemky.
RSDr. Vaculčiak: chýba pohľad na Modré zeme, navrhuje, aby bol predložený materiál o Modrých zemiach.
Ing. Klochan: správa bola vypracovaná na základe dožiadania, ktoré Modré zeme neobsahovalo. Je to osobitná požiadavka.
p. primátor: do najbližšieho MsZ sa predložia.
Ing. Zubová: navrhuje v kúpnych zmluvách vymedziť presne podmienky predaja a povoliť vklad do katastra až potom, keď budú splnené všetky náležitosti zmluvy. M Market nesplnil podmienky zmluvy a v okolí sú potkany, hady, žaby. Vyvodiť sankčné opatrenia voči tým, ktorí takýto stav zavinili.
MUDr. Kupcová: k M Marketu - nevie, ako sa to schválilo, nebola poslankyňa - nebol stanovený presný termín výstavby - kto to má stavať?
Ing. Klochan: bola uzatvorená zmluva, kde je povinnosť zachovať 10 rokov zdravotnícke zariadenie, ale v zmluve nie je stanovené, kedy to má byť. Tým pádom nebol subjekt povinný stavať - odpovedal na výzvu z MsÚ, že je ochotný vybudovať zdravotnícke zariadenie, ale nie je záujem zo strany lekárov.
p. primátor: nemôžeme donútiť lekárov, aby si tam platili drahé nájomné. Ak to nedodrží, je tam zmluvná pokuta, ktorá je pohľadávkou voči štátu.
MUDr. Suhányi: myslí si, že v zmluve je chyba, iste ju nenapísalo mesto, ale oni a Mesto to len podpísalo. Podstata je, že my tu niečo schválime a zmluva sa napíše, ako sa napíše.
PhMr. Černák: čo je to 10 rokov - ani on nemôže zrušiť predmet podnikania. M - Market to musí nechať prázdne aj keď to nik nechce, ale nesmie tam zriadiť niečo iné.
Ing. Kalinský: myslí si, že de iure majú pravdu obe strany. Ako východisko navrhuje, aby každá zmluva prešla cez poslanecké schvaľovanie.
Ing. Klochan: dá sa to zrealizovať, len to bude zložitejšie.
MUDr. Mičko: ukončme to, zaviažme právne oddelenie, aby pripravilo do budúceho MsZ opatrenia, aby všetky zmluvy prešli cez MsZ.
p. viceprimátor: nemôže zmluvu schvaľovať MsZ, MsZ schvaľuje len prevod a zmluvný vzťah podpisuje štatutár mesta.
p. primátor: oba návrhy poslancov /Kalinského a Mičku/ majú racionálne jadro. Treba hľadať kompromis - zabezpečiť legislatívne záruku pri každej zmluve.
Ing. Klochan: skôr ako sa urobí rozhodnutie, treba vyžiadať stanovisko právnika - aby to bolo správne.
p.primátor: právne oddelenie predloží analýzu možností uzatvorenia kúpnopredajných zmlúv a ich predloženia mestskému zastupiteľstvu kvôli stanovisku.
Mgr. Ardamica: stanoviť minimálnu hranicu /sumu/ od ktorej sa budú zmluvy predkladať.
MUDr. Mičko: v podstate týmto spôsobom budete aj vy chránení pred rôznymi obvineniami.
MUDr. Slivka: ukončiť rozpravu, každý odpredaj predsa prejde diskusiou v MsZ.
Mgr. Horváth, pracovník odd.právneho - vysvetlil procedurálny postup odpredaja nehnuteľností od podania žiadosti až po návrh na vklad. Právne oddelenie sa vyjadruje len k zmluvám, keď ich výslovne požiada primátor alebo spracovateľ zmluvy.
Ostatné zmluvy sa dostanú na právne oddelenie až keď je zmluva uzatvorená kvôli evidencii zmlúv. MsZ by už nemalo schvaľovať samotnú zmluvu, podľa zákona o obecnom zriadení MsZ schvaľuje len odpredaj.
pán primátor: každá zmluva by mala prejsť legislatívnou radou.
Ing. Kalinský: môj návrh bol zle pochopený. Nechcem, aby zmluvy podpisovali poslanci. MsZ schvaľuje len odpredaj. Podstatné sú aj iné veci v zmluvách. Moja požiadavka je taká, prečo by nemohol prísť návrh zmluvy už s naším vyjadrením?
MUDr. Suhányi: ukončiť rozpravu.
MUDr. Mihalovics ml.: určiť lehotu, aby zmluva bola dostupná každému poslancovi.
MUDr. Brunčák: prečo sa tieto veci dostávajú k nám až po 5 rokoch, kto je za to zodpovedný?
Ing. Balážová: všetko je vo vysvetlivkách v protokole. Každý odpredaj môžu vydokladovať.
p. viceprimátor navrhol uznesenie: uložiť prednostovi MsÚ spracovať a predložiť opatrenia na zlepšenie informovanosti poslancov o zmluvných vzťahoch v súvislosti s majetkom Mesta.
Termín: augustové MsZ.
Hlasovanie č.10 za návrh uznesenia s doplnkom: 32,0,0

9. Informatívna správa o zabezpečení XX.ročníka Lučenského jarmoku:
Ing. Ján Čavoj: vzhľadom k majstrovstvám sveta v parašutizme prosí o koordináciu činností a spoluprácu a zároveň pozýva na majstrovstvá sveta v dňoch 18.8.- 28.8.2000.
Hlasovanie č.11 za návrh uznesenia: 34,0,0

10. Návrhy, podnety, interpelácie a diskusia:
Pán viceprimátor infomoval o najvýznamnejších podujatiach: MS v motokrose v sobotu a v nedeľu, v organizačnom výbore Ing. Pápai a ME v basketbale žien junioriek, v dňoch 27.7. až 6.8.2000 - v organizačnom výbore pracuje prednosta MsÚ, v Boľkovciach budú MS v parašutizme armádnych športovcov - 18.8. až 28.8.2000 - v organizačnom výbore Ing. J. Čavoj a JUDr. Ilčík - konať sa budú pod záštitou ministra obrany, slávnostné otvorenie bude 19.8. v sobotu o 17.00 h pochodom cez mesto.
F. Ardamica: požiadal o odsúhlasenie vystúpenia občanov zo štvrte M. R. Štefánika p. Kadlubeka a Gajdošíka.
Hlasovanie č.16: 32,1,1
Mgr. J. Šufliarsky - dopĺňa p.viceprimátora: ME mladých žien do 20 rokov v basketbale - účasť Španielok, Nemiek, Chorvátok, Maďariek a Češiek - bol zvolený nový prezident basketbalovej asociácie, ktorý nie je až tak naklonený Lučencu ako bol jeho predchodca pán Farkašovský. Prosí, aby poslanci využili svoj vplyv na získanie akejkoľvek finančnej čiastky.
Mgr. Drugdová: MŠ na ul.Dr.Herza - 2 veľké stromy vo dvore, ktoré vysýchajú, obrátili sa na oddelenie ŽP o povolenie ich výrubu problémom je vykonanie výrubu /finančný problém/. Kto by to urobil za drevnú hmotu? Ohrozujú budovu a zdravie detí.
Mesto sa vyhráža firme IMEX tým, že im zatvorí pílu na základe sťažnosti poslanca. Z jej strany to nebolo tak myslené.
MUDr. Slivka: navrhuje, aby z najbližšej poslaneckej odmeny poukázal každý poslanec 200 Sk na ME v basketbale junioriek. Kontaktná osoba: pani Rízová, fin.odd.
p. Bystriansky: chce sa podakovať v mene občanov Jegorovovej ul. za zlepšenie stavu cesty. Navrhuje, aby sa na augustovom MsZ previedla zmena VZN o státí a parkovaní motorových vozidiel - na verejných komunikáciách sa podľa zákona nemôžu vyberať poplatky za parkovanie.
JUDr. Ilčík: naše VZN je v súlade so zákonom, dokonca sme vyhrali spor s Okresným úradom na Krajskom súde.
Hlasovanie č.17 za poslanecký návrh: 13,11,10
p. Kostíniová: občania na Kuzmányho ul. sa už 2 roky pokúšajú odkúpiť pozemky pod svojimi garážami - dlho to trvá.
Upozornila na dom v majetku mesta na Zvolenskej ceste - odkúpenie bolo zamietnuté a vyhorený dom špatí mesto, demolujú ho spoluobčania.

Pán Kadlubek /občan z M.R.Štefánika/ - ďakuje za slovo. Nejedná sa tu o sťažnosť na a.s.SPOOL. Užíva družstevný byt na M.R.Štefánika, kotolňa prevádzkuje Spool, venovali sa prepočtom. Zo strany Spoolu dochádza k nejakému veľkému podvodu. V roku 1997 bolo účtované 0,2875 GJ na ohrev 1 m3, v roku 1998 0,3743 a v roku 1999 za I. polrok 0,45527 a za II. polrok 0,5705. Je to nárast na ohrev jedného m3 vody - 98 %. Bolo by potrebné, aby sa mesto zaoberalo touto vecou. Privítal by, keby sa riaditeľ a.s.Spool vyjadril k tejto skutočnosti.
MsZ žiada predstavenstvo a.s.Spool o riešenie sťažnosti a informovať o výsledku šetrenia na najbližšom MsZ.
Hlasovanie č.18: 29, O, O

11. Schválenie členov komisie VK na pozemok na Zvolenskej č.41:
Mgr. Brezňan, RSDr. Cerovský, MUDr. Gáfrik, E.Kostíniová, Ž.Bónová.
Hlasovanie č.12: 34,0,0

12. Návrh odmien za II. štvrťrok 2000:
Ing. Gonda: na základe poverenia klubu predsedov politických strán predostiera návrh - sú dve alternatívy:
1. 40 % pre primátora mesta, 32 % pre viceprimátora mesta a 32 % pre hlavného kontrolóra
alebo
2. 20 % pre primátora mesta, 16 % pre viceprimátora mesta a 16 % pre hlavného kontrolóra

p. viceprimátor: či sú aj iné návrhy? Keďže neboli iné návrhy, Ing. Gonda dal hlasovať za 1. alternatívu.

Hlasovanie č.13: 40 % pre primátora mesta - 22,4,7
Hlasovanie č.14: 32 % pre viceprimátora mesta - 19,3,11
Hlasovanie č.15: 32 % pre hlavného kontrolóra 22,3,7

13. Záver
Zasadnutie MsZ ukončil pán viceprimátor a poďaloval prítomným za účasť.

Primátor mesta Prednosta MsÚ
MUDr. Jozef Murgaš Ing. Emil Pápai

Overovatelia:
Jaroslav Juhaniak
Mgr. Zorán Ardamica


English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka