Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2000

Zasadanie zo dňa 27.4.2000

Uznesenie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 27.4.2000

1. Schválenie zostavovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice.
Uznesenie č.17/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje:
za zostavovateľov uznesenia: PhDr. Káčeríkovú a p. Vámoša,
za overovateľov zápisnice: RSDr. Vaculčiaka a Ing. Géciho.

2. Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenie č.18/2000
MsZ v Lučenci berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

3. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ v Lučenci. Sľub poslanca.
Uznesenie č.19/2000
MsZ v Lučenci berie na vedomie nastúpenie Mgr. Zorána Ardamicu ako náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Lučenci.

4. Novelizácia VZN Mesta Lučenec o státí a parkovaní motorových vozidiel na území mesta Lučenec a o zriadení zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia v centre mesta.
Uznesenie č.20/2000
MsZ v Lučenci
I. Schvaľuje novelizáciu VZN Mesta Lučenec o státí a parkovaní motorových vozidiel na území mesta Lučenec a o zriadení zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania.
II. Žiada náčelníka Mestskej polície zvýšiť kontrolu parkovacích kariet a vozidiel parkujúcich na území mesta Lučenec.

5. Doplnok VZN o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov na prideľovanie nájomných bytov z majetku Mesta Lučenec schvál. uzn. MsZ č. 93/1998.
Uznesenie č.21/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje doplnok Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov na prideľovanie nájomných bytov z majetku Mesta Lučenec schv. uzn. MsZ č.93/2000

6. Zmena a doplnenie VZN Mesta Lučenec o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia.
Uznesenie č.22/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje zmenu a doplnenie VZN Mesta Lučenec o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia s pripornienkami - vypustiť. v § 4 bode 2 písm. h/ a nové znenie bodu 2 písm. h/ znie: "stanovisko komisie sociálno - zdravotnej".

7. Správa o plnení rozpočtu Mesta Lučenec za rok 1999 a záverečný účet Mesta Lučenec za rok 1999.
Uznesenie č.23/2000
MsZ v Lučenci
I. Berie na vedomie správu o plnení rozpočtu Mesta Lučenec za rok 1999
II. Schvaľuje:

a/ Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 1999 takto:
- prebytok hospodárenia vrátane dotačných a úverových účtov: 1 137 934.54 Sk
- po odpočítaní obratov na úverovom účte za byty Garden 2 892 134.29 Sk
- zostatok fondu rezerv k 31.12.1999 5 865.32 Sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------spolu 2 897 999.61 Sk

b/ Rozdelenie prebytku hospodárenia Mesta Lučenec takto:
- 10% prebytku hospodárenia previesť do fondu rezerv 289 213.43 Sk
- prídel do sociálneho fondu 50 000.00 Sk
- zostávajúcu časť zaradiť do rozpočtu Mesta na rok 2000 2 552 920.86 Sk
- zostatok fondu rezerv k 31.12.1999 ponechať na fonde rezerv a rozpočtovať 5 865.32 Sk

c/ Použitie prostriedkov FRB Mesta Lučenec tak, ako je to uvedené v rozpise plnenia čerpania FRB celkom vo výške
7 100 000.00 Sk

III. Ukladá ved.odd. FaHČ MsÚ finančné prostriedky použité z fondového hospodárstva Mesta Lučenec ako krátkodobé výpomoci na doplnenie príjmov rozpočtu Mesta Lučenec za rak 1999 do finančných fondov Mesta vrátiť podľa finančných možností rozpočtu Mesta Lučenec.

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 1999.
Uznesenie č.24/2000
MsZ v Lučenci
I. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 1999
II. Schvaľuje opatrenia, uvedené v prílohe č. 2 k Stanovisku hlavného kontrolóra Mesta.

9. Správa UIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Lučenec v zmysle harmonogramu inventarizácie k 31.12.1999
Uznesenie č. 25/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje správu UIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Lučenec v zmysle harmonogramu inventarizácie k 31.12.1999 bez pripomienok.

10. Správa o došlých žiadostiach o odpredaj a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec, využitie lokalít pre umiestnenie predajných stánkov na území mesta Lučenec, schválených uznesením č.20/96 zo dňa 22.2.1996 a návrh nových lokalít.
Uznesenie č.26/2000
MsZ v Lučenci - došlé žiadosti o odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec v poradí:
1/ Okresný úrad, odb. financií Lučenec - schvaľuje odpredaj parc.č. 3226/1 ost.pl. vo výmere 608 m2 za symbolickú cenu 1 Sk/m2 s podmienkou, že Mesto a Okresný úrad doriešia úhradu poplatku za prevod nehnuteľnosti v zmysle súdnoznaleckého posudku.
2/ Jozef Krnáč, Jasná č.14 Lučenec - odpredaj parc. č. 6412/15 vo výmere 111 m2, vedená v PKV č.2029 z majetku Mesta Lučenec, v k. ú. Lučenec za cenu v zmysle cenového predpisu - schvaľuje.
3/ Miroslav Matuška, Továrenská 347/37 Lučenec uzatvorenie zámennej zmluvy - neschvaľuje
4/ SVaK, š.p. Banská Bystrica - odpredaj lúky, odčlenenej z parc. č. 2706/23 GP pod dielom 45 vo výmere 189 m2, ktorá sa pričleňuje k parcele KN 6146/12 za cenu 165 Sk/m2 - schvaľuje
5/ Doriešenie zobratých plôch súkromnými osobami z majetku Mesta Lučenec na Kozom potoku, ul. Gagarinovej:
a/ žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 7058/12 vo výmere 14 m2 pre Pavla Ostrihoňa, Gagarinova 39 za cenu v zmysle cenového predpisu - schvaľuje
žiadosť o odpredaj pozemkov parc. č. 7058/14 vo výmere 7 m2 a parc.č.7058/13 vo výmere 19 m2 pre Martu Nociarikovú a
b/ Ing. Ľubicu Šulekovú, Gagarinova 37 v rovnakom podiele za cenu v zmysle cenového predpisu - schvaľuje.
c/ majetkoprávne usporiadanie zabratého pozemku Ing. Michalom Gáfrikom, bytom Lučenec Alexyho 35, parc.č.7058/16 vo výmere 5 m2 za cenu v zmysle cenového predpisu - schvaľuje
6/ Odpredaj pozemkov pod existujúcimi garážami za cenu 150 Sk/m2
a/ Ing. Ján Parditka, Nám.republiky 9 - lokalita Kozí potok p.č.5643 vo výmere 20 m2 - schvaľuje
b/ Emília Urbančoková, Rúbanisko 1/23 lokalita Rúbanisko l p. č. 5031 vo. výmere 24 m2 - schvaľuje
c/ Michal Husár, Nám.rep.8 lokalita Kuzmányho ul. p.č. 2312 vo výmere 20 m2 - schvaľuje
d/ Štefan Kurák, Ľ.Štúra 17 lokalita Malinovského štvrť p. č. 5528 vo výmere 22 m2 - schvaľuje
e/ MUDr.Tibor Vágai, Štúrova 3 lokalita v areáli za Slov. poisťovňou p.č. 4021/38 vo výmere 21 m2 - schvaľuje
7/ Využitie lokalít pre umiestnenie predajných stánkov na území mesta Lučenec: 2 nové lokality č.16 a č.17 - schvaľuje

11. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia Správy mestských športovísk za rok 1999
Uznesenie č.27/2000
MsZ v Lučenci
I. Berie na vedomie správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia SMŠ v Lučenci za rok 1999.
II. Schvaľuje:
a/ výsledok hospodárenia SMŠ za rok 1999 - stratu vo výške 11 162 tis. Sk
b/ vysporiadanie straty za rok 1999 vykrytím z fondu reprodukcie v plnej výške
c/ prijaté opatrenia zo strany vedenia SMŠ.

12. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Lučenec Mestského kultúrneho strediska za rok 1999
Uznesenie č.28/2000
MsZ v Lučenci
I. Berie na vedomie správu o činnosti MsKS za rok 1999
II. Schvaľuje:
a/ výsledok hospodárenia MsKS za rok 1999 - stratu vo výške 897 tis. Sk
b/ vysporiadanie straty za rok 1999 vykrytím z fondu obežných aktív v plnej výške
c/ prijaté opatrenia zo strany vedenia MsKS

13. Správa o stave š.p. v likvidácii v zakladateľskej funkcii Mesta Lučenec
a/ Podnik služieb a výroby, š.p. v likvidácii
b/ Novohradské reštaurácie a hotely, š.p. v likvidácii
Uznesenie č.29/2000
MsZ v Lučenci
I. Schvaľuje:
a/ správu o priebehu likvidácie Podniku služieb a výroby, š.p. v likvidácii
b/ správu o priebehu likvidácie Novohradských reštaurácií a hotelov, š.p. v likvidácii s pripomienkami
II. Žiada ukončenie likvidácie a/ a b/ do 30.9.2000.

14. Správa o kontrolnej činnosti za obdobie I. štvrťroka 2000
Uznesenie č.30/2000
MsZ v Lučenci berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za obdobie I. štvrťroka 2000

l5. Návrh na úpravu základného platu primátora mesta.
Uznesenie č.31/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje úpravu platu primátora mesta v zmysle zákona č.253/1994 Z.z, o právnom postavení a platových pomerovch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške minimálneho platu 30 OOO,-Sk /2,79 násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodástva SR zistenej SŠÚ, t.j. 10 728,-Sk/ - počnúc 1.januárom 2000 s priznaným príplatkom za riadenie vo výške 2 400,- Sk, t.j. plat spolu: 32 400 Sk.

16. Návrh odmien pre primátora mesta, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra
Uznesenie č.32/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje odmeny za I. štvrťrok 2000 nasledovne:
a/ pre primátora mesta MUDr.Jozefa Murgaša vo výške 20 % z jeho základného platu
b/ pre viceprimátora mesta JUDr. Dušana Ilčíka vo výške 16 % z jeho základného platu
c/ pre hlavného kontrolóra Ing. Miroslava Klochana vo výške 16 % z jeho základného platu

17. Informatívna správa o činnosti ZPOZ-u pri MsZ v Lučenci za rok 1999.
Uznesenie č.33/2000
MsZ v Lučenci berie na vedomie informatívnu správu o činnosti ZPOZ-u pri MsZ v Lučenci na rok 1999.

18. Delegovanie zástupcov MsZ do Rady školy pri OU Haličská cesta
Uznesenie č.34/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje do Rady školy pri Odbornom učilišti Haličská 80 Lučenec poslancov Ladislava Vámoša a MUDr. Zdenka Kuníka.

19. Doplnenie členov komisie vzdelávania a mládeže a komisie kultúry.
Uznesenie č.35/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje za členku komisie vzdelávania a mládeže pri MsZ Mgr. Janu Murgašovú.
Uznesenie č.36/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje za člena komisie kultúry Mgr. Zorána Ardamicu, poslanca MsZ.

20. Komisia na vyhodnotenie tajného hlasovania o odmenách za l. štvrtrok 2000.
Uznesenie č.37/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje za členov komisie na vyhodnotenie tajného hlasovania o odmenách za I. štvrťrok 2000 poslancov: pp. Cerovského, Brezňana a Mihalovicsa st.

Primátor mesta
MUDr.Jozef Murgaš

Zostavovatelia:
PhDr.Magdaléna Káčeríová
Ladislav Vámoš

Zápisnica z riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konanej dňa 27.4.2000

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie zostavovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. a/ Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Lučenci
b/ Sľub poslanca MsZ
5. Novelizácia VZN Mesta Lučenec o státí a parkovaní motorových vozidiel na území mesta Lučenec a o zriadení zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia v centre mesta.
6. Doplnok k VZN o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov na prideľovanie nájomných bytov z majetku Mesta Lučenec, schválené uznesením MsZ č. 93/1998.
7. Zmena a doplnenie VZN Mesta Lučenec o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia.
8. Správa o plnení rozpočtu Mesta Lučenec za rok 1999 a záverečný účet Mesta Lučenec za rok 1999.
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 1999.
10. Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Lučenec v zmysle hormonogramu inventarizácie k 31.12.1999
11. Správa o došlých žiadostiach o odpredaj a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec, využitie lokalít pre umiestnenie predajných stánkov na území mesta Lučenec, schválených uznesením č. 20/96 zo dňa 22.2.1996 a návrh nových lokalít.
12. Správa o činnosti a výsledkoch hodpodárenia Správy mestských športovísk Lučenec za rok 1999.
13. Vyhodnotenie činnosti MsKS v Lučenci za rok 1999 a plán činnosti za rok 2000.
14. Správa o stave štátnych podnikov v zakladateľskej funkcii Mesta Lučenec.
a/ Podnik služieb a výroby, š.p. v likvidácii
b/ Novohradské reštaurácie a hotely, š.p. Lučenec v likvidácii
15. Správa o kontrolnej činnosti za obdobie l. štvrťroka 2000.
16. Úprava základného platu primátora mesta.
Ústna správa.
17. Návrh odmien pre primátora mesta, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra.
Ústna správa.
18. Informatívna správa o činnosti ZPOZ pri MsZ v Lučenci za rok 1999.
19. Návrhy, podnety a interpelácie poslancov
20. Rôzne
21. Diskusia
22. Záver

Rokovanie

ad 1/
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta MUDr. Jozef Murgaš.
Doplnenie programu:
1. doplnenie člena v komisii kultúry a 2. doplnenie komisie pre vzdelávanie. Žiadost OU Haličská cesta 80 o delegovanie 2 zástupcov MsZ do rady školy.
Hlasovanie č.1 o doplnenom programe: 28,1,0

ad 2/
Schválenie zostavovateľov uznesenia:
p.Vámoš a PhDr.Káčeríková, overovateľov zápisnice p.Vaculčiak a Ing.Géci.
Hlasovanie č.2: 28,0,1

ad 3/
Kontrola plnenia uznesení - bez pripomienok.

ad 4/
Za náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ bol po zosnulom MUDr. Zimáčkovi určený Mgr. Zorán Ardamica. Mestské zastupiteľstvo si minútou ticha uctilo pamiatku MUDr.Zimáčeka a potom predsedkyňa mestskej volebnej komisie prečítala výsledok výberu mestskej volebnej komisie. Mgr.Z.Ardamica zložil do rúk primátora zákonom určený sľub poslanca.

ad 5/
K novelizácii VZN o parkovaní motormových vozidiel mal pripomienku:
RSDr. Cerovský: či sa nezníži zisk z parkovacích kariet predajom za vyššiu cenu?
Ing. Olšiaková: príjem bude vyšší pri adekvátnej kontrole.
Mgr. Šufliarsky: či parkovacie karty už zakúpené zostanú v platnosti?
Ing. Olšiaková: budú naďalej platné.
p. primátor: návrh vyplýva z toho, že mesto Lučenec má najlacnejšie taxy v porovnaní s ďalšími mestami.
Hlasovanie č.3: 24,3,2 s doplnením zvýšenej kontroly zo strany Mestskej polície v Lučenci.

ad 6/
VZN o pravidlách poradovníka na nájomné byty:
p. primátor: mesto má niekoľko desiatok nájomných bytov a pripravuje sa tento rok zhruba ďalších 25 až 30 nájomných bytov. Financované budú z časti z dotácií štátneho rozpočtu a z časti z rozpočtu mesta. Takto získané byty 1.kategórie by mali slúžiť na umiestnenie mladých rodín. Podmienkou pridelenia je nájom na dobu určitú a preukázanie sa účastníctvom v niektorej forme stavebného sporenia.
Hlasovanie č.4 o materiáli okrem prílohy; 31,0,1

ad 7/
Mgr. Blahútová: rozprávala sa s poslancom Dirbákom a chcela by navrhnúť stiahnutie materiálu z rokovania a dať ho na vyjadrenie sociálnej komisii.
Mgr. Jezný, predseda BK: materiál je z legislatívneho hľadiska čistý. BK sa nechce vyhnúť zodpovednosti, ale umožniť občanom čo najrýchlejšie vybaviť formality. Posudkový lekár by nehral rozhodujúcu úlohu, váha rozhodnutia by spadala na ošetrujúceho lekára. Osobne sa cíti dotknutý, pretože bytová komisia je veľmi seriózna a pracovníci bytového referátu tiež, prejednali to aj s právnym oddelením a nepredložili by materiál, keby nebol seriózne pripravený.
pán primátor: včera sa zúčastnil niekoľkých jednaní - žiadny lekár nevydá žiadne potvrdenie, lebo mu to zákon neukladá. Lekár bude žiadať poplatok. Máme komisie, pracujú zodpovedne a šetrením je možné zistiť, či niekto má tažkosti.
Mgr. Lukačovičová: od 1.júla 1999 nadobúda účinnosť nový zákon. Zrušil povinnosť podávať posudky, preto sa to musí upraviť vo VZN.
p. primátor: mohli by sme sa dohodnúť na doplnení ustanovenia do VZN: "bytová komisia pri svojom rozhodnutí zohľadňuje výsledky šetrenia sociálnej komisie...".
Mgr. Lukačovičová: robilo to oddelenie soc. vecí
Mgr. Blahútová: myslela na to, že sociálna komisia by sa mala vyjadriť k takejto veci a chcela len, aby materiál išiel do komisie nie kvôli obsahu, ale kvôli vyjadreniu sa.
MUDr. Mihalovics st.: ak bolo spomínané, že preukaz ZŤP stačí, títo ľudia by sa dostali do poradia, obvodní lekári by mohli robiť tieto posudky.
p. primátor: podľa zákona nemá bytová komisia práva takéto potvrdenia žiadať.
Ing. Klochan: zákon neprikazuja ani nezakazuje, byty sú klasické nájomné byty. Sú to byty osobitného určenia v domoch osobitného určenia. Posudzovanie bude dosť komplikované, keď zdravotný stav bude posudzovaný človekom, ktorý nie je na to odborníkom.
p. primátor: pokiaľ komisie nedospejú k jednoznačnému záveru, môžu si ešte od žiadateľa vyžiadať potvrdenie o jeho zdravotnom stave.
MUDr. Mihalovics ml.: vážne postihnutí majú už potvrdenie - posudkový nález.
Hlasovanie č.5 o materiáli s pripomienkou: bytová komisia pri svojom rozhodovaní zohľadňuje stanovisko sociálnej komisie - za 30, proti O, zdrž. sa. 1

ad 8/
Správa o plnení rozpočtu

ad 9/
Stanovisko HK:
Ing. Klochan - výklad k svojmu stanovisku:
V rozpočtovom hospodárení v roku 1999 boli 3 rušivé elementy:
1/ útlm investičných prostriedkov
2/ nebezpečný nárast pohľadávok po lehote splatnosti - veľa penálov
3/ úverová zaťaženosť - dlhová služba v dlhovej službe je problematický úver v bytovej výstavbe firmy Garden, situácia sa rieši dosť dlhé obdobie, alternatívy sú navrhnuté.

PhMr. Černák: znamená to, že budeme pokračovať v podpore akcie byty Garden z prostriedkov Mesta?
Na str.9 chýbajú rozpočtované prostriedky na budovu Okresného úradu.
Ing. Balážová: nechceme, aby dlh firmy Garden šiel z rozpočtu mesta. Je to rádovo 4 mil. Sk, ktoré sme poukázali z nášho rozpočtu na uhradenie záväzku fyzických osôb. Keďže ide o komplex veľmi zložitých zmlúv, ide to pomalšie. výdavky z OkÚ sa nerozpočtujú, lebo na druhej strane nám z budovy plynú príjmy.

Hlasovanie č.6 o návrhu uznesenia k rozpočtu: 29,0,0
Hlasovanie č.7 o návrhu uznesenia k stanovisku HK: 28,O,0

ad 10/
Správa ÚIK - bez pripomienok.
Hlasovanie č.8 za návrh uznesenia: 30,O,O

ad 11/
Žiadosti o odpredaj nehnuteľností:
1/ Okresný úrad, odpredaj parc. č. 3226/1
Mgr. Oravcová: prosí o podporu odpredaja za 1 Sk, aby mohli získať granty z fondov, 3600 Sk zaplatia za prevod, ak sa odsúhlasí symbolická cena.
p. primátor navrhol uznesenie: MsZ schvaľuje odpredaj za symbolickú 1 Sk, ak bude doriešené uhradenie dane.
Hlasovanie č. 9: 26,O,O
2/ Jozef Krnáč, odpredaj parc.č.6412/15 za cenu v zmysle cenového predpisu: hlasovanie č.10: 27, O, O
3/ Miroslav Matuška, uzatvorenie zámennej zmluvy
Mgr. Černák: v prípade, že by boli pozemky cenove adekvátne, ale územný plán by určoval, že tam bude administratívna budova a niekto by tam chcel stavať niečo iné, bolo by to možné?
p. Vámoš: muselo by to súhlasiť s ÚP a muselo by sa vypísať výberové konanie.
Hlasovanie č. 11: 16,7,3
Opakované hlasovanie za návrh: neschvaľuje uzatvorenie zámennej zmluvy so žiadateľom: H č.12: 26, O, l
4/ Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. B.Bystrica
Hlasovanie č.13 za návrh MR /165 Sk/m2/: 27, O, O
5/ Odpredaj parciel - zabratých plôch súkromnými osobami na ul. Gagarinovej na Kozom potoku za cenu v zmysle cenového predpisu
/návrh MR/ okrem parc. č. 7058/11
Hlasovanie č.14: 29, O, O
6/ Hlasovanie č.15 o odpredaji parciel pod existujúcimi garážami za cenu 150 Sk/m2: 28,0,O
7/ Výber lokalít na umiestnenie predajných stánkov:
p. Vámoš: je to výsledok zmapovaného stavu lokalít, nie je snaha zaplieniť mesto predajnými stánkami. Komisia považuje za potrebné uspokojiť potreby žiadateľov v lokalite 16 a 17 /nové/.
Mgr. Blahútová: súhlasí s vyjadrením mestskej rady, ale za mestskou tržnicou by mali byť postavené. Buď nech sa hlasuje o každom zvlášť, alebo nech platia staré + l nová /č.16/.
Ing. Zubová: okrem štúdie nám. Republiky existuje aj projekt na opravu Ymcy, ktorý krásne rieši trávnatú časť. Nedávať tam stánky.
MUDr. Slivka: na Vajanského ul. navrhuje iba autobusovú zastávku bez stánku.
p. primátor: požiadavka na výstavbu krytej zastávky vyšla od obcí, čakajú tam ľudia na spoje, ktoré ich vezú domov. Hľadal sa podnikateľský subjekt, ktorý by to v rámci svojej aktivity postavil. Celý areál - výstavba NBS.
MUDr. Suhányi: je dosť alergický na túto tému. Je zásadne proti, tento problém by tu nemal byť. Dávno sú schválené miesta pre stánky, stánok je dočasné podnikanie. Treba, aby boli vo vnútorných dvoroch. Prosí, aby sa táto problematika nerozvíjala a aby sa ponúkali len tie miesta, ktoré už boli schválené.
Hlasovanie č.16 o 2 nových miestach /16 a 17/: 22,2,5

ad 12/
Správa o činnosti SMŠ:
MUDr. Brunčák: či sa plánujú finančné prostriedky na chodník v lesoparku?
p. Lepáček: tažko sa udržiava, vandalizmus nemá konca. Chcú dať do poriadku odpočinkovú časť, je to dosť nákladná vec.
Hlasovanie č.17: 24,0,1

ad 13/
Správa o činnosti MsKS: Bez pripomienok.
Hlasovanie č.18: 25,0,1

ad 14/
Správa o likvidácii PSaV: Bez pripomienok.
Hlasovanie č.19: 23.1,1

Správa o likvidácii NRaH: MsZ určuje termín likvidácie na 30.9.2000.
Hlasovanie č. 20: 25,O,O

ad 15/
Správa o kontrolnej činnosti - bez pripomienok.
Hlasovanie č.21: 24,O,O

ad 16/
Návrh na úpravu platu primátora mesta v zmysle zák.253/1994 Z.z. predniesol predseda EK Ing. Gonda.
Hlasovanie č.22: 26.1,0

ad 17/
Návrh EK a mestskej rady na odmeny za 1.štvrťrok 2000 predniesol Ing. Gonda.
Na základe návrhu predsedov politických klubov bol návrh vzhľadom na finančnú situáciu na odmenu primátora mesta 40%, na odmenu viceprimátora mesta 32% a hlavného kontrolóra 32 %, čo je 80 % zo sumy predstavujúcej odsúhlasené maximum odmien. Mestská rada odporúča návrh schváliť.
Mgr. Oravcová: dáva návrh na tajné hlasovanie k tomuto bodu.
Ing. Gonda dal hlasovať.
Hlasovanie č.23: 13,4,8
Hlasovanie č.24 o prestávke na návrh Mgr. Oravcovej: 13,7,4
Hlasovanie č.25 o volebnej komisii: Mgr. Brezňan, RSDr. Cerovský, MUDr. Mihalovics Tibor
Ing. Gonda: je tu návrh mestskej rady a ekonomickej komisie a návrh Mgr. Oracovej - na lístku budú oba uvedené.
Protinávrh p. Oravcovej je:
20 % pre primátora mesta
16 % pre viceprimátora mesta
16 % pre hlavného kontrolóra
p. Bystriansky: preňho nie je podstatné, ako sa dohodli predsedovia klubov, padol tu poslanecký návrh - nech sa prednesie a nech sa o ňom hlasuje.
Hlasovanie č.26:
RSDr. Cerovský prečítal výsledky hlasovania - odmeny boli schválené nasledovne:
pre primátora mesta vo výške 20 %
pre viceprimátora mesta vo výške 16 %
pre hlavného kontrolóra vo výške 16 %

ad 18/
Správa o činnosti ZPOZ - bez pripomienok.
Hlasovanie č.27: 23,0,0

ad 19/
Interpelácie:
Mgr. Drugdová: nákladná stanica: vyváža sa odtiaľ drevo. Pri trati je nejaký nový podnik, kde pília drevo - aby si nakladali drevo z druhej strany. To isté robí od polovice leta do začiatku jari súkromná firma, ktorá prevzala uhoľné sklady /Bojoš/ znečisťovanie, hluk.
MUDr. Kuník: poďakoval v mene všetkých obyvateľov ulice Ing. Banskému a Ing.Olšiakovej za promptné vybavenie opravy ul. Benku.
p. Ardamica: pozval prítomných na prednášku "Regionálny rozvoj a stratégia regionálneho rozvoja" do Café Panorama o 15,00 h.
Ing. Zubová: lipová alej smerom do kúpeľov zarastá do chodníka, nepriechodnosť. Odstavujú sa tu autá počas futbalových zápasov. Potrebné je aj prenosné WC počas zápasov.
Pri bývalej čerpacej stanici na Haličskej ul. je priestor zašpinený 6 batériami - tesne nad potokom, ktorý tečie do parku - prosí o zásah MsP. - Odtokové vody z Rúbaniska I a II idú veľkým kanálom, Mepos ich nikdy neskontroluje, po veľkých búrkach sa zanesie prepadová rúra, mreža je zapchatá plastom, vreciami odpadu, voda tečie po chodníku.

ad 20/
Schválenie členov do Rady školy na OU Haličská 80: návrh mestskej rady bol p. Vámoš a MUDr. Kuník.
Hlasovanie č.28 - technická závada
Opakované hlasovanie č.29: 23,0,0

ad 21/
Ing. Zubová: vzhľadom k tomu, že p. Z. Ardamica bol v komisi za občanov, navrhujú náhradu Ing. Milana Jahodníka alebo Mgr. Janu Murgašovú, ktorú by uprednostnili kvôli aktívnej spolupráci s komisiou.
Hlasovanie č.30 za p. Murgašovú - 24,0,1
Mgr. Drugdová: na uvoľnené miesto po MUDr. Zimáčekovi navrhujú schváliť p. Zorána Ardamicu.
Hlasovanie č.31: 24,0,1


Primátor mesta: Prednosta MsÚ
MUDr.Jozef Murgaš Ing. Emil Pápai

Overovatelia:
RSDr. Ján Vaculčiak
Ing. Milan Géci

Zapísala:
Mgr. Z. Nozdrovicziová

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka