Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2000

Zasadanie zo dňa 23.3.2000

Uznesenie z mimoriadneho mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 23. 3. 2000

1. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
Uznesenie č.14/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje za overovateľov zápisnice a za zostavovateľov uznesenia: Mgr. Blahútovú a MUDr. Fízeľa.

2. Transformácia akciových spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou mesta - založenie Prvej mestskej a. s. v Lučenci.
Uznesenie č.15/2000
MsZ v Lučenci nesúhlasí s transformáciou akciových spoločností so stopercetnou majetkovou účastou Mesta - založením Prvej mestskej a.s. Lučenec.

3. Žiadosti o delegovanie zástupcu Mestského zastupiteľstva v Lučenci do rady školy.
Uznesenie č.16/2000
MsZ v Lučenci schvaľuje zástupcov do Rady školy nasledovne:

1/ MŠ Rúbanisko I/16: Mgr. Jezný a Mgr. Brezňan.
2/ MŠ Rúbanisko II/2: MUDr. T. Mihalovics a A. Dobšinská
3/ MŠ Rúbanisko II/1: P. Filčík a MUDr. P. Brunčák
4/ MŠ Zvolenská cesta 19: MUDr. Zs. Mihalovics a E. Rusnáková
5/ MŠ Štefánika 12: M. Šufliarsky a Ing. D. Zubová
6/ MŠ Dr. Herza 5: Mgr. Drugdová a Ing. Olšiaková
7/ MŠ SRR: Mgr. Murgaš a PhMr. Černák
8/ MŠ Hurbanova: N. Krišta a MUDr. Suhányi
9/ MŠ Fiľakovská: E. Kostíniová a Mgr. Ardamica
10/ MŠ D. Matejovie: RSDr. Vaculčiak a A. Dobšinská
11/ MŠ Opatová: PhDr. Káčeríková a J. Juhaniak
12/ ZŠ Kubínyiho nám. 6: MVDr. Acél a Mgr. M. Jezný
13/ ZŠ Ul. Vajanského 47: RSDr. Vaculčiak a p. Nosáľ
14/ ZŠ Novomeského: Mgr. M. Jezný a Ing. J. Čavoj
15/ ZŠ Haličská 8: Mgr. Drugdová, Ing. Géci
16/ ZŠ Haličská 7: Mgr. D. Jezný a MUDr. Fízeľ
17/ ZŠ Masarykova 9: Ing. J. Čavoj a PhDr. Hundžová
18/ ZŠ Opatová: Ing. P. Čavoj a J. Bystriansky
19/ ZŠ s vyuč.j.maď., Kármána 5: F. Ardamica a L. Brusznyai
20/ ZŠ interná pre sluch. post.: Ing. Zubová a PhDr. Jakubove
21/ Osobitná škola, Zvolenská: P. Dirbáka a Ing. Morháč
22/ Gymnázium B.S.T.: MUDr. Murgaš a MUDr. Mičko
23/ Ped.a soc.akad.: RNDr. Straško a F. Ardamica
24/ Obchodná akadémia: Mgr. J. Šufliarsky a J. Juhaniak
25/ Stredná zdravotnícka škola: MUDr.Fízeľ a MUDr. Kupcová
26/ SPŠ stavebná: L. Vámoš a RSDr. Cerovský
27/ SPŠ odevná, Gemerská cesta: MVDr. Acél a Ing. P. Čavoj
28/ Hotelová akadémia: MUDr. Gáfrika a N. Krišta
29/ Stredná poľnoh. škola: Ing. Morháč a RSDr. Cerovský
30/ SOU dopravy a služieb: Mgr. Blažej a JUDr. Ilčík
31/ SOU stavebné: Ing. Kalinský a MUDr. Kollár
32/ SOU obch. a text., Haličská: Mgr. Oravcová a J. Bystriansky
33/ Základná umelecká škola: MUDr. Mičko a RNDr. Straško
34/ Školská rada Krajského úradu B.B.: Mgr. Blahútová
35/ Školská rada Okresného úradu Luč.: PhDr. Ďurišková
36/ Prvé súkromné gymnázium Fándlyho 5: PhDr. Káčeríková

Primátor mesta:
MUDr. Jozef Murgaš

Zostavovatelia:
Mgr. E. Blahútová
MUDr. E. Fízeľ

Zápisnica z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 23. marca 2000

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie zostavovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice.
3. Transformácia a.s. so stopercentnou majetkovou účasťou Mesta - založenie Prvej mestskej a.s.
v Lučenci.
4. Žiadosti o delegovanie zástupcu mestského zastupiteľstva do Rady školy.
5. Záver.

Rokovanie

ad 1/
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril pán primátor MUDr. Jozef Murgaš.
Prítomných bolo 42 poslancov, prizvaný generálny riaditeľ firmy Castor and Pollux Ing. Badžgoň.

ad 2/
Za overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia boli schváleni: MUDr. Fízeľ a Mgr. Blahútová.
Hlasovanie: 41,0,1
Za skrutátorov /techn. závada hlasovacieho zariadenia/ boli určení: Mgr. Lukačovičová a RNDr.Cífer.
Hlasovanie: 42,0,0

Za tajné hlasovanie o transformácii /návrh poslanca Ing. J. Čavoja/ bolo 42 poslancov - jednomyseľne.

ad 3/
Na úvod dostal slovo Ing. Badžgoň.
- vlastník by nemal zasahovať do činnosti managementu
- v prípade nespokojnosti ho môže odvolať
- jediná dobrá alternatíva rozhodovania je 50% : 50%
- obaja /aj primátor aj MsZ to vedia zablokovať/
- toto nie je holding, a.s. bude mať niekoľko divízií, ktoré budú riadiť činnosti
Mgr. Černák: stanovisko poslaneckého klubu strany zelených: nesúhlasia s tým, aby majiteľ nemal možnosť rozhodovať o tom, aby odvolal zlý management
čl.4 bod 2 základné imanie - techn. chyba /opraviť do 30 dní od zápisu do obchodného registra/
čl.5 bod 2 návrh - akcie na meno
bod 2 návrh - ak zostanú na doručiteľa - vyriešiť neprevoditeľnosť, takto ich môže previesť
primátor ako štatutár
S týmto súvisí čl.13 zvyšovanie základného imania. Chýba tu práca s akciami - ak bude výzva na upisovanie, môže ich získať hocikto /ak sú prevoditeľné/.
čl.7 bod 1 odst. 2 doplniť. "právomoci VZ vykonáva MsZ"
čl.7 bod 4 zmeniť na "voľba a odvolanie všetkých členov predstavenstva", ostatné vynechať.
Ako zvolá hocikto z obyvateľov VZ, keď je len jediný akcionár, ak niečo zistí? Treba to doplniť o možnosti zvolania VZ, všade tam, kde je spomenutý akcionár, treba doplniť, v akých dimenziách má práva, napr. zvolať DR.
Takisto v čl. 15.
Pán primátor: bol to poslanecký návrh? Treba to odovzdať písomne spracovateľom uznesenia.
Ing. Badžgoň: mesto má právo odvolať cez valné zhromaždenie predstavenstvo.
čl. 4 bod 2 - správna oprava.
čl. 5 bod 2 - nám je to jedno, ale neexistuje spôsob ako previesť akcie, to nie je prevod, ale predaj. Do SCP sa musia odovzdať dokumenty o nadobudnutí akcií, je to prísny právny úkon, štatutár by spáchal trestný čin.
čl. 7 VZ určuje, akým spôsobom sa môžu previesť akcie. Je to v stanovách v čl. 13, ale aj tak je zákon vyššia norma ako štatút. Valné zhromaždenie sa nedá obísť.
čl. 7 pôsobnosť VZ: žiaden obyvateľ tohto mesta nie je vlastníkom majetku mesta. Poslanci sú volení, aby spravovali majetok mesta. Mesto je právnickou osobou. Do výkonu mesta nemôže zasahovať žiadny obyvateľ. To isté je v akciovej spoločnosti: valné zhromaždenie by malo slúžiť na to, aby fungovalo ako mantinely. Generálny riaditeľ musí pracovať, kontrolovať ho môže VZ cez dozornú radu. Výkon činnosti riadi predstavenstvo a DR.
čl. 7 bod 7 - obyvateľ mesta nemôže prísť a žiadať o zvolanie valného zhromaždenia, postup je iný.
MUDr. Mičko: prečo neboli akceptované pripomienky poslaneckých klubov, máme pred sebou ten istý návrh ako pred cca 6 týždňami. Všetky poslanecké kluby majú pripravené písomné návrhy k materiálom. Treba to prebrať, pripraviť nové stanovy s alternatívnymi návrhmi a definitívne stanovy odsúhlasiť po tom, keď budú takto pripravené a prebraté.
p. primátor: ak schválime transformáciu, budeme pracovať na stanovách.
MUDr. Mičko: dopracovať stanovy na základe dnešnej diskusie a pripomienok.
Hlasovanie o návrhu MUDr. Mičku: 27,0,12.
Mgr. Blahútová: hovorilo sa o tom, či schválime transformáciu.

Každý, kto by o tom hlasoval, by mal mať predstavu o veci. Hrozí aj to, že transformáciu schválime a nikdy sa nedohodneme na stanovách.
MUDr. Zs. Mihalovics: návrh stanov a transformácie sú 2 neoddeliteľné veci. Po technickej stránke je zaujímavé v dôvodovej správe - uvedené je, že transformácia umožní presun oblastí zaťažujúcich mestský rozpočet. Akým spôsobom? Či tá spoločnosť bude napríklad stavať zimný štadión? Ako to bude fungovat?
v čl. 2 v bode 7 organizačnej štruktúry generálny riaditeľ je menovaný predstavenstvom. Tiež je zvláštne, že úsek riaditeľa tvorí 5 členov predstavenstva. V dozornej rade je MsZ zastúpené 3 poslancami. Nemá tam väčšinové zastúpenie.
bod 3 organizačnej štruktúry: "priama prepojenosť prostredníctvom dozornej rady" - ako to chápať?
p. prednosta: vytvárajú sa predpoklady k tomu, že aj také organizácie, ako je Správa mestských športovísk, MsKS sa postupne pretransformujú do tejto veľkej a.s. Takisto ako aj MT a SML.
Ing. Klochan: k zastúpeniu. V pripomienkach boli alternatívy do stanov: ak sa tu odsúhlasia, tak sa to tam zapracuje. Jedna bola napr. zvýšenie počtu poslancov v predstavenstve, iná o zlúčení divízie 3 a 4 /DÚ/. Dozorná rada dnes nemá profesionálnych kontrolórov, preto sú tam do novej a.s. zabudované tieto funkcie. Kontroling a interný audit slúžia na priebežné monitorovanie zaobchádzania s finančnými prostriedkami.
Ing. Badžgoň: nehovoril o tom, že generálny riaditeľ sa zodpovedá valnému zhromaždeniu a že je to v stanovách, ale to bola iba jedna pripomienka klubu. Spomínalo sa tu, že by mali byť zapracované pripomienky do stanov - ale sú na 80 % irelevantné, lebo vyplývajú zo zákona a mnohé si odporujú.
Ešte musí podotknúť, že tu sa hovorí len o MsZ, ale je tu aj primátor, malo by sa dbať na vyváženosť.
Treba definovať pomer, schváliť počet členov DR a predstavenstva.
Prečo sa teraz rieši štadión? Nikdy nie je možné urobiť dokonalé stanovy ihneď, môžu sa potom doplniť podľa návrhov.
p. primátor: kontrolná činnosť je nezávislá od vedenia.
Ing. Badžgoň: neexistuje, aby riaditelia divízií neboli v predstavenstve. /Operatívnosť, výkonnosť/.
MUDr. Mihalovics: účelom mestského podniku je vyprodukovať zisk, ktorý by mal byť použitý na mesto. Nie je jasné, ako sa mesto dostane k prípadnému zisku.
Ing. Badžgoň: peniaze, ktoré mestská a. s. zarobí, nemôžu byť pre mesto, ale pre mestskú a.s. Za 2 roky sa spýta daňový úrad, prečo a.s. nemá zisk? Zo zákona sú povinní vytvárať zisk. Zisk investujú. Pokiaľ by zisk chcelo dostať mesto, musí sa zdaniť.
MUDr. Mičko: navrhol vyhlásiť prestávku, nech sa stretnú predsedovia poslaneckých klubov a nech sa hlasuje o tom, či vôbec chcú transformáciu v tejto podobe. Nevidí možnosť sa nedohodnúť. 4 hodiny sa razpráva o ničom.
Mgr. Blahútová: jediní, ktorí boli ochotní hlasovať za transformáciu na MR, boli poslanci SDĽ. Hovorilo sa o tom, aby sa neoddeľovalo hlasovanie o transformácii od stanov. Treba, aby poslanci, ktorí sú nerozhodní, mali jasnú predstavu o tom, ako tá spoločnosť funguje.

Vyhlásenie 15 min. prestávky.

Ing. Badžgoň k Stanovám:
čl. 7 odst. 2 "zvoleného člena alebo členov" - tu nie je myslené, že jeden člen, ale aj 45. Nie je možné, aby výkonný management konal inak, než podľa toho, čo schváli VZ. Keď sa skončí účtovný rok, spraví sa uzávierka a návrh na rozdelenie zisku sa podľa zákona predloží valnému zhromaždeniu. Začiatkom nasledujúceho roka sa predloží valnému zhromaždeniu plán práce na budúci rok. Radí schváliť prvé stanovy a zaviazať prípravnú skupinu k tomu, aby do určeného času znovu zvolali VZ, kde sa stanovia pravidlá. Takto sa hatí proces.
Ing. Zubová: niekoľko amatérskych pripomienok. Má skúsenosti z predchádzajúceho prevodu majetku mesta do určitých spoločností a nerada by odišla z 2. volebného obdobia s pocitom, že zdvihla za niečiu ruku, za čo nemala. napr. YMCA - kto podsunul majetok YMCY do a.s. SPOOL - ešte bude musieť zistiť.
- doplniť návrh organizačnej štruktúry /tam, kde sa odvoláva na obč. zákonník o citáciu/.
p. Vámoš: pripomienky k stanovám - pripomienky poslaneckého klubu HZDS sa nepremietli do materiálov. V súčasnej podobe nebude priechodný. K článku o odvolávaní generálneho riaditeľa: ako ho odvolajú vlastní ľudia, riaditelia divízií? Navrhovali z 9 členov predstavenstva 5 poslancov /čl.8 ods.2/ alebo 11-členné predstavenstvo /v tom riaditelia divízií - čl.9 ods.3/
- Dozorná rada - zo 7 členov 4 poslanci /čl.5 ods. 2/ a akcie dať na meno.
Navrhuje ukončiť rozpravu a prikročiť k tajnému hlasovaniu.

Pán primátor dal hlasovať o ukončení rozpravy a pokračovaní v diskusii o stanovách.
Hlasovanie: 34,0,2
Tajné hlasovanie - komisia s predsedom RSDr. Cerovským.

PhDr. Jakubove: celý problém spočíva v tom, že jednotlivé poslanecké kluby vyjadrili svoju nespokojnosť s tým, že do návrhu neboli zapracované ich pripomienky. Za týmto dokumentom je práca ľudí, názor sa dá vyjadriť aj hlasovaním.
p. primátor: stanovy sa dopracujú na základe pripomienok a budú predložené na ďalšom zasadnutí.
p. Bystriansky: príprava tohto materiálu je, aká je. Nechce nikomu vstupovať do svedomia. Zámerom MsZ je transformovať. Mali sme mestské rady, zišli sa kluby, ani jedna vážnejšia pripomienka sa nedostala do materiálu. Potom to navonok môže vyznieť tak, že nie je záujem transformovať. Treba počúvať MSZ a hľadať kompromisy, netreba brať MsZ tak, že je tu na to, aby zdvihlo ruky - poslanci chcú pracovať.
Informácia o sčítaní tajného hlasovania: Dr. Cerovský - bolo 42 platných hlasov, 9 bolo za transformáciu, proti 25 a zdržalo sa 8 poslancov.
Dr. Jakubove : máme odhlasované uznesenie. Teraz sme sa vyjadrili, že nesúhlasíme s transformáciou. Vznikla patová situácia. Prípravné práce skončili, teraz nebude transformácia. Prosí o presné vyčíslenie nákladov, vyplývajúcich z prípravy na transformáciu. O koľko korún pripravila skupina mesto a my poslanci tým, že sme neodsúhlasili transformáciu ako takú, keď sme ju už raz odsúhlasili. Poprosí pána prednostu o informáciu na MsZ.

ad 4/
Návrh na zástupcov mestského zastupiteľstva do rád škôl:
1/ MŠ Rúbanisko I/16: Mgr. Jezný a Mgr. Brezňan.
2/ MŠ Rúbanisko II/2: MUDr. T. Mihalovics a A. Dobšinská
/28,2,1/
3/ MŠ Rúbanisko II/1: P. Filčík a MUDr. P. Brunčák
4/ MŠ Zvolenská cesta 19: MUDr. Zs. Mihalovics a E. Rusnáková
5/ MŠ Štefánika 12: M. Šufliarsky a Ing. D. Zubová
/21,2,6/ /27,1,2/
6/ MŠ Dr. Herza 5: Mgr. Drugdová a Ing. Olšiaková
7/ MŠ SRR: Mgr. Murgaš a PhMr. Černák
8/ MŠ Hurbanova: N. Krišta a MUDr. Suhányi
9/ MŠ Fiľakovská: E. Kostíniová a Mgr. Ardamica
10/ MŠ D. Matejovie: RSDr. Vaculčiak a A. Dobšinská
11/ MŠ Opatová: PhDr. Káčeríková a J. Juhaniak
12/ ZŠ Kubínyiho nám. 6: MVDr. Acél a Mgr. M. Jezný
/30,0,2/ /18,2,3/
13/ ZŠ Ul. Vajanského 47: RSDr. Vaculčiak a p. Nosáľ
14/ ZŠ Novomeského: Mgr. M. Jezný a Ing. J. Čavoj
15/ ZŠ Haličská 8: Mgr. Drugdová, Ing. Géci
16/ ZŠ Haličská 7: Mgr. D. Jezný a MUDr. Fízeľ
17/ ZŠ Masarykova 9: Ing. J. Čavoj a PhDr. Hundžová
18/ ZŠ Opatová: Ing. P. Čavoj a J. Bystriansky
19/ ZŠ s vyuč.j.maď., Kármána 5: F. Ardamica a L. Brusznyai
20/ ZŠ interná pre sluch. post.: Ing. Zubová a PhDr. Jakubove
21/ Osobitná škola, Zvolenská: P. Dirbáka a Ing. Morháč
22/ Gymnázium B.S.T.: MUDr. Murgaš a MUDr. Mičko
/26,1,3/ /29,0,2/
23/ Ped.a soc.akad.: RNDr. Straško a F. Ardamica
24/ Obchodná akadémia: Mgr. J. Šufliarsky a J. Juhaniak
/28,2,2/ /23,2,7/
25/ Stredná zdravotnícka škola: MUDr.Fízeľ a MUDr. Kupcová
26/ SPŠ stavebná: L. Vámoš a RSDr. Cerovský
/29,0,0/ /27,2,3/
27/ SPŠ odevná, Gemerská cesta: MVDr. Acél a Ing. P. Čavoj
28/ Hotelová akadémia: MUDr. Gáfrika a N. Krišta
29/ Stredná poľnoh. škola: Ing. Morháč a RSDr. Cerovský
30/ SOU dopravy a služieb: Mgr. Blažej a JUDr. Ilčík
31/ SOU stavebné: Ing. Kalinský a MUDr. Kollár
32/ SOU obch. a text., Haličská: Mgr. Oravcová a J. Bystriansky
/26,4,1/ /26,0,4/
33/ Základná umelecká škola: MUDr. Mičko a RNDr. Straško
34/ Školská rada Krajského úradu B.B.: Mgr. Blahútová
35/ Školská rada Okresného úradu Luč.: PhDr. Ďurišková
36/ Prvé súkromné gymnázium Fándlyho 5: PhDr. Káčeríková

ad 5/
Záverom pán primátor poďakoval prítomným za účasť.

Primátor mesta: Prednosta MsÚ
MUDr. Jozef Murgaš Ing. Emil Pápai

Overovatelia:
MUDr. Emanuel Fízeľ
Mgr. Emília Blahútová

Zapísala:
Mgr. Nozdrovicziová


Zápisnica z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 23. marca 2000

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie zostavovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice.
3. Transformácia a.s. so stopercentnou majetkovou účasťou Mesta - založenie Prvej mestskej a.s.
v Lučenci.
4. Žiadosti o delegovanie zástupcu mestského zastupiteľstva do Rady školy.
5. Záver.

Rokovanie

ad 1/
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril pán primátor MUDr. Jozef Murgaš.
Prítomných bolo 42 poslancov, prizvaný generálny riaditeľ firmy Castor and Pollux Ing. Badžgoň.

ad 2/
Za overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia boli schváleni: MUDr. Fízeľ a Mgr. Blahútová.
Hlasovanie: 41,0,1
Za skrutátorov /techn. závada hlasovacieho zariadenia/ boli určení: Mgr. Lukačovičová a RNDr.Cífer.
Hlasovanie: 42,0,0

Za tajné hlasovanie o transformácii /návrh poslanca Ing. J. Čavoja/ bolo 42 poslancov - jednomyseľne.

ad 3/
Na úvod dostal slovo Ing. Badžgoň.
- vlastník by nemal zasahovať do činnosti managementu
- v prípade nespokojnosti ho môže odvolať
- jediná dobrá alternatíva rozhodovania je 50% : 50%
- obaja /aj primátor aj MsZ to vedia zablokovať/
- toto nie je holding, a.s. bude mať niekoľko divízií, ktoré budú riadiť činnosti
Mgr. Černák: stanovisko poslaneckého klubu strany zelených: nesúhlasia s tým, aby majiteľ nemal možnosť rozhodovať o tom, aby odvolal zlý management
čl.4 bod 2 základné imanie - techn. chyba /opraviť do 30 dní od zápisu do obchodného registra/
čl.5 bod 2 návrh - akcie na meno
bod 2 návrh - ak zostanú na doručiteľa - vyriešiť neprevoditeľnosť, takto ich môže previesť
primátor ako štatutár
S týmto súvisí čl.13 zvyšovanie základného imania. Chýba tu práca s akciami - ak bude výzva na upisovanie, môže ich získať hocikto /ak sú prevoditeľné/.
čl.7 bod 1 odst. 2 doplniť. "právomoci VZ vykonáva MsZ"
čl.7 bod 4 zmeniť na "voľba a odvolanie všetkých členov predstavenstva", ostatné vynechať.
Ako zvolá hocikto z obyvateľov VZ, keď je len jediný akcionár, ak niečo zistí? Treba to doplniť o možnosti zvolania VZ, všade tam, kde je spomenutý akcionár, treba doplniť, v akých dimenziách má práva, napr. zvolať DR.
Takisto v čl. 15.
Pán primátor: bol to poslanecký návrh? Treba to odovzdať písomne spracovateľom uznesenia.
Ing. Badžgoň: mesto má právo odvolať cez valné zhromaždenie predstavenstvo.
čl. 4 bod 2 - správna oprava.
čl. 5 bod 2 - nám je to jedno, ale neexistuje spôsob ako previesť akcie, to nie je prevod, ale predaj. Do SCP sa musia odovzdať dokumenty o nadobudnutí akcií, je to prísny právny úkon, štatutár by spáchal trestný čin.
čl. 7 VZ určuje, akým spôsobom sa môžu previesť akcie. Je to v stanovách v čl. 13, ale aj tak je zákon vyššia norma ako štatút. Valné zhromaždenie sa nedá obísť.
čl. 7 pôsobnosť VZ: žiaden obyvateľ tohto mesta nie je vlastníkom majetku mesta. Poslanci sú volení, aby spravovali majetok mesta. Mesto je právnickou osobou. Do výkonu mesta nemôže zasahovať žiadny obyvateľ. To isté je v akciovej spoločnosti: valné zhromaždenie by malo slúžiť na to, aby fungovalo ako mantinely. Generálny riaditeľ musí pracovať, kontrolovať ho môže VZ cez dozornú radu. Výkon činnosti riadi predstavenstvo a DR.
čl. 7 bod 7 - obyvateľ mesta nemôže prísť a žiadať o zvolanie valného zhromaždenia, postup je iný.
MUDr. Mičko: prečo neboli akceptované pripomienky poslaneckých klubov, máme pred sebou ten istý návrh ako pred cca 6 týždňami. Všetky poslanecké kluby majú pripravené písomné návrhy k materiálom. Treba to prebrať, pripraviť nové stanovy s alternatívnymi návrhmi a definitívne stanovy odsúhlasiť po tom, keď budú takto pripravené a prebraté.
p. primátor: ak schválime transformáciu, budeme pracovať na stanovách.
MUDr. Mičko: dopracovať stanovy na základe dnešnej diskusie a pripomienok.
Hlasovanie o návrhu MUDr. Mičku: 27,0,12.
Mgr. Blahútová: hovorilo sa o tom, či schválime transformáciu.

Každý, kto by o tom hlasoval, by mal mať predstavu o veci. Hrozí aj to, že transformáciu schválime a nikdy sa nedohodneme na stanovách.
MUDr. Zs. Mihalovics: návrh stanov a transformácie sú 2 neoddeliteľné veci. Po technickej stránke je zaujímavé v dôvodovej správe - uvedené je, že transformácia umožní presun oblastí zaťažujúcich mestský rozpočet. Akým spôsobom? Či tá spoločnosť bude napríklad stavať zimný štadión? Ako to bude fungovat?
v čl. 2 v bode 7 organizačnej štruktúry generálny riaditeľ je menovaný predstavenstvom. Tiež je zvláštne, že úsek riaditeľa tvorí 5 členov predstavenstva. V dozornej rade je MsZ zastúpené 3 poslancami. Nemá tam väčšinové zastúpenie.
bod 3 organizačnej štruktúry: "priama prepojenosť prostredníctvom dozornej rady" - ako to chápať?
p. prednosta: vytvárajú sa predpoklady k tomu, že aj také organizácie, ako je Správa mestských športovísk, MsKS sa postupne pretransformujú do tejto veľkej a.s. Takisto ako aj MT a SML.
Ing. Klochan: k zastúpeniu. V pripomienkach boli alternatívy do stanov: ak sa tu odsúhlasia, tak sa to tam zapracuje. Jedna bola napr. zvýšenie počtu poslancov v predstavenstve, iná o zlúčení divízie 3 a 4 /DÚ/. Dozorná rada dnes nemá profesionálnych kontrolórov, preto sú tam do novej a.s. zabudované tieto funkcie. Kontroling a interný audit slúžia na priebežné monitorovanie zaobchádzania s finančnými prostriedkami.
Ing. Badžgoň: nehovoril o tom, že generálny riaditeľ sa zodpovedá valnému zhromaždeniu a že je to v stanovách, ale to bola iba jedna pripomienka klubu. Spomínalo sa tu, že by mali byť zapracované pripomienky do stanov - ale sú na 80 % irelevantné, lebo vyplývajú zo zákona a mnohé si odporujú.
Ešte musí podotknúť, že tu sa hovorí len o MsZ, ale je tu aj primátor, malo by sa dbať na vyváženosť.
Treba definovať pomer, schváliť počet členov DR a predstavenstva.
Prečo sa teraz rieši štadión? Nikdy nie je možné urobiť dokonalé stanovy ihneď, môžu sa potom doplniť podľa návrhov.
p. primátor: kontrolná činnosť je nezávislá od vedenia.
Ing. Badžgoň: neexistuje, aby riaditelia divízií neboli v predstavenstve. /Operatívnosť, výkonnosť/.
MUDr. Mihalovics: účelom mestského podniku je vyprodukovať zisk, ktorý by mal byť použitý na mesto. Nie je jasné, ako sa mesto dostane k prípadnému zisku.
Ing. Badžgoň: peniaze, ktoré mestská a. s. zarobí, nemôžu byť pre mesto, ale pre mestskú a.s. Za 2 roky sa spýta daňový úrad, prečo a.s. nemá zisk? Zo zákona sú povinní vytvárať zisk. Zisk investujú. Pokiaľ by zisk chcelo dostať mesto, musí sa zdaniť.
MUDr. Mičko: navrhol vyhlásiť prestávku, nech sa stretnú predsedovia poslaneckých klubov a nech sa hlasuje o tom, či vôbec chcú transformáciu v tejto podobe. Nevidí možnosť sa nedohodnúť. 4 hodiny sa razpráva o ničom.
Mgr. Blahútová: jediní, ktorí boli ochotní hlasovať za transformáciu na MR, boli poslanci SDĽ. Hovorilo sa o tom, aby sa neoddeľovalo hlasovanie o transformácii od stanov. Treba, aby poslanci, ktorí sú nerozhodní, mali jasnú predstavu o tom, ako tá spoločnosť funguje.

Vyhlásenie 15 min. prestávky.

Ing. Badžgoň k Stanovám:
čl. 7 odst. 2 "zvoleného člena alebo členov" - tu nie je myslené, že jeden člen, ale aj 45. Nie je možné, aby výkonný management konal inak, než podľa toho, čo schváli VZ. Keď sa skončí účtovný rok, spraví sa uzávierka a návrh na rozdelenie zisku sa podľa zákona predloží valnému zhromaždeniu. Začiatkom nasledujúceho roka sa predloží valnému zhromaždeniu plán práce na budúci rok. Radí schváliť prvé stanovy a zaviazať prípravnú skupinu k tomu, aby do určeného času znovu zvolali VZ, kde sa stanovia pravidlá. Takto sa hatí proces.
Ing. Zubová: niekoľko amatérskych pripomienok. Má skúsenosti z predchádzajúceho prevodu majetku mesta do určitých spoločností a nerada by odišla z 2. volebného obdobia s pocitom, že zdvihla za niečiu ruku, za čo nemala. napr. YMCA - kto podsunul majetok YMCY do a.s. SPOOL - ešte bude musieť zistiť.
- doplniť návrh organizačnej štruktúry /tam, kde sa odvoláva na obč. zákonník o citáciu/.
p. Vámoš: pripomienky k stanovám - pripomienky poslaneckého klubu HZDS sa nepremietli do materiálov. V súčasnej podobe nebude priechodný. K článku o odvolávaní generálneho riaditeľa: ako ho odvolajú vlastní ľudia, riaditelia divízií? Navrhovali z 9 členov predstavenstva 5 poslancov /čl.8 ods.2/ alebo 11-členné predstavenstvo /v tom riaditelia divízií - čl.9 ods.3/
- Dozorná rada - zo 7 členov 4 poslanci /čl.5 ods. 2/ a akcie dať na meno.
Navrhuje ukončiť rozpravu a prikročiť k tajnému hlasovaniu.

Pán primátor dal hlasovať o ukončení rozpravy a pokračovaní v diskusii o stanovách.
Hlasovanie: 34,0,2
Tajné hlasovanie - komisia s predsedom RSDr. Cerovským.

PhDr. Jakubove: celý problém spočíva v tom, že jednotlivé poslanecké kluby vyjadrili svoju nespokojnosť s tým, že do návrhu neboli zapracované ich pripomienky. Za týmto dokumentom je práca ľudí, názor sa dá vyjadriť aj hlasovaním.
p. primátor: stanovy sa dopracujú na základe pripomienok a budú predložené na ďalšom zasadnutí.
p. Bystriansky: príprava tohto materiálu je, aká je. Nechce nikomu vstupovať do svedomia. Zámerom MsZ je transformovať. Mali sme mestské rady, zišli sa kluby, ani jedna vážnejšia pripomienka sa nedostala do materiálu. Potom to navonok môže vyznieť tak, že nie je záujem transformovať. Treba počúvať MSZ a hľadať kompromisy, netreba brať MsZ tak, že je tu na to, aby zdvihlo ruky - poslanci chcú pracovať.
Informácia o sčítaní tajného hlasovania: Dr. Cerovský - bolo 42 platných hlasov, 9 bolo za transformáciu, proti 25 a zdržalo sa 8 poslancov.
Dr. Jakubove : máme odhlasované uznesenie. Teraz sme sa vyjadrili, že nesúhlasíme s transformáciou. Vznikla patová situácia. Prípravné práce skončili, teraz nebude transformácia. Prosí o presné vyčíslenie nákladov, vyplývajúcich z prípravy na transformáciu. O koľko korún pripravila skupina mesto a my poslanci tým, že sme neodsúhlasili transformáciu ako takú, keď sme ju už raz odsúhlasili. Poprosí pána prednostu o informáciu na MsZ.


ad 4/
Návrh na zástupcov mestského zastupiteľstva do rád škôl:
1/ MŠ Rúbanisko I/16: Mgr. Jezný a Mgr. Brezňan.
2/ MŠ Rúbanisko II/2: MUDr. T. Mihalovics a A. Dobšinská
/28,2,1/
3/ MŠ Rúbanisko II/1: P. Filčík a MUDr. P. Brunčák
4/ MŠ Zvolenská cesta 19: MUDr. Zs. Mihalovics a E. Rusnáková
5/ MŠ Štefánika 12: M. Šufliarsky a Ing. D. Zubová
/21,2,6/ /27,1,2/
6/ MŠ Dr. Herza 5: Mgr. Drugdová a Ing. Olšiaková
7/ MŠ SRR: Mgr. Murgaš a PhMr. Černák
8/ MŠ Hurbanova: N. Krišta a MUDr. Suhányi
9/ MŠ Fiľakovská: E. Kostíniová a Mgr. Ardamica
10/ MŠ D. Matejovie: RSDr. Vaculčiak a A. Dobšinská
11/ MŠ Opatová: PhDr. Káčeríková a J. Juhaniak
12/ ZŠ Kubínyiho nám. 6: MVDr. Acél a Mgr. M. Jezný
/30,0,2/ /18,2,3/
13/ ZŠ Ul. Vajanského 47: RSDr. Vaculčiak a p. Nosáľ
14/ ZŠ Novomeského: Mgr. M. Jezný a Ing. J. Čavoj
15/ ZŠ Haličská 8: Mgr. Drugdová, Ing. Géci
16/ ZŠ Haličská 7: Mgr. D. Jezný a MUDr. Fízeľ
17/ ZŠ Masarykova 9: Ing. J. Čavoj a PhDr. Hundžová
18/ ZŠ Opatová: Ing. P. Čavoj a J. Bystriansky
19/ ZŠ s vyuč.j.maď., Kármána 5: F. Ardamica a L. Brusznyai
20/ ZŠ interná pre sluch. post.: Ing. Zubová a PhDr. Jakubove
21/ Osobitná škola, Zvolenská: P. Dirbáka a Ing. Morháč
22/ Gymnázium B.S.T.: MUDr. Murgaš a MUDr. Mičko
/26,1,3/ /29,0,2/
23/ Ped.a soc.akad.: RNDr. Straško a F. Ardamica
24/ Obchodná akadémia: Mgr. J. Šufliarsky a J. Juhaniak
/28,2,2/ /23,2,7/
25/ Stredná zdravotnícka škola: MUDr.Fízeľ a MUDr. Kupcová
26/ SPŠ stavebná: L. Vámoš a RSDr. Cerovský
/29,0,0/ /27,2,3/
27/ SPŠ odevná, Gemerská cesta: MVDr. Acél a Ing. P. Čavoj
28/ Hotelová akadémia: MUDr. Gáfrika a N. Krišta
29/ Stredná poľnoh. škola: Ing. Morháč a RSDr. Cerovský
30/ SOU dopravy a služieb: Mgr. Blažej a JUDr. Ilčík
31/ SOU stavebné: Ing. Kalinský a MUDr. Kollár
32/ SOU obch. a text., Haličská: Mgr. Oravcová a J. Bystriansky
/26,4,1/ /26,0,4/
33/ Základná umelecká škola: MUDr. Mičko a RNDr. Straško
34/ Školská rada Krajského úradu B.B.: Mgr. Blahútová
35/ Školská rada Okresného úradu Luč.: PhDr. Ďurišková
36/ Prvé súkromné gymnázium Fándlyho 5: PhDr. Káčeríková

ad 5/
Záverom pán primátor poďakoval prítomným za účasť.

Primátor mesta: Prednosta MsÚ
MUDr. Jozef Murgaš Ing. Emil Pápai

Overovatelia:
MUDr. Emanuel Fízeľ
Mgr. Emília Blahútová

Zapísala:
Mgr. Nozdrovicziová


English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka