Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 15.1.2019

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 15.01.2019  (utorok) o 15.00 hod. v budove historickej Radnice Lučenec, Radná sála, prízemie.

Navrhovaný program:

1.Otvorenie - schválenie programu

2.Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

3.Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Lučenci

4.Schválenie - voľba členov stálych komisií mestského zastupiteľstva

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

5.Schválenie zástupcov mesta Lučenec v orgánoch spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

6.Delegovanie zástupcov mesta Lučenec za členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Ivana Jasenková Olšágová, vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

7.Kontrola plnenia uznesení

Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta

8.Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta

9.Zavedenie zberu triedeného odpadu (objemného odpadu) v meste Lučenec – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

10.Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec - kuchynský odpad – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

11.Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Lučenec s prítomnosťou MRK – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

12.Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Lučenci – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

13.Návrh na schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec

Predkladateľ: Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva SPOOL, a.s.

Spracovateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka SPOOL, a.s.

14.Schválenie rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lučenci

Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ

Spracovateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ

15.Návrhy a podnety poslancov

16.Interpelácie poslancov

Záver

 

     PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                               primátorka mesta

Súpis uznesení z  2.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 15.01.2019

 

UZNESENIE Č. 1/2019
K bodu programu: Otvorenie -  schválenie programu

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

s c h v a ľ u j e

A.1.  body programu  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  v Lučenci tak,  ako  boli  zverejnené v pozvánke  dňa   11.01.2019.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 2/2019
K bodu programu:

Schválenie overovateľov zápisnice,  zostavovateľov uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A. s c h v a ľ u j e:

 

 

A.1 za zostavovateľov uznesenia: Ing.  Branislav  Hámorník,   Mgr..  Branislav  Hrdlička

     

      

A.2. za overovateľov zápisnice :  MUDr.  Juraj  Pelč,  MUDr.  Zaher  Mahmoud

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

19 takto :

-za                    19

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     1

      

 

 

UZNESENIE Č. 3/2019
K bodu programu: Schválenie – voľba členov stálych komisií mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1  zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva v Lučenci, a to:

komisia financií, ekonomiky a majetku mesta,

komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a verejného poriadku,

komisia dopravy a údržby miestnych komunikácií,

komisia regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných a komunikačných technológií,

komisia školstva, vzdelávania, mládeže,

komisia športu, kultúry a tretieho sektoru,

komisia sociálna, zdravotná a bytová,

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Lučenec,

komisia na vyhodnotenie pripomienok k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta.

A.2  volebnú komisiu v zložení:

Predseda:  MUDr.  Juraj  Pelč

Členovia : Mgr.   Andrea   Moravčíková,  Ing. Michal  Kováč

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

 

UZNESENIE Č. 4/2019
K bodu programu: Schválenie – voľba členov stálych komisií mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  berie na vedomie

výsledky volieb členov stálych komisií mestského zastupiteľstva, zvolenie členov:

A.1 do komisie financií, ekonomiky a majetku mesta

   členov z radov poslancov:

   Ing. Peter  Grenda, Ing.  Michal  Kováč,  PhDr. Ing. Pavol  Krížo PhD., MBA

   členov z radov  občanov mesta:

   Helena  Ambróšová,  Vladimír  Halaj, Ing.  Miroslav  Miadok,  Ing.  Kvetoslava  Dedinská

   predsedu:

    Ing.  Elena  Uličná

A.2 do komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a verejného poriadku

    členov z radov poslancov:

    Ing.  arch. Ivan  Siláči  PhD.,  Ing.  Rút Olšiaková,  Ing.  arch.  Anna  Václavíková,  

    členov z radov občanov mesta:

     RNDr.  Norbert  Uhrík,   MUDr.  Peter  Brunčák,  Lukáš  Miadok,  Bc.  Ján Miadok

    predsedu:

   Mgr.  Jozef  Kramec

 

A.3 do komisie dopravy a údržby miestnych komunikácií

      členov z radov poslancov:

Ing. arch. Anna  Václavíková, PhDr. Ing. Pavol  Krížo PhD.,  MBA,  Ing. arch. Ivan  Siláči PhD., 

      členov z radov občanov mesta:

Ladislav  Bánsky,  Miroslav  Matúška,  JUDr.  Vladimír  Marko,  Martin  Kašina

      predsedu:

Ing.  Branislav  Hámorník

A.4 do komisie regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných a komunikačných technológií

       členov z radov poslancov:

Tomáš  Šúrik,  Ing.  Roman  Konečný,  JUDr.  Renáta  Endrődyová, 

       členov z radov občanov mesta:

Ing.  Radovan  Škantár,  JUDr.  Bc. Radovan  Konečný,  Ing.  Peter  Mlynarčík,  Zoltán  Ďurčík,

       predsedu:

Ing.   Eva  Balážová  PhD. 

A.5 do komisie školstva, vzdelávania a mládeže

       členov z radov poslancov:

Mgr.  Branislav  Hrdlička, Ing.  Michal   Kováč,  JUDr.  Jozef  Oravec

       členov z radov občanov mesta:

Mgr. Jana  Dudášová,  Mgr.  Jana  Kamenská,  Ing. Petra  Mózerová,  Tomáš  Demecs, 

       predsedu:

Mgr. Pavol  Baculík

A.6  do komisie športu, kultúry a tretieho sektoru

  členov z radov poslancov: 

  Tomáš  Šúrik,  Lucia  Lásková,  MUDr.  Rudolf  Slivka,   

   členov z radov  občanov mesta:

Jozef  Kamenský,  Iveta  Mahmoudová,   Michal  Novodomský,  Mgr.  Katarína       Damjanová

   predsedu:

   MUDr.  Juraj  Pelč

A.7. do komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej  

       členov z radov poslancov:

 Ing.  Peter  Grenda,  Mgr.  Andrea  Moravčíková,  JUDr.  Jozef Oravec

       členov z radov  občanov mesta:

Ing. Anna  Králiková,   Ing.  Eva  Vasilová,  MUDr.  Július  Höffer,  Ing.  Jana  Haláková, 

       predsedu:

MUDr.  Zaher  Mahmoud

A.8. do komisie na vyhodnotenie pripomienok k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta

       členov z radov poslancov: 

Ing.  Elena  Uličná, Ing.  arch.  Ivan  Siláči  PhD.   Ing.   Peter  Grenda,    Mgr.  Jozef  Kramec

       predsedu:

PhDr.  Ing.  Pavol  Krížo  PhD., MBA

berie na vedomie  zloženie členov:

A.9. do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Lučenec v zložení:

       členov z radov poslancov:   Ing.  Branislav  Hámorník,  PhDr.  Ing.  Pavol  Krížo  PhD. MBA,  Ing.  Roman  Konečný,   Ing.  arch.  Anna  Václavíková, Ing.  Michal  Kováč,  MUDr.  Juraj  Pelč

       predsedu: Mgr.  Branislav  Hrdlička

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

19 takto :

-za                    19

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

 

UZNESENIE Č. 5/2019
K bodu programu: Schválenie zástupcov mesta Lučenec v orgánoch spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A. ruší

A.1 uznesenie MsZ č. 16/2015 zo dňa 13.1.2015, uznesenie MsZ č. 214/2015 zo dňa 15.12.2015, uznesenie MsZ č. 209/2017 a č. 210/2017 zo dňa 12.12.2017, uznesenie MsZ č. 31/2018 zo dňa 13.2.2018, ktorými boli schválení zástupcovia mesta Lučenec do orgánov spoločností s majetkovou účasťou mesta Lučenec v predchádzajúcom volebnom období

 

B. schvaľuje:

B.1 zástupcov mesta Lučenec do obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Lučenec nasledovne:

 

A.1.1 SPOOL, a.s.:

 

Predstavenstvo:

Ing.  Róbert  Móric  -  predseda

MUDr.  Zaher  Mahmoud  -  podpredseda

MUDr.  Rudolf  Slivka

Mgr.  Andrea  Moravčíková

Tomáš  Šúrik 

 

 

Dozorná rada: 

 PhDr.  Ing.  Pavol  Krížo  PhD., MBA

Ing. arch.. Ivan  Siláči  PhD.,

Ing.  Peter  Grenda

 

A.1.2  Mestské lesy Lučenec, s.r.o.

 

Dozorná rada:

Mgr.  Jozef  Kramec

Mgr.  Pavol  Baculík

MUDr.  Juraj  Pelč

 

 

 

 

A.1.3. Mestská tržnica Lučenec, s.r.o.

 

Dozorná rada: 

Ing.  Roman  Konečný

Mgr.  Branislav  Hrdlička

Ing.  Michal  Kováč

  

A.1.4 Veolia Energia Lučenec, a.s.

 

Predstavenstvo: 

MUDr.  Rudolf  Slivka

MUDr.  Juraj  Pelč

 

Dozorná rada: 

MUDr.  Zaher  Mahmoud

Ing.  Eva  Balážová  PhD.,

Mgr.  Pavol  Baculík

    

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

     

 

UZNESENIE Č. 6/2019
K bodu programu: Delegovanie zástupcov  mesta Lučenec za členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

schvaľuje

 

A.1. poslanecký návrh pána poslanca Mgr.  Pavla  Baculíka , ktorý navrhol v predloženom materiály k delegovaniu zástupcov do rád škôl, zmenu v rade Základnej  školy L.Novomeského    a    Materskej  školy   na  Rúbanisku  II  s tým, že sa vymenia poslanci JUDr.  Jozef Oravec a Ing.  Michal  Kováč

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

     

 

 

UZNESENIE Č. 7/2019
K bodu programu: Delegovanie zástupcov  mesta Lučenec za členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

r u š í

A.1. Účinnosť uznesenia o Delegovaní zástupcov mesta Lučenec za členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec č. 17/2015 zo dňa 13.01.2015 dňom platnosti tohto uznesenia.

s ch v a ľ u j e

B.1.        v zmysle § 11 ods. 4 l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení delegovanie zástupcov mesta Lučenec, ktorí sú uvedení v priloženom návrhu  vrátane zmeny   v zmysle poslaneckého návrhu Mgr.  Baculíka,  za členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec ako zástupcov zriaďovateľa.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

     

UZNESENIE Č. 8/2019
K bodu programu: Kontrola plnenia uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.    prerokovalo a  berie na vedomie   predkladanú Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

     

 

 

UZNESENIE Č. 9/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

1) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - Oblastný výbor, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

 

A.1. zámer predĺžiť prenájom nebytových  priestorov v budove Okresného úradu na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, konkrétne kancelárie   č. 43 a 44 , spolu o výmere   26,17 m2  na administratívne účely

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je verejnoprospešný záujem a podpora činnosti SZPB.

za cenu nájmu : 0,07  €/1 m2 /rok

na dobu nájmu  do 31.12.2019

pre  nájomcu : Slovenský zväz protifašistických bojovníkov- Oblastný výbor, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

       

 

 

 

UZNESENIE Č. 10/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

2) Zväz protikomunistického odboja, Obchodná ulica 52, Bratislava  v zastúpení Okresnou pobočkou Lučenec, Námestie republiky č. 26, Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. zámer predĺžiť prenájom nebytového priestoru – kancelárie č. 21 vo výmere 12,91 m2 v budove Okresného úradu na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je charakter činnosti organizácie,

za cenu nájmu – 0,07 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2019,

pre  Zväz protikomunistického odboja, Obchodná ulica 52, Bratislava  v zastúpení Okresnou pobočkou Lučenec, Námestie republiky č. 26, Lučenec

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

 

 

 

UZNESENIE Č. 11/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

3) Július Greksa , 991 03 Suché Brezovo 42, IČO:37 755 358

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájmu nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove kina Apollo  na Ulici novohradská č.2978/5 v Lučenci za účelom prevádzkovania predajne a servisu kancelárskej a počítačovej techniky   

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu  v zmysle „Zásad“ 27,22 €/ 1 m2/rok

na dobu nájmu : do 31.12.2023

s nájomcom:  Július Greksa , 991 03 Suché Brezovo 42, IČO:37 755 358

A.2. uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A1. tohto uznesenia

A.3. vypovedanie, zrušenie  nájomnej zmluvy uzavretej podľa bodu A1. tohto uznesenia v prípade ak  nájomca poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

           

 

 

UZNESENIE Č. 12/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

4) Hajrula Peter, Lučenecká č. 89, 990 01 Veľký Krtíš 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. zámer predĺžiť prenájom  pozemku - parcely  CKN č. 4994/13 vo výmere 50 m2, vedeného na LV mesta Lučenec č.5414,  nachádzajúceho  sa na Rúbanisku II v Lučenci , za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku (sezónny predaj zmrzliny),

podľa Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

za cenu nájmu :

- počas letnej turistickej sezóny t.j. za 6 mesiacov plnú výšku nájomného v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta - 19,50 €/m2/rok      a 

- počas ďalších 6 mesiacov, teda mimo sezóny, zníženie nájomného vo výške 50 %, t.j. 9,75 €/m2/rok,

na dobu nájmu – neurčitú

pre nájomcu: Peter  Hajrula, nar. 17.9.1962, bytom Lučenecká č. 89, 990 01 Veľký Krtíš 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

     

   

 

 

UZNESENIE Č. 13/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

5) Martina Hriňová,  Ulica továrenská 317/9, 984 01 Lučenec,  IČO: 35 992 247

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A. schvaľuje

A.1. predĺženie nájmu nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove súp.č. 585 na Ulici parašutistov, stojacej na parcele CKN č. 604/238 vedenej na LV č. 5424 v k.ú. Opatová,

konkrétne  dvoch  miestností  o výmere 34,74 m² a 9,11 m² spolu o výmere 43,85 m2 .

za účelom prevádzkovania zubného laboratória   

podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu  v zmysle „Zásad“ 16,67 €/1 m2/rok

na dobu nájmu : neurčitú  

s nájomcom:  Martina Hriňová,  Ulica parašutistov 585, 984 01 Lučenec,  IČO : 35 992 247

A.2. uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A1. tohto uznesenia

A.3. vypovedanie, zrušenie  nájomnej zmluvy uzavretej podľa bodu A1. tohto uznesenia v prípade ak  nájomca poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

     

 

 

UZNESENIE Č. 14/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

6) Dušan Kelemen, Ulica A.Jiráska 1974/1,  984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

 

A.2.  odpredaj nehnuteľnosti - pozemku z majetku Mesta Lučenec v lokalite  Ul A.Jiráska, Opatová  konkrétne :

- parcely CKN č.5968 o výmere 25 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č.4680  stojacej na odkupovanom pozemku,

za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 25 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 250,–€,

pre kupujúceho: Dušan Kelemen,rod.Kelemen, nar.13.02.1977, trvale bytom: Ulica A.Jiráska 1974/1,  984 01 Lučenec

 

A.3 uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.2 tohto uznesenia

 

A.4 vypovedanie, zrušenie  kúpnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.2 tohto uznesenia v prípade ak  kupujúci poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

          

 

 

UZNESENIE Č. 15/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

7) Rastislav Segeč, bytom: Zvolenská cesta 151/18, 985 59 Vidiná

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  odpredaj nehnuteľnosti - pozemku z majetku Mesta Lučenec v lokalite - Štvrť maršala Malinovského ,  konkrétne :

- parcely CKN č.5641 o výmere 19 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č.   4998 stojacej na odkupovanom pozemku,

za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 19 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 190,–€,

pre kupujúceho: Rastislav Segeč, rod.Segeč, nar.21.01.1972  bytom: Zvolenská 151/18, 985 59 Vidiná

A.3 uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.2 tohto uznesenia

A.4 vypovedanie, zrušenie  kúpnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.2 tohto uznesenia v prípade ak  kupujúci poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

 

 

UZNESENIE Č. 16/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

8) Ing.Jaroslav Ďuroš, Ulica Svätoplukova 2793/21 , 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

s c h v a ľ u j e 

A.1. že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2. odpredaj nehnuteľnosti - pozemku z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Svätoplukova,  konkrétne :

- parcely EKN č.601/60 vo výmere 26 m², zastavané plochy a nádvoria , vedenej  na LV

Mesta  Lučenec č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou

za kúpnu cenu 10,–€ za 1 m², ( pri  odkupovanej výmere  26 m² bude celková kúpna cenu 260,– € )

pre kupujúceho : Ing.Jaroslav Ďuroš, rod.Ďuroš, nar.22.1.1958, Ulica Svätoplukova  2793/21 , 984 01 Lučenec    

A.3 uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky      zákonník v platnom znení, podľa bodu A.2 tohto uznesenia

A.4 vypovedanie, zrušenie  kúpnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.2 tohto uznesenia       v prípade ak  kupujúci poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

 

 

UZNESENIE Č. 17/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

9 ) MUDr.Tibor Mihalovics a manž. Gabriela Mihalovicsová,  spoločne bytom: Ulica Gagarinova 2966/14, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 

A.1. že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Gagarinova nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 5663/1 o výmere  378 m2, orná pôda, zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná parcela tvorí v prírode pokračovanie záhrady vo vlastníctve kupujúceho a nie je k nej žiadny iný priamy prístup. Z uvedeného dôvodu predstavuje odkupovaná parcela pre Mesto Lučenec prebytočný a neupotrebiteľný majetok.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 378 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 3.780,– €

pre kupujúcich : MUDr.Tibor Mihalovics, rod.Mihalovics nar. 10.3.1938 a manž.Gabriela Mihalovicsová, rod. Csernyanszká   nar.08.01.1937 spoločne bytom: Ulica Gagarinova 2966/14, 984 01 Lučenec

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

 

 

UZNESENIE Č. 18/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

10)Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.    Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e   

A.1. uzavretie   zmluvy o  zriadení vecného bremena in rem ako vecné právo umiestnenia zariadení verejného vodovodu DN 100 mm na časti pozemkov KN-C parc. č. 2937/1, KN-C parc. č. 2956/1, v kat. území Lučenec, obce Lučenec a umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 mm na časti pozemkov KN-C parc. č. 2921/2, KN-C parc. č. 2937/105 v kat. území Lučenec obce Lučenec, v lokalite Ulíc citorínska a Jarková , v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 36624039-10/2018 zo dňa 13.03.2018, úradne overenom katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec pod č. 107/2018 dňa 21.03.2018 a právo prístupu pešo a príjazdu osobnými, nákladnými automobilmi a technikou na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, vykonávania opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na zaťažených pozemkoch v celkovom rozsahu 850 m2 .

Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného bremena:

- strpieť na zaťažených pozemkoch,  v rozsahu vyznačenom v  Geom. pláne umiestnenie  zariadení verejnej kanalizácie,

- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s výstavbou, údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií zariadení verejnej kanalizácie  na zaťažených pozemkoch umiestnených,

- bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie  nebudovať nad kanalizačným  potrubím a jeho pásmom ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany po zemi a vo vzduchu stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejnej kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať ľahko rozoberateľným spôsobom.

pre oprávneného Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sídlo : Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  IČO: 36 056 006,  IČ DPH: SK2020095726,

vzhľadom na verejnoprospešný charakter stavby bezodplatne

na dobu neurčitú

 

A.2 uzatvorenie  zmluvy o  zriadení vecného bremena v zmysle § 151n) a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1 tohto uznesenia,

A.3 vypovedanie, zrušenie  zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  oprávnený poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti,

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

19 takto :

-za                    19

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

 

UZNESENIE Č. 19/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

11)Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.    Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e   

A.1. uzavretie   zmluvy o  zriadení vecného bremena in rem ako vecné právo umiestnenia zariadení verejného vodovodu DN 100 mm na časti pozemkov KN-E parc. č. 473/1, KN-E parc. č. 498/1, KN-C parc. č. 26/6, KN-C parc. č. 26/1, KN-C parc. č. 498/2, KN-C parc. č. 498/3, KN-C parc. č. 498/5 v kat. území Opatová obce Lučenec ulice Jegorovova,   v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 32616881-129/2018 zo dňa 23.07.2018, úradne overenom katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec pod č. 366/2018 dňa 01.08.2018(Geometrický plán č.1)  a umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 400 mm na časti pozemkov KN-E parc. č. 473/1, KN-E parc. č. 498/1, KN-C parc. č. 15/5, KN-C parc. č. 26/1, KN-C parc. č. 26/6, KN-C parc. č. 498/2, KN-C parc. č. 15/7, KN-C parc. č. 15/8, KN-C parc. č. 15/6, KN-C parc. č. 490/1, KN-C parc. č. 434/44, KN-C parc. č. 434/1, KN-C parc. č. 434/26, KN-C parc. č. 434/27, KN-C parc. č. 434/5, KN-C parc. č. 434/40, KN-C parc. č. 434/6 v kat. území Opatová obce Lučenec v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 32616881-128/2018 zo dňa 13.07.2018, úradne overenom katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec pod č. 365/2018 dňa 31.07.2018 (Geometrický plán č.2) a právo prístupu pešo a príjazdu osobnými, nákladnými automobilmi a technikou na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, vykonávania opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na zaťažených pozemkoch.

Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného bremena:

strpieť na zaťažených pozemkoch umiestnenie zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s ich pásmom ochrany v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 1 a v Geometrickom pláne č. 2,

umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd na zaťažené pozemky automobilmi, technikou a pešo za účelom zabezpečenia výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, vykonávaním opráv, odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na pozemkoch umiestnených,

bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie                        nebudovať nad  vodovodným potrubím a kanalizačným potrubím a v ich pásme ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany po zemi a vo vzduchu podľa vyznačenia v Geometrických plánoch stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty (s výnimkou trvalého trávneho porastu), neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať z ľahko rozoberateľných materiálov.

pre oprávneného Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sídlo : Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006,  IČ DPH: SK2020095726,

vzhľadom na verejnoprospešný charakter stavby bezodplatne

na dobu neurčitú

A.2 uzatvorenie  zmluvy o  zriadení vecného bremena v zmysle § 151n) a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1 tohto uznesenia,

A.3 vypovedanie, zrušenie  zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  oprávnený poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti,

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

18 takto :

-za                    18

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

     

 

 

UZNESENIE Č. 20/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

12) Poortjes s.r.o., M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO:51 111 829

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. zámer prenajať pozemky v k.ú. Lučenec, lokalita Priemyselný park, konkrétne : časť z nasledovných parciel  o predpokladanej výmere 4400 m2

 

 

parcelné číslo

výmera v m²

 Druh pozemku

CKN

7498/97

846

Ostatná plocha

CKN

7498/96

208

Zastav.plocha a nádvoria

CKN

7498/63

525

Zastav.plocha a nádvoria

CKN

7498/90

1472

Zastav.plocha a nádvoria

CKN

7498/64

20479

Ostatná plocha

CKN

7498/65

440

Zastav.plocha a nádvoria

CKN

7498/89

1156

Zastav.plocha a nádvoria

 

ktoré sú vedené na LV č. 5414, okres Lučenec, obec Lučenec, kat. územie Lučenec, pričom presná výmera prenajatých pozemkov bude stanovená geodetickým zameraním.

pre účel výstavby výrobnej haly na výrobu, montáž  a skladovanie hliníkových alebo železných brán a oplotení a súvisiacej infraštruktúry vrátane administratívnych priestorov

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2. bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je umožnenie vybudovania výrobného podniku a následné vytvorenie nových min.10-tich   priamych pracovných miest v Priemyselnom parku v Lučenci,

za cenu nájmu 0,07,- €/1m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2048 

pre  Poortjes s.r.o., M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO:51 111 829 v zastúpení: Johan Meersman, Sabina Nys – konatelia spoločnosti

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

     

UZNESENIE Č. 21/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

13) Zrušenie Uznesenia č.48/2018 zo dňa 24.4.2018

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

A.1 zrušenie  uznesenia MsZ č.48/2018 zo dňa 24.04.2018, ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena  in rem  a uzavretie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a zámer odpredať z majetku mesta pozemok pod budúcou trafostanicou

pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

     

UZNESENIE Č. 22/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

14) Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 

 

A.1. zriadenie vecného bremena in rem a uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky v lokalite Ulíc skladištná, Gemerská cesta,    konkrétne:

 

 

Číslo listu vlastníctva

Parcelné číslo pozemku

 

Druh

pozemku

Spoluvlastnícky

podiel

Celková výmera

v m2

Výmera obmedzenia

v   m²

5414

KNC 5924/14

Zast. plochy a nádvoria

1/1

 

454

4

5414

KNC 5924/63

Zast. plochy a nádvoria

1/1

363

2

5414

KNC 6623/2

Zast. plochy a nádvoria

1/1

4187

550

5414

KNC 5935/2

Zast.plochy a nádvoria

1/1

9359

363

 

 

podľa porealizačného geodetického zamerania po ukončení stavby,

vecné bremeno  bude spočívať v práve uloženia, zotrvania a prístupe k uloženým inžinierskym sieťam v súvislosti s realizáciou stavby „9776-Lučenec-ul.skladištná- zahustenie TS“

bezodplatne z dôvodu verejnoprospešného záujmu

na dobu neurčitú,

pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina , IČO:36 442 151, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel:Sa Vložka č.10514/L

 

A.2 uzatvorenie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  a zmluvy o zriadení vecného bremena  v zmysle § 151n) a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1 tohto uznesenia,

 

A.3 vypovedanie, zrušenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a  zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  oprávnený poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti,

 

B    s c h v a ľ u j e 

 

B.1. že nehnuteľnosť- pozemok , ktorú zamýšľa Mesto Lučenec odpredať v zmysle časti B.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

 

B.2. zámer odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice skladištná  nehnuteľnosť pozemok, konkrétne :

- časť o výmere cca 25  m² z parcely CKN č. 5935/2 vo výmere 9359 m², zastavané plochy,  ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, odpredávaná časť bude oddelená porealizačným  geodetickým zameraním,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa  § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom  je, že stavba – elektroenergetické zariadenie TS, ktorá bude vybudovaná na predmetnom pozemku je verejnoprospešná  . 

za kúpnu cenu 10,–€ za 1 m², (pri celkovej odkupovanej výmere cca 25 m² je celková kúpna cena 250,–€ )

pre kupujúceho :  Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina , IČO:36 442 151, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel:Sa Vložka č.10514/L

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

        

 

UZNESENIE Č. 23/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

15) Základná škola Ladislava Novomeského , Rúbanisko II 3079, 984 03  Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.   schvaľuje

A.1.nájom majetku zvereného do správy Základnej školy Ladislava Novomeského , Rúbanisko II 3079, 984 03  Lučenec, konkrétne nebytových priestorov zubnej ambulancie vo výmere 86,40 m2

podľa Článku 10, bodu 10.2 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu: 11,65 €/m2/ rok.

na dobu nájmu  neurčitú ,

s nájomcom : MUDr. Henrieta Knapová , nar.11.3.1963, bytom  Rúbanisko II/67, 984 01 Lučenec

A.2. uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A1. tohto uznesenia s nájomcom – MUDr.Henrietou Knapovou, Rúbanisko II/67, 984 03 Lučenec  a

správcom Základnou školou Ladislava Novomeského , Rúbanisko II 3079, 984 03  Lučenec,    

zastúpenou Mgr. Janou Dudášovou, riaditeľkou ZŠ

A.3. vypovedanie, zrušenie  nájomnej zmluvy uzavretej podľa bodu A1. tohto uznesenia v prípade ak  nájomca poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti,

správcom Základnou školou  Ladislava Novomeského , Rúbanisko II 3079, 984 03  Lučenec,    

zastúpenou Mgr. Janou Dudášovou, riaditeľkou ZŠ

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

19 takto :

-za                    19

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

     

 

UZNESENIE Č. 24/2019
K bodu programu: Zavedenie zberu triedeného odpadu (objemného odpadu) v meste Lučenec – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 

 

      Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

 

A.schvaľuje

 

A.1

Realizáciu projektového zámeru: Zavedenie zberu triedeného odpadu (objemného odpadu) v meste Lučenec

A.2

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok -  NFP na projekt: Zavedenie zberu triedeného odpadu (objemného odpadu) v meste Lučenec, v rámci podmienok výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32.

.A.3

Štruktúru financovania projektu (vrátane DPH):

Celkové náklady projektu    193 800,00 €

NFP:                                    184 110,00 €

Spolufinancovanie Mesta:      9 690,00 €       

 

      A.4

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov Mesta Lučenec vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov v sume 193 800,00 €, t. j. 9 690,00 €       

 

ruší

 

B.1

Uznesenie č. 135/2018 zo dňa 11.09.2018

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

 

UZNESENIE Č. 25/2019
K bodu programu: Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec – kuchynský odpad – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

schvaľuje

A.1

Realizáciu projektového zámeru: Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec – kuchynský odpad

A.2

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - NFP na projekt: Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec – kuchynský odpad, v rámci podmienok výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32.

A.3

Štruktúru financovania projektu:

Celkové náklady projektu                         876 627,60 €

NFP:                                                         832 796,22 €

Spolufinancovanie Mesta Lučenec:            43 831,38 €

      

      A.4

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov Mesta Lučenec vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 876 627,60 €, t. j. 43 831,38 €

 

ruší

B.1
Uznesenie č.136/2018 zo dňa 11.09.2018

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval                                                                                                                                   

                              

UZNESENIE Č. 26/2019
K bodu programu: Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Meste Lučenec s prítomnosťou MRK - predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.     schvaľuje

A.1.    predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – NFP na projekt: Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Meste Lučenec s prítomnosťou MRK, v rámci podmienok výzvy OPLZ-PO5-2018-1 na SO (sprostredkovateľský orgán) pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta Lučenec

 

      A.2.   štruktúru financovania projektu

                    Celkové náklady projektu:                                     100 302,94 €

                    NFP:                                                                   95 287,79 €

                    Spolufinancovanie Mesta Lučenec         5 015,15 €

A.3.   spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov Mesta Lučenec vo výške 5%    

         z celkových oprávnených výdavkov 100 302,94 € t.j. 5 015,15 €

 

B.        ruší

B.1.   uznesenie č. 169/2018 z 30 zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci

            konaného dňa 23.10.2018.     

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

          

 

 

UZNESENIE Č. 27/2019
K bodu programu: Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Lučenci – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci

A.  s c h v a ľ u j e 

                 

A.1.  predloženie ŽoNFP (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok ) za účelom realizácie projektu  „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v meste Lučenec“ realizovaného v rámci výzvy  IROP-PO2-SC221-2018-35, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Lučenec  a platným programom rozvoja mesta Lučenec;

 

.A.2.  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

A.3.  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie ( 5%) realizovaného projektu vo výške 33 500,00 EUR 

A.4.  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Lučenec

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

19 takto :

-za                    19

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

          

UZNESENIE Č. 28/2019
K bodu programu: Návrh na schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

schvaľuje

schvaľuje zmenu Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec, týkajúcu sa doplnenia predmetu činnosti a.s. SPOOL Lučenec nasledovne :

      V bode 2.1. Stanov spoločnosti SPOOL, a. s. sa

      dopĺňajú  predmety činnosti

y)            Odstraňovanie azbestu, alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach.

 

p o v e r u j e 

primátorku mesta Lučenec vykonávajúcu pôsobnosť Valného zhromaždenia a.s. SPOOL Lučenec, vykonaním ďalších krokov nadväzujúcich na uvedenú zmenu Stanov akciovej spoločnosti

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

          

 

 

UZNESENIE Č. 29/2019
K bodu programu: Schválenie rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lučenci – poslanecký  návrh

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

 

A. schvaľuje 

A.1. poslanecký  návrh pani poslankyne  Ing.  Eleny  Uličnej  ohľadne  zmeny Rokovacieho poriadku  mestského  zastupiteľstva   

v  §  9   -  interpelácie  -  ods. 3 zmeniť  nasledovne:  „ na  každú  podanú interpeláciu je mestský úrad povinný  vypracovať  odpoveď  do  30  dní  a doručiť  ju  všetkým  poslancom“  

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

 

 

 

UZNESENIE Č. 30/2019
K bodu programu: Schválenie rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lučenci – poslanecký  návrh

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A. schvaľuje 

A.1. poslanecký  návrh pani poslankyne  Ing.  Eleny  Uličnej  ohľadne  zmeny Rokovacieho poriadku  mestského  zastupiteľstva   

 v  §  16  -  povinné  zverejňovanie  informácií  -  text   v ods. 1/pís. d/    doplniť  vetou:

„Súbor prijatých  uznesení   a neprijatých  návrhov  uznesení  tvoria  jeden  zverejňovaný  dokument“. 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    14

- proti             0

- zdržal sa       3

- nehlasoval     3

UZNESENIE Č. 31/2019
K bodu programu: Schválenie rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lučenci

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

schvaľuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Lučenci v predkladanom znení  so  zapracovaním  poslaneckých  návrhov pani poslankyne  Ing.  Eleny  Uličnej

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    19

- proti             0

- zdržal sa       1

- nehlasoval     0

PhDr.  Alexandra  Pivková  v.r.

primátorka mesta

 zostavovatelia uznesení:

Ing.  Branislav  Hámorník,   Mgr..  Branislav  Hrdlička

Vypracovala:  Mgr.  Mária  Sárová,  V Lučenci  dňa  16.1.2019

Neprijatý návrh  uznesenia :

 

K  bodu 14

Schválenie    rokovacieho  poriadku    Mestského   zastupiteľstva  v Lučenci  -  poslanecký  návrh

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

A.schvaľuje 

A.1. poslanecký  návrh  pani  poslankyne  JUDr.  Renáty  Endrődyovej ohľadne  zmeny  Rokovacieho  poriadku  mestského  zastupiteľstva    v časti  týkajúcej  sa  vystúpení  obyvateľov  na  zasadnutiach  mestského  zastupiteľstva 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 20 takto :

-za                  7

- proti             2

- zdržal sa       8

- nehlasoval     3

 

Návrh  uznesenia  nebol  prijatý

 

 

Hlasovanie

vysledky_hlasovania.html(109.4 kB)vysledky hlasovania.

Prezenčná  listina z  2.zasadnutia  Mestského  zastupiteľtsva  v Lučenci dňa  15.01..2019

 Mgr.  Pavol  Baculík,    Ing.  Eva  Balážová PhD,    JUDr. Renáta  Endrodyová,  Ing. Peter  Grenda,  Ing.Branislav  Hámorník,     Mgr.  Branislav  Hrdlička,    Ing. Roman Konečný,  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,     Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Mgr.  Andrea  Moravčíková,     Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,MUDr.  Juraj  Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči  PhD.      MUDr. Rudolf  Slivka,  Tomáš  Šúrik,  Ing. arch.  Anna Václavíková,  Ing. Elena  Uličná,

 PhDr.  Alexandra  Pivková,  Ing.  Igor  Korniet, JUDr. Eva  Szabóová

Neprítomný :  PhDr.   Ing.  Pavol  Krížo,  PhD.,  MBA

Ing.  Mária  Móricová,  Ing. Iveta  Poltárska,  Roman  Anderle,    JUDr.Ivana  Kašová,  Ing.  Ivana  Olšágová Jasenková,   Ing.  Mária  Bérešová, Ing.  Robert  Ladoš, Bc. Ján  Tuček,   Ing.  Róbert  Móric,  Štefan  Melicher, Mgr.Tomáš  Belko,  Ing.  Milan  Chamula,  Mgr. Bibiána  Hulinová,  Ing.  Štefan  Paholík

Zápisnica

Zapisnica 20190115.pdf(311.9 kB)Zápisnica

Materiály

Bod07 Kontrola plnenia uzneseni.pdf(254.8 kB)Bod07 Kontrola plnenia uznesen
Bod08 Predaj a prenajom nehnutelnosti.pdf(1.3 MB)Bod08 Predaj a prenajom nehnutelnost
Bod10 Zhodnotenie  BRKO.pdf(100.1 kB)Bod10 Zhodnotenie BRKO
Bod13 NAVRH ZMENY STANOV.pdf(1.4 MB)Bod13 NAVRH ZMENY STANOV
Bod14 Rokovaci poriadok MsZ.pdf(160.3 kB)Bod14 Rokovaci poriadok MsZ.

Zvukový záznam

000.mp3(977.5 kB)1.Otvorenie - schválenie programu
001_1..mp3(255 kB)1.Otvorenie - schválenie programu
002_1..mp3(20.5 kB)1.Otvorenie - schválenie programu
007_7..mp3(282.3 kB)7.Kontrola plnenia uznesení
029_15..mp3(3 MB)15.Návrhy a podnety poslancov
030_16..mp3(28.2 kB)16.Interpelácie poslancov
031_17..mp3(47.8 kB)Záver
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka