Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 25.1.2019

P o z v á n k a

 

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční

 

25.01.2019  (piatok) o 15.00 hod.

v budove historickej Radnice Lučenec, Radná sála, prízemie.


 

Navrhovaný program:

1.Otvorenie - schválenie programu

2.Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. xx/2019, ktorým sa mení Príloha č. 1 k VZN č. 12/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Lučenec a pôsobiacich v meste Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta

4.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie

Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta

5.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta

6.Návrh programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 2019, 2020, 2021

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta

7.Žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu a úver zo ŠFRB na nákup 37 bytových jednotiek na Ulici J. Fándlyho č. 3 Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

8.Návrhy a podnety poslancov

9.Interpelácie poslancov

Záver

 

 

 

                                                                                      PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                               primátorka mesta

Súpis uznesení z  3.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 25.01.2019

 

UZNESENIE Č. 32/2019
K bodu programu: Otvorenie -  schválenie programu

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

s c h v a ľ u j e

A.1.  body programu  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  v Lučenci tak,  ako  boli  zverejnené v pozvánke  dňa   18.01.2019.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    18

- proti             0

- zdržal sa       1

- nehlasoval     1

UZNESENIE Č. 33/2019
K bodu programu: Otvorenie a schválenie  programu

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A. s c h v a ľ u j e

A.1.  poslanecký  návrh  pána poslanca  Mgr.  Pavla  Baculíka  o zaradenie  bodu  č.  8 „Voľba členov stálych komisií mestského zastupiteľstva“  do  programu  rokovania  mestského  zastupiteľstva  dňa  25.1.2019

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

21 takto :

-za                    21

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

 

 

UZNESENIE Č. 34/2019
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice,  zostavovateľov uznesení

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A. s c h v a ľ u j e:

A.1 za zostavovateľov uznesenia: Ing.  Eva  Balážová   PhD., Ing.  Peter  Grenda

 

    

A.2. za overovateľov zápisnice :  Ing.  Branislav  Hámorník,  Ing.  Michal  Kováč

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

21 takto :

-za                    21

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

     

 

UZNESENIE Č. 35/2019
K bodu programu: Návrh VZN č.         /2019, ktorým sa mení Príloha č. 1 k VZN                   č. 12/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Lučenec a pôsobiacich v meste Lučenec

 

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

 

 

A.    schvaľuje

A.1.     Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Lučenec č.1 /2019, ktorým sa mení Príloha č. 1 k VZN č. 12/2017 o určení výšky dotácie na  mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Lučenec a pôsobiacich v meste Lučenec                                       

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

21 takto :

-za                    21

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

     

     

 

UZNESENIE Č. 36/2019
K bodu programu: Správa o kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.prerokovalo a berie na vedomie  predložené Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

21 takto :

-za                    21

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

     

UZNESENIE Č. 37/2019
K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019 až 2021 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.    prerokovalo a  berie na vedomie   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019 až 2021  v ktorom hlavný kontrolór odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Lučenci :

predložený návrh rozpočtu na rok 2019  schváliť ,

predložený návrh viacročného rozpočtu mesta Lučenec na roky 2020 – 2021 a návrh Programového rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 - 2021   zobrať na vedomie.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

21 takto :

-za                    21

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

     

     

UZNESENIE Č. 38/2019
K bodu programu: Návrh rozpočtu mesta Lučenec na roky 2019, 2020, 2021  - poslanecký  návrh

Mestské   zastupiteľstvo   v Lučenci

A.schvaľuje

A.1. poslanecký  návrh  pána poslanca  MUDr. Juraja  Pelča  - zvýšiť v podprograme 8.2 Dotácie na šport  navrhovanú sumu 608 000 € o + 3 000 €  na sumu 611 000 €  z dôvodu zvýšenia dotácií pre ostatné malé športové kluby z navrhovanej sumy 23 000 €   na úroveň roku 2018,  t.j. na 26 000 €.

Uvedených 3 000 € navrhuje presunúť z podprogramu 8.1 Podpora športových aktivít, t.j.  navrhovanú sumu  23 720 € znížiť o  - 3 000 € na 20 720 €.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    20

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

 

 

 

     

UZNESENIE Č. 39/2019
K bodu programu: Návrh rozpočtu mesta Lučenec na roky 2019, 2020, 2021  

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

 


A.1. Rozpočet mesta Lučenec na rok 2019 v  zmysle  predloženého  návrhu v celkovej

výške príjmov 31 713 235 € a celkovej výške výdavkov 31 713 235  € s prebytkom 0 € vrátane programov, podprogramov a prvkov so zapracovaním poslaneckého návrhu 

   
A.2. Rozpočet rozpočtových organizácií na rok 2019

 

A.3. Rozpočet dlhovej služby mesta Lučenec na rok 2019

 

B.  B e r i e   n a    v e d o m i e:

 

 
B.1. Návrh rozpočtu mesta Lučenec na roky 2020 a 2021 vrátane programov, podprogramov a prvkov


B.2. Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií na roky 2020 a 2021

 

B.3. Návrh rozpočtu dlhovej služby mesta Lučenec na roky 2020 a 2021

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

21 takto :

-za                    21

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

                                                              

     

UZNESENIE Č. 40/2019
K bodu programu: Žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu a úver zo ŠFRB na nákup 37 bytových jednotiek na Ulici J. Fándlyho č.3 v Lučenci.

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

s c h v a ľ u j e 

 

A/1 a súhlasí s 

 

Investičným zámerom na obstaranie „Prestavba internátu na bytový dom, 37 bj - Lučenec“ Ul. J. Fándlyho č. 3, súp.č. 2384, Lučenec

Bytový dom – 37 b.j., súp. č. 2384 na pozemku KN C, parc. č. 3840, v k. ú. Lučenec, okres Lučenec, ktoré sú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projekčnou kanceláriou TEPLAN ARCHITEKT spol. s r.o., Komenského ul. 12/A, 974 01 Banská Bystrica a projektovou dokumentáciou skutočného vyhotovenia vypracovanou projekčnou kanceláriou S.A.B.A. spol. s r.o., Pribinovo námestie č. 6, 971 01 Prievidza a schválenou v stavebnom konaní č. SP – 6614/44346/2017 zo dňa 05.10.2017.

 

Investičným zámerom na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti k bytom v bytovom dome na pozemkoch KN C, parc. č. 3837/7, 3837/8, 3837/9, 3837/10, 3837/11, 3837/12, 3837/13, 3837/14, 3841/2, 3841/3, 6549/1 (KN E 3194) v k. ú. Lučenec, okr. Lučenec, v zložení:

SO 02 Vodovodná prípojka,

SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie,

SO 04 Prípojka dažďovej kanalizácie, ORL,

SO 05 Parkoviská, spevnené plochy,

SO 06 Vonkajšie osvetlenie,

SO 07 Skrátenie pripojovacieho plynovodu,

ktorá je zhotovená v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou pod vedením projekčnej kancelárie TEPLAN ARCHITEKT spol. s r.o., Komenského ul. 12/A, 974 01 Banská Bystrica a projektovou dokumentáciou skutočného vyhotovenia vypracovanou projekčnou kanceláriou S.A.B.A. spol. s.r.o., Pribinovo námestie č. 6, 971 01 Prievidza schválenou v stavebnom konaní č. SP – 6614/44346/2017 zo dňa 05.10.2017, v stavebnom konaní č. SP – 1550/38080/2018 zo dňa 13.06.2018 a rozhodnutím č.OU-LC-OSZP-2018/009357-3 zo dňa 06.11.2018.

 

Investičným zámerom na obstaranie pozemkov súvisiacich s obstarávanými nájomnými bytmi a technickej vybavenosti:

Pozemok KN-C parcela č. 3840, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 396 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 11143, katastrálne územie Lučenec, mesto Lučenec, okres Lučenec (ďalej len „pozemok“),

Pozemok KN-C parcela č. 3837/7, ostatná plocha o výmere 509 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 11143, katastrálne územie Lučenec, mesto Lučenec, okres Lučenec (ďalej len „pozemok“),

Pozemok KN-C parcela č. 3837/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 11143, katastrálne územie Lučenec, mesto Lučenec, okres Lučenec (ďalej len „pozemok“),

Pozemok KN-C parcela č. 3837/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 11143, katastrálne územie Lučenec, mesto Lučenec, okres Lučenec (ďalej len „pozemok“).

 

Investičným zámerom na obstaranie nájomných bytov v bytovom dome a súvisiacej technickej vybavenosti a súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom platným v čase podania žiadosti.

 

A/2 a súhlasí s 

 

 

Účelom obstarania nájomných bytov v bytovom dome na základe Kúpnej zmluvy č. 114/2018 za cenu vo výške 1 961 042,41 € s DPH, nasledovne:

 

Objekt

Cena bez DPH

Cena s DPH

Bytový dom s 37 b.j., súp.č.2384

1 469 166,67 €

1 763 000,00 €

 

Účelom obstarania prislúchajúcej technickej vybavenosti k nájomným bytom v bytovom dome na základe Kúpnej zmluvy č. 114/2018 za cenu vo výške 174 392,41 € s DPH nasledovne:

 

Objekt

Cena bez DPH

Cena s DPH

SO 02 Vodovodná prípojka

 3 514,50 €

4 217,40 €

SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie

 5 900,00 €

7 080,00 €

SO 04 Prípojka dažďovej kanalizácie, ORL

 26 460,01 €

31 752,01 €

Dažďová kanalizácia z bytového domu

6 401,50 €

7 681,80 €

Dažďová kanalizácia zaolejovaná

13 766,84 €

16 520,21 €

Odlučovač ropných látok

6 291,67 €

7 550,00 €

SO 05 Parkoviská, spevnené plochy

84 798,33 €

101 758,00 €

Parkoviská

81 883,33 €

98 260,00 €

Spevnené plochy

2 915,00 €

3 498,00 €

SO 06 Vonkajšie osvetlenie

19 237,50 €

23 085,00 €

SO 07 Skrátenie pripojovacieho plynovodu

1 166,67 €

1 400,00 €

SO Oplotenie objektu

4 250,00 €

5 100,00 €

SPOLU

145 327,01 €

174 392,41 €

 

Účelom obstarania pozemkov súvisiacich s obstarávanými nájomnými bytmi a technickej vybavenosti na základe Kúpnej zmluvy č. 114/2018 za cenu vo výške 23 650,00 € s DPH nasledovne:

Pozemok parc. č.

Výmera (m2)

Cena bez DPH

Cena s DPH

3840

396

8250,00 €

9 900,00 €

3837/7

509

10 604,16 €

12 725,00 €

3837/9

39

812,50 €

975,00 €

3837/10

2

41,67 €

50,00 €

SPOLU

946

19 708,33 €

23 650,00 €

 

 

A/3 a súhlasí s 

 

Uzatvorením Kúpnej zmluvy č. ....... so zhotoviteľom SimKor s.r.o., ul. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica, IČO 36 014 354, predmetom ktorej je kúpa bytov v bytovom dome:

Bytový dom – 37 b.j., súp. č. 2384 na pozemku KN C, parc. č. 3840, v k. ú. Lučenec, okr. Lučenec,

 

Uzatvorením Kúpnej zmluvy č. .......... so zhotoviteľom SimKor s.r.o., ul. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica, IČO 36 014 354, predmetom ktorej je kúpa súvisiacej technickej vybavenosti v zložení: „SO 02 Vodovodná prípojka, SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 04 Prípojka dažďovej kanalizácie, ORL, SO 05 Parkoviská, spevnené plochy, SO 06 Vonkajšie osvetlenie, SO 07 Skrátenie pripojovacieho plynovodu, SO Oplotenie objektu“,

 

Uzatvorením Kúpnej zmluvy č. ............ so zhotoviteľom SimKor s.r.o., ul. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica, IČO 36 014 354, predmetom ktorej je kúpa pozemkov súvisiacich s obstarávanými nájomnými bytmi a technickej vybavenosti v zložení:

Pozemok KN-C parcela č. 3840, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 396 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 11143, katastrálne územie Lučenec, mesto Lučenec, okres Lučenec,

Pozemok KN-C parcela č. 3837/7, ostatná plocha o výmere 509 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 11143, katastrálne územie Lučenec, mesto Lučenec, okres Lučenec,

Pozemok KN-C parcela č. 3837/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 11143, katastrálne územie Lučenec, mesto Lučenec, okres Lučenec,

Pozemok KN-C parcela č. 3837/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 11143, katastrálne územie Lučenec, mesto Lučenec, okres Lučenec.

 

A/4 a súhlasí so 

 

Spôsobom financovania obstarania nájomných bytov v bytovom dome:

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 65% - celkom vo výške 1 145 950,00 €

Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 35% - celkom vo výške 617 050,00 €

 

 

Bytový dom – 37 b.j., súp. č. 2384, parc. č. 3840

Byt č.

Izbovitosť

Podlahová plocha  (m2)

Cena bez DPH

Cena s DPH

1

1- izbový

31,34

24 272,61 €

29 127,13 €

2

3- izbový

74,54

57 730,70 €

69 276,85 €

3

2- izbový

47,93

37 121,45 €

44 545,74 €

4

1- izbový

33,90

26 255,31 €

31 506,37 €

5

3- izbový

79,73

61 750,32 €

74 100,39 €

6

2- izbový

49,93

38 670,43 €

46 404,52 €

7

2- izbový

46,56

36 060,39 €

43 272,47 €

8

2- izbový

47,86

37 067,23 €

44 480,68 €

9

1- izbový

33,96

26 301,78 €

31 562,14 €

10

3- izbový

76,35

59 132,54 €

70 959,04 €

11

2- izbový

50,21

38 887,29 €

46 664,75 €

12

2- izbový

46,69

36 161,08 €

43 393,29 €

13

2- izbový

47,14

36 509,60 €

43 811,52 €

14

1- izbový

34,02

26 348,25 €

31 617,90 €

15

3- izbový

79,72

61 742,58 €

74 091,09 €

16

2- izbový

49,51

38 345,15 €

46 014,18 €

17

2- izbový

46,49

36 006,18 €

43 207,41 €

18

2- izbový

47,47

36 765,18 €

44 118,22 €

19

1- izbový

33,82

26 193,35 €

31 432,02 €

20

3- izbový

76,76

59 450,08 €

71 340,09 €

21

2- izbový

49,27

38 159,27 €

45 791,12 €

22

2- izbový

46,65

36 130,10 €

43 356,12 €

23

2- izbový

47,19

36 548,32 €

43 857,99 €

24

1- izbový

33,97

26 309,53 €

31 571,43 €

25

3- izbový

79,82

61 820,03 €

74 184,03 €

26

2- izbový

49,72

38 507,79 €

46 209,35 €

27

2- izbový

46,42

35 951,96 €

43 142,36 €

28

2- izbový

47,64

36 896,84 €

44 276,21 €

29

1- izbový

33,61

26 030,71 €

31 236,85 €

30

3- izbový

76,33

59 117,05 €

70 940,46 €

31

2- izbový

49,59

38 407,11 €

46 088,53 €

32

2- izbový

46,54

36 044,90 €

43 253,88 €

33

2- izbový

47,33

36 656,75 €

43 988,10 €

34

1- izbový

33,74

26 131,39 €

31 357,67 €

35

3- izbový

79,86

61 851,01 €

74 221,21 €

36

2- izbový

48,97

37 926,92 €

45 512,30 €

37

2- izbový

46,36

35 905,49 €

43 086,59 €

           

 

Spôsobom financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti:

Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške:

SO 02 Vodovodná prípojka                                               -       2 380,00 €

SO 04 Prípojka dažďovej kanalizácie                             -       5 200,00 €

(časť dažďová kanalizácia z bytového domu)

SO 05 Parkoviská    , spevnené plochy                           -     13 200,00 €

(časť Parkoviská)

 

s vyčlenením vlastných finančných prostriedkov na obstaranie TV, na ktorú sa požaduje dotácia vo výške:

SO 02 Vodovodná prípojka                                               -       1 837,40 €

SO 04 Prípojka dažďovej kanalizácie                             -       2 481,80 €

(časť dažďová kanalizácia z bytového domu)

SO 05 Parkoviská    , spevnené plochy                           -     85 060,00 €

(časť Parkoviská)

 

s vyčlenením vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dofinancovanie prislúchajúcej technickej vybavenosti, na ktorú sa dotácia nepožaduje: SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie vo výške 7 080,00 €, SO 04 Prípojka dažďovej kanalizácie, ORL, časť dažďová kanalizácia zaolejovaná a odlučovač ropných látok vo výške 24 070,21 €, SO 05 Spevnené plochy vo výške 3 498,00 €, SO 06 Vonkajšie osvetlenie vo výške 23 085,00 €, SO 07 Skrátenie pripojovacieho plynovodu výške 1 400,00 €, SO Oplotenie stavby vo výške 5 100,00 € (Celkovo vo výške 64 233,21 €),

 

s vyčlenením vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na obstaranie pozemkov priamo súvisiacich s obstarávanými nehnuteľnosťami, nasledovne: pozemok parc. č. 3840, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 396 m2 vo výške 9 900,00 €, pozemok parc. č. 3837/7, ostatná plocha o výmere 509 m2 vo výške 12 725,00 €, pozemok parc. č. 3837/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2 vo výške 975,00 €, pozemok parc. č. 3837/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 vo výške 50,00 €, (Celkovo vo výške 23 650,00 €),

 

s dofinancovaním súvisiacej technickej vybavenosti v prípade krátenia požadovanej dotácie na technickú vybavenosť z bežného rozpočtu mesta.

 

 

A/5 a súhlasí so 

 

Záväzkom mesta dodržiavať pri prenajme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia § 22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov.

 

Záväzkom mesta dodržiavať podmienky zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní § 12 a § 18.

 

Záväzkom mesta dodržiavať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, najmenej po dobu 30 rokov.

 

Záväzkom mesta zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

Záväzkom mesta zriadiť záložné právo na nájomné byty, vrátane pozemku pod bytovým domom a priľahlého pozemku vo vlastníctve zhotoviteľa SimKor s.r.o., ul. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica, obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.  v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania.

 

Zabezpečením záväzku nehnuteľnosťou:

Bytový dom – 37.b.j., súp. č. 2384 , zapísaný na liste vlastníctva č.11143, katastrálne územie Lučenec, mesto Lučenec, okr. Lučenec,

pozemok pod bytovým domom, parc. č. 3840, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 396 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 11143, katastrálne územie Lučenec, mesto Lučenec, okres Lučenec,

pozemok KN-C parcela č. 3837/7, ostatná plocha o výmere 509 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 11143, katastrálne územie Lučenec, mesto Lučenec, okres Lučenec,

Pozemok KN-C parcela č. 3837/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 11143, katastrálne územie Lučenec, mesto Lučenec, okres Lučenec,

Pozemok KN-C parcela č. 3837/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 11143, katastrálne územie Lučenec, mesto Lučenec, okres Lučenec.

Hodnota týchto zakladaných nehnuteľností je stanovená v znaleckom posudku č. 01/2019, vypracovanom znalcom Ing. Mária Vanková.

 

Záväzkom mesta zapracovať mesačné splátky úveru do rozpočtu mesta počas trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania.

 

 

A/6 a súhlasí s 

 

Podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

Podaním žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 150/2013 Z. z zo Štátneho fondu rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.

 

Podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v zložení: „SO 02 Vodovodná prípojka, SO 04 Prípojka dažďovej kanalizácie, časť dažďová kanalizácia z bytového domu, SO 05 Parkoviská, spevnené plochy, časť Parkoviská“ podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

21 takto :

-za                    19

- proti             1

- zdržal sa       1

- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 41/2019
K bodu programu:         Voľba členov stálych komisií mestského zastupiteľstva                    

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A. volí

A.1. do komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej  

       člena z radov poslancov: Ing. Romana Konečného

A.2. do komisie školstva, vzdelávania a mládeže

       člena z radov občanov: Mgr. Slávku Adamove

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                    19

- proti             0

- zdržal sa       1

- nehlasoval     0

 

PhDr.  Alexandra  Pivková

primátorka    mesta

 

 

Overovatelia  uznesení :

Ing. Eva  Balážová  PhD,  

Ing.  Peter   Grenda

 

Zapísala  dňa  29.1.2019   Mgr.  Mária  Sárová    

 

NEPRIJATÉ    NÁVRHY    UZNESENÍ  ZO  ZASADNUTIA   MESTSKÉHO   ZASTUPITEĽSTVA   DŇA  25.1.2019:

 

 

K bodu  :  Otvorenie a schválenie  programu- poslanecký  návrh

 

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

s c h v a ľ u j e

A.1.  poslanecký  návrh  pani poslankyne   JUDr.  Renaty  Endrődyovej  o stiahnutie  bodu 

č. 7  z programu  rokovania  mestského  zastupiteľstva   dňa  25.1.2019

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

21 takto :

-za                 4

- proti             4

- zdržal sa       12

- nehlasoval     1

 

 

 

 

PhDr. Alexandra Pivková

       primátorka mesta

Návrh  uznesenia  nebol  prijatý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu:    Návrh rozpočtu mesta Lučenec na roky 2019, 2020, 2021  - poslanecký  návrh

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.s c h v a ľ u j e

poslanecký návrh  pani  poslankyne  JUDr. Renáty  Endrődyovej, ktorá  požiadala  presunúť  z položky  5.4.0.  Verejná  zeleň  sumu  150 000,-€   na  položku  4.5.1  Cestná  doprava na  rekonštrukciu   mestských  komunikácií

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

20 takto :

-za                 3

- proti             8

- zdržal sa       7

- nehlasoval     2

 

 

PhDr. Alexandra Pivková

          primátorka mesta

Návrh  uznesenia  nebol  prijatý

 

 

 

 

K bodu:   Návrh rozpočtu mesta Lučenec na roky 2019, 2020, 2021  -poslanecký návrh

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.s c h v a ľ u j e

poslanecký návrh  pani  poslankyne Ing.  Rút  Olšiakovej , aby  sa  z oddielu  MIC  presunula  čiastka  30  000,-€ a taktiež  z oddielu  LUKUS   presunula čiastku  30  000,-€   na Správu  a   údržbu  mestských  komunikácií .

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

21 takto :

-za                 3

- proti             12

- zdržal sa       6

- nehlasoval     0

 

 

PhDr. Alexandra Pivková

             primátorka mesta

Návrh  uznesenia  nebol  prijatý

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie

vysledky_hlasovania.html(50.8 kB)Výsledky hlasovania

Prezenčná  listina z  3.zasadnutia  Mestského  zastupiteľtsva  v Lučenci dňa  25.01..2019

 Mgr.  Pavol  Baculík,    Ing.  Eva  Balážová PhD,    JUDr. Renáta  Endrodyová,  Ing. Peter  Grenda,  Ing.Branislav  Hámorník,     Mgr.  Branislav  Hrdlička,    Ing. Roman Konečný,  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,     Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Mgr.  Andrea  Moravčíková,     Ing.   Rút Olšiaková,  PhDr.   Ing.  Pavol  Krížo,  PhD.,  MBA,  JUDr.  Jozef  Oravec,MUDr.  Juraj  Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči  PhD.      MUDr. Rudolf  Slivka,  Tomáš  Šúrik,  Ing. arch.  Anna Václavíková,  Ing. Elena  Uličná,

 PhDr.  Alexandra  Pivková,  Ing.  Igor  Korniet, JUDr. Eva  Szabóová

 

Ing.  Mária  Móricová,  Ing. Želmíra Kolimárová ,    JUDr.Ivana  Kašová,  Ing.  Ivana  Olšágová Jasenková,   Ing.  Robert  Ladoš, Bc. Ján  Tuček,   Ing.  Eva  Vasilová, Mgr.Tomáš  Belko,  RNDr.  Pavol  Cífer, 

Zápisnica

Zápisnica MsZ  25.01.2019.pdf(475.8 kB)Zápisnica MsZ 25.01.2019

Materiály k zasadnutiu

Bod03 VZN dotacie.pdf(124.8 kB)Bod03 VZN dotacie
Bod05 Stanovisko k navrhu rozpoctu.pdf(470.2 kB)Bod05 Stanovisko k navrhu rozpoctu
Bod06 Navrh programoveho rozpoctu.pdf(2 MB)Bod06 Navrh programoveho rozpoctu
Bod07 Ziadost o dotaciu SFRB Fandlyho.pdf(2.4 MB)Bod07 Ziadost o dotaciu SFRB Fandlyho

Zvukový záznam

001_1..mp3(2.9 MB)Otvorenie
010_8..mp3(606.4 kB)010_8..mp3
011_9..mp3(3 MB)Návrhy a podnety poslancov
012_10..mp3(51.7 kB)Interpelácie poslancov
013_11..mp3(55.5 kB)Záver

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

25.01.2019

 

JUDr.  Oravec -   reagoval  na  sťažnosti  a podnety  občanov  Rúbaniska  II.  Poznamenal   že v rámci   rozpočtu  na  rok  2019  bolo deklarované  rozšírenie  verejného  osvetlenia .  V tejto  súvislosti   požiadal  o vybudovanie  osvetlenia  pri  bloku  A, zo  strany  dvojprúdovej  cesty.   Je  tam  niekoľko  stoviek  bytov.

Ing.  Olšiaková  - na  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva   dňa  23.10.2018   sa  dotazovala   na  stav  ohľadne  verejného  obstarávania  na  projektovú  dokumentáciu  na  krytú   plaváreň Bolo jej  odpovedané, že  verejná  súťaž  bola  zrušená.  Dňa  5.12.2018  pani  primátorka  podpísala  zmluvu  o dielo  s Ing. Petrom  Kúdelom s celkovou  cenou  diela  58 200  €,  za  vypracovanie  projektovej  dokumentácie,  územné   rozhodnutie   a dokumentáciu  pre  stavebné  povolenie  na  stavbu  Krytá  plaváreň Lučenec.  Je pre ňu  zarážajúce, že  zhotoviteľ  sa zaväzuje  doručiť  dielo:  projektovú  dokumentáciu  pre  územné  rozhodnutie  do  4.12.2018  a projektovú  dokumentáciu   pre  stavebné  povolenie  do   20.12.2018,  čiže  ešte  pred  podpisom  zmluvy, ktorá  bola  5.12.2018. Požiadala vedenie  mesta o predloženie dokumentácie  pre územné  rozhodnutie  a stavebné  povolenie na  Krytú  plaváreň,  ktorá  by  tohto  času  mala  byť hotová.

Ing. Kolimárová -  v decembri  2018  prebehlo  verejné  obstarávanie   aj  podpísanie zmluvy,  ale  podpísanie zmluvy  bolo  podmienené  práve  kontrolou  verejného  obstarávania. Predtým,  ako  sa  zmluva  podpísala,  všetko bolo  zaslané  na  Úrad  vlády  celé  verejné  obstarávanie  na kontrolu. Kontrola  prebehla,  bola schválená   a následne  sa podpísala   zmluva.  Medzitým  sa podpísal  aj  dodatok  č.  1  vzhľadom k tomu, že  Úrad  vlády  nám vyšiel  v ústrety  a povolil  čerpanie  v priebehu  roka  2019.  Celé  čerpanie  finančných  prostriedkov  muselo  byť  riešené  v roku  2018 ,  ale  sme  požiadali  o výnimku  a  Úrad  vlády  povolil  čerpanie  na  rok  2019.  Do  29.3.2019  musí  odovzdať  PD  k stavebnému  povoleniu. 

Ing.  Olšiaková  -  považuje  za  potrebné,  aby  jej  doručili  v elektronickej  podobe  celé  verejné  obstarávanie aj  s výsledkami  z kontroly.  Aj  ďalšie  verejné obstarávanie,  ktoré  prebehlo, kde  sa  zaviazal  Ing. Kúdela  podať  projektovú  dokumentáciu  pre  územné  rozhodnutie  a stavebné povolenie.  Podľa  nej v zmluve  sú  základné  chyby , ktoré  by  mali  byť  penalizované.

Primátorka  - „ skúsme  hovoriť  o faktoch.  Všetky dokumenty zašleme  a  môžeš  si  prezrieť   a zaujať  k tomu  stanovisko,  ale  neprejudikujme  veci  a nedostávajme  mesto  do  situácie  ktorá  nie  je  pravdivá.“

Ing.  Olšiaková  -  poznamenala  nasledovné:  dodávateľ   dodá  do  4.12. 2018 projekt  pre  územné rozhodnutie  krytej  plavárne  a  zmluva  bola  podpísaná   dňa 5.12.2018  tak podľa  nej  to  po  právnej  stránke  nie  je  dobré

Ing.. Kolimárová  -  „dňa  5.12.2018  sme obdržali  výsledok  kontroly.  Nebolo  možné  zo  strany  mesta  Lučenec podpísať  skôr  zmluvu  než  bol  zaslaný  oficiálny  výsledok  kontroly.   V čase,  keď  sme  vedeli  kto  je  víťaz,  sme  ho  upozornili  na  termín,  že  ten  termín  nebudeme  môcť  meniť  vzhľadom k tomu,  že  sme   takto  zmluvu  predložili  Úradu  vlády. Projektanta  sme  upozornili ,  že  musí  pracovať  na  prvej časti  projektu  tak,  aby ju  vedel  čo  najskôr  po  podpísaní zmluvy  odovzdať.  Čo  sa týka  druhej  časti,  v čase  platnosti  zmluvy   sme uzavreli  s ním  dodatok ,  že  tú druhú  časť  môže  predložiť  do 29. marca  2019.

Ing.  Olšiaková  -  požiadala  o predloženie  PD  pre  územné  rozhodnutie  a o zaslanie zmluvy  elektronicky  aj  poslancom, ktorí  o to majú  záujem.

Primátorka  - zmluva je  zverejnená na  internetovej  stránke  mesta,  ale  môžeme poslať emailom.

Ing. Olšiaková  -  dňa  11.9.2018  bola  podpísaná  zmluva  o dielo  so  zhotoviteľom na    PD  pre  stavebné  povolenie  na  revitalizáciu Tuhárskeho  námestia.  Rozsah  dokumentácie  mal  byt  vypracovaný   v troch častiach.  A to  vypracovať  vizualizáciu  do  6  týždňov  od  podpísania  zmluyy  t.j.  do  23.10.2018,  ďalej  vypracovať  a dodať  PD  pre  územné  rozhodnutie do  20.11.2018 a dodať  PD   a dokumentáciu  výkaz  výmer  a položkovitého  rozpočtu  stavby. Požiadala  celkovú  dokumentáciu  o verejnom  obstarávaní  aj  vizualizáciu a  projekt  pre územné  rozhodnutie. 

Zároveň  ešte  požiadala   o zaslanie  PD  na  tematický  zábavný  park   a tiež  proces  verejného  obstarávania 

Primátorka  -  v zastupiteľstvách  by  sme  mali  riešiť  strategické  veci  preto požiadala,  že  ak  majú poslanci  záujem  o takéto veci  odporúča  systém  ako  v ostatných  mestách   že poslanci  si  môžu pozrieť všetky  dokumenty  na  mestskom  úrade. 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka