Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 7.3.2019

P o z v á n k a

 

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční

 

07.03.2019  (štvrtok) o 15.00 hod.

v budove historickej Radnice Lučenec, Radná sála, prízemie.


 

Navrhovaný program:

Otvorenie - schválenie programu

Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

Kontrola plnenia uznesení

Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta

Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2019

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta

Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. xx/2019 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok umiestňovania volebných plagátov na verejných

priestranstvách počas volebnej kampane

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: JUDr. Ing. Ivana Kášová, vedúca oddelenia vnútornej správy

Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania k predmetu zákazky „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec“

Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ

Spracovateľ: Ing. Róbert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia

Obnova pamiatkových objektov – altánok, parcelačný múr, zábradlie so stĺpmi pri SECESNEJ VILE S AREÁLOM na Jókaiho ulici č. 13 v Lučenci, č. ÚZPF 11072/1-6

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

Zníženie kriminality – rozšírenie kamerového systému v meste Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke – schválenie žiadosti o NFP

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie

Návrh na vykonanie zmeny sídla rozpočtovej organizácie mesta Lučenec „Rozpočtová organizácia LUKUS“

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: JUDr. Ing. Ivana Kášová, vedúca oddelenia vnútornej správy

Správa o kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie

Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta

Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch Mestskej polície Lučenec za II. polrok 2018

Predkladateľ: Bc. Ján Tuček, náčelník MsP

Spracovateľ: Bc. Ján Tuček, náčelník MsP

Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci za rok 2018

Predkladateľ: Ing. Eva Balážová, PhD., predsedníčka ZPOZ  pri MsZ v Lučenci                             

Spracovateľ: Bc. Renáta Libiaková Peržeľová, tajomníčka ZPOZ pri MsZ v Lučenci

Návrhy a podnety poslancov

Interpelácie poslancov

Záver

 

 

 

                                                                                      PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                               primátorka mesta

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka