Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 7.3.2019

Zápisnica zo zasadnutia

Priebeh  rokovania :
1.Otvorenie -  schválenie  programu
Primátorka- „Prajem všetkým príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam na 4.zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov mestského úradu a všetkých prítomných.  Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom SNR č.369/1990 O obecnom zriadení  v platnom znení vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné.  Z dnešného  rokovania  sa  ospravedlnili poslanci:   Mgr.  Andrea  Moravčíková,  MUDr. Rudolf  Slivka.“ 
V úvode  rokovania  sa  prihlásila JUDr.  Endrődyová
JUDr.  Endrődyová  -   predložila  návrh  na  stiahnutie  bodu  č. 8,  z dôvodu  že  poslancom  neboli  načas  doručené  materiály.  Bolo  potrebné  poslancov  lepšie  oboznámiť  s týmto  materiálom,  materiál  je  nedostatočný  neobsahuje  žiadnu  analýzu   ani inú  koncepciu.  Navrhuje,  aby   materiál  prešiel  odbornými  diskusiami  a komisiami.  
Primátorka  -    podotkla, že k  niektorým  veciam  diskutovali  na poslaneckom  grémiu.  Odpovedali  na  otázky, na ktoré  mohli  odpovedať.  V súvislosti  so  zákonom  o verejnom obstarávaní sú  veci, ktoré  sa do  materiálov  nemohli  dostať.  Materiály  sa  dostanú  len  tým,  ktorých   pri  bode  č.  8  schválite  do  komisie.   Dodala, že  všetky  materiály  boli  zaslané  1.3.2019 /piatok/  poslancom  na  emailové  adresy.
JUDr.  Szabóová  - vyjadrila sa k procesu  rokovania, požiadala o  dodržanie   §  12 ods.  4  a 5  „obecné  zastupiteľstvo  schvaluje  návrh  programu  zasadania  na začiatku  zasadnutia.  Najprv  sa hlasuje  o bodoch  návrhu  programu   a následne  je  možné  hlasovať  o zmenách  programu rokovania“.  
Pani  primátorka   dala hlasovať  za  návrh   programu,  ktorý  bol  zverejnený : 
1. Otvorenie - schválenie programu
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
4. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta Lučenec
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
5. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2019
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
6. Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Lučenec
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. xx/2019 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok umiestňovania volebných plagátov na verejných 
priestranstvách počas volebnej kampane
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ: JUDr. Ing. Ivana Kášová, vedúca oddelenia vnútornej správy
8. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania k predmetu zákazky „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec“
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. Róbert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia
9. Obnova pamiatkových objektov – altánok, parcelačný múr, zábradlie so stĺpmi pri SECESNEJ VILE S AREÁLOM na Jókaiho ulici č. 13 v Lučenci, č. ÚZPF 11072/1-6
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie
10.Zníženie kriminality – rozšírenie kamerového systému v meste Lučenec
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie
11. Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke – schválenie žiadosti o NFP
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie 
12. Návrh na vykonanie zmeny sídla rozpočtovej organizácie mesta Lučenec „Rozpočtová organizácia LUKUS“
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Spracovateľ: JUDr. Ing. Ivana Kášová, vedúca oddelenia vnútornej správy
13. Správa o kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie
Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
14. Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch Mestskej polície Lučenec za II. polrok 2018
Predkladateľ: Bc. Ján Tuček, náčelník MsP
Spracovateľ: Bc. Ján Tuček, náčelník MsP
15. Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci za rok 2018
Predkladateľ: Ing. Eva Balážová, PhD., predsedníčka ZPOZ  pri MsZ v Lučenci                              
Spracovateľ: Bc. Renáta Libiaková Peržeľová, tajomníčka ZPOZ pri MsZ v Lučenci
16. Návrhy a podnety poslancov
17. Interpelácie poslancov
Záver

 Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.    schvaľuje
A.1.  body programu  4. zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  v Lučenci tak,  ako  boli  zverejnené v pozvánke  dňa   28.02.2019.

Výsledok hlasovania č.1 za:  15 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  Ing.Branislav  Hámorník,  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA ,Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,    MUDr. Juraj  Pelč,    Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 2   (JUDr. Renáta  Endrődyová, JUDr.  Jozef  Oravec )
zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

Primátorka  -  opýtala  sa,  či  má  niekto  pozmeňujúci  návrh  k programu  rokovania ?

Pani primátorka  dala hlasovat  za poslanecký  návrh  JUDr. Endrődyovej  o stiahnutie  bodu  č. 8  z rokovania mestského  zastupiteľstva.  

Výsledok hlasovania č.2 
za:  9 (JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing. Peter  Grenda,  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  Ing. Rút Olšiaková,  JUDr. Jozef  Oravec, Tomáš Šúrik,  Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 5    (Mgr. Pavol Baculík,   PhDr. Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA,  Lucia  Lásková, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr.Juraj Pelč )
zdržali sa: 3   (Ing.  Eva  Balážová PhD,  Ing.Branislav  Hámorník, Ing. arch.  Ivan  Siláči PhD., )
nehlasoval:  0
Poslanecký  návrh  bol  schválený.

Ing. Olšiaková  -  predložila  poslanecký  návrh , aby  sa  schválili   súťažné  podklady  pre  túto  súťaž.  
Primátorka -  bod  č.  8  bol  stiahnutý  z rokovania  mestského  zastupiteľstva.  Súťažné  podklady  na  zasadnutie  nemôžeme predložiť.   Navrhuje  vrátiť  sa  k tomuto  bodu  keď  bude  pripravený  
Ing. Olšiaková   stiahla  svoj poslanecký  návrh. 

2.  Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Primátorka  - na základe návrhov zástupcov poslaneckých klubov za zostavovateľov uznesenia boli navrhnutí poslanci: Ing.  Elena Uličná,  MUDr.  Juraj   Pelč 
Za overovateľov zápisnice rovnako na základe návrhov  poslaneckých klubov boli navrhnutí poslanci:  MUDr.  Zaher Mahmud,   Lucia  Lásková  

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje:
A.1 za zostavovateľov uznesenia: Ing.  Elena   Uličná,  MUDr.  Juraj  Pelč  
A.2. za overovateľov zápisnice :  MUDr.  Zaher  Mahmoud,  Lucia  Lásková

Výsledok hlasovania č.3 za:  17 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD, Ing.Peter Grenda, JUDr. Renáta Endrődyová, Ing.Branislav Hámorník, Ing. Michal Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA ,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj  Pelč,    Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

3. Kontrola plnenia uznesení
K predloženej  správe  nemali  poslanci  mestského  zastupiteľstva  žiadne pripomienky.   
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.prerokovalo a  berie na vedomie predkladanú Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci.

Výsledok hlasovania č.4 za:  17 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD, Ing.Peter Grenda, JUDr. Renáta Endrődyová, Ing.Branislav Hámorník, Ing. Michal Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA ,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj  Pelč,    Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

4. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - Oblastný výbor, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
Primátorka  -  žiadateľ žiada o predĺženie platnosti Nájomnej zmluvy č. 32/2009 zo dňa 24.04.2009 v znení jej dodatkov uzatvorenej  na prenájom nebytového priestoru v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci.
Bez  rozpravy.  

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    schvaľuje  
A.1. predĺženie prenájmu nebytových  priestorov v budove Okresného úradu na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, konkrétne kancelárie   č. 43 a 44 , spolu o výmere   26,17 m2  na administratívne účely
ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je verejnoprospešný záujem a podpora činnosti SZPB.
za cenu nájmu : 0,07  €/1 m2 /rok
na dobu nájmu  do 31.12.2019
pre  nájomcu : Slovenský zväz protifašistických bojovníkov- Oblastný výbor, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec, IČO: 00 177 431
A.2 uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1  tohto uznesenia, 
A.3 vypovedanie, zrušenie  nájomnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  nájomca poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

Výsledok hlasovania č.5 za:  17 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD, Ing.Peter Grenda, JUDr. Renáta Endrődyová, Ing.Branislav Hámorník, Ing. Michal Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA ,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj  Pelč,    Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
2) Zväz protikomunistického odboja, Obchodná ulica 52, Bratislava  v zastúpení Okresnou pobočkou Lučenec, Námestie republiky č. 26, Lučenec
Primátorka- Okresná pobočka žiada o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru, kancelárie č. 21 vo výmere 12,91 m2 na dobu nájmu 5 rokov, za rovnakých podmienok ako mal doteraz Zväz protikomunistického odboja, t.j. 0,07 €/m2/rok .
Bez  rozpravy.  

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje 
A.1. predĺženie prenájmu nebytového priestoru – kancelárie č. 21 vo výmere 12,91 m2 v budove Okresného úradu na Námestí republiky č. 26 v Lučenci,  
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je verejnoprospešný záujem,  charakter činnosti organizácie a podpora jeho činnosti
za cenu nájmu – 0,07 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2019, 
pre  Zväz protikomunistického odboja, Obchodná ulica 52, Bratislava  v zastúpení Okresnou pobočkou Lučenec, Námestie republiky č. 26, IČO:  679879 ,Lučenec
A.2 uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1  tohto uznesenia, 
A.3 vypovedanie, zrušenie  nájomnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  nájomca poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

Výsledok hlasovania č.6 za:  17 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD, Ing.Peter Grenda, JUDr. Renáta Endrődyová, Ing.Branislav Hámorník, Ing. Michal Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA ,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj  Pelč,    Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
3) Hajrula Peter, Lučenecká č. 89, 990 01 Veľký Krtíš  
Primátorka - žiadateľ žiada o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. 8/2014 zo dňa 13.5.2014, ktorej predmetom je prenájom pozemku, na ktorom je umiestnený predajný stánok (sezónny predaj zmrzliny).
Bez  rozpravy.  

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje 
A.1. predĺženie prenájmu  pozemku - parcely  CKN č. 4994/13 vo výmere 50 m2, vedeného na LV mesta Lučenec č.5414 v k.ú. Lučenec,  nachádzajúceho  sa na Rúbanisku II v Lučenci,  za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku (sezónny predaj zmrzliny),
podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom  dôvodom osobitného zreteľa je podpora činnosti malých a stredných podnikateľov v meste Lučenec
za cenu nájmu :
- počas letnej turistickej sezóny t.j. za 6 mesiacov plnú výšku nájomného v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta - 19,50 €/m2/rok      a 
- počas ďalších 6 mesiacov, teda mimo sezóny, zníženie nájomného vo výške 50 %, t.j. 9,75 €/m2/rok,
na dobu nájmu – neurčitú
pre nájomcu: Peter  Hajrula, nar. 17.9.1962, bytom Lučenecká č. 89, 990 01 Veľký Krtíš  
A.2 uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1  tohto uznesenia, 
A.3 vypovedanie, zrušenie  nájomnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  nájomca poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

Výsledok hlasovania č.7 za:  18 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník,  Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA ,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
4) MUDr.Tibor Mihalovics a manž. Gabriela Mihalovicsová,  spoločne bytom: Ulica Gagarinova 2966/14, 984 01 Lučenec
Primátorka- žiadatelia požiadali o odkúpenie pozemku v lokalite Gagarinova ulica, konkrétne parcely CKN č.5663/ 1, orná pôda o výmere 378  m², ktorá tvorí záhradu ich rodinného domu. Bez  rozpravy.  
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    schvaľuje  
A.1. odpredaj nehnuteľnosti - pozemku z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Gagarinova konkrétne :
- parcely CKN č. 5663/1 o výmere  378 m2, orná pôda, zapísanej  na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná parcela tvorí v prírode pokračovanie záhrady vo vlastníctve kupujúceho a nie je k nej žiadny iný priamy prístup. Z uvedeného dôvodu predstavuje odkupovaná parcela pre Mesto Lučenec prebytočný a neupotrebiteľný majetok. 
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 378 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 3.780,– €
pre kupujúcich: MUDr.Tibor Mihalovics, rod.Mihalovics nar. 10.3.1938 a manž.Gabriela Mihalovicsová, rod. Csernyanszká   nar.08.01.1937 spoločne bytom: Ulica Gagarinova 2966/14, 984 01 Lučenec
    A.2 uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky      zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1 tohto uznesenia 
    A.3 vypovedanie, zrušenie  kúpnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia       v prípade ak  kupujúci poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti 

Výsledok hlasovania č.8 za:  18 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník,  Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA ,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
5) Poortjes s.r.o., M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO:51 111 829
Primátorka – spoločnosť požiadala o prenájom pozemkov v priemyselnom parku za účelom výstavby výrobnej haly na výrobu, montáž  a skladovanie hliníkových alebo železných brán a oplotení   a súvisiacej infraštruktúry vrátane administratívnych priestorov.  
Bez  rozpravy. 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje 
A.1. prenájom pozemkov v k.ú. Lučenec v lokalite Priemyselný park, konkrétne : 
- parcely CKN č.7498/62, ostatná plocha,  o výmere  4400 m2, vytvorenej geometrickým plánom č.32616881-019/2019   vypracovaným súkromnou geodetickou kanceláriou Ing.Ján Šága – GEODET, Železničná č.5m 987 01 Poltár odčlenením z parcely CKN č.7498/62 a CKN č.7498/64 vedených na LV č. 5414, okres Lučenec, obec Lučenec, kat. územie Lučenec, 
pre účel výstavby výrobnej haly na výrobu, montáž  a skladovanie hliníkových alebo železných brán a oplotení a súvisiacej infraštruktúry vrátane administratívnych priestorov,
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2. bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je umožnenie vybudovania výrobného podniku a následné vytvorenie nových,  min.10-tich   priamych pracovných miest v Priemyselnom parku v Lučenci, 
za cenu nájmu 0,07,- €/1m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2048  
pre  Poortjes s.r.o., M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO:51 111 829 v zastúpení: Johan Meersman, Sabina Nys – konatelia spoločnosti
A.2 uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1  tohto uznesenia, 
A.3 vypovedanie, zrušenie  nájomnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  nájomca poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

Výsledok hlasovania č.9 za:  18 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník,  Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA ,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
6) HADO Investments, s.r.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, IČO:50 266 535
Primátorka  - spoločnosť požiadala o prenájom pozemku v priemyselnom parku za účelom vybudovania modernej certifikovanej haly na výrobu a plnenie biokozmetiky.  
Bez  rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje 
A.1. prenájom pozemkov v k.ú. Lučenec v lokalite Priemyselný park, konkrétne : 
- parcely CKN č.7498/89, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  10000 m2  vytvorenej geometrickým plánom č.32616881-019/2019   vypracovaným súkromnou geodetickou kanceláriou Ing.Ján Šága – GEODET, Železničná č.5,  987 01 Poltár odčlenením z parcely CKN č.7498/64, CKN č.7498/88,  CKN č.7498/95  a  CKN č.7498/97   vedených na LV č. 5414, okres Lučenec, obec Lučenec, kat. územie Lučenec, 
pre účel vybudovania a prevádzky modernej certifikovanej haly na výrobu a plnenie biokozmetiky, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2. bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je umožnenie vybudovania výrobného podniku a následné vytvorenie min 10 nových priamych pracovných miest v Priemyslenom parku v Lučenci, 
za cenu nájmu 0,07,- €/1m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2038  
pre  HADO Investments, s.r.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava-mestská časť Staré Mesto IČO:50 266 535
A.2 uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1  tohto uznesenia, 
A.3 vypovedanie, zrušenie  nájomnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  nájomca poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

Výsledok hlasovania č.10 za:  18 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník,  Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA ,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
7) Združenie pre rozvoj Banskobystrického kraja – Náš domov,  Námestie republiky č. 26, 984 01, Lučenec, IČO:31923003
Primátorka - žiadateľ žiada o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. 31/2011 zo dňa  23.11.2011 v znení Dodatkov č.1 a č. 2,  ktorej predmetom je  prenájom nebytového priestoru v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci. 
Bez  rozpravy. 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje 
A.1. zámer predĺžiť nájomnú zmluvu č. 31/2011 zo dňa 23.11.2011 v znení  jej dodatkov  na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci na kancelárske účely,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je verejnoprospešný záujem, podpora činnosti  občianskeho združenia , t.j. bezplatné poradenstvo najmä sociálne slabším občanom, podpora a rozvoj mladých občanov, ktorí sa len ťažko etablujú v živote a na pracovnom trhu – zriadenie „Kompetenčného centra“,
za cenu nájmu : 0,07 €/m2/rok,
na dobu nájmu  do 31.12. 2020,
pre Združenie pre rozvoj Banskobystrického kraja – Náš domov, Námestie republiky č. 26, Lučenec, IČO : 31923003  zastúpeného Mgr. Jurajom Péterom 

Výsledok hlasovania č.11 za:  18 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník,  Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA ,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
8) Mariana Pauková  - MaVix Lučenec, Rúbanisko III 5941/65, 984 03 Lučenec
Primátorka  - žiadateľka  opätovne požiadala o prenájom časti pozemku o výmere 1 m2  v lokalite mestského cintorína  za účelom umiestnenia predajného automatu na kahance. 
MUDr.  Pelč  - komisia neodporúča prenájom pozemku, navrhuje žiadateľovi vytypovať si iné miesto na umiestnenie takéhoto typu predajného automatu.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje 
A.1. zámer prenajať pozemok - parcely  CKN č.1544/6 o výmere 1 m2, vedenej na LV mesta Lučenec č.5414 v k.ú.Lučenec,  nachádzajúcej  sa na Ulici cintorínska pri vstupe do mestského cintorína,  za účelom umiestnenia   automatu na  predaj náhradných náplní do kahancov
ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je podpora malých podnikateľov  poskytujúcich služby pre návštevníkov cintorína 
za cenu nájmu : v zmysle „Zásad“ 6,- €/m2/rok ,
na dobu nájmu: neurčitú
pre Marianu Pauková  - MaVix Lučenec, IČO:  51 694 174 , Rúbanisko III 5941/65, 984 03 Lučenec

Výsledok hlasovania č.12 
za:  5 (JUDr. Renáta  Endrődyová, Ing. Peter  Grenda, JUDr.  Jozef  Oravec, Ing. arch.  Ivan  Siláči PhD., Ing. Elena  Uličná)
proti: 8  (Mgr. Pavol Baculík,    Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč, Mgr. Jozef  Kramec, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.  Rút Olšiaková, MUDr. Juraj Pelč,    Tomáš  Šúrik)
zdržali sa: 5   (Ing.  Eva  Balážová PhD,  Ing.Branislav  Hámorník,   PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA ,  Lucia  Lásková,  Ing. arch.  Anna Václavíková )
nehlasoval:  0

Návrh  uznesenia   nebol   schválený.

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
9) Mária Benediktyová, Zvolenská cesta 253/2, Lučenec
Primátorka – žiada o predĺženie prenájmu časti pozemku z parcely  CKN č. 3702 vo výmere 53 m2, ktorý využívala  na záhradkárske účely v zmysle NZ č.20/2011 do 31.12.2018 . Prenájom  požaduje predĺžiť  do roku  2024.  
Bez  rozpravy. 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje 
A.1.predĺženie prenájmu nehnuteľnosti -  časti pozemku parcely CKN č.3702   o výmere 53 m2  vedenom na LV mesta Lučenec č.5414 v k.ú. Lučenec,  na záhradkárske účely   
podľa Článku 2, bodu 2.1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, 
za cenu nájmu 0,20  €/m2 /rok 
na dobu nájmu:  do 31.12.2024,  
s nájomcom : Mária Benediktyová, nar. 4.10.1956,  Zvolenská cesta 253/2, Lučenec 
A.2. uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A1. tohto uznesenia 
A.3. vypovedanie, zrušenie  nájomnej zmluvy uzavretej podľa bodu A1. tohto uznesenia v prípade ak  nájomca poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti. 

Výsledok hlasovania č.13 za:  18 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník,  Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA ,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
10) Mgr.Tomáš Vojtko, Ľ.Ondrejova 6/5, 971 01 Prievidza
Primátorka - menovaný požiadal o prenájom voľného nebytového priestoru nachádzajúceho sa v nehnuteľnosti   na Rúbanisku III/L7 v Lučenci za účelom prevádzkovania lekárne.
Bez  rozpravy. 
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje 
A.1. zámer prenajať  nebytové priestory o výmere 266,09 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti na Rúbanisku III/L7,  súp.č.2922 v Lučenci ( bývalá predajňa nábytku),  ktorá je vedená na LV č.6685   k.ú. Lučenec, situovaná na parcele CKN č.7202/6 za účelom prevádzkovania lekárne.
ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, pričom dôvodom  tohto zreteľa je prenájom doteraz voľného nebytového priestoru v majetku mesta a rozšírenie poskytovaných služieb pre občanov v lokalite Rúbaniska II a III v oblasti lekárenstva. 
za cenu nájmu : v zmysle „Zásad“ 17,39 € /1m2/rok
na dobu nájmu : 10 rokov
pre  nájomcu:  Mgr.Tomáš Vojtko, Ľ.Ondrejova 6/5, 971 01 Prievidza

Výsledok hlasovania č.14 za:  18 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník,  Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA ,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

 

5. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2019
K predloženej  správe  nemali poslanci  mestského zastupiteľstva  žiadne   pripomienky. 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.    schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci 
        schváleného  rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 9.3.10 Hmotná núdza 
           z oddielu 10.7.0 z položky 640 Bežné transfery vo výške 39 315 € do rozpočtu ZŠ 
           M.R.Štefánika na oddiel 09 na položku 630 Tovary a služby vo výške 598 €, do 
           rozpočtu ŠJ M.R.Štefánika na oddiel 09 na položku 630 Tovary a služby vo výške 
           1 920 €, do rozpočtu ZŠ Haličská 7 na oddiel 09 na položku 630 Tovary a služby vo 
           výške 598 €, do rozpočtu ŠJ Haličská 7na oddiel 09 na položku 630 Tovary a služby 
           vo výške 3 860 €, do rozpočtu ZŠ Vajanského na oddiel 09 na položku 630 Tovary a 
           služby vo výške 2 092 €, do rozpočtu ŠJ Vajanského na oddiel 09 na položku 630 
           Tovary a služby vo výške 6 030 €, do rozpočtu ZŠ Novomeského na oddiel 09 na 
           položku 630 Tovary a služby vo výške 1 129 €, do rozpočtu ŠJ Novomeského na 
           oddiel 09 na položku 630 Tovary a služby vo výške 5 690 €, do rozpočtu ZŠ 
           Kármána na oddiel 09 na položku 630 Tovary a služby vo výške 864 €, do rozpočtu 
           ŠJ Kármána na oddiel 09 na položku 630 Tovary a služby vo výške 4 680 €, do 
           rozpočtu ZŠ Opatová na oddiel 09 na položku 630 Tovary a služby vo výške 664 €, do 
           rozpočtu ŠJ Opatová na oddiel 09 na položku 630 Tovary a služby vo výške 3 210 €,  
           do rozpočtu Materských škôl na oddiel 09.1.1.1 na položku 630 Tovary a služby vo 
           výške 220 € a do rozpočtu Školských jedální pri MŠ na oddiel 09.6.0.1 na položku 630 
           Tovary a služby vo výške 7 760 €
A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
        územnej samosprávy – zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu oproti 
        schválenému rozpočtu v celkovej sume 612 550 € nasledovne:
A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti mesta na položke 453 Zostatky z minulých rokov 
          o 72 565 €, v príjmovej časti ZŠ M.R.Štefánika na položke 453 Zostatky z minulých 
          rokov o 2 792 €, v príjmovej časti ZŠ Kármána na položke 453 Zostatky z minulých 
          rokov o 6 470 € a v príjmovej časti ZŠ Vajanského na položke 453 Zostatky z minulých 
          rokov o 6 226 € a zároveň vo výdavkovej časti v Podprograme 9.3.2 ZŠ M.R.Štefánika 
          na oddieli 09.1.2.1 na položke 600 Bežné výdavky o 2 286 € a na oddieli 09.2.1.1 na 
          položke 600 Bežné výdavky o 2 175 €, v Podprograme 9.3.3 ZŠ Haličská 7 na oddieli 
          09.2.1.1 na položke 600 Bežné výdavky o 11 290 €,  v Podprograme 9.3.4 ZŠ 
          Vajanského na oddieli 09.2.1.1 na položke 600 Bežné výdavky o 7 200 €, 
          v Podprograme 9.3.5 ZŠ Novomeského na oddieli 09.2.1.1 na položke 600 Bežné 
          výdavky o 13 933 €, v Podprograme 9.3.6 ZŠ Kármána na oddieli 09.2.1.1 na položke 
          600 Bežné výdavky o 21 865 €, v Podprograme 9.3.7 ZŠ Opatová na oddieli 09.1.2.1 
          na položke 600 Bežné výdavky o 4 230 €, v Podprograme 2.2 MIC na oddieli 08.2.0 na  
          polože 630 Tovary a služby o 9 622 €, v Podprograme 9.2.1 MŠ na oddieli 09.1.1.1 na  
          polože 630 Tovary a služby o 10 800 €,  v Podprograme 11.2 Verejná zeleň na 
          oddieli 05.4.0 na položke 630 Tovary a služby o 1 836 € a v Podprograme 14.3 ŠFRB 
          na oddieli 01.1.1 na položke 630 Tovary a služby o 2 816 € 
A.2.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti ZŠ M.R.Štefánika na položke 453 Zostatky    
          z minulých  rokov o 9 665 €, ZŠ Haličská 7 na položke 453 Zostatky z minulých  rokov 
          o 6 499 €, ZŠ Vajanského na položke 453 Zostatky z minulých  rokov o 10 412 €, ZŠ 
          Novomeského na položke 453 Zostatky z minulých  rokov o 6 309 €, ZŠ Kármána na 
          položke 453 Zostatky z minulých  rokov o 1 356 €, ZŠ Opatová na položke 453 
          Zostatky z minulých  rokov o 3 058 € a zároveň vo výdavkovej časti v Podprograme 
          9.4.2 ŠJ M.R.Štefánika na oddieli 09.6.0 na položke 630 Tovary a služby o 9 665 €, 
          v Podprograme 9.4.2 ŠJ Haličská 7 na oddieli 09.6.0 na položke 630 Tovary a služby 
          o 6 499 €, v Podprograme 9.4.2 ŠJ Vajanského na oddieli 09.6.0 na položke 630 
          Tovary a služby o 10 412 €, v Podprograme 9.4.2 ŠJ Novomeského na oddieli 09.6.0 
          na položke 630 Tovary a služby o 6 309 €, v Podprograme 9.4.2 ŠJ Kármána na 
          oddieli 09.6.0 na položke 630 Tovary a služby o 1 356 €, v Podprograme 9.4.2 ŠJ  
          Opatová na oddieli 09.6.0 na položke 630 Tovary a služby o 3 058 €       
A.2.3. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti mesta na položke 453 Zostatky z minulých rokov 
          o 17 948 € a zároveň vo výdavkovej časti v Podprograme 9.2.1 MŠ na oddieli 09.1.1.1 
          na  polože 630 Tovary a služby o 4 455 €, v Podprograme 9.4.1 ŠJ na oddieli 09.6.0.1 
          na  polože 630 Tovary a služby o 10 830 € a v Podprograme 10.11 DJ na oddieli 
          10.4.0 na  polože 630 Tovary a služby o 2 663 €, 
A.2.4. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312012 Transfery na prenesené 
           kompetencie o 260 446 € a zároveň zvýšenie vo výdavkovej časti v Podprograme 
           9.3.2 ZŠ M.R.Štefánika na položke 600 Bežné výdavky o 47 416 €, v Podprograme 
           9.3.3 ZŠ Haličská 7 na položke 600 Bežné výdavky o 20 355 €,  v Podprograme 9.3.4 
           ZŠ Vajanského na položke 600 Bežné výdavky o 33 798 € a v Podprograme 9.3.5 ZŠ 
           Novomeského na položke 600 Bežné výdavky o 27 746 €, v Podprograme 9.3.6 ZŠ 
           Kármána na položke 600 Bežné výdavky o 24 978 €,a Podprograme 9.3.7 ZŠ 
           Opatová na položke 600 Bežné výdavky o 1 961 € a v Podprograme 9.8 Nerozpísaná 
           rezerva na oddieli 09.1.2.1 na položke 630 Tovary a služby o 104 192 € 
A.2.5. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312012 Transfery na prenesené 
           kompetencie o 195 504 € a zároveň zvýšenie vo výdavkovej časti v Podprograme 
           9.3.2 ZŠ M.R.Štefánika na položke 600 Bežné výdavky o 41 484 €,  v Podprograme 
           9.3.3 ZŠ Haličská 7 na položke 600 Bežné výdavky o 37 026 €, v Podprograme 9.3.4 
           ZŠ Vajanského na položke 600 Bežné výdavky o 51 126 €, v Podprograme 9.3.5 ZŠ 
           Novomeského na položke 600 Bežné výdavky o 34 434 €, v Podprograme 9.3.6 ZŠ 
           Kármána na položke 600 Bežné výdavky o 10 350 € a v Podprograme 9.3.7 ZŠ 
           Opatová na položke 600 Bežné výdavky o 21 084 €
A.2.6. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti ZŠ M.R.Štefánika na položke 310 Bežné transfery 
           o 13 300 € a zároveň zvýšenie vo výdavkovej časti v Podprograme 9.3.2 ZŠ
           M.R.Štefánika na položke 600 Bežné výdavky o 13 300 €
A.3 Použitie prostriedkov fondu rozvoja bývania v celkovej výške 26 000 € na rekonštrukciu a výmenu okien v bytových domoch Ul. cintorínska 1, 3, Pivničný rad 2,4 a Ul. Komenského 26, 28

Výsledok hlasovania č.15 za:  19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník,  Mgr. Branislav  Hrdlička, Ing.  Roman  Konečný,  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA, Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

6. Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Lučenec
K predloženej  správe  nemali poslanci  mestského zastupiteľstva  žiadne   pripomienky. 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.    schvaľuje
A.1. Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Lučenec

Výsledok hlasovania č.16 za:  19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník, Mgr.  Branislav  Hrdlička,   Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA, Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Lučenec č.xx/2019 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.
K predloženej  správe  nemali poslanci  mestského zastupiteľstva  žiadne   pripomienky. 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.    schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019  o vyhradení miesta a ustanovení podmienok 
umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

Výsledok hlasovania č.17 za:  19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník, Mgr.  Branislav  Hrdlička  Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA ,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

8. Obnova pamiatkových objektov – altánok, parcelačný múr, zábradlie so stĺpmi pri  SECESNEJ VILE S AREÁLOM na Jókaiho ulici č. 13 v Lučenci, č. ÚZPF 11072/1-6 – podanie žiadosti o dotáciu a schválenie spolufinancovania.
K predloženej  správe  nemali poslanci  mestského zastupiteľstva  žiadne   pripomienky. 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci
A.    s ch v a ľ u j e
1. Podanie žiadostí o dotáciu:
-    Obnova pamiatkových objektov – altánok, parcelačný múr, zábradlie so stĺpmi pri  SECESNEJ VILE S AREÁLOM na Jókaiho ulici č. 13 v Lučenci, č. ÚZPF 11072/1-6

Výsledok hlasovania č.18 za:  19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník, Mgr.  Branislav  Hrdlička  Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA ,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

10. Zníženie kriminality – rozšírenie kamerového systému v meste Lučenec – podanie žiadosti o dotáciu a schválenie spolufinancovania.
K predloženej  správe  nemali poslanci  mestského zastupiteľstva  žiadne   pripomienky. 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci
A.    s ch v a ľ u j e
1. Podanie žiadostí o dotáciu:
-    Zníženie kriminality – rozšírenie kamerového systému v meste Lučenec
2. Spolufinancovanie vo výške 6 233,9 EUR, čo je 20% z celkového rozpočtu projektu na rozšírenie kamerového systému – 31 169,28 €.

Výsledok hlasovania č.19 za:  19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník, Mgr.  Branislav  Hrdlička  Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0


11. Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke – schválenie žiadosti o NFP
K predloženej  správe  nemali poslanci  mestského zastupiteľstva  žiadne   pripomienky

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci
A.     schvaľuje  
A/1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta
A/2.  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
A/3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 4 140,90 €;
A/4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

Výsledok hlasovania č.20 za:  19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník, Mgr.  Branislav  Hrdlička  Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA ,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

12. Návrh na vykonanie zmeny sídla rozpočtovej organizácie mesta Lučenec „Rozpočtová organizácia LUKUS“
K predloženej  správe  nemali poslanci  mestského zastupiteľstva  žiadne   pripomienky

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.    schvaľuje
vykonanie zmeny sídla  Rozpočtovej organizácie LUKUS z pôvodného sídla                 Divadlo B.S.Timravy, Nám. Republiky 2095/5, 984 01 Lučenec 
na nové sídlo organizácie:  Ulica Dr. Herza 240/1
                                            984 01 Lučenec

Výsledok hlasovania č.21 za:  18 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník, Mgr.  Branislav  Hrdlička  Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

13.Správa o kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie
K predloženej  správe  nemali poslanci  mestského zastupiteľstva  žiadne   pripomienky

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.    prerokovalo a berie na vedomie  predložené Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Výsledok hlasovania č.22 za:  19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník, Mgr.  Branislav  Hrdlička  Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA, Lucia  Lásková,  MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

14. Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za II. polrok 2018

K predloženej  správe  nemali poslanci  mestského zastupiteľstva  žiadne   pripomienky

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.    berie na vedomie
A.1.  Informatívnu správu o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za II. polrok 2018

Výsledok hlasovania č.23 za:  19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník, Mgr.  Branislav  Hrdlička  Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA, Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

15. Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti  pri MsZ v Lučenci za rok 2018
K predloženej  správe  nemali poslanci  mestského zastupiteľstva  žiadne   pripomienky

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.    Berie na vedomie 
Informatívnu správu  o činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom  zastupiteľstve v Lučenci za rok 2018

Výsledok hlasovania č.24 za:  19 (Mgr. Pavol Baculík, Ing. Eva Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  JUDr. Renáta  Endrődyová,  Ing.Branislav  Hámorník, Mgr.  Branislav  Hrdlička  Ing.  Roman  Konečný  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA, Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Ing.   Rút Olšiaková,   JUDr.  Jozef  Oravec,  MUDr. Juraj Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  Tomáš  Šúrik,   Ing. Elena  Uličná, Ing. arch.  Anna Václavíková )
proti: 0,  zdržali sa: 0,  nehlasoval:  0

16. Návrhy a podnety 

17.Interpelácie

JUDr.  Endrődyová – informovala  o sťažnostiach  občanov  na  nefunkčné   osvetlenie  v meste  v časti  Kozí  potok,  Ul. novohradská  a  Haličská.  Ďalej  sa opýtala  na  smetné  stanovište  v Zlatej  uličke, kde sa  občania  sťažujú  na  neporiadok
Primátorka  - pripravujeme verejné  obstarávanie  na  osvetlenie  v meste.  Dodala, že  nie je možné operatívne  nedostatky odstraňovať,  ale mesto eviduje tieto podnety od občanov.      K otázke smetných stanovíšť dodala, že  vyše  roka sa  rieši  presídlenie  smetného  stanovišťa  na Ul. Petőfiho, kde občanom bolo  prisľúbené,  že bude umiestnené za  parkoviskom bývalej  budovy SPOOL a.s..  Na  mesto  bola  doručená aj petícia  občanov.
Ing.  Olšiaková  - opýtala sa na ďalší postup mesta k bodu  č. 8  „Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania k predmetu zákazky „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec“,  nakoľko  uvedený  bod  bol stiahnutý  z dnešného  rokovania. Navrhuje, aby na najbližšie zasadnutie  príslušných  komisií  boli predložené  na  prerokovanie analýzy, návrhy  a súťažné  podklady.  Dňa  1.4.2019  uplynie  rok  od  ukončenia  18  ročnej zmluvy  na údržbu  verejného  osvetlenia.  Opýtala  sa  na   zámery  mesta  a prečo  táto  služba  nie  je  zaradená  vo  „veľkom  balíku“    
Primátorka - na zasadnutí mestského  zastupiteľstva  v roku 2018  už  spomenula  tento  „veľký  balík“, že táto služba, teda špecifikácia zámerov je pripravovaná.  Pripravená  je aj súťaž na  verejné osvetlenie, kde sa komunikuje s odborníkmi, ktorí pripravujú takéto súťaže v troch  ďalších mestách. „Vzhľadom k tomu, že sa jedná o „veľký balík“  troch  verejných  obstarávaní  a ďalších zámerov v súvislosti s verejným obstarávaním za osvetlenie, by sme radi  komunikovali  s vami  tak, že  sa uvedené informácie  nebudú  predkladať  do  komisií,  ale  budú  zvolané stretnutia s odborníkmi, ktorí  to  pripravujú  a ktorí  vám podajú odborný  výklad.  Zároveň  budú  informovať  o výsledkoch  podobných  realizácií“. 
Ing.  Olšiaková  -  považuje za  neštandardné,  že  doteraz  nebola riešená  verejná  súťaž 
Primátorka  -  bola  to  prvá  vec, ktorá  bola ošetrená odborníkmi, ktorí  sa  tomu  venujú 
Prednosta  - dôrazne  sa  ohradil  voči  tvrdeniu, že  materiály  k bodu  č. 8  sú  nedostatočné.   Materiál  bol  odkonzultovaný  s verejným  obstarávateľom, kde  bolo  zadefinované  čo sa bude obstarávať, za koľko sa bude obstarávať,  a ako  dlho  sa  bude  obstarávať. Materiál  bol zároveň  odkonzultovaný aj s hlavnou kontrolórkou. Je koncipovaný v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.  Poukázal na zmluvný vzťah mesta z roku  2009 a dodal, že nastane úplne  nový vzťah  za  nových podmienok.  Zároveň odpovedal  Ing. Olšiakovej, že uvedený  zmluvný vzťah  končí  31.3.2019 a zmluva za verejné osvetlenie nebola  18 ročná,  ale  22  ročná. K zmluve  sa  nevyjadril,  nakoľko  audit  je verejne prístupný  na  stránke  mesta.  Za verejné osvetlenie  je pripravená súťaž. Náročnejšie bolo spracovanie projektového rozpočtu na určenie predpokladanej  hodnoty. Poznamenal, že podmienky  verejného  obstarávania  sa  sprísnili.     
JUDr.  Szabóova  -  minulý  týždeň  sa  zúčastnila  školenia  s JUDr.  Mrázovou, ktorá  je  vedúca oddelenia pre verejné obstarávanie v meste Trenčín. Predložený materiál  bol inšpirovaný  materiálom,  ktoré  predkladalo  oddelenie  pre  verejné  obstarávanie  mesta    Trenčín.  Konkrétne  sa  opýtala,  či  je možné predložiť  poslancom  presné  znenie  zmluvy. Bolo  jej  bolo odpovedané,  že  je  to  porušenie  zmluvy  o verejnom  obstarávaní.  Nie  je možné,  aby  pred  vyhlásením  verejného  obstarávania  boli  zverejnené  detailné  podmienky  a informácie, ktoré  budú  v konkrétnom  verejnom obstarávaní. 
JUDr.  Endrődyová  -  reagovala  na odpoveď  pána prednostu,  že  i napriek  tomu,  že  väčšia časť poslancov vyjadrila svoj názor  a pokladá  materiál  za  nedostatočný,  poďakovala  za  upozornenie.  Nežiadala  konkrétne  podmienky verejného obstarávania, ale  žiadala  o analýzu.  Poznamenala, že  materiály  na  mestské zastupiteľstvo  jej  boli  doručené  až  v utorok.  Ďalej poznamenala,  že  často je  kritizovaná  zmluva  z roku  2009.  Na  verejnosti   padajú  podozrenia  z klientelizmu   a prospechárstva  z tejto  zmluvy.
Primátorka  -  záujmom  mesta  je  ísť  transparentne   a nevie o akých podozreniach  pani poslankyňa  hovorí  
Mgr. Baculík -  reagoval  na poznámku  pani poslankyne  JUDr. Endrődyovej.   Materiály  väčšina poslancov obdržala. Na poslaneckých kluboch boli materiály prerokované   a následne  aj na poslaneckom grémiu, kde  poslanci  mali  odborný  výklad. 
Prednosta -  odpovedal pani  poslankyni  JUDr. Endrődyovej na nasledovné  otázky:
Ako  bola  určená  cena  ?  Cenu  určoval  ten, ktorý  bude  zabezpečovať  nadlimitnú zákazku. Prečo  na dobu  10  rokov  ?  Je  to otázka  zabezpečenia požadovanej kvality vo vzťahu k výkonu  tej  činnosti teda,  aby  sa  to  robilo  zariadeniami,  ktoré  zodpovedajú  súčasnej  dobe z pohľadu  poskytovateľa  a zabezpečenia  podpisovania  zmluvného  vzťahu.  Druhý  dôvod  na  dobu 10  rokov  je otázka  predpokladanej  nižšej  ceny  ako  pri  krátkodobom zmluvnom vzťahu.  
Ing. Olšiaková -  podľa jej názoru názov  bodu  nie  je  v súlade  so  zákonom  o verejnom obstarávaní  a  investičné  služby  neexistujú. Opýtala  sa,  aké  sú  to  služby ? Sú  to  investičné  práce,  naše  investičné  akcie  najmä  rekonštrukcie  cestných  komunikácií, ktoré nepodporí,  aby  boli  v jednom  balíku  so  službami.   Jedná  o sumu 10  mil. €
Prednosta  -  odpovedal  Ing.  Olšiakovej.   Sú  to  všetky  akcie,  ktoré  robíme  pri  rekonštrukciách  ciest.  Čo  sa  týka predpokladanej  hodnoty  zákazky   treba  rozlišovať.  Predpokladaná  hodnota  zákazky  resp. ten objem  nie  sú  finančné  prostriedky, ktoré  mesto   za  dané  obdobie minie.  Mesto  vynaloží  len také finančné  prostriedky  na  rekonštrukcie  ciest koľko  bude  mať schválené v rozpočte.    
Čo  sa týka  názvoslovia, tak  názov,  ktorý  bol  použitý  v správe vychádza  z názvoslovia  stavebného  zákona,  názvoslovia  zákona  o cestnej  doprave   a vykonávacej  vyhlášky,  ktorý  obsahuje  cestný  zákon
Primátorka -  sú  to  veci,   o ktorých  budeme konkrétne  rokovať  na  pracovnom  stretnutí  
JUDr.  Endrődyová  -  nechcela  sa  až  tak obšírne  dotknúť  tej  témy.    Materiál  sa  vrátil  do  procesu  prípravy  a verí, že  bude  priestor  na  ďalšiu  diskusiu  
Ing. Olšiaková  -  opýtala  sa,  či  už  máme  firmu  vysúťaženú, v akom štádiu je  to   v súčasnosti  a či  konkrétna  firma už  pripravuje verejné  obstarávanie ?  
Prednosta  -  príprava  verejného  obstarávania  na dodávateľa  už  beží.  Bol  vysúťažený  dodávateľ  na verejné  obstarávanie   je  to  spoločnosť  eBIZ  Corp  s.r.o.   Bratislava 
ZÁVER
Primátorka  -  informovala  o záveroch  z poslaneckého  grémia, každý poslanec  má  možnosť  nájsť  si  materiály  na  stránke  www.lucenec.sk, týmto  systémom  budeme pracovať  dalej.  Pred  zasadnutím  v piatok  zo  sekretariátu  primátorky  bude  odoslaná  sms   správa s informáciou, že materiály sú zverejnené  na  stránke.   Zároveň  dodala, že  fungujú  emailové  adresy:  meno.priezvisko@lucenec.sk , je to poslanecký email,  na ktorý  budete  dostávať všetky pozvánky  a informiácie. Informovala,  že najbližšie  zasadnutie  mestského zastupiteľstva predpokladá  dňa  7.5.2019.  V prípade, že  budu doručené  právne  stanoviská  k futbalovej akadémii  predpokladá  zasadnutie mestského zastupiteľstva aj začiatkom  apríla   4.4.2019  resp.  11.4.2019.  Ďalej  požiadala v zmysle  zaslaného emailu, aby  poslanci  doručili resp. zaslali  svoje  fotografie  na  mestský  úrad.
Ďalej informovala, že zvoláva pracovné stretnutie k stiahnutému bodu  č.8  na  deň  21.3.2019  o 14,00  hod.  

MUDr.  Pelč - predložil návrh  na zmenu  času konania zasadnutia  mestského  zastupiteľstva z  15,00  hod  na  16,00  hod.  
Primátorka- opýtala sa, či poslanecký zbor súhlasí s predloženým návrhom  na zmenu  rokovacieho poriadku mestského  zastupiteľstva. 
Poslanci  súhlasili  s návrhom.

Ing.arch. Václavíková  -  informovala  poslanecký  zbor o tom, že pán poslanec Ing. arch.  Siláči PhD. zverejnil na sociálnej sieti facebook bez jej súhlasu fotografiu  z predchádzajúceho  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  na  ktorej  diskutuje  pán  poslanec, ale  je  tam aj ona.  Nakoľko  sa  stala  terčom  výsmechu, že  na  rokovaní  spí    bude  tento  prípad  riešiť  právnou  cestou
Mgr. Kramec  - podľa  jeho  názoru,  to  bola  len  náhoda,  že  je  zachytená  na  fotke
Ing. arch.  Siláči  PhD.- podobnú  fotografu  zo zasadnutia  mestského  zastupiteľstva   zverejnil    z jeho  „vstupu“   k bytovej  otázke  na  predchádzajúcom  rokovaní,  kde  vystúpil.  Nebola  to  súkromná  fotografia  a nebola  smerovaná  proti  pani poslankyni  Ing. arch  Václavíkovej.  Pod  prvý  príspevok  napísal, že  pani  poslankyna  nespí,  ale  si  pozerá  materiály. 


Pani  primátorka  poďakovala  za  konštruktívne  rokovanie a  ukončila  zasadnutie  o 16, 48  hod.  


Ing. Igor Korniet                                                                     PhDr.  Alexandra  Pivková
 prednosta MsÚ                                                                             primátorka mesta

Overovatelia zápisnice:  

MUDr.  Zaher Mahmud
Lucia  Lásková  

Zapísala: Mgr. Mária Sárová 
V Lučenci, dňa 15.03.2019

zápisnica 07032019.pdf(407.5 kB)zápisnica 07032019
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka