Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2008

Zasadanie zo dňa 26.2.2008

Pozvánka

V Lučenci 12.2.2008
Ing. Milan Marko

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 8. riadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktorá sa uskutoční

26.2.2008 (utorok) o 13.30 hod
vo veľkej sále v budove obvodného úradu na Námestí republiky č. 26

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Odkúpenie podielu v obchodnej spoločnosti MEPOS s r.o. Lučenec obchodnou spoločnosťou Mesta Lučenec a.s. SPOOL
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s. SPOOL
5. Návrh Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu MestaLučenec č. 3/2006 o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
6. Zmena a doplnok č. 3/2007 Územného plánu mesta Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
7. VZN mesta Lučenec č. 4/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Lučenec - Zmena č. 3/2007
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
8. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
9. Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami výzvy MVRR SR Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
10. Plán Mesta Lučenec na zavedenie eura a návrh na pristúpenie k Etickému kódexu na zavedenia eura
Predkladá: Ing. Balážová, PhD., zástupca primátora mesta
11. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2008
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
12.Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2007.
Predkladá: JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ
13. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
14. Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za rok 2007.
Predkladá: JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ
15. Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
16. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za rok 2007
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
17. Delegovanie zástupcu Mesta Lučenec do rady školy „Odborné učilište, Haličská cesta č. 80 Lučenec“
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
18. Poradovník uchádzačov na pridelenie bytov v dome osobitného určenia na Novohradskej ulici č. 34, 36 v Lučenci – n á v r h.
Predkladá: Ján Jackuliak, predseda sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie MsZ
19. Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2007.
Predkladá: JUDr. Dušan Ilčík, predseda ZPOZ
20. Návrhy, podnety, interpelácie poslancov
21. Rôzne
22. Diskusia
23. Záver

Ing. Milan Marko, v.r.
Primátor mesta

Uznesenia MsZ zo dňa 26.02.2008

U z n e s e n i a
z 8. riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konanej dňa 26. februára 2008


Uznesenie č. 5/2008
K bodu: Určenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S c h v a ľ u j e:
Za zostavovateľov uznesenia: Jána Jackuliaka, Ing. Pavla Balážika
Za overovateľov zápisnice: Mgr. Pavla Baculíka, MUDr. Zahera Mahmouda

Uznesenie č. 6/2008
K bodu: Kontrola plnenia uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
b e r i e n a v e d o m i e
kontrolu plnenia uznesení.

Uznesenie č. 7/2008
K bodu: Odkúpenie 49% obchodného podielu od spoločnosti MEPOS, s.r.o. so sídlom: Fiľakovská cesta, Lučenec obchodnou spoločnosťou Mesta Lučenec a.s. SPOOL Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
1. b e r i e n a v e d o m i e
- informáciu o návrhu na odkúpenie 49% obchodného podielu od spoločnosti MEPOS, s.r.o. so sídlom: Fiľakovská cesta, Lučenec obchodnou spoločnosťou Mesta Lučenec a.s. SPOOL Lučenec
2. p o v e r u j e
- primátora mesta, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia v obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec SPOOL, a.s ., rokovaním o odkúpení 49% podielu od MEPOS, s.r.o. a o kúpnej cene.

Uznesenie č. 8 /2008
K bodu : Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Lučenec číslo 3/2006
o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S c h v a ľ u j e
Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Lučenec číslo 3/2006 o dodržiavaní
verejného poriadku na území mesta Lučenec

Uznesenie č. 9/2008
K bodu: Zmena a doplnok č. 3/2007 Územného plánu mesta Lučenec – zmeny a doplnky
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
a) s ch v a ľ u j e
Podľa §4 ods.3 písm. j) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 26 odst. 6 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) „ Zmenu a doplnok č. 3/2007 Územného plánu mesta Lučenec – zmeny a doplnky“
b) s ú h l a s í
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu, ktorých prehľad tvorí prílohu tohto uznesenia.
c) u k l a d á
prednostovi MsÚ v Lučenci uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona.

Uznesenie č. 10/2008
K bodu: VZN mesta Lučenec č. 4/2006 o záväzných častiach Územného plánu mesta Lučenec – zmeny a doplnky, zmena č. 3 s účinnosťou od 17.03.2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
VZN mesta Lučenec č. 4/2006 o záväzných častiach Územného plánu mesta Lučenec – zmeny a doplnky, zmena č. 3 s účinnosťou od 17.03.2008

Uznesenie č. 11/2008
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Lučenec .
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S ch v a ľ u j e :
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Lučenec


Uznesenie č. 12/2008
K bodu: Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku v súlade s
podmienkami výzvy MVRR SR
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S ch v a ľ u j e :
1/
a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Regionálny operačný program, Opatrenia 1.1 - Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu projektu : „ZŠ Haličská cesta 1191/8 - úsporou energií k novým možnostiam“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu, Haličská cesta 1191/8 Lučenec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec a strednodobými prioritami obce.

b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

c/ Financovanie projektu vo výške 5 % / 1 245 850,- Sk / z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 24 917 000.- Sk vrátane DPH

2/
a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Regionálny operačný program, Opatrenia 1.1 - Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu projektu : „Znižovanie energetickej náročnosti prevádzky Základnej školy na Vajanského ulici 2844/47“,
ktorý je realizovaný pre Základnú školu, Ulica Vajanského 2844/47 Lučenec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec a strednodobými prioritami obce.

b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

c/ Financovanie projektu vo výške 5 % / 2 200 000,- Sk / z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 44 000 000 .- Sk vrátane DPH

3/
a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Regionálny operačný program, Opatrenia 1.1 - Infraštruktúra
vzdelávania na realizáciu projektu : „Dominanta historického centra v novom šate - obnova okien a fasády na budove Základnej školy Námestie Kubínyiho 42/6“,
ktorý je realizovaný pre Základnú školu s materskou školou Námestie Kubínyiho 42/ 6, Lučenec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec a strednodobými prioritami obce.

b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

c/ Financovanie projektu vo výške 5 % / 718 055,- Sk / z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 14 361 097,- Sk vrátane DPH

Uznesenie č. 13/2008
K bodu: Plán Mesta Lučenec na zavedenie eura a návrh na pristúpenie k Etickému kódexu pre zavedenie eura
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
Plán Mesta Lučenec na zavedenie eura a pristúpenie k Etickému kódexu pre zavedenie eura

Uznesenie č. 14/2008
K bodu: Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
1.V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

a) presun finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci oddielu 09.1.2.1 – základné vzdelanie z položky 640 Bežné transfery neštátnym zariadeniam vo výške 1 392 tis. Sk na položku 632001 Energie

2.V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu príjmov aj výdavkov oproti schválenému rozpočtu v celkovej sume 1 689 tis. Sk nasledovne:

a) zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 1 100 tis. Sk a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu základných škôl o 1 100 tis. Sk
b) zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 453 Zostatok prostriedkov z minulých rokov o 171 tis. Sk, v príjmovej časti rozpočtu základných škôl o 140 tis. a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu základných škôl o 311 tis. Sk
c) zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 278 tis. Sk a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti na oddieli 01.1.1.6/1 - Správa MsÚ o 278 tis. Sk

Uznesenie č. 15/2008
K bodu : Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta
Lučenec k 31.12.2007
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta

K bodu : Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

Uznesenia č. 16/2008
1/ Malček Ján, Záhradná č. 22, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- odpredaj pozemku, parc. CKN č. 4/1 záhrady, vo výmere 1093 m2 v k.ú. Opatová, za kúpnu cenu 300,- Sk/m2 a s vecným bremenom inžinierskych sietí.


Uznesenia č. 17/2008
2/ Nátonová Jana, Vajanského č. 23, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 7461/2 zast.pl., vo výmere 60 m2, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, v k.ú. Lučenec - lokalita Hladký majer, za účtovnú hodnotu pozemku 300,-Sk/m2.

Uznesenia č. 18/2008
3a/ Málik Marian, Mieru č. 29, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku pod garážou, parc. CKN č. 5598 zast.pl., vo výmere 20 m2 v k.ú. Lučenec – lokalita Malinovského štvrť, za kúpnu cenu 300,- Sk/m2

Uznesenia č. 19/2008
3b/ Mátheová Agnesa, Novohradská č. 14, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku pod garážou, parc. CKN č. 5256/2 zast.pl., vo výmere 12 m2 v k.ú. Lučenec – lokalita za Požiarnou zbrojnicou, za kúpnu cenu 300,- Sk/m2

Uznesenia č. 20/2008
3c/ Ing. Zubo Milan, Jesenského č. 10, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku pod garážou, parc. CKN č. 3309 zast.pl., vo výmere 23 m2 v k.ú. Lučenec – lokalita Haličská cesta, za kúpnu cenu 300,- Sk/m2


Uznesenia č. 21/2008
4/ Bíro Ladislav, Nejedlého č. 21, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
1/ odpredaj pozemku, parc. CKN č. 2162/2 zast.pl., vo výmere 345 m2, za kúpnu cenu
300,- Sk/m2
2/ zrušenie uznesenia 257/2007 zo dňa 30.10.2007

Uznesenia č. 22/2008
5/ Ing. Hajtol Zoltán, Jókaiho č. 10, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
n e s ch v a ľ u j e
- odpredaj poľnohospodárskej pôdy, parc. EKN č. 2669 TTP, vo výmere 1793 m2, 2670 orná pôda, vo výmere 13519 m2, 2671 záhrady, vo výmere 1038 m2, 2672 zast.pl., vo výmere
909 m2 a 2673 orná pôda, vo výmere 5425 m2, spolu vo výmere 22684 m2 v k.ú. Lučenec, nachádzajúcej sa pri Rapovskej ceste (oproti Osady verejnej čistoty)

Uznesenia č. 23/2008
6/ Dona Flavio, Scorzé (Ve), Via Pedeserva 238 Belluno, Italy
Tomasella Pierluigi, Cesio Maggiore (Bl), Via Romanziol 111, Noventa di Piave
Calgaro Ruggero, Eralcea (Ve), S.Dona Di Plave (Ve), Via Garda 10
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
o d r o č u j e
a) odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec v lokalite Čajkovského ulice, parc. CKN č. 308/1 zast.pl., vo výmere 1914 m2, 308/4 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/5 zast.pl., vo výmere
24 m2, 308/6 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/7 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/8 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/9 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/10 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/11 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/12 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/13 zast.pl., vo výmere
24 m2, 308/14 zast.pl., vo výmere 24 m2, spolu vo výmere 2154 m2, z dôvodu usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pre vydražiteľa nadstavieb (Azona s.r.o., Mierova č. 11,Lučenec)
b) odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec v lokalite Husovej ulice, parc. CKN č. 2923 záhrady, vo výmere 2715 m2 a 2924 zast.pl., vo výmere 904 m2, spolu vo výmere 3619 m2, z dôvodu, že sú zahrnuté do územného rozhodnutia pre umiestnenie „Technickej vybavenosti pre bytové domy ulíc Cintorínska – Járkova v Lučenci“
o d p o r ú č a
- vyčleniť geometrickým plánom pozemok možný na odpredaj vytvorený z parc. CKN č. 2923 a 2924 v zmysle priloženej snímky a predložiť návrh na odpredaj novovytvoreného pozemku výberovým konaním na aprílové zasadnutie MsZ.

Uznesenia č. 24/2008
7/ Krnáč Maroš, Rúbanisko I/7, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
o d r o č u j e
- odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 6755/1, 6755/2 a 6756/1 spolu vo výmere cca 1715 m2, ktoré budú upresnené geometrickým plánom, v kat.území Lučenec
u k l a d á
- odbornému oddeleniu vyvolať rokovanie so žiadateľom .


Uznesenia č. 25/2008
8/ Komár Ján, Záhradná č. 16, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 417/10 zast.pl., vo výmere 9 m2 a parc. CKN č. 417/11 zast.pl., vo výmere 2 m2 v k.ú. Opatová za cenu 590,-Sk/m2 po predložení písomnej dohody s vlastníkom susediacej garáže o vecnom bremene v súvislosti s prístupom na opravy a údržby nehnuteľnosti.

Uznesenia č. 26/2008
9/ Demecs Vojtech a Demecsová Edita, Zvolenská cesta č. 29, Lučenec
Demecs Tomáš a Demecsová Eva, Osloboditeľov č. 15, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- zámenu pozemkov, časť z parc. CKN č. 6448/4 a EKN č. 3127 a 3123, spolu vo výmere
325 m2 v Malej Vsi vo vlastníctve Demecsa Vojtecha a Demecsovej Edity a Demecsa Tomáša a Demecsovej Evy, za pozemky, parc. CKN č. 2673/1 zast.pl., vo výmere 211 m2 a 2673/2 zast.pl., vo výmere 21 m2 vo vlastníctve Mesta Lučenec s podmienkou udržiavania pozemku a vecným bremenom inžinierskych sietí.

Uznesenia č. 27/2008
10/ Gembický Dušan, Šoltésovej č. 7, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 6653/2 a 6653/6 spolu vo výmere 57 m2, ktoré budú upresnené geometrickým plánom, v kat. území Lučenec za účtovnú hodnotu 150,-Sk/m2 s vecným bremenom prechodu cez mestský pozemok bezplatne

Uznesenia č. 28/2008
11/ Brnová Larisa, Kláštorná č. 28, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 7279/39 zast.pl., vo výmere 295 m2 v k.ú. Lučenec, za kúpnu cenu 93,- Sk/m2. Odpredaj realizovať po zrušení záložného práva na mestské lesy.

Uznesenia č. 29/2008
12/ Melicher Ivan, Elektro VM2, Vegeši-Melicher, Biskupická B1/8, Fiľakovov
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku, časť z parc. CKN 1760 zast.pl., vo výmere cca 288 m2 v k.ú. Lučenec, ktorá bude upresnená geometrickým plánom za cenu 772.992,-Sk.

Uznesenia č. 30/2008
13/ Dananaj František a manž. Dana, Ulica Osloboditeľov č. 6, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku, parc. CKN 2434/2 zast.pl., vo výmere 55 m2 v k.ú. Lučenec, za cenu v zmysle Zásad hospodárenia – 1.225,- Sk/m2 s podmienkou dobudovania murovaného oplotenia od CVČ Magnet.
Uznesenia č. 31/2008
14/ Rosíková Mária, Barakova č. 23, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- odkúpenie podielu 735/1120-tín z pozemku, parc. EKN č. 2596/1 zast.pl., vo výmere
408 m2 (267,75 m2) v k.ú. Lučenec, za kúpnu cenu 300,- Sk/m2 do vlastníctva Mesta Lučenec

Uznesenia č. 32/2008
15/ Kičin Peter, Tajovského č. 18, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
1/ s ch v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku, parc. CKN 786/119 zast.pl., vo výmere 34 m2 v k.ú. Lučenec, za kúpnu cenu 300,- Sk/m2
2/ r u š í uznesenie č. 203/2007 zo dňa 30.10.2007.


Uznesenia č. 33/2008
16/ Banskobystrický samosprávny kraj – v správe Domov dôchodcov a DSS Ambra, Rúbanisko III., Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
1/ s ch v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku, časť z parc. CKN 7202/5 zast.pl., vo výmere cca 120 m2 v k.ú. Lučenec, ktorá bude upresnená geometrickým plánom za účtovnú hodnotu 36.000,-Sk.
2/ o d p o r ú č a
- primátorovi mesta poskytnúť Domovu dôchodcov a DSS Ambra, Rúbanisko III. Lučenec nenávratný finančný príspevok v hodnote 36.000,-Sk

Uznesenia č. 34/2008
17/ EuroAWK spol. s r.o., Brečtanová 2, Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- predĺženie nájmu pozemkov pre umiestnenie reklamných panelov - bilboardov na parcelách č.6616 (Mierová ul. pri autobusovej stanici 2ks), č. 568/1 (vedľa Fiľakovskej cesty pri parkovisku Billa 1ks) a č. 2028 (na fasáde kina APOLLO 1ks), vedených v k.ú. Lučenec,
do 31.12.2012

Uznesenia č. 35/2008
18/ EuroAWK spol. s r.o., Brečtanová 2, Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- predĺženie nájmu pozemkov pre umiestnenie reklamných panelov – city-ligthov na parcelách č.107/2 (pri nadjazde do Opatovej 1ks), č. 568/1 (vedľa Fiľakovskej cesty pri parkovisku Billa 2ks), č. 2670 (Námestie republiky 1ks), č. 2655 (Námestie republiky 5ks), vedených v k.ú. Lučenec a č. 434/1 (pri Gemerskej ceste v Opatovej 1ks), vedenej v k.ú. Opatová, do 31.12.2012

Uznesenia č. 36/2008
19/ Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Banská Bystrica, Študentská č. 12, Zvolen
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
a) prenájom kancelárie č.303 v budove na Námestí republiky 26 v Lučenci na dobu nájmu
1 rok
b) zníženie ceny nájmu oproti „Zásadám“ na 1,–Sk/m2/rok s odvolaním sa na §19 bod 8.
Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

Uznesenia č. 37/2008
20/ Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- zrušenie uznesenia MsZ č.323/2005 zo dňa 14.12.2005 – zmena katastrálneho územia Lučenec (pri k.ú. Vidiná)

Uznesenia č. 38/2008
21/ Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- zrušenie uznesenia MsZ č.156/2007 zo dňa 21.8.2007 – výkup pozemku od Ďuriškovej Beaty

Uznesenia č. 39/2008
22/ Benčíková Veronika, Rúbanisko III. 2907/41, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- zrušenie uznesenia MsZ č.323/2007 zo dňa 11.12.2007 – predĺženie nájmu pozemku za
3,- Sk/m2/rok,
- predĺženie nájmu pozemku, parcela číslo 3354/2 vo výmere 20 m2, vedenej v k.ú. Lučenec
za cenu nájmu 458,–Sk/m2/rok (cena v zmysle „Zásad“), na dobu nájmu do 31.12.2012

Uznesenia č. 40/2008
K bodu: Informácia o výsledku výberoých konaní
23/ - na odpredaj pozemku, nachádzajúceho sa v k.ú. Opatová
24/ - na odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec – býv. budovy
Novohradských reštaurácií a hotelov a priľahlých pozemkov v k.ú. Lučenec
25/ - na odpredaj radovej garáže s pozemkom na Rúbanisku II. v k.ú. Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
1/ b e r i e n a v e d o m i e výsledok výberových konaní
23/ - na odpredaj pozemku, nachádzajúceho sa v k.ú. Opatová
24/ - na odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec – býv. budovy
Novohradských reštaurácií a hotelov a priľahlých pozemkov v k.ú. Lučenec
25/ - na odpredaj radovej garáže s pozemkom na Rúbanisku II. v k.ú. Lučenec

2/ k o n š t a t u j e,
že výberové konania na odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec – býv. budovy Novohradských reštaurácií a hotelov a priľahlých pozemkov v k.ú. Lučenec a
na odpredaj radovej garáže s pozemkom na Rúbanisku II. v k.ú. Lučenec boli neúspešné

3/ s ch v a ľ u j e
- odpredaj pozemku, parc. CKN č. 289/2 záhrady, vo výmere 559 m2 v k.ú. Opatová, za cenu 405.000,- Sk pre Sobekovú Marcelu, Adyho č. 16, Lučenec

Uznesenie č. 41/2008
26/ K bodu – Návrh na schválenie komisie na vyhlásenie výberového konania na prenájom parkovací plôch v meste Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u je
- komisiu na vyhlásenie výberového konania na prenájom parkovacích plôch v meste Lučenec v zložení: (komisia dopravy a údržby miestnych komunikácií MsZ) Ing. arch. Anna Václavíková, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Rudolf Slivka, Norbert Krišta, Ladislav Bánsky, Ing. Ivan Lörinčík, Ing. Marian Gúgľava, JUDr. Dušan Ilčík, Róbert Ladoš

Uznesenia č. 42/2008
K bodu: Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
b e r i e n a v e d o m i e
vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu - na úseku stavebného poriadku za rok 2007.

Uznesenia č. 43/2008
K bodu: Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
1. b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Lučenec
2. s ch v a ľ u j e
pracovnú skupinu na prehodnotenie a aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec v zložení: Ing. Eva Balážová,PhD, Ing. Miroslav Drobný, Ing. Elena Uličná, Mgr. Péter Csúsz, Mgr. Roman Grebáč, Ing. arch. Anna Václavíková

Uznesenia č. 44/2008
K bodu : Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
b e r i e n a v e d o m i e
Správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra za rok 2007

Uznesenia č. 45/2008
K bodu: Delegovanie zástupcu MsZ za člena Rady školy
Mestské zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
za člena Rady školy: Odborné učilište, Haličská cesta č. 80 Lučenec, poslanca Mestského zastupiteľstva pána Jána Jackuliaka.

Uznesenia č. 46/2008
K bodu: Poradovník uchádzačov na pridelenie bytov v dome osobitného určenia na Novohradskej ulici č. 34, 36 v Lučenci – návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
poradovník uchádzačov na pridelenie bytov v dome osobitného určenia na Novohradskej ulici č. 34, 36 v Lučenci podľa návrhu Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
Uznesenia č. 47/2008
K bodu: Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci

Uznesenia č. 48/2008
K bodu: Informácia o záujme investorov: SioTech Global, s.r.o. a SLOVAK HOUSE, s.r.o. investovať v Priemyselnej zóne Lučenec Juh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
b e r i e n a v e d o mi e
- informáciu o záujme investorov: SioTech Global, s.r.o., a SLOVAK HOUSE, s.r.o. investovať v Priemyselnej zóne Lučenec Juh

Ing. Milan Marko
Primátor mesta


Zostavovatelia uznesenia:

Ján Jackuliak
Ing. Pavol Balážik

zapísala:
Ľubica Hanová

Hlasovanie - najprv ho uložte, celé rozpakujte a spustite index.xml

Zápisnica

Zápisnica
z 8. riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konanej dňa 26. februára 2008

Prítomní podľa prezenčnej listiny

1/ Otvorenie
p. primátor: „Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní! Dovoľte mi, aby som Vás privítal na 8. riadnej schôdzi Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, pracovníkov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem schôdzu za uznášaniaschopnú.
Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Mgr. Ján Brezňan, Ing. arch. Anna Václavíková a na zasadnutie budú meškať: Pavol Filčík a MUDr. Zsolt Mihalovics

Pristúpime k schváleniu programu, ktorým sa bude dnešné rokovanie riadiť. Navrhujem, aby sa dnešná schôdza riadila programom, ktorý ste obdržali a doplnil by som ho v bode 13. o bod 26 - Návrh na schválenie komisie na vyhlásenie výberového konania na prenájom parkovacích plôch meste Lučenec. Kto má ešte ďalšie pozmeňovacie návrhy do programu?“
Mgr. Csúsz: doplnil program o bod 14 – Schválenie prenájmu pozemkov v Priemyselnej zóne.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Odkúpenie podielu v obchodnej spoločnosti MEPOS s r.o. Lučenec obchodnou spoločnosťou Mesta Lučenec a.s. SPOOL
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s. SPOOL
5. Návrh Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Lučenec č. 3/2006 o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
6. Zmena a doplnok č. 3/2007 Územného plánu mesta Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
7. VZN mesta Lučenec č. 4/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Lučenec - Zmena č. 3/2007
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
8. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
9. Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami výzvy MVRR SR
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
10. Plán Mesta Lučenec na zavedenie eura a návrh na pristúpenie k Etickému kódexu na zavedenia eura
Predkladá: Ing. Balážová, PhD., zástupca primátora mesta
11. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2008
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
12. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2007.
Predkladá: JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ
13. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
14. Schválenie prenájmu pozemkov v Priemysenej zóne Juh Lučenec
15. Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za rok 2007.
Predkladá: JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ
16. Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
17. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za rok 2007
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
18. Delegovanie zástupcu Mesta Lučenec do rady školy „Odborné učilište, Haličská cesta č. 80 Lučenec“
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
19. Poradovník uchádzačov na pridelenie bytov v dome osobitného určenia na Novohradskej ulici č. 34, 36 v Lučenci – n á v r h.
Predkladá: Ján Jackuliak, predseda sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie MsZ
20. Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2007.
Predkladá: JUDr. Dušan Ilčík, predseda ZPOZ
21. Návrhy, podnety, interpelácie poslancov
22. Rôzne
23. Diskusia
24. Záver

p. primátor: „Má niekto ešte ďalšie pripomienky, respektívne ďalšie návrhy na doplnky či zmeny programu? Ak nie, pripravte sa k hlasovaniu za program doplnený o dva body.“
Hlasovanie za program: za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
p. primátor: „Dámy a páni, pristúpime k schváleniu overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schválilo:
za zostavovateľov uznesenia: Jána Jackuliaka, Ing. Pavla Balážika
za overovateľov zápisnice: Mgr. Pavla Baculíka , MUDr. Zahera Mahmouda
Výsledok hlasovania: za 15, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasovalo 1

3/ Kontrola plnenia uznesení
p. primátor: „Kontrolu plnenia uznesení ste obdržali písomne. Má niekto pripomienky? Ak nie, pripravte sa k hlasovaniu za uznesenie.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
B e r i e n a v e d o m i e :
kontrolu plnenia uznesení.
Výsledok hlasovania: za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 04/. Odkúpenie podielu v obchodnej spoločnosti MEPOS s r.o. Lučenec obchodnou spoločnosťou Mesta Lučenec a.s. SPOOL
p. primátor: „Vážené dámy a páni, po zasadnutí mestskej rady som zaradil do programu dnešnej schôdze návrh odkúpenie 49% obchodného podielu spoločnosti MEPOS, s.r.o. so sídlom: Fiľakovská cesta, Lučenec obchodnou spoločnosťou Mesta Lučenec a.s. SPOOL Lučenec. K tomuto kroku som pristúpil po mnohých rokovaniach so zástupcami obidvoch spoločností, pri ktorých sme hľadali konsenzus a model riešenia k spokojnosti všetkých zúčastnených strán. Vývoz komunálneho odpadu je služba, ktorá má dopad na všetkých obyvateľov mesta a bolo by teda vhodné, ba žiadúce, aby bola pod kontrolou mesta. Prvoradým záujmom mesta a mňa ako primátora je zachovať ceny pre odberateľov, t.j. pre obyvateľov na prijateľnej úrovni. Predkladaný návrh je jednou z možností, ako v budúcnosti zabezpečiť rozhodujúci vplyv mesta v spoločnosti Mepos. Mám dokumenty o tom, že v prvom rade je potrebné vyhlásiť výberové konanie na zber komunálneho odpadu aj v prípade, že vlastníme 51% spolu so spoločnosťou SPOOL. Tento dotaz sme dali nakoľko z MsR vyšiel takýto návrh, že ak chceme pokračovať ďalej, aby sme nemuseli vyhlasovať verejnú súťaž, ktorú by mohla vyhrať niektorá zahraničná firma a nechcem hovoriť o cenách, že my zvážame „kuka nádoby“, ktoré máte pred svojim domom od 18 do 22,-Sk fi. Brantner v Rim. Sobote to robí za 35,-Sk. Je jasné že môžu podliezť ceny za jeden rok a potom to môžu nastaviť na svoje pôvodné podmienky. O tomto som informoval aj obce , ktoré by sme samozrejme pri nižších cenách zahrnuli takisto a spolu by sme mali komunálny odpad na skladovanie za podstatne výhodnejšie ceny, ako keby každý bol osobitne.
Prosím pána Ľubomíra Činčuru, predsedu predstavenstva spoločnosti SPOOL, aby uviedol správu.“

Ing. Činčura: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne a poslanci, vážení prítomní, dovoľte mi, aby som Vás poinformoval o možných riešeniach, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe našej a.s., kde navrhujeme odkúpiť zvyšných 49% majetkového podielu v spoločnosti MEPOS s.r.o. Tie čísla, ktoré použil pán primátor, si ich aj overil. V Rimavskej Sobote, kde má hegemóniu fi. Brantner a je skládkovanie a prevádzkovanie zvozu odpadu je táto služba naozaj za 35,-Sk s DPH, v meste a okrese V. Krtíš – tam je skládka a zvážanie v hegemónii fi. Márius Petersen. Táto suma je 33,80,-Sk. To v súčastných cenách predstavuje 80% navýšenie voči tým cenám, ktoré účtuje mestu MEPOS, s.r.o. V absolútnom vyjadrení to predstavuje necelých 8mil. korún navýšenia prevádzkových nákladov ročne. Pri zavedení eura a pri obsiahnutí legislatívy, ktorá bude vyplývať z požiadaviek EÚ táto suma bude v zásadnej miere vyššia. Občania odpad tvoria, takisto sa odpad aj separuje, ale množstvo odpadu žiaľ na hlavu občana neklesá. Podiel separovanej
zložky stúpa t.z., že aj zvoz je aktuálny a bude aj v blízkej a strednodobej budúcnosti . Zmyslom tohto celého je, aby ste Vy dali mandát k jednaniu, k odkúpeniu a v tom prípade, že by k odkúpeniu došlo, aby sme mohli strednodobo, možno i dlhodobo garantovať, občanom tohto mesta ako aj občanom tohto okresu, prijateľné ceny za túto službu, ktorá je logické, že narastie a mali by sme ju pod svojou kontrolou. Ostatné veci sú uvedené v dôvodovej správe, ak by niekto mal otázky veľmi rád odpoviem. Venujeme sa tam aj súčasnému zloženiu obchodných podielov, úsporám, ktoré by sa dali docieliť. Zmyslom tejto veci nie je, aby 35 zamestnancov MEPOS – u prišlo o prácu, skôr naopak. Musíme pripraviť také podmienky, aby tí ľudia, ktorí sú tam a sú tam už dlhé roky a robia si svoju prácu zodpovedne a dobre, aby ju mohli robiť aj naďalej a v pokoji. Hovorím nadradeným záujmom v tomto kole je 1. záujem nášho občana, 2. pre nás SPOOL hľadať priestor pre ďalšie aktivity v tejto a.s., ktorý je potrebný.“
p. primátor: „Ďakujem pánovi Činčurovi. Dámy a páni, otváram rozpravu.“
Mgr. Grebáč: „Chcel by som sa opýtať, či prebehli nejaké predbežné rokovania so súčastnými vlastníkmi tých 49% a či je nejaký predpoklad dohodnúť sa.“
Ing. Činčura: „Áno, prebehli rokovania, veď bez nich by sa toto celé nebolo iniciovalo. Názor súčasných súkromných spoluvlastníkov, p. Melichera a Hanulu, je nakoniec negatívny. T.z., že oznámili, že už nemajú záujem predávať. Konštatujem to, lebo je to tak. Ale dnes nejde o to, aby sme odpredali obchodný podiel na „Mepose“, dnes ide o to, aby ste Vy, ako poslanecký zbor, dali primátorovi mandát jednať. Aby sme mohli hovoriť o konkrétnej sume, konkrétnych väzbách a konkrétnej ponuke. Neformálne jednania prebehli mnohé a hľadali sme taký variant, aby aj dlhoročná práca súčasných spoluvlastníkov, ktorých máme v „Mepose“, ktorí majú minoritu, ale sú tam a ich prácu si vážime. Takže hľadali sme spôsoby také, ktoré by mohli tie trecie plochy zjemniť.“
p. primátor: „Rokuje sa. Raz je to pozitívne, raz negatívne, proste dvíhajú cenu.“
Ing. Činčura: „Na doplnenie. Tento postup musíme zachovať. T. z., Vy ako členovia MsZ, s Vaším prípadným súhlasom môžete dať mandát pánovi primátorovi konať a on je našou 100% valnou hromadou, t. z., že na základe toho mandátu, ktorý mu dáte Vy, môže ho dať on nám. Rokovania boli doposiaľ neformálne, ale my musíme dať oficiálnu ponuku – to je jedna rovina. Druhá rovina je tá, že je platná spoločenská zmluva, na základe ktorej máme nepriamy rozhodujúci vplyv a každý spoločník, ktorý by chcel predať obchodný podiel, z tejto spoločenskej zmluvy mu vyplýva jednoznačná povinnosť, musí ho ponúknuť svojím ostatným spoločníkom, rozumej v prvom rade SPOOL – u, ako najväčšiemu spoločníkovi. Prípadným odsúhlasením by sme deklarovali záujem o odkúpenie obchodného podielu a ten by bol nespochybniteľný. To je zmysel tohto aktu: deklarovať nespochybniteľný záujem odkúpiť zvyšný obchodný podiel.“
Ing. Balážová: „Ja by som chcela tiež zapojiť otázkami:
1/ Či Dozorná rada SPOOL, a.s. rokovala o tejto otázke a ak áno, aké je jej stanovisko?
2/ Máte predstavu o nejakej cene, lebo tá minimálna zrejme sa odvíja od tej, ktorá bola kúpená donedávna za tých 4,5mil. korún?
3/ Odkiaľ bude mať SPOOL, a.s. na zaplatenie kúpnej ceny a či neovplyvní zaplatenie kúpnej ceny finančné zdravie a.s. Mesta Lučenec?
4/ Či práve kúpa podielu neovplyvní ceny vývozu, pretože a.s. SPOOL je obchodnou spoločnosťou a jej prioritou je tiež dosahovať zisk?
Toto sú otázky, na ktoré by som prosila odpoveď.“
p. Krišta: „Včera zasadala dozorná rada, kde bol prítomný predseda predstavenstva a pani riaditeľka. Tam tiež padlo niekoľko takých otázok, ktoré sme si chceli vyjasniť. Náš záver bol taký, že dáme mandát rokovať zatiaľ o odkúpení. Debatovali sme aj o cene, len raz toto mesto už predalo. Fantasticky na tom zbohatli ľudia a teraz to kupujeme naspäť za ťažké peniaze a preto mám určité obavy a to sme aj deklarovali. Je to v poriadku v tom, že keby bola odkúpená celá čiastka, aká je tam záruka, aby sa to ďalej nepredávalo. Bude potrebné, aby spoločenské zmluva bola zmenená tak, aby tejto možnosti ďalšieho odpredaja bolo určitým spôsobom zabránené. Toto bola najpodstatnejšia vec rokovania, lebo každého to zaujímalo. Navrhli sme takú vec, že predstavenstvo a dozorná rada SPOOL – u po odkúpení, sama prerokuje návrh kúpnopredajnej zmluvy a potom tá spoločenská zmluva, ktorá zabezpečuje určitú ochranu proti týmto veciam.“
p. primátor: „Práve preto to chceme kúpiť, aby sme zabrzdili rast cien zvozu odpadu. A tak ako sa teraz chce kupovať, tak, keby sa to malo predávať, mohlo by sa to jedine s Vaším súhlasom a s vaším uznesením. Takže nie je to možné predať tak jednoducho.“
Ing. Činčura: „ Vrátim sa k tomu chronologicky. V prvom rade museli sme mať súhlasné stanovisko predstavenstva a.s., ktoré máme. Na základe toho sme iniciovali zvolanie dozornej rady, ktorá súhlasné stanovisko dala. Ohľadom výšky finančného podielu. Určite táto suma nemá byť iná ako je spomínaných 4,5 milióna korún prípadne s drobnou diferenciou, pretože pri odkúpení 25% a následne dvakrát 0,5% sme vychádzali z toho, že predávajúci prejavil záujem predať a chcel predať. Teraz ten záujem je ako sínusoida – vyvíja sa, ale nebude zásadne iný. Odpoviem aj na tú možnú alternatívu ďalšieho odkúpenia. Ako zabezpečiť, aby sme neodpredali. My nemôžeme odpredať nič bez Vášho súhlasu. T. z., že ak zabezpečíte, aby ste Vy neodpredali, tak my neodpredáme. Odpredať by sme mohli len s Vašim súhlasom. Nemôžeme meniť majetkové pomery alebo hodnotu majetku imania atď.
Máme voči nášmu majoritnému spoločníkovi Dalkia, a.s. nevysporiadaný majetok vo výške cca. 14 mil. korún a na základe toho, že tento majetok je nevysporiadaný, zatiaľ im ten majetok prenajímame, z čoho samozrejme tŕžime určitú sumu. Následná otázka je tá, ako nahradíme tento výpadok vo výške 1,4 – 1,5 mil. korún. Nahradíme ho presne z výnosov vývozu smetí . Takže z týchto peňazí, nie z prípadného možného predaja budovy, lebo potom sa to už mieša jedno s druhým. Toto je naša odpoveď. My si potrebujeme doriešiť naše vzťahy s Dalkiou, čo sa týka vysporiadania majetku a z týchto financií plánujeme odkúpiť obchodný podiel a odpovedám, nemal by byť vyšší ako 4,5 mil. korún, prípadne s malou diferenciou, o ktorej je teraz ťažko hovoriť, lebo je to vec chúlostivá a je to vec podrobných rokovaní v blízkej budúcnosti.“
Ing. Drobný: „Ja mám dve poznámky:
1/ Keď primátor tohto mesta hovorí, že mu ide o nejaké blaho občanov a chce zastaviť zvyšovanie cien odpadu, ako tu mi vždy niečo smrdí. Za tých päť rokov sa také nič neudialo a pripomeniem prípad s kotolňami. A otázka na primátora pri tejto príležitosti. Ako chce zastaviť zvyšovanie tepla pre domácnosti? Či má tiež nejaký skvelý nápad. To je všetko.“
p. primátor: „Hovoríme o odkúpení podielu pre mesto.“
Ing. Uličná: „Ak hovoríme, že máme týmto rokovaním dať pánovi primátorovi na jednanie, súhlasím s tým, ale zároveň by sme si mali prísne ohraničiť cenový mantinel, za ktorý budeme nakupovať ten zvyšný obchodný podiel od terajších súkromných vlastníkov a to preto, lebo ak Ing. Činčura spomína, že v jednej chvíli chcú predať v druhej nechcú. Nemali by sme sa dať zatlačiť do kúta. Tí pani majitelia nie sú v situácii, že si môžu klásť nejaké extrémne podmienky. Fakt je taký, že ak by sme neodkúpili ich obchodné podiely, bolo by potrebné verejné obstarávanie, v ktorom by neboli úspešní a tým pádom, by išlo o bezcennú firmu o bezcenné obchodné podiely a toto je bod, ktorý je potrebné dávať do pozornosti a netreba dopustiť možno ani o jednu korunu viacej investovať do nákupu obchodných podielov, ako to bolo od predchádzajúceho spoločníka. My sme opäť na ťahu, že môžeme si klásť podmienky, práve preto, že okamihom vyhlásenia verejného obstarávania sa dostávajú do nevýhodnej pozície, terajší súkromní vlastníci obchodných podielov.
MUDr. Mičko: „Ja len faktickú poznámku. Pani inžinierke asi uniklo, že mesto má 51% podielu v tejto firme. A keď pôjde do krachu firma, pôjde do krachu nielen podiel pána Melichera a podiel pána Hanulu, ale aj 51% podielu mesta. Ja si myslím, že to musí byť korektný dohovor a Vy už dopredu niečo prejudikujete, čo si myslím, je absolútne irelevantné. Tento podnik musíme v každom prípade zachrániť, lebo v ňom máme 51%, teda väčšinu.
p. Bystriansky: „Môj kolega, p. poslanec Mičko povedal jednu múdru vec a ja si osobne myslím, že snaha, ktorú sa tu dnes vyvíja, je snaha na zachránenie mestského podniku, na zachránenie minimálne 40 – tich rodín, ktoré tam pracujú a na zachránenie cien, ktoré vieme poskytnúť len tým spôsobom, že zachováme mestský podnik. Každopádne sa prikláňam ku možnosti, ktorú môžeme dnešným hlasovaním zrealizovať a máme aspoň nejakú nádej, aby budúcnosť v Lučenci čo sa týka komunálnych odpadov bola pozitívna.
MUDr. Brunčák: „Na základe toho, čo som tu počul, si myslí, že treba pristúpiť k hlasovaniu. Pozmeniť uznesenie o odkúpení, pretože nemôžeme odkúpiť, keď to nemáme ponúknuté.


MUDr. Mičko: Dal poslanecký návrh:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
1. b e r i e n a v e d o m i e
- informáciu o návrhu na odkúpenie 49% obchodného podielu spoločnosti MEPOS, s.r.o. so sídlom: Fiľakovská cesta, Lučenec obchodnou spoločnosťou Mesta Lučenec a.s. SPOOL Lučenec.
2. p o v e r u j e
- primátora mesta, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia v obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec SPOOL, a.s., rokovaním o odkúpení 49% podielu od MEPOS, s.r.o. a o kúpnej cene.

JUDr. Krokoš: „Naozaj je treba vyjednávať s tými ľuďmi, lebo aj ja som mal ako konateľ za Mepos také informácie, že jeden deň to chceli predať, na druhý už nie. bojím sa len toho, ak by sme schválili uznesenie o odpredaji a o odkúpení a oni by nesúhlasili, tým pádom my by sme nevedeli žiadne takéto uznesenie prijať. Ale následné kroky, keby to oni nechceli prijať, tak by boli tie, je tam jeden nešťastný dodatok, v ktorom aj keby sa vypísala verejná súťaž , tak oni majú podpísaný dodatok, že fi. Mepos, vyhlasuje verejnú súťaž za smeti.Chcem len upozorniť, že treba s nimi jednať o predaji, lebo keby nechceli predať, bol by problém“
p. primátor: „Vieme o tom, že na prvom zasadnutí súdu sa to dá dole.“
Ing. Činčura: „My musíme deklarovať svoj záujem odkúpi, pretože zo svojej spoločenskej zmluvy sú povinný v prípade predaja ponúknuť ho práve nám a konkrétne práve SPOOL-u, ako najväčšiemu spoluvlastníkovi.
Pán primátor dal hlasovať za poslanecký návrh poslanca MUDr. Mička.
Výsledok hlasovania: za 21, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

5/ Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Lučenec číslo 3/2006 o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Lučenec
p. primátor: „Vážení prítomní, Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Lučenec číslo 3/2006 o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Lučenec je predmetom dnešného rokovania na základe potreby aktualizácie a zosúladenia s platnými právnymi predpismi. Ide najmä o úpravy, ktoré sa týkajú konzumácii alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, používania pyrotechnických výrobkov a oznamovania ohňostrojov. Podľa navrhovanej úpravy sa mení celé znenie paragrafu, podľa ktorého ohňostrojové práce možno vykonať len ak Mesto vydá súhlasné stanovisko. Ďalšia úprava sa týka podrobností o prístupných hodnotách hluku a podobne. Návrh prešiel riadnym legislatívnym konaním, súhlasné stanovisko k nemu zaujali legislatívna aj mestská rada. Dámy a páni, otváram rozpravu.“
Ing. Balážová: „Chcem upozorniť na fakt, ktorý by sme po schválení mali brať na vedomie a poprosím, aby sa to aj nejako zverejňovalo, že používať na území mesta pyrotechniku typu „Silvester“ je možné len od 31. decembra od 18:00hod do 1. januára do 03:00. Ohňostroje pri rôznych príležitostiach je niečo iné. Toto je výrazná zmena a chcela by som to dať do pozornosti.“
MUDr. Brunčák: „Keď som čítal tento návrh, navrhoval som, aby sme ho stiahli z jedného jediného dôvodu, že veľmi ťažko sa dva roky dozadu pátra po doplnkoch k tomuto VZN. Takýto materiál, ktorý je zásadný a upravovaný by nemal byť celý. Či by nemohol byť na zasadnutie materiál pripravený celý a zmeny by boli zvýraznené. Ďakujem.“
Ing. Balážová: „Legislatívna rada tento postup navrhla a všetky ostatné VZN budú od teraz zverejňované v kompletnom znení. Ja sa prikláňam k tomu, že aby sme ho teda schválili, vzhľadom k tomu, že prešiel všetkými legislatívnymi postupmi. Vašu pripomienku berieme na vedomie a budeme tak postupovať.“
Ing. Kalinský: „Zhodou okolností ma oslovili občania v súvislosti s posledným ohňostrojom a prihováram sa k tomu, aby boli realizované len v tom konkrétnom čase. Je tu ešte jeden bod, pre ktorý by som tento návrh ešte odročil a upravil. Kto bude určovať tú hranicu medzi ohňostrojom a zábavnou pyrotechnikou. Tu musia byť stanovené aj nejaké kritériá alebo nejaký subjekt, ktorý to rozlíši. pretože inak to rozlíšiť nebudeme vedieť. Chce to nejaké kvalitatívne dopracovanie.“
JUDr. Šulyoková: „Banský úrad má rozhodovať o týchto veciach.“
Mgr. Lukačovičová: „ Ako členka LR a zúčastnila som sa na príprave tohto materiálu. Vyšla Novela k banskému zákonu s platnosťou k 1.1.2008. Upravuje pravidlá povoľovania ohňostrojov s tým, že nad rámec zákona nemôže byť upravené ani naše VZN. Tak ako je upravené toto VZN je v súlade so zákonom, v súvislosti s povoľovaním sa dáva súhlasné stanovisko mesta a Banský úrad povoľuje ohňostroj.
p. prednosta: „ Odborné posudzovanie bude dávať niekto iný, nie Mesto Lučenec. Mesto len povie, že súhlasí z hľadiska lokality a tak, ale odborne ohňostroj posúdi Banský úrad a hasičský zbor. Oni potom dávajú rozhodnutie nie my. Bolo by to zbytočné, aby sme to my definovali, lebo nebudeme my rozhodovať o tom odbornom posudku, aký je to ohňostroj, či spĺňa kritériá podľa zákona.O tom rozhodujú odborné útvary: Banský úrad a hasičský zbor.“
Ing. Kalinský: „Rozumiem tomu tak, že ku každému ohňostroju bude prizvaný niekto z Banského úradu, aby ho potom posúdil?“
p. prednosta: „Nie. postup je presne daný. Na mesto príde žiadosť, mesto dá súhlasné stanovisko a postúpi žiadosť na Banský úrad a na Hasičský zbor a oni ďalej rozhodujú. Presne je stanovený postup. Sú tam lehoty, v predstihu sa musí podať žaidosť. Presne tak sme postupovali pri poslednom ohňostroji počas plesu Nicholtractu. Tento postup sa musí dodržiavať.“
Pán primátor dal hlasovať o návrhu doplnku k VZN.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S c h v a ľ u j e
Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Lučenec číslo 3/2006 o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Lučenec
Výsledok hlasovania: za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

6/ Zmena a doplnok č. 3/2007 Územného plánu mesta Lučenec – zmeny a doplnky
p. primátor: „Nasledujúcim bodom programu je zmena a doplnok k územnému plánu mesta Lučenec. Dôvodom zmeny je požiadavka investora o rozšírenie funkčného využitia územia v k.ú. Lučenec pri ceste I/50 Zvolen – Lučenec v časti Opatová pre funkciu drobnej výroby. Ide o pozemky mimo zastavaného územia v Opatovej o celkovej výmere 0,3413 ha.
Má niekto pripomienky, resp. iné návrhy?“
p. prednosta: „Prosím o zmenu tohto uznesenia v písmene c) ukladá prednostovi ...“
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
a) s ch v a ľ u j e
Podľa §4 ods.3 písm. j) zákona 369/1976 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 26 odst. 6 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) „ Zmenu a doplnok č. 3/2007 Územného plánu mesta Lučenec – zmeny a doplnky“
b) s ú h l a s í
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu, ktorých prehľad tvorí prílohu tohto uznesenia.
c) u k l a d á
prednostovi uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona
Výsledok hlasovania: za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

7/ VZN mesta Lučenec č. 4/2006 o záväzných častiach Územného plánu mesta Lučenec – zmeny a doplnky, zmena č. 3 s účinnosťou od 17.03.2008
p. primátor: „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. 4/2006 o záväzných častiach Územného plánu mesta Lučenec – zmeny a doplnky, zmena č. 3 sa týka predchádzajúceho bodu. Ide vlastne o vyhlásenie zmeny územného plánu. Má niekto otázky?
- do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
VZN mesta Lučenec č. 4/2006 o záväzných častiach Územného plánu mesta Lučenec – zmeny a doplnky, zmena č. 3 s účinnosťou od 17.03.2008
Výsledok hlasovania: za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

8/ Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Lučenec .
p. primátor: „Ďalším záväzným nariadením mesta je nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Lučenec. Ide o novelizáciu vychádzajúcu zo zmeny všeobecne platných právnych predpisov vo vzťahu k európskemu spoločenstvu ovplyvňujúcu danú oblasť. Návrh VZN prešiel pripomienkovým konaním vo vecne príslušných komisiách, v legislatívnej i mestskej rade. Ak má niekto otázky, tieto zodpovie pani Ing. Kolimárová, ktorá je spracovateľkou návrhu. Otváram rozpravu.“
Ing. Drobný: „ V paragrafe, kde sú vymenované všetky trhoviská, na strane 4., trhovisko pred a za Mestskou tržnicou a trhovisko na Rúbanisku, či chceme doplniť aj trhovisko Nám. republiky, lebo koná sa tam Lučenský jarmok, do budúcnosti je možné, že to bude nejaké historické trhovisko mesta.“
Ing. Kolimárová: „Ja by som doplnila pozrieť si bod 3. Trhy a jarmoky, tam je bližšie špecifikované, na ktoré účely so používajú aj iné priestranstvá a námestie ako také nie je v zmysle územného plánu považované za trhové miesto, musel by sa zmeniť územný plán.“
- pán primátor dal za návrh uznesenia hlasovať
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S ch v a ľ u j e :
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Lučenec
Výsledok hlasovania: za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

9/ Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami výzvy MVRR SR
p. primátor: „Vážené dámy a páni, o výzve ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja - Infraštruktúra vzdelávania sme mali možnosť získať prostredníctvom médií veľa informácií. Iste sa k vám dostal aj pôvodný zámer zvolať k tejto téme mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva. Po mojej osobnej návšteve u pána ministra som rozhodol nezvolávať mimoriadnu schôdzu, pretože ďalší termín na prijímanie žiadostí bude zverejnený v strede marca. V súvislosti s požiadavkami predmetnej výzvy je k žiadosti potrebné doložiť uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení spolufinancovania projektu.
V dôvodovej správe sú rozpracované zámery troch škôl, ktoré považujeme z hľadiska rozvoju školstva v meste Lučenec za strategické. A to nielen pre občanov mesta, ale aj okolité obce, ktoré nemajú zabezpečené podmienky pre plnenie povinnej školskej dochádzky detí. Dostali ste pred zastupiteľstvom zmenené čísla aj so spolufinancovaním, koľko to 5% obnáša. Je našou snahou, aby sme to robili aj prostredníctvom firmy, ktorá nám kontroluje tieto projekty, nakoľko ako ste videli veľa projektov sa vracalo a to z dôvodu, že nemali realizačný projekt. Preto si dávame tieto projekty skontrolovať a snažíme sa ich dopracovať tak, aby boli úspešné. Stavebné oddelenie na týchto projektoch naozaj urýchlene zapracovalo, na projektovej dokumentácii včítane Odd. regionálneho rozvoja a podnikateľskej činnosti, ktoré tieto projekty sústreďovala a bude ich aj odosielať. Dámy a páni, otváram rozpravu.“
MUDr. Brunčák: „Peniaze sú na rezervnom fonde?“
p. primátor: „Na to máme spolufinancovanie 5 miliónov korún.“
Mgr. Grebáč: „Jednoznačne to treba podporiť, a zároveň aj pracovať na ďalších projektoch ďalších škôl ako je napríklad ZŠ Haličská 7, kde je problematické prestrešenie. Toto sú prvé akcie, ale treba v tom pokračovať ďalej.“
p. primátor: „Na tejto ZŠ sme dlžný aj asfaltové ihrisko, ktoré sme im sľúbili.“
- pán primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S ch v a ľ u j e :
1/ projekt ZŠ Haličská cesta 1191/8
a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Regionálny operačný program, Opatrenia 1.1 - Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu projektu : „ZŠ Haličská cesta 1191/8 - úsporou energií k novým možnostiam“,
ktorý je realizovaný pre Základnú školu, Haličská cesta 1191/8 Lučenec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec a strednodobými prioritami obce.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c/ Financovanie projektu vo výške 5 % / 1 245 850,- Sk / z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 24 917 000.- Sk vrátane DPH

2/ projekt ZŠ na Vajanského ulici 2844/47
a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Regionálny operačný program, Opatrenia 1.1 - Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu projektu : „Znižovanie energetickej náročnosti prevádzky Základnej školy na Vajanského ulici 2844/47“,ktorý je realizovaný pre Základnú školu, Ulica Vajanského 2844/47 Lučenec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec a strednodobými prioritami obce.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c/ Financovanie projektu vo výške 5 % / 2 200 000,- Sk / z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 44 000 000 .- Sk vrátane DPH

3/ projekt ZŠ s materskou školou Námestie Kubínyiho 42/ 6,
a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Regionálny operačný program, Opatrenia 1.1 - Infraštruktúra
vzdelávania na realizáciu projektu : „Dominanta historického centra v novom šate - obnova okien a fasády na budove Základnej školy Námestie Kubínyiho 42/6“,
ktorý je realizovaný pre Základnú školu s materskou školou Námestie Kubínyiho 42/ 6, Lučenec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec a strednodobými prioritami obce.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c/ Financovanie projektu vo výške 5 % / 718 055,- Sk / z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 14 361 097,- Sk vrátane DPH
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

10/ Plán Mesta Lučenec na zavedenie eura a návrh na pristúpenie k Etickému kódexu pre zavedenie eura
p. primátor: „Plán Mesta Lučenec na zavedenie eura a pristúpenie k Etickému kódexu pre zavedenie eura predkladá pani doktorka Balážová. Pani viceprimátorka, máš slovo.“
Ing. Balážová: „Predkladáme materiál, na ktorom sme sa snažili maximalisticky pracovať. Chcem dať do pozornosti dve veci. 1/ Plán mesta Lučenec na zavedenie eura, ktorý bude slúžiť na plnenie mestských záležitostí, ale aj ako podklad pre naše rozpočtové organizácie, školy, ktoré si podľa tohto plánu vyhotovia svoje plány. 2/ Je tu pristúpenie k etickému kódexu zavedenie eura na starne 7. Zaväzujeme sa v ňom, že bezdôvodne nebudeme zvyšovať dane schválené nami a ani iné ceny, ktoré vieme ovplyvniť práve v dôsledku zavedenia eura.“
p. primátor: „Ďakujem, otváram rozpravu.“
- do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal o návrhu uznesenia hlasovať
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
Plán Mesta Lučenec na zavedenie eura a pristúpenie k Etickému kódexu pre zavedenie eura
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

11/ Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2008
p. primátor: „Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2008 sa týka zvýšenia v príjmovej časti rozpočtu, konkrétne sa jedná o prostriedky určené pre oblasť školstva a prostriedky z ministerstva vnútra určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenska, ktoré neboli zahrnuté v schválenom rozpočte. Sú z vašej strany, vážené poslankyne a poslanci, otázky na spracovateľa?
- do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
1.V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
a) presun finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci oddielu 09.1.2.1 – základné vzdelanie z položky 640 Bežné transfery neštátnym zariadeniam vo výške 1 392 tis. Sk na položku 632001 Energie
2.V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu príjmov aj výdavkov oproti schválenému rozpočtu v celkovej sume 1 689 tis. Sk nasledovne:
a) zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 1 100 tis. Sk a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu základných škôl o 1 100 tis. Sk
b) zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 453 Zostatok prostriedkov z minulých rokov o 171 tis. Sk, v príjmovej časti rozpočtu základných škôl o 140 tis. a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu základných škôl o 311 tis. Sk
c) zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 278 tis. Sk a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti na oddieli 01.1.1.6/1 - Správa MsÚ o 278 tis. Sk
Výsledok hlasovania: za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

12/ Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta
Lučenec k 31.12.2007
p. primátor: „Nasledujúcou správou je Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k 31.12.2007.
- do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta
Výsledok hlasovania: za 18, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

13/ Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1/ Malček Ján, Záhradná č. 22, Lučenec
- odpredaj pozemku, parc. CKN č. 4/1 záhrady, vo výmere 1093 m2 v k.ú. Opatová, za kúpnu cenu 300,- Sk/m2
p. prednosta: „Je to vysporiadané, je to čisté, ten pozemok sa môže predať. Nová žiadosť prišla vo štvrtok, považujeme to za účelovú žiadosť, pretože ten žiadateľ, ktorý ju predložil vo štvrtok už raz mestským zastupiteľstvom ju mal schválený na odpredaj za 300,-Sk, odmietol to vtedy odkúpiť a uznesenie bolo potom zrušené. Môj osobný názor je taký, že si podal účelovo žiadosť ponúkol o 30,-Sk viac ako pán Malček. Takže zvážte, či sa touto žiadosťou zaoberať alebo nie, akou formou, ale túto informáciu musíte mať.“
Ing. Balážová: „Boli sme na obhliadke a podľa všetkého vedú pozemkom inžinierske siete, teda ak to schválime, bolo by dobre, aby tam bolo vecné bremeno inžinierskych sietí.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- odpredaj pozemku, parc. CKN č. 4/1 záhrady, vo výmere 1093 m2 v k.ú. Opatová, za kúpnu cenu 300,- Sk/m2 s vecným bremenom inžinierskych sietí.
Výsledok hlasovania: za 16, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 1

2/ Nátonová Jana, Vajanského č. 23, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 7461/2 zast.pl., vo výmere 60 m2, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, v k.ú. Lučenec - lokalita Hladký majer za účtovnú hodnotu pozemku 300,-Sk.
Výsledok hlasovania: za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

3a/ Málik Marian, Mieru č. 29, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- priamy odpredaj pozemku pod garážou, parc. CKN č. 5598 zast.pl., vo výmere 20 m2 v k.ú. Lučenec – lokalita Malinovského štvrť, za kúpnu cenu 300,- Sk/m2

3b/ Mátheová Agnesa, Novohradská č. 14, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- priamy odpredaj pozemku pod garážou, parc. CKN č. 5256/2 zast.pl., vo výmere 12 m2 v k.ú. Lučenec – lokalita za Požiarnou zbrojnicou, za kúpnu cenu 300,- Sk/m2


3c/ Ing. Zubo Milan, Jesenského č. 10, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- priamy odpredaj pozemku pod garážou, parc. CKN č. 3309 zast.pl., vo výmere 23 m2 v k.ú. Lučenec – lokalita Haličská cesta, za kúpnu cenu 300,- Sk/m2
- pán primátor pripomenul že ostáva ešte 159 nevysporiadaných garáží, do rozpravy sa nikto neprihlásil a tak dal hlasovať za návrh uznesenia bodu 3. písm. a,b,c spoločne
Výsledok hlasovania: za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

4/ Bíro Ladislav, Nejedlého č. 21, Lučenec
MUDr. Mičko – „Pozemok je starostlivo udržiavaný, opakovane tam bolo výberové konanie, ktoré nebolo úspešné, myslím si, že nemali by sme jednoznačne zamietnuť predaj, mali by sme sa tam ísť pozrieť.“
Pán poslanec Mičko dal poslanecký návrh: odpredaj predmetného pozemku za kúpnu cenu 300,-Sk/m2.
Ing. Balážová: „Je to veľmi pekne oplotené, až tak, že do areálu sa nedalo pozrieť. Myslím si, že keď má záujem o odkúpenie, tak by sme mohli. Je to z môjho pohľadu otázka ceny, či cena, ktorú ponúka on je cena adekvátna polohovému potenciálu.“
MUDr. Mičko: „Aký bol prínos za prenájom?“
p. primátor: „Veľmi slabý.“
Ing. Alexa: „Podľa zmluvy, ktorá bola urobená v minulosti, mal to prenajaté za 15,-Sk. Keď sa posledne požiadalo o predĺženie nájmu, tak sme vychádzali zo zásad hospodárenia mesta, teda za ten prenájom sa pýtalo 537,-Sk/m2, na čo on reagoval tým, že je to pre neho neúnosné a požiadal o to odkúpenie. V minulosti už tam bolo výberové konanie a bolo neúspešné.
MUDr. Pelč: „Mali by sme skúsiť ešte raz výberové konanie, možno to niekto kúpi. Nemusíme to predať tak rýchlo. Skutočne 700 tisíc a 50 tisíc je rozdiel a niekto nás za to napadne, že prečo sme tak unáhlene konali.
Pán poslanec Pelč dal poslanecký návrh na opätovné vyhlásenie výberového konania.
Ing. Balážová: „Chcela by som len vylíčiť, pozemok je naproti autobusovej stanice, rohový priestor, cca. do 400m2. Je to masívne oplotené a práve tento plot je veľkou prekážkou na vypísanie súťaže. Môj názor je, možno to odročiť a rokovať ešte cene.“
Pán primátor dal hlasovať za poslanecké návrhy v poradí akom boli vznesené.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- odpredaj pozemku, parc. CKN č. 2162/2 zast.pl., vo výmere 345 m2, za kúpnu cenu
300,- Sk/m2
- zrušenie uznesenia 257/2007 zo dňa 30.10.2007.
Výsledok hlasovania: za 11, proti: 6, zdržalo sa 3, nehlasovalo 0

5/ Ing. Hajtol Zoltán, Jókaiho č. 10, Lučenec
Ing. Balážová: „Poverení Ekonomickou komisiou, boli sme na obhliadke týchto pozemkov a rozhodne, v žiadnom prípade neodporúčame tieto pozemky predávať.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
neschvaľuje
- odpredaj poľnohospodárskej pôdy, parc. EKN č. 2669 TTP, vo výmere 1793 m2, 2670 orná pôda, vo výmere 13519 m2, 2671 záhrady, vo výmere 1038 m2, 2672 zast.pl., vo výmere
909 m2 a 2673 orná pôda, vo výmere 5425 m2, spolu vo výmere 22684 m2 v k.ú. Lučenec, nachádzajúcej sa pri Rapovskej ceste (oproti Osady verejnej čistoty)
Výsledok hlasovania: za 17, proti: 1, zdržalo sa 2, nehlasovalo 1

6/ Dona Flavio, Scorzé (Ve), Via Pedeserva 238 Belluno, Italy
Tomasella Pierluigi, Cesio Maggiore (Bl), Via Romanziol 111, Noventa di Piave
Calgaro Ruggero, Eralcea (Ve), S.Dona Di Plave (Ve), Via Garda 10
p. rpimátor: „ Taliani chcú u nás kúpiť pozemok pod stavbu domu. Máme tu poslednú informáciu o tom, ktorá hovorí, že odporúčame predaj odročiť, nakoľko je tam podnikateľský zámer, ktorý koriguje s naším územným plánom a je potrebné znovu vytýčiť priestor, ktorý by sme mohli predať. Parcela, o ktorú žiada sa nemôže predať, lebo to treba znovu zamerať a zvyšnú predať, lebo tam je už cestná komunikácia na tú výstavbu, čo tam začala a bude pokračovať.“
Ing. Alexa: „Je to tak, ako to bolo pred chvíľou povedané. Lokalita Čajkovského, tam bol problém v tom, že pozemok je síce náš, ale nadstavba na pozemku bola predmetom exekučných konaní. Dozvedeli sme sa, že včera bol zapísaný príklep konkrétnej firme, čiže budeme s tou firmou jednať, ktorá má tam tú nadstavbu. V lokalite Husovej ulice bolo vydané územné rozhodnutie v súvislosti s výstavbou bytových domov a je potrebné toto rozhodnutie akceptovať. Mal by sa tam urobiť geometrický plán zo strany záujemcu, ktorý by akceptoval už vydané územné rozhodnutie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
odročuje
a) odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec v lokalite Čajkovského ulice, parc. CKN č. 308/1 zast.pl., vo výmere 1914 m2, 308/4 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/5 zast.pl., vo výmere
24 m2, 308/6 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/7 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/8 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/9 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/10 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/11 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/12 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/13 zast.pl., vo výmere
24 m2, 308/14 zast.pl., vo výmere 24 m2, spolu vo výmere 2154 m2, za kúpnu cenu v zmysle Zásad – 956,- Sk/m2,
b) odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec v lokalite Husovej ulice, parc. CKN č. 2923 záhrady, vo výmere 2715 m2 a 2924 zast.pl., vo výmere 904 m2, spolu vo výmere 3619 m2, za kúpnu cenu v zmysle Zásad -1.019,- Sk/m2,
z dôvodu výstavby rodinných apartmánov
odporúča
- vyčleniť geometrickým plánom pozemok možný na odpredaj vytvorený z parc. CKN č. 2923 a 2924 v zmysle priloženej snímky a predložiť návrh na odpredaj novovytvoreného pozemku výberovým konaním na aprílové zasadnutie MsZ.
Výsledok hlasovania: za 20, proti: 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

7/ Krnáč Maroš, Rúbanisko I/7, Lučenec
Ing. Alexa: „Pán Krnáč požiadal o odpredaj celej tej plochy, na základe rokovania MsR, ktorá odporučila s ním rokovať len o časti. On je momentálne v Taliansku, ale prisľúbil, ako náhle príde, tak nás navštívi a budeme rokovať o tom, že aký kus toho pozemku je potrebný k tej jeho nehnuteľnosti, t. z., čo je nutné, aby okolo nehnuteľnosti mal a prístupovú cestu.“
p. primátor: „Nechceme predať celý pozemok, ale len nevyhnutnú súčasť k nehnuteľnosti.“
MUDr. Brunčák: „Mali by sme to odpredať kompletne, nech nám neostane nejaký kúsok pôdy, ktorý bude zarastať burinou. Dohodnúť sa s ním a zbytok tiež odpredať výberovým konaním “
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
odročuje
- odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 6755/1, 6755/2 a 6756/1 spolu vo výmere cca 1715 m2, ktoré budú upresnené geometrickým plánom, v kat.území Lučenec
ukladá odbornému oddeleniu vyvolať rokovanie so žiadateľom.
Výsledok hlasovania: za 19, proti: 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

8/ Komár Ján, Záhradná č. 16, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 417/10 zast.pl., vo výmere 9 m2 a parc. CKN č. 417/11 zast.pl., vo výmere 2 m2 v k.ú. Opatová za cenu 590,-Sk/m2 po predložení písomnej dohody s vlastníkom susediacej garáže o vecnom bremene v súvislosti s prístupom na opravy a údržby nehnuteľnosti.
Pre technickú poruchu bolo hlasovanie opakované.
Výsledok hlasovania: za 18, proti: 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0

9/ Demecs Vojtech a Demecsová Edita, Zvolenská cesta č. 29, Lučenec
Demecs Tomáš a Demecsová Eva, Osloboditeľov č. 15, Lučenec
Ing. Alexa: „Demecsovci navrhujú zámenu pozemkov. Oni sú vlastníkmi pozemkov v Malej Vsi, kde mesto plánuje predĺženie Mesačnej ulice. Navrhujú zameniť tieto pozemky za pozemky mesta, ktoré sa nachádzajú pri vstupe do nemocnice a bytovým domom (kvetinový stánok).
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- zámenu pozemkov, časť z parc. CKN č. 6448/4 a EKN č. 3127 a 3123, spolu vo výmere
325 m2 v Malej Vsi vo vlastníctve Demecsa Vojtecha a Demecsovej Edity a Demecsa Tomáša a Demecsovej Evy, za pozemky, parc. CKN č. 2673/1 zast.pl., vo výmere 211 m2 a 2673/2 zast.pl., vo výmere 21 m2 vo vlastníctve Mesta Lučenec s podmienkou udržiavania pozemku a vecným bremenom inžinierskych sietí.
Výsledok hlasovania: za 17, proti: 0, zdržalo sa 2, nehlasovalo 1

10/ Gembický Dušan, Šoltésovej č. 7, Lučenec
MUDr. Brunčák: „
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 6653/2 a 6653/6 spolu vo výmere 57 m2, ktoré budú upresnené geometrickým plánom, v kat.území Lučenec za účtovnú hodnotu 150,-Sk/m2 s vecným bremenom prechodu cez mestský pozemok bezplatne.
Výsledok hlasovania: za 19, proti 6, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0

11/ Brnová Larisa, Kláštorná č. 28, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 7279/39 zast.pl., vo výmere 295 m2 v k.ú. Lučenec, za kúpnu cenu 93,- Sk/m2. Odpredaj realizovať po zrušení záložného práva na mestské lesy.
Výsledok hlasovania: za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

12/ Melicher Ivan, Elektro VM2, Vegeši-Melicher, Biskupická B1/8, Fiľakovov
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- priamy odpredaj pozemku, časť z parc. CKN 1760 zast.pl., vo výmere cca 288 m2 v k.ú. Lučenec, ktorá bude upresnená geometrickým plánom za cenu 772.992,-Sk.
Výsledok hlasovania: za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

13/ Dananaj František a manž. Dana, Ulica Osloboditeľov č. 6, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- priamy odpredaj pozemku, parc. CKN 2434/2 zast.pl., vo výmere 55 m2 v k.ú. Lučenec, za cenu v zmysle Zásad hospodárenia – 1.225,- Sk/m2 s podmienkou dobudovania murovaného oplotenia od CVČ Magnet.
Výsledok hlasovania: za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

14/ Rosíková Mária, Barakova č. 23, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- odkúpenie podielu 735/1120-tín z pozemku, parc. EKN č. 2596/1 zast.pl., vo výmere
408 m2 (267,75 m2) v k.ú. Lučenec, za kúpnu cenu 300,- Sk/m2 do vlastníctva Mesta Lučenec
Výsledok hlasovania: za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

15/ Kičin Peter, Tajovského č. 18, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
1/ schvaľuje
- priamy odpredaj pozemku, parc. CKN 786/119 zast.pl., vo výmere 34 m2 v k.ú. Lučenec, za kúpnu cenu 300,- Sk/m2
2/ ruší uznesenie č.203/2007 zo dňa 30.10.2007.
Výsledok hlasovania: za 18, proti 1, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0

16/ Banskobystrický samosprávny kraj – v správe Domov dôchodcov a DSS Ambra, Rúbanisko III., Lučenec
p. primátor: „Mali by sme ísť Ambre v ústrety a predať im pozemky za symbolickú korunu. Chcú na toto podať projekt a potrebujú rýchlo list vlastníctva“
p. Bystriansky: „Pán primátor ma predbehol svojou myšlienkou. Myslím si, že Mesto Lučenec, by malo zariadenia takéhoto typu podporovať a vychádzať im v ústrety a za celý Klub Pelikán dávam poslanecký návrh, aby tieto pozemky boli v rámci verejného záujmu.“ predané za 1,-Sk/m2.
hl. kontrolór: „Ja len chcem upozorniť, že neexistuje žiadna mimoriadna situácia a my nesmieme žiaden pozemok predať pod účtovnú hodnotu. Je to §30 našich zásad.“
p. primátor: „Navrhujem predať im to za účtovnú hodnotu a potom im dať nenávratný finančný príspevok v rovnakej sume.“
- pán primátor dal za tento návrh hlasovať
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
1/ schvaľuje
- priamy odpredaj pozemku, časť z parc. CKN 7202/5 zast.pl., vo výmere cca 120 m2 v k.ú. Lučenec, ktorá bude upresnená geometrickým plánom za účtovnú hodnotu 36.000,-Sk.
2/ odporúča
- primátorovi mesta poskytnúť Domovu dôchodcov a DSS Ambra, Rúbanisko III, Lučenec nenávratný finančný príspevok v hodnote 36.000,-Sk.
Výsledok hlasovania: za 18, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

17/ EuroAWK spol. s r.o., Brečtanová 2, Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- predĺženie nájmu pozemkov pre umiestnenie reklamných panelov - bilboardov na parcelách č.6616 (Mierová ul. pri autobusovej stanici 2ks), č. 568/1 (vedľa Fiľakovskej cesty pri parkovisku Billa 1ks) a č. 2028 (na fasáde kina APOLLO 1ks), vedených v k.ú. Lučenec,
do 31.12.2012

18/ EuroAWK spol. s r.o., Brečtanová 2, Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- predĺženie nájmu pozemkov pre umiestnenie reklamných panelov – city-ligthov na parcelách č.107/2 (pri nadjazde do Opatovej 1ks), č. 568/1 (vedľa Fiľakovskej cesty pri parkovisku Billa 2ks), č. 2670 (Námestie republiky 1ks), č. 2655 (Námestie republiky 5ks), vedených v k.ú. Lučenec a č. 434/1 (pri Gemerskej ceste v Opatovej 1ks), vedenej v k.ú. Opatová, do 31.12.2012
- pán primátor dal hlasovať za body 17. a 18. spolu
Výsledok hlasovania: za 18, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

19/ Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Banská Bystrica, Študentská č. 12, Zvolen
p. primátor: „ SŽK chce od nás prenájom kancelárie v budova Obvodného úradu za symbolickú 1,-Sk. Budú poskytovať bezplatnú právnu a organizačnú pomoc pre začínajúcich alebo problémových živnostníkov. Skôr sme boli dohodnutí, že tam bude prenájom za 717,-Sk, zatiaľ ešte nie sú finančne dotovaní, ale v priebehu septembra, by mali mať nejaké financie a potom budú platiť nájom. A teraz prišla žiadosť o tento nájom za symbolickú korunu. Pôvodne to bolo dohodnuté inak.“
Ing. Drobný: „Neplánujú sa tieto priestory využiť do budúcnosti pre MsÚ?“
p. primátor: „Zatiaľ nie. Chceli by sme ostať v budove MsÚ a budeme pokračovať v rokovaní s vysokou školou.“
hl. kontrolór: V písm. b) tohto uznesenia sa odvolávame na §19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec. Tento bod hovorí, že určiť nižšie nájomné, ako je to v týchto zásadách možno len v mimoriadnych prípadoch a za mimoriadny prípad sa považuje prenájom majetku subjektom, ktoré sú hodné zvláštnej pozornosti z hľadiska zdravotného, sociálneho, spoločenského, kultúrneho, športového pokiaľ súčasne nevykonávajú podnikateľskú alebo komerčnú činnosť. O mimoriadnosti ich postavenia a miere zníženia nájomného rozhoduje MsZ. Treba uviesť v uznesení dôvod prečo im to prenajímame za symbolickú korunu.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
a) prenájom kancelárie č.303 v budove na Námestí republiky 26 v Lučenci na dobu nájmu
1 rok
b) zníženie ceny nájmu oproti „Zásadám“ na 1,–Sk/m2/rok s odvolaním sa na §19 bod 8.
Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec
Výsledok hlasovania: za 13, proti 1, zdržalo sa 4, nehlasovalo 0

20/ Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- zrušenie uznesenia MsZ č.323/2005 zo dňa 14.12.2005 – zmena katastrálneho územia Lučenec (pri k.ú. Vidiná)
21/ Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- zrušenie uznesenia MsZ č.156/2007 zo dňa 21.8.2007 – výkup pozemku od Ďuriškovej Beaty

22/ Benčíková Veronika, Rúbanisko III. 2907/41, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- zrušenie uznesenia MsZ č.323/2007 zo dňa 11.12.2007 – predĺženie nájmu pozemku za
3,- Sk/m2/rok,
- predĺženie nájmu pozemku, parcela číslo 3354/2 vo výmere 20 m2, vedenej v k.ú. Lučenec
za cenu nájmu 458,–Sk/m2/rok (cena v zmysle „Zásad“), na dobu nájmu do 31.12.2012
- pán primátor dal hlasovať za body 20.,21.,22. spoločne
Výsledok hlasovania: za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

23/ Informácia o výsledku výberového konania na odpredaj pozemku, nachádzajúceho
sa v k.ú. Opatová
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- odpredaj pozemku, parc. CKN č. 289/2 záhrady, vo výmere 559 m2 v k.ú. Opatová, za cenu 405.000,- Sk pre Sobekovú Marcelu, Adyho č. 16, Lučenec
Výsledok hlasovania: za 18, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

24/ Informácia o výsledku výberového konania na odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec – býv. budovy Novohradských reštaurácií a hotelov a priľahlých pozemkov v k.ú. Lučenec.
V stanovenom termíne nebola doručená do výberového konania žiadna ponuka. Z uvedeného dôvodu výberové konanie nebolo úspešné.

25/. Informácia o výsledku výberového konania na odpredaj radovej garáže s pozemkom na Rúbanisku II. v k.ú. Lučenec
V stanovenom termíne nebola doručená do výberového konania žiadna ponuka. Z uvedeného dôvodu výberové konanie nebolo úspešné.

26/ Návrh na schválenie komisie na vyhlásenie výberového konania na prenájom parkovací plôch v meste Lučenec
p. primátor: „ Navrhujem do komisie: - Komisia dopravy a údržby miestnych komunikácií MsZ, Ing. arch. Anna Václavíková, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Rudolf Slivka, Norbert Krišta, Ladislav Bánsky, Ing. Ivan Lörinčík, Ing. Marian Gúgľava, JUDr. Dušan Ilčík, Róbert Ladoš – tajomník.“
Návrh na schválenie komisie
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u je
- komisiu na vyhlásenie výberového konania na prenájom parkovacích plôch v meste Lučenec v zložení: (komisia dopravy a údržby miestnych komunikácií MsZ) Ing. arch. Anna Václavíková, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Rudolf Slivka, Norbert Krišta, Ladislav Bánsky, Ing. Ivan Lörinčík, Ing. Marian Gúgľava, JUDr. Dušan Ilčík, Róbert Ladoš tajomník
Návrh na schválenie komisie
Výsledok hlasovania: za 17, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 1

14/ Schválenie prenájmu pozemkov v Priemyselnej zóne Lučenec.
Ing. Csúsz: „Dostal som list od SLOVAK HOUSE, s. r.o. so sídlom Rádayho 8, Lučenec a Sio Tech Global, s.r.o., Rádayho 8, Lučenec. Podľa tohto listu je tu rozdeľovník a myslel som si, že tento list dostal každý člen MsR. Ja som to dostal, ale počas prestávky som sa dozvedel, že viacerí tento list nedostali. Takže vysvetlím problematiku, lebo ostatní nie sú v obraze. Jedná sa o to, že keď sme podávali projekt na Sario, tak sme tam priložili, zmluvy o budúcich zmluvách a keďže odvtedy prešlo dlhšie obdobie, niektoré z firiem sa rozhodli investovať inde. Napr. fi. Styl-Bau investovala v Lučenci, ale v priestoroch SAO. Takže investovať v priestoroch priemyselného parku už nemá záujem. Iné firmy, ktoré sú podľa tohto listu dcérske spoločnosti spomenutých firiem a žiadajú tie isté podmienky, aké mali materské firmy. Mali by sme sa touto otázkou zaoberať, aby ostatní vyslovili názor ako ďalej, lebo je to pre mňa je prekvapujúce, že ostatní tie listy nedostali. Zrejme niekde zlyhala pošta.
p. primátor: „Podávali sme žiadosť na priemyselný park, dostali sme dotáciu 100 miliónov korún zaokrúhlene. Na to, aby sme mohli robiť, kúpili sme od fi. Gamart projekty, pozemky. Takto sa začal priemyselný park realizovať a to inžinierske siete, prístupová komunikácia a napojenie všetkých sietí. Pôvodne boli na Sario podpísané zmluvy s inými firmami, teraz sú tam iné firmy, s ktorými začíname komunikovať a chceme s nimi podpísať zmluvu o budúcej spolupráci. Preto ma prekvapuje tento systém, že tu sa dostávajú inform. bez toho ( a času bolo dostatočne, my sme ich atakovali, čo sa týka projektovej dokumentácie, pôdorysu, napojenia sietí a médií), aby prešli komisiami, mestskou radou, aby sme sa o tom rozprávali. Pozemoky sme kúpili za 23 miliónov korún. V žiadosti je pozemok za 1,-Sk na 20 rokov, pričom my sme ho kúpili za 14 miliónov. Je to veľké hazardovanie s majetkom Mesta Lučenec. Prečo by sme mali postupovať takto, prečo nás niekto tlačí k múru. Firma s Kyjeva nech príde sem a nech komunikuje s nami, s mestom, s nimi sa budeme rozprávať a s nimi budeme podpisovať zmluvu. S týmito dvoma firmami komunikujeme, oni chodia do Kyjeva a majú od nás návrh zmluvy o spolupráci. Predsa najskôr sa musí podpísať zmluva o spolupráci, kde budú deklarovať: koľko investičných prostriedkov zrealizujú u nás, ako postavia, čo budú vyrábať, koľko zamestnajú a v tejto zmluve sú uvedené aj sankcie. Predsa ak mi postavíme inžinierske siete za 100 miliónov korún a my by sme s nimi teraz podpísali zmluvy o prenájme a neprišli by investovať, kto by platil tie milióny hospodárstvu. Je to potrebné vrátiť. Pokiaľ do určitého termínu sme sa zaviazali, že sa tu nezačne výstavba, že sa tu nezačne realizácia a výroba tých komodít, ktoré sme prisľúbili, tak mesto to potom musí vracať. Bol by som veľmi opatrný v tomto prípade a je potrebné podpísať zmluvu o spolupráci, ktorá nám zaisťuje investíciu s určitými kritériami a pokutami a až potom podpísať zmluvu o nájme. Pozemky sme kúpili po 380,-Sk/m2 a keď k tomu zhodnotíme inžinierske siete, koľko to bude? 1000? 1500? Nájom v tejto lokalite je 130,-Sk/m2 a preto treba veľmi vážne pouvažovať ako budeme postupovať.“
Ing. Kolimárová: „S týmito dvoma firmami, ktoré sú našimi potencionálnymi investormi jednáme. Zmluvu o budúcej zmluve máme pripravenú tak, že by sme ju mali na pôde MsÚ za prítomnosti pána primátora prerokovať. Opačný postup je s týmto nájmom. My sme predpokladali a aj sme sa obrátili v jednom bode zmluvy na to, že predmetom tej zmluvy o spolupráci nie je nájom, ktorý bude riešený osobitným zmluvným vzťahom. Ešte ani nevieme parcely, ktorých sa to presne týka. Ako by sme dnes mohli uzatvárať zmluvu o nájme, keď v prehlásení ešte nemáme dohodnuté parcely. Takže nevieme, kde bude tá firma umiestnená, koľko m2 zaberie. Je to len ich návrh, ale zatiaľ nie je podpísaná zmluva o spolupráci. Nechcem hovoriť o tom, či to bude za korunu alebo nie, o tom budete rozhodovať Vy, ale chcem upozorniť na to, že tieto zmluvy by sa mali podpisovať súčasne. Neviem si dobre predstaviť, že dáme zmluvu o nájme firme, ktorá tam možno ani nebude investovať a my ten pozemok nevieme nikomu ďalej ponúknuť. Zmluvu o spolupráci obe firmy majú a nič nebráni tomu, aby sme sa stretli. Písomne som ich vyzvala, aby navrhli termín, kedy sa môžeme stretnúť a aby sa tieto dve zmluvy podpísali súbežne. Ešte k nájmu na 20 rokov. Počas jednaní sme im vyslovene povedali, že len na 15 rokov, vzhľadom k tomu, že mesto je Sariom viazané na 15 rokv a všetky zmluvné vzťahy budú viazané na týchto 15 rokov. Po uplynutí 15 – ročnej lehoty, môže firma pozemok odkúpiť a tým pádom by mala vysporiadané pozemky. Nie je dôvod, aby po 15 – tich rokoch ešte tam pretrvával nájom.“
Ing. Kalinský: „Okrem týchto pragmatických dôvodov je tu ešte ďalší dôvod. Zapodievame sa tu niečím, o čom prakticky nemáme informácie. A je tu ten zákonný postup, aby to prešlo odporúčaním komisií a MsR. Ja ani neviem ako je možné, že sa obišiel. Navrhujem sa touto problematikou vôbec nezaoberať, dať to posúdiť komisiám, MsR, dať poslancom čas na oboznámenie sa s problematikou a potom dať materiály poslancom.“
Mgr. Csúsz: „Pochopil som vaše reakcie, ale zásadná otázka je, na ktorú mi nikto neodpovedal, že ako je možné, že členovia MsR dostanú poštu na MsÚ a nedostanú to do ruky. To je zásadná otázka. Bavíme sa o tom, že nás tlačí čas, ale nechceme zobrať zodpovednosť za to, že zástupnícka organizácia má tie isté podmienky ako predošlá. Tak potom, koho tlačí čas?“
p. primátor: „My nie sme brzdou v Priemyselnom parku, na ťahu sú iní.“
Ing. Balážová: „Nemám nič proti tým argumentom, ktoré tu padli. Ja som tieto materiály dostala a list začína tým: „Na základe doporučenia odborného útvaru MsÚ predkladáme žiadosť o zaradenie bodu programu do rokovania MsZ a zároveň schválenie prenájmu pozemku ... Po prečítaní tohto listu som bola presvedčená, že list je naliehavý a tak som súhlasila s jeho zaradením do programu.“
p. primátor: „Tento list je zmätočný. Nemôže nám nikto diktovať uznesenia. Kam by sme sa tak dostali?“
MUDr. Balco: „Nerozumiem tomuto. Je to niečo prísne tajné, o čom nemôžeme vedieť? Hovoríte nejaké firmy, niekto, niekedy, s niečím. Kto sú tí ľudia, nesmie sa to nikde dostať, o akú firmu tu ide, čo sa tu ide montovať. Zas to bude niečo tajné ako táto firma čo tu je, že helikoptéry v noci privážajú – odvážajú veci. Nikto nevie čo Johnson Controls vyrába. Iba počujeme z mesta, že nikde v Európe to nechceli a na to vláda šupla Lučencu. Vieme niečo bližšie. O aké listy ide. Niekto ich dostal, niekto nie,...“
p. primátor: „Po prvé do Johnson Controls sa možno bežne dostať a chodíme tam na návštevy. Ani firmy – potencionálni investori nie sú tajní. Poprosím Ing. Kolmárovú, aby vysvetlila o koho ide.“
Ing. Kolimárová: „V čase, keď sa podávala žiadosť sme mali jednu rakúsku a jednu maďarskú firmu, ktoré chceli v PP investovať a s nimi bola spísaná zmluva o budúcej zmluve ako s potencionálnymi investormi. Keď žiadosť bola schválená, požiadali sme tieto dve spoločnosti, aby si vytvorili na Slovensku spoločnosť, ktorá bude ich záujmy reprezentovať. Koncom roka 2007 nám obe spoločnosti predložili výpisy z Obchodného registra o zriadení spoločností na území SR a s týmito teraz rokujeme a pripravujeme zmluvy o spolupráci. Zároveň čakáme, aby nám predložili projektovú dokumentáciu a požiadali o stavebné povolenie.“
MUDr. Brunčák: „Chcel by som sa opýtať, ako stojí časový harmonogram výstavby toho čo sme dostali nenávratnú pôžičku. Ako to stojí v súčasnosti?“
p. Krišta: „Situácia nie je vôbec ružová. Máme sklz niekoľko mesiacov, pretože veci neboli vôbec tak pripravené a to nie z pohľadu mesta. Každý vie o čo sa tam jednalo - niekoľkomesačné naťahovanie ohľadom pozemkov, prístupová komunikácia, projekty. Práce sa rozbehli teraz a sme v takom tempe, že bude to veľmi tesne, ale mali by sme to zvládnuť. Práve k tejto spomínanej firme. Musia dať predbežný plán, podnikateľský zámer, s rozlohou a napojenia všetkých inžinierskych sietí, lebo bez toho nevieme robiť parkoviská, komunikácie, rozvody,... Preto, keď sa bude podpisovať zmluva, bezpodmienečne v nej tento aspoň predbežný plán musí byť. V piatok sme mali stretnutie u p. prednostu a tam sme práve o tomto hovorili.“
Mgr. Csúsz: „Keďže ja som vsunul tento bod do rokovania, nerád by som bol, keby to bolo bez uznesenia. Všetky náležitosti som pochopil a rád by som dal návrh na uznesenie:
Informácia o záujme investorov: SioTech Global, s.r.o. a SLOVAK HOUSE, s.r.o. investovať v Priemyselnej zóne Lučenec Juh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
b e r i e n a v e d o mi e
- informáciu o záujme investorov: SioTech Global, s.r.o., a SLOVAK HOUSE, s.r.o. investovať v Priemyselnej zóne Lučenec Juh
- za tento návrh na uznesenie dal pán primátor hlasovať
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

15/ Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za rok 2007
Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu na úseku stavebného
poriadku za rok 2007 predkladá prednosta MsÚ pán JUDr. Ilčík.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a p. primátor dal o návrhu uznesenia hlasovať.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
b e r i e n a v e d o m i e
vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu - na úseku stavebného poriadku za rok 2007.
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0
16/ Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec
p. primátor: „Informatívnu správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec sme zaradili do programu na základe požiadavky pani viceprimátorky. Materiál prerokovala mestská rada, a zaujala k nemu súhlasné stanovisko. Dámy a páni, v záujme zabezpečenia akutalizácie, bude potrebné schváliť pracovnú skupinu, zloženú zo zástupcov štátnych inštitúcií, tretieho sektora, mestského úradu, ale aj z radov poslancov.“
Ing. Kolimárová: „Nebolo by dobré, keby sme zvolili tento strategický materiál bez účasti poslancov. Rozhodli sme sa zostaviť komisiu, ktorá bude pozostávať z nejakých 20 – 25 ľudí, v ktorej budú zastúpení aj poslanci MsZ už pre samotnú informovanosť a preto, aby tento materiál bol pripravení podľa ich predstavy a nebol zmietnutý zo stola.“
- pán primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
1. b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec
2. s ch v a ľ u j e
pracovnú skupinu na prehodnotenie a aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec v zložení: Ing. Eva Balážová,PhD, Ing. Miroslav Drobný, Ing. Elena Uličná, Mgr. Péter Csúsz, Mgr. Roman Grebáč, Ing. arch. Anna Václavíková
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

17/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za rok 2007
p. primátor: „Správu o kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór pán Ing. Matuška. Pán hlavný kontrolór, chcete na úvod vystúpiť?“
hl. kontrolór: „Len na vysvetlenie správa je preto tak stručná, pretože o každej kontrolnej akcii som písal už počas celého roka a tieto správy máte všetci doma.“
- pán primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
b e r i e n a v e d o m i e
Správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra za rok 2007
Výsledok hlasovania: za 21, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0
18/ Delegovanie zástupcu MsZ za člena Rady školy
p. primátor: „Nasledujúcim bodom dnešného programu je Delegovanie poslanca MsZ za člena do rady školy. Táto povinnosť vyplýva zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve mestu Lučenec v školách, kde je zriaďovateľom aj v školách, kde zriaďovateľom nie je, ale sú na území mesta. V dnešnom materiáli ide o Odborné učilište, Haličská cesta č. 80 Lučenec. Po prerokovaní v mestskej rade vám predkladám návrh na schválenie pána Jána Jackuliaka za člena rady školy. Má niekto pripomienky, alebo iný návrh? Pokiaľ nie, pripravte sa k hlasovaniu za uznesenie.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S ch v a ľ u j e
za člena Rady školy: Odborné učilište, Haličská cesta č. 80 Lučenec, poslanca Mestského zastupiteľstva pána Jána Jackuliaka.
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0

19/ Poradovník uchádzačov na pridelenie bytov v dome osobitného určenia na Novohradskej ulici č. 34, 36 v Lučenci – návrh
p. primátor: „Poradovník uchádzačov o pridelenie bytov v dome osobitného určenia na Novohradskej ulici č. 34, 36 v Lučenci predkladá predseda bytovej komisie pán Jackuliak.“
- pán primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s ch v a ľ u j e
poradovník uchádzačov na pridelenie bytov v dome osobitného určenia na Novohradskej ulici č. 34, 36 v Lučenci podľa návrhu Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
Výsledok hlasovania: za 18, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

20/ Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci
p. primátor: „Ďalším v poradí je Informatívna správa o činnosti Zboru občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci, ktorú predkladá prednosta MsÚ pán JUDr. Ilčík.
- do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal za uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci
Výsledok hlasovania: za 18, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

21/ Návrhy podnety a interpelácie poslancov
22/ Rôzne
23/ Diskusia
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci predniesli nasledovné podnety, návrhy a interpelácie:
Peter Brunčák (poslanec za volebný obvod 5, predseda komisie životného prostredia) pre vylepšenie podmienok cestujúcim MHD navrhol prekryť autobusové zastávky na Rúbanisku I, Rúbanisku II a v Opatovej. K lepšej čistote v meste by podľa neho prispeli prístrešky na kontajnery. Tieto totiž nie sú na všetkých kontrajnerových stanovištiach. Vo veternom počasí vietor rozfúka smeti z kontajnerov práve tam, kde prístrešky chýbajú. K tomuto opatreniu dospeli členovia komisie ŽP pri pravidelných kontrolách čistoty mesta, ktoré vykonávajú spoločne s odbornými zamestnancami oddelenia životného prostredia.

Miroslav Drobný (poslanec za volebný obvod 1, predseda komisie regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných technológií a komunikačných technológií) odporučil, aby sa Lučenský jarmok označoval poradovým číslom podľa skutočného konania jarmokov v Lučenci. Lučenec má dlhoročnú tradíciu v organizovaní jarmokov.
Odpovedal Dušan Ilčík, prednosta MsÚ: v spolupráci s pánom Jozefom Drenkom, historikom a kronikárom mestský úrad preverí skutočný „letopočet“ Lučenského jarmoku. (Podľa publikácie Jozefa Drenku Kapitoly z dejín Lučenca Leopold I. udelil mestu Lučenec právo jarmokov 1. augusta 1695. – pozn. autorky)

Roman Grebáč (poslanec za volebný obvod 6, predseda komisie školstva) požiadal mestskú políciu o spoluprácu pri identifikácii pôvodcov nelegálnych skládok v lokalitách Vinica a Pivničný rad. Zároveň upozornil na nebezpečné dopravné situácie na Zvolenskej ceste v blízkosti železničného priecestia smerom do Vidinej. V tomto úseku chýba chodník a študentom ZSŠS, ktorí nemajú inú cestu do školy, hrozí dopravná nehoda. Poslanec Grebáč navrhol svojim kolegom poslancom, aby zriadili výbory v mestských častiach, čo by umožnilo občanom intenzívnejšie sa zapájať do činnosti samosprávy.
Odpovedal Milan Marko, primátor mesta: pred nástupom do funkcie primátora pôsobil ako riaditeľ ZSŠS. Niekoľkokrát žiadal mesto o vybudovanie chodníka na Zvolenskej ceste. V tom období náklady činili 400 tis Sk, dnes je to určite mnohonásobne viac. Zároveň rokoval so železničnou spoločnosťou o umiestnení železničných závor na chodníku, ich stanovisko bolo zamietavé. Najproblematickejším obdobím je zima, keď sú na krajnici odhrnuté kopy snehu a študenti skutočne musia vstupovať do komunikácie. V súčasnom období sa črtá riešenie v rámci projektu „Cykloturistický chodník Park Lučenec – Vidiná“.

Eva Balážová, (poslankyňa za volebný obvod 5, zástupkyňa primátora) poďakovala vedúcim oddelení mestskému úradu za dobrú spoluprácu, aj za výpožičku notebookov, ktoré umožnia ešte lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu poslancov so zamestnancami MsÚ, ale aj s občanmi. Ďalším podnetom, ktorý predniesla bolo v rámci polročného zhodnotenia rozpočtu nájsť prostriedky na vylepšenie stavu hasičskej techniky DHZ. V súvislosti s novou metodikou prípravy rozpočtu požiadala predsedov komisií MsZ, aby už teraz začali pracovať na programoch, ktoré budú obsahovať konkrétne ciele, zámery a aktivity. Napokon informovala o pozvánke spoločnosti JCI Lučenec na deň otvorených dverí pre vedenie mesta a poslancov MsZ. Tento sa má uskutočniť 14. marca.

Rudolf Slivka (poslanec za volebný obvod 3, člen komisie dopravy a údržby MK) upozornil na zlý stav chodníka na Námestí republiky v centre mesta (vedúci pred bytovým domom s lekárňou k nemocnici). Chodia tadiaľ študenti SŠ, žiaci ZŠ, pacienti a iní občania.
Odpovedala Anna Václavíková (poslankyňa za volebný obvod 1, predsedkyňa komisie dopravy a údržby MK). Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2008 komisia dopravy poukazovala na veľmi zlý stav chodníkov a komunikácií a navrhovala vypustiť niektorú z „veľkých investičných akcií“ na úkor mestských ciest. Tento návrh však neprešiel. Zároveň požiadala oddelenie životného prostredia MsÚ, aby zodpovední dôslednejšie sledovali uvedenie rozkopávok do pôvodného stavu.

24/ Záver:
Pán primátor zablahoželal prítomným ženám k blížiacemu sa sviatku MDŽ a zaželal im veľa zdravia, šťastia a úspechov. Na záver všetkým prítomným poďakoval za spoluprácu, za operatívne a podnetné rokovanie.

 

                             JUDr. Dušan    I l č í k                                            Ing. Milan  M a r k o
                                  prednosta MsÚ                                                    primátor mestaOverovatelia zápisnice:
MUDr. Zaher Mahmoud
Mgr. Pavol Baculík


Zapísala:
Ľubica Hanová

Návrhy podnety a interpelácie poslancov

Návrhy, podnety a interpelácie poslancov

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci predniesli nasledovné podnety, návrhy a interpelácie:
Peter Brunčák (poslanec za volebný obvod 5, predseda komisie životného prostredia) pre vylepšenie podmienok cestujúcim MHD navrhol prekryť autobusové zastávky na Rúbanisku I, Rúbanisku II a v Opatovej. K lepšej čistote v meste by podľa neho prispeli prístrešky na kontajnery. Tieto totiž nie sú na všetkých kontrajnerových stanovištiach. Vo veternom počasí vietor rozfúka smeti z kontajnerov práve tam, kde prístrešky chýbajú. K tomuto opatreniu dospeli členovia komisie ŽP pri pravidelných kontrolách čistoty mesta, ktoré vykonávajú spoločne s odbornými zamestnancami oddelenia životného prostredia.

Miroslav Drobný (poslanec za volebný obvod 1, predseda komisie regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných technológií a komunikačných technológií) odporučil, aby sa Lučenský jarmok označoval poradovým číslom podľa skutočného konania jarmokov v Lučenci. Lučenec má dlhoročnú tradíciu v organizovaní jarmokov.
Odpovedal Dušan Ilčík, prednosta MsÚ: v spolupráci s pánom Jozefom Drenkom, historikom a kronikárom mestský úrad preverí skutočný „letopočet“ Lučenského jarmoku. (Podľa publikácie Jozefa Drenku Kapitoly z dejín Lučenca Leopold I. udelil mestu Lučenec právo jarmokov 1. augusta 1695. – pozn. autorky)

Roman Grebáč (poslanec za volebný obvod 6, predseda komisie školstva) požiadal mestskú políciu o spoluprácu pri identifikácii pôvodcov nelegálnych skládok v lokalitách Vinica a Pivničný rad. Zároveň upozornil na nebezpečné dopravné situácie na Zvolenskej ceste v blízkosti železničného priecestia smerom do Vidinej. V tomto úseku chýba chodník a študentom ZSŠS, ktorí nemajú inú cestu do školy, hrozí dopravná nehoda. Poslanec Grebáč navrhol svojim kolegom poslancom, aby zriadili výbory v mestských častiach, čo by umožnilo občanom intenzívnejšie sa zapájať do činnosti samosprávy.
Odpovedal Milan Marko, primátor mesta: pred nástupom do funkcie primátora pôsobil ako riaditeľ ZSŠS. Niekoľkokrát žiadal mesto o vybudovanie chodníka na Zvolenskej ceste. V tom období náklady činili 400 tis Sk, dnes je to určite mnohonásobne viac. Zároveň rokoval so železničnou spoločnosťou o umiestnení železničných závor na chodníku, ich stanovisko bolo zamietavé. Najproblematickejším obdobím je zima, keď sú na krajnici odhrnuté kopy snehu a študenti skutočne musia vstupovať do komunikácie. V súčasnom období sa črtá riešenie v rámci projektu „Cykloturistický chodník Park Lučenec – Vidiná“.

Eva Balážová, (poslankyňa za volebný obvod 5, zástupkyňa primátora) poďakovala vedúcim oddelení mestskému úradu za dobrú spoluprácu, aj za výpožičku notebookov, ktoré umožnia ešte lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu poslancov so zamestnancami MsÚ, ale aj s občanmi. Ďalším podnetom, ktorý predniesla bolo v rámci polročného zhodnotenia rozpočtu nájsť prostriedky na vylepšenie stavu hasičskej techniky DHZ. V súvislosti s novou metodikou prípravy rozpočtu požiadala predsedov komisií MsZ, aby už teraz začali pracovať na programoch, ktoré budú obsahovať konkrétne ciele, zámery a aktivity. Napokon informovala o pozvánke spoločnosti JCI Lučenec na deň otvorených dverí pre vedenie mesta a poslancov MsZ. Tento sa má uskutočniť 14. marca.

Rudolf Slivka (poslanec za volebný obvod 3, člen komisie dopravy a údržby MK) upozornil na zlý stav chodníka na Námestí republiky v centre mesta (vedúci pred bytovým domom s lekárňou k nemocnici). Chodia tadiaľ študenti SŠ, žiaci ZŠ, pacienti a iní občania.
Odpovedala Anna Václavíková (poslankyňa za volebný obvod 1,predsedkyňa komisie dopravy a údržby MK). Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2008 komisia dopravy poukazovala na veľmi zlý stav chodníkov a komunikácií a navrhovala vypustiť niektorú z „veľkých investičných akcií“ na úkor mestských ciest. Tento návrh však neprešiel. Zároveň požiadala oddelenie životného prostredia MsÚ, aby zodpovední dôslednejšie sledovali uvedenie rozkopávok do pôvodného stavu.


Úlohy vyplývajúce z podnetov a návrhov poslancov uložil prednosta MsÚ Dušan Ilčík kompetentným vedúcim oddelení ihneď na druhý deň po zasadnutí MsZ.
Mária Šagátová, tlačová hovorkyňa

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka