Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2008

Zasadanie zo dňa 24.6.2008

Pozvánka a program zasadnutiaV Lučenci 13.6.2008

Ing. Milan Marko


P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 10. riadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktorá sa uskutoční
24.6.2008 (utorok) o 13.30 hod
vo veľkej sále v budove obvodného úradu na Námestí republiky č. 26

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2008.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
5. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
6. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti PRIMPARK a.s Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko
7. Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2007, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2007 a schválenie plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL na rok 2008
Predkladá: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s.
8. Návrh na schválenie zmeny Stanov a.s. SPOOL Lučenec, týkajúce sa rozšírenia predmetu podnikania a.s. SPOOL Lučenec o zvoz, nakladanie a manipulovanie s odpadmi, mimo odpady nebezpečné.
Predkladá: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s.
9. Ponuka na odkúpenie vybavenia športovej haly (s účelom využitia na basketbal) na Výstavisku do majetku mesta Lučenec.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na obdobie apríl - máj 2008
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na 2. polrok 2008.
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
12. Časový plán a obsahové zameranie orgánov mesta Lučenec na 2. polrok 2008.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta
13. Návrhy a podnety poslancov
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver


Ing. Milan Marko
Primátor mesta

Uznesenia

Uznesenia z 10. riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
24.06.2008


UZNESENIE Č. 103/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Ing. Pavla Kalinského a Ing. Pavla Balážika
A.2. Za overovateľov zápisnice: Ing. arch. Annu Václavíkovú a MUDr. Zahera Mahmouda

UZNESENIE Č. 104/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
B. S c h v a ľ u j e
zmenu Uznesenie MsZ č. 269/2007 v bode III. B schváleného dňa 30.10.2007
K bodu: Zmena a doplnok č. 4/2007 ÚPN mesta Lučenec - Koncepcia tepelného hospodárstva a doplnenie VZN č. 4/2006 nasledovne:
„Platnosť zmeny a doplnku č. 4/2007 ÚPN mesta Lučenec - Koncepcia tepelného hospodárstva a doplnenie VZN č. 4/2006“ predlžuje do platnosti ÚPN mesta Lučenec t.j. do roku 2010 v súlade s odst. 4, § 30, zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (je obec povinná každé 4 roky zabezpečiť preskúmanie územno-plánovacej dokumentácie, či nie je potrebné vypracovať zmeny, doplnky, nový územný plán a pod.)“
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: v texte

UZNESENIE Č. 105/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu príjmov aj výdavkov oproti schválenému
rozpočtu v celkovej sume 1 865 tis. Sk nasledovne:
A.1.1.zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 111003 Podielové dane o 945 tis. Sk
a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti na oddieli 06.6.0/5 Usporiadanie majetku mesta na položke 637012 Poplatky o 565 tis. Sk, z toho 420 tis. Sk z prebytku bežného rozpočtu, a na oddieli 01.1.1.6/1 Vnútorná správa na položke 637005 Špeciálne služby o 800 tis. Sk
A.1.2.zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 292006 Z náhrad poistného plnenia
o 200 tis. Sk a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti na oddieli 08.2.0.3 –
Dom kultúry na položke 635004 Opravy prevádzkových prístrojov o 200 tis. Sk
A.1.3 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 300 Granty a transfery o 300 tis. Sk
a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti na oddieli 09.1.1.1/2 Materské školy
o 300 tis. Sk
A.2. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.2.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci oddielu 04.5.1 Cestná doprava spolu vo
výške 800 tis. Sk z položky 635006 Rutinná a štandardná údržba na položku 716
Prípravná a projektová dokumentácia vo výške 600 tis. Sk a na položku 717
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 200 tis. Sk a zároveň
preklasifikovanie bežných výdavkov vo výške 800 tis. Sk na kapitálové
A.2.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci oddielu 09.1.2.1 Základné školy vo výške
892 tis. Sk z položky 632001 Energie do rozpočtu základných škôl
A.2.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z oddielu 04.5.1 Cestná doprava vo výške 1 000
tis. Sk z položky 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia na oddiel
04.4.3 Výstavba na položku 716 Prípravná a projektová dokumentácia
A.2.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci rozpočtov základných škôl spolu vo
výške 691 tis. Sk z položky 630 Tovary a služby na položku 610 Mzdy a na
položku 620 Poistné
A.2.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z oddielu 01.1.1.6/1 Správa MsÚ z položky
637004 Všeobecné služby vo výške 1 680 tis. Sk na oddiel 06.6.0/4 Starostlivosť
o majetok mesta na položku 637004 Všeobecné služby a z oddielu 01.1.1.6/1 Správa
MsÚ z položky 636001 Nájomné vo výške 296 tis. Sk na oddiel 06.6.0/4 Starostlivosť
o majetok mesta na položku 636001 Nájomné
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: 30.6.2008


UZNESENIE Č. 106/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 308/1 zast.pl., vo výmere
1914 m2, 308/2 zast.pl., vo výmere 587 m2, 308/3 zast.pl., vo výmere 8 m2, 308/4 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/5 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/6 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/7 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/8 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/9 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/10 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/11 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/12 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/13 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/14 zast.pl., vo výmere 529 m2, spolu vo výmere 3278 m2, pre AZONU s.r.o., Mierova č. 11, Lučenec vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník nadstavby na parc.č. 308/2 a 308/3, za cenu v zmysle Zásad hospodárenia – 956,- Sk/m2.
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: do spísania kúpnej zmluvy


UZNESENIE Č. 107/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 32/1 záhrady, vo výmere 104 m2, v k.ú. Opatová pre Báťku Mariana, Jegorova č. 10, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník bytu na parc.č. 21/1 a žumpy na požadovanom pozemku za účtovnú hodnotu.
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: do spísania kúpnej zmluvy

UZNESENIE Č. 108/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku, časť z parc. EKN č. 2054/1 vo výmere 29 m2, v k.ú. Lučenec pre Luptáka Júliusa, Nábrežná č. 8, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti na parc. 6204/1 podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: do spísania kúpnej zmluvy


UZNESENIE Č. 109/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku s prístreškom na parc. CKN č. 2515 zast.pl., vo výmere 24 m2, v k.ú. Lučenec, s podmienkou vybudovania prístrešku pre verejný odpad na náhradnom mieste na vlastné náklady pre Paulenkovú Miriam, Adyho č. 6, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia bolo výberové konanie neúspešné, za kúpnu cenu 64.135,- Sk.
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: do spísania kúpnej zmluvy

UZNESENIE Č. 110/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. neschvaľuje
A.1. Odpredaj pozemku, časť z parc. CKN č. 2310/1 zast.pl., vo výmere cca 50 m2, v k.ú. Lučenec, z dôvodu výstavby dvojgaráže pre Šimona Jozefa, Železničná č. 48, Kalonda.
B. s ch v a ľ u j e
B.1. Odpredaj pozemku, časť z parc. CKN č. 2310/1 zast. Pl., vo výmere cca 25 m2, v k. ú. Lučenec na jednu garáž výberovým konaním.
B.2. Komisiu na výberové konanie v zložení: Ing. arch. Anna Václavíková, Mgr. Péter
Csúsz, MUDr. Juraj Pelč, JUDr. Dušan Ilčík a zapisovatelku Ing. Želmíru Bónovú
Zodpovedný: prednosta MÚ

UZNESENIE Č. 111/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 786/118 zast.pl., vo výmere 53 m2, v k.ú. Lučenec, za účtovnú hodnotu 300,- Sk/m2 pre Ing. Stehlíka Martina, L.Svobodu č. 16, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia bolo výberové konanie neúspešné.
Zodpovedný: prednosta MU
Termín: do spísania kúpnej zmluvy

UZNESENIE Č. 112/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemkov, časť z parc. EKN č. 2578/1 a 2579/1 vo výmere cca 2500 m2, v k.ú. Lučenec pre Šuleka Miroslava, Vajanského č. 30, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti a nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na parc. 6753/6 za cenu v Zmysle zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec a s podmienkou vybudovania príjazdovej cesty k záhradkárskej osade na vlastné náklady.
Zodpovedný : prednosta MU
Termín : do vypracovania geometrického plánu

UZNESENIE Č. 113/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku, časť z parc. EKN č. 2578/1 vo výmere cca 750 m2 v k.ú. Lučenec pre Krnáča Maroša, Rúbanisko I/7, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na parc. 6756/1 za cenu podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
A.2. odpredaj zvyšnej časti parc. EKN č.2578/1 výberovým konaním
A.3. komisiu na výberové konanie v zložení: Ing. arch. Anna Václavíková, Mgr.
Péter Csúsz, MUDr. Juraj Pelč, JUDr. Dušan Ilčík a zapisovatelku Ing. Želmíru Bónovú
Zodpovedný : prednosta MÚ

UZNESENIE Č. 114/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku, časť z parc. CKN č. 289/1 záhrady, vo výmere cca 100 m2 a studne v k.ú. Opatová pre Sobekovú Marcelu, Adyho č. 16, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti za cenu v Zmysle zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec a hodnotu studne podľa znaleckého posudku.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu

UZNESENIE Č. 115/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemkov, časť z parc. EKN č. 1158 a 1156/3 vo výmere cca 944 m2 v k.ú. Lučenec pre Berkyho Ladislava, Cintorínska č. 22, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti – bytu na parc.č. 2964/2 za účtovnú hodnotu pozemku.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu

UZNESENIE Č. 116/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 2963/1 záhrady, vo výmere 451 m2 v k.ú. Lučenec pre Nosáľa Rudolfa, Cintorínska č. 20, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti – rodinného domu na parc.č. 2962 za účtovnú hodnotu pozemku.
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu

UZNESENIE Č. 117/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku pod garážou, parc. CKN č. 2999/1 zast.pl., vo výmere 15 m2 a 2999/2 zast.pl., vo výmere 5 m2 v k.ú. Lučenec – lokalita Járkova ulica, za kúpnu cenu 300,- Sk/m2 pre Partyku Josefa, J.Vargu č. 1, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle
§ 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník nadstavby (garáže).
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

UZNESENIE Č. 118/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku v k.ú. Opatová, časť z parc. CKN č. 507 vo výmere cca 300 m2, za účtovnú hodnotu 300,- Sk/m2 pre Bilku Alexiusa, Továrenská č. 21, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu

UZNESENIE Č. 119/2008
A. schvaľuje
A.1. Odpredaj podielu 425/1000-in na nehnuteľnosť – budovu, súp.č. 2906 na Rúbanisku II. pre Matúšovú Marcelu, Závada č. 91, Veľký Krtíš za cenu podľa znaleckého posudku.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

UZNESENIE Č. 120/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Zámenu pozemkov v k.ú. Lučenec a to: časť z parc. EKN č. 6525/1 zast.pl., vo výmere cca 1520 m2 vo vlastníctve Kelemena Miloša a manž. Renaty za pozemky, parc. CKN č. 2182/9 zast.pl., vo výmere 539 m2 a 2182/16 zast.pl., vo výmere 20 m2 vo vlastníctve Mesta Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania zámennej zmluvy

UZNESENIE Č. 121/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. o d r o č u j e
A.1. Ponuku pozemkov, parc. CKN č. 4515/27 zast.pl., vo výmere 412 m2, 4515/66 zast.pl., vo výmere 269 m2 a 4515/69 zast.pl., vo výmere 8 m2, spolu vo výmere 689 m2 v k.ú. Lučenec ako dar do vlastníctva Mesta Lučenec od Kulicha Jána, B.Němcovej č. 49, Lučenec.
B. u k l a d á
B.1. odbornému oddeleniu úlohu doložiť finančný rozpočet na dobudovanie IS a osvetlenia na predmetnom pozemku.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do augustové zastupiteľstvo

UZNESENIE Č. 122/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Ponuku pozemku, parc. CKN č. 7202/42 zast.pl., vo výmere 1032 m2 v k.ú. Lučenec formou výpožičky na 30 rokov pre Mesto Lučenec od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Navštívenia Panny Márie Lučenec, Kubínyiho námestie č. 2, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania zmluvy o výpožičke

UZNESENIE Č. 123/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. odkúpenie pozemkov, parc. CKN č. 2677/21 zast.pl., vo výmere 759 m2, 2678/3 zast.pl., vo výmere 97 m2 a 6608/8 zast.pl., vo výmere 29 m2 v podiele 1/8 v k.ú. Lučenec, za kúpnu cenu 1.600,- Sk/m2 do vlastníctva Mesta Lučenec od Horváthovej Evy, Rúbanisko II/59, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

UZNESENIE Č. 124/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ťa h u j e
A.1. bod 19. Ivan Melicher, Elektro VM2, Végeši-Melicher, Biskupická č. B1/8, Fiľakovo z programu
B. z r u š u j e
B.1. Uznesenia č. 29/2008 z 26.2.2008

UZNESENIE Č. 125/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. v zmysle § 30 Zásad hospodárenia mimoriadnosť prípadu z dôvodu, že pozemok je inak nevyužiteľný a prichádza do úvahy len jeden uchádzač
A.2. zníženie kúpnej ceny za pozemok, parc. CKN č. 6582/2 zast.pl., vo výmere 255 m2 v k.ú. Lučenec z 1.089,- Sk/m2 na 300,- Sk/m2 pre Miadoka Radoslava, Budovateľov č. 1, Lučenec a opravu uzn.č. 67/2008 z 29.4.2008
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

UZNESENIE Č. 126/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. zriadenie neobmedzeného vecného bremena práva uloženia kanalizácie a verejného vodovodu a jej následnej údržby pre Mesto Lučenec od vlastníkov pozemkov :
b/
Slovenský pozemkový fond, RO Lučenec, Petöfiho č. 16, Lučenec
- na parc. CKN č. 7480 diel 5 orná pôda, vo výmere 29 m2, CKN č. 6728/5 diel 6 ost.pl., vo výmere 147 m2, CKN č. 6726/2 diel 8 orná pôda, vo výmere 240 m2, CKN č. 6726/2 diel 9 zast.pl., vo výmere 35 m2 podľa GP č. 17/2008 z 5.3.2008 a EKN č. 2706/120 diel 11 TTP, vo výmere 64 m2, EKN č. 2706/121 diel 12 TTP, vo výmere 66 m2, EKN č. 2706/122 diel 13 lúka, vo výmere 1147 m2 podľa GP č. 16/2008 z 5.3.2008, vedené na LV č. 4440, za jednorázovú náhradu 15,- Sk/m2 (za 1728 m2 – 25.920,- Sk)
c/
Očovan Ján, M.Rázusa č. 36, Lučenec, podielový spoluvlastník v ¼
Ing. Minárová Božena, Veľká nad Ipľom 110, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v ¼
Murárová Júlia, Nám.republiky č. 12, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v ¼
Pápai Peter, Mikušovce č. 104, Lučenec, podielový spoluvlastník v ¼
- na parc. CKN č. 2683/3 diel 5 orná pôda, vo výmere 5 m2, CKN č. 2706/3 diel 6 TTP, vo výmere 34 m2 a CKN č. 2682 diel 8 orná pôda, vo výmere 1289 m2, vedené na LV č. 9497, podľa GP č. 16/2008 z 5.3.2008, za jednorázovú náhradu 100,- Sk/m2 (za 1328 m2 – 132.800,- Sk)
d/
Kladivík Igor, Panické Dravce č. 170, podielový spoluvlastník v 19/52
Ing. Vajo Alexander, Rúbanisko II/59, Lučenec, podielový spoluvlastník v 7/156
Dubayová Božena, Nám.republiky č. 12, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v 7/156
Vajová Adriana, Bernolákova č.1, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v 7/312
Vajová Miriam, Bernolákova č.1, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v 7/312
Šimo Matúš, Poľná č. 3, Lučenec, podielový spoluvlastník v 1/6
Šimo Ján, Továrenská č.7, Lučenec, podielový spoluvlastník v 1/12
Šimo Jozef, Wágnera č. 2/a, Lučenec, podielový spoluvlastník v 1/12
Vilhanová Mária, Wágnera č. 4, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v podiele 1/6
- na parc. CKN č. 7479 diel 4 ost.pl., vo výmere 16 m2, vedená na LV č. 8476, podľa GP č. 17/2008 z 5.3.2008, za jednorázovú náhradu 100,- Sk/m2 (za 16 m2 – 1.600,- Sk)
e/
Šimo Matúš, Poľná č. 3, Lučenec, podielový spoluvlastník v 2/6
Šimo Ján, Továrenská č. 7, Lučenec, podielový spoluvlastník v 1/6
Šimo Jozef, Wágnera 2/A, Lučenec, podielový spoluvlastník v 1/6
Vilhanová Mária, Wágnera č. 4, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v 2/6
- na parc. EKN č. 2706/119 diel 10 TTP, vo výmere 1 m2, vedená na LV č. 6380, podľa GP č. 16/2008 z 5.3.2008, za jednorázovú náhradu 15,- Sk/m2 (za 1 m2 – 15,- Sk)
f/
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica
- na parc. CKN č. 7478/2 diel 2 zast.pl., vo výmere 150 m2, vedená na LV č. 3760, podľa GP č. 17/2008 z 5.3.2008, za jednorázovú náhradu 15,- Sk/m2 (za 150 m2 – 2.250,- Sk)
g/
Jackuliak Jozef, Vajanského č. 91, Lučenec
- na parc. CKN č. 6729/8 diel 1 ost.pl., vo výmere 10 m2, vedená na LV č. 9021, podľa GP č. 16/2008 z 5.3.2008, za jednorázovú náhradu 100,- Sk/m2 (za 10 m2 – 1.000,- Sk)
h/
Vajo Alexander, Rúbanisko II/59, Lučenec, podielový spoluvlastník v podiele 2/6
Dubayová Božena, Nám. republiky č. 12, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v 2/6
Vajová Adriana, Bernolákova č. 1, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v 1/6
Vajová Miriam, Bernolákova č. 1, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v 1/6
- na parc. EKN č. 2675/2 diel 1 orná pôda, vo výmere 381 m2 a diel 3 orná pôda vo výmere 48 m2, vedené na LV č. 6748, podľa GP č. 17/2008 z 5.3.2008, za jednorázovú náhradu 100,- Sk/m2 (za 429 m2 – 42.900,- Sk)
i/
Šimo Jozef, A.Wágnera č. 2A, Lučenec
- na parc. CKN č. 6728/4 diel 7 orná pôda, vo výmere 73 m2, vedená na LV č. 8746, podľa GP č. 17/2008 z 5.3.2008, za jednorázovú náhradu 15,- Sk/m2 (za 73 m2 – 1.095,- Sk)
B. o d r o č u j e
B.1.
a/ Železnice SR, Klemensova č. 8, Bratislava
- na parc. CKN č. 6627/1 diel 7 zast.pl., vo výmere 48 m2 a CKN č. 6627/2 diel 9 zast.pl., vo výmere 305 m2, vedené na LV č. 1292, podľa GP č. 16/2008 z 5.3.2008, za jednorázovú náhradu 1.000,- Sk/m2 (za 353 m2 – 353.000,- Sk)
C. u k l a d á
C.1. odbornému oddeleniu úlohu - zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu nákladov na zriadenie vecného bremena v rozpočte mesta
Zodpovedný : prednosta MÚ a primátor mesta
Termín : do spísania zmlúv o zriadení vecného bremena

UZNESENIE Č. 127/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. z r u š u j e
A.1. Uznesenie č. 27/2008 z 26.2.2008.
B. schvaľuje
B.1. priamy odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 6653/2 zast.pl., vo výmere 54 m2 a 4087/6 záhrady, vo výmere 11 m2 v k.ú. Lučenec, za účtovnú hodnotu 150,- Sk/m2 s vecným bremenom prechodu cez mestský pozemok bezplatne pre Gembického Dušana, Šoltésovej č. 7, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

UZNESENIE Č. 128/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. z r u š u j e
A.1. Uznesenie č. 33/2008 z 26.2.2008.
B. schvaľuje
B.1. priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 7202/55 zast.pl., vo výmere 120 m2 v k.ú. Lučenec, za účtovnú hodnotu 300,- Sk/m2, t.j. 36.000,- Sk pre Banskobystrický samosprávny kraj – v správe Domov dôchodcov a DSS Ambra, Rúbanisko III., Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

UZNESENIE Č. 129/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. z r u š u j e
A.1. Uznesenie č. 208/2007 z 30.10.2007.
B. schvaľuje
B.1. odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 6526/38 zast.pl., vo výmere 185 m2 a 6526/39 zast.pl., vo výmere 46 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom úpravy štátnej cesta I./75 – Haličská cesta, za cenu v zmysle Zásad hospodárenia - 998,- Sk/m2 pre STOP.SHOP.Lučenec s.r.o., so sídlom Údernícka č. 11, Bratislava.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

UZNESENIE Č. 130/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. z r u š u j e
A.1. Uznesenie č. 157/2007 z 21.8.2007.
B. schvaľuje
B.1. priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 764/8 zast.pl., vo výmere 119 m2 v k.ú. Opatová, za účtovnú hodnotu 150,- Sk/m2 pre Gálovú Agnesu, Na Kopečku č. 4/1283, Praha č. 8, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

UZNESENIE Č. 131/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájmu kancelárie č.5 v budove na Námestí republiky 26 v Lučenci za cenu nájmu 717,–Sk/m2/rok (cena v zmysle „Zásad“) na dobu nájmu do 30.6.2013 pre EDYMAX Consulting s.r.o., Hurbanova 21, Bardejov.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy

UZNESENIE Č. 132/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájmu nebytových priestorov využívaných ako bufet v budove na Námestí republiky 26 v Lučenci za cenu nájmu 717,–Sk/m2/rok (cena v zmysle „Zásad“) na dobu nájmu do 30. 4.2009 pre Renátu Róžovú, Osloboditeľov 5, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy

UZNESENIE Č. 133/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom plynových kotolní na ulici Komenského, Cintorínskej a Pivničný rad za cenu nájmu 76.674,–Sk ročne na 10 rokov t.j. do r.2018 pre Dalkiu Lučenec, Ulica partizánska 1, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy

UZNESENIE Č. 134/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom pozemku, časť z parcely č. 2635/1 o výmere 11m2 za cenu nájmu 458,–Sk/m2/rok (cena v zmysle „Zásad“) na 10 rokov t.j. do r. 2018 pre Dalkiu Lučenec, Ulica partizánska 1, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy

UZNESENIE Č. 135/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom pozemku pre umiestnenie reklamných panelov - bilboardov na parcelách CKN č.4998/8 - 1 ks, CKN č. 6557/7 - 1 ks a CKN č. 2659/1 - 1ks, vedených v k.ú. Lučenec, za cenu nájmu 10.000,–Sk/1 RP/rok ( cena v zmysle „Zásad“) na päť rokov pre Rabaka reklamné panely, s.r.o. Rampová č.5, Košice.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy

UZNESENIE Č. 136/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom pozemku pre umiestnenie stánku s rýchlym občerstvením v areáli kúpaliska počas letnej sezóny na pozemku, časť z parcely CKN č. 6751/1 o výmere 12,48 m2 na obdobie do 30.9.2008, za cenu nájmu 1 000,–Sk/mesiac pre Dášu Bercsényiovú – BerDis, Radzovce 419, Radzovce.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy

UZNESENIE Č. 137/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom nebytového priestoru v budove na Námestí republiky 26 v Lučenci, kancelária č.426 na 4.poschodí, za cenu nájmu 717,–Sk/m2/rok (cena v zmysle „Zásad“) pre Obvodný úrad Lučenec, Nám.republiky č. 26, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy

UZNESENIE Č. 138/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájmu pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú. Lučenec, parc.č. 634/1, 568/2, 3366, 6589/1, 6604, 434/1, 1446/6 a 4994/26 pre Mediapress Lučenec s.r.o., Haličská č. 76, Lučenec na jeden rok.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy

UZNESENIE Č. 139/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. informáciu o výberovom konaní na odpredaj 3 stavebných pozemkov na ulici Tkáčskej v Opatovej
B. v y h l a s u j e
B.1. nové výberové konanie na odpredaj pozemkov v k. ú. Opatová
- parc. CKN č. 290/8 zast. pl., vo výmere 545 m2 a CKN č. 291/2 záhrady, vo výmere 377m2,
- parc CKN č. 290/9 zast. pl., vo výmere 647 m2 a CKN č. 291/3 záhrady, vo výmere 325 m2,
- parc. CKN č. 290/10 zast. pl., vo výmere 681m2 a CKN č. 291/4 záhrady, vo výmere 286m2 za kúpnu cenu 650,-Sk/m2
C. s ch v a ľ u je
C.1. komisiu na výberové konanie v zložení: Ing. arch. Anna Václavíková, Mgr.
Péter Csúsz, MUDr. Juraj Pelč, JUDr. Dušan Ilčík a zapisovatelku Ing. Želmíru
Bónovú
Zodpovedný: prednosta MÚ

UZNESENIE Č. 140/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. informáciu o výberovom konaní na odpredaj pozemkov na Cintorínskej ulici, parc. CKN č. 2922/2, 2923/2 a 2924/2 v k.ú. Lučenec
B. schvaľuje
B.1. priamy odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 2922/2 záhrady, vo výmere 62 m2, 2923/2 záhrady, vo výmere 1051 m2 a 2924/2 zast.pl., vo výmere 458 m2 v k.ú. Lučenec, za ponúknutú kúpnu cenu 1.051,- Sk/m2 pre víťaza výberového konania Flavio Dona, Taliansko, Torze (Ve), Via Pedeserva 238, Belluno.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

POZNÁMKA: uznesenie zrušené, pozri Uznesenie č. 170/2010 z 23.11.2010


UZNESENIE Č. 141/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. odpredaj technologických zariadení kotolní v majetku SPOOL a.s. Lučenec pre Dalkiu a.s. Lučenec, za dohodnutú kúpnu cenu 12.690.000,- Sk, v zmysle § 7 bod 3/ Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
Zodpovedný : primátor mesta
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

UZNESENIE Č. 142/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
A. 1 Zmenu Uznesenia č. 93/2008 v bode II. v časti doba nájmu na 15 rokov.
Zodpovedný: prednosta MÚ

UZNESENIE Č. 143/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. v zmysle § 30 Zásad hospodárenia mimoriadnosť prípadu z dôvodu využívania objektu organizáciou riadenou samosprávou v záujme mesta, ktorá je významným reprezentantom kultúry v meste a to Novohradské múzeum a galéria. Novohradské múzeum a galéria bude tento objekt využívať naďalej ako depozit svojich exponátov.
A.2. zníženie kúpnej ceny za nehnuteľnosti, nachádzajúce sa k.ú. Lučenec objekt Zberné suroviny, súp.č. 658 a pozemkov, parc. CKN č. 447/11 zast.pl., vo výmere 173 m2, 447/12 zast.pl., vo výmere 322 m2 a 447/13 zast.pl., vo výmere 150 m2 z 3.923.093,50 Sk na 1.427.356,- Sk a opravu Uznesenia č.64/2008 z 29.04.2008.

UZNESENIE Č. 144 /2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. z r u š u j e
A.1. bod II. Uznesenia 51/2008 z 29.04.2008
B. vyhlasuje
B.1. výberové konanie na vypracovanie urbanisticko-architektonického riešenia celého Námestia republiky s následným možným odpredajom pozemku na zastavanie stavbami časť parc. EKN č. 3179/1, ktorý je súčasťou Námestia republiky v rozlohe 1/3 námestia.
C. s ch v a ľ u j e
C.1. Výberovú komisiu, ktorá bude zložená z členov: MR: Ing. Pavel Balážik, Ing. Eva Balážová, Mgr. Péter Csúsz, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Elena Uličná, Mgr. Ján Brezňan a MUDr. Karol Mičko, MUDr. Ondrej Balco, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, Ing. arch. Anna Václavíková.

UZNESENIE č. 145/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
A.1. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 230 Kapitálové
príjmy z nadobudnutých kapitálových príjmov za schválené odpredaje majetku Mesta
Lučenec na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci dňa 24.06.2008 o 1 000 tis.
Sk a zároveň zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu na oddieli 04.5.1. Cestná doprava
položka 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – rozšírenie križovatky
Malá ves – Kármána – odbočovací pruh o 1 000 tis. Sk.
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: po nadobudnutí kapitálových príjmov z odpredajov schválených Mestským
zastupiteľstvom v Lučenci dňa 24.06.2008UZNESENIE č. 146/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
A.1. uzavretie zmluvy o výkone správy majetku Mesta Lučenec na spravovanie budovy na Masarykovej ul. č. 7 spoločnosťou SPOOL a.s. Lučenec. Spravovanie bude spočívať v užívaní, držaní, braní úžitkov z budovy, obhospodarovaním a nakladaním s budovou a prenajímaním nebytových priestorov, bez možnosti budovu založiť, alebo ju zaťažiť iným spôsobom.
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: do podpísania zmluvy o výkone a správe majetku

UZNESENIE č. 147/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e s ch v a ľ u j e
A.1. odkúpenie akcií PRIMPARK a.s. Lučenec v počte 80 ks v hodnote 1,- Sk za 1 akciu
od väčšinového vlastníka NEODOM s.r.o. Lučenec
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: 30.6.2008

UZNESENIE č. 148/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
Správu o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2007.
B. schvaľuje
Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2007 a plán investícií a opráv a.s. SPOOL Lučenec na rok 2008

UZNESENIE č. 149/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
Zmenu Stanov akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec, týkajúcu sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o zvoz, nakladanie a manipulovanie
s odpadmi, mimo odpady nebezpečné.
B. poveruje
Primátora mesta Lučenec vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia a.s.
SPOOL Lučenec, vykonaním ďalších krokov nadväzujúcich na uvedenú zmenu Stanov
akciovej spoločnosti.

UZNESENIE č. 150/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. Berie na vedomie
B. A 1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za mesiac máj 2008

UZNESENIE č. 151/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.S c h v a ľ u j e
A 1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2008

UZNESENIE č. 152/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
A.1. „Časový plán a obsahové zameranie orgánov mesta Lučenec na 2. polrok 2008“
B. u k l a d á
B.1. odbornému oddeleniu zverejniť „Časový plán a obsahové zameranie orgánov mesta Lučenec na 2. polrok 2008“
Vykoná: Mgr. Mária Šagátová, vedúca Kancelárie primátora mesta
Termín: 30. jún 2008

UZNESENIE č. 153/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Ministerstva
Životného prostredia SR, Operačný program Životné prostredie – prioritná os 4 –
Odpadové hospodárstvo – Operačný cieľ – 4.1 Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu, kód výzvy : OPŽP-PO4-08-2 na realizáciu projektu – názov
projektu : „Zberné stredisko separovaného zberu odpadov“
b/ Výška celkových výdavkov na projekt : 12 088 718,50 Sk vrátane DPH
c/ Výška spolufinancovania projektu žiadateľom : 604 435,73 Sk vrátane DPH
d/ spôsob financovania projektu : z vlastných zdrojov v rámci rozpočtu na rok 2008

A.2. Zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na kofinancovanie projektu „Zberné
stredisko separovaného zberu odpadov “ znížením schváleného rozpočtu na investičnú
akciu „Pokračovanie rekonštrukcie týždenného pobytu“ a ich presunom na
kofinancovanie projetku „Zberné stredisko separovaného zberu odpadov“

A.2.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:

A.2.2. Presun vo výdavkovej časti rozpočtu z oddielu 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb
vo výške 604 500 Sk z položky 717002 Rekonštrukcie a modernizácie na oddiel
05.1.0 nakladanie s odpadmi na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín : 31.12.2008

UZNESENIE č. 154 /2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ú h l a s í
A.1. S rozšírením činností Mesta Lučenec uvedených v živnostenskom liste o prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových zariadení.
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: ihneď


Ing. Milan Marko
Primátor mesta
Ing. Pavol Kalinský
Ing. Pavol Balážik

27.06.2008, zapísala:
Ľubica Hanová

Hlasovanie - najprv ho uložte, celé rozpakujte a spustite index.xml

Prezenčná listina

Prezenčná listina
z 10. riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci

konanej dňa 24. júna 2008Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Balážová Eva, Ing. Ph.D - Zástupkyňa primátora mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Ilčík - Prednosta MÚ
Pslanci MsZ: Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Ján
Brezňan, MUDr. Peter Brunčák, Ján Bystriansky, Mgr. Péter Csúsz, Ladislav Drobný, Pavol Filčík, Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Zsolt Mihalovics, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková
JUDr. Milan Pješčak, náčelník MsP
Vedúci oddelení MsÚ: Ing. Mária Móricová , Ing. Želmíra Kolimárová, Ing.arch.Vladímír Ragan, Mgr. Alžbeta Lukačovičová, Ing. Rut Olšiaková, PhDr. Kvetoslava Ďurišková, Ing. Emil Alexa, Mgr. Stanislav Spišiak, JUDr. Alžbeta Šulyoková, RNDr. Pavol Cífer

Spoločnosti Mesta Lučenec:
Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstv. SPOOL a.s.
Štefan Melicher, Mestské lesy, s r.o.

Ospravedlnený:
Ing. Miroslav Drobný
Ing. Eva Vasilová, riaditeľka SPOOL, a.s Lučenec

Zápisnica

Č: 3286/2008

Zápisnica z 10. riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
Termín konania: 24.06.2008
Miesto konania: zasadačka Obvodného úradu v Lučenci
Riadiaci schôdze: primátor mesta Lučenec
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2008.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
5. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
6. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti PRIMPARK a.s Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko
7. Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2007, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2007 a schválenie plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL na rok 2008
Predkladá: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s.
8. Návrh na schválenie zmeny Stanov a.s. SPOOL Lučenec, týkajúce sa rozšírenia predmetu podnikania a.s. SPOOL Lučenec o zvoz, nakladanie a manipulovanie s odpadmi, mimo odpady nebezpečné.
Predkladá: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s.
9. Ponuka na odkúpenie vybavenia športovej haly (s účelom využitia na basketbal) na Výstavisku do majetku mesta Lučenec.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na obdobie apríl - máj 2008
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na 2. polrok 2008.
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
12. Časový plán a obsahové zameranie orgánov mesta Lučenec na 2. polrok 2008.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta
13. Návrhy a podnety poslancov
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver

Priebeh rokovania:
1/ Otvorenie
- 10. riadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci otvoril a viedol primátor mesta:
„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Dovoľte mi, aby som Vás privítal na 10. riadnej schôdzi Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem schôdzu za uznášaniaschopnú. Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Ing. Miroslav Drobný.
Pristúpime k schváleniu programu, ktorým sa bude dnešné rokovanie riadiť: Navrhujem upraviť program nasledovne:
- v bode 5. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec sťahujem bod 39. odpredaj budovy a.s. SPOOL
- na návrh klubu Novohrad 1 a po konzultácii s predsedami klubov sťahujem bod 9. Ponuka na odkúpenie vybavenia Športovej haly na Výstavisku v Lučenci
- prevzali sme budovu a.s. SPOOL, alebo resp., že ju prevezmeme - MsZ schválilo dňa 29.4.2008 prevod nehnuteľného majetku budovy a.s. SPOOL do vlastníctva mesta. Návrh bol zadaný dňa 10.6.2008, predpokladám, že v termíne do 10.7.2008 sa stane táto budova našim vlastníctvom, preto je potrebné riešiť otázku správy tejto budovy vo vzťahu k prevádzkovaniu a vzťah k nájomníkom v tejto budove. Z uvedeného dôvodu navrhujem uzavrieť s a.s. SPOOL zmluvu o výkone správy majetku mesta, na základe ktorej bude predmetnú správu vykonávať a.s. SPOOL za podmienok, ktoré sú v zmluve vyhradené. Navrhujem tento bod zaradiť do rokovania.
- ďalej navrhujem doplniť body:
14. Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami výzvy MŽP SR – Operačný program Životné prostredie – odpadové hospodárstvo a zabezpečenie kofinancovania projektu „Zberné stredisko separovaného odpadu“. Je to v súlade so separovaním odpadu MEPOS-om, máme na to vypracovaný projekt, potrebujem tam kofinancovanie 5%, preto to musíme schváliť.
15. Doplnenie živnostenského listu Mesta Lučenec.“
Ing. Uličná: „Mám poslanecký návrh - nezaradiť bod o odpredaji Námestia republiky. Zdôvodnila by som to tak, že by sme porušili rokovací poriadok MsZ, ktorý v § 3 hovorí, že materiál predkladaný do MsZ má v dôvodovej správe obsahovať: vyhodnotenie doterajšieho stavu, uvedenie dôvodov novej úpravy, ekonomicko-spoločenský rozbor a ďalšie drobnosti, ktorý tento návrh postráda. Ďalší pohľad je ten, že nebol dodržaný postup, podľa ktorého sa materiály majú prerokovať v postupnosti cez komisie, MsR a až tak, by sa mal dostať na prejednanie do MsZ. Zanedbateľný nie je ani ten dôvod, že tento bod nebol zverejnený v oficiálnej pozvánke pre občanov mesta, ktorí by sa možno vzhľadom na aktuálnosť témy radi zúčastnili tohto zasadnutia. Posledným dôvodom je, že platí uznesenie z posledného MsZ a tento bod je v rozpore s ním. Tento návrh sa vzťahuje iba na predaj námestia, nie na bod, ktorý sa týka odpredaja budovy zberných surovín.“
p. primátor: „ Myslím si, že o námestí sme už hovorili dosť a nie je to pre nás neznáma téma. Na základe návrhu dvoch poslaneckých klubov som tento bod zaradil do dnešného rokovania. Je to Váš poslanecký návrh, o ktorom budeme rokovať.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Uličnej:
Vylúčiť bod programu o predaj Námestia republiky
Výsledok hlasovania: za 8, proti 13, zdržalo sa 1, nehlasovalo 1
Hlasovanie za nasledovný program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2008.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
5. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
6. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti PRIMPARK a.s Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko
7. Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2007, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2007 a schválenie plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL na rok 2008
Predkladá: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s.
8. Návrh na schválenie zmeny Stanov a.s. SPOOL Lučenec, týkajúce sa rozšírenia predmetu podnikania a.s. SPOOL Lučenec o zvoz, nakladanie a manipulovanie s odpadmi, mimo odpady nebezpečné.
Predkladá: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s.
9. Ponuka na odkúpenie vybavenia športovej haly (s účelom využitia na basketbal) na Výstavisku do majetku mesta Lučenec.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na obdobie apríl - máj 2008
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na 2. polrok 2008.
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
12. Prevod nehnuteľného majetku budovy a.s. SPOOL do vlastníctva mesta.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
13. Časový plán a obsahové zameranie orgánov mesta Lučenec na 2. polrok 2008.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta
14. Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami výzvy MŽP SR – Operačný program Životné prostredie – odpadové hospodárstvo a zabezpečenie kofinancovania projektu „Zberné stredisko separovaného odpadu“.
15. Doplnenie živnostenského listu Mesta Lučenec
16. Uzavretie zmluvy o výkone správy majetku Mesta Lučenec – budova SPOOL, a.s.
17. Návrhy a podnety poslancov
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver
Má niekto pripomienky, prípadne ďalšie doplnky? Ak nie, pripravte sa k hlasovaniu za program:
Výsledok hlasovania: za 19, proti 1, zdržalo sa 2, nehlasovalo 0
P. primátor informoval o založení nového poslaneckého klubu Novohrad 1, ktorého členmi sú: Ján Bystriansky, Mgr. Péter Csúsz, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zsolt Mihalovics, MUDr. Zaher Mahmoud, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka.

2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
- pán primátor a plénum navrhlo za overovateľov zápisnice MUDr. Zahera Mahmouda, Ing. arch. Annu Václavíkovú a za zostavovateľov uznesenia Ing. Pavla Kalinského a Ing. Pavla Balážika
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S c h v a ľ u j e :
za overovateľov zápisnice: Ing. arch. Annu Václavíkovú a MUDr. Zahera Mahmouda
za zostavovateľov uznesenia: Ing. Pavla Kalinského a Ing. Pavla Balážika
Výsledok hlasovania: za 21, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 0

3/ Kontrola plnenia uznesení
p. primátor: „Kontrolu plnenia uznesení ste obdržali písomne. Okrem uznesení posledného zastupiteľstva vám predkladáme návrh na zmenu uznesenia, týkajúce sa Koncepcie tepelného hospodárstva. Táto bola schválená uznesením MsZ 269/2007 zo dňa 30.10.2007, kde bolo uložené vypracovať Zmenu a doplnok č. 5 ÚPN mesta Lučenec - Koncepcia tepelného hospodárstva a doplnenie VZN č. 5“ a predložiť na MsZ v mesiaci august 2008. Vzhľadom k tomu, že od implementácie „Koncepcie tepelného hospodárstva“ nevznikli žiadne konkrétne rozpory medzi žiadateľmi a stavebným úradom, navrhujeme zmenu platnosti ponechať do doby preskúmania ÚPD v súlade s odst. 4, § 30, zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Po prerokovaní predmetnej problematiky s Krajským stavebným úradom v Banskej Bystrici v prípade zmeny VZN je obec povinná začať nové konanie pre obstarávanie „Koncepcie“, z čoho vyplýva povinnosť objednať prehodnotenie textovej časti „Koncepcie“ a začať obstarávanie v súlade so stavebným zákonom (objednávka, verejná vyhláška, stanoviská všetkých dotknutých orgánov štátnej správy, FO, PO atď) a teda aj výdavky z rozpočtu mesta.
Návrh zmeny uznesenia bol prerokovaný na zasadnutí komisie životného prostredia, územného plánovania, výstavby a verejného poriadku dňa 4.6.2008 s kladným stanoviskom.
Má niekto pripomienky?
Ak nie, pripravte sa k hlasovaniu za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. Berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení
B. S c h v a ľ u j e
zmenu Uznesenie MsZ č. 269/2007 v bode III. B schváleného dňa 30.10.2007
K bodu: Zmena a doplnok č. 4/2007 ÚPN mesta Lučenec - Koncepcia tepelného hospodárstva a doplnenie VZN č. 4/2006 nasledovne:
„Platnosť zmeny a doplnku č. 4/2007 ÚPN mesta Lučenec - Koncepcia tepelného hospodárstva a doplnenie VZN č. 4/2006“ predlžuje do platnosti ÚPN mesta Lučenec t.j. do roku 2010 v súlade s odst. 4, § 30, zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (je obec povinná každé 4 roky zabezpečiť preskúmanie územno-plánovacej dokumentácie, či nie je potrebné vypracovať zmeny, doplnky, nový územný plán a pod.)“
Zabezpečí: prednosta
Termín: v texte
Výsledok hlasovania: za 22 , proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 0

4/ Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2008
p. primátor: „Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2008 sa týka zvýšenia v príjmovej časti rozpočtu, konkrétne sa jedná o prostriedky určené pre oblasť školstva. Ďalšie zmeny sa týkajú realizácie projektu Johnson Controls – vybudovanie verejného vodovodu, súdnych poplatkov za právne služby v spore Modré zeme, spevnenia a dobudovania chodníka na Jegorovovej ulici, a preúčtovania prostriedkov súvisiacich so spravovaním bytového fondu. Podrobnejšie zdôvodnenie je v materiáli. Sú z vašej strany, vážené poslankyne a poslanci, otázky na spracovateľa?“
MUDr. Brunčák– „Mám pripomienku k bodu A2.3 – nesúhlasím s tým, že zoberieme milión korún na úpravu cesty odbočky pruh Malá Ves - Kármana, ktorá je v kritickom stave a presunieme 1 milión na projekt, ktorý ešte nie je zabezpečený v zmysle financovania, odbočovací pruh už bol dlho v pláne a je dôležitý aj pre PP Juh.“
p. primátor – „Potrebujem Váš súhlas na to, aby som mohol objednať projekty, aby sme mohli pokračovať v Johnson Controls. Na dokončenie je potrebná práve táto čiastka na projekty.“
Ing. Móricová – „V schválenom rozpočte máme kapitálové výdavky 89 miliónov, z dnešného odpredaja ešte nepostačuje na pokrytie schválených príjmov. Projekty, o ktorých hovoríme je nutné prepracovať, a ak by sme ten milión nepresunuli z položky na predmetnú križovatku, tak je nutné hľadať inú možnosť. Z odpredajov sa však peniaze nedajú presúvať, lebo ešte schválené príjmy neboli pokryté.“
Kolegovia sa vyjadrili, že za jeden milión sa dá odbočovací pruh urobiť len čiastočne
Mgr. Grebáč – „Navrhujem upraviť v dôvodovej správe štylizáciu, že sa výstavba križovatky uskutoční v prípade, ak bude dostatok finančných prostriedkov.“
Ing.arch. Václavíková – „Nesmieme zabudnúť na to, že touto križovatkou prechádza cesta 1. triedy, čiže Mesto Lučenec by nemalo investovať do stavby celú sumu. Nebudeme predsa rekonštruovať cestu, ktorá nie je z polovice naša. Treba vstúpiť do rokovania so Slovenskou správou ciest.“
p. primátor – „Projekt hovorí o komunikácii č. 1, ktorá je naša a začína od nadjazdu. Všetko bude realizované na naše náklady.“
MUDr. Brunčák – „Súhlasím s financiami na rozšírenie projektu, ale netreba ich brať s odbočovacieho pruhu Kármána, kde by malo byť záväzné pre náš poslanecký zbor nájsť ďalšie financie na jeho realizáciu.“
Mgr. Csúsz – „Môj osobný názor je nechať uznesenie v pôvodnom znení a pri majetkových predajoch prijmeme uznesenie, v ktorom sa milión korún vráti na spomínanú križovatku.“
MUDr. Brunčák – „Samozrejme súhlasím, len na to nezabudnime. Bola to naša priorita na začiatku roka, a nech máme poriadny vstup do mesta.“
Hl. kontrolór – „Odporučil by som, tak ako bol návrh od pánov Brunčáka a Csúsza, treba uznesenie pri predajoch doplniť a účelovo financie viazať na budovanie predmetnej križovatky.“
p. primátor: „Ďakujem, ak nechce nikto ďalší vystúpiť, pripravte sa k hlasovaniu za návrh uznesenia v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu príjmov aj výdavkov oproti schválenému
rozpočtu v celkovej sume 1 865 tis. Sk nasledovne:
A.1.1.zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 111003 Podielové dane o 945 tis. Sk
a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti na oddieli 06.6.0/5 Usporiadanie majetku mesta na položke 637012 Poplatky o 565 tis. Sk, z toho 420 tis. Sk z prebytku bežného rozpočtu, a na oddieli 01.1.1.6/1 Vnútorná správa na položke 637005 Špeciálne služby o 800 tis. Sk
A.1.2.zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 292006 Z náhrad poistného plnenia
o 200 tis. Sk a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti na oddieli 08.2.0.3 –
Dom kultúry na položke 635004 Opravy prevádzkových prístrojov o 200 tis. Sk
A.1.3 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 300 Granty a transfery o 300 tis. Sk
a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti na oddieli 09.1.1.1/2 Materské školy
o 300 tis. Sk
A.2. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.2.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci oddielu 04.5.1 Cestná doprava spolu vo
výške 800 tis. Sk z položky 635006 Rutinná a štandardná údržba na položku 716
Prípravná a projektová dokumentácia vo výške 600 tis. Sk a na položku 717
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 200 tis. Sk a zároveň
preklasifikovanie bežných výdavkov vo výške 800 tis. Sk na kapitálové
A.2.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci oddielu 09.1.2.1 Základné školy vo výške
892 tis. Sk z položky 632001 Energie do rozpočtu základných škôl
A.2.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z oddielu 04.5.1 Cestná doprava vo výške 1 000
tis. Sk z položky 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia na oddiel
04.4.3 Výstavba na položku 716 Prípravná a projektová dokumentácia
A.2.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci rozpočtov základných škôl spolu vo
výške 691 tis. Sk z položky 630 Tovary a služby na položku 610 Mzdy a na
položku 620 Poistné
A.2.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z oddielu 01.1.1.6/1 Správa MsÚ z položky
637004 Všeobecné služby vo výške 1 680 tis. Sk na oddiel 06.6.0/4 Starostlivosť
o majetok mesta na položku 637004 Všeobecné služby a z oddielu 01.1.1.6/1 Správa
MsÚ z položky 636001 Nájomné vo výške 296 tis. Sk na oddiel 06.6.0/4 Starostlivosť
o majetok mesta na položku 636001 Nájomné
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: 30.6.2008
Výsledok hlasovania: za 20, proti 1, zdržali sa 0, nehlasovali 0

5/ Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta

1. AZONA s.r.o., Mierova č. 11, Lučenec
p. primátor – „Azona s.r.o., Mierova č. 11, chce kúpiť pozemok na Čajkovského, kde sú pozostatky budovy, je to pre jedného majiteľa, jeden uchádzač - vlastník nadstavby, cena v zmysle „Zásad“ je 956,- Sk/m2.
Ing. Alexa – Azona s.r.o. je vlastníkom nehnuteľnosti, stavby – údržbárske dielne, MsR odporúča odpredaj pozemkov okrem parciel pre garáže, ktoré by boli odpredané výberovým konaním.“
Mgr. Csúsz – „Dávam návrh nerozdeľovať pozemky, záujemca má podnikateľský zámer a netreba vyberať odtiaľ pozemky na garáže, ktoré tam boli zakreslené ešte počas minulej éry. Ak máme záujemcu, treba to využiť.“
MUDr.Brunčák – „Od firmy chýba podnikateľský zámer, aby to bolo v súlade s územným plánom, aby to bolo v súlade aj so životným prostredím.“
Ing. Alexa – „Podnikateľský zámer Azona s.r.o. zatiaľ nepoznáme.“
- do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie v znení tak, ako ho navrhol Mgr. Csúsz:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 308/1 zast.pl., vo výmere
1914 m2, 308/2 zast.pl., vo výmere 587 m2, 308/3 zast.pl., vo výmere 8 m2, 308/4 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/5 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/6 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/7 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/8 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/9 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/10 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/11 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/12 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/13 zast.pl., vo výmere 24 m2, 308/14 zast.pl., vo výmere 529 m2, spolu vo výmere 3278 m2, pre AZONU s.r.o., Mierova č. 11, Lučenec vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník nadstavby na parc.č. 308/2 a 308/3, za cenu v zmysle Zásad hospodárenia – 956,- Sk/m2.
Zodpovedný: prednosta
Termín: do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 20, proti 1, zdržali sa 0, nehlasovali 1

2.Báťka Marian, Jegorova č. 10, Lučenec
p. Bystriansky – „p. Malčekovi sme predali vedľajší pozemok za 300Sk/m2, chcel by som dať poslanecký návrh, aby sme mali rovnaký meter na občanov, kde budeme zohľadňovať určitú rovnoprávnosť – aby tieto parcely a žiadosť bola vyhovená v rámci ceny 300,- Sk/m2.
- za uznesenie v takomto znení dal pán primátor hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 32/1 záhrady, vo výmere 104 m2, v k.ú. Opatová pre Báťku Mariana, Jegorova č. 10, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník bytu na parc.č. 21/1 a žumpy na požadovanom pozemku za účtovnú hodnotu.
Vykonajú: Oddelenie majetku mesta
Termín: do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 21, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 0

3. Lupták Július, Nábrežná č. 8, Lučenec
Ing. Alexa – „Je to v lokalite Nábrežnej ul., 29 m2, o ktoré žiada sú pred jeho domom. Výhradu malo oddelenie výstavby z dôvodu obmedzenia a v prípade rekonštrukcie a potreby rozšírenia existujúcej komunikácie.“
Mgr. Baculík – „Chcel by som dať poslanecký návrh schváliť žiadosť tak ako znela žiadosť. Boli sme na mieste a pozemok výstavbe cesty nijako nebráni. Náš poslanecký klub nevidí dôvod, aby si nemohli skultúrniť pozemok pred svojím domom.“
Ing.arch. Václavíková – „Pozemok skutočne podľa právneho stavu zasahuje do komunikácie a to by sme mali zobrať do úvahy.“
MUDr. Brunčák – „Sú tam viacerí obyvatelia a odporúčam odročiť túto žiadosť na najbližšie MsZ, ísť sa tam ešte pozrieť, prípadne navrhnúť, aby si pozemky odkúpili viacerí, aby sa to zarovnalo, aby to bolo jednotné. Nech nekonáme rozporuplne.“
Mgr. Baculík – „Včera sme to boli pozrieť. Nedá sa tam urobiť chodník, je tam hneď plot. nevidím žiaden problém, aby si občan nemohol tento pozemok odkúpiť. Chodník môže ísť vedľa.
- do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal za návrh Mgr. Baculíka hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku, časť z parc. EKN č. 2054/1 vo výmere 29 m2, v k.ú. Lučenec pre Luptáka Júliusa, Nábrežná č. 8, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti na parc. 6204/1.
Vykonajú: Oddelenie majetku mesta
Termín: do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 12, proti 4, zdržali sa 5, nehlasovali 0

4. Miriam Paulenková, Adyho č. 6, Lučenec
- do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal o návrhu uznesenia v nasledovnom znení hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku s prístreškom na parc. CKN č. 2515 zast.pl., vo výmere 24 m2, v k.ú. Lučenec, s podmienkou vybudovania prístrešku pre verejný odpad na náhradnom mieste na vlastné náklady pre Paulenkovú Miriam, Adyho č. 6, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia bolo výberové konanie neúspešné, za kúpnu cenu 64.135,- Sk.
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 18, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1
5. Jozef Šimon, Železničná č. 48, Kalonda
Ing. Alexa – „Žiada o odpredaj pozemku vo výmere 50 m2 na Kuzmányho ul. – je to výmera pre dve garáže, druhá garáž by bola podľa nášho šetrenia na mieste blízko existujúceho bytového domu, z toho dôvodu aj MsR neodporučila schváliť odpredaj vo výmere 50 m2. Odporučila upresniť tento pozemok geometrickým plánom na jednu garáž a tento pozemok potom predať výberovým konaním.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Odpredaj pozemku, časť z parc. CKN č. 2310/1 zast.pl., vo výmere cca 50 m2, v k.ú. Lučenec, z dôvodu výstavby dvojgaráže pre Šimona Jozefa, Železničná č. 48, Kalonda.
Výsledok hlasovania: za 8, proti 3, zdržali sa 6, nehlasovali 2
B. s ch v a ľ u j e
B.1. Odpredaj pozemku, časť z parc. CKN č. 2310/1 zast. Pl., vo výmere cca 25 m2, v k. ú. Lučenec na jednu garáž výberovým konaním.
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 1
B.2. Komisiu na výberové konanie v zložení: Ing. arch. Anna Václavíková, Mgr. Péter
Csúsz, MUDr. Juraj Pelč, Mgr. Ján Šufliarsky, JUDr. Dušan Ilčík a zapisovatelku Ing. Želmíru Bónovú
Zodpovedný: prednosta MÚ
Výsledok hlasovania: za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

6. Ing. Martin Stehlík, L. Svobodu č. 16, Lučenec
- do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal o návrhu uznesenia v nasledovnom znení hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 786/118 zast.pl., vo výmere 53 m2, v k.ú. Lučenec, za účtovnú hodnotu 300,- Sk/m2 pre Ing. Stehlíka Martina, L.Svobodu č. 16, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia bolo výberové konanie neúspešné.
Zodpovedný: prednosta MU
Termín: do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

7. Miroslav Šulek, Vajanského č. 30, Lučenec
p. primátor – „Žiada odpredaj pozemkov nad kúpaliskom, má určitý podnikateľský zámer.“
Ing. Alexa – „Žiada o odpredaj pozemkov, na ktorých sa nachádzajú aj jeho nehnuteľnosti, je vlastníkom maštale, ktorá stojí na tomto pozemku, cez tento pozemok prechádza cesta, ktorú využívajú záhradkári, žiadateľ sa zaväzuje, že túto cestu preloží na kraj toho pozemku, ktorý žiada odkúpiť a vybuduje ju na vlastné náklady.“
Ing. Matuška – p. Šulek žiada pri posudzovaní ceny o zohľadnenie, nakoľko musí tieto pozemky vyčistiť na vlastné náklady, aby nedošlo k tomu, že my odsúhlasíme odpredaj pozemkov v zmysle našich Zásad a p. Šulek potom povie, že chce zľavu, či bolo s ním diskutované a súhlasí s cenou v zmysle „Zásad“
Ing. Alexa – „V zmysle Zásad je ceny pozemku 341,- Sk/m2, p. Šulek neupresnil presnú cenu, ktorú by požadoval.“
MUDr. Mihalovics – „Dávam poslanecký návrh, aby sme hlasovali o vyjadrení komisie financií – odpredať pozemky výberovým konaním, okrem pozemkov, ktoré by obmedzovali prístup k jeho nehnuteľnostiam.“
Ing. Alexa – „Po uskutočnení obhliadky – terén je postavený tak, že je veľký problém, nevieme si predstaviť akoby sa dal ten pozemok rozdeliť na nejakú parcelu, ktorú by sme mohli odpredať výberovým konaním, pretože pod tou jeho nehnuteľnosťou nemôžeme predať. Ak by sme to chceli rozdeliť – bolo by to pre nás nepoužiteľné.“
Mgr. Brezňan – „Poznám tento pozemok - je to v dezolátnom stave, záujemca sa zaväzuje, že urobí 5 m dlhú cestu a vyčistí to. Inžinierske siete sú tam blízko. Môžeme to brať ekonomicky - z hľadiska mesta ak dáme výberové konanie a mesto možno získa vyššiu sumu. Druhé hľadisko je také, že máme záujemcu, ktorý si toto miesto vybral, ide tam podnikať, vybuduje tam nejakú reštauráciu, ktorá skultúrni kúpalisko, mala by tam byť boulingová hala, zamestná tam ľudí, čiže sa zníži nezamestnanosť – preto som za to, aby sme mu tento pozemok odpredali bez výberového konania.“
- za uznesenie v nasledovnom znení dal pán primátor hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemkov, časť z parc. EKN č. 2578/1 a 2579/1 vo výmere cca 2500 m2, v k.ú. Lučenec pre Šuleka Miroslava, Vajanského č. 30, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti a nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na parc. 6753/6 za cenu v Zmysle zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec a s podmienkou vybudovania príjazdovej cesty k záhradkárskej osade na vlastné náklady.
Zodpovedný : prednosta MU
Termín : do vypracovania geometrického plánu
Výsledok hlasovania: za 17, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 1

8. Maroš Krnáč, Rúbanisko I/7, Lučenec
Ing. Alexa – „celý pozemok má výmeru 1 715 m2, žiadateľ chce odkúpiť len 750m2. Zvyšná časť, tak ako doporučila MsR by sa odpredala výberovým konaním.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku, časť z parc. EKN č. 2578/1 vo výmere cca 750 m2 v k.ú. Lučenec pre Krnáča Maroša, Rúbanisko I/7, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na parc. 6756/1 za cenu podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
Výsledok hlasovania: za 16, proti 3, zdržali sa 2, nehlasovali 0
A.2. odpredaj zvyšnej časti parc. EKN č.2578/1 výberovým konaním
A.3. komisiu na výberové konanie v zložení: Ing. arch. Anna Václavíková, Mgr.
Péter Csúsz, MUDr. Juraj Pelč, JUDr. Dušan Ilčík a zapisovatelku Ing. Želmíru Bónovú
Výsledok hlasovania: za 15, proti 1, zdržali sa 0, nehlasovali 1
Zodpovedný : prednosta MÚ
Výsledok hlasovania: za 15, proti 1, zdržali sa 0, nehlasovali 1

9. Marcela Sobeková, Adyho č. 16, Lučenec
- Ing. Alexa informoval, že studňa, ktorá sa nachádza na pozemku má hodnotu podľa znaleckého posudku 6 860,-Sk. Studňa slúži na zavlažovanie záhradiek, ktoré sa v okolí nachádzajú, je plytká a má hĺbku cca 3m.
- do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal za uznesenie v nasledovnom znení hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku, časť z parc. CKN č. 289/1 záhrady, vo výmere cca 100 m2 a studne v k.ú. Opatová pre Sobekovú Marcelu, Adyho č. 16, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti za cenu v Zmysle zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec a hodnotu studne podľa znaleckého posudku.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu
Výsledok hlasovania: za 21, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 0

10. Ladislav Berky, Cintorínska č. 22, Lučenec
Ing. Alexa – „P. Berky žiada o odpredaj pozemkov, ktoré tvoria dvor a časť záhrady pri jeho byte, ktorý je v jeho vlastníctve.
- do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal za uznesenie v nasledovnom znení hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemkov, časť z parc. EKN č. 1158 a 1156/3 vo výmere cca 944 m2 v k.ú. Lučenec pre Berkyho Ladislava, Cintorínska č. 22, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti – bytu na parc.č. 2964/2 za účtovnú hodnotu pozemku.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu
Výsledok hlasovania: za 17, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 1

11. Rudolf Nosáľ, Cintorínska č. 20, Lučenec
- do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal za uznesenie v nasledovnom znení hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 2963/1 záhrady, vo výmere 451 m2 v k.ú. Lučenec pre Nosáľa Rudolfa, Cintorínska č. 20, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti – rodinného domu na parc.č. 2962 za účtovnú hodnotu pozemku.
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu
Výsledok hlasovania: za 18, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 1

12. Josef Partyka, J.Vargu č. 1, Lučenec
- do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal za uznesenie v nasledovnom znení hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku pod garážou, parc. CKN č. 2999/1 zast.pl., vo výmere 15 m2 a 2999/2 zast.pl., vo výmere 5 m2 v k.ú. Lučenec – lokalita Járkova ulica, za kúpnu cenu 300,- Sk/m2 pre Partyku Josefa, J.Vargu č. 1, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle
§ 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník nadstavby (garáže).
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 18, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2

13. Alexius Bilka, Továrenská č. 21, Lučenec
Ing. Alexa – „Pánovi Bilkovi bola časť pozemku odpredaná na predchádzajúcom MsZ za cenu 300,-Sk/m2 a teraz žiada o odpredaj zvyšného pozemku za rovnakú cenu.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Priamy odpredaj pozemku v k.ú. Opatová, časť z parc. CKN č. 507 vo výmere cca 300 m2, za účtovnú hodnotu 300,- Sk/m2 pre Bilku Alexiusa, Továrenská č. 21, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu
Výsledok hlasovania: za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

14. Marcela Matúšová, Závada č. 91, Veľký Krtíš
Ing. Alexa – „Dňa 16.6.2008 sme listom oslovili ostatných podielových spoluvlastníkov budovy: Krajské riaditeľstvo policajného zboru a Slovenskú poštu. Predpokladáme, že nebudú mať záujem, nakoľko nám Krajské riaditeľstvo policajného zboru v minulosti ponúklo odpredaj svojej podielovej časti a so Slovenskou poštou sme nezaznamenali pri osobných rokovaniach tiež záujem. Na tejto budove vykazujeme ročnú stratu vo výške cca 300 000,-Sk. Budova je v zanedbanom stave, vyžadovala by si rozsiahlejšiu investíciu na to, aby spĺňala základné požiadavky. Podľa odhadu je cena 425/1000-in 6,3 miliónov korún.
- do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uzesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Odpredaj podielu 425/1000-in na nehnuteľnosť – budovu, súp.č. 2906 na Rúbanisku II. pre Matúšovú Marcelu, Závada č. 91, Veľký Krtíš za cenu podľa znaleckého posudku.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 18, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

15. Miloš Kelemen a manž. Renata
Ing. Alexa – „Pán Kelemen a jeho manželka sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti a pozemkov na Mierovej ul. ako je reštaurácia Phoenix. Mesto Lučenec je vlastníkom susedných pozemkov vo výmere 539 a 20 m2, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti tejto nehnuteľnosti. Navrhujú tieto pozemky zameniť za pozemok v ich vlastníctve, ktorý sa nachádza na Novomeského ul., pri trati križuje komunikáciu.“
Ing. Uličná – „Členovia ekonomickej komisie boli na obhliadke a usúdili, že pre mesto je táto zámena nevýhodná a ani atraktívna. Pozemky, ktoré ponúkajú na zámenu sa nachádzajú súbežne s traťou smerom na Rúbanisko. Jediná časť pozemku, ktorá je pre mesto zaujímavá je komunikácia. Stanovisko komisie je nepristúpiť na zámenu a zároveň odporúča od pána Kelemena vyplatiť nájomné od začiatku tohto roka za užívanie mestského pozemku.“
- do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Zámenu pozemkov v k.ú. Lučenec a to: časť z parc. EKN č. 6525/1 zast.pl., vo výmere cca 1520 m2 vo vlastníctve Kelemena Miloša a manž. Renaty za pozemky, parc. CKN č. 2182/9 zast.pl., vo výmere 539 m2 a 2182/16 zast.pl., vo výmere 20 m2 vo vlastníctve Mesta Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania zámennej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 14, proti 6, zdržali sa 1, nehlasovali 1

16. Ján Kulich, B.Němcovej č. 49, Lučenec
Ing. Alexa – „Pozemky, ktoré nám ponúka pán Kulich ako dar majú slúžiť na vybudovanie komunikácie. V súčasnosti je vybudovaná len po nehnuteľnosť pána Kulicha. Pokiaľ dar prijmeme, bude potrebné z našej strany dobudovať komunikáciu. MsR odporúča odročiť tento materiál.“
MUDr. Brunčák – „Chcel by som počuť názor odborníkov, koľko by stálo dobudovanie cesty.“
Ing. Olšiaková – „Neviem povedať bez vypracovania štúdie koľko to bude stáť. Určite niekoľko miliónov.“
- p. primátor navrhol bod odročiť a za uznesenie v nasledovnom znení dal hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. o d r o č u j e
A.1. Ponuku pozemkov, parc. CKN č. 4515/27 zast.pl., vo výmere 412 m2, 4515/66 zast.pl., vo výmere 269 m2 a 4515/69 zast.pl., vo výmere 8 m2, spolu vo výmere 689 m2 v k.ú. Lučenec ako dar do vlastníctva Mesta Lučenec od Kulicha Jána, B.Němcovej č. 49, Lučenec.
B. u k l a d á
B.1. odbornému oddeleniu úlohu doložiť finančný rozpočet na dobudovanie IS a osvetlenia na predmetnom pozemku.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do augustové zastupiteľstvo
Výsledok hlasovania: za 18, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

17. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Navštívenia Panny Márie Lučenec, Kubínyiho námestie č. 2, Lučenec
Ing. Alexa – „Ponúkajú nám do bezplatného nájmu na 30 rokov pozemok vo výmere 1032m2.“
- do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Ponuku pozemku, parc. CKN č. 7202/42 zast.pl., vo výmere 1032 m2 v k.ú. Lučenec formou výpožičky na 30 rokov pre Mesto Lučenec od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Navštívenia Panny Márie Lučenec, Kubínyiho námestie č. 2, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania zmluvy o výpožičke
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

18. Eva Horváthová, Rúbanisko II/59, Lučenec
Ing. Alexa – „Pani Horváthová ponúka Mestu Lučenec na odkúpenie časti pozemoku pod budovou DK B.S.Timravy.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. odkúpenie pozemkov, parc. CKN č. 2677/21 zast.pl., vo výmere 759 m2, 2678/3 zast.pl., vo výmere 97 m2 a 6608/8 zast.pl., vo výmere 29 m2 v podiele 1/8 v k.ú. Lučenec, za kúpnu cenu 1.600,- Sk/m2 do vlastníctva Mesta Lučenec od Horváthovej Evy, Rúbanisko II/59, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 12, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2

19. Ivan Melicher, Elektro VM2, Végeši-Melicher, Biskupická č. B1/8, Fiľakovo
Ing. Alexa – „Bol mu odpredaný pozemok a v tejto súvislosti požiadal o zníženie kúpnej ceny o 50%. K tomuto treba dodať, že podľa výpisu z listu vlastníctva z dnešného dňa, pán Melicher už nie je vlastníkom susednej nehnuteľnosti. Táto žiadosť je pre nás bezpredmetná a bolo by potrebné zrušiť predchádzajúce uznesenie o odpredaji, pretože dôvodom na odpredaj bolo to, že je vlastníkom susednej nehnuteľnosti.“
hlavný kontrolór – „Uznesenie v apríli bolo prijaté z dôvodu nutnosti zásobovania predajne VM2. Keďže sa zmenil vlastník budovy (firma Dituria s.r.o., Haličská cesta 28, Lučenec), nemôžeme tento pozemok predať pánovi Melicherovi. Novému majiteľovi by sme mohli spôsobiť problém, že sa nedostane so zásobovaním k svojej predajni. Navrhujem, aby sa MsZ zaoberalo návrhom, ktorý povedal Ing. Alexa – zrušiť uznesenie z aprílového zasadnutia, prípadne odpredaj ponúknuť novému majiteľovi budovy, ktorý prichádza do úvahy ako jediný kvôli zásobovaniu.“
- pán primátor dal za uznesenie v nasledovnom znení hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ťa h u j e
A.1. bod 19. Ivan Melicher, Elektro VM2, Végeši-Melicher, Biskupická č. B1/8, Fiľakovo z programu
B. z r u š u j e
B.1. Uznesenia č. 29/2008 z 26.2.2008
Výsledok hlasovania: za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

20. Radoslav Miadok, Budovateľov č. 1, Lučenec
Ing. Alexa – „Pán Miadok žiada o zníženie kúpnej ceny na účtovnú hodnotu za pozemok, ktorý mu bol schválený na odpredaj na aprílovom zasadnutí MsZ. Cena za pozemok je vysoká vzhľadom na tvar miesta, jeho situovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. v zmysle § 30 Zásad hospodárenia mimoriadnosť prípadu z dôvodu, že pozemok je inak nevyužiteľný a prichádza do úvahy len jeden uchádzač
A.2. zníženie kúpnej ceny za pozemok, parc. CKN č. 6582/2 zast.pl., vo výmere 255 m2 v k.ú. Lučenec z 1.089,- Sk/m2 na 300,- Sk/m2 pre Miadoka Radoslava, Budovateľov č. 1, Lučenec a opravu uzn.č. 67/2008 z 29.4.2008
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 19, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 0

21. Zriadenie neobmezeného vecného bremena práva uloženia kanalizácie a verejného vodovodu a jej následnej údržby pre Mesto Lučenec od vlastníkov pozemkov.
Pán primátor navrhol prijať uznesenie podľa návrhu MsR.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. zriadenie neobmedzeného vecného bremena práva uloženia kanalizácie a verejného vodovodu a jej následnej údržby pre Mesto Lučenec od vlastníkov pozemkov :
b/ Slovenský pozemkový fond, RO Lučenec, Petöfiho č. 16, Lučenec
- na parc. CKN č. 7480 diel 5 orná pôda, vo výmere 29 m2, CKN č. 6728/5 diel 6 ost.pl., vo výmere 147 m2, CKN č. 6726/2 diel 8 orná pôda, vo výmere 240 m2, CKN č. 6726/2 diel 9 zast.pl., vo výmere 35 m2 podľa GP č. 17/2008 z 5.3.2008 a EKN č. 2706/120 diel 11 TTP, vo výmere 64 m2, EKN č. 2706/121 diel 12 TTP, vo výmere 66 m2, EKN č. 2706/122 diel 13 lúka, vo výmere 1147 m2 podľa GP č. 16/2008 z 5.3.2008, vedené na LV č. 4440, za jednorázovú náhradu 15,- Sk/m2 (za 1728 m2 – 25.920,- Sk)
c/ Očovan Ján, M.Rázusa č. 36, Lučenec, podielový spoluvlastník v ¼
Ing. Minárová Božena, Veľká nad Ipľom 110, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v ¼
Murárová Júlia, Nám.republiky č. 12, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v ¼
Pápai Peter, Mikušovce č. 104, Lučenec, podielový spoluvlastník v ¼
- na parc. CKN č. 2683/3 diel 5 orná pôda, vo výmere 5 m2, CKN č. 2706/3 diel 6 TTP, vo výmere 34 m2 a CKN č. 2682 diel 8 orná pôda, vo výmere 1289 m2, vedené na LV č. 9497, podľa GP č. 16/2008 z 5.3.2008, za jednorázovú náhradu 100,- Sk/m2 (za 1328 m2 – 132.800,- Sk)
d/ Kladivík Igor, Panické Dravce č. 170, podielový spoluvlastník v 19/52
Ing. Vajo Alexander, Rúbanisko II/59, Lučenec, podielový spoluvlastník v 7/156
Dubayová Božena, Nám.republiky č. 12, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v 7/156
Vajová Adriana, Bernolákova č.1, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v 7/312
Vajová Miriam, Bernolákova č.1, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v 7/312
Šimo Matúš, Poľná č. 3, Lučenec, podielový spoluvlastník v 1/6
Šimo Ján, Továrenská č.7, Lučenec, podielový spoluvlastník v 1/12
Šimo Jozef, Wágnera č. 2/a, Lučenec, podielový spoluvlastník v 1/12
Vilhanová Mária, Wágnera č. 4, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v podiele 1/6
- na parc. CKN č. 7479 diel 4 ost.pl., vo výmere 16 m2, vedená na LV č. 8476, podľa GP č. 17/2008 z 5.3.2008, za jednorázovú náhradu 100,- Sk/m2 (za 16 m2 – 1.600,- Sk)
e/ Šimo Matúš, Poľná č. 3, Lučenec, podielový spoluvlastník v 2/6
Šimo Ján, Továrenská č. 7, Lučenec, podielový spoluvlastník v 1/6
Šimo Jozef, Wágnera 2/A, Lučenec, podielový spoluvlastník v 1/6
Vilhanová Mária, Wágnera č. 4, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v 2/6
- na parc. EKN č. 2706/119 diel 10 TTP, vo výmere 1 m2, vedená na LV č. 6380, podľa GP č. 16/2008 z 5.3.2008, za jednorázovú náhradu 15,- Sk/m2 (za 1 m2 – 15,- Sk)
f/ Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica
- na parc. CKN č. 7478/2 diel 2 zast.pl., vo výmere 150 m2, vedená na LV č. 3760, podľa GP č. 17/2008 z 5.3.2008, za jednorázovú náhradu 15,- Sk/m2 (za 150 m2 – 2.250,- Sk)
g/ Jackuliak Jozef, Vajanského č. 91, Lučenec
- na parc. CKN č. 6729/8 diel 1 ost.pl., vo výmere 10 m2, vedená na LV č. 9021, podľa GP č. 16/2008 z 5.3.2008, za jednorázovú náhradu 100,- Sk/m2 (za 10 m2 – 1.000,- Sk)
h/ Vajo Alexander, Rúbanisko II/59, Lučenec, podielový spoluvlastník v podiele 2/6
Dubayová Božena, Nám. republiky č. 12, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v 2/6
Vajová Adriana, Bernolákova č. 1, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v 1/6
Vajová Miriam, Bernolákova č. 1, Lučenec, podielová spoluvlastníčka v 1/6
- na parc. EKN č. 2675/2 diel 1 orná pôda, vo výmere 381 m2 a diel 3 orná pôda vo výmere 48 m2, vedené na LV č. 6748, podľa GP č. 17/2008 z 5.3.2008, za jednorázovú náhradu 100,- Sk/m2 (za 429 m2 – 42.900,- Sk)
i/ Šimo Jozef, A.Wágnera č. 2A, Lučenec
- na parc. CKN č. 6728/4 diel 7 orná pôda, vo výmere 73 m2, vedená na LV č. 8746, podľa GP č. 17/2008 z 5.3.2008, za jednorázovú náhradu 15,- Sk/m2 (za 73 m2 – 1.095,- Sk)
B. o d r o č u j e
B.1.
a/ Železnice SR, Klemensova č. 8, Bratislava
- na parc. CKN č. 6627/1 diel 7 zast.pl., vo výmere 48 m2 a CKN č. 6627/2 diel 9 zast.pl., vo výmere 305 m2, vedené na LV č. 1292, podľa GP č. 16/2008 z 5.3.2008, za jednorázovú náhradu 1.000,- Sk/m2 (za 353 m2 – 353.000,- Sk)
C. u k l a d á
C.1. odbornému oddeleniu úlohu - zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu nákladov na zriadenie vecného bremena v rozpočte mesta
Zodpovedný : prednosta MÚ a primátor mesta
Termín : do spísania zmlúv o zriadení vecného bremena
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

22. Gembický Dušan, Šoltésovej č. 7, Lučenec
- do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. z r u š u j e
A.1. Uznesenie č. 27/2008 z 26.2.2008.
B. schvaľuje
B.1. priamy odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 6653/2 zast.pl., vo výmere 54 m2 a 4087/6 záhrady, vo výmere 11 m2 v k.ú. Lučenec, za účtovnú hodnotu 150,- Sk/m2 s vecným bremenom prechodu cez mestský pozemok bezplatne pre Gembického Dušana, Šoltésovej č. 7, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 18, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 0

23. Banskobystrický samosprávny kraj – v správe Domov dôchodcov a DSS Ambra, Rúbanisko III., Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. z r u š u j e
A.1. Uznesenie č. 33/2008 z 26.2.2008.
B. schvaľuje
B.1. priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 7202/55 zast.pl., vo výmere 120 m2 v k.ú. Lučenec, za účtovnú hodnotu 300,- Sk/m2, t.j. 36.000,- Sk pre Banskobystrický samosprávny kraj – v správe Domov dôchodcov a DSS Ambra, Rúbanisko III., Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

24. STOP.SHOP.Lučenec s.r.o., so sídlom Údernícka č. 11, Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. z r u š u j e
A.1. Uznesenie č. 208/2007 z 30.10.2007.
B. schvaľuje
B.1. odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 6526/38 zast.pl., vo výmere 185 m2 a 6526/39 zast.pl., vo výmere 46 m2 v k.ú. Lučenec, za účelom úpravy štátnej cesta I./75 – Haličská cesta, za cenu v zmysle Zásad hospodárenia - 998,- Sk/m2 pre STOP.SHOP.Lučenec s.r.o., so sídlom Údernícka č. 11, Bratislava.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

25. Gálová Agnesa, Na Kopečku č. 4/1283, Praha č. 8
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. z r u š u j e
A.1. Uznesenie č. 157/2007 z 21.8.2007.
B. schvaľuje
B.1. priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 764/8 zast.pl., vo výmere 119 m2 v k.ú. Opatová, za účtovnú hodnotu 150,- Sk/m2 pre Gálovú Agnesu, Na Kopečku č. 4/1283, Praha č. 8, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

26. EDYMAX Consulting s.r.o., Hurbanova 21, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájmu kancelárie č.5 v budove na Námestí republiky 26 v Lučenci za cenu nájmu 717,–Sk/m2/rok (cena v zmysle „Zásad“) na dobu nájmu do 30.6.2013 pre EDYMAX Consulting s.r.o., Hurbanova 21, Bardejov.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

27. Renáta Róžová, Osloboditeľov 5, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájmu nebytových priestorov využívaných ako bufet v budove na Námestí republiky 26 v Lučenci za cenu nájmu 717,–Sk/m2/rok (cena v zmysle „Zásad“) na dobu nájmu do 30. 4.2009 pre Renátu Róžovú, Osloboditeľov 5, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

28. Dalkiu Lučenec, Ulica partizánska 1, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom plynových kotolní na ulici Komenského, Cintorínskej a Pivničný rad za cenu nájmu 76.674,–Sk ročne na 10 rokov t.j. do r.2018 pre Dalkiu Lučenec, Ulica partizánska 1, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 1


29. Dalkiu Lučenec, Ulica partizánska 1, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom pozemku, časť z parcely č. 2635/1 o výmere 11m2 za cenu nájmu 458,–Sk/m2/rok (cena v zmysle „Zásad“) na 10 rokov t.j. do r. 2018 pre Dalkiu Lučenec, Ulica partizánska 1, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

30. Rabaka reklamné panely, s.r.o. Rampová č.5, Košice
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom pozemku pre umiestnenie reklamných panelov - bilboardov na parcelách CKN č.4998/8 - 1 ks, CKN č. 6557/7 - 1 ks a CKN č. 2659/1 - 1ks, vedených v k.ú. Lučenec, za cenu nájmu 10.000,–Sk/1 RP/rok ( cena v zmysle „Zásad“) na päť rokov pre Rabaka reklamné panely, s.r.o. Rampová č.5, Košice.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

31. Dáša Bercsényiová – BerDis, Radzovce 419, Radzovce
Mgr. Grebáč – „Je to tá nekultúrna unimobunka, ktorá stojí na mestskom kúpalisku? A ideme jej ešte predlžovať nájom? Potrebujeme tam postaviť nejaký pekný objekt. Vyzerá to tam ako v cigánskej osade a nie na kúpalisku.“
p. primátor – „Na vybudovanie stánkov na kúpalisku máme projekt, zatiaľ sa nezačalo stavať. Som osobne rád, že tam nejaký bufet vôbec je.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom pozemku pre umiestnenie stánku s rýchlym občerstvením v areáli kúpaliska počas letnej sezóny na pozemku, časť z parcely CKN č. 6751/1 o výmere 12,48 m2 na obdobie do 30.9.2008, za cenu nájmu 1 000,–Sk/mesiac pre Dášu Bercsényiovú – BerDis, Radzovce 419, Radzovce.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 14, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 2

32. Obvodný úrad Lučenec, Nám.republiky č. 26, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom nebytového priestoru v budove na Námestí republiky 26 v Lučenci, kancelária č.426 na 4.poschodí, za cenu nájmu 717,–Sk/m2/rok (cena v zmysle „Zásad“) pre Obvodný úrad Lučenec, Nám.republiky č. 26, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

33. Mediapress Lučenec s.r.o., Haličská č. 76, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájmu pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú. Lučenec, parc.č. 634/1, 568/2, 3366, 6589/1, 6604, 434/1, 1446/6 a 4994/26 pre Mediapress Lučenec s.r.o., Haličská č. 76, Lučenec na jeden rok.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

34. Výberové konanie na odpredaj 3 stavebných pozemkov na ulici Tkáčskej v Opatovej
- pán primátor informoval o neúspešnom VK a navrhol vyhlásiť nové VK
MUDr. Brunčák – „Prečo sa do VK nikto neprihlásil, keď mesto investovalo do prípravy pozemkov. Či nie je niekde chyba, prípadne treba niečo upraviť.“
p. primátor – „Tiež som si myslel, že sa prihlásia viacerí. Možno to spôsobila rómska otázka, prenikli von zavádzajúce informácie, a možno nebola dobre urobená reklama.“
Ing. Alexa – „Myslím si, že by sme mali vyhlásiť nové VK, nechať dlhšiu dobu ponuku, prípadne zverejniť informáciu vo väčšom počte médií.“
- pán primátor dal za uznesenie v nasledovnom znení hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. informáciu o výberovom konaní na odpredaj 3 stavebných pozemkov na ulici Tkáčskej v Opatovej
B. v y h l a s u j e
B.1. nové výberové konanie na odpredaj pozemkov v k. ú. Opatová
- parc. CKN č. 290/8 zast. pl., vo výmere 545 m2 a CKN č. 291/2 záhrady, vo výmere 377m2,
- parc CKN č. 290/9 zast. pl., vo výmere 647 m2 a CKN č. 291/3 záhrady, vo výmere 325 m2,
- parc. CKN č. 290/10 zast. pl., vo výmere 681m2 a CKN č. 291/4 záhrady, vo výmere 286m2 za kúpnu cenu 650,-Sk/m2
C. s ch v a ľ u je
C.1. komisiu na výberové konanie v zložení: Ing. arch. Anna Václavíková, Mgr.
Péter Csúsz, MUDr. Juraj Pelč, JUDr. Dušan Ilčík a zapisovatelku Ing. Želmíru
Bónovú
Zodpovedný: prednosta MÚ
Výsledok hlasovania: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

35. Informácia o výberovom konaní na odpredaj pozemkov na Cintorínskej ulici, parc. CKN č. 2922/2, 2923/2 a 2924/2 v k.ú. Lučenec
Ing. Alexa – „Do VK bola prihlásený jeden záujemca, ktorý splnil všetky. Komisia odporučila odpredať pozemky pre Flavia Dona.“
MUDr. Brunčák – „Bude určený termín do kedy má byť bytový dom na tomto pozemku postavený? Aby sa na to nezabudlo.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. informáciu o výberovom konaní na odpredaj pozemkov na Cintorínskej ulici, parc. CKN č. 2922/2, 2923/2 a 2924/2 v k.ú. Lučenec
B. schvaľuje
B.1. priamy odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 2922/2 záhrady, vo výmere 62 m2, 2923/2 záhrady, vo výmere 1051 m2 a 2924/2 zast.pl., vo výmere 458 m2 v k.ú. Lučenec, za ponúknutú kúpnu cenu 1.051,- Sk/m2 pre víťaza výberového konania Flavio Dona, Taliansko, Torze (Ve), Via Pedeserva 238, Belluno.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2

36. Odpredaj technologických zariadení kotolní v majetku SPOOL a.s. Lučenec pre Dalkiu a.s. Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. odpredaj technologických zariadení kotolní v majetku SPOOL a.s. Lučenec pre Dalkiu a.s. Lučenec, za dohodnutú kúpnu cenu 12.690.000,- Sk, v zmysle § 7 bod 3/ Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
Zodpovedný : primátor mesta
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania: za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

37/ Zmena uznesenia č. 93/2008 v časti doba nájmu
MUDr. Balco – „Nerozumiem prečo je to predložené teraz pred zastupiteľstvom. Je predsa platné uznesenie podpísané primátorom mesta. Rozhodujeme o niečom bez akýchkoľvek informácií na dobu 15 rokov. Nerozumiem prečo na 15 rokov – nedáva to žiadnu logiku a zmyslel, zaviazať sa a zbaviť sa tejto služby na 15 rokov – nemať na to dosah. Iné mestá rozmýšľajú o tom, počkať do konca roka. Zmení sa situácia v súvislosti so zavedením eura – aké budú dopady na občanov, aké budú ceny pohonných hmôt. Naposledy sme dospeli kui konsenzu a ponúkli sme to na jeden rok. Potom uvidíme – bude nová mena, nové podmienky, nová legislatíva, ktorá to možno upraví. Rozhodne s týmto návrhom nesúhlasím. Koho sa pýtam, nikto nevie o akú spoločnosť ide. Takže je to neznáma firma, dokonca z iného mesta (Bratislava). Je to rizikový a nezodpovedný krok voči občanom.“
MUDr. Pelč – „Podobný problém ako má Lučenec, majú všetky mestá. V televízii bol rozhovor s primátorom Popradu, ktorý sa vyjadril, že počkajú na októbrovú novelizáciu zákona. My sme tiež dali ročný prenájom preto, že sa môžeme po prípadnej zmene zákona k tejto otázke.
MUDr. Slivka – „Nebudem sa vracať k tomu, ako bolo spochybnené VK na prenájom parkovacích plôch v meste. Vo včerajšom denníku SME bolo písané o tomto probléme, ktorý je na území celej SR. Všetky veci ohľadne prípravy novely spomínaného zákona sú zatiaľ len v intenciách (asi, uvidíme, možno). Toto mesto potrebuje legálne peniaze za parkovanie do mestského rozpočtu. Preto náš poslanecký klub dal tento návrh a žiadam, aby sa o ňom hlasovalo. Náš poslanecký klub sa rozšíril o dvoch poslancov, nikoho sme nekupovali, jednoducho k nám prišli.“
Ing. Balážová – „Chcem Vás vyzvať k obozretnosti k tejto téme. Pokiaľ si všimnete, tak na 15 rokov významne ovplyvníme situáciu v parkovaní. dnes je tá situácia veľmi nepriaznivá. Nemáme urobenú dobrú koncepciu parkovania. Bola som na celoslovenskej konferencii a pýtala som sa na názor zástupcov iných miest k tejto téme. Sú oveľa obozretnejší. 15 rokov sú skoro 4 volebné obdobia dopredu. Zvážme túto situáciu v záujme občanov, ale aj možností, ktoré máme v tejto situácii.“
MUDr. Brunčák – „Bol som vždy za to, aby sa v LC parkovalo zdarma a som za to i teraz, nakoľko centrum mesta neponúka návštevníkom nič extra. Mesto Lučenec je posunuté na perifériu a počet áut, ktoré parkujú pred hypermarketmi je ďaleko viac ako v centre. našim občanom sme veľa dlžný a ešte viac im berieme. Je prenájom na 15 rokov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Lučenec?
hlavný kontrolór – „Podmienky VK boli určené na dobu maximálne 15 rokov. Všetko je v súlade s VK.“
MUDr. Slivka – „Navrhujem ukončiť rozpravu a hlasovať o návrhu uznesenia. Komisia na VK na prenájom parkovacích plôch vybrala najlepšieho z uchádzačov. Pánovi poslancovi Balcovi: ja nečítam na zasadnutiach nejaké pamfletové veci, ktoré mi náhodou dôjdu.“
MUDr. Balco – „Mám tu kópiu podpísanú predsedom komisie, Zaherom Mahmoudom, kde dňa 16.04.2008 žiada o doplnenie materiálov od firmy SALL, s.r.o. Podmienkou, aby sa niekto zúčastnil súťaže boli kompletné materiály, ktoré tam od tejto firmy zrejme neboli, keďže ich predseda komisie vyžadoval. Mám tiež poslanecký návrh, aby sme občanom tohto mesta umožnili bezplatné parkovanie v centre Lučenca a bude to ozajstná služba občanom tohto mesta a okolia.“
p. primátor – „Som veľmi nerád, že sa poslanecký zbor rozdelil, chcel by som ukončiť rozpravu hlasovaním, aby sa prejavila vôľa poslancov.“
MUDr. Slivka – „V centre mesta pred MÚ patrí parkovisko VŠ v Nitre, pri knižnici je tiež súkromný pozemok. Nezavádzajme občanov tohto mesta, ako im umožníme parkovať v centre, keď tieto pozemky sú už dávno súkromné.“
p. Bystriansky – „Myslím si, že by sme mali postupovať podľa rokovacieho poriadku a dať hlasovať za návrh poslaneckého klubu, ktorý tu odznel.“
MUDr. Balco – „Chceme tiež, aby sa dodržoval rokovací poriadok vo všetkých bodoch.“
Ing. Václavíková – „Chceme niečo robiť s námestím, ale na 15 rokov chceme prenajať 1/3 z jeho rozlohy. To je naozaj dlhá doba. Naozaj sa chystá novela zákona o premávke na pozemných komunikáciách, ktorá toto má upraviť.“
MUDr. Mahmoud – „Dávam poslanecký návrh na ukončenie rozpravy a hlasovaní o návrhu poslaneckého klubu Novohrad.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
A. 1 Zmenu Uznesenia č. 93/2008 v bode II. v časti doba nájmu na 15 rokov.
Zodpovedný: prednosta MÚ
Výsledok hlasovania: za 14, proti 9, zdržali sa 0, nehlasovali 0

38. Jožo Pročko deťom n.o., Stupavská č. 61, Bratislava
Mgr. Baculík – „Dávam poslanecký návrh, aby mohol vystúpiť pán Pročko, ktorý je tu prítomný.“
- pán primátor dal za tento návrh hlasovať:
Výsledok hlasovania: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1
p. Pročko – „Prišiel som Vám povedať, kvôli čomu žiadame o zníženie ceny. Ďakujem Vám, že ste nám mimo VK dali možnosť odkúpiť budovu zberných surovín v Lučenci. Naša nadácia už viac ako 10 rokov robí v Haliči akcie. 10 rokov sa snažíme od VUC získať túto budovu, ktorá je v dezolátnom stave. Náš záujem je opraviť to, zriadiť tam klub mladých, ktorí sa tam budú vzdelávať. A na poschodí chceme zriadiť maják nádeje pre týrané deti. Prišla taká možnosť, že VUC by chcela priestor v meste a sama riaditeľka Múzea a galérie v Lučenci, p. Kaczarová, si vybrala budovu zberných surovín. Túto budovu dáme do poriadku, aby mohla fungovať ako depozit a depozit z Haliče bude presťahovaný do tejto budovy v Lučenci. Prišiel som Vás ubezpečiť, že to nie je môj osobný záujem a kšeft. Ide o dobrú vec, ktorou by som sa chcel revanšovať. Žiadam Vás teda o zníženie ceny, aby sme to mohli uskutočniť.“
MUDr. Slivka – „Poslanecký klub Novohrad 1 sa v plnom počte rozhodol podporiť Nadáciu Jožo Pročko deťom.“
MUDr. Mičko – „Členovia 1. mestského poslaneckého klubu majú rovnaký názor ako Novohrad 1.“
Mgr. Baculík – „Dávam poslanecký návrh: odpredať budovu zberných surovín v Lučenci za cenu 1 427 356,-Sk, z dôvodu využívania budovy organizáciou riadenou samosprávou vo verejnom záujme, ktorá je významným reprezentantom mesta (Novohradské múzeum a galéria).“
hlavný kontrolór – naše „Zásady“ poznajú len záujem mesta, takže to treba v takomto zmysle upraviť.“
MUDr. Brunčák – „Nezávislý klub tiež podporuje činnosť nadácie.“
- aj ďalší poslanci podporili činnosť nadácie, do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. v zmysle § 30 Zásad hospodárenia mimoriadnosť prípadu z dôvodu využívania objektu organizáciou riadenou samosprávou v záujme mesta, ktorá je významným reprezentantom kultúry v meste a to Novohradské múzeum a galéria. Novohradské múzeum a galéria bude tento objekt využívať naďalej ako depozit svojich exponátov.
A.2. zníženie kúpnej ceny za nehnuteľnosti, nachádzajúce sa k.ú. Lučenec objekt Zberné suroviny, súp.č. 658 a pozemkov, parc. CKN č. 447/11 zast.pl., vo výmere 173 m2, 447/12 zast.pl., vo výmere 322 m2 a 447/13 zast.pl., vo výmere 150 m2 z 3.923.093,50 Sk na 1.427.356,- Sk a opravu Uznesenia č.64/2008 z 29.04.2008.
Výsledok hlasovania: za 24, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

39/ Odpredaj budovy a.s. SPOOL - tento bod bol stiahnutý z rokovania.

40/ Návrh na odpredaj časti Námestia republiky
p. primátor – „Na základe rozhodnutia dvoch poslaneckých klubov sa zaradilo do dnešného programu bod o Námestí republiky. Na základe prijatého uznesenia o architektonickom riešení a na základe toho, že máme dva a pol roka do skončenia volebného obdobia, nebolo by najlepšie keby sme tesne pred jeho koncom mali rozkopané námestie. Určili by sme mantinely, napríklad predať len 1/3 námestia a 2/3 by sme revitalizovali sami. Ďalším obmedzením by bolo, postavenie len dvojpodlažnej budovy. Jedno podlažie je v tomto prípade 6m, aby budova nebola vyššia ako okolité paneláky. Parkovisko by malo byť podzemné alebo nadzemné, aby sa nerozširovalo. Tieto podmienky by boli vo VK, pričom podrobnosti a materiály by pripravovala MsR a predkladala ich na zasadnutie MsZ. Otváram rozpravu.“
Ing. Kalinský – „Len krátko sa vrátim k petícii. Myslím, že všetci pochopili zmysle petície. Jej cieľom bolo zrušiť konkrétne VK, ktoré bolo vyhlásené. Všetci máme za to, aby sa námestie zmenilo zo socialistického na moderné, aké majú už takmer všetky mestá. S námestím je potrebné niečo robiť. To čo sa konalo na konci roku, vo mne vyvolávalo obavy. Samotný fakt, že to prišlo náhle a zároveň tu bol tlak na urýchlenie tohto procesu, tak závažnej veci, bol varovný moment. A petíciou sme chceli zastaviť predaj, ktorý vyvolával v nás pochybnosti. Chceli sme prejsť na širšiu diskusiu, dať možnosť vyjadriť sa občanom mesta. Toto je nespochybniteľné a nikto to spochybniť nemôže. Toto petícia na 100% splnila. Sme vďační občanom a vyjadrenia petičného výboru boli zverejnené v médiách. Osobne som rád, že môžeme ísť od začiatku, sme o niečo múdrejší – máme za sebou prieskum verejnej mienky. Zúčastnilo sa ho len 120 ľudí, ale aj vyjadrenia týchto občanov berieme v úvahu. Návrh na uznesenie, ktoré sme teraz dostali, je pokračovaním výsledkov petície. Je v súlade s vyjadrením ankety, ktorá bola vyhodnotená nezávislými pracovníkmi MÚ. Úplnou prioritou je zachovať námestie v majetku mesta. Aby sa to mohlo udiať potrebujeme na to finančné prostriedky, lebo ďalšou prioritou je námestie revitalizovať. Financie sa môžeme pokúsiť získať z EU fondov, ale nebude to jednoduché a podľa mojich informácií ani možné na takúto rekonštrukciu. Mesto Lučenec financie na revitalizáciu nemá a sú tu aj iné priority ako chodníky a pod. Odpredaj menšej časti námestia by nám priniesol finančné prostriedky na revitalizáciu jeho zvyšnej časti. Hovorím o 1/3 námestia, nie viac. Všetko bude pod dozorom komisie, ktorou by mohla byť MsR. Revitalizácia a financie budú tak pod našou kontrolou a výber záujemcu na odkúpenie časti námestia bude takisto v našich rukách. Veci, ktoré tam chceme mať, môžeme podmieniť, napr. môžeme vyriešiť problém parkovania v centre. Pre starších ľudí vybudovať zelené oddychové miesta oddychu a sú tu aj mladší ľudia, moderna. Odpredajom 1/3 námestia vyriešime situáciu a ak niekto bude proti, dôvody od neho žiadať nebudem. Viem si ich veľmi dobre predstaviť.“
Ing. Balážová – „Myslím si, že nie je veľa poslancov, ktorí sú proti predaju námestia. Skôr sa chcem opýtať, ktorú časť, čo tam chceme mať. Pred chvíľou sme schválili prenájom parkovacích plôch na námestí. Hovoríte o nadzemnom alebo podzemnom parkovaní, ide o tento pozemok, ktorý sme prenajali? Ja ako viceprimátorka neviem o tom viac, ako som si prečítala. Ďalej mi nesmierne vadí, že sa to znovu urýchľuje. Prečo sme to neprerokovali tak ako to má byť podľa rokovacieho poriadku. Veď je to závažná vec. Nechcem vyvolávať žiadne nezhody, či vie o tom niekto viac, ako je napísané v týchto pár riadkoch. Ktorá časť námestia? Prečo to nie je v materiáloch? Nie som proti predaju námestia. Petícia pre mňa vyznela dosť jednoznačne, aby sme námestie nepredávali. Hľadajme možnosť ako námestie objektívne vyriešiť, hľadajme cestu porozumenia, aby sme aj občanom vedeli povedať, čo sme predali. Lebo ak sa ma médiá opýtajú čo sme predali, tak im neviem odpovedať.“
p. primátor – „dnes nebudeme nič predávať. Vyhlásime len VK, v ktorom budú nejaké prihlásené projekty a k nim bude potom otvorená debata.“
Ing. Kalinský – „Konkrétne veci si ustriehneme my. Podstatné je prísť na ten spôsob, ako aby námestie ostalo veľkou väčšinou vo vlastníctve mesta a nemusieť investovať. Toto je jediná cesta. Ak niekto vie lepšiu, nech ju prednesie.“
MUDr. Brunčák – „Nepochopil som, že keď ideme predať majetok za 30 miliónov korún, nevieme, ktorú časť ideme predať. Keď predávame pozemky, majú parc. číslo, rozlohu a pod. Nie som proti predaju námestia, len ktorú časť, akým spôsobom ideme predať. Je tu napísané 10 050m2. Ideme predávať 1ha pôdy a nevieme v ktorej časti námestia. Prijmime uznesenie: Poslanecký zbor súhlasí s odpredajom 1/3 námestia, za nejakým konkrétnym účelom a určime komisiu, ktorá pripraví podklady na VK. Je tu politická vôľa predať, ktorú podporím, len aby sme vedeli čo konkrétne.“
p. primátor – „Dnes sa len vyhlási VK a 1/3 námestia sa uvádza, aby sa zabránilo odpredaju celého námestia. My investora nechceme obmedzovať, ktorú časť námestia. On si môže vybrať, ale MsZ mu to musí schváliť.“
MUDr. Balco – „Názov tohto bodu je predaj a prenájom – Návrh na odpredaj Námestia republiky. Treba to upraviť, aby to bolo jasné, že dnes nepredávame.“
Ing. Uličná – „Som za odpredaj námestia. Som viac naklonená verzii, aby celé námestie riešil cudzí investor, ako to čo bolo prednesené dnes. Je to vymyslené narýchlo, bez koncepcie. Kto je taký odborník, keď nedal slovo architektom a vytipoval práve 1/3 námestia. Myslím, že nejdeme dobrým smerom, že si investor bude vyberať, ktorú časť námestia chce. Urobili by ste niečo také s vlastným pozemkom? Zastavili sme petíciou VK. Pred chvíľou tu hovoril Ing. Kalinský o odpredaji námestia, ktorý bol predtým proti jeho odpredaju. Zdá sa mi, že je to nejaká zamenená osoba. Pred pár mesiacmi obhajovať úplne iný názor ako dnes, je zvláštne.“
p. primátor – „Prečo ste nedali nejaký návrh o riešení námestia z ekonomickej komisie?“
Ing. Uličná – „Ekonomická komisia bola naklonená odpredaju námestia a VK, ktoré bolo vyhlásené.“
Mgr. Kalinský – „Chcel by som odpovedať Ing. Uličnej odkiaľ sa zobrala 1/3 námestia v návrhu na odpredaj. Je to pokračovaním petície. Táto tretina námestie vyplýva z výsledku ankety. Zdieľam názor občanov. Prečo sa Vám tento názor nezdá. Vy by ste boli najradšej, keby bolo námestie už rozkopané a v cudzom vlastníctve.“
Mgr. Csúzs – „Mesto financie na revitalizáciu nemá. Treba teda niektorú časť námestia odpredať, aby sme získali finančné prostriedky na revitalizáciu zvyšnej časti námestia. Prečo práve 30%? V apríli sme odsúhlasili urbanisticko-architektonickú súťaž na územie námestia v širšom rozsahu, ale neboli tam žiadne mantinely. Potom som žiadal primátora, aby on určil nejaké hranice. Vieme, že nechceme zastavať 100%, vieme že parkovisko musí byť v podzemí alebo nad budovou. Budovy nemôžu byť viac ako dvojpodlažné. Musíme určiť mantinely, aby záujemcovia vedeli, či do toho pôjdu, či im vyhovujú podmienky. Zatiaľ odsúhlasujeme len VK s nejakými mantinelmi a neurčujeme ani to, koľko bude stáť 1m2. Nemôže zvíťaziť najvyššia suma, zvíťaziť by mal najlepší projekt. MsR, keď otvorí vo VK obálky, vyberie tú najkrajšiu a predloží to do MsZ a potom sa budeme baviť o sumách a geometrických plánoch. Keď toto vyhlásime teraz, do októbra by sme to mohli zvládnuť. Myslím, že sme na dobrej ceste.“
p. primátor – „K tým 30% sme prišli aj na základe rozhovorov s viacerými developermi. Pod 1ha nikto z nich nemal záujem pozemok odkúpiť.“
MUDr. Brunčák – „Prijali sme v apríli uznesenie, ktoré treba len upraviť podľa našich mantinelov, ktoré sme určili dnes. Uznesenie hovorí o tom, o čom je toto uznesenie. Skráťme teda termín.“
MUDr. Mičko – „Teší ma, že je tu zhoda v tom, že námestie chceme predať a došli sme aj k tomu, že odpredať 1/3 námestia, je asi optimálna časť. Navrhujem, aby záujemci o odkúpenie, urobili aj architektonické riešenie na celé námestie. Peniaze získané z odpredaja použijeme na revitalizáciu zvyšnej časti, pričom ju môže urobiť tento investor. My ako mesto takto nemusíme dať ani korunu na projekt revitalizácie námestia. Na základe podmienok, ktoré tu boli spomenuté, dostaneme niekoľko ponúk a z nich sa jednoducho vyberie. Z tohto je jasné, čo predávame.“
Ing. Václavíková – „Vypracovať urbanisticko- architektonickú štúdiu so širšími vzťahmi je dobrý návrh. Potom by sme na základe súťaže povedali, že áno, táto 1/3 námestia sa predáva. My chceme, aby nám investor diktoval, že čo tu postaví? My to robíme opačne. Najskôr to ponúkame investorovi, aby nám nadiktoval, kde budova bude stáť? Kto určí podmienky pre VK? Nemala by to byť MsR, ale mala by byť vymenovaná komisia, ktorá určí podmienky a podá najlepší návrh do MsZ. Všetko je znova urýchlené, neprešlo to cez komisie a MsR, a to ma veľmi mrzí. Znovu je tu náhly tlak. Mám tu návrh ako to robia iné mestá a tak by sme mali postupovať aj my.“
p. primátor – „Okrem štúdie potrebujeme aj investora. Preto vypisujeme VK.“
p. Jackuliak – „Petícia zabránila odpredaju celého námestia. Dať vypracovať štúdiu mestom, by bolo zbytočné. Jedna štúdia už leží zapadnutá prachom 12 rokov. Myslím si, že výber členov MsR do výberovej komisie je správny.“
MUDr. Slivka – „Pokiaľ chceme vypísať súťaž na štúdiu, musíme jednoznačne určiť limity. Je len na zastupiteľstve, ktorú štúdiu vyberie a je jasné, že ten čo bude stavať, bude chcieť pozemky pod budovou aj vlastniť. V komisii navrhujem, aby boli nielen členovia MsR, aby to bolo objektívne – plus z každého poslaneckého klubu jedného poslanca. Ak sa nám žiaden štúdia nebude páčiť, nemusí predsa vyhrať nikto. Potrebujeme niečo kvalitné. Urobme už niečo konkrétne. Dajme konkrétne termíny. Všetky podmienky musia byť riadne prejednané v komisii.“
MUDr. Pelč – „Mali by sme vytvoriť presné znenie uznesenia. Nech je to na tabuli, aby to každý videl, aby to bolo jasne koncipované.“
p. primátor – „V 1/3 námestia, ktorú navrhujeme odpredať sú už aj parkovacie plochy.“
Ing. Kalinský – „Chcel by som očistiť svoje meno. Petičný výbor jasne v médiách uviedol: nebránime sa ani tomu, aby sa časť námestia predala, ale za prísne stanovených podmienok. Som rád, že sme zachránili celé námestie.“ 1/3 sa budeme musieť zriecť, aby sme ho mohli revitalizovať celé.“
hlavný kontrolór – „Pri tvorbe uznesenia treba dať pozor na to, že plocha Námestia republiky, ktoré chceme reviatlizovať, je podstatne menšia ako 10 500m2. Treba teda vedieť koľko m2 má námestie bez ulíc a pod. Ďalej v návrhu uznesenia, že MsZ bude rozhodovať, ale existuje rokovací poriadok výberovej komisie. Ak teda MsR bude tá, ktorá pripravuje podklady, musí sa zvoliť ako výberová komisia, na prvom zasadnutí si musí zvoliť predsedu, musí stanoviť kritériá, s ktorými sa súťaž vyhlási. Je tam podmienka, že bez súhlasu MsZ nesmie byť podpísaná zmluva s víťazom. V takomto znení treba uznesenie upraviť.“
MUDr. Slivka – „Dávam poslanecký návrh, aby výberovou komisiou boli členovia MsR v Lučenci.“
- počas prestávky poslanci pripravili uznesenie v nasledovnom znení, za ktoré dal primátor mesta hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. z r u š u j e
A.1. bod II. Uznesenia 51/2008 z 29.04.2008
Výsledok hlasovania: za 18, proti 1, zdržali sa 2, nehlasovali 0
B. vyhlasuje
B.1. výberové konanie na vypracovanie urbanisticko-architektonického riešenia celého Námestia republiky s následným možným odpredajom pozemku na zastavanie stavbami časť parc. EKN č. 3179/1, ktorý je súčasťou Námestia republiky v rozlohe 1/3 námestia.
C. s ch v a ľ u j e
C.1. Výberovú komisiu, ktorá bude zložená z členov: MR: Ing. Pavel Balážik, Ing. Eva Balážová, Mgr. Péter Csúsz, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Ing. Elena Uličná, Mgr. Ján Brezňan a MUDr. Karol Mičko, MUDr. Ondrej Balco, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, Ing. arch. Anna Václavíková.
Výsledok hlasovania: za 21, proti 1, zdržali sa 1, nehlasovali 0

Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2008
- primátor predniesol uznesenie, ktorým sa vracajú financie na položku v rámci rozpočtu Mesta Lučenec na dobudovanie križovatky Malá Ves – Kármána, ktoré boli použité na dopracovanie projektov priemyselného parku juh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
A.1. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 230 Kapitálové
príjmy z nadobudnutých kapitálových príjmov za schválené odpredaje majetku Mesta
Lučenec na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci dňa 24.06.2008 o 1 000 tis.
Sk a zároveň zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu na oddieli 04.5.1. Cestná doprava
položka 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – rozšírenie križovatky
Malá ves – Kármána – odbočovací pruh o 1 000 tis. Sk.
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: po nadobudnutí kapitálových príjmov z odpredajov schválených Mestským
zastupiteľstvom v Lučenci dňa 24.06.2008
Výsledok hlasovania: za 21, proti 1, zdržali sa 1, nehlasovali 0

6. Ponuka na odkúpenie akcií PRIMPARK a.s. Lučenec
p. primátor: „Spoločnosť Neodom s r.o sa obrátila na mesto s ponukou na odkúpenie akcií spoločnosti PRIMPARK a.s. v počte 80 kusov za 1Sk/za 1 akciu. Touto kúpou by sa mesto stalo 100% vlastníkov spoločnosti PRIMPARK. Pripomínam, že najvyšší kontrolný úrad odporučil mestu prehodnotiť majetkovú účasť v spoločnostiach s menšinovou účasťou. Mestská rada odkúpenie akcií neodporučila. Dámy a páni, otváram rozpravu.“
- do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal za hlasovanie v nasledovnom znení hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e s ch v a ľ u j e
A.1. odkúpenie akcií PRIMPARK a.s. Lučenec v počte 80 ks v hodnote 1,- Sk za 1 akciu
od väčšinového vlastníka NEODOM s.r.o. Lučenec
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: 30.6.2008
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 1

7. Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2007, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2007 a schválenie plánu investícii a opráv a.s. SPOOL na rok 2008
p. primátor: „Nasledujúcim bodom je správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2007, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2007 a schválenie plánu investícii a opráv a.s. SPOOL na rok 2008. Správu predkladá predseda predstavenstva Ing. Ľubomír Činčura.“
- do rozpravy k tomuto bodu sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
Správu o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2007.
B. schvaľuje
Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2007 a plán investícií a opráv a.s. SPOOL
Lučenec na rok 2008
Výsledok hlasovania: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2

8. Návrh na schválenie zmeny Stanov akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec, týkajúcej sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o zvoz, nakladanie a manipulovanie s odpadmi, mimo odpady nebezpečné.
p. primátor: „Aj návrh na schválenie zmeny Stanov akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec, týkajúcej sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o zvoz, nakladanie a manipulovanie s odpadmi, mimo odpady nebezpečné predkladá predseda spoločnosti SPOOL pán Činčura.“
MUDr. Brunčák – „Schváli sme, že to bude od 1.7. 2008 fungovať. Ako stojí situácia?“
Ing. Činčura – „Všetky termíny budú splnené.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
Zmenu Stanov akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec, týkajúcu sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o zvoz, nakladanie a manipulovanie
s odpadmi, mimo odpady nebezpečné.
B. p o v e r u j e
Primátora mesta Lučenec vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia a.s.
SPOOL Lučenec, vykonaním ďalších krokov nadväzujúcich na uvedenú zmenu Stanov
akciovej spoločnosti.
Výsledok hlasovania: za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

9. Ponuka na odkúpenie vybavenia športovej haly (s účelom využitia na basketbal) na Výstavisku do majetku mesta Lučenec
- bod bol stiahnutý z programu rokovania

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za mesiac máj 2008
p. primátor – „Správu o kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór pán ing. Matuška. Pán hlavný kontrolór, chcete na úvod vystúpiť?“
- do rozpravy k tomuto bodu sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. Berie na vedomie
A 1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za mesiac máj 2008
Výsledok hlasovania: za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2008
p. primátor – „Podobne ako predchádzajúci bod aj Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Lučenec na II. polrok 2008 predkladá hlavný kontrolór pán Ing. Matuška. Pán hlavný kontrolór, chcete na úvod vystúpiť?“
- do rozpravy k tomuto bodu sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.S c h v a ľ u j e
A 1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2008
Výsledok hlasovania: za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

12. Časový plán a obsahové zameranie orgánov mesta Lučenec na 2. polrok 2008
p. primátor – „Ďalej Vám predkladám Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta Lučenec na 2. polrok 2008, má niekto pripomienky?“
- do rozpravy k tomuto bodu sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
A.1. „Časový plán a obsahové zameranie orgánov mesta Lučenec na 2. polrok 2008“
B. u k l a d á
B.1. odbornému oddeleniu zverejniť „Časový plán a obsahové zameranie orgánov mesta Lučenec na 2. polrok 2008“
Vykoná: Mgr. Mária Šagátová, vedúca Kancelárie primátora mesta
Termín: 30. jún 2008
Výsledok hlasovania: za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

13. Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami výzvy MŽP SR – Operačný program Životné prostredie – odpadové hospodárstvo a zabezpečenie kofinancovania projektu „Zberné stredisko separovaného zberu odpadov“
- do rozpravy k tomuto bodu sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Ministerstva
Životného prostredia SR, Operačný program Životné prostredie – prioritná os 4 –
Odpadové hospodárstvo – Operačný cieľ – 4.1 Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu, kód výzvy : OPŽP-PO4-08-2 na realizáciu projektu – názov
projektu : „Zberné stredisko separovaného zberu odpadov“
b/ Výška celkových výdavkov na projekt : 12 088 718,50 Sk vrátane DPH
c/ Výška spolufinancovania projektu žiadateľom : 604 435,73 Sk vrátane DPH
d/ spôsob financovania projektu : z vlastných zdrojov v rámci rozpočtu na rok 2008
A.2. Zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na kofinancovanie projektu „Zberné
stredisko separovaného zberu odpadov “ znížením schváleného rozpočtu na investičnú
akciu „Pokračovanie rekonštrukcie týždenného pobytu“ a ich presunom na
kofinancovanie projetku „Zberné stredisko separovaného zberu odpadov“
A.2.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:
A.2.2. Presun vo výdavkovej časti rozpočtu z oddielu 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb
vo výške 604 500 Sk z položky 717002 Rekonštrukcie a modernizácie na oddiel
05.1.0 nakladanie s odpadmi na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín : 31.12.2008
Výsledok hlasovania: za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2

14. Doplnenie živnostenského listu Mesta Lučenec
p. primátor: „Mesto Lučenec má na Živnostenskom liste č. 305/1996 uvedenú len obchodnú a reklamnú činnosť. Vzhľadom k tomu, že prevádzkuje letné kúpalisko, zimný štadión a kiná, je potrebné v zmysle živnostenského zákona rozšíriť činnosť Mesta na Živnostenskom liste o prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových zariadení. Má niekto pripomienky? Pokiaľ nie, pripravte sa k hlasovaniu:“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ú h l a s í
A.1. S rozšírením činností Mesta Lučenec uvedených v živnostenskom liste o prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových zariadení.
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: ihneď
Výsledok hlasovania: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0


15. Uzavretie zmluvy o výkone správy majetku Mesta Lučenec – budova SPOOL, a.s.
p. primátor – „Prevzali sme budovu a.s. SPOOL, alebo resp., že ju prevezmeme - MsZ schválilo dňa 29.4.2008 prevod nehnuteľného majetku budovy a.s. SPOOL do vlastníctva mesta. Návrh bol zadaný dňa 10.6.2008, predpokladám, že v termíne do 10.7.2008 sa stane táto budova našim vlastníctvom, preto je potrebné riešiť otázku správy tejto budovy vo vzťahu k prevádzkovaniu a vzťah k nájomníkom v tejto budove. Z uvedeného dôvodu navrhujem uzavrieť s a.s. SPOOL zmluvu o výkone správy majetku mesta, na základe ktorej bude predmetnú správu vykonávať a.s. SPOOL za podmienok, ktoré sú v zmluve vyhradené.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
A.1. uzavretie zmluvy o výkone správy majetku Mesta Lučenec na spravovanie budovy na Masarykovej ul. č. 7 spoločnosťou SPOOL a.s. Lučenec. Spravovanie bude spočívať v užívaní, držaní, braní úžitkov z budovy, obhospodarovaním a nakladaním s budovou a prenajímaním nebytových priestorov, bez možnosti budovu založiť, alebo ju zaťažiť iným spôsobom.
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: do podpísania zmluvy o výkone a správe majetku
Výsledok hlasovania: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

16.Návrhy a podnety poslancov
17. Diskusia
MUDr. Mahmoud - „Chcel by som sa opýtať na autobusovú stanicu, ktorú sme odpredali, čo je v tejto věci nové? Čo sa chystá robiť?“
Ing. Alexa – Z hlavy neviem povedať dátumy, zmluva hovorila o tom, že sa autobusová stanica bude budovať a bude sa do nej investovať.“
p. primátor – „Noví majitelia už majú vypracovaný projekt a majú na to financie.“
Ing. Balážová –
- „Viackrát sa na mňa obrátili občania z Rúbaniska II., ktorí už aj vypísali petíciu vo veci vyrušovania prevádzkou jednotkou, ktorú sme predtým nazývali . Kazačok. Sľúbila som im, že túto ich žiadosť prednesiem na MsZ, a prosím, aby všetci zainteresovaní urobili nápravu, aby sa občania nemuseli permanentne sťažovať na hlučnosť, čo súvisí so sedením vonku v takzvanom Kazačku.“
JUDr. Pješčák – „Na podnet Ing. Kolimárovej boli vykonané kontroly, boli aj pokuty, teraz je to lepšie došlo, k náprave a naďalej prebieha v tejto lokalite zvýšený monitoring. Prevádzkové hodiny boli posunuté do 23:00. Žiaľ je to tak, že samotná prevádzka zamestnáva ľudí, ktorí majú sklony užívať omamné látky.“
- „Programové rozpočtovanie nám ukladá zákon a poslanci sú tí, ktorí majú veľmi úzko spolupracovať na tvorbe programov ako takých a na tvorbe indikátorov, ktoré napovedia, že čo chceme, aby sa za financie urobilo. Je to zmena filozofie a nový prístupu k rozpočtu. Sme ochotní niekoho zavolať na prezentáciu k programovému rozpočtu, aby sme vedeli o čom budeme hlasovať na jeseň. Bola by som rada, keby ste prijali túto ponuku.
- Predali sme podiel budovy na Rúbanisku (spoločenský dom). Je to volebný obvod, za ktorý som poslankyňou, a prosím dať pozor na to, aby sa nestalo to, čo pri Kazačku. Pri povoľovaní otváracích hodín baru, ktorý tam má byť. Nech sú teda dodržané isté pravidlá, lebo je to tiež v strede sídliska.
- Mám veľmi pozitívny vzťah k športu a chcela by som vedieť, aký osud bude mať basketbal v Lučenci. Možno mi v tomto momente nevie odpovedať nikto. Bolo by mi nesmierne ľúto, aby počas volebného obdobia, kedy sme poslancami my, bol basketbal v Lučenci pochovaný. Prosím, aby každý, kto môže vo veci niečo urobiť, nech pomôže. Nedovoľme, aby basketbal v Lučenci padol a skončil mimo súťaží, na ktorých nám tak záleží.“
p. primátor – „Nedá mi nepovedať, že basketbal nepochováme my, ale tí čo ho financovali predtým. My ho chceme zachrániť“

MUDr. Pelč – „Ďakujem pánovi primátorovi a oddeleniu ŽP za krásne urobenie kruhového objazdu pri Tescu a rýchle budovanie chodníkov na Zvolenskej ul. pri Hviezde, nielen do krásy, ale aj rýchlosti a kvality. Bol by som rád, keby sme Zvolenskú cetu dotiahli do konca. Sú tam dva ploty pri dome, kde bývala B.S. Timrava a je tam aj jej pamätná tabuľa. Tieto dva nájomné domy majú ploty, ktoré nie sú hodné nášho mesta. Chcem sa opýtať komu patria tieto pozemky. Či by nebolo možné tieto ploty opraviť. Toto je drahšia a zložitejšia cesta, ale existujú tam zelené vysadené pásy, o ktoré sa nikto nestará. Je tam zdvihnutá zem možno na 30 cm nad obrubníky a prepadá cez ne. Mohli by sme aspoň toto upraviť.
Alexa – „Táto otázka sa dostala na úroveň porady prednostu MÚ, naše oddelenie dostalo úlohu, aby sme sa snažili tento problém nejako vyriešiť. Ploty nie sú v majetku mesta. Navrhli sme také riešenie, že oslovujeme obyvateľov bytových domov, aby si tieto pozemky odkúpili a potom to dali do poriadku. V bytových domoch sú byty v súkromnom vlastníctve.“
Mgr. Grebáč – „Chcel by som poďakovať v mene obyvateľov za vybudovanie chodníka na Rúbanisku II. ku garážam.
Chcel by som poprosiť o pomoc pri riešení ďalších vecí. Aké máme informácie o rozostavanej škole na Rúbanisku. Sú tam čoraz častejšie problémy s bezdomovcami, dochádza tam ku konfliktom. Sú tam vážne pripomienky. Viem, že je to predané a malo by sa rýchlejšie na tom pracovať. Kedy začne p. Mrva výstavbu.
- Ďalej mesto robilo monitoring na parkovanie na Rúbanisku. II, večer sa tam nedá parkovať, čiže pomôcť riešiť túto situáciu.
- Ďalej predkladám interpeláciu na chodník na Zvolenskej ceste ku ZSŠS kde chodí denne 1800 študentov. Ide ozaj o výnimočnú situáciu, mali by sme sa tým zaoberať, začať aspoň projektovú prípravu.
p. primátor – „Rozostavanú školu na Rúbanisku III. kúpil p. Mrva, majú hotové projekty, žiadali financie aj zo štátneho fondu rozvoja bývania na sociálne byty a verím, že sa to čoskoro razbehne. Komunikujeme s nimi. Chodník ne Zvolenskej ceste ma veľmi mrzí, som si toho vedmý, sám so to žiadal. Sú to však obrovské finančné náklady, takže neviem kedy sa táto situácia vyrieši.“
Ing. Balážik :
1. „Chcel by som požiadať pán prednostu, aby pomohol zabezpečiť vyasfaltovanie parkovisko za DK Timravy, kde sa veľmi práši. Občania sa veľmi sťažujú.
2. Prístrešky na smeti na Partizánskej ulici (za Čínskym múrom) či by sa nedali aspoň opraviť – sú v dezolátnom stave, zateká do nich
3. Komunikácie medzi činžiakmi na Partizánskej ulici - vyplátať obrovské výtlky – je len otázka času, kedy sa tatiľ už vôbec nebude dať autami prejsť
4. Chodníky na Ľ. Štúra – dať do poriadku
Mgr. Baculík :
„Ďakujem za opravenie fontány v Zlatej uličke
1. Chcel by som poprosiť o vyčistenie kanlizácie, pretože sú zanesené a v čase prívalových dažďov nestíha odvádzať vodu. Viem, že je to v riešení a tiež by som za to chcel poďakovať pracovníkom ŽP.
2.Výstavisko nie je síce majetkom mesta, ale je tam neporiadok - pováľané črepníky, smeti, artézska studňa je znečistená. Aj keď to nie je naše, mohli by sme sa o to aspoň trošku postarať, lebo ľuďom je ťažko vysvetľovať, že to nie je mestský pozemok.
3.Chcel by som sa spýtať náčelník MsP ako sú pripravení na leto – obdobie diskoték, študentského voľna. Ďalej, či by nebolo možné zabezpečiť kamerový systém na Jókaiho ul. a Zlatú uličku. Koľko by to stálo, a či by sa na to našli financie.
JUDr. Pješčak – „Kamerové systémy máme tri, po búrke je jedna v oprave, kde sú kamery kleslo narušenie verejného poriadku. Na Železničnej ul. nie je kamerový systém, bola by to investícia cca. 300 tis. Sk
MUDr. Brunčák – „Veľmi som uvítal, že sme dostali materiály v elektronickej podobe a bolo by vhodné, keby každý poslanec dostal do notebooku rokovacie poriadky a predpisy, s ktorými poslanci pracujú. Súčasťou materiálu by mohla byť zápisnica z posledného zasadnutia, pretože je podrobná a autentická. Ďalej by som bol rád, keby súčasťou budúceho materiálu bola zápisnica o vyriešení interpelácii poslancov.“
MUDr. Mahmoud - Som poslancom za 1. volebný obvod, ktorý je najväčší a tu sa investuje najmenej. Sú tam rozkopané ulice, na Tuhárskom námestí a pod. Chceme, aby sa niečo robilo aj v tomto volebnom obvode.
Mgr. Brezňan –
„Tiež by som sa najskôr chcel pripojiť k p. Grebáčovi ohľadom rozostavanej školy na Rúbanisku III. Ľudia, ktorí tam bývajú, sa sťažujú. Bezdomovci si tam vybudovali nocľažisko, údajne vykradli niekoľko áut, pália umakart. Bolo by dobré, keby tam častejšie monitorovala MsP. Na druhej strane sa chcem poďakovať za riešenie mnohých problémov, napr. na Rúbanisku III. veľmi promptne zasiahla.
Prijali sme zásadu, že skôr sa dobudujú veci, ktoré sú rozostavané a potom budeme začínať s ďalšími. Myslím tým cesty medzi garážami na Rúbaniskui II., kde ešte treba vybudovať tretiu cestu, na ktorú treby odsúhlasiť financie a je v najhoršom stave. Je tam výtlk široký 5 m, 15 m dlhá a po daždi je plný vody. Pokiaľ sa stým nebude niečo robiť, je to časovaná bomba, keď prídu jesenné dažde a zamrzne to. Ľudia zo 100 garáží nebudú môcť vychádzať. Len chcem na toto upozorniť, aby sme na to v budúcnosti mysleli.“
MUDr. Slivka – „Chcel by som pripomenúť najfrekventovanejší chodník na Námestí republiky. Ďalej smetné koše a kontajnery, ktoré sú staré, pokiaľ by boli nejaké financie – investoavať aj do odpadových košov.“
JUDr. Krokoš – „Veľa ľudí z nášho volebného obvodu č. 1 sa pýta na kruhový objazd na Fiľakovskú cestu – pri tržnici. Cez deň je tam kolaps, mali by sme to riešiť. A ďalej sa chcem spýtať na kauzu Modré zeme, mesto vyhralo túto kauzu, či pánovi Števkovi nebudeme už nič platiť?“
p. primátor – „Kruhový objazd je v komtencii VUC, mesto vydalo územné rozhodnutie,sú na to financie, je všetko pripravené, je to otázka času, súhlasím že je to najhoršie dopravné miesto.
Ďalej som rád, že kauza Modré zeme sa skončila, je to náš najväčší úspech za posledných 5 rokov a je to aj vdaka Vám, že ste na to odsúhlasili financie. Konečný verdikt je jasný v tom, že proti tomuto rozhodnutiu nie je opravný prostriedok, nemožno sa ďalej odvolať. Čo sa týka zmluvy –JUDr. Hošovský – tvrdí, že zmluva stratila svoju platnosť. To však neznamená, že nedokončíme 1. etapu. Nebudeme robiť obrubníka a pod., kým tadiaľ budú chodiť ťažké stroje, ktoré by ich zničili. Je potrebné uvolniť asi 1,5 milióna Sk. Som rád, že už nebude kauza Modré zeme, ale obytná štvrť Modré zeme. Kauza je za nami anieto na to odvolanie. Iste si dám urobiť právny rozbor, aby sme vedeli kto to spôsobil a budem o tom informovať v MsZ. Sú aj také názory, keby sme sa boli viac rozprávali, možno by k tomuto nedošlo – možno bola chyba aj v komunikácii. Neviem si predstaviť tú druhú alternatívu, že by sme spor neotvorili, k marcu tohto roku by sme zaplatili 400 miliónov Sk. “
MUDr. Brunčák – „Prečo nie je dostavané parkovisko pri Pelikáne?“
p. primátor – „Na toto parkovisko boli preinvestované 4,5 milióna Sk, ktoré boli naplánované. Ďalej sa práce skončili. Na celé parkovisko je treba viac financií.“
Ing. arch. Václavíková – „Chcela by som poopraviť stanovisko, aby nevznikli nejaké zlé výklady na križovatku na Vajanského ulici, ešte tam nie je vydané stavebné povolenie. Ten bude vydávať Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Lučenciv Lučenci.
Baculík – „Cez letné mesiace môžu obyvatelia využívať Mestské kúpalisko a od septembra bude v prevádzke plaváreň v Kerku a ďakujem pánovi primátorovi, že riešil túto vec.“
p. primátor – „Pôvodne sme chceli plaváreň v stavebnom učilišti. Zavolal som si odborníkov a tí mi povedali, že treba do plavárne investovaťna opravy 20 miliónov Sk. Jednáme s firmou v Kerku – budeme kupovať celé hodiny a nie prevádzku.“
Slivka – „Chcel by som požiadať, aby v Mestských novinách bolo viac informácií z rokovania mestského zastupiteľstva.“
Primátor – „ Iste by to bolo dobré, ale sme obmedzení počtom strán a niekedy musíme šetriť aj tak, že keď sú sviatky tak noviny nevychádzajú.
Uličná – „Prechádzame do polky roka, a doba nás zaväzuje viac sa informovať ohľadom euro meny, keby Mestské noviny zmenili žáner a viac informovali občanov o tejto problematike. Tieto informácie sa dajú čerpať z internetu, z ekonomického oddelenia, zdrojov je ozaj dostatok. Mestské noviny sú bezplatným médiom do domácnosti, myslím si, že nemôžeme urobiť pre občanov lepšie ako ich intenzívne informovať o aktuálnych veciach a postupnostiach krokov.“
p.prednosta – „Chcem Vás informovať, že v dňoch 16. – 17. júna prebehol na MÚ certifikačný audit podľa normy ISO 9001:2000. Boli sme úspešní a dovolím si Vás pozvať na slávnostné preberanie certifikátu, ktorý sa uskutoční 26.06.2008 o 10:00 hod. v obradnej sieni MÚ.


1. Záver
Pán primátor poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu a ukončil rokovanie. Poslancov pozval na slávnostnú večeru.      JUDr. Dušan Ilčík,v.r.                                                                           Ing. Milan Marko, v.r.
         prednosta MU                                                                                       primátor mestaOverovatelia zápisnice:

Ing. arch. Anna Václavíková

MUDr. Zahera Mahmouda


11.07.2008, zapísala:
Ľubica Hanová

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka