Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 7.5.2019

Pozvánka

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 07.05.2019  (utorok) o 16.00 hod. v budove historickej Radnice Lučenec, Radná sála, prízemie.

Program: 
1.    Otvorenie - schválenie programu
2.    Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3.    Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
4.    Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. XX/2019 –Trhový poriadok 
Tržnice a Trhovísk č. 1 - 3 v meste Lučenec
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta 
Spracovateľ: Mgr. Tomáš Belko, konateľ Mestská tržnica Lučenec, s.r.o.
5.    Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
6.    Výročná správa o hospodárení mesta Lučenec za rok 2018, Hodnotiaca správa 
o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za rok 2018 a Záverečný účet 
mesta Lučenec za rok 2018
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta mestského úradu
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
7.    Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu a fondu rozvoja bývania mesta 
Lučenec v roku 2019
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta mestského úradu
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
8.    Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta mestského úradu
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
9.    Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta 
Lučenec k 31.12.2018  
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta mestského úradu
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
10.    Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
záväzkov mesta Lučenec k 31.12.2018 a návrh na vyradenie prebytočného a 
neupotrebiteľného majetku mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta mestského úradu 
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
11.    Správa o kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie
Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
12.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
13.    Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke –predloženie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, 
investícií a stratégie
14.    Stredisko sociálnych služieb Lučenec - predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, 
investícií a stratégie
15.    Nízkouhlíková stratégia – mesto Lučenec - predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, 
investícií a stratégie
16.    Rozšírenie mestského kamerového systému a vytvorenie profesionálneho 
„monitorovacieho strediska“ v Lučenci
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, 
investícií a stratégie
17.    Informatívna správa o zmene organizačného poriadku mesta – Mestského úradu 
v Lučenci

Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta mestského úradu
Spracovateľ: JUDr. Ing. Ivana Kášová, vedúca oddelenia vnútornej správy
18.    Návrhy a podnety poslancov
19.    Interpelácie poslancov
Záver

 

                                                                                      PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                               primátorka mesta

Súpis uznesení zo  6.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 07.05.2019

 

UZNESENIE Č. 68/2019
K bodu programu: Otvorenie -  schválenie programu

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

s c h v a ľ u j e

A.1.  body programu  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  v Lučenci tak,  ako  boli  zverejnené v pozvánke  dňa   30.04.2019.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

15 takto :

-za                 15

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

 

UZNESENIE Č. 69/2019
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice,  zostavovateľov uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e:

A.1 za zostavovateľov uznesenia: Ing. arch. Anna  Václavíková, Ing. Eva  Balážová PhD.

A.2. za overovateľov zápisnice :   Tomáš  Šurik,   Ing.  Elena   Uličná

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

15 takto :

-za                 13

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     2

 UZNESENIE Č. 70/2019
K bodu programu: Kontrola plnenia uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.    prerokovalo a  berie na vedomie   predkladanú Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

14 takto :

-za                 14

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

     

UZNESENIE Č. 71/2019
K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. .../2019 –Trhový poriadok Tržnice a Trhovísk č. 1 - 3 v meste Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A. schvaľuje

A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.03/2019 – Trhový poriadok Tržnice a Trhovísk č. 1 - 3 v meste Lučenec

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

15 takto :

-za                 15

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 72/2019
K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Lučenec za rok 2018

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.    prerokovalo a  berie na vedomie   predkladané Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Lučenec za rok 2018 a s ním súvisiace odporúčanie.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

15 takto :

-za                 15

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 73/2019
K bodu programu: Výročná správa o hospodárení mesta Lučenec za rok 2018,

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za rok 2018 a Záverečný účet mesta Lučenec za rok 2018

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.  schvaľuje

A.1. Výročnú správu o hospodárení mesta Lučenec za rok 2018

A.2. Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec za rok 2018
A.3. Záverečný účet mesta Lučenec za rok 2018

A.4. Úhradu schodku bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2018 v celkovej výške

- 2 302 245,87 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy :
A.4.1 z prebytku finančných operácií                                            2 302 245,87   €       

A.5. prevod zostatku príjmových finančných operácií mesta Lučenec za rok 2018 vo výške 765 487,73 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do peňažných fondov mesta, z toho:

A.5.1 do rezervného fondu mesta                                                     757 999,78 €

A.5.2 do fondu rozvoja bývania                                                             7 487,95 €


A.6. celoročné hospodárenie mesta Lučenec za rok 2018

bez výhrad

 

B.berie na vedomie

B.1. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej uzávierky mesta  

        Lučenec za rok 2018

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

15 takto :

-za                 15

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

 

UZNESENIE Č. 74/2019
K bodu programu: Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu a fondu rozvoja bývania mesta Lučenec v roku 2019

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

A.1.  použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Lučenec v roku 2019 v celkovej 

         výške 352 263 €  nasledovne:                                                                                

A.1.1 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Z rezervného fondu obce

         o 352 263 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 4.2

         Rekonštrukcia MK na oddieli 04.5.1 Cestná doprava na položke 710 Obstarávanie

         kapitálových aktív o 190 000 €, v Podprograme 7.3 RO LUKUS na oddieli 08.2.0 na

         položke 710  Obstarávanie kapitálových aktív o 5 000 €, v Podprograme 9.3.7 ZŠ s MŠ

         Opatová na  oddieli 09.1.2.1 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 50 000

         €, v Podprograme 12.6 Autodoprava na oddieli 01.3.3 na položke 710 Obstarávanie

         kapitálových aktív o 20 000 € a v Podprograme 13.2.15 Bytové domy a TV na oddieli

         04.4.3 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 87 263 €

A.2. použitie prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta Lučenec v roku 2019  v celkovej výške 26 000 € na rekonštrukciu a výmenu okien v bytových domoch Ul. cintorínska 1, 3, Pivničný rad 2, 4 a Ul. Komenského 26, 28

A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454002 Z ostatných fondov obce

          o 26 000 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.10

          Investície a posudky na oddieli 04.4.3 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív

          o 26 000 €

 z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

15 takto :

-za                 15

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 75/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

1) Združenie pre rozvoj Banskobystrického kraja – Náš domov,   

    Námestie republiky č. 26, 984 01, Lučenec, IČO:31923003

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A schvaľuje

A.1. predĺženie   prenájmu  nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove Okresného úradu  na Námestí republiky č. 26 v Lučenci,  konkrétne kancelárie  č.21 a č.22, spolu o výmere   37,12 m2   na kancelárske účely,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je verejnoprospešný záujem, podpora činnosti  občianskeho združenia , t.j. bezplatné poradenstvo najmä sociálne slabším občanom, podpora a rozvoj mladých občanov, ktorí sa len ťažko etablujú v živote a na pracovnom trhu – zriadenie „Kompetenčného centra“,

za cenu nájmu : 0,07 €/m2/rok,

na dobu nájmu  do 31.12. 2020,

pre Združenie pre rozvoj Banskobystrického kraja – Náš domov, Námestie republiky č. 26, Lučenec, IČO : 31923003  zastúpeného Mgr. Jurajom Péterom

A.2 uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1  tohto uznesenia,

A.3 vypovedanie, zrušenie  nájomnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  nájomca poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

15 takto :

-za                 15

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 76/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

2) Mgr.Tomáš Vojtko, Ľ.Ondrejova 6/5, 971 01 Prievidza

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1. prenájom  nebytových priestorov o výmere 266,09 m2 nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti na Rúbanisku III/L7,  súp.č.2922 v Lučenci ( bývalá predajňa nábytku),  ktorá je vedená na LV č.6685 v  k.ú. Lučenec, situovaná na parcele CKN č.7202/6,  za účelom prevádzkovania lekárne.

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, pričom dôvodom  tohto zreteľa je prenájom doteraz voľného nebytového priestoru v majetku mesta a rozšírenie poskytovaných služieb pre občanov v lokalite Rúbaniska II a III v oblasti lekárenstva.

za cenu nájmu: v zmysle „Zásad“ 17,39 € /1m2/rok

na dobu nájmu : 10 rokov

pre  nájomcu:  Mgr.Tomáš Vojtko, nar. 23.1.1985, Ľ.Ondrejova 6/5, 971 01 Prievidza

A.2 uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1  tohto uznesenia,

A.3 vypovedanie, zrušenie  nájomnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  nájomca poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

 

 z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

15 takto :

-za                 15

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

 

UZNESENIE Č. 77/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

3) Mariana Bercsényi  - MaVix Lučenec, Rúbanisko III 5941/65, 984 03 Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A schvaľuje

A.1. zámer prenajať časť pozemku - parcely  CKN č.2961/17 o výmere 1 m2, vedenej na LV mesta Lučenec č.5414 v k.ú.Lučenec,  nachádzajúcej  sa na Ulici cintorínska ( pri parkovisku cintorína),  za účelom umiestnenia   automatu na  predaj náhradných náplní do kahancov

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je podpora malých podnikateľov  poskytujúcich služby pre návštevníkov cintorína

za cenu nájmu : v zmysle „Zásad“ 6,- €/m2/rok ,

na dobu nájmu: neurčitú

pre Marianu Bercsényi  - MaVix Lučenec, IČO:  51 694 174 , Rúbanisko III 5941/65, 984 03 Lučenec

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

15 takto :

-za                 15

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 78/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

4) Zhan Yu, Ulica Daxnerova 301/1, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec - pozemku pod budovou prevádzky súp.č. 1990 nachádzajúcej sa v lokalite Ulice partizánska,  konkrétne:

-    parcely CKN č. 2651/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 466 m2, ktorá  je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou

za kúpnu cenu: 4 980,- € za celú odkupovanú parcelu ( 10,68 €/1m2),   v zmysle znaleckého posudku č.22/2019 vypracovaného znalkyňou Ing. Juditou Fazekašovou, Osloboditeľov 9, 984 01 Lučenec

pre kupujúceho: Zhan Yu, rod.Yu , nar.: 23.09.1971, bytom : Ulica Daxnerova 301/1, 984 01 Lučenec

A.3 uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1 tohto uznesenia

A.4 vypovedanie, zrušenie  kúpnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  kupujúci poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

14 takto :

-za                 14

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

 

 

 

UZNESENIE Č. 79/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

5) Július Korim , Jána Jiskru 6, 984 01 Lučenec  , IČO: 10 868 631     

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 18/2011 zo dňa 29.7.2011 na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Masarykovej ulici v Lučenci (bývalá MIC), za účelom predajne textilného tovaru a bytových doplnkov,

podľa bodu 2.1 Čl.2.  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec

za cenu nájmu v zmysle „Zásad“  49,58 €/m2/rok , ( 5.814,00 € ročne).

na dobu nájmu – do 31.7.2023,

pre  nájomcu : Július Korim ,  IČO: 10 868 631 , Ulica Jána Jiskru 6, 984 01 Lučenec       

 

A.2 uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1  tohto uznesenia,

 

A.3 vypovedanie, zrušenie  nájomnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  nájomca poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

13 takto :

-za                 13

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

 

UZNESENIE Č. 80/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

6) Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 

A.1. zriadenie vecného bremena in rem a uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky v lokalite Ulíc cintorínska a Jarková ,    konkrétne:

 

Číslo listu vlastníctva

Parcelné číslo pozemku

 

Druh

pozemku

Spoluvlastnícky

podiel

Celková výmera

v m2

Výmera obmedzenia

v   m²

5414

KN-C 2956/1

zastavaná plocha a nádvorie

1/1

2158

67

5414

KN-C 2921/2

zastavaná plocha a nádvorie

1/1

8928

139

 

podľa porealizačného geodetického zamerania vypracovaného Geodetickou kanceláriou Ján Brozman, Kirejevská 1112/9, 979 01 Rimavská Sobota,

vecné bremeno  bude spočívať v práve uloženia, zotrvania a prístupe k uloženým inžinierskym sieťam v súvislosti s realizáciou stavby „Lučenec-ul.Cintorínska, Jarková, rozšírenie NNK pre byt.domy F a G“

na dobu neurčitú,

za jednorázovú odplatu vo výške 170,- € stanovenú znaleckým posudkom č.72/2019 vypracovaným spoločnosťou  Znalex s.r.o., Zvolen

pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina , IČO:36 442 151, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel:Sa Vložka č.10514/L

A.2 uzatvorenie  zmluvy o zriadení vecného bremena  v zmysle § 151n) a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1 tohto uznesenia,

A.3 vypovedanie, zrušenie zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  oprávnený poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti,

 

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

14 takto :

-za                 13

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     1

     

 

 

UZNESENIE Č. 81/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

7) LC investor, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e

 

A.1. že nehnuteľnosť- pozemok , ktorý zamýšľa Mesto Lučenec zameniť v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

 

A.2 zámer vykonať prevod pozemkov z majetku mesta Lučenec v lokalite Opatová Ulice Jegorovova, konkrétne :  

- parcely CKN č.498/6 zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 91 m2   zapísanej na LV mesta Lučenec č.6469 ,Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová

formou zámeny za nehnuteľnosť, pozemok z majetku  spoločnosti LC investor s.r.o., IČO:44 259 361, Mikušovská cesta 5319,Lučenec, v lokalite Opatová  Ulice záhradná,    konkrétne

 - parcely CKN č.2/7, ostatná plocha , vo výmere 91 m2   zapísanej na LV č.5999 ,Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová

ako:  prípad hodný osobitného zreteľa

podľa § 9a, bodu 9, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, pričom dôvodom  tohto zreteľa je získanie pozemku do majetku mesta pre rozšírenie miestnej komunikácie v časti Ulice záhradná a podpora miestnych podnikateľov v revitalizácií miestnych historických pamiatok.  

bez finančného vyrovnania

pre: LC investor s.r.o., IČO:44 259 361, Mikušovská cesta 5319,Lučenec

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

14 takto :

-za                 14

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

     

UZNESENIE Č. 82/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

8) Milota Šárköziová v zastúpení opatrovníčky Lily Šárköziovej, Ulica tkáčska 90/7, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2.  odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec - pozemku nachádzajúceho sa v lokalite Ulice partizánska,  konkrétne:

-    parcely CKN č. 3384/14, záhrada,  o výmere 102 m2, ktorá  je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,ako predaj pozemku , ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľky,  za cenu 10,--€ podľa Čl. 7 bodu 7.4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

s podmienkou zriadenia vecného bremena pre vlastníka susednej nehnuteľnosti – bytového domu súp.č.881,  or.č.10,  z dôvodu  prechádzajúcej  vodovodnej prípojky v časti  pozemku

za kúpnu cenu: 10,--€/ m2 ,   za celú odkupovanú parcelu 1.020,- €,

pre kupujúceho: Milota  Šárköziová, rod. Šárköziová, nar.24.09.1987, Ulica tkáčska 90/7, 984 001 Lučenec v zastúpení opatrovníčky Lily Šárköziovej, rod. Šárköziovej, nar.11.09.1961, Mesto Lučenec, 984 01 Lučenec

A.3 uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1 tohto uznesenia

A.4 vypovedanie, zrušenie  kúpnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  kupujúci poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

14 takto :

-za                 14

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0                    

 

UZNESENIE Č. 83/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

10) PS–NOVOPS, a.s., Ulica Novomeského 5, 984 01 Lučenec, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

A.1  zrušenie uznesenia MsZ č.90/2012  zo dňa 26.06.2012,  ktorým bol schválený zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec,  podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad  osobitného zreteľa , pre PS –NOVOPS, a.s., Ulica Novomeského 5, 984 01 Lučenec1.

A.2 že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.3 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.3. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jiráskova nehnuteľnosti -  pozemky konkrétne :

- časť z parcely CKN č. 6050/2 o predpokladanej výmere 600 m2, trvalé trávne porasty, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- časť z parcely CKN č. 6051/19 o predpokladanej výmere  1400 m2, ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že na odpredanom pozemku bude vybudovaný priamy vjazd na pozemky žiadateľa priamo z verejnej komunikácie,  pričom zároveň žiadateľ vybuduje prepojenie novovybudovaného vstupu do areálu PS NOVOPS s existujúcou cestou popri garážach v danej lokalite.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri predpokladanej výmere 2.000  m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 20.000,– €

pre kupujúceho: PS –NOVOPS, a.s., Ulica Novomeského 5,IČO: 36031534, 984 01 Lučenec

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

15 takto :

-za                 15

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0                                                                                                      

                       

UZNESENIE Č. 84/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

11) Martin Bari, Ulica S.Mikovíniho 52/9, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

A.1.  predĺženie termínu nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na celý polyfunkčný objekt VILLAGIO na Ulici továrenská v Opatovej,   z dátumu 30.4.2019  na dátum 30.10.2019  v zmysle bodu 6.2 Článku  VI. Vedľajšie dojednania a vyhlásenia zmluvných strán  nájomnej zmluve č. 1210/2015 z 28.12.2015 v znení Dodatku č.1 zo dňa 27.6.2016.

pre nájomcu : Martin Bari, rod. Bari, nar. 4.8.1981, bytom, Ulica S. Mikovíniho 52/9, 984 01 Lučenec.

 

A.2 uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1  tohto uznesenia,

 

A.3 vypovedanie, zrušenie  dodatku k nájomnej zmluve  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  nájomca poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

13 takto :

-za                 13

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0                    

 

 

UZNESENIE Č. 85/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

12) Peter Eged, A.Jiráska 1974/1, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

A.1. že nehnuteľnosti - pozemky , ktoré zamýšľa Mesto Lučenec odpredať v zmysle časti A.2, tohto uznesenia sú pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jiráskova  , nehnuteľnosti – pozemky, konkrétne:

  - parcelu  CKN č.6050/10, trvalý trávny porast, o výmere 27 m2 vedenú  na LV mesta Lučenec č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

  - parcelu  CKN č.6050/11, trvalý trávny porast, o výmere 27 m2 vedenú  na LV mesta Lučenecč.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

  - parcelu  CKN č.6050/12, trvalý trávny porast, o výmere 27 m2 vedenú  na LV mesta Lučenec č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

spolu o výmere  81 m2

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, za dôvod osobitného zreteľa, možno považovať že, doterajšie ponukové konanie a obchodná súťaž na ich odpredaj  boli neúspešné

za kúpnu cenu : 20,--€/m2

pre  kupujúceho: Peter Eged,rod. Eged, nar.19.05.1974, bytom Ulica A.Jiráska 1974/1, 984 01 Lučenec

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

14 takto :

-za                 12

- proti              0

- zdržal sa        2

- nehlasoval     0  

 

UZNESENIE Č. 86/2019
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

13) Prenájom pozemkov  pre zadanie a realizáciu projektu revitalizácie priestoru predstaničného námestia

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

schvaľuje

A.1 prenájom časti pozemkov  o výmere 13.979 m2 z  pozemkov parciel, geodeticky zameraných  kanceláriou Ing. Ján Šága –GEODET, Železničná 5, Poltár,  podľa nasledovného rozpisu:

 

list     vlastníctva

parcela C KN (E KN)

druh      pozemku

celková výmera [m2]

výmera     záberu [m2]

vlastník

1292

2277/5

zast.pl.

19

19

ŽSR

1292

2278/4

záhrady

173

173

ŽSR

1292

6503/1

zast.pl.

136517

3963

ŽSR

1292

6503/59

zast.pl.

14

14

ŽSR

1292

6503/66

zast.pl.

3848

3844

ŽSR

1292

6509/2

záhrady

79

79

ŽSR

1292

6510/1

zast.pl.

491

6

ŽSR

1292

6510/3

zast.pl.

28

28

ŽSR

1292

6510/5

zast.pl.

77

77

ŽSR

1292

6511/1

zast.pl.

517

166

ŽSR

1292

6512

ost.pl.

1946

1768

ŽSR

1292

6513/1

zast.pl.

602

104

ŽSR

1292

6513/3

zast.pl.

273

40

ŽSR

1292

6514/1

zast.pl.

1566

392

ŽSR

1292

6514/2

zast.pl.

19

19

ŽSR

1292

6514/3

zast.pl.

17

17

ŽSR

1292

6583/2

zast.pl.

39

39

ŽSR

1292

6609/2

zast.pl.

56

56

ŽSR

1292

6620/2

zast.pl.

93

93

ŽSR

1292

6622/4

zast.pl.

198

198

ŽSR

1292

6622/5

zast.pl.

986

986

ŽSR

1292

6622/6

zast.pl.

370

370

ŽSR

1292

(3312/2)

zast.pl.

244

244

ŽSR

1292

(3312/4)

zast.pl.

79

79

ŽSR

1292

(3312/5)

zast.pl.

63

63

ŽSR

1292

(3312/8)

zast.pl.

191

191

ŽSR

1292

(3312/9)

zast.pl.

1277

951

ŽSR

 

13979

   

za účelom, výstavby, údržby a opráv priestoru tzv. predstaničného námestia 

na dobu nájmu : neurčitú

za cenu nájmu : 0,190  €/m2/rok bez DPH,  určenú Znaleckým posudkom č.35/2018 zo dňa 13.6.2018  vypracovaným znalkyňou : Ing.arch. Annou Václavíkovou, P.Tótha 6, Lučenec, čo pri výmere 13 979 m2 predstavuje ročný nájom 2.656,01 € bez DPH.

od prenajímateľa: Železníce Slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, IČO: 31 364 501,  813 61 Bratislava

 

A.2. uzatvorenie  nájomnej zmluvy v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A1. tohto uznesenia

  

A.3. vypovedanie, zrušenie nájomnej zmluvy uzavretej podľa bodu A1. tohto uznesenia v prípade ak  prenajímateľ poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti.

 

B schvaľuje

 

B.1 prenájom časti pozemkov  o výmere 750 m2 z  pozemkov parciel, geodeticky zameraných  kanceláriou Ing. Ján Šága –GEODET, Železničná 5, Poltár,  podľa nasledovného rozpisu:

list     vlastníctva

parcela C KN

druh      pozemku

celková výmera [m2]

výmera     záberu [m2]

vlastník

3119

2189/1

zast.pl.

7088

591

SAD Lučenec,a.s.

3119

2189/4

Zast.pl.

1139

159

SAD Lučenec,a.s.

 

za účelom, výstavby, údržby a opráv priestoru tzv. predstaničného námestia 

na dobu nájmu : neurčitú

za cenu nájmu :  1,-€ za celú prenajatú výmeru

od prenajímateľa: Slovenská autobusová doprava Lučenec,a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO : 36 054 259

 

B.2. uzatvorenie  nájomnej zmluvy v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu B.1. tohto uznesenia

  

B.3. vypovedanie, zrušenie nájomnej zmluvy uzavretej podľa bodu B1. tohto uznesenia v prípade ak  prenajímateľ poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti.

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

14 takto :

-za                    12

- proti              2

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0                                                                                                                                            

                                              

UZNESENIE Č. 87/2019
K bodu programu: 14) Návrh na zvýšenie ceny nájmov pozemkov v prílohách č.2, č.3, č.4 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

s c h v a ľ u j e 

 

A.1     Zvýšenie cien nájmov pozemkov v prílohách č.2, č.3 a č.4 k Zásadám hospodárenia  s majetkom mesta Lučenec, a to:

- v Prílohe č. 2  zvýšenie cien nájmov o 10 %

- v Prílohe č. 3  zvýšenie cien nájmov  na  poľnohospodársku  výrobu  o 30 %  a nájom  na  záhradkárske  účely  nemeniť

- v Prílohe č. 4  zvýšenie cien nájmov o 30 % za  umiestnenie reklamných zaradení   a za prenájom  stĺpov  VO   na umiestnenie  kabelážnych, optických a iných   vedení   zvýšiť o 100 %  

 

A.2     Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia  s majetkom mesta Lučenec, v ktorom bude premietnuté zvýšenie cien nájmov v zmysle bodu A.1 tohto uznesenia

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

14 takto :

-za                    12

- proti              2

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0              

 

 

UZNESENIE Č. 88/2019
K bodu programu: Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k 31.12.2018

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  berie na vedomie

 

 

A.1  Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec

        k 31.12.2018

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

13  takto :

-za                    13

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0              

 

UZNESENIE Č. 89/2019

K bodu programu: 1. Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov

a rozdielu majetku a záväzkov mesta Lučenec k 31.12.2018 

2. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

A.1. Správu ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a

       záväzkov mesta Lučenec k 31.12.2018

A.2. Vyradenie  prebytočného  a  neupotrebiteľného majetku Mesta  Lučenec  v  celkovej

       obstarávacej  hodnote 98 117,13 €,  a to:

Projektové práce MŠ Rúbanisko II vedené pod inventárnym číslom 2/13/010 v obstarávacej cene

24 639,25 € 

Záhradné a terénne úpravy MŠ Štefánika evidované v majetku mesta Lučenec pod invent. číslom

2/13/012 v obstarávacej cene 14 000,73 €

Škvarové ihrisko – futbalový štadión evidované v majetku mesta Lučenec pod invent. číslom 2/13/057 v obstarávacej cene 14 240,19 €

Prístrešok na antuku – tenisové kurty evidovaný v majetku mesta Lučenec pod invent. číslom

2/13/062 v obstarávacej cene 893,71 €

Projektovú dokumentáciu Ul. tichá evidovanú v majetku mesta Lučenec na účte č. 042 15 08

v obstarávacej cene 1 959,24 €

Projektovú dokumentáciu Likvidácia odpadových vôd OVČ evidovanú v majetku mesta Lučenec na účte č. 042 13 04 v obstarávacej cene 8 381,46 €

Projektovú dokumentáciu Ul. Jegorovova evidovanú v majetku mesta Lučenec na účte č. 042 18 02 v obstarávacej cene 19 842,59 €

IBM system Disk Sorage DS3400 evidovaný v majetku mesta Lučenec pod invent. číslom HIM 5/195 v obstarávacej cene 9 233,98 €

UPS Rack s príslušenstvom evidovaný v majetku mesta Lučenec pod invent. číslom HIM 5/196

v obstarávacej cene 4 925,98 €

 

a ich likvidáciu

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

13  takto :

-za                     13

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0  

 

 

UZNESENIE Č. 90/2019
K bodu programu: Celková správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok  2018 a Správa o kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie a Správa o vybavovaní petícií a sťažností v r.2018

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

prerokovalo a berie na vedomie  predložené Správy :

o kontrolnej činnosti za rok 2018,

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie,

o vybavovaní petícií a sťažností v r.2018.

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

14  takto :

-za                    14

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0              

 

UZNESENIE Č. 91/2019
K bodu programu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na II. polrok 2019 v rozsahu :

 

Kontrola prijímania a plnenia opatrení z kontrol vykonaných v I. polroku   2019.

Kontrolované obdobie: I. polrok 2019

Kontrolovaný subjekt: podľa vykonaných kontrol

 

Kontrola evidencie ťažby dreva v spoločnosti Mestské lesy s.r.o. a kontrola fakturácie vyťaženej drevnej hmoty a kontrola spôsobu stanovovania cien. 

Kontrolované obdobie: r. 2018, 2019 ( v prípade potreby aj iné ),

Kontrolovaný subjekt: Mestské lesy s.r.o..

 

Kontrola hospodárenia v MŠ Ulica partizánska 19, Lučenec, v rozsahu hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s dôrazom na inventarizáciu majetku a kontrola uzavretých zmlúv.

Kontrolované obdobie: r.   2018, 2019

Kontrolovaný subjekt: MŠ Ulica partizánska 19, Lučenec, MsÚ Lučenec.

 

Kontrola hospodárenia v zariadení Detské jasle na Ulici Jókaiho 13, Lučenec, v rozsahu hospodárenia s majetkom mesta Lučenec s dôrazom na inventarizáciu majetku a kontrola uzavretých zmlúv.

Kontrolované obdobie: r.  2018,2019

Kontrolovaný subjekt: Detské jasle, Ulica Jókaiho 13, Lučenec, MsÚ Lučenec.

 

Kontrola hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami, dotácie z rozpočtu mesta určenej na školské jedálne a kontrola použitia vlastných príjmov školy z réžie na úseku školských jedální. 

Kontrolované obdobie: r. 2018, 2019,

Kontrolovaný subjekt: Základné školy v zriaďovacej pôsobnosti mesta Lučenec.

 

Kontrola čerpania finančných prostriedkov na položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia,  rozpočtu mesta Lučenec. 

Kontrolované obdobie: r. 2017,2018, 2019

Kontrolovaný subjekt: MsÚ Lučenec.

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

14  takto :

-za                    14

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0              

UZNESENIE Č. 92/2019
K bodu programu: Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci

A.  s c h v a ľ u j e   

A/1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta

 

A/2.  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

 

A/3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 3 731,44 €;

 

A/4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

 

B.       ruší

 

B/1.   uznesenie č. 60/2019 z 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci

         konaného dňa 07.03.2019

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

14  takto :

-za                    13

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     1 

UZNESENIE Č. 93/2019
K bodu programu: Stredisko sociálnych služieb Lučenec – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok       

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci

A.  s c h v a ľ u j e 

                 

A/1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Stredisko sociálnych služieb Lučenec – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok               “ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta

 

A/2.  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

 

A/3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 96 464,76 €;

 

A/4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

14  takto :

-za                    14

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0                              

UZNESENIE Č. 94/2019
K bodu programu: Nízkouhlíková stratégia – mesto Lučenec - predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci

A.  s c h v a ľ u j e 

                 

 

A/1. predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO (sprostredkovateľský orgán) za účelom realizácie projektu „Nízkouhlíková stratégia – mesto Lučenec“ realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39,

 

A/2.  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

 

A/3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 1 303,88 € z celkových oprávnených výdavkov projektu 26 077,60 €

 

A/4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

14  takto :

-za                    14

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0              

UZNESENIE Č. 95/2019
K bodu programu: Rozšírenie mestského kamerového systému a vytvorenie profesionálneho „monitorovacieho strediska“ v Lučenci – podanie žiadosti o dotáciu a schválenie spolufinancovania

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci

 

A.  s ch v a ľ u j e

 

1. Podanie žiadostí o dotáciu:

 

Rozšírenie mestského kamerového systému a vytvorenie profesionálneho „monitorovacieho strediska“ v Lučenci

 

 

2. Spolufinancovanie vo výške 3 704,60 EUR, čo je 5% z celkového rozpočtu projektu na rozšírenie kamerového systému – 74 091,58 EUR.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

14  takto :

-za                    14

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0          

 

PhDr.  Alexandra  Pivková  v.r.

primátorka   mesta

 

Zostavovatelia uznesení:

Ing. arch. Anna  Václavíková

Ing.  Eva Balážová PhD.

 

v Lučenci  dňa  8.5.2019

Neprijatý  návrh  uznesenia:

  

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

9) -  Ladislav Berky, Ulica cintorínska 22, 984 01 Lučenec

Mgr.Branislav Drugda a Ing.Zuzana Drugdová, M.Rázusa 21, 984 01 Lučenec

JUDr. Juraj Drugda, bytom M.Rázusa 21, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

A.1. že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice cintorínska nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 2964/3 o výmere  137 m2, zastavaná plocha  a nádvorie, zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná parcela tvorí v prírode priľahlý - vstupný pozemok   do nehnuteľnosti  kupujúceho a tento je pre mesto inak nevyužiteľným pozemkom.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 137 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.370,– €

pre kupujúceho: Ladislav Berky,rod. Berky, nar.19.04.1962, Ulica   cintorínska 1192/22, 984 01 Lučenec

A.3. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice cintorínska nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 2964/3 o výmere  137 m2, zastavaná plocha  a nádvorie, zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná parcela tvorí v prírode priľahlý - vstupný pozemok   do nehnuteľnosti  kupujúceho a tento je pre mesto inak nevyužiteľným pozemkom.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 137 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.370,– €

pre kupujúceho: Mgr.Branislav Drugda, rod.Drugda, nar. 25.02.1969 a Ing.Zuzana Drugdová,rod. Šamulková ,  24.08.1971, bytom :M.Rázusa 21, 984 01 Lučenec

 

A.4. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice cintorínska nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 2964/3 o výmere  137 m2, zastavaná plocha  a nádvorie, zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná parcela tvorí v prírode priľahlý - vstupný pozemok   do nehnuteľnosti  kupujúceho a tento je pre mesto inak nevyužiteľným pozemkom.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 137 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.370,– €

pre kupujúceho: JUDr. Juraj Drugda, rod Drugda, bytom M.Rázusa 21, 984 01 Lučenec

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

14 takto :

-za                   0

- proti            14

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

     

                                                                                                         

                                                                                               PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                   primátorka mesta

 

 

Návrh  uznesenia  nebol  prijatý

 

                  

Hlasovanie

vysledky_hlasovania.html(85.4 kB)vysledky hlasovania

Prezenčná  listina zo  6.zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  v Lučenci dňa  07.05..2019

 Mgr.  Pavol  Baculík,    Ing.  Eva  Balážová PhD,    JUDr. Renáta  Endrodyová,  Ing. Peter  Grenda,  Mgr.  Branislav  Hrdlička,   Ing. Michal  Kováč,     Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud,    PhDr.   Ing.  Pavol  Krížo,  PhD.,  MBA,  MUDr.  Juraj  Pelč,   Tomáš  Šúrik, Mgr.  Andrea  Moravčíková,  JUDr.  Jozef  Oravec, Ing. arch.  Anna Václavíková,  Ing. Elena  Uličná

 PhDr.  Alexandra  Pivková,  Ing.  Igor  Korniet, JUDr. Eva  Szabóová

Ospravedlnení:   Ing.Branislav  Hámorník, Ing. Roman Konečný, Ing.   Rút Olšiaková, Ing.  arch.  Ivan  Siláči  PhD., MUDr.  Rudolf  Slivka, Mgr. Jozef  Kramec,  

Ing.  Mária  Móricová,  Ing. Želmíra  Kolimárová,   JUDr.Ivana  Kašová,  Ing.  Ivana  Olšágová Jasenková,   Ing.  Róbert  Ladoš,  Ing. Mária  Bérešová,  Ing.  Róbert  Móric,  Ing. Eva  Vasilová,  RNDr.  Pavol  Cífer, Bc. Ján  Tuček,  Štefan  Melicher.

Zápisnica

zápis MsZ  7.5.2019.pdf(611.6 kB)zápisnica MsZ 7.5.2019

Predkladané správy

Bod03 Kontrola plnenia uzneseni.pdf(566.1 kB)Bod03 Kontrola plnenia uzneseni
Bod06 vyrocna sprava za rok 2018.pdf(4.7 MB)Bod06 vyrocna sprava za rok 2018
Bod08 Prevod a prenajom nehnutelnosti.pdf(2.7 MB)Bod08 Prevod a prenajom nehnutelnosti
Bod10 Sprava UIK.pdf(430.4 kB)Bod10 Sprava UIK
Bod15 Nizkouhlikova strategia.pdf(146.1 kB)Bod15 Nizkouhlikova strategia
Bod16 Kamerovy system vyzva.pdf(153.1 kB)Bod16 Kamerovy system vyzva
Bod17 Organizacne zmeny.pdf(102.2 kB)Bod17 Organizacne zmeny

Interpelácie poslancov  zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 7.5.2019

 

JUDr.  Oravec  - opýtal  sa  na  ďalšie  plány vedenia  mesta  s tenisovými kurtami,  vzhľadom k tomu, že v krátkom  čase  sa začne  sezóna  na  mestskom  kúpalisku  a tenisové  kurty  sú  v žalostnom  stave.

Primátorka  -  na interpeláciu  bude odpovedané  písomne.  Je to predmetom  jednania  so  spoločnosťou  DVTK. 

Ing. Kováč -  opýtal  sa  v akom  štádiu  sú  rokovania  za  Futbalovú akadémiu  ?

Primátorka -  rokovania  pokračujú ,  mesto  má  záujem spolupracovať,   naďalej  precizujeme  právne  náležitosti  vytvorenia  spoločnosti

JUDr.  Přibyl -  odpovedal  na interpeláciu. Rokovania  s partnerom pokračujú,   v priebehu  tohto týždňa  by mal  obdržať odpovede  na otázky, ktoré  boli  zadané  zo  strany  mesta.  Pokiaľ   budú  podmienky  prijateľné rokovania sa pohnú  ďalej,  resp. budeme  hľadať spoločné  riešenia. V súčasnosti  sa  spracovávajú  dve základné  zmluvy.

Ing. Uličná – opýtala  sa  kedy  mesto  zrealizuje  už  mnohokrát  požadovanú opravu  schodov z Ulice  záhradnej  na  Ulicu  Jegorovovú. Zároveň požiadala  aj  o riešenie  osvetlenia.

Primátorka  - na interpeláciu  bude odpovedané  písomne

p.Šurik  - vyzdvihol  prácu  mestskej  polície  v spolupráci  zo  štátnou  políciou.  Na  základe  spoločného  rokovania  boli  prijaté  opatrenia    k riešeniu  bezpečnosti   občanov  na  Rúbanisku III

Primátorka  -  sú  to  dočasné  opatrenia.  Je  pripravený návrh  prijať stále hliadky na  Rúbanisku  III.

 

 Odpovede  na interpelácie  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 07.05.2019 :

 

JUDr. Oravec :

            Ďalšie riešenie záujmového športovo rekreačného územia , vrátane tenisových kurtov je závislé od výsledku rokovaní a záverov so spoločnosťou DVTK. Dňa 18.4.2019 , JUDr. Přybil v zastúpení Mesta Lučenec odoslal spoločnosti DVTK návrh spoločenskej zmluvy a dňa 26.4.2019 bol spoločnosti zaslaný aj návrh zmluvy o spolupráci. Za dané obdobie Mesto Lučenec neobdržalo od vyššie uvedenej spoločnosti k predloženým návrhom stanovisko , ani iné vyjadrenie.

Ing. Kováč :

 Ďalšie riešenie záujmového športovo-rekreačného územia je závislé od výsledku rokovaní a záverov so spoločnosťou DVPK. Dňa 18.4.2019 , JUDr. Přybil v zastúpení Mesta Lučenec odoslal spoločnosti DVPK návrh spoločenskej zmluvy a dňa 26.4.2019 bol spoločnosti zaslaný aj návrh zmluvy o spolupráci. Za dané obdobie Mesto Lučenec neobdržalo od vyššie uvedenej spoločnosti k predloženým návrhom stanovisko , ani iné vyjadrenie.     

Ing. Uličná :

            Ďalšie riešenie požadovanej opravy schodov a riešenie osvetlenia bude prerokované na stretnutí s občanmi mestskej časti Opatová , ktoré sa uskutoční dňa 10.06.2019 v Kancelárii Prvého Kontaktu v Opatovej.             

 

PhDr. Alexandra  Pivková  v.r.

primátorka  mesta

Zvukový záznam

033_18..mp3(8.9 MB)18. Návrhy a podnety poslancov
034_19..mp3(1.5 MB)19. Interpelácie poslancov
035_20..mp3(250.8 kB)Záver
000.mp3(297.7 kB)000.mp3
002_1..mp3(36.1 kB)1. Otvorenie - schválenie programu
005_3..mp3(290 kB)3. Kontrola plnenia uznesení

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

07.05.2019

 

JUDr.  Endrődyová – požiadala  vedenie  mesta  o spoluprácu  v súvislosti s iniciatívou, ktorá  vznikla  na území  mesta o založení  cooworkingového  centra.  Veľmi  by uvítala, keby  sa  tejto iniciatíve vyšlo v ústrety. Druhý podnet sa týkal odpovede,  ktorú obdržala  na  interpeláciu   týkajúcu  sa  zverejňovania príspevkov poslancov v mestských  novinách. Bolo  jej odpovedané, že to  podlieha  schváleniu v mestskom zastupiteľstve.  Predložila návrh a požiadala o jeho  zaradenie do programu ďalšieho  zasadnutia ohľadne možnosti zverejňovať svoje príspevky v mestských novinách ako aj informovať svojich voličov o návrhoch a podnetoch, ktoré predkladajú . Ďalší podnet sa týkal čistoty cestných komunikácií v meste a práce s vysávačom  lístia.  Požiadala  o zabezpečenie  čistoty  v meste.

Primátorka  -  mesto  má informáciu  o založení  cooworkingového  centra,  bol  vykonaný  prieskum na  poskytnutie  priestorov

Ing.  Ladoš -  odpovedal pani poslankyni, že oddelenie životného prostredia pripravilo  predbežný harmonogram  strojného čistenia  mestských komunikácií, ktorý  bol  zverejnený  na  web  stránke  mesta  a v súlade  s harmonogramom  sa  zabezpečuje 

MUDr.  Mahmoud  -  na  sociálnych  sieťach sa  objavujú  správy, že  v mestských  lesoch  sa kradne.  V minulosti  ako  aj  v súčasnosti  prebiehajú  rôzne  kontroly, ale  požiadal  o vyjadrenie  konateľa

p.Melicher – „neviem  či  niekto  narážal na  drevo  vyrúbané a uložené  pri   zimnom  štadióne,  ktoré  nepochádza  z mestských  lesov. V okolí  mestských  lesov  je  niekoľko  súkromných  objektov, ktoré prevádzajú ťažbu dreva a vyvážajú drevo po ceste z mestských lesov“. Poznamenal, že ťažba dreva z mestských lesov prebieha na polovičný  výkon. Pripravuje správu v ktorej bude hodnotiť  starostlivosť  o mestské  lesy  nielen  za  rok  2018,  ale  za  celé  uplynulé obdobie. Zároveň zdôraznil, že  je potrebné  dodržiavať  Plán  starostlivosti o les.

Mgr.  Baculík  -  na  poslednom zasadnutí  dozornej  rady  mestských  lesov  prerokovali  Plán  lesného  hospodárstva, ťažba  dreva  prebieha  na  50 %. Zdôraznil, že  Plán  lesného  hospodárstva  nie  je  len na to,  aby  sa  drevo  ťažilo, ale  aj o starostlivosti  o les. 

Ing. Uličná -  požiadala  vedenie  mesta , aby zabezpečilo kontrolu  existujúcich  osadených  kamier. Poznamenala, že keď na základe podnetov z Ulice tkáčškej na „aktivity“  neprispôsobivých občanov sa riešili  incidenty  a  ako  dôkazový  materiál  mal  byť  použitý  kamerový  záber,  bolo  konštatované, že  zábery  sú  nepoužiteľné,  lebo  kamery  sú  zle  nastavené.

Primátorka   -  sú  tam  dve  kamery smerom na  Ulicu  záhradnícku a továrenskú.

Ing.  Uličná  - uvedenú  informáciu  má  z februárového  stretnutia  s občanmi,  kde  im to  bolo  takto  vysvetlené

Bc.  Tuček  -  podľa  jeho  názoru  je to  neoficiálna  informácia,  resp.  názor  člena  hliadky  nakoľko on  nemá  žiadnu  informáciu..  Na  Ulici  tkáčskej  sú  dve  kamery,  jedna otočná  a druhá  statická  a pokrývajú  celú  ulicu. Nemá  vedomosť  o tom, že  občania  by  žiadali  výstupy  z týchto  kamier.  Dodal, že  na  mestskej polícii  je  stála  služba  a aj  chránená  dielňa, ktorá  je  zameraná  len na kamerový  systém.

Ing.arch.Václavíková -  v súvislosti  s podnetom  občanov  Ulice  záhradníckej  požiadala   o riešenie vo  veci  opravy  výtlkov na  cestnej  komunikácii.   Sú  tam  veľké  jamy  a  cez  uvedený  úsek  chodia  deti  do  školy  na  Ul.  Vajanského. Zároveň požiadala o opravu  cestnej komunikácie  Ul.krátka

Ing. Ladoš  -  Ulica  Wagnerova je  zaradená  na  vyhotovenie  projektovej  dokumentácie,  vybavenie inžinierskej činnosti,  stavebného  povolenia a po schválení  v rozpočte zrealizovanie  stavby.

Ing.Balážová PhD. – pozvala  všetkých   poslancov   na  prezentáciu  projektov súvisiacich   s  participatívnym  rozpočtom,   ktorá  sa  uskutoční  na Radnici  dňa  14.5.2019.  Zároveň  požiadala o sprístupnenie WIFI  signálu  v rokovacej  sále. 

JUD.  Endrődyová – osobne  si  myslí, že  téma  mestských  lesov  je  v základe  nepochopená  tým, že  odzneli vyjadrenia, že  ako sa  v lesoch  hospodári  a občania  vidia  množstvo  vyrúbaných  stromov. Bola  podaná  petícia, ktorú  podpísalo  vyše  3200  obyvateľov.  Petíciou  vyjadrili  občania  svoj  názor, že  nechcú, aby  sa  v mestských  lesoch  ťažilo.  Vysvetľovať , že  sa  ťaží  na  50 %  alebo  v súlade  s Plánom   je irelevantné vo vzťahu  k požiadavke  týchto  občanov. Zúčastnila  sa  rokovania  s hlavnou  kontrolórkou  ohľadne  spomínanej petície , kde  bola  prednesená  požiadavka  v ktorom  území  občania  si  neželajú,  aby  bol    hospodársky  les.  Zákon  pozná  pojem  lesy  osobitného  určenia,  kde  sa  neťaží.  Občania  úsek od kúpeľov  až  po  Koháryho  dolinu  využívali  na rekreáciu ,  šport  a oddych, teda  by mali  byť  lesy osobitného určenia.  Do  dnešného  dňa  však mesto  neuzavrelo  túto  petíciu  a preto  dala  na  zváženie,  či  by  nebolo potrebné  vrátiť  sa  k tejto  petícii  a časť  mestských  lesov  nemali  prehlásiť  za  lesy  osobitného  určenia.

JUDr.  Oravec   - dodal, že  riešenie  lesov  osobitného  určenia  by  určite  trošku upokojilo  situáciu,  nakoľko  viac  ako  tri  tisíc  občanov  vyjadrilo  svoju  vôľu  touto  petíciou.   Poznamenal,  že  postráda  na  web  stránke  mestských  lesov   elementárne informácie pre občanov, ako  napríklad  telefónny kontakt  na  konateľa. 

Melicher -  máme  74  ha  lesov  osobitného určenia .  Nie je  pravda,  že  sa tam ťažiť  nemôže.  Môže,  ale  iným spôsobom.  Bolo  dohodnuté  na  dozornej  rade, že  74  ha  je  vyhlásených    za  lesy  osobitného  určenia. K nej  sa  vyčlenilo  ďalšie  územie,  čo  je  zväčšenie  o viac ako  100  %.   V súčasnosti  máme  cca  170 až 180 ha  lesov  osobitného  určenia.   Dodal, že  všetky  výchovné   zásahy  sme   povinný  robiť  zo  zákona.

JUDr.  Endrődyová  - opýtala  sa,  či   územie  od  kúpeľov  po  Koháryho  dolinu  je  považované  za  lesy  osobitného  určenia ?

Melicher-  územie  od  kúpeľov  po  Koháryho  dolinu  nie  sú  lesy  osobitného  určenia

Primátorka  -  rešpektujeme  názor  občanov ,  ale  musíme  rešpektovať  aj  zákon, ktorý  hovorí  ako sa  máme  správať  k mestským  lesom.  Ak  niekto  povie , že  chce  konkrétny úsek  na  lesy  osobitného  o určenia, mesto  sa  musí  k tomu postaviť  odborne,  či  tento  úsek je práve  ten, ktorý  by  mohol  byť  lesom osobitného  určenia.

JUDr.  Endrődyová -  navrhuje komunikovať  s občanmi, resp.  cez  mestské  noviny    občanom  vysvetliť   riešenie  tejto  petície

Mgr. Baculík -  to  je téma, ktorá   hýbe  celým Slovenskom.  Je  treba  rozlišovať  mestské  lesy,  štátne  lesy  a súkromné.  Ako občan  mesta denne  navštevuje  mestské  lesy.  Vyslovil pochvalu  konateľovi  mestských  lesov

 

 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka