Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2008

Zasadanie zo dňa 23.9.2008

V Lučenci 18.9.2008
Číslo: 4734/2008 

 

Pozvánka
V zmysle ustanovenia § 12 odst.1 a § 13 odst. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktorá sa uskutoční
23.9.2008 (utorok) o 14.00 hod
vo veľkej sále v budove obvodného úradu na Námestí republiky č. 26

Program:
1/ Otvorenie
2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3/ Návrh na zmenu uznesenia č. 181/2008 zo dňa 26.8.2008, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schválilo „Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v zmysle výzvy Operačný program Životné prostredie – odpadové hospodárstvo a schválenie zmluvy: Technické poradenstvo pri implementácii technológie pre projekt Lučenec – kompostáreň BRO“
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta
4/ Návrh na zmenu uznesenia č. 12/2008, bod 3/, zo dňa 26.2.2008, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schválilo „Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami výzvy MVRR SR“.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta
5/ Záver

Ing. Milan Marko
Primátor mesta Lučenec

Uznesenia

Súpis uznesení z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci

23.09.2008


UZNESENIE Č. 190/2008
Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Mgr. Jána Brezňana a Mgr. Pétera Csúsza
A.2. Za overovateľov zápisnice: MUDr. Zahera Mahmouda a Mgr. Pavla Baculíka

UZNESENIE Č. 191/2008
Návrh na zmenu uznesenia č. 181/2008 zo dňa 26.8.2008, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schválilo „Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v zmysle výzvy Operačný program Životné prostredie – odpadové hospodárstvo a schválenie zmluvy: Technické poradenstvo pri implementácii technológie pre projekt Lučenec – kompostáreň BRO“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e zmenu uznesenia č. 181/2008 zo dňa 26.8.2008
s p o l u f i n a n c o v a n i e p r o j e k t u
- Názov projektu: „Kompostáreň biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)“
- Výška celkových výdavkov na projekt: 64 869 004,19,-Sk (vrátane DPH)
- Výška spolufinancovania projektu žiadateľom: 3 243 451,19,-Sk (5%)
- Spôsob financovania projektu: z vlastných finančných prostriedkov
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín 31.12.2008

UZNESENIE Č. 192/2008
Návrh na zmenu uznesenia č. 12/2008, bod 3/, zo dňa 26.2.2008, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schválilo „Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami výzvy MVRR SR“.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e zmenu uznesenia č. 12/2008, bod 3/, zo dňa 26.2.2008 nasledovne:
a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Regionálny operačný program, Opatrenia 1.1 - Infraštruktúra
vzdelávania na realizáciu projektu : „Dominanta historického centra v novom šate - obnova okien a fasády na budove Základnej školy Námestie Kubínyiho 42/6“,
ktorý je realizovaný pre Základnú školu s materskou školou Námestie Kubínyiho 42/ 6, Lučenec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec a strednodobými prioritami obce.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c/ Financovanie projektu vo výške 5 % / 1 079 984,15,- Sk / z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 21 599 682,65,- Sk vrátane DPH.
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: 31.12.2008

Ing. Milan Marko, v.r.
Primátor mesta
Zostavovatelia uznesenia z mimoriadnej schôdze MsZ v Lučenci:
Mgr. Ján Brezňan, Mgr. Péter Csúsz
Zapísala: Ľubica Hanová, 24.09.2008

Hlasovanie - najprv ho uložte, rospakujte a spustite index.xml

Prezenčná listina
z mimoriadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konanej dňa 23. septembra 2008

Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór
Pslanci MsZ: Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Ján
Brezňan, MUDr. Peter Brunčák, Ján Bystriansky, Mgr. Péter Csúsz, Pavol Filčík, Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, MUDr., Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky, Ing. arch. Anna Václavíková, Norbert Krišta, MUDr. Zsolt Mihalovics, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná,

Vedúci oddelení MsÚ: Ing. Mária Móricová , Ing. Želmíra Kolimárová, Ing.arch.Vladímír Ragan, RNDr. Pavol Cífer, Mgr. Mária Šagátová

Spoločnosti Mesta Lučenec:
Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstv. SPOOL a.s.

Ospravedlnení:
Balážová Eva, Ing. Ph.D - Zástupkyňa primátora mesta
JUDr. Dušan Ilčík - Prednosta MsÚ
Ladislav Drobný, JUDr. Pavol Krokoš, Ing. Miroslav Drobný


Číslo spisu: 4734/2008

Zápisnica z mimoriadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
Termín konania: 23.09.2008
Miesto konania: zasadačka Obvodného úradu v Lučenci
Riadiaci schôdze: primátor mesta Lučenec


Program schôdze:
1. Otvorenie

2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

3. Návrh na zmenu uznesenia č. 181/2008 zo dňa 26.8.2008, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schválilo „Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v zmysle výzvy Operačný program Životné prostredie – odpadové hospodárstvo a schválenie zmluvy: Technické poradenstvo pri implementácii technológie pre projekt Lučenec – kompostáreň BRO“
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta

4. Návrh na zmenu uznesenia č. 12/2008, bod 3/, zo dňa 26.2.2008, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schválilo „Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami výzvy MVRR SR“.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta

5. Záver

Priebeh rokovania:
1/ Otvorenie
- mimoriadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci otvoril a viedol primátor mesta:
„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Dovoľte mi, aby som Vás privítal na mimoriadnej schôdzi Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, pracovníkov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem schôdzu za uznášaniaschopnú.
Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Ing. Eva Balážová, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Drobný, Ladislav Drobný a JUDr. Pavol Krokoš

Dámy a páni, vážení prítomní, dnešné zasadnutie som zvolal, kvôli zmene v projektoch, ktoré sme vypracovali na základe výzvy ministerstva životného prostredia - odpadové hospodárstvo a výzvy ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja - Infraštruktúra vzdelávanie. Projekt na kompostáreň biologicky rozložiteľného odpadu sme schválili na poslednom zasadnutí a projekty na konkrétne základné školy vrátane spolufinancovania ešte vo februári. Dnes ide o zmenu uznesenia v časti spolufinancovanie. Vzhľadom k tomu, že sa navýšili sumy, je potrebné zvýšiť aj spolufinancovanie mesta.“
- k programu zasadnutia nemal nikto pripomienky a pán primátor dal zaň hlasovať:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Návrh na zmenu uznesenia č. 181/2008 zo dňa 26.8.2008, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schválilo „Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v zmysle výzvy Operačný program Životné prostredie – odpadové hospodárstvo a schválenie zmluvy: Technické poradenstvo pri implementácii technológie pre projekt Lučenec – kompostáreň BRO“
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta
4. Návrh na zmenu uznesenia č. 12/2008, bod 3/, zo dňa 26.2.2008, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schválilo „Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami výzvy MVRR SR“.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta
5. Záver
Hlasovanie č. 1. o programe:
Výsledok hlasovania: za 18, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0


2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
pán primátor: „Dámy a páni, pristúpime k schváleniu overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.“
- na základe návrhov z pléna dal pán primátor hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e :
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Mgr. Jána Brezňana a Mgr. Pétera Csúsza
A.2. Za overovateľov zápisnice: MUDr. Zahera Mahmouda a Mgr. Pavla Baculíka
Hlasovanie č. 2.:
Výsledok hlasovania: za 18, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0


3/ Návrh na zmenu uznesenia č. 181/2008 zo dňa 26.8.2008, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schválilo „Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v zmysle výzvy Operačný program Životné prostredie – odpadové hospodárstvo a schválenie zmluvy: Technické poradenstvo pri implementácii technológie pre projekt Lučenec – kompostáreň BRO“
p. primátor: „Dámy a páni, projekt kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu sme prerokovali na poslednom zasadnutí, nebudem sa preto podrobnejšie vracať k jeho podstate. Dnešné zasadnutie som zvolal kvôli tomu, že sa zmenil rozpočet týkajúci sa technológie, rozpočet na stavbu zostáva nezmenený. Celkový rozpočet je po úprave vyčíslený vo výške 64 869 004,19 Sk vrátane DPH. Výška spolufinancovanie bude teda 3 243 451,19 Sk. Rozdiel oproti pôvodnému spolufinancovaniu je 503 451 Sk. Otváram rozpravu.“
– do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e zmenu uznesenia č. 181/2008 zo dňa 26.8.2008
s p o l u f i n a n c o v a n i e p r o j e k t u
- Názov projektu: „Kompostáreň biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)“
- Výška celkových výdavkov na projekt: 64 869 004,19,-Sk (vrátane DPH)
- Výška spolufinancovania projektu žiadateľom: 3 243 451,19,-Sk (5%)
- Spôsob financovania projektu: z vlastných finančných prostriedkov
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín 31.12.2008
Hlasovanie č. 3.:
Výsledok hlasovania: za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0


4/Návrh na zmenu uznesenia č. 12/2008, bod 3/, zo dňa 26.2.2008, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schválilo „Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami výzvy MVRR SR“.
p. primátor: „Vážené dámy a páni, ako som hovoril v úvode dnešného zasadnutia, zvolal som mimoriadne zasadnutie kvôli zmenám v žiadosti, ktorú sme predložili na základe výzvy ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja v rámci regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu projektov troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Jedná sa o projekt „Dominanta historického centra v novom šate – obnova okien a fasády na budove Základnej školy Kubínyiho námestie 42/6 Lučenec“. Aj v tomto bode sa mení spolufinancovanie a to z dôvodu zmeny projektu, do ktorého sme zahrnuli ďalšie rekonštrukčné práce, najmä rekonštrukciu strechy. Výška spolufinancovania po navýšení predstavuje sumu 1 079 984,15 Sk. Dámy a páni, otváram rozpravu.“
– do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e zmenu uznesenia č. 12/2008, bod 3/, zo dňa 26.2.2008 nasledovne:
a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Regionálny operačný program, Opatrenia 1.1 - Infraštruktúra
vzdelávania na realizáciu projektu : „Dominanta historického centra v novom šate - obnova okien a fasády na budove Základnej školy Námestie Kubínyiho 42/6“,
ktorý je realizovaný pre Základnú školu s materskou školou Námestie Kubínyiho 42/ 6, Lučenec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec a strednodobými prioritami obce.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c/ Financovanie projektu vo výške 5 % / 1 079 984,15,- Sk / z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 21 599 682,65,- Sk vrátane DPH.
Zodpovedný: prednosta MÚ
Termín: 31.12.2008
Hlasovanie č. 4.:
Výsledok hlasovania: za 18, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0


5. Záver
Pán primátor poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Ing. Milan Marko,v.r.

primátor mesta

Ing. Želmíra Kolimárová
zastupujúca prednosta MU

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Zaher Mahmoud
Mgr. Pavol Baculík

24.09.2008, zapísala:
Ľubica Hanová

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka