Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2008

Zasadanie zo dňa 4.11.2008

Pozvánka


V Lučenci 30.10.2008
Číslo: 5427/2008

P o z v á n k a

Na základe žiadosti desiatich poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci v zmysle ustanovenia § 12 odst.1 a § 13 odst. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam mimoriadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktorá sa uskutoční 4.11.2008 (utorok) o 13.30 hod
vo veľkej sále v budove obvodného úradu na Námestí republiky č. 26

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Zvýšenie základného imania Thermalpark spol. s.r.o. spoločníkom Mestom Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
4. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku MÚ
5. Záver


Ing. Milan Marko
Primátor mesta Lučenec


Poznámka:
Materiál k bodu 3 si prosím prineste z materiálov z posledného zasadnutia MsZ.

Uznesenia


Súpis uznesení Mestského zastupiteľstva v Lučenci Číslo: 5427/2008
z mimoriadnej schôdze
Konanej dňa: 04.11.2008

UZNESENIE Č. 245/2008
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Ing. Pavla Balážika a Jána Jackuliaka
A.2. Za overovateľov zápisnice: Jána Bystrianskeho a Pétera Csúsza

UZNESENIE Č. 246/2008
K bodu programu: Zvýšenie základného imania Thermalpark spol. s.r.o.
spoločníkom Mestom Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Zvýšenie základného imania Thermalpark spol. s.r.o. spoločníkom Mestom Lučenec v čiastke 6 052 800,- Sk, so splatením v roku 2008 vo výške 2 000 000,- Sk a rozdiel v I. polroku 2009.
A.2. Zníženie kapitálových výdavkov na odd. 06.6.0 pol. 711 Výkup pozemkov vo výške 2 000 000,- Sk a zároveň zvýšenie výdavkov na odd. 01.1.2 pol. 814 – Účasť na majetku
o 2 000 000,- Sk.
Zodpovedný: prednosta MÚ

UZNESENIE Č. 247/2008
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1. Dalkia Lučenec a.s., Ulica partizánska č. 1/1990, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
zmenu Uznesenia č. 227/2008 z 12. riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci konanej 21.10.2008 nasledovne:
A.1. prenájom pozemku, parc. CKN č. 310/11 vo výmere 205,40 m2, ktorý bude slúžiť ako prístavba pre kotol na biomasu, zvyšok uvedeného pozemku vo výmere 256,60 m2 ako aj pozemok, parc. CKN č. 309/14 vo výmere 57 m2 a parc. CKN č. 346/115 vo výmere 508 m2 budú slúžiť ako skládka drevnej štiepky pre DALKIU Lučenec a.s., Partizánska ulica 1/1990, Lučenec na dobu nájmu 5 rokov za cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, s následným odkúpením (v prípade poskytnutia nenávratného príspevku z fondov EÚ) a s podmienkou zabezpečenia náhradnej prístupovej komunikácie mimo účelových komunikácií v obytnom súbore.
A.2. zrušenie správy pozemku, parc. CKN č. 309/14 ost.pl., vo výmere 57 m2 ZŠ s MŠ Kubínyiho námestie č.6, Lučenec v prípade poskytnutia nenávratného príspevku z
fondov EÚ
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy

UZNESENIE Č. 248/2008
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
2. Podmienky výberového konania na odpredaj časti Námestia republiky z majetku Mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 predložené podmienky výberového konania na odpredaj časti Námestia republiky z majetku Mesta Lučenec s termínom predloženia ponúk do 31.12.2008 s pripomienkami Mgr. Pétera Csúsza:
1. V doplňujúcich záväzných zásadách výberového konania tretiu odrážku doplniť nasledovne:
- „po vyhodnotení ponúk Mestským zastupiteľstvom v Lučenci, bude úspešný uchádzač vyzvaný na podpis kúpno-predajnej zmluvy (zmluvy o budúcej zmluve), ostatným uchádzačom bude oznámené, že ich ponuka nebola úspešná“
2. V doplňujúcich záväzných zásadách výberového konania doplniť novú odrážku
v nasledovnom znením:
- „po posúdení splnenia podmienok výberového konania budú všetci uchádzači vyzvaní na verejnú prezentáciu svojich návrhov“
Zodpovedný : prednosta MÚ, výberová komisia
Termín : 31.12.2008

Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec

Zostavovatelia uznesenia z mimoriadnej schôdze MsZ v Lučenci: Ing. Pavol Balážik, Ján Jackuliak

Zapísala: Ľubica Hanová, 7.11.2008

Hlasovanie - najprv ho uložte a potom spustite index.xml

Prezenčná listina

Prezenčná listina
z mimoriadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konanej dňa 04. novembra 2008

Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Ilčík - Prednosta MsÚ
Pslanci MsZ: Ing. Balážová Eva, Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, MUDr. Peter Brunčák, Ján Bystriansky, Mgr. Péter Csúsz, Ladislav Drobný, Pavol Filčík, Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr., Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Zsolt Mihalovics, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková

Vedúci oddelení MsÚ: Ing. Mária Móricová , Ing. Želmíra Kolimárová, Ing.arch.Vladímír Ragan, RNDr. Pavol Cífer, Mgr. Mária Šagátová

Ospravedlnený: Ladislav Drobný
Neprítomní: Ing. Miroslav Drobný, Ing. arch. Anna Václavíková

Pozvaní:
Ing. Ľudmila Hofmanová – za Dalkia, a.s. Lučenec
Vladimír Červenák – za Thermalpark, s.r.o

Zápisnica


Číslo spisu: 5427/2008
Zápisnica z mimoriadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
Termín konania: 04.11.2008
Miesto konania: zasadačka Obvodného úradu v Lučenci
Riadiaci schôdze: primátor mesta Lučenec

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Zvýšenie základného imania Thermalpark spol. s.r.o. spoločníkom Mestom Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
4. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku MÚ
5. Záver
Priebeh rokovania:
1/ Otvorenie
- mimoriadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci otvoril a viedol primátor mesta:
„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Dovoľte mi, aby som Vás privítal na mimoriadnej schôdzi Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, pracovníkov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení
vyhlasujem schôdzu za uznášaniaschopnú.
Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Ladislav Drobný.
Dnešné zasadnutie som zvolal na základe žiadosti desiatich poslancov, ktorí v zmysle § 12 odst.1 zákona o obecnom zriadení požiadali o zvolanie mimoriadnej schôdze zastupiteľstva s cieľom prerokovať vzhľadom na nové skutočnosti body, ktoré boli z posledného riadneho zasadnutia stiahnuté. Jedná sa o návrh na „Zvýšenie základného imania spoločnosti Thermalpark“. Dôvodom na opätovné zaradenie do programu zastupiteľstva sú potvrdené informácie o tom, že táto spoločnosť získala podporu z eurofondov vo výške 198 miliónov korún. Ďalším bodom programu bude nakladanie s majetkom mesta, v rámci ktorého vám predkladám doplnený materiál týkajúci sa podmienok odpredaja Námestia republiky, konkrétne o geometrické zameranie. Operatívne som zaradil do programu aj žiadosť spoločnosti DALKIA, ktorá doplnila pôvodnú žiadosť o prenájom pozemku. Tento má slúžiť na prístavbu pre kotol na biomasu. Vážené poslankyne a vážení poslanci, má niekto k programu pripomienky?“

MUDr. Balco – opýtal sa, prečo je súčasťou programu mimoriadneho zastupiteľstva bod „Podmienky výberového konania na odpredaj časti námestia“, keď na poslednom zastupiteľstve bolo prijaté uznesenie, ktoré ukončilo rokovanie k tomuto bodu a malo byť iniciované stretnutie všetkých poslancov mimo zasadnutia mestského zastupiteľstva.

hlavný kontrolór – poslanecký návrh Ing. Uličnej bol v znení: stiahnuť bod z rokovania a iniciovať stretnutie poslancov mimo zastupiteľstva. Pán primátor pri hlasovaní za jej návrh povedal len návrh na stiahnutie predmetného bodu z programu rokovania mestského zastupiteľstva (dôkazom je zvukový záznam) a toto uznesenie je v takomto znení platné. Voči návrhu uznesenia, ktoré primátor predniesol, neboli vznesené žiadne pripomienky. Toto uznesenie je teda platné v znení v akom ho predniesol primátor mesta. Rovnako je platné uznesenie, ktorého navrhovateľom bol Ing. Kalinský, o zmene veľkosti rozlohy odpredávanej časti námestia.

Ing. Uličná – opýtala sa, či má primátor právo meniť formuláciu poslaneckého návrhu
hlavný kontrolór – odpovedal, že ak primátor mesta prečítal poslanecký návrh nesprávne, mala byť voči tomu ihneď vznesená pripomienka

primátor mesta – konštatoval, že nemôže zvolávať neverejné zastupiteľstvo k otázke námestia, pretože na to nie je dôvod. Podľa rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lučenci je možné zvolať v takomto prípade mimoriadne zastupiteľstvo, čo sa aj stalo.

hlavný kontrolór – doplnil, že stretnutie mimo zasadnutia mestského zastupiteľstva by bolo len dobrovoľné a výsledkom by nemohlo byť žiadne uznesenie

Mgr. Baculík – rovnako vyslovil názor, že nie je dôvod zvolávať tajné zasadnutie mestského zastupiteľstva alebo neverejné stretnutie poslancov k otázke riešenia Námestia republiky

Mgr. Csúsz – z dôvodu, aby sa neopakovala podobná situácia navrhol, aby uznesenia pred hlasovaním čítali zostavovatelia uznesení; s týmto návrhom súhlasil MUDr. Balco
- do rozpravy sa ďalej nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Zvýšenie základného imania Thermalpark spol. s.r.o. spoločníkom Mestom Lučenec
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
4. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku MÚ
5. Záver
Hlasovanie č. 1. za program zasadnutia: za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 1

2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Primátor mesta navrhol za zostavovateľov uznesenia Ing. Pavla Balážika a Jána Jackuliaka. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ján Bystriansky a Mgr. Péter Csúsz
- primátor mesta dal hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Ing. Pavla Balážika a Jána Jackuliaka
A.2. Za overovateľov zápisnice: Jána Bystrianskeho a Pétera Csúsza
Hlasovanie č. 2.: za 18, proti 0, zdržalo sa 3, nehlasovali 0

3/ Zvýšenie základného imania Thermalpark spol. s.r.o. spoločníkom Mestom Lučenec
p. primátor: „Vážené dámy, vážení páni, mesto Lučenec vstúpilo do projektu Novolandia spoločne s 1. Geotermálnou spoločnosťou a obcou Rapovce. Chcel by som podčiarknuť význam tohto projektu pre naše mesto a celý región. Dnes je jeho naplnenie veľmi reálne a bolo by veľkou chybou, ak by sme ostali bokom. Spoločník sa na nás obrátil s požiadavkou o navýšenie základného imania a to z dôvodu možnosti čerpania úverových zdrojov. Jedná sa o sumu 6 052 800,- Sk, pričom v roku 2008 by sme zaplatili 2 000 000,- Sk a rozdiel v I. polroku 2009. Ešte raz zdôrazňujem reálnosť tohto projektu, informácia o tom, že táto spoločnosť získala podporu z eurofondov vo výške 198 miliónov korún je potvrdená. Snáď nemusím pripomínať, že najväčším rizikom pre mesto bolo investovať do vrtu. Som veľmi rád, že tie peniaze neboli vyhodené nadarmo. S plnou vážnosťou vás chcem požiadať o podporu na schválenie predloženého návrhu.“
Rozprava:
MUDr. Brunčák – navrhol dať slovo pozvaným konateľom spoločnosti Thermalpark, s.r.o. a požiadal ich o vysvetlenie:
1. prečo je nutné navyšovať základné imanie spoločnosti
2. ako prebiehajú rokovania s bankami v súčasnosti v súvislosti s finančnou krízou vo svete

- pán primátor dal hlasovať za návrh MUDr. Brunčáka, dať možnosť vystúpiť konateľom spoločnosti Thermalpak, s.r.o.
Hlasovanie č. 3.: za 20, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 1
pán Červenák – poďakoval, že Mesto Lučenec v roku 2005 podporilo vznik spoločnosti Thermalpark, s.r.o. Uskutočnený geotermálny vrt prebehol úspešne, geotermálna voda má 38°C. Spoločnosť Thermalpark získala súhlas Ministerstva životného prostredia SR na využívanie geotermálnych vôd. Zo strany vlády je podpora na rozvoj cestovného ruchu v strede južného Slovenska a teda aj na výstavbu Novolandie Lučenec.
Spoločnosť musí doložiť spolufinancovanie v hodnote 360 miliónov Sk. Má možnosť čerpať úverové zdroje, o ktorých rokuje s troma bankmi. Ide zatiaľ o indikatívnu ponuku, ktorá sa musí zmeniť na reálny úver. Podmienkou bánk je navýšenie vlastných zdrojov na 50%. Celkové navýšenie je o 31 040 000,-Sk na hodnotu 50 miliónov Sk. Mesto Lučenec by sa na uvedenej čiastke malo podieľať sumou 6 052 800,-Sk.
Jednanie s bankami sa po začatí svetovej krízy trochu skomplikovalo, čoho výsledkom je aj požiadavka na navýšenie vlastných zdrojov z 1/3 na 50%. Banky však reagujú pozitívne a verí, že všetko prebehne úspešne.
- na návrh poslaneckého klubu Novohrad 1 vyhlásil primátor mesta 5-minútovú prestávku
MUDr. Pelč – opýtal sa, aké riziko podstupuje Mesto Lučenec v prípade, že spoločnosť Thermalpark skrachuje
- pán primátor informoval, že Thermalpark je s.r.o. a teda Mesto Lučenec ručí len svojim vkladom
pán Červenák – odpovedal, že Mesto Lučenec nepreberá zodpovednosti voči tretím osobám; ručí len svojim %-tom
- do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Zvýšenie základného imania Thermalpark spol. s.r.o. spoločníkom Mestom Lučenec v čiastke 6 052 800,- Sk, so splatením v roku 2008 vo výške 2 000 000,- Sk a rozdiel v I. polroku 2009.
A.2. Zníženie kapitálových výdavkov na odd. 06.6.0 pol. 711 Výkup pozemkov vo výške 2 000 000,- Sk a zároveň zvýšenie výdavkov na odd. 01.1.2 pol. 814 – Účasť na majetku o 2 000 000,- Sk.
Hlasovanie č. 4.: za 20, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasovali 0

4/ Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1. Dalkia Lučenec a.s., Ulica partizánska č. 1/1990, Lučenec
Ing. Alexa – vysvetlil potrebu zmeny uznesenia č. 227/2008 z posledného zastupiteľstva: spoločnosť Dalkia ,a.s. doplnila svoju pôvodnú žiadosť o prenájom pozemku o parcelu 310/11, ktorý bude slúžiť ako prístavba na biomasu. Zvyšné pozemky budú slúžiť na skládku drevnej štiepky.
JUDr. Krokoš – upozornil, že v uznesení nie je cena, za akú sa budú pozemky prenajímať a opýtal sa na vplyv kotolne na životné prostredie, keďže kotolňa bude umiestnená v obytnej zóne
MUDr. Brunčák – podotkol, že citácie zákonov v Odbornom posudku vo veciach ochrany ovzdušia sú staršie ako päť rokov
Ing. Alexa – odpovedal, že cena prenajímaných pozemkov je v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec (247,-Sk/m2/rok) a na otázku vplyvu kotolne na životné prostredie odpovedal, že Odborný posudok vo veciach ochrany ovzdušia odporúča povolenie stavby, nakoľko spĺňa všetky parametre ochrany znečisťovania ovzdušia a technológia spaľovania má nízke parametre.
- do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za nasledovné uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
zmenu Uznesenia č. 227/2008 z 12. riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci konanej 21.10.2008 nasledovne:
A.1. prenájom pozemku, parc. CKN č. 310/11 vo výmere 205,40 m2, ktorý bude slúžiť ako prístavba pre kotol na biomasu, zvyšok uvedeného pozemku vo výmere 256,60 m2 ako aj pozemok, parc. CKN č. 309/14 vo výmere 57 m2 a parc. CKN č. 346/115 vo výmere 508 m2 budú slúžiť ako skládka drevnej štiepky pre DALKIU Lučenec a.s., Partizánska ulica 1/1990, Lučenec na dobu nájmu 5 rokov za cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, s následným odkúpením (v prípade poskytnutia nenávratného príspevku z fondov EÚ) a s podmienkou zabezpečenia náhradnej prístupovej komunikácie mimo účelových komunikácií v obytnom súbore.
A.2. zrušenie správy pozemku, parc. CKN č. 309/14 ost.pl., vo výmere 57 m2 ZŠ s MŠ Kubínyiho námestie č.6, Lučenec v prípade poskytnutia nenávratného príspevku z
fondov EÚ
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy
Hlasovanie č. 5.: za 16, proti 0, zdržalo sa 5, nehlasovali 0

2. Podmienky výberového konania na odpredaj časti Námestia republiky z majetku Mesta Lučenec
pán Jackuliak – pripomenul uznesenie MsZ zo 7.12.2008, ktoré hovorilo o odpredaji veľkej časti námestia, ktoré bolo zastavené petíciou. Aktuálne je ponúkaná na odpredaj časť námestia v rozlohe 8 500m2, kde vznikne moderné centrum a zo získaných financií za odpredaj bude revitalizovaná zvyšná časť námestia.
Mgr. Csúsz – navrhol doplniť podmienky výberového konania na odpredaj časti Námestia republiky z majetku Mesta Lučenec nasledovne:
1. V doplňujúcich záväzných zásadách výberového konania tretiu odrážku doplniť nasledovne:
- „po vyhodnotení ponúk Mestským zastupiteľstvom v Lučenci, bude úspešný uchádzač vyzvaný na podpis kúpno-predajnej zmluvy (zmluvy o budúcej zmluve), ostatným uchádzačom bude oznámené, že ich ponuka nebola úspešná“
2. V doplňujúcich záväzných zásadách výberového konania doplniť novú odrážku
3. znížiť minimálnu kúpnu cenu na 4 000,-Sk/m2
Ing. Alexa – konštatoval, že pôvodná navrhovaná cena vychádzala z ohodnotenia pozemku súdnym znalcom; na základe tejto informácie stihol Mgr. Csúsz návrh č.3. na zníženie minimálnej kúpnej ceny
MUDr. Mičko – navrhol ukončiť rokovanie k tomuto bodu a dať hlasovať za podmienky výberového konania s pripomienkami Mgr. Csúsza
pán primátor – navrhol termín – 31.12.2008 do ktorého majú byť predložené ponuky prípadných záujemcov
pani viceprimátorka – mala faktickú poznámku. Vyjadrila názor, že námestie by malo poslancov mestského zastupiteľstva spájať a súhlasila s pripomienkami Mgr. Csúsza

Pán primátor dal hlasovať o poslaneckom návrhu MUDr. Mička za ukončenie diskusie k bodu programu 4. 2. Podmienky výberového konania na odpredaj časti Námestia republiky z majetku Mesta Lučenec
Výsledok hlasovania č. 6.: za 15, proti 6, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0

Primátor mesta dal hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 predložené podmienky výberového konania na odpredaj časti Námestia republiky z majetku Mesta Lučenec s termínom predloženia ponúk do 31.12.2008 s pripomienkami Mgr. Pétera Csúsza:
1. V doplňujúcich záväzných zásadách výberového konania tretiu odrážku doplniť nasledovne:
- „po vyhodnotení ponúk Mestským zastupiteľstvom v Lučenci, bude úspešný uchádzač vyzvaný na podpis kúpno-predajnej zmluvy (zmluvy o budúcej zmluve), ostatným uchádzačom bude oznámené, že ich ponuka nebola úspešná“
2. V doplňujúcich záväzných zásadách výberového konania doplniť novú odrážku
v nasledovnom znením:
- „po posúdení splnenia podmienok výberového konania budú všetci uchádzači vyzvaní na verejnú prezentáciu svojich návrhov“
Zodpovedný : prednosta MÚ, výberová komisia
Termín : 31.12.2008
Výsledok hlasovania č. 7.: za 16, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasovalo 1

5. Záver
Pán primátor poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.


Ing. Milan Marko, primátor mesta
JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MU

Overovatelia zápisnice: Ján Bystriansky, Péter Csúsz 

Zapísala: Ľubica Hanová
V Lučenci, 07.11.2008

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka