Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2009

Zasadanie zo dňa 24.2.2009

 

 

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 14. riadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktorá sa uskutoční
24.2.2009 (utorok) o 13.30 hod
vo veľkej sále v budove obvodného úradu na Námestí republiky č. 26

 

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s Lučenec, týkajúce sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o:
1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v záhradníctve
2. Čistenie a upratovacie služby
Predkladateľ: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s. SPOOL Spracovateľ: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s. SPOOL
5. Návrh na schválenie Trhového poriadku Mestskej tržnice v Lučenci.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Pavol Jonáš, konateľ MsT Lučenec s r.o.
6. Návrh na schválenie „Internej normy mesta Lučenec – Sadzobník na úhradu nákladov za úkony vykonávané Mestom Lučenec“.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: JUDr. Alžbeta Šulyoková, právnik MsÚ
7. Návrh volieb prísediacich Krajského súdu v Banskej Bystrici
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
8. Zriadenie názvoslovnej komisie ako dočasnej komisie MsZ v Lučenci- návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
9. Informatívna správa o príprave voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 21.03.2009
Predkladateľ: JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
10. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2008
Predkladateľ: Ing. Milan Marko , primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
11. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
12. Správa o činnosti orgánov Mesta Lučenec za rok 2008 a Mestského úradu v Lučenci za obdobie 2007-2008.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovatelia: Mgr. Mária Šagátová, vedúca kancelária primátora mesta
JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ
13. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2008
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
14. Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za II. polrok 2008.
Predkladateľ: JUDr. Milan Pješčak, náčelník MsP Lučenec
Spracovateľ: JUDr. Milan Pješčak, náčelník MsP Lučenec
15. Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za II. polrok 2008.
Predkladateľ: JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, vedúci oddelenia stavebného poriadku
16. Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2008
Predkladateľ: JUDr. Dušan Ilčík, predseda ZPOZ
Spracovateľ: Bc. Renáta Libiaková Peržeľová, tajomníčka ZPOZ
17. Návrhy, podnety, interpelácie poslancov
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver

Ing. Milan Marko
Primátor mesta

 


Súpis uznesení Mestského zastupiteľstva v Lučenci zo 14.riadnej schôdze konanej dňa: 24.02.2009

UZNESENIE Č. 7/2009
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Jána Jackuliaka, Mgr. Jána Brezňana
A.2. Za overovateľov zápisnice: Mgr. Pétera Csúsza, MUDr. Petra Brunčáka

UZNESENIE Č. 8/2009
Kontrola plnenia uznesení
K bodu programu: Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
Kontrolu plnenia uznesení
B. S c h v a ľ u j e
upresnenie uznesenia č. 254/2008 zo dňa 16.12.2008, ktorým schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Lučenci Rozpočet Mesta Lučenec na rok 2009 v súvislosti s predložením
žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v meste Lučenec“ nasledovne:
Kapitálové výdavky
04.4.3 – 717 – obstaranie investícií
a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lučenec“, ktorý je realizovaný
Mestom Lučenec
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) Financovanie projektu vo výške 5 % - 6 875,89 € z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 137 517,75 €

UZNESENIE Č. 9/2009
K bodu programu: Návrh na schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s.Lučenec, týkajúce sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o:
1.poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v záhradníctve
2.čistenie a upratovacie služby
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
Zmenu Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec, týkajúcu sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec a.s., o :
1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v záhradníctve
2. čistenie a upratovacie služby
B. p o v e r u j e
primátora mesta Lučenec vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia a.s. SPOOL Lučenec, vykonaním ďalších krokov nadväzujúcich na uvedenú zmenu Stanov akciovej spoločnosti

UZNESENIE Č. 10/2009
K bodu programu: Návrh na schválenie Trhového poriadku Mestskej tržnice v Lučenci
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec Trhový poriadok Mestskej tržnice s.r.o. Lučenec s pripomienkou prepočítať výšky pokút v článku 10 na €.


UZNESENIE Č. 11/2009
K bodu programu: Sadzobník na úhradu nákladov za úkony vykonávané Mestom Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
Internú normu mesta Lučenec „Sadzobník na úhradu nákladov za úkony vykonávané Mestom Lučenec“

UZNESENIE Č. 12/2009
K bodu programu: Návrh volieb prísediacich Krajského súdu v Banskej Bystrici
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. v o l í
za prísediaceho Krajského súdu v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2009-2013
Tibora Vámoša, Haličská cesta 43, Lučenec.

UZNESENIE Č. 13/2009
K bodu programu: Zriadenie názvoslovnej komisie ako dočasnej komisie MsZ v Lučenci – návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. z r i a ď u j e
Názvoslovnú komisiu ako dočasnú komisiu MsZ v Lučenci v zložení:
1. Mgr. Ján Brezňan
2. Ing. Elena Uličná
3. MUDr. Rudolf Slivka
4. Mgr. Ján Šufliarsky
5. Mgr. Alžbeta Lukačovičová – tajomníčka komisie
B. u k l a d á
Komisii pri premenovávaní postupovať v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Lučenec č.5/2004, ktoré určuje spôsob určovania názvu ulíc, na základe podnetu obyvateľov mesta.

UZNESENIE Č. 14/2009
K bodu programu: Informatívna správa o príprave voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 21.03.2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Informatívnu správu o príprave voľby prezidenta SR dňa 21.marca 2009

UZNESENIE Č. 15/2009
K bodu programu: Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Informatívnu správu o stave pohľadávok , záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2008 bez pripomienok.

UZNESENIE Č. 16/2009
K bodu programu:
Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1. REDOX s.r.o., A.S.Jegorova č. 2, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemkov v k.ú. Opatová, časť z parc. CKN č. 20/1 a CKN č. 26/1 vo výmere cca 180 m2 pre REDOX s.r.o., A.S.Jegorova č. 2, Lučenec.

UZNESENIE Č. 17/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
2. Telek Jozef, Puškina č. 7, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 1231/2 zast.pl., vo výmere 38 m2, pre Teleka Jozefa, Puškina č. 7, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 17,23 €/m2.

UZNESENIE Č. 18/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
3. Špeciálna základná škola, Zvolenská cesta č. 59, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. EKN č. 3187/2 zast.pl., vo výmere cca 68 m2, ktorý bude upresnený geometrickým plánom pre Špeciálnu základnú školu, Zvolenská cesta č. 59, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti, pre zabezpečenie vjazdu do areálu školy, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 36,15 €/m2.

UZNESENIE Č. 19/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
4a) Ida Mikulíková, Rúbanisko II/70, Lučenec
4b) Barnabáš Husaník a manž. Mária,Malinovského č.8, Lučenec
4c) Alžbeta Farkašová, Malinovského č.9, Lučenec
4d) MUDr. Darina Betinová,Partizánska ul. č.5, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 priamy odpredaj pozemku pod garážou, parc. CKN č. 5024 zast.pl., vo výmere 21 m2, v k.ú. Lučenec pre Idu Mikulíkovú, Rúbanisko II/70, Lučenec, za kúpnu cenu 9,96 € /m2
(300,- Sk/m2) vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník nadstavby na parc. CKN 5024.
A.2 zámenu pozemku, parc. CKN č. 5495 zast.pl., vo výmere 21 m2, v k.ú. Lučenec vo vlastníctve Barnabáša Husaníka a manž. Magdalény, bytom Malinovského č. 8, Lučenec za pozemok, parc. CKN č. 5494 zast.pl., vo výmere 22 m2 vo vlastníctve Mesta Lučenec s povinnosťou doplatiť Mestu Lučenec rozdiel vo výmere 1 m2, za kúpnu cenu
9,96 € /m2 (300,- Sk/m2), vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník nadstavby na parc. CKN č. 5494.
A.3 priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 5495 zast.pl., vo výmere 21 m2, v k.ú. Lučenec pre Farkašovú Alžbetu, Malinovského č. 9, Lučenec, za kúpnu cenu 9,96 € /m2
(300,- Sk/m2) vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník nadstavby na parc. CKN č. 5495.
A.4 priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 5496 zast.pl., vo výmere 22 m2 v k.ú. Lučenec pre MUDr. Darinu Betinovú, Patizánska č. 5,Lučenec, za kúpnu cenu 9,96 € /m22
(300,- Sk/m2) vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník nadstavby na parc. CKN č. 5496.

UZNESENIE Č. 20/2009
K bodu programu:
Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
5. Lendelová Magdaléna, Cintorínska 22, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2964/7 zast.pl., vo výmere 267 m2, pre Lendelovú Magdalénu, Cintorínska 22, Lučenec, za kúpnu cenu 9,96 €/m2
(300,- Sk/m2), vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač, spoluvlastníčka susednej nehnuteľnosti - 6 bytovej jednotky, súp. č. 1192 na parc.č. 2964/2, 2964/5 a 2964/13, s podmienkou vybudovania vstupu mimo areálu mestského cintorína.

UZNESENIE Č. 21/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
6. Berky Ladislav, Cintorínska č. 22, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 2964/6 zast.pl., vo výmere 95 m2 a parc.CKN
č. 2961/11 zast.pl., vo výmere 327 m2, pre Berkyho Ladislava, Cintorínska 22, Lučenec, za kúpnu cenu 9,96 €/m2 (300,- Sk/m2), vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač, spoluvlastník susednej nehnuteľnosti - 6 bytovej jednotky, súp. č. 1192 na parc. č. 2964/2, 2964/5 a 2964/13.


UZNESENIE Č. 22/2009
K bodu programu:
Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
7. Šulek Miroslav, Vajanského č. 30, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 6753/5 zast.pl., vo výmere 932 m2, parc.CKN
č. 6753/6 zast.pl., vo výmere 68 m2, parc. CKN č. 6753/7 zast.pl., vo výmere 410 m2 a
parc. CKN č. 6753/8 zast.pl., vo výmere 674 m2 pre Šuleka Miroslava, Vajanského č. 30, Lučenec, za cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec - 11,32 €/m2 (341,- Sk/m2), vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač - vlastník susednej nehnuteľnosti, s podmienkou vybudovania príjazdovej cesty k záhradkárskej osade na vlastné náklady.

UZNESENIE Č. 23/2009
K bodu programu:
Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
8. Ing. Pavel Hano, Z. Nejedlého č. 1554/6, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- zníženie kúpnej ceny pozemku, parc. CKN č. 1845/3 zast.pl., vo výmere 56 m2 v k.ú. Lučenec z 44,55 €/m2 (1.342,-Sk/m2) bez spätného vyrúbenia nájomného za omeškané obdobie na 22,50 € /m2 (678,-Sk/m2) bez spätného vyrúbenia nájomného za omeškané obdobie pre Ing. Pavla Hana, Z. Nejedlého 1554/6,Lučenec.

UZNESENIE Č. 24/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
9a) Bari Ladislav, Mikovíniho č. 9, Lučenec
9b) Veszelka Attila - G&V style, Markušova pustatina č. 4964,
Lučenec
9c) Mgr. Czako Ivan, Námestie republiky č. 23, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e s c h v a ľ u j e
- odpredaj požadovaných nebytových priestorov na Rúbanisku III/L7 na pozemku, parc. CKN č. 7202/6.

UZNESENIE Č. 25/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
10. Informácia o výberovom konaní na odpredaj 3 stavebných pozemkov v k.ú. Opatová, ulica Tkáčska
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
- informáciu o výsledku výberového konania na odpredaj 3 stavebných pozemkov na ulici Tkáčskej v k. ú. Opatová.

UZNESENIE Č. 26/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
11. Informácia o výberovom konaní na odpredaj pozemku v k.ú.
Opatová, ulica Parašutistov
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
- informáciu o výsledku výberového konania na odpredaj pozemku na ulici Parašutistov v k.ú. Opatová

UZNESENIE Č.27/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
12. Slovenské Investície, podielové družstvo 73, Poľná 1, 984 01 Lučenec ,
Obvodný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica,
ARC 1, s.r.o., Moyzesova 38, 040 01 Košice
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 - prenájom nebytových priestorov, kancelárie č. 6, v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Slovenské Investície, podielové družstvo 73, Poľná 1, 984 01 Lučenec .
A. 2 - prenájom nebytových priestorov, kancelárie č. 424, v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu do 30.9.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Obvodný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica.
A. 3 - prenájom nebytových priestorov, kancelárií č. 17, 19 a 20 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 23,80 €/m2/rok, pre ARC 1, s.r.o., Moyzesova 38, 040 01 Košice.

UZNESENIE Č.28/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
13. Zväz protikomunistického odboja, Obchodná 52, 811 06 Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - prenájom nebytových priestorov, kancelárie č. 21 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2013, pre Zväz protikomunistického odboja, Obchodná 52, 811 06 Bratislava.
A.2 - zníženie ceny nájmu na 0,07 €/m2/rok s odvolaním sa na § 19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s ohľadom na ciele a činnosť zväzu.

UZNESENIE Č.29/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
14. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - prenájom nebytových priestorov, kancelárie č. 531 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2013, pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
A.2 - zníženie ceny nájmu na 0,07 €/m2/rok s odvolaním sa na § 19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec z ohľadom na ciele a činnosť zväzu.

UZNESENIE Č.30/2009
K bodu programu:
Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
15. Slovenský zväz telesne postihnutých, Krajské centrum zast. V. Guttenom , Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - prenájom nebytových priestorov, kancelárie č. 21 a) v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2013, pre Slovenský zväz telesne postihnutých, Krajské centrum zast. V. Guttenom , Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec.
A.2 - zníženie ceny nájmu na 8,30 €/m2/rok s odvolaním sa na § 19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec z ohľadom na ciele a činnosť organizácií.

UZNESENIE Č.31/2009
K bodu programu:
Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
16. REDOX, s.r.o., J. Smreka 9, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom nebytového priestoru, časť priemyselnej haly na Čurgove na dobu 10 rokov t.j do 31.12.2018, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 2,59 €/m2/rok, pre REDOX, s.r.o., J. Smreka 9, 984 01 Lučenec.

UZNESENIE Č. 32/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
17. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom nebytového priestoru, dvoch miestností v budove DK B.S.Timravy v Lučenci na dobu 5 rokov t.j do 31.12.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 26,59 €/m2/rok, pre UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava.

UZNESENIE č. 33/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
18. AGRO CS Slovakia, s.r.o., Nám. Republiky 5, 984 01 Lučenec.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom nebytového priestoru, dvoch miestností v budove DK B.S. Timravy v Lučenci na dobu 5 rokov, t.j do 31.12.2013, za cenu nájmu 33,19 €/m2/rok, pre AGRO CS Slovakia, s.r.o., Nám. Republiky 5, 984 01 Lučenec.

UZNESENIE č. 34/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
19. Ladislav Šándori, Rúbanisko II./30, 984 03 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1
- prenájom nebytových priestorov, miestnosti v budove DK B.S. Timravy v Lučenci na dobu jedného roka t.j. do 31.12.2009, pre Ladislava Šándoriho, Rúbanisko II./30, 984 03 Lučenec.
A.2
- zníženie ceny nájmu na 16,60 €/m2/rok, s tým že cena zahŕňa aj prevádzkové náklady s odvolaním sa na § 19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s ohľadom na činnosť, ktorá sa v prenajatých priestoroch vykonáva.

UZNESENIE č. 35/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
20. OZ pre rozvoj Banskobystrického kraja NÁŠ DOMOV, Nám. republiky 5, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom nebytového priestoru, miestnosti v budove DK B.S.Timravy v Lučenci na dobu 5 rokov, t.j. do 31.12.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 26,59 €/m2/rok, pre OZ pre rozvoj Banskobystrického kraja NÁŠ DOMOV, Nám. republiky 5, 984 01 Lučenec.


UZNESENIE č. 36/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
21. Slovenský skauting, Rázusova 62, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - prenájom nebytových priestorov, miestnosti v budove na ul. Dr. Herza č.3 v Lučenci na dobu piatich rokov, t.j. do 31.12.2013, pre Slovenský skauting, Rázusova 62, 984 01 Lučenec za doterajších podmienok, t.z. za symbolickú cenu nájmu 0,07 €/m2/rok, s odvolaním sa na § 19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s ohľadom na činnosť, ktorá sa v prenajatých priestoroch vykonáva.

UZNESENIE č. 37/2009
K bodu programu:
Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
22. Július Greksa, Rúbanisko III/58, 984 03 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom nebytového priestoru, predajne v budove kina APOLLO v Lučenci na dobu 5 rokov t.j do 31.12.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 22,87 €/m2/rok, pre Júliusa Greksu, Rúbanisko III/58, 984 03 Lučenec.

UZNESENIE č. 39/2009
K bodu programu:
Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
23. Ján Krška, J.A.Komenského 5130/25, 984 01 Lučenec,
Robert Lekeň – Fi Franco, Rúbanisko II/61, 984 03 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - prenájom nebytového priestoru, miestnosti v budove na Rúbanisku III/L7 v Lučenci na dobu 5 rokov t.j do 31.12.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 14,61 €/m2/rok, pre Jána Kršku, J.A.Komenského 5130/25, 984 01 Lučenec.
A.2 - prenájom nebytového priestoru, miestnosti v budove na Rúbanisku III/L7 v Lučenci na dobu 5 rokov t.j do 31.12.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 14,61 €/m2/rok, pre Roberta Lekeňa – Fi Franco, Rúbanisko II/61, 984 03 Lučenec.

UZNESENIE č. 40/2009
K bodu programu:
Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
24. Komunálna poisťovňa, a.s., Horná 25, 974 01 Banská Bystrica
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom steny telocvične v areáli MŠ štvrť M.R. Štefánika v Lučenci na dobu 1 roka, za cenu symbolickú cenu 0,03 €/rok za účelom umiestnenia reklamnej tabule pre Komunálnu poisťovňu, a.s., Horná 25, 974 01 Banská Bystrica.

UZNESENIE č. 41/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
25. Róbert Virág, Ulica továrenská 317/1, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom nebytového priestoru, garáže na ulici M. Bella na parc CKN č.5392 v Lučenci na dobu 5 rokov t.j. do 31.12.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 14,80 €/m2/rok, pre Róberta Virága, Ulica továrenská 317/1, 984 01
Lučenec

UZNESENIE č. 42/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
26. F. SEAL, s.r.o., Ulica nová 2/1357, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - prenájom pozemkov, časť parcely CKN č. 4071/1 v k.ú. Lučenec o výmere 308 m2, za účelom vybudovania parkoviska zo zámkovej dlažby, na dobu nájmu 10 rokov t.j. do 31.12.2018, pre F. SEAL, s.r.o., Ulica nová 2/1357, 984 01 Lučenec.
A.2 - zníženie ceny nájmu na 1,– €/m2/rok s odvolaním sa na § 19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s ohľadom verejnoprospešný účel vybudovania parkoviska, ktoré bude slúžiť návštevníkom parku aj letného kina.

UZNESENIE č. 43/2009
K bodu programu:
Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
27. Stanislav Machalík, Pivovarská 23,985 59 Vidiná
Soňa Bradová, Rúbanisko III/31, 984 03 Lučenec.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 1758/1 o výmere 19m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 23,14 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2013 pre Stanislava Machalíka, Pivovarská 23,985 59 Vidiná.
A.2 - prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 1758/1 o výmere 21m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 23,14 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2013 pre Soňu Bradovú, Rúbanisko III/31, 984 03 Lučenec.

UZNESENIE č. 44/2009
K bodu programu:
Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
28. MEDIAPRESS Lučenec, spol. s r.o., Haličská cesta 76, 984 03 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 - prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 447/1 o výmere 6,25m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 7,90 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 31.12.2013 pre MEDIAPRESS Lučenec, spol. s r.o., Haličská cesta 76, 984 03 Lučenec.
A.2 - prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 4999/51 o výmere 6,25m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 8,23 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 31.12.2013 pre MEDIAPRESS Lučenec, spol. s r.o., Haličská cesta 76, 984 03 Lučenec.
A.3 - prenájom pozemku, časť parcely EKN č. 639 o výmere 6,25m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 15,20 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2013 pre MEDIAPRESS Lučenec, spol. s r.o., Haličská cesta 76, 984 03 Lučenec.

UZNESENIE č. 45/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
29. Vladimír Červenák - PRESS, Rúbanisko II 442/71, 984 03 Lučenec.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 - prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 6603 o výmere 10m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 19,90 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2013 pre Vladimír Červenák - PRESS, Rúbanisko II 442/71, 984 03 Lučenec.
A.2 - prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 4994/3 o výmere 6m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 8,60 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2013 pre Vladimír Červenák - PRESS, Rúbanisko II 442/71, 984 03 Lučenec.

UZNESENIE č. 46/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
30. Družstvo Budúcnosť, M Rázusa 29, 984 01 Lučenec.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 447/1 o výmere 60m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 7,90 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2013 pre Družstvo Budúcnosť, M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec.

UZNESENIE č. 47/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
31. Jozef Michalec - ZMRZLINA, Novohradská 4, 984 01 Lučenec.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 1610/4 o výmere 8m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 11,19 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 31.12.2013 pre Jozefa Michalca - ZMRZLINA, Novohradská 4, 984 01 Lučenec.

UZNESENIE č. 48/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
32. Klára Kubíková, Študentská 11, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 390/3 o výmere 34m2, za cenu nájmu 49,79 €/m2/rok, na dobu nájmu pol roka, t.j. do 31.7.2009, pre Kláru Kubíkovú, Študentská 11, 984 01 Lučenec s podmienkou, že v čase tohto polročného nájmu pani Kubíková skultúrni predajný stánok a jeho okolie.

UZNESENIE č. 49/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
33. MUDr. Dionýz Baláž, Novohradská 17, 984 01 Lučenec.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 2028/1 o výmere 9m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 17,83 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 31.12.2013, pre MUDr. Dionýza Baláža, Novohradská 17, 984 01 Lučenec.

UZNESENIE č. 50/2009
K bodu programu: Správa o činnosti orgánov Mesta Lučenec za rok 2008 a Mestského úradu v Lučenci za obdobie 2007-2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
„Správu o činnosti orgánov Mesta Lučenec za rok 2008 a Mestského úradu v Lučenci
za obdobie 2007-2008“

UZNESENIE č. 51/2009
K bodu programu: Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2008

UZNESENIE č. 52/2009
K bodu programu:
Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za II.polrok 2008.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za II. polrok 2008.

UZNESENIE č. 53/2009
K bodu programu:
Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za II. polrok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za II. polrok 2008.

UZNESENIE č. 54/2009
K bodu programu: Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek - človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2008
Mestská rada v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek - človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2008.

 Ing. Milan Marko, primátor mesta

JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ

Zostavovatelia uznesenia: Ján Jackuliak, Mgr. Ján Brezňan

Zapísala: Ľubica Hanová, sekretariát primátora

 

Prezenčná listina
z 14. riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konanej dňa 24. februára 2009

Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Ilčík - Prednosta MsÚ
Pslanci MsZ: Mgr. Pavol Baculík, MUDr. Ondrej Balco, MUDr. Peter Brunčák, Ján Bystriansky, Mgr. Péter Csúsz, Pavol Filčík, Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr., Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Zsolt Mihalovics, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková, Mgr. Ján Brezňan

Vedúci oddelení MsÚ: Ing. Mária Móricová , Ing. Želmíra Kolimárová, Ing.arch.Vladímír Ragan, RNDr. Pavol Cífer, Mgr. Mária Šagátová, JUDr. Milan Pješčak, Ing. Ruth Olšiaková, PhDr. Kvetoslava Ďurišková, Ing. Emil Alexa, , Mgr. Stanislav Spišiak, JUDr. Alžbeta Šulyoková

Spoločnosti Mesta Lučenec:
Ing. Eva Vasilová – riaditeľka SPOOL, a.s. Lučenec
Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva SPOOL a.s. Lučenec
Ing. Pavol Jonáš – konateľ Mestskej tržnice, s.r.o. Lučenec
Štefan Melicher – konateľ Mestských lesov, s.r.o. Lučenec

Ospravedlnení: Ing. Miroslav Drobný, Ing. Eva Balážová, PhD., Ladislav Drobný, Norbert Krišta, MUDr. Juraj Pelč

Neprítomný: Ing. Pavol Balážik
 

Zápisnica z Mestského zastupiteľstva v Lučenci Číslo: 937/2009
zo 14. riadnej schôdze
Konanej dňa: 24.02.2009


1.Otvorenie
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta Lučenec:
„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Dovoľte mi, aby som Vás privítal na 14. riadnej schôdzi Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, pracovníkov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem schôdzu za uznášaniaschopnú.
Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci:
MUDr. Juraj Pelč, pani Ing.arch. Anna Václavíková, Ladislav Drobný a pán Pavol Filčík bude meškať.“

Pán primátor navrhol, aby sa rokovanie riadilo nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s Lučenec, týkajúce sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o:
1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v záhradníctve
2. Čistenie a upratovacie služby
Predkladateľ: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s. SPOOL
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s. SPOOL
5. Návrh na schválenie Trhového poriadku Mestskej tržnice v Lučenci.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Pavol Jonáš, konateľ MsT Lučenec s r.o.
6. Návrh na schválenie „Internej normy mesta Lučenec – Sadzobník na úhradu nákladov za úkony vykonávané Mestom Lučenec“.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: JUDr. Alžbeta Šulyoková, právnik MsÚ
7. Návrh volieb prísediacich Krajského súdu v Banskej Bystrici
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
8. Zriadenie názvoslovnej komisie ako dočasnej komisie MsZ v Lučenci- návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
9. Informatívna správa o príprave voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 21.03.2009
Predkladateľ: JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
10. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2008
Predkladateľ: Ing. Milan Marko , primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
11. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
12. Správa o činnosti orgánov Mesta Lučenec za rok 2008 a Mestského úradu v Lučenci za obdobie 2007-2008.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
13. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2008
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
14. Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za II. polrok 2008.
Predkladateľ: JUDr. Milan Pješčak, náčelník MsP Lučenec
Spracovateľ: JUDr. Milan Pješčak, náčelník MsP Lučenec
15. Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za II. polrok 2008.
Predkladateľ: JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ
16. Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2008
Predkladá: JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Bc. Renáta Libiaková Peržeľová, tajomníčka ZPOZ
17. Návrhy, podnety, interpelácie poslancov
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver

K programu nikto nemal pripomienky a pán primátor dal zaň hlasovať.
Výsledok hlasovania č. 1.: za 11, proti 1, zdržali sa 0, nehlasovali 1

2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Pán primátor a poslanci navrhli za zostavovateľov uznesenia Jána Jackuliaka a Mgr.Jána Brezňana a za overovateľov zápisnice Mgr. Pétera Csúsza a MUDr. Petra Brunčáka.. Za tieto návrhy dal pán primátor hlasovať.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S c h v a ľ u j e :
za zostavovateľov uznesenia Jána Jackuliaka, Mgr. Jána Brezňana
za overovateľov zápisnice Mgr. Pétera Csúsza, MUDr. Petra Brunčáka
Výsledok hlasovania č. 2. : za 13, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

Pán primátor informoval so žiadosťou dvoch poslaneckých klubov, ktoré žiadali o prerušenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva od 13,45 hod. do 15,00 hod. z dôvodu konania pohrebu kolegu a priateľa.
Pán primátor dal hlasovať o prerušení zasadnutia MsZ.
Výsledok hlasovania č. 3. : za 12, proti 1, zdržali sa 0, nehlasovali 0

Po prestávke pán primátor pokračoval v programe.

3/ Kontrola plnenia uznesení
Pán primátor: „Kontrolu plnenia uznesení ste obdržali písomne. Dovoľujem si upriamiť vašu pozornosť na bod B uznesenia. Jedná sa o upresnenie sumy na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lučenec“. Tieto prostriedky máme schválené v rozpočte, na predloženie žiadosti je však potrebné priložiť prílohu s výpisom uznesenia na konkrétny projekt.“
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
Kontrolu plnenia uznesení
B. S c h v a ľ u j e
upresnenie uznesenia č. 254/2008 zo dňa 16.12.2008, ktorým schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Lučenci Rozpočet Mesta Lučenec na rok 2009 v súvislosti s predložením
žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v meste Lučenec“ nasledovne:
Kapitálové výdavky
04.4.3 – 717 – obstaranie investícií
a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lučenec“, ktorý je realizovaný Mestom Lučenec
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) Financovanie projektu vo výške 5 % - 6 875,89 € z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 137 517,75 €
Výsledok hlasovania č. 4.: za 13, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali0

4/ Návrh na schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s Lučenec, týkajúce sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o: 1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v záhradníctve, 2. Čistenie a upratovacie služby
Pán primátor informoval s ďalším bodom programu, ktorým bol návrh na zmenu Stanov spoločnosti SPOOL. Zmena spočíva v rozšírení predmetu podnikania spoločnosti SPOOL o služby v záhradníctve a poľnohospodárstve a čistenie a upratovanie služby. Otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za nasledovné uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
Zmenu Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec, týkajúcu sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec a.s., o :
1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v záhradníctve
2. čistenie a upratovacie služby
B. p o v e r u j e
primátora mesta Lučenec vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia a.s. SPOOL Lučenec, vykonaním ďalších krokov nadväzujúcich na uvedenú zmenu Stanov akciovej spoločnosti
Výsledok hlasovania č. 5.: za 11, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 1

5/ Návrh na schválenie Trhového poriadku Mestskej tržnice v Lučenci.
Pán primátor: „Vážení prítomní, návrh na schválenie Trhového poriadku Mestskej tržnice v Lučenci je predmetom dnešného rokovania na základe potreby aktualizácie a zosúladenia s platnými právnymi predpismi. Ide najmä o úpravy, ktoré sa týkajú napríklad konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, predaja živočíšnych produktov, sezónneho predaja a tak ďalej. Návrh prešiel riadnym legislatívnym konaním, súhlasné stanovisko k nemu zaujali legislatívna aj mestská rada. Spracovateľ opomenul zapracovať do materiálu pripomienku Ing. Uličnej a to v článku 10 v bode 1b) doplniť „ako aj iné orgány dozoru, ktorým to vyplýva z kompetencie“. Táto pripomienka bola schválená mestskou radou, prosím, aby ste ju akceptovali.“
Pán primátor otvoril rozpravu.
MUDr. Brunčák – požiadal o prepočítanie výšky pokút v článku 10 na €, lebo vo VZN sú uvedené hodnoty len v slovenských korunách.
Do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec Trhový poriadok Mestskej tržnice s.r.o. Lučenec s pripomienkou prepočítať výšky pokút v článku 10 na €.
Výsledok hlasovania č. 6 .: za 14, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2

6/ Návrh na schválenie „Internej normy mesta Lučenec – Sadzobník na úhradu nákladov za úkony vykonávané Mestom Lučenec“.
Pán primátor: „Nasledujúcim bodom programu je „Interná norma mesta Lučenec – Sadzobník na úhradu nákladov za úkony vykonávané Mestom Lučenec“. Sadzobník bol vypracovaný z dôvodu zjednotenia doteraz platných cenníkov sadzobníkov, ktoré sa na jednotlivých oddeleniach mestského úradu používali a aj v súvislosti so zavedením €. Jedná sa nepodnikateľskú činnosť, ktorá súvisí s výkonnom mestského úradu nad rámec samosprávnych činností. Materiál prešiel legislatívnou aj mestskou radou, bol odporučený zastupiteľstvu na schválenie.“
Pán primátor otvoril rozpravu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
Internú normu mesta Lučenec „Sadzobník na úhradu nákladov za úkony vykonávané Mestom Lučenec“.
Výsledok hlasovania č. 7.: za 14, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

7/ Návrh volieb prísediacich Krajského súdu v Banskej Bystrici
Pán primátor informoval s požiadavkou Krajského súdu v Banskej Bystrici, podľa ktorej je potrebné zvoliť prísediaceho súdu za mesto Lučenec a zároveň, v ktorom predseda krajského súdu vyjadril spokojnosť s doterajšou spoluprácou. Predložil návrh na opätovné zvolenie pána Tibora Vámoša za prísediaceho Krajského súdu.
Pán primátor otvoril rozpravu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a dal hlasovať za uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. v o l í
za prísediaceho Krajského súdu v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2009-2013
Tibora Vámoša, Haličská cesta 43, Lučenec.
Výsledok hlasovania č. 8.: za 14, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

8/ Zriadenie názvoslovnej komisie ako dočasnej komisie MsZ v Lučenci- návrh
Pán primátor: „Ďalším bodom dnešného programu je návrh na zriadenie dočasnej názvoslovnej komisie mestského zastupiteľstva, ktorý vzišiel z požiadavky občanov bývajúcich v Osade verejnej čistoty, aby bola táto lokalita premenovaná na „Rapovskú križovatku“. Predsedovia klubov predložili nasledovné nominácie za členov komisie:
Ing.arch. Annu Václavíkovú - navrhuje poslanecký klub pána poslanca Jána Brezňana,
Ing. Elenu Uličnú – navrhuje poslanecký klub pána MUDr. Petra Brunčáka,
MUDR. Rudolfa Slivku – bol navrhnutý predsedom poslaneckého klubu Novohrad 1
Mgr.Jána Šufliarskeho- navrhuje poslanecký klub MUDr. Karola Mička
Za tajomníčku komisie bola navrhnutá Mgr. Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy. Zdôraznil, že v uznesení upravuje číslo nariadenia, podľa ktorého bude komisia postupovať, nie 5/2007 ako je v materiáli, ale VZN č. 5/2004.“
Pán primátor otvoril rozpravu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za nasledovné uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. z r i a ď u j e
Názvoslovnú komisiu ako dočasnú komisiu MsZ v Lučenci v zložení:
1. Mgr. Ján Brezňan
2. Ing. Elena Uličná
3. MUDr. Rudolf Slivka
4. Mgr. Ján Šufliarsky
5. Mgr. Alžbeta Lukačovičová – tajomníčka komisie
B. u k l a d á
Komisii pri premenovávaní postupovať v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Lučenec č.5/2004, ktoré určuje spôsob určovania názvu ulíc, na základe podnetu obyvateľov mesta.
Výsledok hlasovania č. 9.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

9/ Informatívna správa o príprave voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 21.03.2009
Pán primátor v krátkosti informoval so správou o príprave voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 21.03.2009, ktorého predkladateľom je prednosta MsÚ pán JUDr. Ilčík. Skonštatoval, že úlohy určené Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia voľby prezidenta SR sú splnené a priebežne sa zo strany MsÚ -vecne príslušného oddelenia plnia.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Informatívnu správu o príprave voľby prezidenta SR dňa 21.marca 2009
Výsledok hlasovania č. 10.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

10/ Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2008
Pán primátor ako nasledujúci bod programu predložil Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k 31.12.2008.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2008 bez pripomienok.
Výsledok hlasovania č. 11.: za 15, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2

11/ Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.

1. REDOX s.r.o. , A.S. Jegorovova č. 2 , Lučenec
Ing.Alexa - v zmysle odporučenia mestskej rady na dotaz oddelenia majetku mesta fi. REDOX s.r.o. písomne oznámila, že do doby kompletnej realizácie komunikácie nemá záujem o prenájom časti pozemku, par.č..20/1 a č.26/1. MsR neodporúča schváliť priamy odpredaj pozemkov uvedených v návrhu. Pán primátor otvoril rozpravu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie v zmysle odporučenia MsR:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemkov v k.ú. Opatová, časť z parc. CKN č. 20/1 a CKN č. 26/1 vo výmere cca 180 m2 pre REDOX s.r.o., A.S.Jegorova č. 2, Lučenec.
Výsledok hlasovania č.12.: za 15, proti 2, zdržali sa 1, nehlasovali 0

2. Telek Jozef, Puškina č. 7, Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 1231/2 zast.pl., vo výmere 38 m2, pre Teleka Jozefa, Puškina č. 7, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 17,23 €/m2.
Výsledok hlasovania č.13.: za 17 proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

3. Špeciálna základná škola, Zvolenská cesta č.59, Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. EKN č. 3187/2 zast.pl., vo výmere cca 68 m2, ktorý bude upresnený geometrickým plánom pre Špeciálnu základnú školu, Zvolenská cesta č. 59, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník susednej nehnuteľnosti, pre zabezpečenie vjazdu do areálu školy, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 36,15 €/m2. Výsledok hlasovania č.14.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1
4a) Ida Mikulíková, Rúbanisko II/70, Lučenec
4b) Barnabáš Husaník a manž.Mária, Malinovského č.8, Lučenec
4c) Alžbeta Farkašová, Malinovského č.9, Lučenec
4d) MUDr.Darina Betinová, Partizánska ul.č.5, Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 priamy odpredaj pozemku pod garážou, parc. CKN č. 5024 zast.pl., vo výmere 21 m2, v k.ú. Lučenec pre Idu Mikulíkovú, Rúbanisko II/70, Lučenec, za kúpnu cenu 9,96 € /m2 (300,- Sk/m2) vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník nadstavby na parc. CKN 5024.
A.2 zámenu pozemku, parc. CKN č. 5495 zast.pl., vo výmere 21 m2, v k.ú. Lučenec vo vlastníctve Barnabáša Husaníka a manž. Magdalény, bytom Malinovského č. 8, Lučenec za pozemok, parc. CKN č. 5494 zast.pl., vo výmere 22 m2 vo vlastníctve Mesta Lučenec s povinnosťou doplatiť Mestu Lučenec rozdiel vo výmere 1 m2, za kúpnu cenu 9,96 € /m2 (300,- Sk/m2), vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník nadstavby na parc. CKN č. 5494.
A.3 priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 5495 zast.pl., vo výmere 21 m2, v k.ú. Lučenec pre Farkašovú Alžbetu, Malinovského č. 9, Lučenec, za kúpnu cenu 9,96 € /m2 (300,- Sk/m2) vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník nadstavby na parc. CKN č. 5495.
A.4 priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 5496 zast.pl., vo výmere 22 m2 v k.ú. Lučenec pre MUDr. Darinu Betinovú, Patizánska č. 5,Lučenec, za kúpnu cenu 9,96 € /m22 (300,- Sk/m2) vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač – vlastník nadstavby na parc. CKN č. 5496.
Výsledok hlasovania č.15.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

5. Lendelová Magdaléna, Cintorínska 22, Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2964/7 zast.pl., vo výmere 267 m2, pre Lendelovú Magdalénu, Cintorínska 22, Lučenec, za kúpnu cenu 9,96 €/m2
(300,- Sk/m2), vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač, spoluvlastníčka susednej nehnuteľnosti - 6 bytovej jednotky, súp. č. 1192 na parc.č. 2964/2, 2964/5 a 2964/13, s podmienkou vybudovania vstupu mimo areálu mestského cintorína.
Výsledok hlasovania č.16.: za 18, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

6. Berky Ladislav, Cintorínska č.22, Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 2964/6 zast.pl., vo výmere 95 m2 a parc.CKNč. 2961/11 zast.pl., vo výmere 327 m2, pre Berkyho Ladislava, Cintorínska 22, Lučenec, za kúpnu cenu 9,96 €/m2 (300,- Sk/m2), vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač, spoluvlastník susednej nehnuteľnosti - 6 bytovej jednotky, súp. č. 1192 na parc. č. 2964/2, 2964/5 a 2964/13.
Výsledok hlasovania č.17.: za 17 proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

7. Šulek Miroslav, Vajanského č.30, Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e - priamy odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 6753/5 zast.pl., vo výmere 932 m2, parc.CKN č. 6753/6 zast.pl., vo výmere 68 m2, parc. CKN č. 6753/7 zast.pl., vo výmere 410 m2 a
parc. CKN č. 6753/8 zast.pl., vo výmere 674 m2 pre Šuleka Miroslava, Vajanského č. 30, Lučenec, za cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec - 11,32 €/m2 (341,- Sk/m2), vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač - vlastník susednej nehnuteľnosti, s podmienkou vybudovania príjazdovej cesty k záhradkárskej osade na vlastné náklady.
Výsledok hlasovania č.18.: za 18, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

8. Ing.Hano Pavel, Z.Nejedlého č.1554/6, Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- zníženie kúpnej ceny pozemku, parc. CKN č. 1845/3 zast.pl., vo výmere 56 m2 v k.ú. Lučenec z 44,55 €/m2 (1.342,-Sk/m2) bez spätného vyrúbenia nájomného za omeškané obdobie na 22,50 € /m2 (678,-Sk/m2) bez spätného vyrúbenia nájomného za omeškané obdobie pre Ing. Pavla Hana, Z. Nejedlého 1554/6,Lučenec.
Výsledok hlasovania č.19.: za 15, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 0

9a) Bari Ladislav, Mikovíniho č.9, Lučenec
9b) Veszelka Attila – G&V style, Markušova pustatina č.4964, Lučenec
9c) Mgr. Czako Ivan, Námestie republiky č.23, Lučenec
Pán primátor otvoril rozpravu.
Ing.Alexa – Mesto je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti. V prípade odpredaja, v zmysle Občianskeho zákonníka má podielový spoluvlastník predkupné právo . Mesto by bolo povinné svoj podiel ponúknuť M-Market, a.s. – spoluvlastníkovi. Okrem toho sú to jediné priestory na celom sídlisku, v rámci ktorých mesto zabezpečuje svoje služby obyvateľstvu. V prípade predaja nehnuteľnosti by to znamenalo zánik knižnice ako aj iných služieb obyvateľstvu. MsR neodporúča schváliť odpredaj požadovaných nebytových priestorov.
pán poslanec Bystriansky - mesto podporuje činnosti, ktoré sú tam v súčasnosti realizované a má záujem, aby sa tieto služby naďalej prevádzali.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e s c h v a ľ u j e
- odpredaj požadovaných nebytových priestorov na Rúbanisku III/L7 na pozemku, parc. CKN č. 7202/6.
Výsledok hlasovania č.20.: za 14, proti 0, zdržali sa 3, nehlasovali 0

10. Informácia o výberovom konaní na odpredaj 3 stavebných pozemkov v k.ú. Opatová, ulica Tkáčska.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
- informáciu o výsledku výberového konania na odpredaj 3 stavebných pozemkov na ulici Tkáčskej v k. ú. Opatová.
Výsledok hlasovania č.21.: za 15, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2

11. Informácia o výberovom konaní na odpredaj pozemku v k.ú. Opatová, ulica Parašutistov
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
- informáciu o výsledku výberového konania na odpredaj pozemku na ulici Parašutistov v k.ú. Opatová Výsledok hlasovania č.22.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0
12. Slovenské Investície, podielové družstvo 73, Poľná 1, 984 01 Lučenec
Obvodný úrad v Banskej Bystrici, Nám.Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica,
ARC 1, s.r.o. Moyzesova 38, 040 01 Košice
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 - prenájom nebytových priestorov, kancelárie č. 6, v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Slovenské Investície, podielové družstvo 73, Poľná 1, 984 01 Lučenec .
A. 2 - prenájom nebytových priestorov, kancelárie č. 424, v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu do 30.9.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Obvodný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica.
A. 3 - prenájom nebytových priestorov, kancelárií č. 17, 19 a 20 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 23,80 €/m2/rok, pre ARC 1, s.r.o., Moyzesova 38, 040 01 Košice.
Výsledok hlasovania č. 23.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

13. Zväz protikomunistického odboja, Obchodná 52, 811 06 Bratislava
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - prenájom nebytových priestorov, kancelárie č. 21 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2013, pre Zväz protikomunistického odboja, Obchodná 52, 811 06 Bratislava.
A.2 - zníženie ceny nájmu na 0,07 €/m2/rok s odvolaním sa na § 19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s ohľadom na ciele a činnosť zväzu.
Výsledok hlasovania č. 24.: za 13, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

14. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Námestie republiky 26, Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - prenájom nebytových priestorov, kancelárie č. 531 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2013, pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
A.2 - zníženie ceny nájmu na 0,07 €/m2/rok s odvolaním sa na § 19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec z ohľadom na ciele a činnosť zväzu.
Výsledok hlasovania č.25.: za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

15. Slovenský zväz telesne postihnutých, Krajské centrum zást. V.Guttenom, Nám.republiky 26, 984 01 Lučenec a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Nám.republiky 26, 984 01 Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - prenájom nebytových priestorov, kancelárie č. 21 a) v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2013, pre Slovenský zväz telesne postihnutých, Krajské centrum zast. V. Guttenom , Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec.
A.2 - zníženie ceny nájmu na 8,30 €/m2/rok s odvolaním sa na § 19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec z ohľadom na ciele a činnosť organizácií.
Výsledok hlasovania č. 26 .: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

16. REDOX, s.r.o. J.Smreka 9, 984 01 Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom nebytového priestoru, časť priemyselnej haly na Čurgove na dobu 10 rokov t.j do 31.12.2018, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 2,59 €/m2/rok, pre REDOX, s.r.o., J. Smreka 9, 984 01 Lučenec.
Výsledok hlasovania č.27.: za 16, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 1

17. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.Zámocká 3, 811 01 Bratislava
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom nebytového priestoru, dvoch miestností v budove DK B.S.Timravy v Lučenci na dobu 5 rokov t.j do 31.12.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 26,59 €/m2/rok, pre UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava. Výsledok hlasovania č.28.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0
18. AGRO CS Slovakia, s.r.o. Nám.republiky 5, 984 01 Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom nebytového priestoru, dvoch miestností v budove DK B.S. Timravy v Lučenci na dobu 5 rokov, t.j do 31.12.2013, za cenu nájmu 33,19 €/m2/rok, pre AGRO CS Slovakia, s.r.o., Nám. Republiky 5, 984 01 Lučenec.
Výsledok hlasovania č.29.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

19. Ladislav Šándori, Rúbanisko II/30, 984 03 Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1- prenájom nebytových priestorov, miestnosti v budove DK B.S. Timravy v Lučenci na dobu jedného roka t.j. do 31.12.2009, pre Ladislava Šándoriho, Rúbanisko II./30, 984 03 Lučenec.
A.2 - zníženie ceny nájmu na 16,60 €/m2/rok, s tým že cena zahŕňa aj prevádzkové náklady s odvolaním sa na § 19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s ohľadom na činnosť, ktorá sa v prenajatých priestoroch vykonáva.
Výsledok hlasovania č. 30.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

20. OZ pre rozvoj Banskobystrického kraja NÁŠ DOMOV, Nám.republiky 5, 984 01 Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom nebytového priestoru, miestnosti v budove DK B.S.Timravy v Lučenci na dobu 5 rokov, t.j. do 31.12.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 26,59 €/m2/rok, pre OZ pre rozvoj Banskobystrického kraja NÁŠ DOMOV, Nám. republiky 5, 984 01 Lučenec.
Výsledok hlasovania č.31.: za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

21. Slovenský skauting, Rázusova 62, 984 01 Lučenec
Pán primátor otvoril rozpravu.
Mgr. Grebáč – súhlasí so znížením nájmu a zároveň odporúča, aby sa viac zviditeľňovali cez svoje aktivity.
Do rozpravy sa nikto iní neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - prenájom nebytových priestorov, miestnosti v budove na ul. Dr. Herza č.3 v Lučenci na dobu piatich rokov, t.j. do 31.12.2013, pre Slovenský skauting, Rázusova 62, 984 01 Lučenec za doterajších podmienok, t.z. za symbolickú cenu nájmu 0,07 €/m2/rok, s odvolaním sa na § 19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s ohľadom na činnosť, ktorá sa v prenajatých priestoroch vykonáva
Výsledok hlasovania č.32.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

22. Július Greksa, Rúbanisko III/58, 984 03 Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom nebytového priestoru, predajne v budove kina APOLLO v Lučenci na dobu 5 rokov t.j do 31.12.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 22,87 €/m2/rok, pre Júliusa Greksu, Rúbanisko III/58, 984 03 Lučenec.
Výsledok hlasovania č.33.: za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

23. Ján Krška, J.A.Komenského 5130/25, 984 01 Lučenec
Róbert Lekeň –Fi Franco, Rúbanisko II/61, 984 01 Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - prenájom nebytového priestoru, miestnosti v budove na Rúbanisku III/L7 v Lučenci na dobu 5 rokov t.j do 31.12.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 14,61 €/m2/rok, pre Jána Kršku, J.A.Komenského 5130/25, 984 01 Lučenec.
A.2 - prenájom nebytového priestoru, miestnosti v budove na Rúbanisku III/L7 v Lučenci na dobu 5 rokov t.j do 31.12.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 14,61 €/m2/rok, pre Roberta Lekeňa – Fi Franco, Rúbanisko II/61, 984 03 Lučenec
Výsledok hlasovania č.34 .: za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

24. Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 25, 974 01 Banská Bystrica
Pán primátor otvoril rozpravu.
Ing.Alexa–komisia financií,ekonomiky a majetku mesta odporúča prenájom za symbolickú cenu 0,03 €
Do rozpravy sa nikto iní neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom steny telocvične v areáli MŠ štvrť M.R. Štefánika v Lučenci na dobu 1 roka, za cenu symbolickú cenu 0,03 €/rok za účelom umiestnenia reklamnej tabule pre Komunálnu poisťovňu, a.s., Horná 25, 974 01 Banská Bystrica.
Výsledok hlasovania č.35.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

25. Róbert Virág, Ulica Továrenská 317/1, 984 01 Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom nebytového priestoru, garáže na ulici M. Bella na parc CKN č.5392 v Lučenci na dobu 5 rokov t.j. do 31.12.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 14,80 €/m2/rok, pre Róberta Virága, Ulica továrenská 317/1, 984 01 Lučenec
Výsledok hlasovania č. 36 .: za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

26. F.SEAL, s.r.o. Ulica nová 2/1357, 984 01 Lučenec
Pán primátor otvoril rozpravu. Konštatoval, že MsR odporúča schváliť prenájom za zníženú cenu nájmu 1,-€/m²/rok, s tým, že do uznesenia žiada zapracovať vybudovanie parkoviska zo zámockej dlažby.
Mgr. Grebáč – žiada zapracovať do uznesenia aj lapače oleja.
MUDr. Brunčák – odpovedal pánovi poslancovi Grebáčovi, že to na komisii už bolo prejednané.
Do rozpravy sa nikto iní neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - prenájom pozemkov, časť parcely CKN č. 4071/1 v k.ú. Lučenec o výmere 308 m2, za účelom vybudovania parkoviska zo zámkovej dlažby, na dobu nájmu 10 rokov t.j. do 31.12.2018, pre F. SEAL, s.r.o., Ulica nová 2/1357, 984 01 Lučenec.
A.2 - zníženie ceny nájmu na 1,– €/m2/rok s odvolaním sa na § 19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s ohľadom verejnoprospešný účel vybudovania parkoviska, ktoré bude slúžiť návštevníkom parku aj letného kina.
Výsledok hlasovania č. 37.: za 15, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

27. Stanislav Machalík, Pivovarská 23, 985 59 Vidiná
Soňa Bradová, Rúbanisko III/31, 984 03 Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 1758/1 o výmere 19m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 23,14 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2013 pre Stanislava Machalíka, Pivovarská 23,985 59 Vidiná.
A.2 - prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 1758/1 o výmere 21m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 23,14 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2013 pre Soňu Bradovú, Rúbanisko III/31, 984 03 Lučenec.
Výsledok hlasovania č. 38.: za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

28. MEDIAPRESS Lučenec, spol.s.r.o. ,Haličská cesta 76, 984 03 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 - prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 447/1 o výmere 6,25m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 7,90 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 31.12.2013 pre MEDIAPRESS Lučenec, spol. s r.o., Haličská cesta 76, 984 03 Lučenec.
A.2 - prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 4999/51 o výmere 6,25m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 8,23 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 31.12.2013 pre MEDIAPRESS Lučenec, spol. s r.o., Haličská cesta 76, 984 03 Lučenec.
A.3 - prenájom pozemku, časť parcely EKN č. 639 o výmere 6,25m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 15,20 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2013 pre MEDIAPRESS Lučenec, spol. s r.o., Haličská cesta 76, 984 03 Lučenec.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Výsledok hlasovania č.39.: za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

29. Vladimír Červenák – PRESS, Rúbanisko II442/71, 984 03 Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuj
A.1 - prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 6603 o výmere 10m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 19,90 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2013 pre Vladimír Červenák - PRESS, Rúbanisko II 442/71, 984 03 Lučenec.
A.2 - prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 4994/3 o výmere 6m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 8,60 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2013 pre Vladimír Červenák - PRESS, Rúbanisko II 442/71, 984 03 Lučenec
Výsledok hlasovania č.40.: za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

30. Družstvo Budúcnosť, M.Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 447/1 o výmere 60m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 7,90 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2013 pre Družstvo Budúcnosť, M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec.
Výsledok hlasovania č.41.: za 18, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

31. Jozef Michalec – ZMRZLINA, Novohradská 4, 984 01 Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
-prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 1610/4 o výmere 8m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 11,19 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 31.12.2013 pre Jozefa Michalca - ZMRZLINA, Novohradská 4, 984 01 Lučenec.
Výsledok hlasovania č.42.: za 13, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2

32. Klára Kubíková, Študentská 11, 984 01 Lučenec
Pán primátor otvoril rozpravu. MsR súhlasí zo schválením prenájmu s podmienkou skultúrnenia pozemku a jeho okolia.
Do rozpravy sa nikto iní neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 390/3 o výmere 34m2, za cenu nájmu 49,79 €/m2/rok, na dobu nájmu pol roka, t.j. do 31.7.2009, pre Kláru Kubíkovú, Študentská 11, 984 01 Lučenec s podmienkou, že v čase tohto polročného nájmu pani Kubíková skultúrni predajný stánok a jeho okolie.
Výsledok hlasovania č.43.: za 15, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2

33. MUDr. Dionýz Baláž, Novohradská 17, 984 01 Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j
- prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 2028/1 o výmere 9m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, t.j. 17,83 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 31.12.2013, pre MUDr. Dionýza Baláža, Novohradská 17, 984 01 Lučenec.
Výsledok hlasovania č. 44 .: za 18, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

12/ Správa o činnosti orgánov Mesta Lučenec za rok 2008 a Mestského úradu v Lučenci
za obdobie 2007-2008.
Pán primátor v ďalšom bode rokovania informoval o Správe o činnosti orgánov mesta Lučenec za rok 2008 a mestského úradu za obdobie rokov 2007 až 2008. Skonštatoval, že v roku 2008 MsÚ dosiahol priaznivé výsledky, ktoré budú predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí MsR. V priebehu roka 2008 oddelenie regionálneho rozvoja pripravilo spolu 30 projektov a žiadostí o dotácie a granty. Najväčším úspechom bolo získanie finančných prostriedkov na Kompostáreň biologicky rozložiteľného odpadu. Zároveň poďakoval poslancom ako aj všetkým zamestnancom MsÚ za dosiahnuté výsledky a otvoril rozpravu.
Mgr. Baculík - poďakoval za spoluprácu všetkým zamestnancom MsÚ za ich ústretovosť pri riešení úloh. Zároveň informoval so situáciou ohľadne Výstaviska. Prebiehajú jednania so správcom konkurznej podstaty, kde Mesto Lučenec má záujem o skultúrnenie tejto časti mesta, a vrátenie do pôvodného stavu. Poukázal na parkovisko, ktoré v nočných hodinách nie je využívané z dôvodu nefunkčnosti verejného osvetlenia.
Do rozpravy sa nikto iní neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
„Správu o činnosti orgánov Mesta Lučenec za rok 2008 a Mestského úradu v Lučenci
za obdobie 2007-2008“
Výsledok hlasovania č.45.: za 13, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

13/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2008
Pán primátor : „Nasleduje správa o kontrolnej činnosti, ktorú predkladá hlavný kontrolór pán Ing. Matuška.“ V priebehu roka 2008 bolo uskutočnených 5 kontrolných akcií, týkajúcich sa nakladania s majetkom Mesta. Boli vykonané štyri finančné kontroly. V roku 2009 bude kontrolná činnosť zameraná na nakladanie s majetkom Mesta a na čerpanie rozpočtových finančných prostriedkov.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2008
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Výsledok hlasovania č.46.: za 13, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

14/ Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za II. polrok 2008.
Pán primátor otvoril rozpravu.
Náčelník Mestskej polície v krátkosti informoval so správou o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za II. polrok 2008.
Mgr. Grebáč - požiadal o konkrétnejšie vysvetlenie, v ktorých oblastiach došlo k značnému zlepšeniu situácie. Poukázal na neporiadok hlavne v oblasti disko baru Cage a iných častiach mesta pred nočnými zábavnými podnikmi a žiadal konkrétnejšie úlohy v preventívno-výchovnej oblasti.
JUDr. Pješčak – činnosť MsP bola zameraná hlavne na ochranu majetku, ochranu verejného poriadku a občianskeho spolunažívania. V budúcnosti budeme vykonávať kontrolné akcie v reštauračných zariadeniach na podávanie liehových nápojov mládeži, ale aj iné opatrenia, ktoré budeme konkretizovať .
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za II. polrok 2008.
Výsledok hlasovania č. 47.: za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

15/ Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za rok 2007
Pán primátor: „Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu na úseku stavebného
poriadku za rok 2008 je ďalšou informatívnou správou“.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za II. polrok 2008.
Výsledok hlasovania č. 48.: za 14, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

16/ Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2008
Pán primátor informoval s posledným spracovaným písomným materiálom, nie však posledným bodom, ktorou bola Informatívna správa o činnosti Zboru občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2008, ktorú predkladá prednosta MsÚ pán JUDr. Ilčík.
Pán primátor otvoril rozpravu.

MUDr. Brunčák - požiadal pána prednostu o možnosť rozšírenia tabuliek o sobáše, pohreby, a zápisy detí pre porovnanie občianskych a cirkevných sobášov, pohrebov.

Pán prednosta – odpovedal MUDr. Brunčákovi, že táto činnosť spadá pod oddelenie vnútornej správy – matriku. Predložená správa je správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti. Požadované informácie sú súčasťou Informatívnej správy o činnosti MsÚ za rok 2008. Pán prednosta poďakoval členom ZPOZ za ich prácu.
Do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestská rada v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek - človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2008.
Výsledok hlasovania č. 49.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

17/ Návrhy, podnety, interpelácie poslancov
Mgr. Baculík – informoval o začínajúcich plaveckých kurzoch pre materské školy a poďakoval za ich prípravu oddeleniu školstva ako i SAD Lučenec, ktorá sponzorsky poskytla autobusy na prepravu detí do plavárne
Mgr. Grebáč – zaujímal sa o výberové konanie na výstavbu nového stánku s občerstvením na mestskom kúpalisku. Stánok, ktorý tam stojí teraz nepôsobí dôstojne.
- pán primátor – o situácii bude Mgr. Grebáč informovaný písomne
pán Bystriansky – informoval o stretnutí s obyvateľom mesta Lučenec (Mgr. Ernest Gorász), ktorý sa odvoláva proti platobnému výmeru za prenosnú garáž. Pán poslanec ho informoval o plánovanom riešení parkovania na Rúbanisku – výstavba parkoviska pri DD Ambra a pripomenul, aby sa na túto kapitálovú investíciu v budúcnosti nezabudlo.

MUDr. Balco – neporozumel dôvodu zvolania mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 10.2.2009 a zároveň navrhol, aby sa mimoriadne zasadnutia konali po pracovnej dobe.
- pán primátor odpovedal, že mimoriadne zastupiteľstvo sa konalo na základe potreby prešetrenia a vybavenia sťažnosti spoločnosti VAV invest, s.r.o. Banská Bystrica na činnosť poslancov MsZ ( výberovej komisie na odpredaj časti Námestia republiky), na ktorú je potrebné odpovedať do 30 dní od jej doručenia.
MUDr. Brunčák – navrhol, aby hlásenia v mestskom rozhlase boli zverejňované aj na „webstránke“ mesta Lučenec; ďalší návrh sa týkal mimoriadnych zasadnutí MsZ, ktorých termín konania by mohol byť oznámený aj sms správou alebo mailom.
MUDr. Slivka – požiadal, aby sa od žiadateľov o prenájom a predaj pozemkov a nehnuteľností Mesta Lučenec vyžadoval doklad o tom, že nemajú voči Mestu a jeho 100% akciovým spoločnostiam žiadne dlhy a nedoplatky.
- odpovedal Ing. Alexa, že tieto potvrdenia sa od žiadateľov vyžadujú
Mgr. Grebáč – navrhol, aby sa zasadnutia MsZ konali od 14:30 hod
- primátor vyhlásil 5 min prestávku na požiadanie MUDr. Mička, aby sa o návrhu Mgr. Grebáča poradili predsedovia poslaneckých klubov
Po prestávke sa poslanci dohodli, že ide o zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lučenci a takáto zmena by mala prejsť riadnym legislatívnym konaním, teda bude prejednaná v poslaneckých kluboch, následne v legislatívnej rade, MsR a MsZ.

18/ Rôzne
- pán primátor poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave informatívnej správy o činnosti MsÚ a orgánov mesta za posledné dva roky. Vyzdvihol množstvo podaných a úspešných projektov. Nepredpokladá, že v budúcich rokoch budú finančné výsledky lepšie ako v roku 2008.
- pán primátor ďalej informoval o FK LAFC, ktorý napriek veľkým finančným a organizačným problémom nezanikol a pripravuje sa na transformáciu na mestský športový klub tak, aby nebol platcom DPH. V poslednom období veľmi pomohol pán Líška ml., ktorý sa postaral o kvalitné mužstvo. Primátor verí, že sa situácia v športe, predovšetkým jeho financovanie zlepší a že sa nájdu i sponzori. Klub bude mať aj nového prezidenta.

19/ Diskusia
MUDr. Slivka – požiadal o informácie o PP Juh, o jeho perspektíve v súčasnej hospodárskej kríze, o záujme investorov.
- primátor mesta – zo stavebného hľadiska je PP Juh ukončený a mesto Lučenec je dobre pripravené na príchod investorov. S firmou Milenium Trading už Mesto Lučenec podpísalo zmluvu – budú spracúvať umelohmotné fľaše technológiou, ktorá nijako nezaťažuje životné prostredie. Vo februári navštívili mesto Lučenec dvaja záujemcovia o investovanie v našom PP Juh, ich konečné rozhodnutie zatiaľ nepoznáme.

MUDr. Balco – reagoval na informáciu primátora mesta o futbalovom klube – požadoval bližšie informácie o sponzorovi a novom prezidentovi klubu ako i to, akou vysokou čiastkou bude Mesto Lučenec dotovať v tejto sezóne FK LAFC a upozornil, že aj BK ESO sa poskytovali vysoké dotácie, ktoré klub nezachránili.
– druhá otázka sa týkala firmy Jackuliak, ktorá v PP Juh vyrába nábytok, a ktorá podľa jeho informácií skrachovala. Čo Mesto Lučenec urobí, s pozemkami, ktoré boli tejto firme lacno odpredané?
- pán primátor odpovedal, že zmeny v FK LAFC sú zatiaľ v prípravnej fáze a nepovažuje za vhodné zverejňovať meno prezidenta, či sponzora, pokiaľ nie je spísaná záväzná zmluva. Výška dotácie Mesta Lučenec pre FK LAFC bola schválená v rozpočte Mesta Lučenec na rok 2009 – táto sa nebude meniť. Navrhol, aby sa poslanci prihlásili do výboru klubu a pomohli riešiť momentálnu komplikovanú situáciu.

Mgr. Csúsz – reagoval na vystúpenie MUDr. Balca - nepovažuje za vhodné pred médiami hovoriť o finančných problémoch akejkoľvek firmy. Ďalej si myslí, že finančné dotácie pre BK ESO boli použité správne.

Ing. Kolimárová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja – informovala, že na základe požiadavky Ministerstva hospodárstva SR musí MsÚ v spolupráci s Úradom práce každý utorok do 10:00 hod odovzdávať správu o hromadnom prepúšťaní v meste. Doposiaľ v meste Lučenec žiaden zamestnávateľ pôsobiaci na jeho území nenahlásil hromadné prepúšťanie. Firma Jackuliak v súčasnosti zamestnáva v riadnom pracovnom pomere cca 80 osôb.

Mgr. Grebáč – privítal myšlienku založenia mestského športového klubu, nakoľko šport je dôležitý a vytvára pozitívnu atmosféru v meste
- konštatoval, že cesty v meste sú vo veľmi zlom stave a bolo by dobre sa zamerať v rámci projektov na túto oblasť
- opýtal sa ako Mesto Lučenec reaguje na hospodársku krízu
Pán primátor odpovedal, že Mesto Lučenec prijalo opatrenie formou viazania čerpania rozpočtových prostriedkov vo výške 10% za obdobie I. polroka 2009.
Ing. Kolimárová – informovala, že v súčasnosti bola schválená finančná dotácia pre BB SK na vybudovanie kruhového objazdu pri Mestskej tržnici na Vajanského ulici. Mesto Lučenec sa bude podieľať na financovaní napájania a opravy menších komunikácií, ktoré sú majetkom Mesta.
- pán prednosta doplnil, že MsÚ robí maximum, aby získalo mimorozpočtové zdroje; spolupracuje s viacerými firmami, ktoré už boli úspešné pri presadzovaní konkrétnych projektov.

20/ Záver
Pán primátor poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva a ukončil rokovanie.

 

 

Ing. Milan Marko, primátor mesta
JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice: Mgr. Péter Csús, MUDr. Peter Brunčák
 

Zapísali: Mgr. Mária Sárová, Ľubica Hanová
V Lučenci, dňa 02.03. 2009

 

 

 

 

 

 


 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka