Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2009

Zasadanie zo dňa 10.2.2009

 

V Lučenci 9.2.2009

Spisové číslo: 936/2009

P o z v á n k a

 

V zmysle ustanovenia § 12 odst.1 a § 13 odst. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam mimoriadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktorá sa uskutoční

10.2.2009 (utorok) o 13.30 hod vo veľkej sále v budove obvodného úradu na Námestí republiky č. 26

Program:

Otvorenie
Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Informácia o prijatí sťažnosti na postup výberovej komisie – ústna správa
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec

4. Návrh na zriadenie komisie na prešetrenie a vybavenie sťažnosti v zmysle článku 8, odst. 3/ VZN mesta Lučenec o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb – ústna správa

Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec

5. Záver

 

Ing. Milan Marko, v.r.

Primátor mesta Lučenec

 

 

 


Súpis uznesení Mestského zastupiteľstva v Lučenci Číslo: 936/2009
z mimoriadnej schôdze
Konanej dňa: 10.02.2009


UZNESENIE Č. 4/2009
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Ing. Pavla Kalinského, Ing. Pavla Balážika
A.2. Za overovateľov zápisnice: Mgr. Jána Šufliarskeho, Mgr. Pétera Csúsza

UZNESENIE Č. 5/2009
K bodu programu: Informácia o prijatí sťažnosti na postup výberovej komisie – ústna správa
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
A. B e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o prijatí sťažnosti na postup výberovej komisie na odpredaj Námestia republiky v Lučenci.


UZNESENIE Č. 6/2009
K bodu programu: Návrh na zriadenie komisie na prešetrenie a vybavenie sťažnosti v zmysle článku 8, odst. 3/ VZN mesta Lučenec o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb – ústna správa
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. Z r i a ď u j e
Komisiu na prešetrenie a vybavenie sťažnosti v zmysle článku 8, odst. 3/ VZN mesta Lučenec o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v zložení:
predseda: Mgr. Pavol Baculík
členovia: MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Roman Grebáč, MUDr. Juraj Pelč, Norbert Krišta


Ing. Milan Marko, primátor mesta
Zostavovatelia uznesenia z mimoriadnej schôdze MsZ v Lučenci: Ing. Pavol Kalinský, Ing. Pavol Balážik
Zapísala: 11.02.2009, Ľubica Hanová

 

Prezenčná listina
z mimoriadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konanej dňa 10. februára 2008

 

Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Ilčík - Prednosta MsÚ
Pslanci MsZ:, Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Ján Bystriansky, Mgr. Péter Csúsz, Ladislav Drobný, Pavol Filčík, Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr., Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Zsolt Mihalovics, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková, Mgr. Ján Brezňan
 

Vedúci oddelení MsÚ: RNDr. Pavol Cífer, Mgr. Mária Šagátová
 

Spoločnosti Mesta Lučenec:
Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva SPOOL a.s. Lučenec

 

Ospravedlnení: Ing. Miroslav Drobný, Ing. Eva Balážová, PhD., MUDr. Ondrej Balco, MUDr. Peter Brunčák, MUDr. Juraj Pelč
 

Zápisnica z Mestského zastupiteľstva v Lučenci z mimoriadnej schôdze
Konanej dňa: 10.02.2009, číslo spisu: 636/2009


Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Informácia o prijatí sťažnosti na postup výberovej komisie – ústna správa
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
4. Návrh na zriadenie komisie na prešetrenie a vybavenie sťažnosti v zmysle článku 8, odst. 3/ VZN mesta Lučenec o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb – ústna správa
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
5. Záver

1. Otvorenie
primátor: „Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Dovoľte mi, aby som Vás privítal na mimoriadnej schôdzi Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení
vyhlasujem schôdzu za uznášaniaschopnú.
Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Ing. Eva Balážová,PhD., MUDr. Ondrej Balco, MUDr. Peter Brunčák, Ing. Miroslav Drobný, MUDr. Juraj Pelč

Dámy a páni, vážení prítomní, dnešné mimoriadne zasadnutie som zvolal na základe prijatej sťažnosti na postup výberovej komisie na odpredaj Námestia republiky v Lučenci. V súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta Lučenec o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb, sťažnosti smerované na činnosť poslancov preveruje komisia, zriadená mestským zastupiteľstvom.

Pristúpime k schváleniu programu, ktorým sa bude dnešné rokovanie riadiť. Navrhujem, aby sa dnešná schôdza riadila nasledovným programom:

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Informácia o prijatí sťažnosti na postup výberovej komisie – ústna správa
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
4. Návrh na zriadenie komisie na prešetrenie a vybavenie sťažnosti v zmysle článku 8, odst. 3/ VZN mesta Lučenec o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb – ústna správa
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
5. Záver

Má niekto pripomienky k programu?“
Ing. Balážik – predniesol návrh poslancov (MUDr. Balco, MUDr. Brunčák, MUDr. Pelč), aby sa mimoriadne zasadnutia MsZ konali po 16:00 hod alebo o 18:00 hod.
- následne dal primátor mesta hlasovať za program zasadnutia
Výsledok hlasovania č. 1. za program: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Za zostavovateľov uznesenia navrhol primátor mesta členov mestskej rady: Ing. Pavla Kalinského a Ing. Pavla Balážika
Za overovateľov zápisnice navrhli poslanci Mgr. Jána Šufliarskeho a Mgr: Pétera Csúsza
- pán primátor dal hlasovať za nasledovné uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S c h v a ľ u j e :
za zostavovateľov uznesenia: Ing. Pavla Kalinského a Ing. Pavla Balážika
za overovateľov zápisnice: Mgr. Jána Šufliarskeho a Mgr: Pétera Csúsza
Výsledok hlasovania č.2.: za 18, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali

3/ Informácia o prijatí sťažnosti na postup výberovej komisie – ústna správa
primátor: „Dámy a páni, prosím hlavného kontrolóra mesta pána Ing. Matušku, aby podal informáciu o prijatí sťažnosti na postup výberovej komisie na odpredaj Námestia republiky v Lučenci.“
hlavný kontrolór: Informoval, že primátorovi mesta Lučenec bola 2. februára 2009 adresovaná sťažnosť firmy VAV Invest na postup pri otváraní obálok výberovou komisiou na odpredaj časti Námestia republiky. V sťažnosti napádajú ponuku firmy Hrivis, ktorá podľa nich nebola kompletná a nespĺňala všetky podmienky VK. Sťažnosť bola riadne zaevidovaná a musí byť vybavená podľa VZN mesta Lučenec o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb. MsZ v Lučenci musí teda schváliť komisiu zloženú z poslancov MsZ s podmienkou, aby to neboli členovia výberovej komisie.
- pán primátor dal k tomuto bodu hlasovať za nasledovné uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
B e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o prijatí sťažnosti na postup výberovej komisie na odpredaj Námestia republiky v Lučenci.
Výsledok hlasovania č.3.: za 19, proti 0, zdržali sa 0 nehlasovali

4/ Návrh na zriadenie komisie na prešetrenie a vybavenie sťažnosti v zmysle článku 8, odst. 3/ VZN mesta Lučenec o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb – ústna správa
primátor: „Vážené poslankyne a poslanci, podľa článku 8, odstavca 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb Lučenec citujem: „Na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora a hlavného kontrolóra mesta je príslušná komisia zriadená mestským zastupiteľstvom alebo mestská rada, ktorej túto právomoc delegovalo mestské zastupiteľstvo“. Zároveň chcem upozorniť na odstavce 5 a 6 článku 8 toho istého VZN, podľa ktorých „Sťažnosť nesmie prešetrovať ani vybavovať osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje, ani osoba, ktorá je podriadená tejto osobe. Zároveň je z vybavovania sťažností vylúčená aj osoba, ktorá sa zúčastnila, ako zamestnanec iného orgánu na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti.“ Z uvedeného vyplýva, že členmi komisie na prešetrenie sťažnosti nesmú byť poslanci, ktorí sú členmi výberovej komisie na odpredaj Námestia republiky, a ani hlavný kontrolór mesta. Dámy a páni, prosím vaše návrhy za členov komisie“
Mgr. Csúsz: dal návrh - každý poslanecký klub navrhne jedného kandidáta na člena komisie, t.z., že budú spolu štyria a jedného na predsedu, ktorého potom hlasovaním zvolí MsZ – všeobecný súhlas. Za poslanecký klub Novohrad 1 navrhol Mgr. Csúsz za člena komisie MUDr. Rudolfa Slivku a za predsedu nenavrhol žiadneho kandidáta.
Ing. Václavíková: myslí si, že výberová komisia na odpredaj časti Námestia republiky nepochybila a za Klub Nový Lučenec navrhla člena Mgr. Romana Grebáča a za predsedu Ing. Miroslava Drobného.
Ing. Balážik: za Klub nezávislých poslancov navrhol ako člena komisie MUDr. Juraja Pelča a za predsedu MUDr. Petra Brunčáka
MUDr. Mičko: za Prvý mestský klub navrhol ako člena komisie na prešetrenie predmetnej sťažnosti pána Norberta Krištu a za predsedu tejto komisie Mgr. Pavla Baculíka

Pán primátor dal hlasovať za členov Komisiu na prešetrenie a vybavenie sťažnosti v zložení: MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Roman Grebáč, MUDr. Juraj Pelč, Norbert Krišta
Výsledok hlasovania č.4.: za 19, proti 0, zdržali sa 0 nehlasovali

- následne dal primátor mesta hlasovať za predsedu Komisie na prešetrenie a vybavenie sťažnosti Mgr. Pavla Baculíka – tento návrh bol prednesený ako prvý
Výsledok hlasovania č.5.: za 13, proti 3, zdržali sa 2, nehlasovali 1

Na záver rokovania dal primátor hlasovať za nasledovné uznesenie, ktorým MsZ v Lučenci zriadilo Komisiu na prešetrenie a vybavenie sťažnosti firmy VAV Invest
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
Z r i a ď u j e:
Komisiu na prešetrenie a vybavenie sťažnosti v zmysle článku 8, odst. 3/ VZN mesta Lučenec o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v zložení:
predseda: Mgr. Pavol Baculík
členovia: MUDr. Rudolf Slivka, , Mgr. Roman Grebáč, MUDr. Juraj Pelč, Norbert Krišta
Výsledok hlasovania č.6.: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

Hlavný kontrolór:
pripomienka – na sťažnosť je potrebné odpovedať do tridsať dní od jej doručenia, čo je 4. marca 2009.

5/ Záver
Pán primátor poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva a ukončil rokovanie.

 

 Ing. Milan Marko, primátor mesta

JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Ján Šufliarsky, Mgr. Péter Csúsz

Zapísala: Ľubica Hanová
V Lučenci, dňa 11.02.2009

 

 

 

 

 

 


 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka