Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2009

Zasadanie zo dňa 19.3.2009

Číslo: 1652/2009


P o z v á n k a
V zmysle ustanovenia § 12 odst.1 a § 13 odst. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam mimoriadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktorá sa uskutoční
19.3.2009 (štvrtok) o 15.00 hod vo veľkej sále v budove obvodného úradu na Námestí republiky č. 26

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Prenájom pozemku v Priemyselnom parku Juh Lučenec pre spoločnosť KLAS OIL.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
4. Použitie rezervného fondu na vyplatenie nárokov vyplývajúcich z rozsudku Okresného súdu v Lučenci č.k. 9C 245/04-496 žalobkyne mal. Dominiky Adámekovej proti Mestu Lučenec.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
5. Záver


Ing. Milan Marko, v.r.
Primátor mesta Lučenec

V Lučenci 18.3.2009

 

 


 


Súpis uznesení Mestského zastupiteľstva v Lučenci
z mimoriadnej schôdze
Konanej dňa: 19.03.2009
Číslo: 1652/2009

UZNESENIE Č. 55/2009
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Jána Jackuliaka, Ing. Pavla Balážika
A.2. Za overovateľov zápisnice: Mgr. Jána Šufliarskeho, Ing. arch. Annu Václavíkovú

UZNESENIE Č. 56/2009
K bodu programu: Návrh na prenájom pozemku v Priemyselnom parku Juh Lučenec
pre KLAS OIL
1. KLAS OIL, Bulharsko, 9390 Karapelit, Dobrich
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - prenájom pozemku v Priemyselnom parku Juh Lučenec vo výmere cca 10 000m2 na dobu pätnástich rokov od uzavretia zmluvy s predkupným právom na prenajaté pozemky,
A.2 - zníženie ceny nájmu na 0,03 €/m2/rok s odvolaním sa na § 19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s ohľadom na verejnoprospešný charakter výstavby nového závodu a vytvorenia pracovných miest, pre spoločnosť, ktorú na Slovensku založí Bulharský investor KLAS OIL Bulharsko, 9390 Karapelit, Dobrich.
Vykoná: oddelenie majetku mesta
Termín: do spísania nájomnej zmluvy

UZNESENIE Č. 57/2009
K bodu programu: Použitie rezervného fondu na vyplatenie nárokov vyplývajúcich z rozsudku Okresného súdu v Lučenci č.k. 9C 245/04-496 žalobkyne mal. Dominiky Adámekovej proti Mestu Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 Použitie rezervného fondu Mesta Lučenec na úhradu náhrady škody pre maloletú žalobkyňu Dominiku Adámekovú vo výške 117 327,23€ (3 534 600,10,-Sk)
A.2 Použitie rezervného fondu Mesta Lučenec na úhradu trov konania právneho zastúpenia žalobkyne Dominiky Adámekovej vo výške určenej rozhodnutím súdu.

Ing. Milan Marko, primátor mesta

Zostavovatelia uznesenia z mimoriadnej schôdze MsZ v Lučenci: Ján Jackuliak, Ing. Pavol Balážik

Zapísala: 23.03.2009, Ľubica Hanová
 

Prezenčná listina
z mimoriadne schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konanej dňa 19. marca 2009

Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Ilčík - Prednosta MsÚ
Pslanci MsZ: Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Peter Brunčák, Ján Bystriansky, Mgr. Péter Csúsz, Ladislav Drobný, Pavol Filčík, , Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Zsolt Mihalovics, Štefan Prístavka, Mgr. Ján Šufliarsky, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková, Mgr. Ján Brezňan, Norbert Krišta, MUDr. Juraj Pelč

Vedúci oddelení MsÚ: Ing. Mária Móricová , Ing. Želmíra Kolimárová, Ing.arch.Vladímír Ragan, RNDr. Pavol Cífer, Mgr. Mária Šagátová, PhDr. Kvetoslava Ďurišková, Ing. Emil Alexa,

Ospravedlnení: Ing. Miroslav Drobný, Ing. Eva Balážová, PhD., Mgr. Roman Grebáč, MUDr. Rudolf Slivka

Neprítomný: MUDr. Ondrej Balco

 

Zápisnica z Mestského zastupiteľstva v Lučenci
z mimoriadnej schôdze
Konanej dňa: 19.03.2009
Číslo: 1652/2009

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Prenájom pozemku v Priemyselnom parku Juh Lučenec pre spoločnosť KLAS OIL.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
4. Použitie rezervného fondu na vyplatenie nárokov vyplývajúcich z rozsudku Okresného súdu
v Lučenci č.k. 9C 245/04-496 žalobkyne mal. Dominiky Adámekovej proti Mestu Lučenec.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
5. Záver

Priebeh rokovania:

1/ Otvorenie
Mimoriadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci otvoril a viedol primátor mesta.
primátor: „Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Dovoľte mi, aby som Vás privítal na mimoriadnej schôdzi Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem schôdzu za uznášaniaschopnú.
Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Ing. Eva Balážová, PhD., Ing. Miroslav Drobný, Mgr. Roman Grebáč, MUDr. Rudolf Slivka.
Dámy a páni, vážení prítomní, dnešné mimoriadne zasadnutie som zvolal na základe výsledkov rokovaní s potenciálnym investorom v Priemyselnom parku Juh vo veci prenájmu pozemkov. Ďalším dôvodom je rozsudok Okresného súdu v Lučenci, ktorým bolo rozhodnuté o výške náhrady škody z titulu bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia pre maloletú Dominiku Adámekovú, ktorá utrpela úraz v mestskej materskej škôlke. Program dnešnej schôdze som prerokoval aj s členmi mestskej rady.
Pristúpime k schváleniu programu, ktorým sa bude dnešné rokovanie riadiť. Navrhujem, aby sa dnešná schôdza riadila nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Prenájom pozemku v Priemyselnom parku Juh Lučenec pre spoločnosť KLAS OIL.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
4. Použitie rezervného fondu na vyplatenie nárokov vyplývajúcich z rozsudku Okresného súdu v Lučenci č.k. 9C 245/04-496 žalobkyne mal. Dominiky Adámekovej proti Mestu Lučenec.
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
5. Záver.“

K navrhovanému programu zasadnutia MsZ nemal nikto z poslancov pripomienky a pán primátor dal zaň hlasovať.
Hlasovanie č. 1.: za 15, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali

 

 

2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
primátor: „Pristúpime k schváleniu zostavovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice.
Za zostavovateľov uznesenia navrhujem členov mestskej rady: Jána Jackuliaka a Ing. Pavla Balážika.“
Za overovateľov zápisnice poslanci navrhli Mgr. Jána Šufliarskeho a Ing. arch. Annu Václavíkovú. Pán primátor dal hlasovať za nasledovné uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Jána Jackuliaka, Ing. Pavla Balážika
A.2. Za overovateľov zápisnice: Mgr. Jána Šufliarskeho, Ing. arch. Annu Václavíkovú
Hlasovanie č. 2.: za 16, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali

3/ Prenájom pozemku v Priemyselnom parku Juh Lučenec pre spoločnosť KLAS OIL.
primátor: „Dámy a páni, na základe výsledkov rokovaní so záujemcom o investovanie v Priemyselnom parku Juh a odporučenia mestskej rady som zvolal dnešné zasadnutie. Mali by sme sa venovať otázke prenájmu pozemkov v priemyselnom parku pre bulharskú spoločnosť KLAS OIL, ktorá sa zaoberá spracovávaním poľnohospodárskych plodín a výrobou rastlinných olejov. Dovoľte mi ešte na úvod pripomenúť, že v druhej etape priemyselnej zóny máme zatiaľ jedného investora, ktorým je spoločnosť Milenium Tradig. V prvej etape sa etablovali Johnson Controls a firma Jackuliak. Spomínam, to preto, lebo ak chceme žiadať dotáciu zo SARIA na vybudovanie prepojenia na Fiľakovskú cestu, potrebujeme, aby sme do priemyselného parku dostali ďalších investorov.
Firma KLAS OIL požaduje 1ha pôdy a rovnaký nájom, ako majú ostatní. Plánujú zamestnať 120 ľudí, investície majú len z vlastných zdrojov. Projekty na výstavbu oceľovej haly (20x80m) majú odkonzultované so slovenským projektantom, ktorý ich považuje za reálne. Zástupcovia tejto spoločnosti navštívili aj iné mestá, ale keďže Lučenec má v priemyselnom parku pripravené inžinierske siete a investor chce rýchlo stavať a už koncom leta vyrábať, vybral si Lučenec. Projekčný pracovník KLAS OIL už býva v Lučenci a s ním je Mesto Lučenec v kontakte.“
- pán primátor otvoril rozpravu
Ing. Uličná – súhlasí so symbolickou čiastkou za prenájom, požiadala však o zmenu formulácie uznesenia, aby bola zachovaná právna istota:
1. prenájom pozemkov na dva roky s možnosťou predĺženia prenájmu v prípade plnenia zmluvných podmienok (zachovanie výroby, počet zamestnancov a pod.)
2. uznesenie nadobudne účinnosť až po doručení výpisu z obchodného registra

Primátor – odpovedal, že pokiaľ im dáme podmienku prenájmu na dva roky, investor odíde. Čo sa týka právnych istôt, poprosil o vysvetlenie Ing. Kolimárovú.
Ing. Kolimárová – spoločnosť KLAS OIL chcela pôvodne pozemky odkúpiť. Keďže takúto možnosť im ponúknuť nevieme, súhlasili s prenájmom na 15 rokov s predkupným právom. SARIO od Mesta Lučenec požaduje uzatvorenie zmluvy o spolupráci s investorom, ktorá stanovuje presné podmienky a záväzky oboch strán. Ihneď ako bude bulharská spoločnosť rozhodnutá, kde bude investovať a kde bude mať sídlo založí slovenskú spoločnosť, s ktorou sa následne uzatvorí nájomná zmluva.
Mgr. Csúsz – myslí si, že pripravené uznesenie má všetky náležitosti na to, aby mohlo byť schválené. Klásť ďalšie podmienky záujemcovi o investovanie v PP Juh považuje za nevhodné.
JUDr. Krokoš – oboznámil, že zástupcovia spoločnosti mali záujem o pozemky aj na Ul. Ľ. Podjavorinskej a osobne s nimi rokoval. Potvrdil, že ide o seriózneho investora, ktorý má vlastné finančné zdroje a jednoznačne by ho Mesto Lučenec malo prijať.
MUDr. Brunčák – dôvodová správa bola doplnená v diskusii a po tomto vysvetlení navrhol, aby pripravené uznesenie bolo schválené
Ing. arch. Václavíková – navrhla, aby poslancom bola sprístupnená zmluva o spolupráci s investormi, aby boli informovaní o podmienkach zakotvených v nej
- ďalej poukázala na to, aby sa pri prenájme pozemkov myslelo na ich koncepčné prerozdelenie a aby nevznikali „hluché“ miesta.
primátor – odpovedal, že zmluvy o spolupráci sú na MsÚ na oddelení regionálneho rozvoja. Čo sa týka pozemkov, tieto si vyberajú investori a Mesto Lučenec sa im vychádza v ústrety. Informoval, že situácia sa každým dňom po rokovaniach mení a preto navrhol, aby bolo uznesenie schválené bez konkrétnych parciel (len s výmerou).
JUDr. Krokoš – podotkol, že v blízkosti plánovanej fabriky musí byť čistička odpadových vôd, čo je v Priemyselnom parku Juh zabezpečené.
Bystriansky – vyjadril názor, že deklarovaných 120 pracovných miest je presvedčivý argument a preto považuje za rozumné dať firme priestor.
Ing. Uličná - stiahla svoj návrh na zmenu uznesenia
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za nasledovné uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - prenájom pozemku v Priemyselnom parku Juh Lučenec vo výmere cca 10 000m2 na dobu pätnástich rokov od uzavretia zmluvy s predkupným právom na prenajaté pozemky,
A.2 - zníženie ceny nájmu na 0,03 €/m2/rok s odvolaním sa na § 19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s ohľadom na verejnoprospešný charakter výstavby nového závodu a vytvorenia pracovných miest, pre spoločnosť, ktorú na Slovensku založí Bulharský investor KLAS OIL Bulharsko, 9390 Karapelit, Dobrich.
Vykoná: oddelenie majetku mesta
Termín: do spísania nájomnej zmluvy
Hlasovanie č. 3.: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali


4/ Použitie rezervného fondu na vyplatenie nárokov vyplývajúcich z rozsudku Okresného súdu v Lučenci č.k. 9C 245/04-496 žalobkyne mal. Dominiky Adámekovej proti Mestu Lučenec.
primátor: „Vážené poslankyne a poslanci, ďalším bodom dnešného zasadnutia je rozsudok Okresného súdu v Lučenci o výške náhrady škody z titulu bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia pre maloletú Dominiku Adámekovú, ktorá utrpela poškodenie zdravia – popáleniny počas karnevalu v materskej škôlke. Dovoľte mi, aby som na úvod rozpravy opätovne vyjadril úprimnú ľútosť nad týmto nešťastím. Verím, že každý z nás, chápe morálne, ľudské aj právne hľadisko záležitosti. Súdy rozhodli o tom, že mesto ako zriaďovateľ škôlky nesie právnu zodpovednosť za škodu spôsobenú Dominike Adámekovej a určil aj finančné odškodnenie, takže podľa môjho názoru je zbytočné vracať sa k debatám o zodpovednosti. Prosím vás, aby sme sa dnes sústredili hlavne na to, odkiaľ a ako vyplatiť sumu 117 328 eur (cca 3 500 000 Sk) rodičom Dominiky Adámekovej ako aj trovy konania právneho zastúpenia Dominiky, ktoré zatiaľ nie sú vyčíslené. Podľa odhadu nášho právneho zástupcu tieto budú vo výške asi 16 tis eur (500 tis Sk). Celková suma je spolu asi 4 mil Sk. V schválenom rozpočte Mesta Lučenec na rok 2009 výdavky na úhradu náhrady škody v zmysle rozhodnutia okresného súdu premietnuté nie sú, pričom náhrada škody je bežný výdavok rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že finančná situácia v oblasti bežných výdavkov je nepriaznivá a rozpočtové zdroje neumožňujú krytie týchto výdavkov z bežných výdavkov, navrhujem riešiť úhradu náhrady škody pre Dominiku Adámekovú použitím prostriedkov rezervného fondu Mesta Lučenec.
Ma záver mi ostáva dodať, že som rokoval aj s Dominikými rodičmi, ktorí síce podali odvolanie voči rozsudku, ale prejavili ochotu ho stiahnuť. Čo sa týka odvolania mesta, existuje určitý právny názor na nesprávnosť rozhodnutia. Výsledok ďalších pojednávaní však závisí od úvahy súdu, nevieme ho ovplyvniť.“
- pán primátor otvoril rozpravu
Mgr. Csúsz – navrhol, aby sa hlasovalo o pripravenom uznesení
MUDr. Brunčák – opýtal sa, či okrem finančného odškodnenia priznaného súdom, bude aj nejaké mimosúdne vyrovananie
- primátor mesta dal slovo JUDr. Gombalovi – je to právne relevantná otázka. Podľa lekárskej správy je zdravotný stav Dominiky Adámekovej ustálený. Nie je však vylúčené, že v prípade ďalších potrebných operácií, si poškodená bude uplatňovať nárok na ďalšie bolestné.

 

Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za nasledovné uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 Použitie rezervného fondu Mesta Lučenec na úhradu náhrady škody pre maloletú žalobkyňu Dominiku Adámekovú vo výške 117 327,23€ (3 534 600,10,-Sk)
A.2 Použitie rezervného fondu Mesta Lučenec na úhradu trov konania právneho zastúpenia žalobkyne Dominiky Adámekovej vo výške určenej rozhodnutím súdu.
Hlasovanie č. 3.: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali


5/ Záver
Pán primátor poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva a ukončil rokovanie.

 

 

 

Ing. Milan Marko, primátor mesta
JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Ján Šufliarsky, Ing. arch. Anna Václavíková

 

 

 

 

 

V Lučenci dňa 23.03.2009; zapísala: Ľubica Hanová

 

 

 

 

 

 


 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka