Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2009

Zasadanie zo dňa 25.8.2009

Uznesenie

UZNESENIE Č. 130/2009
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Ing. Pavla Balážika, Mgr. Pétera Csúsza
A.2. Za overovateľov zápisnice: MUDr. Juraja Pelča, JUDr. Pavla Krokoša

UZNESENIE Č. 131/2009
K bodu programu: Kontrola plnenia uznesení
1.Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
Kontrolu plnenia uznesení
2. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e
Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci zo dňa 23.6.2009 k bodu Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta v časti 13) Návrh rozhodnutia komisie k výberovému konaniu na odpredaj časti Námestia republiky v Lučenci z majetku Mesta Lučenec a vypracovanie urbanistickej štúdie celého námestia č. 115/2009 o časť A.3 nasledovne:
„ Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.3. S c h v a ľ u j e:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Regionálny operačný plán - 4.1.a - 2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Regenerácia Námestia republiky Lučenec“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Lučenec
b) zabezpečenie realizácie projektu Mestom Lučenec po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 82 946,48 €

B. U k l a d á:
oddeleniu regionálneho rozvoja Mestského úradu v Lučenci predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na výzvu Regionálny operačný program – Regenerácia sídiel v termíne do 28.8.2009
Zodpovedný: vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
Termín: 28.8.2009“
3.Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e:
Zrušenie uznesenia č. 100/2009 zo dňa 23.6.2009 k bodu Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru na financovanie rekonštrukcie základných škôl zo zdrojov EÚ a ŠR

UZNESENIE Č. 132/2009
K bodu programu: Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č.3/2006 o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Lučenec v znení Doplnku č. 1/2008 a VZN č.3/2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2006
o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Lučenec v znení Doplnku č. 1/2008
a VZN č. 3/2009

UZNESENIE Č. 133/2009
K bodu programu: Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č.3/2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.12/2009, ktorým sa mení VZN č. 3/2008 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Lučenec.

UZNESENIE Č. 134/2009
K bodu programu: Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Lučenec k 30.6.2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Lučenec za I. polrok 2009

UZNESENIE Č. 135/2009
K bodu programu: 1. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009
2. Návrh na viazanie rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009
1. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.1 Výkup pozemkov z oddielu
06.6.0 z položky 711 Výkup pozemkov vo výške 42 797 € na Podprogram 12.4
Hnuteľný a nehnuteľný majetok na oddiel 06.6.0 na položku 711 Výkup pozemkov
A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 4.2 Rekonštrukcie miestnych
komunikácií z oddielu 04.5.1 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške
6 967 € na Podprogram 9.4 Školské jedálne do rozpočtu ŠJ pri ZŠ Vajanského na
položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív a zároveň presun vo výške 27 113 €
z Podprogramu 13.2 Občianska a technická vybavenosť z oddielu 04.4.3 Výstavba
z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív na Podprogram 9.3 Základné školy na
položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív
A.1.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 8.3 v rámci oddielu
0810/28 Zimný štadión z položky 610 Mzdy, Platy vo výške 31 555 €, z položky 620
Poistné vo výške 11 012 € a z položky 630 Tovary a služby vo výške 4 967 € spolu vo
výške 47 534 € na položku 644001 Právnickej osobe založenej obcou a v rámci
Podprogramu 8.4 v rámci oddielu 0810/30 Letné kúpalisko z položky 610 Mzdy, Platy
vo výške 13 089 €, z položky 620 Poistné vo výške 4 592 € a z položky 630 Tovary
a služby vo výške 12 837 € spolu vo výške 30 518 € na položku 644001 Právnickej
osobe založenej obcou
A.1.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 2.1 Propagácia a prezentácia
z oddielu 06.2.0 Regionálny rozvoj z položky 630 Tovary a služby vo výške 4 282 €
na Podprogram 5.1 Odpadové hospodárstvo na oddiel 05.1.0 Vývoz odpadu na
položku 630 Tovary a služby
A.1.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2 Občianska a technická
vybavenosť z oddielu 04.4.3 Výstavba z položky 710 Obstarávanie kapitálových
aktív vo výške 76 747 € na Podprogram 4.2 Rekonštrukcie komunikácií na oddiel
04.5.1 Cestná doprava na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív
A.1.6. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2 Občianska a technická
vybavenosť z oddielu 04.4.3 Výstavba z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív
vo výške 89 757 € na Podprogram 9.7.1 Rekonštrukcia ZŠ Vajanského na oddiel
09.1.2.1 Základné školy na položku 700 Kapitálové výdavky vo výške 23 080 €, na
Podprogram 9.7.2 Rekonštrukcia ZŠ M.R.Štefánika na oddiel 09.1.2.1 Základné
školy na položku 700 Kapitálové výdavky vo výške 16 081 € a na Podprogram 9.7.3
Rekonštrukcia ZŠ Kubínyiho na oddiel 09.1.2.1 Základné školy na položku 700
Kapitálové výdavky vo výške 50 596 €
A.1.7. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.3 Základné školy v rámci
oddielu 09.1.2.1 Základné školy z položky 630 Tovary a služby vo výške 6 168 €
na Podprogram 9.7.1 Rekonštrukcia ZŠ Vajanského na položku 600 Bežné výdavky
vo výške 1 822 €, na Podprogram 9.7.2 Rekonštrukcia ZŠ M.R.Štefánika na položku
600 Bežné výdavky vo výške 2 934 € a na Podprogram 9.7.3 Rekonštrukcia ZŠ
Kubínyiho na položku 600 Bežné výdavky vo výške 1 412 €

A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu príjmov aj výdavkov oproti
schválenému rozpočtu v celkovej sume 561 606 € nasledovne:
A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 513002 Dlhodobé úvery o 756 825 €
a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2 Občianska
a technická vybavenosť na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie
kapitálových aktív na projekte 13.2.4 Zimný štadión o 331 940 €, na projekte 13.2.3
Tribúna a ihrisko futbalového štadióna o 82 985 €, na projekte 13.2.8 Revitalizácia
Námestia republiky – PD o 33 194 €, v Podprograme 4.2 Rekonštrukcie miestnych
komunikácií na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív na investičnej akcii
Rozšírenie križovatky Malá Ves - Kármána o 126 137 € a Cesta ku garážam na Rúb. II
o 99 582 € a na Podprograme 6.10 Cintorínske služby na investičnej akcii Urnový háj
o 8 300 € a Rekonštrukcia Domu smútku o 74 687 €

A.2.2. zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2 Občianska a technická
vybavenosť na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových
aktív na projekte 13.2.4 Zimný štadión o 92 472 €, na projekte 13.2.3 Tribúna a ihrisko
futbalového štadióna o 66 388 €, v Podprograme 4.2 Rekonštrukcie miestnych
komunikácií na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív na investičnej akcii
Rozšírenie križovatky Malá Ves - Kármána o 116 179 € a Cesta ku garážam na Rúb. II
o 99 582 € a na Podprograme 6.10 Cintorínske služby na investičnej akcii Urnový háj
o 33 194 € a Rekonštrukcia Domu smútku o 49 791 €

A.2.3. zníženie rozpočtu v príjmovej časti na položke 322001 Kapitálové transfery o 399 711
€ a zároveň zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.7.1
Rekonštrukcia ZŠ Vajanského na oddieli 09.1.2.1 Základné školy na položke 700
Kapitálové výdavky o 102 143 €, v Podprograme 9.7.2 Rekonštrukcia ZŠ
M.R.Štefánika na oddieli 09.1.2.1 Základné školy na položke 700 Kapitálové výdavky
o 75 659 €, v Podprograme 9.7.3 Rekonštrukcia ZŠ Kubínyiho na oddieli 09.1.2.1
Základné školy na položke 700 Kapitálové výdavky o 119 360 € a v Podprograme 5.1
Odpadové hospodárstvo na oddieli 05.1.0 Vývoz odpadu na položke 700 Kapitálové
výdavky o 102 549 €

A.2.4. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 198 622 €
a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.7.1 Rekonštrukcia
ZŠ Vajanského na oddieli 09.1.2.1 Základné školy na položke 600 Bežné výdavky o
29 551 €, v Podprograme 9.7.2 Rekonštrukcia ZŠ M.R.Štefánika na oddieli 09.1.2.1
Základné školy na položke 600 Bežné výdavky o 39 675 € a v Podprograme 9.7.3
Rekonštrukcia ZŠ Kubínyiho na oddieli 09.1.2.1 Základné školy na položke 600 Bežné
výdavky o 26 829 € a v Podprograme 5.1 Odpadové hospodárstvo na oddieli 05.1.0
Vývoz odpadu na položke 600 Bežné výdavky o 102 567 €

A.2.5. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti základných škôl o 5 870 € a zároveň zvýšenie
rozpočtu základných škôl vo výdavkovej časti v Programe 9 Vzdelávanie v
podprograme 9.3 Základné školy o 5 870 €

2. Návrh na viazanie rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
V zmysle ods. 2 písm. c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - viazanie rozpočtových prostriedkov v objeme 12 % upraveného rozpočtu t.j. 1 100 000 € z dôvodu očakávaného neplnenia rozpočtových príjmov nasledovne:
· Oddiel 01 Všeobecné verejné služby – viazanie 243 946 €
· Oddiel 02 Obrana – viazanie 1 660 €
· Oddiel 03 Verejný poriadok a bezpečnosť – viazanie 45 389 €
· Oddiel 04 Ekonomická oblasť – viazanie 105 610 €
· Oddiel 05 Ochrana životného prostredia – viazanie 130 785 €
· Oddiel 06 Bývanie a občianska vybavenosť – viazanie 86 132 €
· Oddiel 07 Zdravotníctvo – viazanie 13 278 €
· Oddiel 08 Rekreácia, kultúra a šport – viazanie 126 393 €
· Oddiel 09 Vzdelávanie – viazanie 318 962 €
· Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie – viazanie 27 845 €

 


UZNESENIE Č. 136/2009
K bodu programu: Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 30.6.2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1 Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec
k 30.6.2009

UZNESENIE Č. 137/2009
K bodu programu:
Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Lučenec z účtovnej evidencie
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie
Mesta Lučenec vo výške 12 894,59 €

UZNESENIE Č. 138/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1) Upresnenie uznesenia č. 18/2009 zo dňa 24.2.2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2343/6 zast.pl., vo výmere 71 m² pre Špeciálnu základnú školu, Zvolenská cesta č. 59, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač - vlastník susednej nehnuteľnosti, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia - 36,15 €/m²

UZNESENIE Č. 139/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
2) Upresnenie uznesenia č. 103/2009 zo dňa 23.6.2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 4975/1 zast.pl., vo výmere 108 m² pre Segeča Jána, Parný mlyn 2714, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač - vlastník susednej nehnuteľnosti, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta- 25,36 €/m²

UZNESENIE Č. 140/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
3) Upresnenie uznesenia č. 215/2008 zo dňa 21.10.2008
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- výkup pozemku pre účely rekonštrukcie Jegorovej ulice, parc. EKN č. 473/1 orná pôda, vo výmere 243 m2² v k.ú. Opatová od Slovenského pozemkového fondu, Búdková č. 36, Bratislava, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku zo dňa 25.6.2009 - 10,76 €/m²

UZNESENIE Č. 141/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
4a) Upresnenie uznesenia č. 277/2007 zo dňa 21.11.2007
4b) Upresnenie uznesenia č. 113/1/2009 zo dňa 23.6.2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- výkup pozemkov, parc. CKN č. 7498/106 orná pôda, vo výmere 587 m², CKN č. 7498/107 orná pôda, vo výmere 545 m² a CKN č. 7498/67 zast.pl., vo výmere 1337 m² nachádzajúcich sa v priemyselnej zóne v k.ú. Lučenec od Slovenského pozemkového fondu, Búdková č. 36, Bratislava, za kúpnu cenu 10 €/m², v podiele 1/3
- výkup pozemkov, parc. CKN č. 7736/7 vodné plochy, vo výmere 523 m², CKN č. 7736/8 vodné plochy, vo výmere 208 m², CKN č. 7736/14 vodné plochy, vo výmere 105 m² a CKN č. 7737 zast.pl., vo výmere 621 m², nachádzajúcich sa v priemyselnej zóne v k.ú. Lučenec od Slovenského pozemkového fondu, Búdková č. 36, Bratislava, za kúpnu cenu 10 €/m²


UZNESENIE Č. 142/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
5) Zrušenie uznesenia č. 73/2009 zo dňa 28.4.2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- zrušenie uznesenia č. 73/2009 zo dňa 28.4.2009

UZNESENIE Č. 143/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
6) Informácia o výsledku výberového konania na odpredaj ozemkov z majetku Mesta Lučenec,
parc. CKN č. 2176/1 a 2176/2, nachádzajúcich sa v Lučenci za D-Nábytkom
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
- informáciu o výsledku výberového konania na odpredaj pozemkov z majetku Mesta Lučenec, parc. CKN č. 2176/1 a 2176/2, nachádzajúcich sa v Lučenci za D-Nábytkom

UZNESENIE Č. 144/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
7) Informácia o účinnosti zákona č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
- informáciu o účinnosti zákona č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

UZNESENIE Č. 145/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
8a) Záložňa Groš s.r.o., Markušova pustatina 4964, Lučenec
8b) Kristián Oláh Rúbanisko II/47, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1
- prenájom nebytového priestoru v budove na Rúbanisku III/L7 v Lučenci na dobu 5 rokov, t.j do 31.8.2014, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 14,61 €/m2/rok, pre Záložňu Groš s.r.o., Markušova pustatina 4964, 984 01 Lučenec,
A.2
- prenájom nebytového priestoru v budove na Rúbanisku III/L7 v Lučenci na dobu 5 rokov t.j do 31.8.2014, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 14,61 €/m2/rok, pre Kristiána Oláha Rúbanisko II/47, 984 01 Lučenec.

UZNESENIE Č. 146/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
9) Banskobystrický samosprávny kraj zastúpený Domovom
dôchodcov a DSS AMBRA, Rúbanisko III., Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1
- predĺženie nájmu pozemkov, parciel CKN č. 7202/4 a 7202/5 spolu vo výmere 1420 m2 na dobu nájmu 31.8.2020 (10 rokov),
A.2
- odpustenie nájomného v plnej výške s podmienkou, že sa bude celoročne starať o okolie a verejnú zeleň v blízkosti domova dôchodcov a DSS s odvolaním sa na § 19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec z dôvodu celospoločenskej prospešnosti zariadenia (starostlivosť o starých a prestarlých občanov), pre Banskobystrický samosprávny kraj zastúpený Domovom dôchodcov a DSS AMBRA, Rúbanisko III., Lučenec.
A.3
- predĺženie nájomnej zmluvy do požadovanej doby s podmienkou, že predložený projekt bude úspešný. V prípade neúspešnosti projektu platí pôvodný termín platnosti zmluvy, do 31.12.2011.

 

UZNESENIE Č. 147/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
10) Mediapress Lučenec s.r.o., Rúbanisko II/59, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1
- predĺženie prenájmu pozemku pod predajným stánkom, časť z parcely CKN č. 346/1 vo výmere 9 m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 8,23 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 30.6.2014,
A.2
- predĺženie prenájmu pozemku pod predajným stánkom, časť z parcely CKN č. 568/2 vo výmere 7 m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 8,23 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 30.6.2014,
A.3
- predĺženie prenájmu pozemku pod predajným stánkom, časť z parcely CKN č. 3366 vo výmere 16 m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 15,20 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 30.6.2014,
A.4
- predĺženie prenájmu pozemku pod predajným stánkom, časť z parcely CKN č. 6589/1 vo výmere 10 m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 16,20 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 30.6.2014,
A.5
- predĺženie prenájmu pozemku pod predajným stánkom, časť z parcely CKN č. 6604 vo výmere 9 m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 19,92 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 30.6.2014,
A.6
- predĺženie prenájmu pozemku pod predajným stánkom, časť z parcely CKN č. 434/1 vo výmere 9 m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 5,08 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 30.6.2014,
A.7
- predĺženie prenájmu pozemku pod predajným stánkom, časť z parcely CKN č. 1446/6 vo výmere 9 m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 7,77 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 30.6.2014, pre Mediapress Lučenec s.r.o., Rúbanisko II/59, Lučenec.

UZNESENIE Č. 148/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
11) Občianske združenie Partnerstvo, Svätoplukova č. 2, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom nebytových priestorov v budove na Nám.republiky č. 26, kanc.č. 425 na prízemí, na dobu 5 rokov, za symbolickú cenu nájmu 0,03 €/m²/rok pre Občianske združenie Partnerstvo, Svätoplukova č. 2, Lučenec

UZNESENIE Č. 149/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
12) DALKIA Lučenec a.s., Partizánska č. 1, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom pozemkov, parc. CKN č. 309/14 vo výmere 57 m², ktorá vznikla z parc. CKN č. 309/13 a parc. CKN č. 346/115 vo výmere 508 m², ktorá vznikla z parc. CKN č. 346/1 na základe geometrického plánu č. 36626040-94/2008 v k.ú. Lučenec pre DALKIU Lučenec a.s., Partizánska č. 1, Lučenec, na dobu od 25.8.2009 do 25.8.2016, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, s následným odkúpením
(v prípade poskytnutia nenávratného príspevku z fondov EÚ) a s podmienkou zabezpečenia náhradnej prístupovej komunikácie mimo účelových komunikácií v obytnom súbore
- predĺženie nájomnej zmluvy do požadovanej doby s podmienkou získania nenávratného finančného príspevku v rámci Národných projektov. V prípade neúspešnosti projektu platí pôvodný termín platnosti zmluvy č. 112/2008, t.j. do 31.10.2013
- zrušenie správy pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 309/14 ost.pl., vo výmere 57 m²
ZŠ s MŠ, Kubínyiho námestie č. 6, Lučenec v prípade poskytnutia nenávratného príspevku z fondov EÚ


UZNESENIE Č. 150/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
13) BOVINEX Europa s r.o., v zastúpení Antoninom Vadalá, Jaroslawská č. 9, Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 prenájom pozemkov, časť z par. CKN č. 7498/47 ost.pl., CKN č. 7498/62 ost.pl. a CKN č. 7498/64 ost.pl., spolu vo výmere cca 2,3 ha (23 000m2), v k.ú. Lučenec na dobu nájmu 15 rokov,
A.2 zníženie ceny nájmu n a 0,07 eur/m2/rok s odvolaním sa na § 19, bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec s ohľadom na verejnoprospešný charakter výroby nového závodu a vytvorenia nových pracovných miest,
A.3 predkupné právo na prenajaté pozemky s podmienkou zachovania výroby počas celej doby nájmu pre BOVINEX Europa s r.o., v zastúpení Antoninom Vadalá, Jaroslawská č. 9, Michalovce.

UZNESENIE Č. 151/2009
K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 9/2009 Územného plánu mesta Lučenec - návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 Zmenu a doplnok č.9/2009 Územného plánu mesta Lučenec
A.2 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 9 Územného plánu mesta Lučenec
B. s ú h l a s í
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu, ktorých prehľad tvorí prílohu tohto uznesenia
C. u k l a d á
vedúcemu oddelenia stavebného poriadku uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona

UZNESENIE Č. 152/2009
K bodu programu: Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za I.polrok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu - na úseku stavebného poriadku za I.polrok 2009.

UZNESENIE Č. 153/2009
K bodu programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za obdobie jún – júl 2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za jún – júl 2009

UZNESENIE Č. 154/2009
K bodu programu:
Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch Mestskej polície v Lučenci za I. polrok 2009.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Informatívnu správu o činnosti a dosiahnutých výsledkoch Mestskej polície v Lučenci za I. polrok 2009


 

Prezenčná listina
zo 17. riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konanej dňa 25. augusta 2009

Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Ing. Eva Balážová, PhD. – viceprimátorka mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Ilčík - Prednosta MsÚ
Pslanci MsZ: Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, MUDr. Peter Brunčák, Ján Bystriansky, Mgr. Péter Csúsz, Ladislav Drobný, Pavol Filčík, Mgr. Roman Grebáč, , Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr., Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Zsolt Mihalovics, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková, Norbert Krišta, Ing. Miroslav Drobný, MUDr. Juraj Pelč

Vedúci oddelení MsÚ: Ing. Mária Móricová , Ing. Želmíra Kolimárová, Ing.arch.Vladímír Ragan, RNDr. Pavol Cífer, Mgr. Mária Šagátová, Ing. Emil Alexa, JUDr. Alžbeta Šulyoková

Spoločnosti Mesta Lučenec:
Ing. Ľubomír Činčura, riaditeľ SPOOL, a.s. Lučenec
Ing. Pavol Jonáš – konateľ Mestskej tržnice, s.r.o. Lučenec
Štefan Melicher – konateľ Mestských lesov, s.r.o. Lučenec

Ospravedlnení: Ján Jackuliak, Mgr. Ján Brezňan
 

Zápisnica z Mestského zastupiteľstva v Lučenci Číslo: 4065/2009 zo 17. riadnej schôdze konanej dňa: 25.08.2009

1.Otvorenie
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Lučenec:
„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Dovoľte mi, aby som Vás privítal na 17. riadnej schôdzi Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, pracovníkov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem schôdzu za uznášaniaschopnú. Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci:
Ing. Eva Balážová PhD, Ján Jackuliak, Mgr.Ján Brezňan
Zároveň doplňujem program zasadnutia v bode č.10 o Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec pre spoločnosť BOVINEX Europa s.r.o. v zastúpení Antonínom Vadalá, Jaroslawská č.9, Michalovce.
Pristúpime k schváleniu programu, ktorým sa bude dnešné rokovanie riadiť. Navrhujem, aby sa dnešná schôdza riadila nasledovným programom:
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č. 3/2006 o dodržiavaní
verejného poriadku na území mesta Lučenec v znení Doplnku č. 1/2008 a VZN č. 3/2009
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: JUDr. Alžbeta Šulyoková, právnik MsÚ
5. Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č. 3/2008 o výške príspevku
v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí
6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Lučenec k 30.6.2009.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
7. Návrh zmien, aktualizácia a viazanie rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
8. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k
30.6.2009
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
9. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Lučenec z účtovnej evidencie
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
10.Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku MsÚ
11.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 9
Územného plánu mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, vedúci oddelenia stavebného poriadku MsÚ
12. Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za I.
polrok 2009.
Predkladateľ: JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, vedúci oddelenia stavebného poriadku MsÚ
13. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za obdobie jún – júl
2009.
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
14. Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za I. polrok 2009.
Predkladateľ: JUDr. Milan Pješčak, náčelník MsP
Spracovateľ: JUDr. Milan Pješčak, náčelník MsP
15. Interpelácie poslancov
16. Návrhy a podnety poslancov
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver
Výsledok hlasovania č. 1 : za 17, proti 0 , zdržali sa 0, nehlasoval 0

2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Primátor- „Dámy a páni, pristúpime k schváleniu overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
Za zostavovateľov uznesenia navrhujem členov mestskej rady Ing. Pavla Balážika a Mgr. Pétera Csúsza.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: MUDr.Juraj Pelč a JUDr.Pavol Krokoš
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S c h v a ľ u j e :
A.1.za zostavovateľov uznesenia: Ing.Pavla Balážika, Mgr. Pétera Csúsza
A.2.za overovateľov zápisnice: MUDr. Juraja Pelča, JUDr. Pavla Krokoša
Výsledok hlasovania č. 2 : za 14, proti 0 , zdržali sa 3, nehlasoval 1

3/ Kontrola plnenia uznesení
Primátor- ,,Vážené poslankyne, vážení poslanci, kontrolu plnenia uznesení ste obdržali písomne. Materiál obsahuje aj informáciu o vybavení návrhov, podnetov a interpelácií. Ako predkladateľ materiálu navrhujem doplniť uznesenie o ďalšie dve časti. Prvá sa týka Námestia republiky, druhá prekleňovacieho úveru. Stručne svoj návrh zdôvodním. Na poslednom zasadnutí ste schválili vypracovanie projektu na regeneráciu Námestia republiky, ktorý má byť predložený na základe výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja ako príloha k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Dňa 28.8.2009 bude termín výzvy ukončený. K žiadosti je potrebné doložiť ďalšie prílohy, jednou z nich je výpis mestského zastupiteľstva o schválení predloženia žiadosti a päťpercentnom spolufinancovaní projektu mestom Lučenec.
Ďalším dodatočným návrhom je zrušenie uznesenia, ktorým bol schválený prekleňovací úver na financovanie rekonštrukcií troch základných škôl, na ktoré sme dostali nenávratný finančný príspevok. Podľa pôvodných informácií malo byť financovanie refundáciou, na základe čoho sme na poslednom zasadnutí schválili prekleňovací úver. Po doručení zmlúv sme zistili, že spôsob financovania je predfinancovaním a to do výšky 95% celkových nákladov. Ministerstvu predkladáme neuhradené faktúry a úver teda nie je potrebný“.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Výsledok hlasovania č. 3 : za 18 , proti 0 , zdržali sa 0, nehlasovali 0
Primátor – „Ďalšie hlasovanie sa bude týkať doplneného uznesenia ohľadne predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na regeneráciu Námestia republiky.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S c h v a ľ u j e
Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci zo dňa 23.6.2009 k bodu Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta v časti 13) Návrh rozhodnutia komisie k výberovému konaniu na odpredaj časti Námestia republiky v Lučenci z majetku Mesta Lučenec a vypracovanie urbanistickej štúdie celého námestia č. 115/2009 o časť A.3 nasledovne:
„ Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.3 S c h v a ľ u j e:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Regionálny operačný plán - 4.1.a - 2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Regenerácia Námestia republiky Lučenec“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Lučenec
b) zabezpečenie realizácie projektu Mestom Lučenec po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 82 946,48 €
B. U k l a d á:
oddeleniu regionálneho rozvoja Mestského úradu v Lučenci predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na výzvu Regionálny operačný program – Regenerácia sídiel v termíne do 28.8.2009
Zodpovedný: vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
Termín: 28.8.2009“
Výsledok hlasovania č.4 : za 16, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 0
Primátor – „Posledná časť uznesenia v rámci kontroly uznesení sa týka prijatia prekleňovacieho úveru na financovanie rekonštrukcie základných škôl“.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S c h v a ľ u j e:
Zrušenie uznesenia č. 100/2009 zo dňa 23.6.2009 k bodu Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru na financovanie rekonštrukcie základných škôl zo zdrojov EÚ a ŠR
Výsledok hlasovania č.5: za 19, proti 0, zdržali sa 0 , nehlasovali 0

4/ Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č. 3/2006 o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Lučenec v znení Doplnku č.1/2008 a VZN č.3/2009.
Primátor - „Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Lučenec vychádza z potreby aktualizácie a zosúladenia s platnou legislatívou. Zmena sa týka vymedzenia ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a určenia sankcií za porušovanie tohto nariadenia. V príslušnom paragrafe upravuje sankcie za porušenie zákazu požívania alkoholických a iných návykových látok osobami maloletými a mladistvými do 18 rokov. Návrh nariadenia prešiel legislatívnou radou i mestskou radou, pripomienky legislatívnej rady boli do materiálu zapracované“.
Pán primátor otvoril rozpravu.
MUDr.Balco – upozornil, že dodržiavanie otváracích a zatváracích hodín v reštauráciách sa nerešpektuje, na ul.Petöfiho v skorých ranných hodinách sú reštauračné podniky ešte v plnej prevádzke, naďalej pretrváva devastovanie smetných košov, alkoholizmus, rozbíjanie chodníkov a podobne. Požiadal o spoluprácu aj Mestskú políciu.
Ing. Kolimárová – nedodržiavanie prevádzkových hodín reštauračných podnikov a nerešpektovanie nočného kľudu prešetrí príslušné oddelenie. Doposiaľ na MsÚ nebola evidovaná sťažnosť ani podnet od občanov.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za nasledovné uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2006 o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Lučenec v znení Doplnku č. 1/2008 a VZN č. 3/2009
Výsledok hlasovania č.6 : za 19 , proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

5/ Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č.3/2008 o výške príspevku
v školách a školských zariadenia zriedených mestom Lučenec..
Primátor – „K novelizácii Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č. 3/2008 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Lučenec sme pristúpili po dôkladnej ekonomickej analýze, prehodnotení súčasného stavu a rozpočtových možností mesta s prihliadnutím na výpadok z podielových daní aj na sociálnu situáciu rodín žiakov. Vychádzali sme z opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým sa od 1.7.2009 mení životné minimum pre nezaopatrené dieťa na 84,52 euro a z kompetencie zriaďovateľa rozhodovať o výške príspevkov v školách a v školských zariadeniach. Školský zákon určuje maximálnu výšku príspevkov a to 15 % zo sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa. V podmienkach nášho mesta navrhujeme príspevok v materských školách 12,68% a v školskom klube detí 8,28% zo životného minima. V prepočítaní na eurá predstavuje úprava príspevkov zvýšenie o 2 eurá mesačne. Pripomínam, že maximálna zákonná výška je 15%. Príspevok rodičov pokrýva náklady na prevádzku len čiastočne, nepostačuje ani na pokrytie mzdových nákladov. Na druhej strane sme veľmi citlivo zvažovali výšku a prihliadali na sociálnu situáciu rodín s deťmi“
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č.12/2009, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. 3/2008 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Lučenec.
Výsledok hlasovania č.7: za 20 , proti 0 , zdržali sa 0 , nehlasovali 0

6/ Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Lučenec k 30.6.2009
Primátor – „Vážené dámy, vážení páni, monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu v tejto podobe predkladáme po prvý krát. Monitoruje plnenie rozpočtu k 30.6.2009 a vychádza z reálneho čerpania rozpočtu. Pri porovnaní plnenia celkových príjmov a celkových výdavkov je možné konštatovať, že vývoj hospodárenia je priaznivý, celkové príjmy sú vyššie ako výdavky. Pri porovnaní bežných a kapitálových príjmov a výdavkov vykazujeme časove rozpočtový prebytok 800 339 euro a po zohľadnení aj finančných operácií je výsledok prebytkový o 941 792 euro. Priaznivý rozdiel príjmov a výdavkov je vykázaný najmä u vlastných zdrojov, u zdrojov zo štátneho rozpočtu nám boli poukázané len bežné príjmy na 50,9 % ročného rozpočtu, pričom výdavky boli čerpané nižšie. K nárastu čerpania však dôjde v II. polroku. V priebehu prvého polroka 2009 sa zníženie príjmov mesta z podielových daní fyzických osôb percentuálne neprejavilo, nakoľko sme dostali doplatok podľa skutočných výnosov za rok 2008. Výpadok príjmov sa začal prejavovať koncom I. polroka a po zverejnení prognóz Ministerstva financií predpokladáme nižšie príjmy o 1,1 miliónov eur, čo je potrebné riešiť viazaním výdavkovej časti rozpočtu vo výške 12 %.“
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. Schvaľuje
Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Lučenec za I. polrok 2009.
Výsledok hlasovania č.8: za 20 , proti 0 , zdržali sa 0, nehlasovali 0

7/ Návrh zmien, aktualizácia a viazanie rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009.
Primátor – „Nasledujúcim bodom dnešného programu je návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2009 a návrh na viazanie rozpočtu. Navrhujem, aby sme najskôr prerokovali zmeny a aktualizáciu rozpočtu, odhlasovali uznesenie k zmenám rozpočtu a až potom sa budeme zaoberať viazaním rozpočtu. Čo sa týka zmien a aktualizácie rozpočtu, tieto sú podrobne rozpracované v materiáli, prešli komisiou a mestskou radou bez pripomienok. Prvá časť uznesenia sa týka presunov v rámci rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy ani výdavky. V druhej časti došlo k navýšeniu rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch v celkovej sume 561 606 euro z dôvodu prijatia dlhodobého investičného úveru a v súvislosti s obdržaním dotácií zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov európskej únie na rekonštrukcie troch základných škôl, kompostárne a projektu jazykový kurz pre učiteľov základnej školy Laca Novomeského“
Pán primátor otvoril rozpravu.
Ing. Uličná – v tejto súvislosti ako aj v súvislosti s predchádzajúcim bodom, opravila reputáciu ekonomickej komisie. V zápisnici sa konštatuje, že ekonomická komisia nemá pripomienky k predkladaným materiálom. Táto interpretácia nie je celkom presná, lebo sa na zasadnutí zaoberali s predloženými materiálmi podrobne a navrhli opatrenia, ktoré sú zapísané v zápisnici. Niektoré opatrenia sú už realizované a týkajú sa hlavne zníženia rozpočtu v ekonomickej oblasti v dôsledku hospodárskej krízy. Požiadala pána prednostu, aby poslancov informoval o prijatých opatreniach .
Ing. Drobný – požiadal o upresnenie informácie k položkám vo výdavkovej časti rozpočtu týkajúce sa Zimného štadióna a letného kúpaliska
Ing.Moricová - výkon prevádzkovania mestských športovísk prešlo od 1.7.2009 pod správu a.s. SPOOL Lučenec. Mesto Lučenec poskytne dotáciu pre a.s.. SPOOL na prevádzkovanie zimného štadióna a letného kúpaliska. Z týchto finančných prostriedkov budú uhrádzané všetky výdavky spojené s prevádzkovaním mestských športovísk. Finančné prostriedky, ktoré neboli vyčerpané k 1.7.2009 sa presúvajú z položky – Mzdy, odvody a bežné tovary na formu transferu ako dotácie pre SPOOL a.s.
Prednosta - na porade vedúcich oddelení už informoval o opatreniach, ktoré boli prijaté v rámci zníženia rozpočtu. Viazanosť rozpočtu bola od začiatku roka 10 % , v súčasnosti sa navrhuje 12 %. Bola zrušená finančná čiastka vyčlenená na odmeny pre zamestnancov, ako aj osobných príplatkov, zrušili resp. obmedzili sa služobné cesty, školenia a semináre, tiež sú obmedzené jazdy služobných motorových vozidiel. V rámci šetrenia sa budú vypínať počítače z elektrickej siete.
Do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal hlasovať o nasledovnom uznesení.

1. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.1 Výkup pozemkov z oddielu
06.6.0 z položky 711 Výkup pozemkov vo výške 42 797 € na Podprogram 12.4
Hnuteľný a nehnuteľný majetok na oddiel 06.6.0 na položku 711 Výkup pozemkov

A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 4.2 Rekonštrukcie miestnych
komunikácií z oddielu 04.5.1 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške
6 967 € na Podprogram 9.4 Školské jedálne do rozpočtu ŠJ pri ZŠ Vajanského na
položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív a zároveň presun vo výške 27 113 €
z Podprogramu 13.2 Občianska a technická vybavenosť z oddielu 04.4.3 Výstavba
z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív na Podprogram 9.3 Základné školy na
položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív

A.1.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 8.3 v rámci oddielu
0810/28 Zimný štadión z položky 610 Mzdy, Platy vo výške 31 555 €, z položky 620
Poistné vo výške 11 012 € a z položky 630 Tovary a služby vo výške 4 967 € spolu vo
výške 47 534 € na položku 644001 Právnickej osobe založenej obcou a v rámci
Podprogramu 8.4 v rámci oddielu 0810/30 Letné kúpalisko z položky 610 Mzdy, Platy
vo výške 13 089 €, z položky 620 Poistné vo výške 4 592 € a z položky 630 Tovary
a služby vo výške 12 837 € spolu vo výške 30 518 € na položku 644001 Právnickej
osobe založenej obcou

A.1.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 2.1 Propagácia a prezentácia
z oddielu 06.2.0 Regionálny rozvoj z položky 630 Tovary a služby vo výške 4 282 €
na Podprogram 5.1 Odpadové hospodárstvo na oddiel 05.1.0 Vývoz odpadu na
položku 630 Tovary a služby

A.1.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2 Občianska a technická
vybavenosť z oddielu 04.4.3 Výstavba z položky 710 Obstarávanie kapitálových
aktív vo výške 76 747 € na Podprogram 4.2 Rekonštrukcie komunikácií na oddiel
04.5.1 Cestná doprava na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív

A.1.6. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2 Občianska a technická
vybavenosť z oddielu 04.4.3 Výstavba z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív
vo výške 89 757 € na Podprogram 9.7.1 Rekonštrukcia ZŠ Vajanského na oddiel
09.1.2.1 Základné školy na položku 700 Kapitálové výdavky vo výške 23 080 €, na
Podprogram 9.7.2 Rekonštrukcia ZŠ M.R.Štefánika na oddiel 09.1.2.1 Základné
školy na položku 700 Kapitálové výdavky vo výške 16 081 € a na Podprogram 9.7.3
Rekonštrukcia ZŠ Kubínyiho na oddiel 09.1.2.1 Základné školy na položku 700
Kapitálové výdavky vo výške 50 596 €

A.1.7. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.3 Základné školy v rámci
oddielu 09.1.2.1 Základné školy z položky 630 Tovary a služby vo výške 6 168 €
na Podprogram 9.7.1 Rekonštrukcia ZŠ Vajanského na položku 600 Bežné výdavky
vo výške 1 822 €, na Podprogram 9.7.2 Rekonštrukcia ZŠ M.R.Štefánika na položku
600 Bežné výdavky vo výške 2 934 € a na Podprogram 9.7.3 Rekonštrukcia ZŠ
Kubínyiho na položku 600 Bežné výdavky vo výške 1 412 €


A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu príjmov aj výdavkov oproti
schválenému rozpočtu v celkovej sume 561 606 € nasledovne:
A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 513002 Dlhodobé úvery o 756 825 €
a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2 Občianska
a technická vybavenosť na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie
kapitálových aktív na projekte 13.2.4 Zimný štadión o 331 940 €, na projekte 13.2.3
Tribúna a ihrisko futbalového štadióna o 82 985 €, na projekte 13.2.8 Revitalizácia
Námestia republiky – PD o 33 194 €, v Podprograme 4.2 Rekonštrukcie miestnych
komunikácií na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív na investičnej akcii
Rozšírenie križovatky Malá Ves - Kármána o 126 137 € a Cesta ku garážam na Rúb. II
o 99 582 € a na Podprograme 6.10 Cintorínske služby na investičnej akcii Urnový háj
o 8 300 € a Rekonštrukcia Domu smútku o 74 687 €
A.2.2. zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2 Občianska a technická
vybavenosť na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových
aktív na projekte 13.2.4 Zimný štadión o 92 472 €, na projekte 13.2.3 Tribúna a ihrisko
futbalového štadióna o 66 388 €, v Podprograme 4.2 Rekonštrukcie miestnych
komunikácií na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív na investičnej akcii
Rozšírenie križovatky Malá Ves - Kármána o 116 179 € a Cesta ku garážam na Rúb. II
o 99 582 € a na Podprograme 6.10 Cintorínske služby na investičnej akcii Urnový háj
o 33 194 € a Rekonštrukcia Domu smútku o 49 791 €
A.2.3. zníženie rozpočtu v príjmovej časti na položke 322001 Kapitálové transfery o 399 711
€ a zároveň zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.7.1
Rekonštrukcia ZŠ Vajanského na oddieli 09.1.2.1 Základné školy na položke 700
Kapitálové výdavky o 102 143 €, v Podprograme 9.7.2 Rekonštrukcia ZŠ
M.R.Štefánika na oddieli 09.1.2.1 Základné školy na položke 700 Kapitálové výdavky
o 75 659 €, v Podprograme 9.7.3 Rekonštrukcia ZŠ Kubínyiho na oddieli 09.1.2.1
Základné školy na položke 700 Kapitálové výdavky o 119 360 € a v Podprograme 5.1
Odpadové hospodárstvo na oddieli 05.1.0 Vývoz odpadu na položke 700 Kapitálové
výdavky o 102 549 €

A.2.4. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 198 622 €
a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.7.1 Rekonštrukcia
ZŠ Vajanského na oddieli 09.1.2.1 Základné školy na položke 600 Bežné výdavky o
29 551 €, v Podprograme 9.7.2 Rekonštrukcia ZŠ M.R.Štefánika na oddieli 09.1.2.1
Základné školy na položke 600 Bežné výdavky o 39 675 € a v Podprograme 9.7.3
Rekonštrukcia ZŠ Kubínyiho na oddieli 09.1.2.1 Základné školy na položke 600 Bežné
výdavky o 26 829 € a v Podprograme 5.1 Odpadové hospodárstvo na oddieli 05.1.0
Vývoz odpadu na položke 600 Bežné výdavky o 102 567 €

A.2.5. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti základných škôl o 5 870 € a zároveň zvýšenie
rozpočtu základných škôl vo výdavkovej časti v Programe 9 Vzdelávanie v
podprograme 9.3 Základné školy o 5 870 €
Výsledok hlasovania č.9: za 20 , proti 0 , zdržali sa 0, nehlasovali 0

Primátor- „Budeme pokračovať návrhom na viazanie rozpočtu. Otázka finančnej krízy nás znepokojuje už niekoľko mesiacov. Viazanie výdavkov rozpočtu vo výške 10% som nariadil ešte v januári, ihneď po avizovaní štátu o znížení výnosu podielových daní. Ministerstvo financií SR pred pár týždňami upresnilo prognózu odhadovaného výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Podľa nej očakávame nižší výnos o 17,4 %, čo činí pre príjmovú časť rozpočtu nášho mesta 1,1 miliónov eur. Takýto výpadok je natoľko vážny, že bude nevyhnutné prijať ďalšie opatrenia na zabránenie krízovej situácie a zabezpečenie všetkých základných funkcií výkonu samosprávy.
Výpadok príjmovej časti má dopad na celkový objem zdrojov mesta, preto sme po prehodnotení očakávaných bežných príjmov navrhli viazanie bežných výdavkov vo výške 12 %. Viazanie sa týka všetkých úsekov činnosti - výdavkov na vnútorný chod úradu, energií, na najnutnejšiu mieru sme obmedzili služobné cesty zamestnancov, nákupy kancelárskeho materiálu, prevádzku služobných motorových vozidiel. V tomto roku nebudeme vyplácať žiadne odmeny zamestnancom, hľadáme možnosti kumulovania činností a znižovania výdavkov na mzdy zamestnancov. Zníženie rozpočtu sa dotkne aj rozpočtových organizácií Mesta, teda základných škôl, vo výdavkoch na originálne kompetencie (materské školy, školské jedálne, školské kluby) hradených zo zdrojov Mesta. Tak isto dôjde k zníženiu rozpočtu aj u materských škôl bez právnej subjektivity i dotácií pre neštátne školstvo. Budeme musieť výrazne obmedziť dotačnú politiku. Ako som už povedal, mesto musí šetriť na všetkých úsekoch, avšak základné služby pre obyvateľov mesta, ako zber a vývoz komunálneho odpadu, verejné osvetlenie, čistenie miestnych komunikácií musia byť zabezpečené. Na riešenie výpadku príjmov z dôvodu krízy sa so zvyšovaním daní z nehnuteľností ani poplatkov za komunálny odpad neuvažuje, budeme hľadať úspory vo výdavkoch mesta. Materiál prerokovali komisia ekonomiky i mestská rada a odporučili ho predložiť zastupiteľstvu bez pripomienok“.
Pán primátor otvoril rozpravu.
Ing. Uličná – osobná pripomienka k opatreniam, ktoré plánuje Mesto Lučenec realizovať v súvislosti s článkom uverejneným v Mestských novinách, ktorá vyzýva športové kluby k uplatneniu požiadavky na dotáciu z rozpočtu Mesta. Podľa jej názoru je rozporuplné, na jednej strane vyzývať športové kluby na uplatnenie požiadavky, a na druhej strane v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov zamietať žiadosti.
Primátor – týka sa to drobných športov, ktoré komisia športu a kultúry poskytuje a na ktoré finančne prispieva Mesto Lučenec. Je to viazané termínom, na ktorý chceli upozorniť v citovanom článku.
Ing. Matuška- odpovedal na pripomienku Ing. Uličnej. Na základe VZN č.2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Lučenec, je potrebné predložiť žiadosti o dotáciu do 15.9.2009. Žiadosti budú prehodnotené v rámci rozpočtu Mesta Lučenec, kde sa rozhodne o poskytnutí resp. neposkytnutí dotácie príslušnému športovému klubu. V prípade nedodržania termínu podania žiadosti, športový klub nemá nárok na poskytnutie dotácie. Výzva v článku chcela upozorniť na dodržanie termínu podania žiadosti.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
2. Návrh na viazanie rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
V zmysle ods. 2 písm. c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - viazanie rozpočtových prostriedkov v objeme 12 % upraveného rozpočtu t.j. 1 100 000 € z dôvodu očakávaného neplnenia rozpočtových príjmov nasledovne:
• Oddiel 01 Všeobecné verejné služby – viazanie 243 946 €
• Oddiel 02 Obrana – viazanie 1 660 €
• Oddiel 03 Verejný poriadok a bezpečnosť – viazanie 45 389 €
• Oddiel 04 Ekonomická oblasť – viazanie 105 610 €
• Oddiel 05 Ochrana životného prostredia – viazanie 130 785 €
• Oddiel 06 Bývanie a občianska vybavenosť – viazanie 86 132 €
• Oddiel 07 Zdravotníctvo – viazanie 13 278 €
• Oddiel 08 Rekreácia, kultúra a šport – viazanie 126 393 €
• Oddiel 09 Vzdelávanie – viazanie 318 962 €
• Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie – viazanie 27 845 €
Výsledok hlasovania č.10: za 21 , proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

8/ Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 30.6.2009
Primátor – „Pokračujeme Informatívnou správou o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k 30.6.2009. Prostredníctvom exekútora MsÚ sa podarilo vymôcť čiastku cca 50 000 €
(1,5 mil. Sk)
Prednosta - vo vymáhaní pohľadávok sa pokračuje, naďalej sa budú vymáhať dĺžne čiastky od dĺžnikov aj v spolupráci a dalšími exekútorskými úradmi.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
B e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 30.6.2009
Výsledok hlasovania č.11: za 17 , proti 0 , zdržali sa 0 , nehlasovali 2

9/ Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Lučenec z účtovnej evidencie
Primátor – „Ako ďalší bod v poradí dnešného programu nasleduje „Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Lučenec z účtovnej evidencie“. Jedná sa o pohľadávky, ktoré boli viac rokov bezvýsledne vymáhané, vyčerpali sme všetky právne možnosti voči dlžníkom a nie je reálny predpoklad na ich vymoženie. Ide najmä o pohľadávky prevzaté od spoločnosti SPOOL. Tieto sa týkajú predovšetkým mestských lesov a ich stav sa od roku 2005 nezmenil. Celkove ide o sumu vo výške 12 894,59 euro. Po schválení uznesenia bude odpísaná z účtovnej evidencie mesta. Materiál prešiel ekonomickou komisiu a mestskou radou s pripomienkou ďalšie pohľadávky v hodnote 78 481 euro, u ktorých dlžníci nie sú vymazaní z obchodného registra, ďalej vymáhať a získať aktuálne písomné podklady o súčasnom stave konkurzov, respektíve majetku.
Pán primátor otvoril rozpravu.
Ing.Drobný - pripomienka k nevyúčtovanej dotácii pre 1.Halový futbalový klub v Lučenci, ktorú sa doposiaľ nepodarilo vyučtovať. Dalšia otázka sa týkala reštrukturalizovaného úveru.
Ing. Móricová – podľa posledných informácií od právnikov, súd schválil exekúciu, takže MsÚ má súdne rozhodnutie na exekúciu. Reštrukturalizovaný úver sa týkal úverov z Dexia banky z roku 2007, (zimný štadión, miestne komunikácie a čistička odpadových vôd).
Do rozpravy sa nikto iný neprihlásil..
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie
Mesta Lučenec vo výške 12 894,59 €
Výsledok hlasovania č.12: za 21, proti 0, zdržali sa 0 , nehlasovali 0

10/ Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1. Upresnenie uznesenia č. 18/2009 zo dňa 24.2.2009
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2343/6 zast.pl., vo výmere 71 m² pre Špeciálnu základnú školu, Zvolenská cesta č. 59, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia pripadá do úvahy len jeden uchádzač - vlastník susednej nehnuteľnosti, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia - 36,15 €/m²
Výsledok hlasovania č.13: za 20, proti 0, zdržali sa 0 , nehlasovali 0

2. Upresnenie uznesenia č.103/2009 zo dňa 23.6.2009
Bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 4975/1 zast.pl., vo výmere 108 m² pre Segeča Jána, Parný mlyn 2714, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 32 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec pripadá do úvahy len jeden uchádzač - vlastník susednej nehnuteľnosti, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta- 25,36 €/m²
Výsledok hlasovania č.14 : za 19 , proti 0 , zdržali sa 0, nehlasovali 1

3. Upresnenie uznesenia č.215/2008 zo dňa 21.10.2008
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- výkup pozemku pre účely rekonštrukcie Jegorovej ulice, parc. EKN č. 473/1 orná pôda, vo výmere 243 m2² v k.ú. Opatová od Slovenského pozemkového fondu, Búdková č. 36, Bratislava, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku zo dňa 25.6.2009 - 10,76 €/m²
Výsledok hlasovania č.15: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0
4a) Upresnenie uznesenia č.227/2007 zo dňa 21.11.2007
4b) Upresnenie uznesenia č.113/1/2009 zo dňa 23.6.2009
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- výkup pozemkov, parc. CKN č. 7498/106 orná pôda, vo výmere 587 m², CKN č. 7498/107 orná pôda, vo výmere 545 m² a CKN č. 7498/67 zast.pl., vo výmere 1337 m² nachádzajúcich sa v priemyselnej zóne v k.ú. Lučenec od Slovenského pozemkového fondu, Búdková č. 36, Bratislava, za kúpnu cenu 10 €/m², v podiele 1/3
- výkup pozemkov, parc. CKN č. 7736/7 vodné plochy, vo výmere 523 m², CKN č. 7736/8 vodné plochy, vo výmere 208 m², CKN č. 7736/14 vodné plochy, vo výmere 105 m² a CKN č. 7737 zast.pl., vo výmere 621 m², nachádzajúcich sa v priemyselnej zóne v k.ú. Lučenec od Slovenského pozemkového fondu, Búdková č. 36, Bratislava, za kúpnu cenu 10 €/m²
Výsledok hlasovania č.16: za 14, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 3

5. Zrušenie uznesenia č. 73/2009 zo dňa 28.4.2009
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- zrušenie uznesenia č. 73/2009 zo dňa 28.4.2009
Výsledok hlasovania č.17 : za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

6. Informácia o výsledku výberového konania na odpredaj pozemkov z majetku Mesta Lučenec, parc. CKN č. 2176/1 a 2176/2, nachádzajúcich sa v Lučenci za D-Nábytkom.
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
- informáciu o výsledku výberového konania na odpredaj pozemkov z majetku Mesta Lučenec, parc. CKN č. 2176/1 a 2176/2, nachádzajúcich sa v Lučenci za D-Nábytkom
Výsledok hlasovania č.18 : za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

7. Informácia o účinnosti zákona č.258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Pán primátor otvoril rozpravu.
Ing.Alexa - v krátkosti informoval so zákonom č.258/2009. Podľa citovaného zákona do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku SR aj pozemky pod stavbami a rozostavanými stavbami vo vlastníctve obce vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Prevody vlastníctva obce sa musia vykonať:
a) na základe obchodnej verejnej súťaže
b) dobrovoľnou dražbou
c) priamym predajom
Obec musí zverejniť zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli na internetovej stránke obce a v regionálnej tlači. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec zverejní minimálne 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov.
Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom
- ak všeobecná hodnota majetku stanovenú podľa Vyhl. MS SR č.492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov presiahne 40 000 eur. V čase schválenia prevodu majetku obecným zastupiteľstvom stanovenie všeobecnej hodnoty majetku nesmie byť staršie ako šesť mesiacov..
Obec je povinná primerane uplatniť vyššie uvedené ustanovenia aj pri prenechaní majetku obce do nájmu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
- informáciu o účinnosti zákona č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Výsledok hlasovania č.19: za 19, proti 0 , zdržali sa 0 , nehlasovali 2

8a) Záložňa Groš s.r.o., Markušova pustatina 4964, Lučenec
8b) Kristián Oláh, Rúbanisko II/47, Lučenec
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1- prenájom nebytového priestoru v budove na Rúbanisku III/L7 v Lučenci na dobu 5 rokov, t.j do 31.8.2014, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 14,61 €/m2/rok, pre Záložňu Groš s.r.o., Markušova pustatina 4964, 984 01 Lučenec,
A.2- prenájom nebytového priestoru v budove na Rúbanisku III/L7 v Lučenci na dobu 5 rokov t.j do 31.8.2014, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 14,61 €/m2/rok, pre Kristiána Oláha Rúbanisko II/47, 984 01 Lučenec.
Výsledok hlasovania č.20 : za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

9) Banskobystrický samosprávny kraj zastúpený Domovom dôchodcov a DDS AMBRA, Rúbanisko III., Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1- predĺženie nájmu pozemkov, parciel CKN č. 7202/4 a 7202/5 spolu vo výmere 1420 m2 na dobu nájmu 31.8.2020 (10 rokov),
A.2- odpustenie nájomného v plnej výške s podmienkou, že sa bude celoročne starať o okolie a verejnú zeleň v blízkosti domova dôchodcov a DSS s odvolaním sa na § 19 bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec z dôvodu celospoločenskej prospešnosti zariadenia (starostlivosť o starých a prestarlých občanov), pre Banskobystrický samosprávny kraj zastúpený Domovom dôchodcov a DSS AMBRA, Rúbanisko III., Lučenec.
A.3- predĺženie nájomnej zmluvy do požadovanej doby s podmienkou, že predložený projekt bude úspešný. V prípade neúspešnosti projektu platí pôvodný termín platnosti zmluvy, do 31.12.2011.
Výsledok hlasovania č.21: za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

 

10) Mediapress Lučenec s.r.o., Rúbanisko II/58, Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1- predĺženie prenájmu pozemku pod predajným stánkom, časť z parcely CKN č. 346/1 vo výmere 9 m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 8,23 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 30.6.2014,
A.2- predĺženie prenájmu pozemku pod predajným stánkom, časť z parcely CKN č. 568/2 vo výmere 7 m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 8,23 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 30.6.2014,
A.3- predĺženie prenájmu pozemku pod predajným stánkom, časť z parcely CKN č. 3366 vo výmere 16 m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 15,20 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 30.6.2014,
A.4- predĺženie prenájmu pozemku pod predajným stánkom, časť z parcely CKN č. 6589/1 vo výmere 10 m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 16,20 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 30.6.2014,
A.5- predĺženie prenájmu pozemku pod predajným stánkom, časť z parcely CKN č. 6604 vo výmere 9 m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 19,92 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 30.6.2014,
A.6- predĺženie prenájmu pozemku pod predajným stánkom, časť z parcely CKN č. 434/1 vo výmere 9 m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 5,08 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 30.6.2014,
A.7- predĺženie prenájmu pozemku pod predajným stánkom, časť z parcely CKN č. 1446/6 vo výmere 9 m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 7,77 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 30.6.2014, pre Mediapress Lučenec s.r.o., Rúbanisko II/59, Lučenec.
Výsledok hlasovania č.22 : za 19, proti 0 , zdržali sa 1 , nehlasovali 0

11) Občianske združenie Partnerstvo, Svätoplukova č.2, Lučenec
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom nebytových priestorov v budove na Nám.republiky č. 26, kanc.č. 425 na prízemí, na dobu 5 rokov, za symbolickú cenu nájmu 0,03 €/m²/rok pre Občianske združenie Partnerstvo, Svätoplukova č. 2, Lučenec
Výsledok hlasovania č.23: za 17, proti 0, zdržali sa 0 , nehlasovali 1

12) DALKIA Lučenec a.s. , Partizánska č.1, Lučenec
Primátor – žiadosť nebola predložená na zasadnutie Mestskej rady . Vzhľadom k tomu, že získanie finančných prostriedkov v rámci „Národných projektov“ je podmienené majetkovým vysporiadaním pozemkov , požadujú predĺžiť termín doby nájmu.
Pán primátor otvoril rozpravu.
Ing.Drobný- „ak to má byť len formálne, v prípade úspešnosti projektu by sa malo vrátiť k pôvodnej dobe nájmu“.
Ing.Kolimárová – podmienka pre úspešnosť projektu je predĺženie doby nájmu. Ak projekt nebude úspešný môže sa vrátiť doba nájmu k pôvodnému termínu.
Ing.Alexa – podmienka úspešnosti projektu je doba nájmu minimálne do roku 2016.
Do rozpravy sa nikto iný neprihlásil.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom pozemkov, parc. CKN č. 309/14 vo výmere 57 m², ktorá vznikla z parc. CKN č. 309/13 a parc. CKN č. 346/115 vo výmere 508 m², ktorá vznikla z parc. CKN č. 346/1 na základe geometrického plánu č. 36626040-94/2008 v k.ú. Lučenec pre DALKIU Lučenec a.s., Partizánska č. 1, Lučenec, na dobu od 25.8.2009 do 25.8.2016, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, s následným odkúpením
(v prípade poskytnutia nenávratného príspevku z fondov EÚ) a s podmienkou zabezpečenia náhradnej prístupovej komunikácie mimo účelových komunikácií v obytnom súbore
- predĺženie nájomnej zmluvy do požadovanej doby s podmienkou získania nenávratného finančného príspevku v rámci Národných projektov. V prípade neúspešnosti projektu platí pôvodný termín platnosti zmluvy č. 112/2008, t.j. do 31.10.2013
- zrušenie správy pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 309/14 ost.pl., vo výmere 57 m² ZŠ s MŠ, Kubínyiho námestie č. 6, Lučenec v prípade poskytnutia nenávratného príspevku z fondov EÚ
Výsledok hlasovania č.24: za 17 , proti 1, zdržali sa 2 , nehlasovali 1

13. BOVINEX Europa s.r.o., Michalovce
Primátor – talianska spoločnosť BOVINEX Europa s.r.o. žiada o prenájom pozemkov v Priemyselnom parku Juh v celkovej výmere 2,3 ha na dobu nájmu 15 rokov. Spoločnosť plánuje vybudovať závod na výrobu panelov pre fotovoltaické elektrárne. O uvedený pozemok už bol záujem so strany rôznych spoločností. Majiteľ spoločnosti BOVINEX Europa s.r.o. počas jeho tuzemskej návštevy si osobne pozrel pozemok, súhlasí s ním a má záujem aj o prenájom pozemkov v PP Sever s celkovou výmerou 103 ha.
Primátor otvoril rozpravu.
Ing. Václavíková – súhlasí s tým, aby nový investor prišiel do nášho Priemyselného parku, ale žiada o prehodnotenie navrhovaného ročného nájmu, ktorá je v návrhu z čiastky 29 670 € znížená na sumu 1 610 €. Nesúhlasí s cenou nájmu 0,07 €/m²/rok a navrhuje hľadanie primeranej hodnoty ceny nájmu napríklad znížením ročného nájmu na polovicu.
Primátor – spoločnosť Milenium Trading s.r.o. má taký istý nájom ako sme navrhli talianskemu investorovi. Pokladá za prioritu zvýšenie zamestnanosti v našom meste.
Ing. Matuška – poukázal na zákon č.258/2009 Z.z. , ktorý definuje aj prípady hodné osobitného zreteľa. V prípade talianskeho investora, ktorý by mal zvýšiť zamestnanosť v našom meste a regióne a môže mestské zastupiteľstvo rozhodnúť o znížení ročného nájmu na dobu 15 rokov s podmienkou zachovania výroby po celú dobu nájmu. Túto skutočnosť je potrebné zapracovať do nájomnej zmluvy. Podľa zák.č.258/2009 je možné takýto prípad definovať ako „prípad hodný osobitného zreteľa“.
Ing. Uličná - nadviazala na odpoveď Ing.Matušku, ktorý odôvodnil zníženie ročného nájomného a zároveň vyjadrila nesúhlas so schválením predkupného práva pre nového investora v prípade nedodržania zachovania výroby počas celej doby nájmu. Súhlasí s návrhom bodu uznesenia A.3. len s podmienkou zachovania výroby a zamestnanosti počas 15 rokov a navrhuje predať investorovi predmetné pozemky až po skončení doby nájmu.
MUDr.Brunčák – opýtal sa, či nový investor už podniká na Slovensku, resp. či v prípade odsúhlasenia navrhovaných podmienok bude potrebné zo strany Mesta vynaložiť ešte ďalšie finančné náklady pre realizáciu projektu spoločnosti BOVINEX Europa s.r.o.
Primátor – Mesto Lučenec už nebude vynakladať žiadne ďalšie finančné prostriedky na tento projekt

Mgr.Csúsz – nakoľko platnosť uznesenia podľa zák.č.258/2009 je podmienené odsúhlasením 3/5 väčšiny prítomných poslancov, navrhuje hlasovať za uznesenia v poradí a to pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Ing.arch.Václavíkovej, Ing.Uličnej ako aj podľa predloženého návrhu uznesenia
MUDr. Mičko – situácia v oblasti zamestnanosti je veľmi nepriaznivá nielen v rámci celého Slovenska, ale hlavne v našom regióne. Požiadal všetkých poslancov o pozitívny prístup voči novému investorovi. Mesto tam má nevyužité pozemky, na ktorých sú inžinierske siete pripravené a ponúka sa pre nám šanca progresívnej modernej technológie.
Primátor – táto talianska spoločnosť má prepojenie na firmu ENEL, ktorý sú vlastníkom Stredoslovenských elektrární a zabezpečujú nielen výrobu, nielen samotnú fotovoltaickú elektráreň, ale aj vstup na trh
MUDr. Mihalovics – k otázke predkupného práva dodal, že v prípade ak nový investor pozemok kúpi a nezachová výrobu, bude musieť pozemok predať novému záujemcovi, ktorý tam bude zabezpečovať výrobu.
Ing.Činčura - v krátkosti odpovedal na príspevky poslancov. K pripomienke Ing.Uličnej za uplatnenie predkupného práva doplnil, že spoločnosť má záujem o výrobu fotovoltaických panelov, ktoré by boli inštalované na Slovensku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike a Rumunsku, čo svedčí o veľkosti projektu. Prvý aspekt, ktorý nás oslovil bola zamestnanosť cca 200 ľudí. O nového investora majú záujem aj susedné okresy. Požiadal poslancov o kladné stanovisko voči novému investorovi. Nový investor ponúka zamestnanosť pre našich občanov a to nielen v oblasti výroby, ale aj pracovné miesta sofistikované.
Ing.Kalinský – podľa jeho názoru je treba vychádzať z toho, že pokiaľ v PP Juh už pracujú aj iní investori v určitých podmienkach, a novému investorovi uznáme jeho podnikateľský zámer, tak je potrebné mu pripraviť a odsúhlasiť také isté podmienky.
MUDr. Balco – súhlasí s názorom ostatných poslancov pre podpísanie serióznej zmluvy s novým investorom, ktorá by vytvorila nové pracovné príležitosti v našom meste. Nadviazal na pripomienku Ing.Uličnej, že je v záujme väčšiny poslancov zrealizovať tento projekt a zvýšiť zamestnanosť, ale je potrebné rokovať o cene pozemkov, resp. o odpredaji týchto pozemkov po uplynutí doby nájmu, ktoré žiadal zakotviť v zmluve.
Ind.arch.Václavíková – navrhuje vytvoriť novému investorovi korektné podmienky a požiadala zapracovať do zmluvy, aby nový investor zachoval výrobu a zamestnal cca 250 ludí.
Mgr. Csúsz – všetci podnikatelia sa boria s problémami a podľa jeho názoru tieto problémy by sa nemali riešiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva
Ing.Uličná – dala pozmeňujúci návrh uznesenia týkajúci sa bodu A.3. v znení, že predkupné právo na prenajaté pozemky má len v prípade zachovania výroby počas celej doby nájmu.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za pozmeňujúci návrh Ing.Uličnej.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.3 predkupné právo na prenajaté pozemky s podmienkou zachovania výroby počas celej doby nájmu pre BOVINEX Europa s r.o., v zastúpení Antoninom Vadalá, Jaroslawská č. 9, Michalovce.
Výsledok hlasovania č.25: za 12 , proti 3, zdržali sa 6 , nehlasovali 0
Primátor – podľa nového zákona je potrebná 3/5 väčšina hlasov prítomných poslancov tento návrh prešiel. Požiadal poslancov o hlasovanie za body A.1 a A.2 predloženého uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 prenájom pozemkov, časť z par. CKN č. 7498/47 ost.pl., CKN č. 7498/62 ost.pl. a CKN č. 7498/64 ost.pl., spolu vo výmere cca 2,3 ha (23 000m2), v k.ú. Lučenec na dobu nájmu 15 rokov,
A.2 zníženie ceny nájmu n a 0,07 eur/m2/rok s odvolaním sa na § 19, bod 8. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec s ohľadom na verejnoprospešný charakter výroby nového závodu a vytvorenia nových pracovných miest
Výsledok hlasovania č.26: za 20 , proti 0, zdržali sa 0 , nehlasovali 0
MUDr. Mičko – opätovne pripomenul vážnosť situácie v oblasti zamestnanosti a poukázal na pozitívny prístup voči novému investorovi.

11/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č.9/2009 Územného plánu mesta Lučenec – návrh.
Primátor – „Dámy a páni, zmena a doplnok územného plánu mesta Lučenec vyplynuli z požiadavky na zmenu funkčného využitia územia pre funkciu vidieckeho bývania v mestskej časti Dolná Fabianka. Jedná sa o výmeru 4,42 ha mimo zastavaného územia mesta Lučenec. Všetky náklady spojené s vypracovaním zmeny územného plánu hradí investor. Rovnako aj vybudovanie inžinierskych sietí zabezpečí investor. Zmena a doplnenie územného plánu sa vyhlasuje Všeobecne záväzným nariadením mesta.“
Pán primátor otvoril rozpravu.
Ing.arch.Ragan – návrh sa týka územia v mestskej časti Dolná Fabianka, mimo hranice zastavaného územia. Je vypracovaný na základe požiadavky na zmenu funkčného využitia územia pre funkciu vidieckeho bývania. Krajský pozemkový úrad už vydal súhlasné stanovisko na vyňatie z pôdneho fondu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 Zmenu a doplnok č.9/2009 Územného plánu mesta Lučenec
A.2 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 9 Územného plánu mesta Lučenec
B. s ú h l a s í
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu, ktorých prehľad tvorí prílohu tohto uznesenia
C. u k l a d á
vedúcemu oddelenia stavebného poriadku uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona
Výsledok hlasovania č. 27: za 18, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

12/ Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu - na úseku stavebného poriadku za I.polrok 2009
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu - na úseku stavebného poriadku za I.polrok 2009.
Výsledok hlasovania č. 28: za 18, proti 0, zdržali sa 0 , nehlasovali 0

13/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za jún – júl 2009.
Ing.Matuška – v správe je uvedená aj petícia občanov obce Rapovce, ktorú Mesto Lučenec obdržalo 22.7.2009. V petícii občania obce Rapovce nesúhlasia s premenovaním mestskej časti Osady verejnej čistoty na Rapovskú križovatku. Petícia bola vyhodnotená ako neopodstatnená, nakoľko nebol žiadny zákon porušený. Petícia sa netýkala činnosti poslancov MsZ, preto sa riešila v spolupráci s primátorom Mesta.
Pán primátor otvoril rozpravu.

Ing.Drobný – opýtal sa na drobné opravy na letnom kúpalisku, či to bolo v rámci záruky ?
Ing.Matuška - opravy boli prevedené v rámci záruky. Bolo uplatnené reklamačné konanie voči dodavateľskej firme
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za jún – júl 2009
Výsledok hlasovania č. 29: za 18, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

14/ Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za I.polrok 2009
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Informatívnu správu o činnosti a dosiahnutých výsledkoch Mestskej polície v Lučenci za I. polrok 2009
Výsledok hlasovania č.30 : za 13, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 2

15/ Interpelácie.
16/ Návrhy a podnety poslancov

MUDr.Pelč – predložil petíciu občanov z ul.Erenburgova a ul. Kuzmányho
Ing.Matuška – upozornil, že to nie je interpelácia. Poukázal na to, že v súčasnosti sa realizuje kontrolná akcia na vybavenie interpelácií, podnetov, návrhov a dotazov poslancov.
MUDr. Brunčák – interpeloval primátora mesta, prečo nebola doručená od 24.2.2009 doposiaľ odpoveď na interpeláciu, aby hlásenia v mestskom rozhlase boli zverejnené aj na web stránke mesta.
Primátor – bude to zabezpečené
MUDr.Balco – interpeloval primátora mesta, či rokovaní s prípadnými investormi sa zúčastňujú aj poslanci Mestského zastupiteľstva alebo nie ?
Primátor – odpovedal na interpeláciu. Keď sa nahlási investor, tak na jednaní je len štatutárny zástupca mesta t.j. primátor mesta , resp. prednosta a vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ.
Ing. Uličná – interpelovala primátora mesta. Na zasadnutí Mestskej rady požiadala o rokovanie s kompetentnými zástupcami ŽSR a zabezpečenie opravy zastávky v Opatovej.
Prednosta – odpovedal na interpeláciu Ing.Uličnej. Písomná žiadosť na opravu zastávky už bola odoslaná na ŽSR.
Mgr.Grebáč – požiadal primátora mesta ako aj správu mestskej tržnice o zabezpečenie nedostatkov a to: zabezpečenie toalety ako aj častejších hliadok na tržnici z dôvodu, že bezdomovci sa v týchto priestoroch stále grupujú a tržnica sa stáva nocľažiskom bezdomovcov. Ďalej požiadal mestskú políciu o námatkové kontroly zamerané nielen na požitie alkoholických nápojov, ale aj na požitie rôznych návykových látok /drogy/ u mladistvých.
Ing.Jonáš – bezdomovci je problém celého mesta , nielen tržnice. V rámci svojich možností to bude riešiť.
Ing. Balážik – naniesol požiadavku občanov ul. Podjavorinskej, ktorí sa sťažovali na nedostupnosť informácií prostredníctvom mestského rozhlasu, ktorý sa na tejto ulici nenachádza. Ďalej občania majú pripomienky k parkovaniu motorových vozidiel Colnej správy. Deti sú nútené prechádzať po frekventovanej ceste. Požiadal o rokovanie s mestskou políciou a zabezpečenie nápravy. Posledná požiadavka sa týkala zabezpečenia spojnice medzi Tescom a Rúbaniskom, pretože sa nachádza v dezolátnom stave.
JUDr. Krokoš – poďakoval za pomoc pri riešení výmeny vodovodného potrubia na ul. Vajanského a zároveň požiadal o ďalšiu pomoc pri odstraňovaní porúch podobného charakteru
Primátor – na ul.Vajanského sa vymenili vodovodné potrubia v dĺžke 600 metrov, na Rúbanisku sú tieto potrubia značne skorodované, ale postupne sa to bude riešiť
MUDr. Pelč – predložil petíciu občanov z ul. Erenburgova a ul.Kuzmányho, ktorí si tu založili park. Požiadali o pomoc odd.životného prostredia MsÚ, aby vypracovali projekt, podľa ktorého by sa tento park mohol ohradiť obrubníkom a dalej sa už neznečisťoval a nepoškodzoval od ostatných občanov.
Ing.Matuška – petícia bola doručená na mestský úrad. Komisia dopravy na zasadnutí dňa 26.8.2009 sa bude touto petíciou zaoberať.
MUDr. Brunčák – dňa 28.4.2009 interpeloval nefunkčné osvetlenie na Lučenskej priehrade a vyslovil poďakovanie prednostovi za zabezpečenie
Mgr.Baculík – vandalizmus a alkoholizmus je problém súčasnosti, a to nielen v našom meste. Požiadal Mestskú políciu o pomoc a častejšie hliadky, nakoľko v mestskom cintoríne sa grupuje mládež, kde požívajú alkoholické nápoje a následne poškodzujú hroby
J.Bystriansky – predniesol požiadavku občanov bývajúcich pri Nám.Kubínyiho v súvislosti s prevádzkovaním letnej terasy, ktorá zaberá plochu aj cez prechod na cestnej komunikácii. Požiadal o možnosť rokovania s majiteľom letnej terasy a následne vyčlenenia prechodu pre chodcov
- nadviazal na pripomienku k rušeniu nočného kľudu a osobne je presvedčený, že mestská polícia v tomto už začala konať
Ing.Uličná – opýtala sa do akej miery boli realizované prípravné práce za Námestie republiky
Primátor – realizácia projektu pokračuje, už máme aj finančné vyčíslenie projektu, pripomienky poslancov sú zapracované.

17/ Rôzne

Primátor – v súčasnosti prebiehajú investičné akcie na rekonštrukcii troch základných škôl a to Haličská 8, Vajanského, a Kubínyiho.
- vyzval poslancov, ktorí sú v radách školy aby sa dňa 2.9.2009 zúčastnili na zahájení školského roka 2009/2010
- informoval so slávnostným zahájením rekonštrukcie Autobusovej stanice v Lučenci, ktorá bola 24.8.2009
- srdečne pozval prítomných poslancov na Lučenský jarmok spojený s pivným festom a kultúrnymi podujatiami

Prednosta - informoval o tom, že spoločnosť T-Com vykonáva v našom meste prípravné práce na zavedenie káblovej televízie Mágio.

 

18/ Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

 

 

 

 


19/ Záver
Pán primátor poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva a ukončil rokovanie.

 

 

 

 

 

JUDr. Dušan Ilčík Ing. Milan Marko
prednosta MsÚ primátor mesta

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

MUDr. Juraj Pelč

 


JUDr. Pavol Krokoš

 

 


Zapísala: Mgr. Mária Sárová
V Lučenci, dňa 31.8.2009

 

 

 

 

 

 


 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka