Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2009

Zasadanie zo dňa 27.10.2009

 
P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 18. riadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktorá sa uskutoční 27.10.2009 (utorok) o 14.00 hod
vo veľkej sále v budove obvodného úradu na Námestí republiky č. 26

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmena a doplnenie Štatútu mesta Lučenec - návrh.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
5. Zmena a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lučenci - návrh.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
6. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Lučenec a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky - návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
7. Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Lučenci za sobášiaceho pri občianskych obradoch.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 11 Územného plánu mesta Lučenec

Príloha 1 
Príloha 2

Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, vedúci oddelenia stavebného poriadku MsÚ
9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 12 Územného plánu mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, vedúci oddelenia stavebného poriadku MsÚ
10. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lučenec.
Príloha

Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
11. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Príloha

Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
12. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009
Príloha
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
13. Návrh na zníženie strát v mestskej autobusovej doprave v Lučenci.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľky: Ing. Ruth Olšiaková, vedúca oddelenia ŽP, Ing. Mária Móricová, vedúca EO
14. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské lesy Lučenec s.r.o. za I. polrok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti
Predkladateľ: Štefan Melicher, konateľ spoločnosti MsL Lučenec s.r.o.
Spracovateľ: Štefan Melicher, konateľ spoločnosti MsL Lučenec s.r.o.
15. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec s.r.o. za I. polrok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti
Predkladateľ: Ing. Pavol Jonáš, konateľ spoločnosti MsT Lučenec s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Pavol Jonáš, konateľ spoločnosti MsT Lučenec s.r.o.
16. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za obdobie august – september 2009.
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
17. Interpelácie poslancov
18. Návrhy a podnety poslancov
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Záver
 

Ing. Milan Marko, primátor mesta

V Lučenci, 21.10.2009


Súpis uznesení z 18.riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci Konanej dňa: 27.10.2009
Číslo: 5025/2009

 


UZNESENIE č.157/2009
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Ing. Evu Balážovú, PhD., Jána Jackuliaka
A.2. Za overovateľov zápisnice: MUDr. Rudolfa Slivku, Mgr. Romana Grebáča

 

UZNESENIE č.158/2009
K bodu programu: Kontrola plnenia uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
Kontrolu plnenia uznesení
B. S c h v a ľ u j e
Opravu uznesenia MsZ v Lučenci č. 97/2009 schváleného dňa 23.6.2009 k bodu programu: Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.7/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.11/2009 o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

 

UZNESENIE č.159/2009
K bodu programu: Zmena a doplnenie Štatútu mesta Lučenec – návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
Internú normu Mesta Lučenec č. 04/09, ktorou sa mení INM č. 04/07 Štatút Mesta Lučenec v znení INM č. 03/09 schválenou uznesením č.95/2009 dňa 26.3.2009.

 

UZNESENIE č.160/2009
K bodu programu: Zmena a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lučenci – návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
Internú normu Mesta Lučenec č. 05/09, ktorou sa mení INM č. 07/07 Rokovací poriadok MsZ v Lučenci, v znení Doplnku schváleného uznesením č. 53/2008 dňa 29.4.2008 a Doplnku schváleného uznesením č. 60/2009 zo dňa 28.4.2009


UZNESENIE č.161/2009
K bodu programu: Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Lučenec a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky – návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. V y h l a s u j e
v zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov utorok 15. decembra 2009 za deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Lučenec
B. U r č u j e
a) Požiadavky na:
1) Kvalifikačné predpoklady : najmenej úplné stredné vzdelanie ( § 18a zákona č.369/1990 Zb. a § 18 Štatútu Mesta Lučenec)
2) Iné predpoklady:
a) bezúhonnosť(preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace - zák.č.330/2007 Z.z.)
b) odborná prax 5 rokov v kontrole alebo v samospráve
c) organizačné a riadiace schopnosti
b) Náležitosti a súčasti prihlášky
1) Osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj)
2) Písomný súhlas kandidáta na spracovanie a zverejnenie osobných údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta v mestskom zastupiteľstve podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien)
3) Písomné prehlásenie o súhlase s kandidatúrou
4) Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
5) Doklad o vzdelaní prípadne jeho úradne overenú fotokópiu
6) Štruktúrovaný životopis
7) Čestné vyhlásenie o odbornej praxi
8) Popis vlastnej predstavy o činnosti ( max. jedna A4)
c) Termín na ukončenie podávania prihlášok na deň 19.novembra 2009 do konca pracovnej doby MsÚ Lučenec
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta prihlášky zasielajú alebo doručujú osobne v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra mesta – neotvárať“ na Mestský úrad, Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec – kancelária prvého kontaktu.
C. Z r i a ď u j e
za účelom prípravy materiálov na rokovanie orgánov Mesta komisiu na otváranie doručených obálok, overenie náležitostí prihlášok, posúdenie požiadaviek stanovených príslušným uznesením mestského zastupiteľstva pre účasť na voľbe hlavného kontrolóra dňa 15. 12.2009 a spísania zápisnice z otvárania obálok v zložení:
poslanci MsZ: MUDr. Karol Mičko
MUDr. Rudolf Slivka
Ing. arch. Anna Václavíková
MUDr. Peter Brunčák
Ing. Eva Balážová PhD
zapisovateľka: Mgr. Mária Šagátová
D. U s t a n o v u j e
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta tajným hlasovaním
E. U k l a d á
prednostovi MsÚ zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta spôsobom ustanoveným v § 14 ods.2 Rokovacieho poriadku MsZ Lučenec.

 

UZNESENIE č.162/2009
K bodu programu: Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Lučenci za sobášiaceho pri občianskych obradoch
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
poverenie Mgr. Romana Grebáča poslanca Mestského zastupiteľstva v Lučenci za sobášiaceho pri občianskych obradoch.

 

UZNESENIE č.163/2009
K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasujezmena a doplnok č.11 Územného plánu mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ú h l a s í
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu
B. s c h v a ľ u j e
1. Zmenu a doplnok č. 11/2009 Územného plánu mesta Lučenec
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č.11 Územného plánu mesta Lučenec
C. u k l a d á
vedúcemu oddelenia stavebného poriadku uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona.

 

UZNESENIE č.164/2009
K bodu programu: Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s pripomienkami.

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
UZNESENIE č.165/2009
K bodu programu: 1) Iglár Róbert a manž. Alžbeta, Úzka č. 9, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6256/9 zast.pl., vo výmere 24 m², za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 36,81 €/m²
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

 POZNÁMKA: zrušené; pozri MsZ 12.7.2010 Uznesenie č.114/2010

 

UZNESENIE č.166/2009
K bodu programu: 2) Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 21-14, Záhradkárska osada č. 9, Lučenec - Havaška
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 7622/144 záhrady, vo výmere
92 m² a parc. CKN č. 7622/145 ovocný sad, vo výmere 18 m², za kúpnu cenu v zmysle zákona 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim v platnom znení – 0,20 €/m²
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

UZNESENIE č.167/2009
K bodu programu: 3) Rusnák René, Námestie republiky č. 3, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Opatová, časť z parc. CKN č. 32/1 záhrady, vo výmere cca 120 m², za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec – 30,88 €/m² tak, aby od hranice pozemku parc. č. 23 ostal vynechaný pás v šírke 3,00m pre sprístupnenie zvyšnej časti parcely. Zvyšok parcely 32/1 ponúknuť k odkúpeniu dotknutým vlastníkom susedných pozemkov za uvedených podmienok. Rozšírenie prechodu odporúča na šírku 3,00m.
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

 POZNÁMKA: zrušené; pozri MsZ 12.7.2010 Uznesenie č.113/2010

 

UZNESENIE č.168/2009
K bodu programu: 4) Kubíková Klára a manž. Jozef, Študentská č. 11, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. CKN č. 346/1 zast.pl., vo výmere
98 m², za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec– 49,73 €/m²
B. u k l a d á
- úlohu Mestskému úradu v Lučenci vypracovať geometrický plán podľa schváleného rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2010. Po upresnení geometrickým plánom opätovne žiadosť predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Lučenci.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : 31. január 2010

 

UZNESENIE č.169/2009
K bodu programu: 5) Ing. Balažovjech Marian a manž. MUDr. Anna, Pavlova č. 3/A, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. EKN č. 2681/1 zast.pl., vo výmere cca 40 m², ktorá bude upresnená geometrickým plánom, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec– 43,25 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

 POZNÁMKA: zrušené; pozri MsZ 12.7.2010 Uznesenie č.115/2010

 

UZNESENIE č.170/2009
K bodu programu: 6) Malček Ján, Záhradná č. 22, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A. 1. že žiadosť Malčeka Jána, Záhradná č. 22, Lučenec o zámenu predmetných pozemkov je prípad hodný osobitného zreteľa s odvolaním sa na čl. 9 bod 1, písm.c Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
A.2 zámenu pozemkov v k.ú. Opatová, parc. CKN č. 4/5 TTP, vo výmere 2 m² vo vlastníctve Malčeka Jána, Záhradná č. 22, Lučenec, za pozemok, časť z parc. CKN č. 434/1 zast.pl., vo vlastníctve Mesta Lučenec, vo výmere cca 100 m², ktorá bude upresnená geometrickým plánom, bez finančného vyrovnania,
A.3 vypracovanie dodatku ku kúpnej zmluve zo dňa 25.10.2007, ktorou bol odpredaný z vlastníctva Mesta Lučenec pozemok, parc. CKN č. 34/7 záhrady, vo výmere 304 m², za kúpnu cenu 50,- Sk/m², ktorým bude upravený Čl.V. bod 2/ o možnosť oplotenia odkúpeného pozemku bez úhrady kúpnej ceny v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania zmluvy

 

UZNESENIE č.171/2009
K bodu programu: 7) Strecká Želmíra, Vlkovo č. 7, Kokava nad Rimavicou
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku pod garážou v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 5525 zast.pl., vo výmere 21 m², za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec– 46 €/m².
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

 

UZNESENIE č.172/2009
K bodu programu: 8) Ing. Pavlus Rastislav a manž. Tatiana, Adyho č. 14, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6764/222 zast.pl., vo výmere
205 m², za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec– 27,11 €/m².
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy


UZNESENIE č.173/2009
K bodu programu: 9) Péter Štefan a manž. Vlasta, Nábrežná č. 6, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Opatová, časť z parc. CKN č. 604/172 zast.pl., vo výmere
cca 500 m², za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec– 30,88 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

 

UZNESENIE č.174/2009
K bodu programu: 10) MUDr. Höffer Július a manž. MUDr. Marta, Komenského č. 1/A, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- zámenu pozemkov, parc. CKN č. 6643/6 zast.pl., vo výmere 1 m² a parc. CKN č. 6643/7 zast.pl., vo výmere 9 m² vo vlastníctve Mesta Lučenec za pozemky, parc. 1706/6 vo výmere 2 m² a parc. 6643/10 vo výmere 9 m² vo vlastníctve MUDr. Höffera Júliusa a manž. MUDr. Marty, Komenského č. 1/A, Lučenec s finančným vyrovnaním.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania zámennej zmluvy

 

UZNESENIE č.175/2009
K bodu programu: 11) Upresnenie uznesenia č. 104/2009 zo dňa 23.6.2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- zámenu pozemkov v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2484/5 záhrady, vo výmere 6 m² vo vlastníctve Mesta Lučenec za pozemok, parc. CKN č. 2460/2 záhrady, vo výmere 6 m² vo vlastníctve Líšku Igora, Rúbanisko III/43, Lučenec bez finančného vyrovnania.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania zámennej zmluvy

 POZNÁMKA: uznesenie zrušené, pozri Uzn. č. 161/2010 z 23.11.2010

UZNESENIE č.176/2009
K bodu programu: 12) Upresnenie uznesenia č. 126/2008 zo dňa 24.6.2008 Vecné bremeno práva uloženia inžinierskych sietí v rámci stavieb „Priemyselný park JUH – I. etapa, časť Vodohospodárstvo“ a „Lučenec – výrobný závod Johnson Controls – kanalizácia a vodovod“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zriadenie vecného bremena za odplatu vo výške schválenej cenovou komisiou 1,3 €/m² (39,16,- Sk/m²), spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí (kanalizačné a vodovodné), práva prechodu a vstupu na pozemky, za účelom vykonávania opráv a údržby resp. prístupu k nehnuteľnostiam pre Mesto Lučenec voči SR-Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, Bratislava na pozemkoch, parc. CKN č. 6146/1 TTP, vo výmere vecného bremena 64 m², vytvorené z parc. EKN č. 2706/120 vo výmere 800 m² TTP, parc. CKN č. 6146/1 TTP, vo výmere vecného bremena 66 m², vytvorené z parc. EKN č. 2706/121 vo výmere 1281 m² TTP, parc. CKN č. 6146/1 TTP, vo výmere vecného bremena 1147 m², vytvorené z parc. EKN č. 2706/122 vo výmere 37861 m² TTP nachádzajúce sa v k.ú. Lučenec mimo zastavaného územia Mesta Lučenec, ktoré boli na základe GP č. 36033481-16/2009 zo dňa 24.2.2009 zapísané na LV č. 4440 v celosti do vlastníctva SR v správe SPF
A.2. zriadenie vecného bremena za odplatu vo výške schválenej cenovou komisiou 1,3 €/m² (39,16,- Sk/m²), spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí (kanalizačné a vodovodné), práva prechodu a vstupu na pozemky, za účelom vykonávania opráv a údržby resp. prístupu k nehnuteľnostiam pre Mesto Lučenec voči SR-Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, Bratislava na pozemkoch, parc. CKN č. 7480 orná pôda, vo výmere vecného bremena 29 m², vytvorené z parc. EKN č. 2679/5 vo výmere 4608 m² orná pôda, parc. CKN č. 6726/2 orná pôda, vo výmere vecného bremena 240 m², vytvorené z parc. EKN č. 2679/105 vo výmere 328 m² orná pôda, parc. CKN č. 6726/2 zast.pl., vo výmere vecného bremena 35 m², vytvorené z parc. EKN č. 3264/2 vo výmere 7421 m² zast.pl., parc. CKN č. 7733 zast.pl., vo výmere vecného bremena 137 m², vytvorené z parc. EKN
č. 3264/2 vo výmere 7421 m² zast.pl., parc. CKN č. 6728/5 zast.pl., vo výmere vecného bremena 147 m², vytvorené z parc. EKN č. 2679/5 vo výmere 18280 m2 ost.pl., nachádzajúce sa v k.ú. Lučenec mimo zastavaného územia Mesta Lučenec, ktoré boli na základe GP č. 36033481-17/2009 zo dňa 24.2.2009 zapísané na LV č. 4440 v celosti do vlastníctva SR v správe SPF.
Celková výmera vecného bremena je 1865 m² za 1,3 €/m² predstavuje hodnotu 2.424,50 € (73.040,50 )
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : do spísania zmluvy o zriadení vecného bremena

 

UZNESENIE č.177/2009
K bodu programu: 13) SPOOL a.s. Lučenec pre Demecsa Vojtecha, Zvolenská cesta č. 29, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- v zmysle Čl. 6. bodu 7 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve SPOOL a.s. Lučenec, ktorý tvorí nebytový priestor na Železničnej č. 4 v Lučenci, súp.č. 180 na parc. CKN č. 1766, vedeného na LV č. 6491 pre Demecsa Vojtecha, Zvolenská cesta č. 29, Lučenec v prislúchajúcom podiele, za kúpnu cenu 11.961 €.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

 

UZNESENIE č.178/2009
K bodu programu: 14) Odpredaj pozemku, parc. CKN č. 4975/2 zast.pl., vo výmere 984 m²
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A. 1. odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 4975/2 zast.pl., vo výmere 984 m², za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec– 40,18 €/m² obchodnou verejnou súťažou
A. 2. komisiu obchodnej verejnej súťaže v zložení : Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková, Ján Jackuliak, JUDr. Pavol Krokoš, Ing. Emil Alexa a zapisovateľka Ing. Želmíra Bónová.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

 

UZNESENIE č.179/2009
K bodu programu: 15) Odpredaj spoluvlastníckeho podielu Mesta Lučenec z nehnuteľnosti na Rúbanisku II. - Pošta-VB-Osveta
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. priamy odpredaj spoluvlastníckeho podielu 425/1000-in z nehnuteľnosti na Rúbanisku II. v k.ú. Lučenec, stavby Pošta-VB-Osveta, súp.č. 2906 na LV č. 6078 na parc. CKN č. 4999/113 a spoluvlastníckeho podielu 594/1000-in pozemku, parc. CKN č. 4999/113 zast.pl., vo výmere 1206 m², vedenej na LV č. 10525, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vypracovaného Ing.arch. Bušovským Ivanom dňa 17.8.2009 – stavba v hodnote 241.825 € (7.285.220,- Sk) a pozemok v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec– 31,73 €/m², za 716 m² v hodnote 22.718,68 €.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

 

UZNESENIE č.180/2009
K bodu programu: 16) Odpredaj nehnuteľnosti – MŠ SRR, súp.č. 2449 na parc.CKN
č. 1008 a pozemkov, parc.CKN č. 1008 a CKN č. 1009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. odpredaj nehnuteľnosti - MŠ SRR, súp.č. 2449 na parc. CKN č. 1008 a pozemkov, parc. CKN č. 1008 zast.pl., vo výmere 396 m² a CKN č. 1009 záhrady, vo výmere 229 m², za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Zoltánom Lukáčom dňa 14.8.2009 v hodnote 141.759 € (4.270.632,- Sk) obchodnou verejnou súťažou
A.2. komisiu obchodnej verejnej súťaže v zložení : Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková, Ján Jackuliak, JUDr. Pavol Krokoš, Ing. Emil Alexa a zapisovateľka Ing. Želmíra Bónová.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

 

UZNESENIE č.181/2009
K bodu programu:
17) Preisach Aladár, Garbiarska č. 24, Lučenec
Preisach Emil, Gessayova č. 23, Bratislava
Kolozsvary Matej, Sadska, Jordan 1073, ČR
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- zámenu pozemkov v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2677/21 zast.pl., vo výmere 759 m², parc. CKN č. 2678/3 zast.pl., vo výmere 97 m² a parc. CKN č. 6608/8 zast.pl., vo výmere 29 m², na podiel 5/8, t.j. 553 m² vo podielovom spoluvlastníctve Preisacha Aladára, Garbiarska č. 24, Lučenec, Preisacha Emila, Gessayova č. 23, Bratislava a Kolozsvaryho Mateja, Sadska, Jordan 1073, ČR za pozemky vo vlastníctve Mesta Lučenec na Modrých zemiach. Výmera pozemkov bude určená po ohodnotení zamieňaných pozemkov znaleckým posudkom.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania zámennej zmluvy

 

UZNESENIE č.182/2009
K bodu programu: 18) Vklad majetku Mesta ako nepeňažný vklad do základného imania SPOOL a.s. Lučenec, Masarykova č. 7, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 vklad majetku – pozemku, parc. CKN č. 2721 zast.pl., vo výmere 767 m² a časť z parc. CKN č. 2722/1 zast.pl., vo výmere upresnenej geometrickým plánom ako nepeňažný vklad do základného imania SPOOL a.s. Lučenec, Masarykova č. 7, Lučenec hodnota ktorého bude vyčíslená znaleckým posudkom a následne všetky právne úkony s tým spojené
A.2 zrušenie nájomnej zmluvy č. 60/2006 uzatvorenú medzi Mestom Lučenec a SPOOL a.s. Lučenec po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o povolení vkladu v zmysle bodu A.1
A.3 odpustenie pohľadávky na nájomnom za obdobie január – október 2009 vo výške 8.929,03 € (268.996,-Sk), ktorá vznikla z titulu nájomnej zmluvy č. 60/2006.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu a znaleckého posudku

 

UZNESENIE č.183/2009
K bodu programu: 19) Weisenpacherová Iveta, Kyseľovo 91/25, Kokava nad Rimavicou
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- prenájom nebytových priestorov, kancelárie č. 5, v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov, t.j. do 31.10.2014, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec t.j. 23,8 €/m2/rok, pre Ivetu Weisenpacherovú, Kyseľovo 91/25, Kokava nad Rimavicou.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy

POZNÁMKA: zrušené; pozri MsZ 27.4.2010 Uznesenie č.72/2010

 

UZNESENIE č.184/2009
K bodu programu: 20) Diecézna charita Rožňava, Námestie baníkov 27, Rožňava
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. že žiadosť Diecéznej charity Rožňava, Námestie baníkov 27, Rožňava o prenájom priestorov je prípad osobitného zreteľa s odvolaním sa na čl. 9 bod 1, písm.c Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s ohľadom na ciele a činnosť združenia
A.2. predĺženie nájmu nebytových priestorov, dvoch miestností v budove na Dr. Herza 3 v Lučenci na dobu piatich rokov, t.j. do 31.10.2014,
A.3. zníženie ceny nájmu na 0,07 €/rok pre Diecéznu charitu Rožňava, Námestie baníkov 27, Rožňava
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy

 

UZNESENIE č.185/2009
K bodu programu: 21) Banskobystrický samosprávny kraj v správe Stredná odborná škola Lučenec, Zvolenská cesta 83, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. že žiadosť Banskobystrického samosprávneho kraja v správe Stredná odborná škola Lučenec, Zvolenská cesta 83, Lučenec o prenájom nebytových priestorov je prípad hodný osobitného zreteľa s odvolaním sa na čl. 9 bod 1, písm.c Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s ohľadom na verejnoprospešný charakter využitia zariadenia
A.2. prenájom nebytových priestorov, ½ budovy na ul. Parašutistov na dobu piatich rokov, t.j. do 31.10.2014, za účelom prevádzkovania kaderníctva a holičstva, ktoré bude slúžiť ako praktické stredisko pre žiakov školy,
A.3. zníženie ceny nájmu na 1,– €/rok pre BBSK v správe Stredná odborná škola Lučenec, Zvolenská cesta 83, Lučenec
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy

 

UZNESENIE č.186/2009
K bodu programu: 22) HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o., ul. Železničná 25/166, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 že žiadosť HOTEL-a SLOVAN SERVIS s.r.o., ul. Železničná 25/166, Lučenec o prenájom pozemku je prípad hodný osobitného zreteľa s odvolaním sa na čl. 9 bod 1, písm.c Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
A.2. predĺženie prenájmu pozemku pre účely parkovania pred budovou vo vlastníctve nájomcu, časť z parcely CKN č. 6614/1 o výmere 115 m2, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 31.10.2014, pre HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o., ul. Železničná 25/166, Lučenec
A.3. zníženie ceny nájmu na 2,32 €/m2/rok.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy

 

UZNESENIE č.187/2009
K bodu programu: 23) Jozef Margóč, Jesenského 1/A, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- predĺženie prenájmu pozemku, na ktorom je vybudovaný chodník k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, časť z parcely CKN č. 447/1 o výmere 30 m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 11,91 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 31.10.2014, pre Jozefa Margóča, Jesenského 1/A, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania nájomnej zmluvy

 

UZNESENIE Č.188/2009
K bodu programu: 24) Bovinex Europa s.r.o., Jaroslawská č. 9, MichalovceMestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 že žiadosť Bovinex Europa s.r.o. o prenájom pozemkov na realizáciu fotovoltaickej elektrárne je v súvislosti so zámerom vybudovať závod na výrobu fotovoltaických článkov prípad osobitného zreteľa s účinkami podľa zákona č. 258/2009 § 9a, a ods. 9, písm. c)
A.2 priamy prenájom pozemkov v k.ú. Lučenec, časť z parc. CKN č. 7026/1 orná pôda, vo výmere 860396 m² a parc. CKN č. 7027 TTP, vo výmere 278678 m², výmera ktorých bude upresnená po spracovaní projektu, so zmluvne zakotvenými podmienkami: zahájenie výstavby závodu na výrobu fotovoltaických článkov v priemyselnom parku Juh najneskôr do 30.06.2010 a vytvorenie 300 pracovných miest najneskôr do 31. decembra 2011, na dobu nájmu 15 rokov
A.3 zníženie ceny nájmu s odvolaním sa na čl. 9 bod 1, písm.c Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec na 0,15 €/m2/rok pre Bovinex Europa s.r.o., Jaroslawská č.9, Michalovce
A.4 dodatok č.4 k nájomnej zmluve č. 2/2003/P zo dňa 2.4.2003 uzavretej medzi Mestom Lučenec a Školským hospodárstvom Ľadovo v znení ako je uvedené v dôvodovej správe.
Vykoná: oddelenie majetku mesta

 

UZNESENIE č.189/2009
K bodu programu: Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 9.3 Základné školy z
oddielu 09.1.2.1 Základné školy z položky 630 Tovary a služby vo výške 1 204 € do
rozpočtu základných škôl na položku 600 Bežné výdavky
A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2 Občianska a technická
vybavenosť z oddielu 04.4.3 Výstavba z položky 710 Obstarávanie kapitálových
aktív vo výške 27 066 € na Podprogram 9.3 Základné školy na oddiel 09.1.2.1 na
položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív
A.1.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 13.2 Občianska
a technická vybavenosť v rámci oddielu 04.4.3 Výstavba v rámci položky 710
Obstarávanie kapitálových aktív z prvku 13.2.2 Kubínyiho námestie vo výške 15 275 €
na prvok 13.2.8 Pripokládka HDPE rúr
A.1.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 1.4 Územný plán z oddielu
04.4.3 Výstavba z položky 630 Tovary a služby vo výške 14 500 € a z Podprogramu
5.1 Vývoz a zneškodňovanie odpadu z oddielu 05.1.0 Odpadové hospodárstvo z
položky 630 Tovary a služby vo výške 4 540 € spolu vo výške 19 040 € na
Podprogram 5.2 Kompostáreň na oddiel 05.1.0 Odpadové hospodárstvo na položku
630 Tovary a služby
A.1.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 5.1 Vývoz a zneškodňovanie
odpadu z oddielu 05.1.0 Odpadové hospodárstvo z položky 630 Tovary a služby vo
výške 2 000 € na Podprogram 5.2 Kompostáreň
A.1.6. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 14.5 Splácanie úverov z oddielu
01.7.0 Transakcie verejného dlhu z položky 650 Splácanie úrokov vo výške 5 805 €
na Podprogram 12.3 Správa a údržba budov na oddiel 06.6.0 Starostlivosť o majetok
mesta na položku 630 Tovary a služby
A.1.7. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 13.2 Občianska
a technická vybavenosť v rámci oddielu 04.4.3 Výstavba v rámci položky 710
Obstarávanie kapitálových aktív z prvku 13.2.2 Kubínyiho námestie vo výške 66 513 €
na prvok 13.1.2 Výstavba technickej infraštruktúry v priemyselnom parku JUH vo
výške 36 513 €, na prvok 13.2.5 Pokračovanie rekonštrukcie budovy týždenného
pobytu 10 000 € a na prvok 13.2.9 Rekonštrukcia budovy radnice 20 000 €.
A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu príjmov aj výdavkov oproti
schválenému rozpočtu v celkovej sume 85 996 € nasledovne:
A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 322001 Kapitálové transfery o 39 833 €
a na položke 321 Kapitálové granty o 16 597 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo
výdavkovej časti v Podprograme 9.3 Základné školy na oddieli 09.1.2.1 na položke
710 Obstarávanie kapitálových aktív o 56 430 €
A.2.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 2 200 €
a zároveň zvýšenie rozpočtu základných škôl vo výdavkovej časti v Programe 9
Vzdelávanie v podprograme 9.3 Základné školy o 2 200 €
A.2.3. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti základných škôl na položke 312001 Bežné
transfery o 22 878 € a zároveň zvýšenie rozpočtu základných škôl vo výdavkovej časti
v Programe 9 Vzdelávanie v podprograme 9.3 Základné školy na položke 600 Bežné
výdavky o 22 878 €
A.2.4. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 3 012 €
a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti na Podprograme 14.1 Podporná
činnosť na oddieli 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť na položke 600 Bežné výdavky
o 3 012 €
A.2.5. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 1 476 €
a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti na Podprograme 11.2 Verejná zeleň
na oddieli 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny na položke 630 Tovary a služby

 

UZNESENIE č.190/2009
K bodu programu: Návrh na zníženie strát v mestskej autobusovej doprave v Lučenci
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
zvýšenie cenovej tarify obyčajného cestovného od 1.11.2009 na 0,50 eur, pri platbe DK na 0,45eur, pričom ostatné cestovné ostatne nezmenené.
B. žiada
SAD Lučenec, a.s., aby v spolupráci s Mestským úradom v Lučenci zabezpečili vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti.

 


UZNESENIE č.191/2009
K bodu programu: Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské lesy Lučenec s.r.o. za I.polrok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e na v e d o m i e
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestských lesov Lučenec s.r.o. za 1.polrok 2009
B. S ch v a ľ u j e
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestských lesov Lučenec s.r.o. za 1.polrok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti

 

UZNESENIE č.192/2009
K bodu programu: Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec s.r.o. za I. polrok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. Berie na vedomie
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestskej tržnice Lučenec s.r.o. za 1.polrok 2009.
B. s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestskej tržnice Lučenec s.r.o. za 1. polrok 2009 a stav pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti

 

UZNESENIE č.193/2009
K bodu programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za obdobie august – september 2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za obdobie august – september 2009.


Ing. Milan Marko, primátor mesta

Zostavovatelia uznesenia z mimoriadnej schôdze MsZ v Lučenci: Ing. Eva Balážová, PhD., Ján Jackuliak
Zapísala: 29.10.2009, Ľubica Hanová

 


Prezenčná listina
z 18. riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konanej dňa 27. októbra 2009

Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Ing. Eva Balážová, PhD. – viceprimátorka mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Ilčík - Prednosta MsÚ
Pslanci MsZ: Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, MUDr. Peter Brunčák, Ján Bystriansky, Mgr. Péter Csúsz, Pavol Filčík, Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr., Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Zsolt Mihalovics, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková, Mgr. Ján Brezňan, Norbert Krišta, MUDr. Juraj Pelč


Vedúci oddelení MsÚ: Ing. Mária Móricová , Ing. Želmíra Kolimárová, Ing.arch.Vladímír Ragan, RNDr. Pavol Cífer, Mgr. Mária Šagátová, Ing. Ruth Olšiaková, PhDr. Kvetoslava Ďurišková, Ing. Emil Alexa, Mgr. Alžbeta Lukačovičová , JUDr. Alžbeta Šulyoková, Mgr. Stanislav Spišiak

Spoločnosti Mesta Lučenec:
Ing. Ľubomír Činčura, riaditeľ SPOOL, a.s. Lučenec
Ing. Pavol Jonáš – konateľ Mestskej tržnice, s.r.o. Lučenec
Štefan Melicher – konateľ Mestských lesov, s.r.o. Lučenec

Prizvaní: Ing. Vojtěch Kupka, výkonný riaditeľ SAD, a.s. Lučenec, Antonino Vadala, konateľ spoločnosti Bovinex Europa, s.r.o.

Ospravedlnení: Ladislav Drobný, JUDr. Milan Pješčak,
Neprítomný: Ing. Miroslav Drobný
 

Zápisnica z Mestského zastupiteľstva v Lučenci Číslo: 5025/2009
zo 18. riadnej schôdze
Konanej dňa: 27.10.2009

1.Otvorenie
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta Lučenec:
„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Dnešná schôdza mestského zastupiteľstva je už 18. riadnym zasadnutím v tomto volebnom období, verím, že sa bude niesť v konštruktívnej a pracovnej atmosfére. Vážené dámy a páni, vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, pracovníkov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem schôdzu za uznášaniaschopnú.
Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnil poslanec pán Ladislav Drobný a pán poslanec MUDr. Juraj Pelč bude meškať.
Pristúpime k schváleniu programu, ktorým sa bude dnešné rokovanie riadiť. Navrhujem doplniť program nasledovne: v rámci bodu 11 Zmeny a aktualizácia rozpočtu doplniť vo výdavkovej časti rozpočtu presuny prostriedkov na vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré potrebujeme doložiť k žiadostiam o granty z prostriedkov európskej únie. Konkrétne ide o projekty na realizáciu spojovacej cesty z priemyselného parku Juh ba Fiľakovskú cestu, na rekonštrukciu starej radnice a ukončenie rekonštrukcie strediska sociálnych služieb – Týždenného pobytu pre dôchodcov na Ulici Dr. Herza. Zároveň sťahujem z programu bod č. 9 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 12 Územného plánu mesta Lučenec. Dôvodom je to, že sa nám nepodarilo získať všetky potrebné podklady. Bod 24) BOVINEX Europa s.r.o. Jaroslawská č.9, Michalovce z bodu programu č. 11. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta Lučenec – bude prejednaný pred bodom č. 4.“
Pán primátor navrhol, aby sa rokovanie riadilo nasledovným programom:
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Zmena a doplnenie Štatútu mesta Lučenec - návrh.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
5. Zmena a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lučenci - návrh.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
6. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Lučenec a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
7. Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Lučenci za sobášiaceho pri občianskych obradoch.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 11 Územného plánu mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, vedúci oddelenia stavebného poriadku MsÚ
9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 12 Územného plánu mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, vedúci oddelenia stavebného poriadku MsÚ
10. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
11. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
12. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009
Predkladá: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
13. Návrh na zníženie strát v mestskej autobusovej doprave v Lučenci.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľky: Ing. Ruth Olšiaková, vedúca oddelenia ŽP, Ing. Mária Móricová, vedúca EO
14. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské lesy Lučenec s.r.o. za I. polrok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti
Predkladateľ: Štefan Melicher, konateľ spoločnosti MsL Lučenec s.r.o.
Spracovateľ: Štefan Melicher, konateľ spoločnosti MsL Lučenec s.r.o.
15. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec s.r.o. za I. polrok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti
Predkladateľ: Ing. Pavol Jonáš, konateľ spoločnosti MsT Lučenec s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Pavol Jonáš, konateľ spoločnosti MsT Lučenec s.r.o.
16. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za obdobie august – september 2009.
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
17. Interpelácie poslancov
18. Návrhy a podnety poslancov
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Záver
Výsledok hlasovania č. 1 : za 20 , proti 1 , zdržalo sa 0, nehlasovalo 1
2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Primátor- „Dámy a páni, pristúpime k schváleniu overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
Za zostavovateľov uznesenia navrhujem členov mestskej rady Jána Jackuliaka a a Ing.Evu Balážovú PhD.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí MUDr. Rudolf Slivka a Mgr. Roman Grebáč
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Ing. Evu Balážovú, PhD., Jána Jackuliaka
A.2. Za overovateľov zápisnice: MUDr. Rudolfa Slivku, Mgr. Romana Grebáča
Výsledok hlasovania č. 2 : za 20, proti 0 , zdržali sa 0 , nehlasoval 0

3/ Kontrola plnenia uznesení
Primátor – „Kontrolu plnenia uznesení ste obdržali písomne. Okrem obvyklých náležitostí sme uznesenie doplnili o zmenu číslovania všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, kde je potrebné schváliť opravu číslovania. V obsahu nariadenia sa nič nemení.“
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
A. B e r i e n a v e d o m i e
Kontrolu plnenia uznesení
B. S c h v a ľ u j e
Opravu uznesenia MsZ v Lučenci č. 97/2009 schváleného dňa 23.6.2009 k bodu programu: Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.7/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.11/2009 o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
Výsledok hlasovania č. 3 : za 20, proti 0 , zdržali sa 0 , nehlasovali 0

11/ Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
24/ Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta Lučenec –č.24 - BOVINEX Europa s.r.o.,Jaroslavská č.9, Michalovce
Primátor - „Spoločnosť BOVINEX Europa s.r.o. žiada o prenájom pozemkov v priemyselnej zóne Sever, kde by sa s touto investíciou stala jednou z najväčších zamestnávateľov v meste Lučenec. Cena za prenájom je upravená na 0,15 €/m². Upravené uznesenie Vám bolo doručené pred dnešným rokovaním. Na úvod rozpravy mi dovoľte vysloviť niekoľko poznámok. Okrem tejto spoločnosti predložili záujem o prenájom pozemkov v priemyselnej zóne Sever aj iní záujemcovia. Ostatné firmy požadujú len prenájom resp. kúpu pozemku, ale spoločnosť BOVINEX Europa s.r.o. Michalovce spĺňa ako jediná kritériá Zásad hospodárenia s majetkom mesta, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Spoločnosť sľubuje zamestnať cca 300 ľudí v závode, ktorý vybuduje v Priemyselnom parku Juh. V súčasnosti to pokladám za prioritu pre naše Mesto, aby sme mohli deklarovať naplnenosť indikátora Priemyselného parku Juh do konca roka 2009, na základe zmluvy uzavretej s agentúrou SARIO Bratislava. V prípade nesplnenia tohto indikátora by Mesto muselo vrátiť poskytnuté finančné prostriedky v celkovej čiastke cca 3 mil.€ (92 mil.Sk).
Pán primátor otvoril rozpravu.
Ing. Kolimárová – „V zmysle podmienok zmluvy agentúry SARIO, na základe ktorej nám boli poskytnuté finančné prostriedky s podmienkou viazanosti na dobu 15 rokov, je sledovanie plnenia záväzkov v súvislosti s PP Juh. Jednou z podmienok je aj plnenie indikátorov, ktoré sú rozpracované na jednotlivé roky. Dňa 4.11.2009 Mesto Lučenec predkladá agentúre SARIO prehlásenie o plnení jednotlivých indikátorov. Súčasťou vyhodnotenia je aj správa o naplnení Priemyselného parku, čo sa týka zamestnanosti.
J.Bystriansky – opýtal sa Ing. Kolimárovej koľko pracovných miest plánuje spoločnosť Bovinex Europa s.r.o. Michalovce vytvoriť a do akej doby ?
Ing. Kolimárová – v prílohe č.1 Zmluvy so spoločnosťou BOVINEX Europa s.r.o. Michalovce sa investor zaväzuje, že výstavba závodu bude zahájená 5/2010 a predpokladá ukončenie výstavby do 5/2011. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť v novom závode 300 pracovných miest do 12/2011.
J. Bystriansky – pokladá tieto záväzky za určitú záruku voči Mestu a zároveň aj podmienkou zahájenia výstavby závodu. Navrhol doplniť do uznesenia podmienky zaväzujúce spoločnosť Bovinex Europa s.r.o. Michalovce na vytvorenie 300 pracovných miest v meste Lučenec.
MUDr. Mičko – opýtal sa prečo uzatvárame zmluvu len s dcérskou spoločnosťou ESPE s.r.o.?
Primátor – na rokovaní s poslancami MsZ boli prehodnotené jednotlivé podmienky uzatvorenia zmluvy so spoločnosťou BOVINEX Europa s.r.o. Michalovce
MUDr.Mičko – upozornil, že na menovanú spoločnosť bol vydaný exekučný príkaz v Dolnom Kubíne
Primátor – požiadal zástupcu spoločnosti BOVINEX Europa s.r.o. Michalovce o vysvetlenie k exekučnému príkazu. Zároveň dal hlasovať o súhlas na vystúpenie konateľa spoločnosti BOVINEX Europa s.r.o.Michalovce, pána Antonina Vadalá.
Výsledok hlasovania č. 4 : za 21, proti 1 , zdržalo sa 0 , nehlasovali 0
A.Vadalá – poďakoval za možnosť vystúpenia na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Podal vysvetlenie k objasneniu exekučného príkazu vydaného v Dolnom Kubíne, kde poukázal na to, že spoločnosť BOVINEX Europa s.r.o.,Michalovce zakúpila nehnuteľný majetok - areál vo výške 120 mil.Sk, ktorý bol predaný bez ťarchy. Po zistení týchto skutočností spoločnosť podala žalobu a Okresný súd v Dolnom Kubíne exekučný príkaz zrušil. Oficiálny dokument o tom, že spoločnosť BOVINEX Europa s.r.o. Michalovce nedlhuje žiadnej spoločnosti bol doručený dnes konateľovi spoločnosti. Dokument odovzdal primátorovi mesta.
Primátor – upozornil na časť zmluvy so spoločnosťou BOVINEX Európa s.r.o.,Michalovce ktorá sa zaväzuje začať a ukončiť výstavbu závodu do určeného termínu a vytvoriť plánovaný počet pracovných miest. Pri nesplnení týchto podmienok bude zmluva neplatná.
Mgr.Grebáč – opýtal sa prečo Mesto uzatvára zmluvu so spoločnosťou Bovinex Europa s.r.o., keď celý materiál je o spoločnosti ESPE s.r.o. ?
Primátor – odpovedal pánovi poslancovi Grebáčovi, že spoločnosť ESPE s.r.o. podniká v Taliansku a dcérska spoločnosť Bovinex Európa s.r.o. Michalovce pôsobí na Slovensku
Ing. Uličná – z dôvodu viacerých uchádzačov o prenájom pozemku v priemyselnej zóne Sever, navrhuje prehodnotiť podklady od jednotlivých žiadateľov. Opýtala sa či oddelenie majetku mesta rokovalo s jednotlivými investormi osobne ?
Primátor - rokovania so spoločnosťou BOVINEX Európa s.r.o. už prebiehajú dlhšie obdobie, a ich žiadosť prešla rôznymi komisiami. Ostatní investori nespĺňajú podmienky pre „prípad hodný osobitného zreteľa“.
Ing. Kolimárová - „Registrujeme viac žiadostí o prenájom pozemkov, s väčšou alebo menšou rozlohou, ale v podstate sa jedná o to isté územie aj o ten istý zámer . Výhodou pre nás je, že spoločnosť BOVINEX Europa s.r.o. Michalovce, má záujem investovať do PP Juh aj do priemyselnej zóny Sever. V prípade zamietnutia žiadosti pre BOVINEX Europa s.r.o. Michalovce a následne riešenia žiadostí od jednotlivých investorov, by toto muselo Mesto riešiť výberovým konaním. Vzhľadom k tomu, že väčšina žiadateľov pre nesplnenie podmienok zastala v Energetických závodoch, zostalo možno na jednom alebo dvoch, ktorí prejavili záujem o toto územie, musia viac zainvestovať, aby splnili kritériá Energetických závodov. Žiadatelia v prvom rade musia deklarovať pozemky, či majú vysporiadané, v akej rozlohe a koľko vedia umiestniť solárnych panelov. Od toho sa potom odvíjajú ďalšie podmienky.“
Do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 že žiadosť Bovinex Europa s.r.o. o prenájom pozemkov na realizáciu fotovoltaickej elektrárne je v súvislosti so zámerom vybudovať závod na výrobu fotovoltaických článkov prípad osobitného zreteľa s účinkami podľa zákona č. 258/2009 § 9a, a ods. 9, písm. c)
Výsledok hlasovania č.5 : za 22 , proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0
A.2 priamy prenájom pozemkov v k.ú. Lučenec, časť z parc. CKN č. 7026/1 orná pôda, vo výmere 860396 m² a parc. CKN č. 7027 TTP, vo výmere 278678 m², výmera ktorých bude upresnená po spracovaní projektu, so zmluvne zakotvenými podmienkami: zahájenie výstavby závodu na výrobu fotovoltaických článkov v priemyselnom parku Juh najneskôr do 30.06.2010 a vytvorenie 300 pracovných miest najneskôr do 31. decembra 2011, na dobu nájmu 15 rokov
A.3 zníženie ceny nájmu s odvolaním sa na čl. 9 bod 1, písm.c Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec na 0,15 €/m2/rok pre Bovinex Europa s.r.o., Jaroslawská č.9, Michalovce
A.4 dodatok č.4 k nájomnej zmluve č. 2/2003/P zo dňa 2.4.2003 uzavretej medzi Mestom Lučenec a Školským hospodárstvom Ľadovo v znení ako je uvedené v dôvodovej správe.
Výsledok hlasovania č.6: za 22 , proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

4/ Zmena a doplnenie Štatútu mesta Lučenec - návrh.
Primátor- „Dámy a páni, zmena a doplnenie Štatútu mesta Lučenec súvisí s vyhlásením voľby hlavného kontrolóra, nakoľko v decembri končí funkčné obdobie súčasného hlavného kontrolóra. V zmene štatútu ide o zosúladenie platnej legislatívy v súvislosti s touto voľbou, konkrétne ide o výpis z registra trestov, ktorým uchádzači preukazujú bezúhonnosť. V našich interných predpisoch požadujeme doložiť odpis z registra trestov, pričom podľa zmeny zákona stačí výpis. Ostatné podmienky ostávajú nezmenené. Materiál prešiel legislatívnou aj mestskou radou.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
Internú normu Mesta Lučenec č. 04/09, ktorou sa mení INM č. 04/07 Štatút Mesta Lučenec v znení INM č. 03/09 schválenou uznesením č.95/2009 dňa 26.3.2009.
Výsledok hlasovania č.7: za 17 , proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

5/ Zmena a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lučenci - návrh.
Primátor - podobne ako zmena štatútu, aj zmena rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva súvisí s voľbou hlavného kontrolóra – s korekciou odpisu z registra trestov na výpis z registra trestov.
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
Internú normu Mesta Lučenec č. 05/09, ktorou sa mení INM č. 07/07 Rokovací poriadok MsZ v Lučenci, v znení Doplnku schváleného uznesením č. 53/2008 dňa 29.4.2008 a Doplnku schváleného uznesením č. 60/2009 zo dňa 28.4.2009
Výsledok hlasovania č.8: za 18 , proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

6/ Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Lučenec a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky - návrh
Primátor – „Vážené poslankyne a vážení poslanci, nasledujúcim bodom programu je Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Lučenec, ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra vychádza zo skutočnosti, že súčasnému hlavnému kontrolórovi skončí šesťročné funkčné obdobie 1. januára 2010. Podľa platných právnych noriem je potrebné počas posledných šesťdesiat dní funkčného obdobia súčasného kontrolóra vykonať voľbu hlavného kontrolóra. Termín na samotnú voľbu je navrhovaný na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva, teda 15. decembra. Po rokovaní s predsedami poslaneckých klubov navrhujem za členov komisie na otváranie obálok, overenie náležitostí prihlášok, posúdenie požiadaviek stanovených mestského zastupiteľstva pre účasť na voľbe hlavného kontrolóra a volebnej komisie týchto poslancov:
MUDr.Karol Mičko
MUDr. Rudolfa Slivku
Ing. arch. Annu Václavíkovú
MUDr. Petra Brunčáka
Ing. Evu Balážovú PhD
a za zapisovateľku Mgr. Máriu Šagátovú.
Dámy a páni, otváram rozpravu.“
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. V y h l a s u j e
v zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov utorok 15. decembra 2009 za deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Lučenec
B. U r č u j e
a) Požiadavky na:
1) Kvalifikačné predpoklady : najmenej úplné stredné vzdelanie ( § 18a zákona č.369/1990 Zb. a § 18 Štatútu Mesta Lučenec)
2) Iné predpoklady:
a) bezúhonnosť(preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace - zák.č.330/2007 Z.z.)
b) odborná prax 5 rokov v kontrole alebo v samospráve
c) organizačné a riadiace schopnosti
b) Náležitosti a súčasti prihlášky
1) Osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj)
2) Písomný súhlas kandidáta na spracovanie a zverejnenie osobných údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta v mestskom zastupiteľstve podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien)
3) Písomné prehlásenie o súhlase s kandidatúrou
4) Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
5) Doklad o vzdelaní prípadne jeho úradne overenú fotokópiu
6) Štruktúrovaný životopis
7) Čestné vyhlásenie o odbornej praxi
8) Popis vlastnej predstavy o činnosti ( max. jedna A4)
c) Termín na ukončenie podávania prihlášok na deň 19.novembra 2009 do konca pracovnej doby MsÚ Lučenec
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta prihlášky zasielajú alebo doručujú osobne v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra mesta – neotvárať“ na Mestský úrad, Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec – kancelária prvého kontaktu.
C. Z r i a ď u j e
za účelom prípravy materiálov na rokovanie orgánov Mesta komisiu na otváranie doručených obálok, overenie náležitostí prihlášok, posúdenie požiadaviek stanovených príslušným uznesením mestského zastupiteľstva pre účasť na voľbe hlavného kontrolóra dňa 15. 12.2009 a spísania zápisnice z otvárania obálok v zložení:
poslanci MsZ: MUDr. Karol Mičko
MUDr. Rudolf Slivka
Ing. arch. Anna Václavíková
MUDr. Peter Brunčák
Ing. Eva Balážová PhD
zapisovateľka: Mgr. Mária Šagátová

D. U s t a n o v u j e
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta tajným hlasovaním
E. U k l a d á
prednostovi MsÚ zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta spôsobom ustanoveným v § 14 ods.2 Rokovacieho poriadku MsZ Lučenec.
Výsledok hlasovania č.9: za 21 , proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

7/ Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Lučenci za sobášiaceho pri
občianskych obradoch.
Primátor – „Nasledujúcim bodom programu je návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva za sobášiaceho pri občianskych obradoch. Vykonávanie sobášov je podľa zákona o rodine podmienené poverením poslanca, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Potreba ďalšieho sobášiaceho vyplynula z praxe. V súčasnosti máme štyroch sobášiacich, čo je na bezproblémové organizačné zabezpečenie nepostačujúce. Oslovil som pána poslanca Romana Grebáča, ktorý s vykonávaním sobášnych obradov ako sobášiaci súhlasil.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
poverenie Mgr. Romana Grebáča poslanca Mestského zastupiteľstva v Lučenci za sobášiaceho pri občianskych obradoch.
Výsledok hlasovania č.10: za 19 , proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0

8/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 11 Územného plánu mesta Lučenec
Primátor – „Ďalším bodom dnešného programu je Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 11 Územného plánu mesta Lučenec. Dôvodom tejto zmeny územného plánu je snaha o oživenie priemyselnej výroby v severozápadnej lokalite mesta. Konkrétne ide o výrobu - fotovoltaickú elektráreň vrátane regulatívov funkčného využitia a priestorového využitia. Zmena sa týka nezastavaného územia mesta v dotyku s katastrálnym územím Tomášovce, pozemkov o celkovej výmere cca 115 ha vo vlastníctve mesta.“
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ú h l a s í
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu
B. s c h v a ľ u j e
1. Zmenu a doplnok č. 11/2009 Územného plánu mesta Lučenec
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č.11 Územného plánu mesta Lučenec
C. u k l a d á
vedúcemu oddelenia stavebného poriadku uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona.
Výsledok hlasovania č.11: za 21 , proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

9/ Bod bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva

10/ Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lučenec.
Primátor - „Vydanie nových Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec vyplynulo zo zmeny príslušnej legislatívy. Národná rada Slovenskej republiky vydala s účinnosťou od 1. júla zmenu zákona o majetku obcí. Podľa tohto zákona do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky aj pozemky od stavbami a rozostavanými stavbami vrátane priľahlej plochy. Zmena je v hospodárení s majetkom obce, ktorá v zmysle tejto novely hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku. Prevody budeme musieť vykonávať na základe obchodnej súťaže, alebo dobrovoľnou dražbou, a aj priamym predajom ale najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej vyhláškou ministerstva spravodlivosti č. 492/2004. Podľa novej právnej úpravy sú zmeny aj vo zverejňovaní v súvislosti s predávaným majetkom. Ďalšie úpravy sa týkajú prenechávania majetku mesta do nájmu, či možnosti domáhania sa neplatnosti právneho úkonu prevodu majetku do jedného roka odo dňa prevodu vlastníckeho práva. Materiál prešiel riadnym legislatívnym konaním, cez komisie, legislatívnu i mestskú radu. Ich stanoviská sú k dispozícii v materiáli. Pokiaľ máte otázky, odpovedia vám na ne odborní zamestnanci.
Dámy a páni, otváram rozpravu.“
Ing.Balážová PhD.- upriamila pozornosť na dôležitosť novely zákona premietnutej do Zásad hospodárenia s majetkom mesta. Pri nerešpektovaní zákona hlavne pri prenájmoch, resp. predajoch môže občan podať návrh na žalobu na Okresný súd o zrušenie platnosti uzavretej kúpnej alebo nájomnej zmluvy až do doby 1 roka. To zaväzuje Mesto k vyššej transparentnosti. Po formálnej stránke upozornila na čl.13, bod 12 v prílohe č.1., čl.3, ods.3 – Rokovanie výberovej komisie, kde Zásady hospodárenia s majetkom mesta bod 12, na ktorý sa odvolávajú neobsahuje. Požiadala o opravu v texte dokumentu.
Ing.Václavíková – upozornila na Prílohu č.2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta. Podľa jej názoru hodnota pozemkov vychádza z toho, čo dokážeme na ňom postaviť. Ako príklad uviedla územný blok 18 a 19. Poukázala na rozdiel medzi hodnotami pozemkov. Navrhuje vypracovať mapu mesta Lučenec s vyznačením všetkých pozemkov, ktoré vlastní Mesto Lučenec a zabezpečiť konkrétnu obhliadku. Podotkla, že pri hodnote pozemkov pre občanov, ktorí si chcú vysporiadať pozemky s menšou rozlohou, Mesto stanovuje neadekvátnu cenu. Navrhuje do Prílohy č. 2 doplniť ohodnotenie pozemkov podľa veľkosti a významu.
Ing.Alexa – cenová mapa je stanovená podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta. Cenu pozemku určuje znalec znaleckým posudkom, ktorá musí byť aktualizovaná každých 6 mesiacov
Ing.Václavíková – súhlasí s predkladaním znaleckého posudku k jednotlivým žiadostiam, ale Zásady hospodárenia s majetkom mesta obsahujú cenovú mapu, ku ktorej sa chcela vyjadriť
Do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s pripomienkami.
Výsledok hlasovania č.12: za 20 , proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 2

12. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1) Iglár Róbert a manž. Alžbeta, Úzka č.9, Lučenec
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6256/9 zast.pl., vo výmere 24 m², za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec– 36,81 €/m²
Výsledok hlasovania č.13: za 19, proti 0 , zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

2) Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 21-14, Záhradkárska osada č. 9,
Lučenec - Havaška
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 7622/144 záhrady, vo výmere 92 m² a parc. CKN č. 7622/145 ovocný sad, vo výmere 18 m², za kúpnu cenu v zmysle zákona 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim v platnom znení – 0,20 €/m².
Výsledok hlasovania č.14 : za 20 , proti 0 , zdržalo sa 0 , nehlasovalo 1

3) Rusnák René, Námestie republiky č. 3, Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Opatová, časť z parc. CKN č. 32/1 záhrady, vo výmere cca 120 m², za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec – 30,88 €/m² tak, aby od hranice pozemku parc. č. 23 ostal vynechaný pás v šírke 3,00m pre sprístupnenie zvyšnej časti parcely. Zvyšok parcely 32/1 ponúknuť k odkúpeniu dotknutým vlastníkom susedných pozemkov za uvedených podmienok. Rozšírenie prechodu odporúča na šírku 3,00m.
Výsledok hlasovania č.15 : za 21 , proti 0 , zdržalo sa 0 , nehlasovalo 0

4) Kubíková Klára a manž. Jozef, Študentská č. 11, Lučenec
Pán primátor otvoril rozpravu.
Mgr.Baculík – jednu časť pozemku vlastní pani Kubíková a druhú časť by chcela odkúpiť od Mesta po zameraní geometrickým plánom. Na pozemku chce vykonať nové stavebné úpravy, kde plánuje realizovať predaj pekárenských výrobkov ako aj pohostinské služby. Požiadal o hlasovanie za jeho poslanecký návrh
Mgr.Csúsz – súhlasí s návrhom pána poslanca Baculíka, ktorý bol dostatočne zdôvodnený.
Primátor – komisia ekonomiky a financií neodporúča odpredaj pozemku a mestská rada taktiež podáva negatívne stanovisko k odpredaju pozemku.
Ing.Václavíková – v celej lokalite mesta nie sú zamerané pozemky, ktoré vlastní Mesto Lučenec. V blízkosti predmetného pozemku vzniká dopravný kolaps, ktorý sa musí riešiť. Doporučuje odročiť žiadosť.
MUDr.Brunčák – navrhuje doriešiť cestnú komunikáciu a až potom riešiť odpredaj, prípadne odročenie žiadosti na najbližšie zasadnutie
MUDr. Slivka – podporil návrh pána poslanca Baculíka. Pani Kubíková chce len odkúpiť druhú časť pozemku na ktorom sa nachádza dočasná stavba. Je zarážajúce, že Mesto nevlastní plán cestných komunikácií a navrhol ukončiť diskusiu
Ing.Alexa – pripomienka komisie životného prostredia, výstavby a územného plánovania sa týka skutočnosti, že Mesto Lučenec nemá v pozemkových mapách zakreslenú cestnú komunikáciu. Z predloženého náčrtu mapy nie je jasné či požadovaný pozemok bude zasahovať do cestnej komunikácie alebo nie. Pozemok tvorí chodník, cesty a zeleň. Upozornil, že podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta nie je prípustné predávať pozemky pod dočasnými stavbami. Podľa jeho názoru pripomienka komisie je reálna.
Mgr.Csúsz – súhlasí s návrhom komisie o zameraní „polkruhu“ geometrickým plánom, ale žiadateľka žiada o odpredaj pod dočasnou stavbou
MUDr. Balco – poukázal na nebezpečnosť cestnej komunikácie, pretože daný objekt je v križovatke. Podľa jeho názoru pohostinské služby tohto charakteru nepatria do mesta. Požiadal o doriešenie prípadu v prospech celého mesta.
Ing.Václavíková – navrhuje vypracovať geometrický plán, a doriešiť bezpečnosť cestnej komunikácie
Ing.Matuška – informoval o sťažnostiach na toto pohostinstvo od občanov a upozornil na dodržanie Zásad hospodárenia s majetkom mesta, ktoré nepovoľujú predaj pozemkov pod dočasnými stavbami. Majiteľka pohostinstva prisľúbila ešte v roku 2007 opravu strechy ako aj celého objektu, ktoré však do dnešného dňa nebolo zrealizované. Navrhuje riešiť celý prípad návrhom Zmluvy o budúcej zmluve.
Mgr.Baculík - trval na svojom poslaneckom návrhu
MUDr.Balco – opýtal sa kto zaplatí vypracovanie geometrického plánu ? Prípadne navrhol, aby Mesto odkúpilo späť pozemok, ktorý vlastní pani Kubíková
MUDr. Brunčák – dal poslanecký návrh v zmysle uznesenia komisie na vypracovanie geometrického plánu cestnej komunikácie
Prednosta – na geometrický plán v rozpočte Mesta nie sú v súčasnosti finančné prostriedky, nakoľko to nebolo v pláne na rok 2009
Bystriansky - požiadal o zaujatie stanoviska k odpredaju resp. nesúhlasu s odpredajom pozemku, a do uznesenia navrhuje zapracovať návrh pána poslanca Baculíka. Žiadateľ sa môže k tomu následne vyjadriť.
Mgr. Csúsz – vypracovanie geometrického plánu musí zaplatiť Mesto, nakoľko je to verejná cestná komunikácia
Ing.Balážová PhD. – poukázala na rešpektovanie Zásad hospodárenia s majetkom mesta, podľa ktorých Mesto môže predávať len prebytočný majetok
Mgr.Baculík – dal poslanecký návrh: po vypracovaní geometrického plánu odpredať pozemok žiadateľke pani Kubíkovej. Termín do januára 2010.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. CKN č. 346/1 zast.pl., vo výmere 98 m², za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec– 49,73 €/m²
B. u k l a d á
úlohu Mestskému úradu v Lučenci vypracovať geometrický plán podľa schváleného rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2010. Po upresnení geometrickým plánom opätovne žiadosť predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Lučenci.
Výsledok hlasovania č.16 : za 11, proti 0 , zdržalo sa 6 , nehlasovalo 0
5) Ing. Balažovjech Marian a manž. MUDr. Anna, Pavlova č. 3/A, Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. EKN č. 2681/1 zast.pl., vo výmere cca 40 m², ktorá bude upresnená geometrickým plánom, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec– 43,25 €/m²
Výsledok hlasovania č.17 : za 18 , proti 0 , zdržalo sa 0 , nehlasovalo 1

6. Malček Ján, Záhradná č. 22, Lučenec
Ing.Alexa –žiadateľ požaduje zámenu pozemkov z dôvodu doriešenia chodníka. Jedná sa o preluku na vyrovnanie pozemku.
Prednosta – v krátkosti vysvetlil problém, ktorý vznikol pri odpredaji pozemku ako aj snahu pána Malčeka riešiť predmetný spor.
Ing.Uličná – komisia ekonomiky a financií, ako aj komisia životného prostredia, výstavby a územného plánovania bola na obhliadke pozemku. Na pozemku pána Malčeka sa nachádzajú stĺpy verejného osvetlenia, ktoré patria do správy Mesta. Ďalej upozornila na schody, ktoré majú verejný záujem pre všetkých obyvateľov mesta. Navrhuje doriešiť spor podľa vyjadrenia komisie ekonomiky a financií.
Ing.Václavíková – prikláňa sa k návrhu pána prednostu MsÚ, a navrhuje schody zameniť za pozemok požadovaný žiadateľom bez finančného vyrovnania
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A. 1. že žiadosť Malčeka Jána, Záhradná č. 22, Lučenec o zámenu predmetných pozemkov je prípad hodný osobitného zreteľa s odvolaním sa na čl. 9 bod 1, písm.c Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
Výsledok hlasovania č.18 : za 16 , proti 0 , zdržalo sa 3 , nehlasovali 0
A.2 zámenu pozemkov v k.ú. Opatová, parc. CKN č. 4/5 TTP, vo výmere 2 m² vo vlastníctve Malčeka Jána, Záhradná č. 22, Lučenec, za pozemok, časť z parc. CKN č. 434/1 zast.pl., vo vlastníctve Mesta Lučenec, vo výmere cca 100 m², ktorá bude upresnená geometrickým plánom, bez finančného vyrovnania,
A.3 vypracovanie dodatku ku kúpnej zmluve zo dňa 25.10.2007, ktorou bol odpredaný z vlastníctva Mesta Lučenec pozemok, parc. CKN č. 34/7 záhrady, vo výmere 304 m², za kúpnu cenu 50,- Sk/m², ktorým bude upravený Čl.V. bod 2/ o možnosť oplotenia odkúpeného pozemku bez úhrady kúpnej ceny v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
Výsledok hlasovania č. 19 : za 16 , proti 0 , zdržalo sa 2 , nehlasovali 0

7. Strecká Želmíra, Vlkovo č. 7, Kokava nad Rimavicou
Bez rozpravy .
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
- priamy odpredaj pozemku pod garážou v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 5525 zast.pl., vo výmere 21 m², za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec– 46 €/m².
Výsledok hlasovania č.21: za 17 , proti 0 , zdržali sa 0 , nehlasovalo 0

8) Ing. Pavlus Rastislav a manž. Tatiana, Adyho č. 14, Lučenec
Ing.Alexa – žiadatelia požadujú odpredaj pozemku, ktorý mal pôvodne slúžiť ako chodník. Podľa ich názoru navrhovaná cena pozemku nie je primeraná terajšej ekonomickej situácii, preto žiadajú o prehodnotenie zmeny ceny odkupovaného pozemku
MUDr.Brunčák – opýtal sa Ing.Alexu, či ten chodník má kde pokračovať ?
Ing.Alexa – časť pozemku bola predaná Ing.Konôpkovi, ale na túto skutočnosť Mesto upozornilo. V prípade ak územný plán zostane v platnosti bude potrebné vyvolať rokovanie s Ing.Konôpkom
Ing.Václavíková - súhlasí s odpredajom požadovaného pozemku bez vecného bremena
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6764/222 zast.pl., vo výmere 205 m², za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec– 27,11 €/m².
Výsledok hlasovania č. 23: za 9 , proti 0 , zdržali sa 4, nehlasovalo 0

9) Péter Štefan a manž. Vlasta, Nábrežná č. 6, Lučenec
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Opatová, časť z parc. CKN č. 604/172 zast.pl., vo výmere cca 500 m², za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec– 30,88 €/m²
Výsledok hlasovania č.24: za 15 , proti 0 , zdržali sa 0, nehlasovali 0
10) MUDr. Höffer Július a manž. MUDr. Marta, Komenského č. 1/A, Lučenec
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- zámenu pozemkov, parc. CKN č. 6643/6 zast.pl., vo výmere 1 m² a parc. CKN č. 6643/7 zast.pl., vo výmere 9 m² vo vlastníctve Mesta Lučenec za pozemky, parc. 1706/6 vo výmere 2 m² a parc. 6643/10 vo výmere 9 m² vo vlastníctve MUDr. Höffera Júliusa a manž. MUDr. Marty, Komenského č. 1/A, Lučenec s finančným vyrovnaním.
Výsledok hlasovania č. 25: za 16, proti 0 , zdržalo sa 0 , nehlasovalo 0

11) Upresnenie uznesenia č. 104/2009 zo dňa 23.6.2009
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- zámenu pozemkov v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2484/5 záhrady, vo výmere 6 m² vo vlastníctve Mesta Lučenec za pozemok, parc. CKN č. 2460/2 záhrady, vo výmere 6 m² vo vlastníctve Líšku Igora, Rúbanisko III/43, Lučenec bez finančného vyrovnania
Výsledok hlasovania č. 26: za 16, proti 0 , zdržalo sa 0 , nehlasovalo 0

12) Upresnenie uznesenia č. 126/2008 zo dňa 24.6.2008 Vecné bremeno práva uloženia inžinierskych sietí v rámci stavieb „Priemyselný park JUH – I. etapa, časť Vodohospodárstvo“ a „Lučenec – výrobný závod Johnson Controls – kanalizácia a vodovod“
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zriadenie vecného bremena za odplatu vo výške schválenej cenovou komisiou 1,3 €/m² (39,16,- Sk/m²), spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí (kanalizačné a vodovodné), práva prechodu a vstupu na pozemky, za účelom vykonávania opráv a údržby resp. prístupu k nehnuteľnostiam pre Mesto Lučenec voči SR-Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, Bratislava na pozemkoch, parc. CKN č. 6146/1 TTP, vo výmere vecného bremena 64 m², vytvorené z parc. EKN č. 2706/120 vo výmere 800 m² TTP, parc. CKN č. 6146/1 TTP, vo výmere vecného bremena 66 m², vytvorené z parc. EKN č. 2706/121 vo výmere 1281 m² TTP, parc. CKN č. 6146/1 TTP, vo výmere vecného bremena 1147 m², vytvorené z parc. EKN č. 2706/122 vo výmere 37861 m² TTP nachádzajúce sa v k.ú. Lučenec mimo zastavaného územia Mesta Lučenec, ktoré boli na základe GP č. 36033481-16/2009 zo dňa 24.2.2009 zapísané na LV č. 4440 v celosti do vlastníctva SR v správe SPF
A.2. zriadenie vecného bremena za odplatu vo výške schválenej cenovou komisiou 1,3 €/m² (39,16,- Sk/m²), spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí (kanalizačné a vodovodné), práva prechodu a vstupu na pozemky, za účelom vykonávania opráv a údržby resp. prístupu k nehnuteľnostiam pre Mesto Lučenec voči SR-Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, Bratislava na pozemkoch, parc. CKN č. 7480 orná pôda, vo výmere vecného bremena 29 m², vytvorené z parc. EKN č. 2679/5 vo výmere 4608 m² orná pôda, parc. CKN č. 6726/2 orná pôda, vo výmere vecného bremena 240 m², vytvorené z parc. EKN č. 2679/105 vo výmere 328 m² orná pôda, parc. CKN č. 6726/2 zast.pl., vo výmere vecného bremena 35 m², vytvorené z parc. EKN č. 3264/2 vo výmere 7421 m² zast.pl., parc. CKN č. 7733 zast.pl., vo výmere vecného bremena 137 m², vytvorené z parc. EKN č. 3264/2 vo výmere 7421 m² zast.pl., parc. CKN č. 6728/5 zast.pl., vo výmere vecného bremena 147 m², vytvorené z parc. EKN č. 2679/5 vo výmere 18280 m2 ost.pl., nachádzajúce sa v k.ú. Lučenec mimo zastavaného územia Mesta Lučenec, ktoré boli na základe GP č. 36033481-17/2009 zo dňa 24.2.2009 zapísané na LV č. 4440 v celosti do vlastníctva SR v správe SPF. Celková výmera vecného bremena je 1865 m² za 1,3 €/m² predstavuje hodnotu 2.424,50 € (73.040,50 )
Výsledok hlasovania č.27 : za 17 , proti 0, zdržalo sa 0 , nehlasovalo 0

13) SPOOL a.s. Lučenec pre Demecsa Vojtecha, Zvolenská cesta č. 29, Lučenec
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- v zmysle Čl. 6. bodu 7 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve SPOOL a.s. Lučenec, ktorý tvorí nebytový priestor na Železničnej č. 4 v Lučenci, súp.č. 180 na parc. CKN č. 1766, vedeného na LV č. 6491 pre Demecsa Vojtecha, Zvolenská cesta č. 29, Lučenec v prislúchajúcom podiele, za kúpnu cenu 11.961 €.
Výsledok hlasovania č.28 : za 18, proti 0 , zdržalo sa 0 , nehlasovalo 0

14) Odpredaj pozemku, parc. CKN č. 4975/2 zast.pl., vo výmere 984 m²
Ing.Alexa - geometrickým plánom bol vyčlenený pozemok pre žiadateľa pána Segeča. Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánovania odporúča predaj pozemku verejnou súťažou.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A. 1. odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 4975/2 zast.pl., vo výmere 984 m², za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec– 40,18 €/m² obchodnou verejnou súťažou
Výsledok hlasovania č.29 : za 18 , proti 0, zdržalo sa 0 , nehlasovalo 0
A. 2. komisiu obchodnej verejnej súťaže v zložení : Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková, Ján Jackuliak, JUDr. Pavol Krokoš, Ing. Emil Alexa a zapisovateľka Ing. Želmíra Bónová.
Výsledok hlasovania č.30 : za 16 , proti 0, zdržalo sa 0 , nehlasovalo 1

15) Odpredaj spoluvlastníckeho podielu Mesta Lučenec z nehnuteľnosti na Rúbanisku II. - Pošta-VB-Osveta
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.s c h v a ľ u j e
A.1. priamy odpredaj spoluvlastníckeho podielu 425/1000-in z nehnuteľnosti na Rúbanisku II. v k.ú. Lučenec, stavby Pošta-VB-Osveta, súp.č. 2906 na LV č. 6078 na parc. CKN č. 4999/113 a spoluvlastníckeho podielu 594/1000-in pozemku, parc. CKN č. 4999/113 zast.pl., vo výmere 1206 m², vedenej na LV č. 10525, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vypracovaného Ing.arch. Bušovským Ivanom dňa 17.8.2009 – stavba v hodnote 241.825 € (7.285.220,- Sk) a pozemok v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec– 31,73 €/m², za 716 m² v hodnote 22.718,68 €.
Výsledok hlasovania č.31 : za 14 , proti 0 , zdržalo sa 1 , nehlasovalo 1

16.)Odpredaj nehnuteľnosti – MŠ SRR, súp.č. 2449 na parc.CKN č. 1008 a pozemkov, parc.CKN č. 1008 a CKN č. 1009
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. odpredaj nehnuteľnosti - MŠ SRR, súp.č. 2449 na parc. CKN č. 1008 a pozemkov, parc. CKN č. 1008 zast.pl., vo výmere 396 m² a CKN č. 1009 záhrady, vo výmere 229 m², za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Zoltánom Lukáčom dňa 14.8.2009 v hodnote 141.759 € (4.270.632,- Sk) obchodnou verejnou súťažou
A.2. komisiu obchodnej verejnej súťaže v zložení : Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková, Ján Jackuliak, JUDr. Pavol Krokoš, Ing. Emil Alexa a zapisovateľka Ing. Želmíra Bónová.
Výsledok hlasovania č.32 : za 15, proti 2 , zdržalo sa 1 , nehlasovalo 0

17). Preisach Aladár, Garbiarska č. 24, Lučenec
Preisach Emil, Gessayova č. 23, Bratislava
Kolozsvary Matej, Sadska, Jordan 1073, ČR
Ing.Alexa – podieloví spoluvlastníci žiadajú o uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov . Kúpnu cenu navrhujú 149,37 €/m. Mesto ako vlastník stavby môže poskytnúť zámennou zmluvou vlastníkom pozemku náhradný pozemok, ktorý je v jeho vlastníctve v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu ako bol pôvodný pozemok. Mestská rada navrhuje zámenu pozemkov. Výmera pozemkov bude určená po ohodnotení zamieňaných pozemkov znaleckým posudkom.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- zámenu pozemkov v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2677/21 zast.pl., vo výmere 759 m², parc. CKN č. 2678/3 zast.pl., vo výmere 97 m² a parc. CKN č. 6608/8 zast.pl., vo výmere 29 m², na podiel 5/8, t.j. 553 m² vo podielovom spoluvlastníctve Preisacha Aladára, Garbiarska č. 24, Lučenec, Preisacha Emila, Gessayova č. 23, Bratislava a Kolozsvaryho Mateja, Sadska, Jordan 1073, ČR za pozemky vo vlastníctve Mesta Lučenec na Modrých zemiach. Výmera pozemkov bude určená po ohodnotení zamieňaných pozemkov znaleckým posudkom.
Výsledok hlasovania č. 33: za 15 , proti 0 , zdržalo sa 1 , nehlasovali 0

18) Vklad majetku Mesta ako nepeňažný vklad do základného imania SPOOL a.s. Lučenec, Masarykova č. 7, Lučenec
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 vklad majetku – pozemku, parc. CKN č. 2721 zast.pl., vo výmere 767 m² a časť z parc. CKN č. 2722/1 zast.pl., vo výmere upresnenej geometrickým plánom ako nepeňažný vklad do základného imania SPOOL a.s. Lučenec, Masarykova č. 7, Lučenec hodnota ktorého bude vyčíslená znaleckým posudkom a následne všetky právne úkony s tým spojené
A.2 zrušenie nájomnej zmluvy č. 60/2006 uzatvorenú medzi Mestom Lučenec a SPOOL a.s. Lučenec po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o povolení vkladu v zmysle bodu A.1
A.3 odpustenie pohľadávky na nájomnom za obdobie január – október 2009 vo výške 8.929,03 € (268.996,-Sk), ktorá vznikla z titulu nájomnej zmluvy č. 60/2006.
Výsledok hlasovania č. 34: za 17 , proti 0 , zdržalo sa 0 , nehlasovalo 0
19. Weisenpacherová Iveta, Kyseľovo 91/25, Kokava nad Rimavicou
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- prenájom nebytových priestorov, kancelárie č. 5, v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov, t.j. do 31.10.2014, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec t.j. 23,8 €/m2/rok, pre Ivetu Weisenpacherovú, Kyseľovo 91/25, Kokava nad Rimavicou.
Výsledok hlasovania č.35 : za 16 , proti 0 , zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

20) Diecézna charita Rožňava, Námestie baníkov 27, Rožňava
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. že žiadosť Diecéznej charity Rožňava, Námestie baníkov 27, Rožňava o prenájom priestorov je prípad osobitného zreteľa s odvolaním sa na čl. 9 bod 1, písm.c Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s ohľadom na ciele a činnosť združenia
Výsledok hlasovania č.36 : za 16 , proti 0 , zdržalo sa 0, nehlasovalo 0
A.2. predĺženie nájmu nebytových priestorov, dvoch miestností v budove na Dr. Herza 3 v Lučenci na dobu piatich rokov, t.j. do 31.10.2014,
A.3. zníženie ceny nájmu na 0,07 €/rok pre Diecéznu charitu Rožňava, Námestie baníkov 27, Rožňava
Výsledok hlasovania č.37 : za 17 , proti 0 , zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

21.) Banskobystrický samosprávny kraj v správe Stredná odborná škola Lučenec, Zvolenská cesta 83, Lučenec
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. že žiadosť Banskobystrického samosprávneho kraja v správe Stredná odborná škola Lučenec, Zvolenská cesta 83, Lučenec o prenájom nebytových priestorov je prípad hodný osobitného zreteľa s odvolaním sa na čl. 9 bod 1, písm.c Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec s ohľadom na verejnoprospešný charakter využitia zariadenia
Výsledok hlasovania č. 38 : za 17 , proti 0 , zdržalo sa 0 , nehlasovalo 0
A.2. prenájom nebytových priestorov, ½ budovy na ul. Parašutistov na dobu piatich rokov, t.j. do 31.10.2014, za účelom prevádzkovania kaderníctva a holičstva, ktoré bude slúžiť ako praktické stredisko pre žiakov školy,
A.3. zníženie ceny nájmu na 1,– €/rok pre BBSK v správe Stredná odborná škola Lučenec, Zvolenská cesta 83, Lučenec
Výsledok hlasovania č. 39 : za 17 , proti 0 , zdržalo sa 0 , nehlasovalo 0
22) HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o., ul. Železničná 25/166, Lučenec
Pán primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Ing.Uličná – navrhuje žiadateľovi platiť len za prenájom pozemku parkoviska slúžiaceho pre hotelových hostí. Ostatné parkovacie miesta používať ako verejné mestské parkovisko.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 že žiadosť HOTEL-a SLOVAN SERVIS s.r.o., ul. Železničná 25/166, Lučenec o prenájom pozemku je prípad hodný osobitného zreteľa s odvolaním sa na čl. 9 bod 1, písm.c Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
Výsledok hlasovania č.40 : za 16 , proti 0 , zdržalo sa 0 , nehlasovali 0
A.2. predĺženie prenájmu pozemku pre účely parkovania pred budovou vo vlastníctve nájomcu, časť z parcely CKN č. 6614/1 o výmere 115 m2, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 31.10.2014, pre HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o., ul. Železničná 25/166, Lučenec
A.3. zníženie ceny nájmu na 2,32 €/m2/rok.
Výsledok hlasovania č.41 : za 17 , proti 0 , zdržalo sa 0 , nehlasovalo 1
23) Jozef Margóč, Jesenského 1/A, Lučenec
Bez rozpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
- predĺženie prenájmu pozemku, na ktorom je vybudovaný chodník k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, časť z parcely CKN č. 447/1 o výmere 30 m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 11,91 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov, t.j. do 31.10.2014, pre Jozefa Margóča, Jesenského 1/A, Lučenec.
Výsledok hlasovania č.42 : za 18 , proti 0 , zdržalo sa 0 , nehlasovalo 0


12) Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009.
Primátor – „Ako ďalší bod v poradí dnešného bohatého programu nasleduje návrh na zmeny a aktualizáciu rozpočtu na rok 2009. Rozpočtové opatrenia sa týkajú úprav rozpočtu v oblasti školstva. Ďalej ide o úpravy v súvislosti s prekládkou pre Slovak Telekom, na internetové pripojenie pre školy a inštitúcie, ďalej v súvislosti s výstavbou kompostárne na archeologický prieskum, na úpravu priestorov v klube dôchodcov. Doplnené body sa tákajú spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre žiadosti o dotácie z európskych grantov na starú radnicu, na týždenný domov pre seniorov a na prepojenie cesty z priemyselného parku Juh.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 9.3 Základné školy z
oddielu 09.1.2.1 Základné školy z položky 630 Tovary a služby vo výške 1 204 € do
rozpočtu základných škôl na položku 600 Bežné výdavky
A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2 Občianska a technická
vybavenosť z oddielu 04.4.3 Výstavba z položky 710 Obstarávanie kapitálových
aktív vo výške 27 066 € na Podprogram 9.3 Základné školy na oddiel 09.1.2.1 na
položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív
A.1.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 13.2 Občianska
a technická vybavenosť v rámci oddielu 04.4.3 Výstavba v rámci položky 710
Obstarávanie kapitálových aktív z prvku 13.2.2 Kubínyiho námestie vo výške 15 275 €
na prvok 13.2.8 Pripokládka HDPE rúr
A.1.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 1.4 Územný plán z oddielu
04.4.3 Výstavba z položky 630 Tovary a služby vo výške 14 500 € a z Podprogramu
5.1 Vývoz a zneškodňovanie odpadu z oddielu 05.1.0 Odpadové hospodárstvo z
položky 630 Tovary a služby vo výške 4 540 € spolu vo výške 19 040 € na
Podprogram 5.2 Kompostáreň na oddiel 05.1.0 Odpadové hospodárstvo na položku
630 Tovary a služby
A.1.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 5.1 Vývoz a zneškodňovanie
odpadu z oddielu 05.1.0 Odpadové hospodárstvo z položky 630 Tovary a služby vo
výške 2 000 € na Podprogram 5.2 Kompostáreň
A.1.6. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 14.5 Splácanie úverov z oddielu
01.7.0 Transakcie verejného dlhu z položky 650 Splácanie úrokov vo výške 5 805 €
na Podprogram 12.3 Správa a údržba budov na oddiel 06.6.0 Starostlivosť o majetok
mesta na položku 630 Tovary a služby
A.1.7. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 13.2 Občianska
a technická vybavenosť v rámci oddielu 04.4.3 Výstavba v rámci položky 710
Obstarávanie kapitálových aktív z prvku 13.2.2 Kubínyiho námestie vo výške 66 513 €
na prvok 13.1.2 Výstavba technickej infraštruktúry v priemyselnom parku JUH vo
výške 36 513 €, na prvok 13.2.5 Pokračovanie rekonštrukcie budovy týždenného
pobytu 10 000 € a na prvok 13.2.9 Rekonštrukcia budovy radnice 20 000 €.
A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu príjmov aj výdavkov oproti
schválenému rozpočtu v celkovej sume 85 996 € nasledovne:
A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 322001 Kapitálové transfery o 39 833 €
a na položke 321 Kapitálové granty o 16 597 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo
výdavkovej časti v Podprograme 9.3 Základné školy na oddieli 09.1.2.1 na položke
710 Obstarávanie kapitálových aktív o 56 430 €
A.2.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 2 200 €
a zároveň zvýšenie rozpočtu základných škôl vo výdavkovej časti v Programe 9
Vzdelávanie v podprograme 9.3 Základné školy o 2 200 €
A.2.3. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti základných škôl na položke 312001 Bežné
transfery o 22 878 € a zároveň zvýšenie rozpočtu základných škôl vo výdavkovej časti
v Programe 9 Vzdelávanie v podprograme 9.3 Základné školy na položke 600 Bežné
výdavky o 22 878 €
A.2.4. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 3 012 €
a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti na Podprograme 14.1 Podporná
činnosť na oddieli 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť na položke 600 Bežné výdavky
o 3 012 €
A.2.5. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 1 476 €
a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti na Podprograme 11.2 Verejná zeleň
na oddieli 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny na položke 630 Tovary a služby
Výsledok hlasovania č.43 : za 19 , proti 0 , zdržalo sa 0 , nehlasovalo 0

13/ Návrh na zníženie strát v mestskej autobusovej doprave v Lučenci.
primátor: „Nasleduje Návrh na zníženie strát v mestskej autobusovej doprave v Lučenci, ku ktorému zasadala mimoriadna mestská rada. Jedná sa plnenie zmluvy o výkone vo verejnom záujme, podľa ktorej pre mesto Lučenec zabezpečuje mestskú autobusovú dopravu akciová spoločnosť SAD Lučenec. V tejto zmluve sme sa zaviazali uhrádzať rozdiel preukázanej straty. Táto predstavuje k 1.7. 2009 41 113 euro. Komisie aj mestská rada navrhujú zvýšiť cenové tarify obyčajného cestovného od 1. novembra na 50 centov, ďalej upraviť výkony a zracionalizovať dopravnú obslužnosť. Za týmto účelom bude potrebné dať vypracovať plán dopravnej obslužnosti. Dámy a páni, otváram rozpravu.“
Ing. Uličná – tlmočila stanovisko ekonomickej komisie, aby strata SAD, a.s. Lučenec,ktorá vzniká v súvislosti s prevádzkou MAD, bola v budúcnosti vykrytá len do výšky sumy schválenej v rozpočte Mesta Lučenec na príslušný rok.
Bystriansky – navrhované opatrenie znamená zvýšenie ceny cestovného o 1/3. Ako vie spoločnosť garantovať, že toto zvýšenie zabezpečí zníženie straty?
MUDr. Mičko – výkony MAD zabezpečuje SAD, a.s Lučenec vo verejnom záujme. Stratu je potrebné vykryť z rozpočtu Mesta podľa platnej zmluvy.
Mgr. Grebáč – Mesto Lučenec v rámci stredného Slovenska finančne najviac podporuje MAD. Autobusová stanica bola odpredaná pod cenu a Mesto Lučenec prispieva aj na nákup nových autobusov
JUDr. Krokoš – nové autobusy zvýšili kultúru cestovania
MUDr. Pelč – strata predstavuje 5 miliónov Sk, čo je takmer raz toľko, ako bola naplánovaná dotácia
MUDr. Balco – dotácia na výkony MAD rastie z roka na rok; navrhol vypracovať dodatok k zmluve, aby sa výdavky obmedzili
Ing. Eva Balážová, PhD. – je nutné vypracovať plán dopravnej obslužnosti a k riešeniu problému zníženia strát pristupovať systémovo. Zvýšenie ceny cestovného a zníženie výkonov MAD nie sú jedinými nástrojmi na zníženie straty v MAD.
Mgr. Csúsz – zmluva s SAD, a.s. Lučenec nie je zlá, avšak treba presne zadefinovať objednané práce, t.z. vypracovať plán dopravnej obslužnosti
Hlasovanie č. 44. (slovo pre výkonného riaditeľa SAD, a.s. Lučenec Ing. Vojtěcha Kupku) – za 12, proti 1, zdržalo sa 2, nehlasovalo 0
Ing. Kupka – existujúca zmluva deklaruje obojstranný záujem na dobrom fungovaní MAD. Pre budúcnosť je nutné koncepčné riešenie, t.z. vypracovať plán dopravnej obslužnosti, nastaviť kritériá a potom optimalizovať výšku cestovného a výkony MAD.
prednosta MsÚ - nepriaznivá finančná situácia donútila Mesto Lučenec krátiť rozpočet o 12%. Zatiaľ to obyvatelia nepocítili a zvýšenie cestovného MAD je prvým zásahom, ktorý sa ich priamo dotkne.
- do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a primátor mesta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
zvýšenie cenovej tarify obyčajného cestovného od 1.11.2009 na 0,50 eur, pri platbe DK na 0,45eur, pričom ostatné cestovné ostatne nezmenené.
B. žiada
SAD Lučenec, a.s., aby v spolupráci s Mestským úradom v Lučenci zabezpečili vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti.
Hlasovanie č. 45. – za 12, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasovalo 2

14/ Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské lesy Lučenec s.r.o. za I. polrok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti
primátor: „Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské lesy Lučenec s.r.o. za 1. polrok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti predkladá konateľ spoločnosti pán Melicher.“
- do rozpravy sa nikto neprihlásil
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e na v e d o m i e
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestských lesov Lučenec s.r.o. za 1.polrok 2009
B. S ch v a ľ u j e
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestských lesov Lučenec s.r.o. za 1.polrok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti
Hlasovanie č. 46. – za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0


15/ Mestská tržnica Lučenec s.r.o. za I. polrok 2008 a prehľad stavu pohľadávok
a záväzkov po lehote splatnosti
primátor: „Informatívnu správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestskej tržnice Lučenec s.r.o za 1. polrok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti predkladá Ing. Jonáš, konateľ spoločnosti.“
- do rozpravy sa nikto neprihlásil
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. Berie na vedomie
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestskej tržnice Lučenec s.r.o. za 1.polrok 2009.
B. s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestskej tržnice Lučenec s.r.o. za 1. polrok 2009 a stav pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti
Hlasovanie č. 47. – za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1


16/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za obdobie august – september 2009.
hlavný kontrolór – upozornil na veľmi zlý stav nájomných bytov a v tejto súvislosti navrhol dokončiť koncepciu rozvoja bývania. Konštatoval, že uznesenie k využitiu slnečných kolektorov na mestskom kúpalisku v Lučenci nebolo splnené. K vybavovaniu interpelácií už boli prijaté opatrenia.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za obdobie august – september 2009.
Hlasovanie č. 48. – za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

17. Interpelácie poslancov
Pavol Filčík – interpeloval primátora mesta ohľadne personálnych zmien v SPOOL, a.s. Lučenec
primátor – ako valná hromada spoločnosti rozhodol o kumulácii pozície riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti z dôvodu finančnej úspory a z dôvodu neopodstatnených mzdových nákladov.

18. Návrhy a podnety poslancov
JUDr. Krokoš, MuDr. Mahmoud – na MsÚ bola doručená petícia obyvateľov Domova dôchodcov na Tuhárskom námestí a Mocsáryho ulice ohľadne zlého stavu chodníkov. Považujú za potrebné chodníky na Mocsáryho ulici opraviť, pretože prechádzať tadiaľ je pre obyvateľov domova nebezpečné.
primátor – petíciu vybavuje komisia dopravy a obyvateľom bude odpovedať v zmysle odporúčania komisie. Primátor konštatoval, že v roku 2009 boli viaceré naplánované opravy chodníkov zrušené vzhľadom na zlú finančnú situáciu v samospráve.

Mgr. Baculík - na stretnutiach s obyvateľmi mesta získal množstvo návrhov a podnetov. Najčastejšia pripomienka sa týkala narastajúcej kriminality mládeže. Mestská polícia môže riešiť len konkrétne situácie, nezastupuje výchovnú zložku. Situácia vyžaduje systémové opatrenia, ako je výraznejšia podpora mládežníckeho športu a iných kultúrno-spoločenských aktivít mládeže.
- Katolícky farár poprosil o častejšie kontroly MsP počas bohoslužieb, pretože sa vyskytli vreckové krádeže
- vyčistiť riečište potoka pri mestskej tržnici

MUDr. Slivka - požiadal, aby bola investičná akcia opravy chodníka pred Dielom zaradená do rozpočtu Mesta Lučenec na budúci rok
prednosta – v rámci prípravy rozpočtu už bola naplánovaná

MUDr. Brunčák – na základe požiadavky obyvateľov mesta žiada, aby opravy chodníkov na Ul. Dobšinského a Nešpora boli tiež zaradené do rozpočtu na rok 2010

Mgr. Grebáč – požiadal, aby mestský úrad dôsledne kontroloval rozkopávky, aby boli dané do pôvodného stavu
prednosta – odpovedal, že k tejto situácii bola prijatá úloha. Oddelenie životného prostredia komunikuje so spoločnosťou T-Com, ktorá je zodpovedná za pokládku optokáblov.

MUDr. Mahmoud – poukázal na to, že v 1. volebnom obvode, ktorý je najväčší sa realizuje najmenej investičných akcií. Požiadal prednostu o vypracovanie materiálu, ktorý by obsahoval investičné akcie za posledné tri roky rozdelené podľa jednotlivých volebných obvodov.

19. Rôzne
20. Diskusia
JUDr. Krokoš – poďakoval za realizáciu opravy Domu smútku
Bystriansky – poďakoval oddeleniu životného prostredia za spoluprácu pri vybavovaní žiadostí obyvateľov mesta a konateľovi mestskej tržnice za dobré riadenie spoločnosti a relatívne pozitívne hospodárske výsledky vzhľadom na problémy, s ktorými musí tržnica fungovať.
MUDr. Pelč – opýtal sa na realizáciu cyklistického chodníka Lučenec - Vidiná
Ing. Kolimárová – informovala, že projekt je v rozhodovacom konaní v rámci výzvy slovensko-maďarskej spolupráce; pokiaľ tento nebude úspešný v budúcom roku projekt bude podaný cez Euroregión Neogradiensis v systéme podpory euroregionálnych aktivít.

 

21. Záver
Pán primátor poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva a ukončil rokovanie.

 

 

 

 

 

Ing. Milan Marko, primátor mesta

JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ

 

 

 

Overovatelia zápisnice: MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Roman Grebáč

 

 

 


Zapísali: Mgr. Mária Sárová, Ľubica Hanová
V Lučenci, 4.11.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka