Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2009

Zasadanie zo dňa 15.12.2009

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 19. riadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktorá sa uskutoční 15.12.2009 (utorok) o 14.00 hod vo veľkej sále v budove obvodného úradu na Námestí republiky č. 26

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovatelia: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí, Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 12 Územného plánu mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, vedúci oddelenia stavebného poriadku MsÚ
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Lučenec na roky 2010, 2011, 2012.
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
8. Návrh rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2010, 2011, 2012.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
9. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
10. Informatívna správa o možnostiach právnej formy zabezpečenia činnosti futbalového klubu v Lučenci
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovatelia: JUDr. Alžbeta Šulyoková, právnik MsÚ, Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
11. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady v spoločnosti PRIMPARK, a.s., Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: JUDr. Alžbeta Šulyoková, právnik MsÚ
12. Zrušenie Materskej školy a Výdajnej školskej jedálne pri materskej škole, Ulica Slovenskej republiky rád 2449/23 v Lučenci
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí
13. Voľba hlavného kontrolóra mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Mgr. Mária Šagátová, vedúca kancelárie primátora
14. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku MsÚ
15. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec.

Návrh na uznesenie, Informatívna správa

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
16. Koncepcia sociálneho rozvoja mesta Lučenec.
Návrh na uznesenie, Dôvodová správa

Stratégia sociálneho rozvoja
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
17. Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec za obdobie roka 2009
Predkladateľ: Ing. Tomáš Časlovský, veliteľ MHZ a DHZ
Spracovateľ: Ing. Tomáš Časlovský, veliteľ MHZ a DHZ
18. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za obdobie október – november 2009.
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
19. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na 1. polrok 2010.
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
20. Návrh na udelenie Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2009
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Mgr. Mária Šagátová, vedúca kancelárie primátora
21. Časový plán a obsahové zameranie orgánov mesta Lučenec na 1. polrok 2010.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Mária Šagátová, vedúca kancelárie primátora
22. Interpelácie poslancov
23. Návrhy a podnety poslancov
24. Rôzne
25. Diskusia
26. Záver

Ing. Milan Marko, v.r.
Primátor mesta
 

Súpis uznesení Mestského zastupiteľstva v Lučenci z 19.riadnej schôdze konanej dňa: 15.12.2009

UZNESENIE Č. 194/2009
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia Ing.Pavla Balážika, Ing. Pavla Kalinského
A.2. Za overovateľov zápisnice Jána Bystrianskeho, Ing. Evu Balážovú PhD.

 

UZNESENIE č. 195/2009
K bodu programu: Kontrola plnenia uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
Kontrolu plnenia uznesení.

 

UZNESENIE č. 196/2009
K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadených zriadených na území Mesta Lučenec na rok 2010


UZNESENIE č. 197/2009
K bodu programu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. 15/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. 15/2009, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pripomienkou v zmysle zápisnice.

 

UZNESENIE č. 198/2009
K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č.12 Územného plánu mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ú h l a s í
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu
B. s c h v a ľ u j e
B.1. Zmenu a doplnok č.12/2009 Územného plánu mesta Lučenec
B.2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec , ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 12 Územného plánu mesta Lučenec
C. u k l a d á
vedúcemu oddeleniu stavebného poriadku uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona

 


UZNESENIE č. 199/2009
K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2010-2012
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2010 - 2012

 

UZNESENIE č. 200/2009
K bodu programu: Návrh rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2010, 2011, 2012
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Ako záväzný:
a) Rozpočet Mesta Lučenec na rok 2010 v zmysle predloženého návrhu v celkovej
výške 18 045 012 €
b) Rozpočet dlhovej služby Mesta Lučenec na rok 2010
c) Rozpočet rozpočtových organizácií - základných škôl na rok 2010
A.2. Ako nezáväzný:
a) Rozpočet Mesta Lučenec na roky 2011 a 2012 v zmysle predloženého návrhu
b) Rozpočet dlhovej služby Mesta Lučenec na roky 2011 a 2012
c) Rozpočet rozpočtových organizácií - základných škôl na roky 2011 a 2012
B. u k l a d á
B.1. hlavnému kontrolórovi mesta Lučenec predkladať v správach o kontrolnej činnosti informáciu o čerpaní dotácií z rozpočtu Mesta.


UZNESENIE č.201 /2009
K bodu programu: Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Uvoľnenie viazanosti rozpočtu na rok 2009
A.1.1. Uvoľnenie 12% viazanosti bežného rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009 vo výške 1 100 000 €
A.1.2. Viazanie rozpočtu bežných výdavkov Mesta Lučenec na rok 2009 vo výške rozdielu medzi skutočne dosiahnutými bežnými príjmami a upraveným rozpočtom Mesta
Lučenec na rok 2009 k 31.12.2009
A.2. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.2.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.2 Rekonštrukcia Kubínyiho námestia z oddielu 04.4.3 Výstavba z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 24 692 € a z Podprogramu 4.2 Rekonštrukcia komunikácií z oddielu 04.5.1 Cestná doprava z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške
26 733 € spolu vo výške 51 425 € na Podprogram 9.7.3 Rekonštrukcia ZŠ Kubínyiho
na oddiel 09.1.2.1 Základné školy na položku 700 Kapitálové výdavky
A.2.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.5 Týždenný pobyt z oddielu 04.4.3 Výstavba z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 22 835 € a z Podprogramu 4.2 Rekonštrukcia komunikácií z oddielu 04.5.1 Cestná doprava z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 3 523 € spolu vo výške 26 358 € na Podprogram 9.7.2 Rekonštrukcia ZŠ M.R.Štefánika na oddiel 09.1.2.1 Základné školy na položku 700 Kapitálové výdavky
A.2.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 4.2 Rekonštrukcia komunikácií z oddielu 04.5.1 Cestná doprava z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 48 466 € a z Podprogramu 12.8 Autodoprava z oddielu 01.1.1.6/1 Správa MsÚ z položky 714001 Nákup osobných automobilov vo výške 8 815 € spolu vo výške 57 281 € na Podprogram 13.2.1 TV Cintorínska na oddiel 04.4.3 Výstavba na
položku 700 Kapitálové výdavky
A.2.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 6.1 Matrika z oddielu 01.3.3 vo výške 4 280 €, z Podprogramu 14.5 Splácanie úrokov z oddielu 01.7.0 vo výške
71 484 €, z Podprogramu 3.3 Civilná ochrana z oddielu 02.2.0 vo výške 1 660 €,
z Podprogramu 14.1 Podporná činnosť z oddielu 04.1.2 vo výške 4 000 €,
z Podprogramu 4.1 Cestná doprava z oddielu 04.5.1 vo výške 50 000 €,
z Podprogramu 6.3 Dotácie zdravotníckym zariadeniam z oddielu 07.4.0 vo výške
13 278 € a z Podprogramu 2.2 MIC z oddielu 08.2.0.4 vo výške 5 298 € v celkovej
výške 150 000 € na Podprogram 4.4 Dotácia na MHD na oddiel 04.5.1 Doprava na
položku 644001 Transfer právnickej osobe založenej štátom
A.2.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 9.3 Základné školy vo
výške 53 084 € z oddielu 09.1.2.1 z položky 630 Tovar a služby do rozpočtu
základných škôl
A.3. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu príjmov aj výdavkov oproti
schválenému rozpočtu v celkovej sume 47 569 € nasledovne:
A.3.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Prevod prostriedkov
rezervného fondu o 14 084 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v
Podprograme 9.3 Základné školy na oddieli 09.1.2.1 na položke 710 Obstarávanie
kapitálových aktív o 14 084 €
A.3.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Prevod prostriedkov
rezervného fondu o 13 697 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v
Podprograme 13.2.1 TV Cintorínska na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710
Obstarávanie kapitálových aktív o 13 697 €
A.3.3. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 19 788 € a zároveň zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 14.4 Školský úrad
o 1 532 €, zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 14.1 Podporná
činnosť o 1 245 €, zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 6.4
Voľby o 22 970 €, zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 12.4
Hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta o 43 €, zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti
v Podprograme 9.2 Materské školy o 1 619 €, zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti
v Podprograme 9.5.1 CVČ o 197 €, zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti v
Podprograme 9.3 Základné školy o 15 137 €, zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti
v Podprograme 9.3 Hmotná núdza – strava a učebné pomôcky o 10 383 €
A.4. Rezervný fond mesta Lučenec
A.4.1. Zmenu zdrojov financovania kapitálových výdavkov hradených z prostriedkov
rezervného fondu a súhlasiť s ich rozpočtovým krytím z prebytku rozpočtu
vytvoreného v roku 2009, do výšky skutočných disponibilných finančných prostriedkov
na bežných účtoch Mesta k 31.12.2009, ktoré je možné použiť na financovanie
kapitálových výdavkov.
A.4.2. Prevod kladného zostatku disponibilných finančných prostriedkov z bežných účtov Mesta na účet rezervného fondu vo výške vyčíslenej na základe skutočného plnenia rozpočtu mesta k 31.12.2009

 

UZNESENIE č. 202/2009
K bodu programu: Informatívna správa o možnostiach právnej formy zabezpečenia
činnosti futbalového klubu v Lučenci
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
Informatívnu správu o možnostiach právnej formy zabezpečenia
činnosti futbalového klubu v Lučenci


UZNESENIE č. 203/2009
K bodu programu: Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady v spoločnosti
PRIMPARK, a. s., Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e na vedomie
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady v spoločnosti PRIMPARK, a. s., Lučenec
 

UZNESENIE č. 204/2009
K bodu programu: Zrušenie Materskej školy a Výdajnej školskej jedálne pri materskej škole, Ulica Slovenskej republiky rád 2449/23 v Lučenci
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. zrušenie Materskej školy a Výdajnej školskej jedálne pri materskej škole, Ulica Slovenskej republiky rád 2449/23 v Lučenci


UZNESENIE č. 205/2009
K bodu programu: Voľba hlavného kontrolóra mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e
Komisiu na vykonanie tajného hlasovania voľby hlavného kontrolóra mesta Lučenec v zložení: MUDr. Peter Brunčák, MUDr. Karol Mičko, Ing. Eva Balážová, PhD., Ing.arch. Anna Václavíková a MUDr. Rudolf Slivka.
B. B e r i e n a v e d o m i e
B.1 prezentáciu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Lučenec
B.2 výsledky tajného hlasovania voľby hlavného kontrolóra mesta Lučenec
C. K o n š t a t u j e
že voľba hlavného kontrolóra mesta Lučenec sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
D. V o l í
do funkcie hlavného kontrolóra mesta Lučenec na dobu určitú od 1. 1. 2010 – 31. 12. 2015 Ing. Jozefa Matušku
E. U r č u j e
E.1 plat hlavného kontrolóra mesta podľa § 18c ods. 1) písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
E.2 pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi mesta Lučenec v rozsahu 100 %.


UZNESENIE č. 206/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1) PhDr. Adámyová Miroslava, Kuzmányho č. 5, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku pod garážou v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2308 zast.pl., vo výmere 24 m², pre PhDr. Adámyovú Miroslavu, Kuzmányho č. 5, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec – 57,59 €/m²

 POZNÁMKA: zrušené; pozri MsZ 12.7.2010 Uznesenie č.110/2010

 

UZNESENIE č. 207/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
2) Bokor Zoltán a manž. Elena, Jiráskova č. 21, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku pod garážou v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6018 zast.pl., vo výmere 24 m², pre Bokora Zoltána a manž. Elenu, Jiráskova č. 21, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec – 28,08 €/m²

 POZNÁMKA: zrušené; pozri MsZ 12.7.2010 Uznesenie č.109/2010

 

UZNESENIE č. 208/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
3) Suchanský Ján a manž. Ľubica, M.R.Štefánika č. 14, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku pod garážou v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 3000/1 zast.pl., vo výmere 15 m² a parc. CKN č. 3000/2 zast.pl., vo výmere 5 m², pre Suchanského Jána a manž. Ľubicu, M.R.Štefánika č. 14, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec – 7,43 €/m2

 

UZNESENIE č. 209/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
4) Upresnenie uznesenia č. 173/2009 zo dňa 27.10.2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Opatová, parc. CKN č. 604/393 zast.pl., vo výmere 517 m² pre Pétera Štefana a manž. Vlastu, Nábrežná č. 6, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku č. 30/2009 zo dňa 23.11.2009 – 20,34 €/m²

 

UZNESENIE č. 210/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
5) Upresnenie uznesenia č. 170/2/2009 zo dňa 27.10.2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- zámenu pozemkov v k.ú. Opatová, parc. CKN č. 4/5 TTP, vo výmere 2 m² vo vlastníctve Malčeka Jána, Záhradná č. 22, Lučenec, za pozemok, parc. CKN č. 434/48 zast.pl., vo výmere 119 m², vo vlastníctve Mesta Lučenec, bez finančného vyrovnania

 

UZNESENIE č. 211/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
6) Ing. Pavlus Rastislav a manž. Tatiana, Adyho č. 14, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6764/222 zast.pl., vo výmere
205 m², pre Ing. Pavlusa Rastislava a manž. Tatianu, Adyho č. 14, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec – 27,11 €/m²

 

UZNESENIE č. 212/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
7) Vklad majetku Mesta ako nepeňažný vklad do základného
imania SPOOL a.s. Lučenec, Masarykova č. 7, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- vklad majetku – pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2721 zast.pl., vo výmere 767 m² a parc. CKN č. 2722/5 zast.pl., vo výmere 1575 m², ktoré boli znaleckým posudkom ohodnotené vo výške 204.682,73 € (čo predstavuje 6167 akcií) ako nepeňažný vklad do základného imania SPOOL a.s. Lučenec, Masarykova č. 7, Lučenec
B. u k l a d á
- vykonať úkony nevyhnutné pre účely zápisu zmien stanov, zakladateľskej listiny, zmeny v katastri nehnuteľnosti a v obchodnom registri v zmysle Obchodného zákonníka.

POZNÁMKA: zrušené, pozri Uzn. č. 95/2010 z 15.6.2010


UZNESENIE č. 213/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
8a) Zrušenie uznesenia č. 140/2008 zo dňa 24.6.2008
8b) Zrušenie uznesenia č. 22/2009 zo dňa 24.2.2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zrušenie uznesenia č. 22/2009 zo dňa 24.2.2009
A.2. predĺženie termínu podpisania kúpnej zmluvy s talianskou spoločnosťou Flavio Dona, Via Pedeserva 238, Belluno do 31.03.2010

 

UZNESENIE č. 214/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
9) Informácia o zverejnenom zámere Mesta na odpredaj
prebytočného majetku – spoluvlastníckeho podielu
425/1000-in z nehnuteľnosti na Rúbanisku II. v Lučenci,
budovy Pošta-VB-Osveta s príslušenstvom
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
- informáciu o zverejnenom zámere Mesta na odpredaj prebytočného majetku – spoluvlastníckeho podielu 425/1000-in z nehnuteľnosti na Rúbanisku II. v Lučenci, budovy Pošta- VB-Osveta, súp.č. 2906 na parc. CKN č. 4999/113 a spoluvlastníckeho podielu 594/1000-in z pozemku, parc. CKN č. 4999/113 zast.pl., vo výmere 1206 m², za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku – podielu z budovy 241.825 € (7.285.220,- Sk), podielu z pozemku 22.718,60 € (684.422,95 Sk)

 

UZNESENIE č. 215/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
10) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na
odpredaj pozemku, parc. CKN č. 4975/2 zast.pl., vo výmere
984 m2 z majetku Mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
- Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku, parc. CKN
č. 4975/2 zast.pl., vo výmere 984 m² z majetku Mesta Lučenec

 

UZNESENIE č. 216/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
11) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na
odpredaj nehnuteľnosti – MŠ SRR, súp.č. 2449 na parc. CKN
č. 1008 a pozemkov, parc. CKN č. 1008 a 1009 z majetku
Mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
- Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti – MŠ SRR, súp.č. 2449 na parc. CKN č. 1008 a pozemkov, parc. CKN č. 1008 a 1009 z majetku Mesta Lučenec

 

UZNESENIE č. 217/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
12. Regionálne poradenské a informačné centrum, Nám.republiky 26, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- predĺženie prenájmu nebytových priestorov, kancelárií č.525, 526, 527 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2014, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec
t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Regionálne poradenské a informačné centrum, Nám.republiky 26, Lučenec .

 

UZNESENIE č. 218/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
13. JUDr. Kristína Malovcová, Nám.republiky 26, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- predĺženie prenájmu nebytových priestorov, kancelárií č.620, 622 a skladu v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2014, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 23,80 €/m2/rok, pre JUDr. Kristínu Malovcovú, Nám. republiky 26, Lučenec .

 

UZNESENIE č. 219/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
14. Jozef Líška, Nám. republiky 26, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- predĺženie prenájmu nebytových priestorov, kancelárií č.332, 333 a 334 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu do 31.7.2010, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Jozefa Líšku, Nám. republiky 26, Lučenec .


UZNESENIE č. 220/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
15. Novohradská knižnica v Lučenci, J. Kármána 2, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
A.1
- že prenájom nebytových priestorov v budove na Rúbanisku III/L7 pre účely prevádzkovania pobočky knižnice je prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 258/2009 § 9a, ods. 8, písm. e) a ods. 9, písm. c)
A.2
- predĺženie prenájmu nebytových priestorov v budove na Rúbanisku III/ L 7 v Lučenci, na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2014,
A.3
- zníženie ceny nájmu oproti Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Lučenec na 1,– €/rok, pre Novohradskú knižnicu v Lučenci, J. Kármána 2, Lučenec

UZNESENIE č. 221/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
16. Jozef Baláž, Rúbanisko III/53, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- predĺženie prenájmu nebytového priestoru, miestností č.195,196 a 1106 v budove na Rúbanisku III/L7 v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2014, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 14,61 €/m2/rok, pre Jozefa Baláža, Rúbanisko III/53, Lučenec

 

UZNESENIE č. 222/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
17. Soňa Bradová, Rúbanisko III/31, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- predĺženie prenájmu nebytového priestoru, miestnosti č.186 v budove na Rúbanisku III/L7 v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2014, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 14,61 €/m2/rok, pre Soňu Bradovú, Rúbanisko III/31, Lučenec .

 

UZNESENIE č. 223/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
18. Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM, Garbiarska 5, Košice
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
A.1
- predĺženie prenájmu plochy na múre budovy kina APOLLO v Lučenci a pozemkov pod reklamnými panelmi ( typ bilboard ), na parc.č. CKN 434/1 v k.ú. Opatová a parc. EKN č. 3179/1 v k.ú. Lučenec spolu 5 kusov, na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 340,– €/1 ks/rok,
A.2
- prenájom pozemkov pod reklamnými panelmi ( typ bilboard ), parc. č. CKN 2478/5 a parc.č. CKN 1454/1 v k.ú Lučenec, spolu dvoch kusov na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2014, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 340,– €/1 ks/rok, pre Ing. Ladislava Strašila – NUBIUM, Garbiarska 5, Košice.

 

UZNESENIE č. 224/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
19. Eva Franíková, Vajanského 20, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
A.1
- zrušenie uznesenia MsZ č.122/2009 zo dňa 23.6.2009
A.2
- predĺženie prenájmu pozemku, časť parcely EKN č. 3179/1 o výmere 5,76m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 16,20 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2014 pre Evu Franíkovú, Vajanského 20, Lučenec.


UZNESENIE č. 225/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
20. SPP a.s. Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- uzavretie zmluvného vzťahu medzi Mestom Lučenec a SPP a.s. vo veci prenájmu k časti „Plynovod SO-14“ stavby „Technická vybavenosť pre bytové domy ul. cintorínska – járková v Lučenci“ I. etapa, sekcie C, D a E, vybudovaného podľa schválenej projektovej dokumentácie pre SPP a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739 ( rozmery STL plynovodu sú, priemer 90 mm v dĺžke 51,8 m a tri ks prípojok o priemere 32 mm v dĺžkach 4,30 m, 4,50 m a 5,2 m ), na dobu neurčitú

 

UZNESENIE č. 226/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
21. SaLL, s.r.o. M. Marečka 18, 841 08 Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- dohodu o ukončení nájomnej zmluvy so spoločnosťou SaLL. s.r.o., M. Marečka 18, 841 08 Bratislava v predloženom znení .

 

UZNESENIE č. 227/2009
K bodu programu: Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec

UZNESENIE č. 228/2009
K bodu programu: Koncepcia sociálneho rozvoja mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
„Koncepciu sociálneho rozvoja mesta Lučenec “

 

UZNESENIE č. 229/2009
K bodu programu:
Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec za obdobie roka 2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Informatívnu správu o činnosti Mestského hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec za rok 2009

 

UZNESENIE č. 230/2009
K bodu programu:
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za október – november 2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
A.1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za október – november 2009


UZNESENIE č. 231/2009
K bodu programu: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.S c h v a ľ u j e
A 1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010


UZNESENIE č. 232/2009
K bodu programu: Návrh na udelenie Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. U d e ľ u j e:
Cenu mesta Lučenec za rok 2009:
Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Lučenci za rozvoj kultúrno-spoločenského života v meste, za výchovnú činnosť zameranú na formovanie a upevňovanie medziľudských vzťahov a „úcty človeka k človeku“, za príkladnú propagáciu mesta na podujatiach celoslovenského významu.
B. Ž i a d a:
primátora mesta, aby zvolal mimoriadne slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci dňa 17.12.2009 o 15.00 hod do obradnej siene mesta za účelom odovzdania Ceny mesta za rok 2009 a Ceny primátora za rok 2009.

 

UZNESENIE č.233/2009
K bodu programu: Časový plán a obsahové zameranie orgánov mesta Lučenec na 1.polrok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
„Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta Lučenec na 1.polrok 2010“

 

UZNESENIE č. 234/2009
K bodu programu: Návrh na schválenie zmeny Stanov akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec, týkajúcej sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOLL Lučenec o ďalšie činnosti
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
Zmenu Stanov akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec, týkajúcu sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o nasledovné činnosti:
· prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
· prevádzkovanie športových zariadení
· uskutočňovanie stavieb a ich zmien
· prípravné práce k realizácii stavby
· osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
· prevádzkovanie pohrebiska alebo prevádzkovanie pohrebnej služby alebo prevádzkovanie krematória
B. p o v e r u j e
Primátora Mesta Lučenec vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia a. s. SPOOL Lučenec, vykonaním ďalších krokov nadväzujúcich na uvedenú zmenu Stanov akciovej spoločnosti.


UZNESENIE č. 235/2009
K bodu programu: Rôzne - Návrh na priznanie odmeny za rok 2009 primátorovi mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
odmenu primátorovi mesta Lučenec za rok 2009 v zmysle § 5 odst. 1 zákona č. 253/1994 Z.z., za rok 2009 vo výške 30 % súčtu platov primátora mesta za rok 2009


UZNESENIE č. 236/2009
K bodu programu: Rôzne - Návrh na priznanie odmeny za rok 2009 hlavnému kontrolórovi mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Lučenec za obdobie 12 mesiacov roku 2009 v zmysle zákona č. 369/2004 Z.z. § 18c, 12 mesiacov roku 2009 vo výške 20 % z mesačného platu

 

UZNESENIE č. 237/2009

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
22. SPOOL a.s, Masarykova 7, 984 01 Lučenec Mestské zastupiteľstvo v LučenciA. schvaľuje - dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 42/2009 zo dňa 1.7.2009, ktorým sa rozširuje prenajatý majetok o areál futbalového štadiónu pre SPOOL a.s, Masarykova 7, 984 01 Lučenec, v priloženom znení
 

 POZNÁMKA: uznesenie zrušené, pozri Uznesenie č. 56/2011 z 01.03.2011

 

 

 


 

Prezenčná listina z 19. riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konanej dňa 15. decembra 2009

Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Ing. Eva Balážová, PhD. – viceprimátorka mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Ilčík - Prednosta MsÚ
Pslanci MsZ: Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, MUDr. Peter Brunčák, Ján Bystriansky, Mgr. Péter Csúsz, Ladislav Drobný, Pavol Filčík, Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr., Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Zsolt Mihalovics, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková, Norbert Krišta


Vedúci oddelení MsÚ: Ing. Mária Móricová , Ing. Želmíra Kolimárová, Ing.arch.Vladímír Ragan, RNDr. Pavol Cífer, Mgr. Mária Šagátová, Ing. Ruth Olšiaková, PhDr. Kvetoslava Ďurišková, Ing. Emil Alexa, Mgr. Alžbeta Lukačovičová , JUDr. Alžbeta Šulyoková, Mgr. Stanislav Spišiak, JUDr. Milan Pješčak – náčelník MsP

Spoločnosti Mesta Lučenec:
Ing. Ľubomír Činčura, riaditeľ SPOOL, a.s. Lučenec
Ing. Pavol Jonáš – konateľ Mestskej tržnice, s.r.o. Lučenec
Štefan Melicher – konateľ Mestských lesov, s.r.o. Lučenec


Ospravedlnení: Ing. Miroslav Drobný, MUDr. Juraj Pelč, Mgr. Ján Brezňan

 

Zápisnica z 19. riadnej schôdzeMestského zastupiteľstva v Lučenci 
Konanej dňa: 15.12.2009

1.Otvorenie
Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní,
otváram 19. riadnu schôdzi Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, pracovníkov mestského úradu a všetkých prítomných.
Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem schôdzu za uznášaniaschopnú.
Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Ing. Miroslav Drobný, Mgr. Ján Brezňan, MUDr. Juraj Pelč
Pristúpime k schváleniu programu, ktorým sa bude dnešné rokovanie riadiť:
Navrhujem doplniť program nasledovne:
Ako bod 10/ „Návrh na schválenie zmeny Stanov akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec, týkajúcej sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o ďalšie činnosti“, ostatné body posunúť v poradí ako nasledujú. Ďalej v rámci bodu Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec dopĺňam bod 22/ „Návrh na schválenie dodatku k nájomnej zmluve mesta Lučenec a spoločnosti SPOOL zmluve č. 42/2009 zo dňa 1.7.2009 ktorým sa rozširuje prenajatý majetok o areál futbalového štadiónu pre SPOOL a.s.“
- k návrhu programu nemal nikto z prítomných pripomienky
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovatelia: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí, Ing.
Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 12 Územného plánu mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, vedúci oddelenia stavebného poriadku MsÚ
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Lučenec na roky 2010, 2011, 2012.
Predkladá: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
8. Návrh rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2010, 2011, 2012.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
9. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
10. Návrh na schválenie zmeny Stanov akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec, týkajúcej sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o ďalšie činnosti
Predkladateľ: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s. SPOOL
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s. SPOOL
11. Informatívna správa o možnostiach právnej formy zabezpečenia činnosti futbalového klubu v Lučenci
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovatelia: JUDr. Alžbeta Šulyoková, právnik MsÚ, Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia
ekonomiky MsÚ
12. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady v spoločnosti PRIMPARK, a.s., Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: JUDr. Alžbeta Šulyoková, právnik MsÚ
13. Zrušenie Materskej školy a Výdajnej školskej jedálne pri materskej škole, Ulica Slovenskej republiky rád 2449/23 v Lučenci
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí
14. Voľba hlavného kontrolóra mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Mgr. Mária Šagátová, vedúca kancelárie primátora
15. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku MsÚ
16. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec. Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
17. Koncepcia sociálneho rozvoja mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
18. Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru a Dobrovoľného
hasičského zboru Lučenec za obdobie roka 2009
Predkladateľ: Ing. Tomáš Časlovský, veliteľ MHZ a DHZ
Spracovateľ: Ing. Tomáš Časlovský, veliteľ MHZ a DHZ
19. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za obdobie október – november 2009.
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
20. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na 1. polrok 2010
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta
21. Návrh Na Udelenie Ceny Mesta A Ceny Primátora Za Rok 2009
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Mgr. Mária Šagátová, vedúca kancelárie primátora
22. Časový plán a obsahové zameranie orgánov mesta Lučenec na 1. polrok 2010.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Mária Šagátová, vedúca kancelárie primátora
23. Interpelácie poslancov
24. Návrhy a podnety poslancov
25. Rôzne
26. Diskusia
27. Záver

Hlasovanie č. 1.za program – za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo

2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Primátor: „Dámy a páni, pristúpime k schváleniu overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia. Za zostavovateľov uznesenia navrhujem: Ing. Pavla Kalinského a Ing. Pavla Balážika.“
Návrhy z pléna na overovateľov zápisnice: Ján Bystriansky, Ing. Eva Balážová, PhD.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia Ing.Pavla Balážika, Ing. Pavla Kalinského
A.2. Za overovateľov zápisnice Jána Bystrianskeho, Ing. Evu Balážovú PhD.
Hlasovanie č. 2 . – za 17, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasovalo

3/ Kontrola plnenia uznesení
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
Kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie č. 3. – za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec
Primátor: „Vážení prítomní, dôvodom spracovania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec je zmena príslušnej legislatívy. Podľa nej sú obce a mestá povinné určiť výšku dotácie na mzdy a prevádzku v oblasti školstva na príslušný kalendárny rok nariadením. Upravujú sa v ňom postupy poskytovania dotácií pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia. Dotácie sú poskytované z výnosu dane z príjmov zo štátneho rozpočtu, ich výška je vypočítaná z očakávanej výšky v roku 2010 v nadväznosti na rozpočet mesta.“
rozprava:
MUDr. Brunčák – mal pripomienku, že v návrhu VZN nie je spomenutá jazyková škola. Ďalej sa opýtal na navýšenie finančných prostriedkov na príspevky pre školy a školské zariadenia oproti minulým rokom, preto že podľa nového zákona obce majú povinnosť podporiť aj súkromné školy a školské zariadenia
Primátor – vysvetlil, že Mesto Lučenec nemá jazykové školy, preto nie sú vo VZN spomenuté
Ing. Móricová – k druhej otázke objasnila, že Mesto Lučenec nebude mať viac výdavkov v tejto súvislosti. Financie budú prerozdelené medzi viaceré školy a školské zariadenia.
- do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadených zriadených na území Mesta Lučenec na rok 2010
Hlasovanie č.4. – za 20, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Primátor: „Nasledujúcim bodom programu je novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z dôvodovej správy vyplýva, že podstatou novelizácie je upresnenie predmetu dane za užívanie verejného priestranstva a postupu pri znižovaní a odpustení poplatku za komunálny odpad. Sadzby daní a poplatkov ostávajú na úrovni rokov 2008 a 2009.“
rozprava:
MUDR. Brunčák – pripomienka – pokiaľ občan preukáže, že pracuje vo viac ako 50km vzdialenom meste dlhšie ako 270 dní mala by mu byť 50% zľava poskytnutá aj retrospektívne
Móricová – daň sa platí dopredu, retrospektívne sa to zákon neumožňuje. Zmenu musí oznámiť v priebehu daného roku.
MUDr. Balco – uviedol príklad, že občan môže v januári doniesť doklad, že ide do zahraničia a potom vo februári sa vráti. Pokiaľ Mestu zmenu nenahlási, je ťažké zistiť, kde sa v skutočnosti nachádza.
Hlasovanie č. 5. za poslanecký návrh MUDr. Brunčáka: za 12, proti 0, zdržalo sa 6, nehlasovalo 0
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. 15/2009, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pripomienkou v zmysle zápisnice.
Hlasovanie č. 6. – za 20, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

6/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 12 Územného plánu mesta Lučenec
Primátor: „Ďalším bodom dnešného programu je Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 12 Územného plánu mesta Lučenec. Dôvodom tejto zmeny je žiadosť firmy Mepos ako vlastníka o zmenu funkčného využitia areálu bývalého záhradníctva vedľa mestského parku z dopravného a technického vybavenia na funkciu - bývanie v rodinných domoch.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ú h l a s í
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu
B. s c h v a ľ u j e
B.1. Zmenu a doplnok č.12/2009 Územného plánu mesta Lučenec
B.2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec , ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 12 Územného plánu mesta Lučenec
C. u k l a d á
vedúcemu oddeleniu stavebného poriadku uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona
Hlasovanie č. 7. – za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

7/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Lučenec na roky 2010, 2011, 2012.
Primátor: „Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2010, 2011, 2012 predkladá pán Ing. Matuška. Hlavný kontrolór odporúča rozpočet schváliť v predloženej podobe.
- rozprava
Bystriansky – poďakoval za prehľadne a kvalitne pripravený materiál
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
B e r i e na v e d o m i e
„Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2010 - 2012.“
Hlasovanie č.8 . – za 21, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

8/ Návrh rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2010, 2011, 2012.
Primátor: „Nasledujúcim bodom programu je Návrh rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2010, 2011 a 2012. Vážené dámy a páni, rozpočet je základnou a určujúcou normou mesta na nasledujúce tri roky. Uvedomujem si závažnosť tohto dokumentu po obsahovej stránke, ako aj z hľadiska dôsledkov na naše mesto. Verím, že každý z vás venoval tomuto materiálu náležitú pozornosť, že ste ho dôkladne prebrali v jednotlivých komisiách. Podrobne sme rozpočet prerokovali s predsedami poslaneckých klubov a na mestskej rade. Výsledok týchto rokovaní máte pred sebou. Programový rozpočet je z hľadiska príjmov a výdavkov vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový a prebytok kryje kapitálové výdavky a finančné operácie . Kapitálový rozpočet zohľadňuje granty a neukončené akcie. Navrhovaný objem rozpočtu bežných príjmov a výdavkov berie do úvahy očakávaný výpadok v príjmoch z podielových daní v dôsledku ekonomickej krízy, ale umožňuje zabezpečiť základné služby pre obyvateľov nášho mesta. Pripomínam, že rozpočet je živý materiál, je možné ho v priebehu roka podľa potrieb meniť a aktualizovať. Návrh programového rozpočtu vypracoval mestský úrad pod vedením pána prednostu a gesciou pani Ing. Móricovej, vedúcej ekonomického oddelenia.“

 


rozprava:
Ing. arch. Václavíková – požiadala, aby okrem opravy ulíc a chodníkov na uliciach Mocsáryho, Dobšinského, Nešpora, Športovej ulice bola do rozpočtu zaradená aj výstavba chodníkov na uliciach Krasku a Kollára, ktoré chodníky vôbec nemajú.
prednosta – odpovedal, že chodníky na spomínaných uliciach boli zaradené do rozpočtu na základe podnetu poslancov mestského zastupiteľstva
primátor – konštatoval, že väčšina chodníkov je v zlom stave a potrebujú opravu. Na Športovej ulici sa v minulosti robila len cesta, nie chodníky. Je potrebné ich opraviť, pretože tadiaľ chodia všetci záhradkári.
prednosta – konštatoval, že opravy chodníkov sa robia z bežných výdavkov
Ing. Uličná – tlmočila odporúčania komisie ekonomiky:
1. v prípade nepriaznivého plnenia príjmov v priebehu r. 2010 reagovať viazaním rozpočtu Mesta
2. dotácie poskytovať 1/12, t.z. neprekračovať mesačný rozpočet; v prípade, že naplánované financie na dotácie nebudú poskytnuté v plnej výške, financie z tejto položky presunúť na zákonné funkcie Mesta
3. uložiť úlohu hlavnému kontrolórovi, aby pravidelne informoval mestské zastupiteľstvo o čerpaní dotácií
MUDr. Brunčák – informoval o požiadavkách obyvateľov Lučenca, ktoré by mali byť zaradené do rozpočtu Mesta: vybudovanie prístreškov nad smetnými košmi, dobudovať osvetlenie na Haličskej ceste, pri výjazde z mesta, vybudovať chodník na Rúbanisku II. k hypermarketu LIDL
Mgr. Grebáč – súhlasil s návrhmi ekonomickej komisie; ďalej poukázal na to, aby Mesto investovalo viac pre svoj rozvoj a nie na súkromné investičné akcie ako je vybudovanie aquaparku alebo poskytnutie vysokej dotácie pre SAD, a.s.
Bystriansky – poďakoval vedeniu mesta a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave návrhu rozpočtu. Vyjadril potešenie, že napriek hospodárskej kríze Mesto nezvyšuje dane.
Mgr. Baculík – požiadal, aby rozpočet na budúci rok rátal aj so zakúpením ďalších smetných košov a obnovenie osvetlenia pri katolíckom kostole
primátor – odpovedal, že osvetlenie pri katolíckom kostole bude hotové ešte v tomto roku
MUDr. Mahmoud – pripomenul dôležitosť opravy chodníka na Mocsáryho ulici, vzhľadom na to, že tadiaľ prechádzajú obyvatelia domova dôchodcov
Primátor – dal hlasovať o návrhu ekonomickej komisie, aby hlavný kontrolór pravidelne informoval mestské zastupiteľstvo o čerpaní dotácií
Výsledok hlasovania č. 9. – za 19, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 1

MUDr. Brunčák – navrhol, aby v rozpočte neboli konkretizované jednotlivé ulice. Podľa plnenia príjmovej časti rozpočtu mestské zastupiteľstvo vo februári 2010 rozhodne o tom, ktoré ulice sa budú opravovať.
Bystriansky – pre bezpečnosť v meste by bolo vhodné zaradiť do rozpočtu aj vybudovanie kamerového systému na Železničnej ulici
MUDr. Slivka – je potrebné opraviť najfrekventovanejší chodník na Námestí republiky

Primátor mesta dal hlasovať o návrhu MUDr. Brunčáka, aby v rozpočte plánované opravy chodníkov neboli konkretizované na jednotlivé ulice
Výsledok hlasovania č. 10. – za 16, proti 1, zdržalo sa 5, nehlasovalo 0
Následne poslanci MsZ hlasovali o uznesení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Ako záväzný:
a) Rozpočet Mesta Lučenec na rok 2010 v zmysle predloženého návrhu v celkovej
výške 18 045 012 €
b) Rozpočet dlhovej služby Mesta Lučenec na rok 2010
c) Rozpočet rozpočtových organizácií - základných škôl na rok 2010
A.2. Ako nezáväzný:
a) Rozpočet Mesta Lučenec na roky 2011 a 2012 v zmysle predloženého návrhu
b) Rozpočet dlhovej služby Mesta Lučenec na roky 2011 a 2012
c) Rozpočet rozpočtových organizácií - základných škôl na roky 2011 a 2012
B. u k l a d á
B.1. hlavnému kontrolórovi mesta Lučenec predkladať v správach o kontrolnej činnosti informáciu o čerpaní dotácií z rozpočtu Mesta.
Výsledok hlasovania č. 11. – za 19, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0

9/ Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2009.
Primátor: „Materiál „Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2009“ je rozsiahly – týka sa rozpočtových opatrení v oblasti školstva, rekonštrukcií základných škôl, dotácie na mestskú hromadnú dopravu a uvoľnenia rozpočtového viazania.“
rozprava:
Ing. arch. Václavíková – zmeny a aktualizácie rozpočtu znovu znižujú položku dopravy a komunikácií
MUDr. Mahmoud – vyjadril súhlas s poslankyňou, pretože chodníky a cesty v meste sú vo veľmi zlom stave
MUDr. Brunčák – opýtal sa, prečo projekty na rekonštrukciu základných škôl boli pripravené nekvalitne a je potrebné navyšovať finančné prostriedky na tieto investičné akcie
primátor – vysvetlil, že projekty boli robené v časovej tiesni a vznikli niektoré neoprávnené náklady
Mgr. Csúsz – navrhol, aby hlavnému kontrolórovi a primátorovi zastupiteľstvo odsúhlasilo odmenu za prácu v roku 2009. Napriek hospodárskej kríze sa mesto zveľaďuje. Podarilo sa získať grant na vybudovanie kompostárne, prebieha už tretia rekonštrukcia školy na Kubínyiho námestií a podarilo sa získať i dotáciu z eurofondov na regeneráciu Námestia republiky. Navrhol, aby bola vyhlásená krátka prestávka a aby sa poslanecké kluby dohodli o výške odmien.
primátor – vyhlásil 5min prestávku
- po prestávke:
Ing. Balážik – nesúhlasí, aby z položky na opravu ciest a chodníkov boli presunuté financie na iné účely. Reagoval na návrh Mgr. Csúsza s tým, že tento návrh neprešiel riadnym legislatívnym procesom.
primátor – v čase, keď sa mali chodníky opravovať finančné prostriedky neboli na účtoch. Mesto Lučenec dostalo dotáciu od štátu v týchto dňoch, ale v zimnom období nie je možné realizovať opravu chodníkov. Preto sa tieto financie presúvajú na zabezpečenie iných úloh.
Ing. Balážik – opätovne vyjadril názor, že pokiaľ Mesto nebude viac opravovať cesty a chodníky, nepôjde tak v ústrety jeho obyvateľom. Nesúhlasil s ďalšou dotáciou pre FK LAFC.
MUDr. Slivka – informoval prítomných s výsledkom dohody poslaneckých klubov ohľadne navrhnutej odmeny pre primátora mesta a hlavného kontrolóra: Dva poslanecké kluby dávajú poslanecký návrh na schválenie odmeny pre primátora mesta vo výške 30% a pre hlavného kontrolóra vo výške 20%.
Viceprimátorka – konštatovala, že tento návrh nie je súčasťou správneho bodu programu, nakoľko nejde o žiadnu zmenu rozpočtu. Financie na odmeny sú naplánované. Z procedurálneho hľadiska je to porušenie rokovacieho poriadku.
Ing. Uličná – vyjadrila súhlas s viceprimátorkou mesta. Navrhla, aby sa táto téma odsunula na februárové zastupiteľstvo a prešla riadnym legislatívnym procesom.
hlavný kontrolór – konštatoval, že zmeny rozpočtu nie sú správnym bodom programu MsZ, v ktorom by mal byť návrh na odmeny prerokovaný
- do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pán primátor dal hlasovať o nasledovnom uznesení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Uvoľnenie viazanosti rozpočtu na rok 2009
A.1.1. Uvoľnenie 12% viazanosti bežného rozpočtu Mesta Lučenec na rok
2009 vo výške 1 100 000 €
A.1.2. Viazanie rozpočtu bežných výdavkov Mesta Lučenec na rok 2009 vo
výške rozdielu medzi skutočne dosiahnutými bežnými príjmami
a upraveným rozpočtom Mesta Lučenec na rok 2009 k 31.12.2009
A.2. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.2.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.2
Rekonštrukcia Kubínyiho námestia z oddielu 04.4.3 Výstavba z položky
710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 24 692 € a z Podprogramu
4.2 Rekonštrukcia komunikácií z oddielu 04.5.1 Cestná doprava z položky
710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 26 733 € spolu vo výške 51
425 € na Podprogram 9.7.3 Rekonštrukcia ZŠ Kubínyiho na oddiel 09.1.2.1
Základné školy na položku 700 Kapitálové výdavky
A.2.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.5
Týždenný pobyt z oddielu 04.4.3 Výstavba z položky 710 Obstarávanie
kapitálových aktív vo výške 22 835 € a z Podprogramu 4.2 Rekonštrukcia
komunikácií z oddielu 04.5.1 Cestná doprava z položky 710 Obstarávanie
kapitálových aktív vo výške 3 523 € spolu vo výške 26 358 € na Podprogram
9.7.2 Rekonštrukcia ZŠ M.R.Štefánika na oddiel 09.1.2.1 Základné školy na
položku 700 Kapitálové výdavky
A.2.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 4.2
Rekonštrukcia komunikácií z oddielu 04.5.1 Cestná doprava z položky 710
Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 48 466 € a z Podprogramu 12.8
Autodoprava z oddielu 01.1.1.6/1 Správa MsÚ z položky 714001 Nákup
osobných automobilov vo výške 8 815 € spolu vo výške 57 281 € na
Podprogram 13.2.1 TV Cintorínska na oddiel 04.4.3 Výstavba na položku
700 Kapitálové výdavky
A.2.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 6.1 Matrika
z oddielu 01.3.3 vo výške 4 280 €, z Podprogramu 14.5 Splácanie úrokov
z oddielu 01.7.0 vo výške 71 484 €, z Podprogramu 3.3 Civilná ochrana
z oddielu 02.2.0 vo výške 1 660 €, z Podprogramu 14.1 Podporná činnosť
z oddielu 04.1.2 vo výške 4 000 €, z Podprogramu 4.1 Cestná doprava
z oddielu 04.5.1 vo výške 50 000 €, z Podprogramu 6.3 Dotácie
zdravotníckym zariadeniam z oddielu 07.4.0 vo výške 13 278 € a
z Podprogramu 2.2 MIC z oddielu 08.2.0.4 vo výške 5 298 € v celkovej
výške 150 000 € na Podprogram 4.4 Dotácia na MHD na oddiel 04.5.1
Doprava na položku 644001 Transfer právnickej osobe založenej štátom
A.2.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 9.3
Základné školy vo výške 53 084 € z oddielu 09.1.2.1 z položky 630 Tovar
a služby do rozpočtu základných škôl
A.3. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu príjmov aj výdavkov oproti schválenému rozpočtu v celkovej sume 47 569 € nasledovne:
A.3.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Prevod
prostriedkov rezervného fondu o 14 084 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo
výdavkovej časti v Podprograme 9.3 Základné školy na oddieli 09.1.2.1 na
položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 14 084 €
A.3.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Prevod
Prostriedkov rezervného fondu o 13 697 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo
výdavkovej časti v Podprograme 13.2.1 TV Cintorínska na oddieli 04.4.3
Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 13 697 €
A.3.3. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné
transfery o 19 788 € a zároveň zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti v
Podprograme 14.4 Školský úrad o 1 532 €, zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej
časti v Podprograme 14.1 Podporná činnosť o 1 245 €, zvýšenie rozpočtu vo
výdavkovej časti v Podprograme 6.4 Voľby o 22 970 €, zvýšenie rozpočtu vo
výdavkovej časti v Podprograme 12.4 Hnuteľný a nehnuteľný majetok
mesta o 43 €, zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.2
Materské školy o 1 619 €, zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti
v Podprograme 9.5.1 CVČ o 197 €, zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti v
Podprograme 9.3 Základné školy o 15 137 €, zvýšenie rozpočtu vo
výdavkovej časti v Podprograme 9.3 Hmotná núdza – strava a učebné
pomôcky o 10 383 €
A.4. Rezervný fond mesta Lučenec
A.4.1. Zmenu zdrojov financovania kapitálových výdavkov hradených z prostriedkov rezervného fondu a súhlasiť s ich rozpočtovým krytím z prebytku rozpočtu vytvoreného v roku 2009, do výšky skutočných disponibilných finančných prostriedkov na bežných účtoch Mesta k 31.12.2009, ktoré je možné použiť na financovanie kapitálových výdavkov.
A.4.2. Prevod kladného zostatku disponibilných finančných prostriedkov z bežných účtov Mesta na účet rezervného fondu vo výške vyčíslenej na základe skutočného plnenia rozpočtu mesta k 31.12.2009
Hlasovanie č.12. – za 19, proti 1, zdržalo sa 2, nehlasovalo 0

Mgr. Csúsz – pripomenul, že poslanecký návrh na schválenie odmeny primátorovi mesta a hlavnému kontrolórovi nie je stiahnutý
Viceprimátorka – nie je relevantné hlasovať o tomto návrhu v bode zmien a aktualizácií rozpočtu Mesta
MUDr. Slivka – navrhol, aby odmeny boli prerokované v bode „rôzne“
MUDr. Mičko – konštatoval, že bol vážne porušený rokovací poriadok

10/ Návrh na schválenie zmeny Stanov akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec, týkajúcej sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o ďalšie činnosti
Primátor: „Ďalším bodom dnešného programu je schválenie zmeny Stanov akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec. Táto zmena sa týka rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o ďalšie činnosti. Prosím pána Činčuru - predsedu predstavenstva a riaditeľa spoločnosti, aby uviedol návrh.“
Ing. Činčura – uviedol dôvodovú správu
Ing. Uličná – so službami spoločnosti LIPA bola doteraz spokojnosť. Navrhla preto vypísať výberové konanie a pokiaľ spoločnosť LIPA opätovne splní všetky odborné predpoklady, nie je dôvod meniť dodávateľa
Ing. arch. Václavíková – súhlasila s Ing. Uličnou. Nie je potrebný medzičlánok, ktorým má byť SPOOL, a.s.
Primátor – takýmto spôsobom to bude naďalej robiť firma LIPA, ktorá poskytuje služby na úrovni.
MUDr. Mičko – podporil návrh posilnenia a.s. SPOOL
MUDr. Balco – materiál k tomuto bodu neprešiel legislatívnym procesom a do MsZ bol doplnený na poslednú chvíľu. Ďalej sa opýtal prečo bude vypovedaná zmluva so spoločnosťou SALL.
primátor – zmluva nebola zo strany SALL naplnená, preto bude ukončená.
Bystriansky – súhlasil s poslancom Mičkom a vyjadril názor, že je logické ukončenie zmluvy s firmou SALL, keďže porušila zmluvu.
JUDr. Krokoš – súhlasí so zmenou stanov a.s. SPOOL a zároveň pripomenul, aby sa nezabudlo na dokončenie opravy domu smútku. Dal poslanecký návrh, aby parkovanie bolo v meste bezplatné
Ing. Činčura – vysvetlil, že proces predaja parkovacích kariet prebiehal aj v posledných dňoch. Obyvatelia majú predplatené parkovacie karty v hodnote asi 30 000eur. Títo všetci by boli nespokojní. Až do septembra 2010 by malo byť parkovanie spoplatnené.
JUDr. Krokoš – po vysvetlení stiahol svoj poslanecký návrh
Mgr. Grebáč – opýtal sa riaditeľa a.s. SPOOL, či sa zvýšia poplatky za pohrebné služby
Ing. Činčura – odpovedal, že do tvorby ceny nebude spoločnosť zasahovať
- do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pán primátor dal hlasovať o nasledovnom uznesení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
Zmenu Stanov akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec, týkajúcu sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o nasledovné činnosti:
· prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
· prevádzkovanie športových zariadení
· uskutočňovanie stavieb a ich zmien
· prípravné práce k realizácii stavby
· osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
· prevádzkovanie pohrebiska alebo prevádzkovanie pohrebnej služby alebo prevádzkovanie krematória
B. p o v e r u j e
Primátora Mesta Lučenec vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia a- s-. SPOL Lučenec, vykonaním ďalších krokov nadväzujúcich na uvedenú zmenu Stanov akciovej spoločnosti.
Hlasovanie č.13. – za 22, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

11/ Informatívna správa o možnostiach právnej formy zabezpečenia činnosti futbalového klubu v Lučenci
Primátor: „Dámy a páni, nasleduje informatívna správa o možnostiach právnej formy zabezpečenia činnosti futbalového klubu v Lučenci. Dôvodom zaradenia tohto bodu je snaha o zmenu súčasných pomerov vo futbalovom oddieli LAFC Lučenec smerujúcej k sprehľadneniu a transparentnejšiemu riadeniu financií. V materiáli sú uvedené právne formy a možnosti organizačného zabezpečenia klubu jednak ako samostatného subjektu, ako aj prostredníctvom našej mestskej spoločnosti SPOOL. Môj osobný názor je OZ, aby mohli hrať ďalej – inak by stratili licenciu. DR zložená z poslancov. Iné mesto to majú tiež takto podľa nášho prieskumu
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
Berie na vedomie
„Informatívnu správu o možnostiach právnej formy zabezpečenia činnosti futbalového klubu v Lučenci“
Hlasovanie č.14. – za 12, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasovalo 2

12/ Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady v spoločnosti PRIMPARK, a.s., Lučenec
Primátor: „Vážení prítomní, dámy a páni, ako ďalší bod v poradí nasleduje informácia o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady v spoločnosti PRIMPARK, a.s., Lučenec. Uvedená spoločnosť už dlhšie obdobie nevyvíja žiadnu činnosť a jej majetok pozostávajúci z bytov a nebytových priestorov bol vydražený. V súlade s obchodným zákonníkom sa pani viceprimátorka i ja vzdávame členstva v orgánoch tejto spoločnosti. Dámy a páni, otváram rozpravu.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
Berie na vedomie
„Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady v spoločnosti PRIMPARK, a. s.,Lučenec“
Hlasovanie č.15. – za 20, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

13/ Zrušenie Materskej školy a Výdajnej školskej jedálne pri materskej škole, Ulica Slovenskej republiky rád 2449/23 v Lučenci
Primátor: „K zrušenie Materskej školy a Výdajnej školskej jedálne pri materskej škole so sídlom na Ulici Slovenskej republiky rád 23 v Lučenci sme pristúpili z racionalizačných dôvodov. Organizačne bola škôlka presťahovaná do areálu na Ulici osloboditeľov – do uvoľnených priestorov patriacich základnej škole na Kubínyiho námestí, ktoré slúžili pre prvý stupeň. Okrem racionalizačných opatrení dôjde aj k skvalitneniu samotného výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších pozitív, napríklad:
oproti pôvodnej budovy (čo bol v podstate rodinný dom) ide o kvalitatívne vhodnejšie priestory určené pre deti predškolského veku, vytvorila sa perspektíva dostatočnej kapacity detí predškolského veku v uvedenej lokalite mesta aj s prípadnou možnosťou rozšírenia počtu tried. Čo sa týka pracovno–právnych vzťahov, tieto boli riešené prechodom práv a povinností na iný subjekt.“
MUDr. Mahmoud – tlmočil názor rodičov a učiteľov tejto materskej školy, ktorí nie sú spokojní s jej zrušením
prednosta – s rodičmi a zamestnancami Mesto rokovalo, situácia a dôvody zrušenia školy im boli vysvetlené
primátor – konštatoval, že kvalita nebola dotknutá a zriaďovateľ sa správa hospodárne - šetrí financie
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
Schvaľuje
„Zrušenie Materskej školy a Výdajnej školskej jedálne pri materskej škole, Ulica Slovenskej republiky rád 2449/23 v Lučenci“.
Hlasovanie č.16. – za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

14/ Voľba hlavného kontrolóra mesta Lučenec.
Primátor: „Uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 161/2009 zo dňa 27.októbra 2009 bol vyhlásený deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Lučenec na 15.12.2009. Ďalej bol stanovený spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra, ustanovené náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, určené požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Lučenec. Súčasne zastupiteľstvo schválilo komisiu na otvorenie obálok a posúdenie ponúk. Kandidáti v zmysle tohto uznesenia mali doručiť svoje písomné prihlášky do 19.11. 2009 na adresu Mestského úradu v Lučenci. V tomto termíne boli doručené na mestský úrad štyri obálky s označením „ Voľby hlavného kontrolóra“. Po ich otvorení a overení prihlášok členovia komisie skonštatovali, že všetci štyria kandidáti predložili požadované náležitosti a splnili požiadavky v zmysle uznesenia 161/2009.
Sú to nasledovní kandidáti:
1. Zdenka Galková, Železničná 711/44, 987 01 Poltár
2. Filip Greksa, Mýtna 287, 985 53 Mýtna
3. Ing. Karol Hoffman, A.Jiráska 2027/33, 984 01 Lučenec
4. Ing. Jozef Matuška, Kláštorná 432/3, 984 01 Lučenec

Členovia komisie a mestskej rady odporučili prizvať kandidátov na dnešné zasadnutie s tým, že každý z nich dostane príležitosť na prezentáciu v rozsahu troch minút. Prosím, aby kandidáti pristúpili v poradí, ako ich budem vyzývať a to podľa abecedného poradia.

Zdenka Galková – kontrolnú činnosť robí už 20 rokov a má teda dlhoročné skúsenosti. V prípade jej zvolenia do funkcie hlavného kontrolóra mesta Lučenec by pokračovala v činnosti podľa schváleného plánu kontrol. Zabezpečovala by úlohy, ktoré vyplývajú hlavnému kontrolórovi zo zákona, teda kontroly peňažných operácií, plnenie uznesení a stanovených podmienok, vypracovávanie rozborov a správ, riešenia podnetov, sťažností a petícií. So zákonmi o petíciách a sťažnostiach má skúsenosti, tieto normy pozná.

Filip Greksa – pracuje v samospráve a obchodnej spoločnosti založenou obcou, má teda skúsenosti zo súkromného aj verejného sektoru. Zúčastnil sa kurzu finančnej kontroly a organizovaný ministerstvom. Okrem úloh vyplývajúcich kontrolórovi zo zákona, svoj prínos by videl v aktívnom prístupe, vo vypracovaní kvalitného kontrolného systému. Okrem hodnotenia stavu, by vykonával aj poradnú činnosť formou auditu alebo preventívnou formou. Zúčastňoval by sa na príprave spracovania podkladov pre MsZ.

Karol Hoffman – pracuje v oblasti živnostenskej kontroly, s ktorou má dlhoročné skúsenosti. Základom kvalitnej práce kontrolóra je podľa neho funkčný kontrolný systém, zameraný na hospodárnosť s verejnými financiami. Kontroloval by finančné operácie, vybavenie petícií a sťažností, plnenie uznesení.

Ing. Jozef Matuška – konštatoval, že jeho prácu hlavného kontrolóra môžu hodnotiť poslanci MsZ už 6 rokov. Naďalej bude pokračovať vo svojej práci a väčšiu pozornosť bude venovať kontrolným zisteniam, ich riešeniam a nápravám.

Primátor: „Ďakujem za prezentácie. Dámy a páni v zmysle uznesenia č. 161/2009, písmeno D) má byť voľba vykoná tajným hlasovaním. Voľbu hlavného kontrolóra potvrdzuje mestské zastupiteľstvo formou uznesenia. Bez schválenia uznesenia je voľba hlavného kontrolóra neplatná. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Dámy a páni, za členov volebnej komisie navrhujem predsedom klubov a pani viceprimátorku.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e
Komisiu na vykonanie tajného hlasovania voľby hlavného kontrolóra mesta Lučenec v zložení: MUDr. Peter Brunčák, MUDr. Karol Mičko, Ing. Eva Balážová, PhD., Ing. arch. Anna Václavíková a MUDr. Rudolf Slivka.
Hlasovanie č.17. – za 22, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0
Primátor vyhlásil prestávku, počas ktorej prebehlo tajné hlasovanie.
Po prestávke MUDr. Mičko vyhlásil výsledky tajného hlasovania: bolo vydaných 22 hlasovacích lístkov a odovzdaných bolo 22 platných lístkov. S počtom hlasov 21 sa na 1. mieste umiestnil Ing. Jozef Matuška.
- primátor mesta dal následne hlasovať o nasledovnom uznesení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
A.1 prezentáciu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Lučenec
A.2 výsledky tajného hlasovania voľby hlavného kontrolóra mesta Lučenec
B. K o n š t a t u j e,
že voľba hlavného kontrolóra mesta Lučenec sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
C. V o l í
do funkcie hlavného kontrolóra mesta Lučenec na dobu určitú od 2. 1. 2010 – 1. 1. 2015 Ing. Jozefa Matušku
D. U r č u j e
D.1 plat hlavného kontrolóra mesta podľa § 18c ods. 1) písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
D.2 pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi mesta Lučenec v rozsahu 100 %.
Hlasovanie č.18. – za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

Hlavný kontrolór – poďakoval poslancom za prejavenú dôveru

15/ Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
1/ PhDr. Miroslava Adámyová, Kuzmányho č. 5, Lučenec – bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku pod garážou v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2308 zast.pl., vo výmere 24 m², pre PhDr. Adámyovú Miroslavu, Kuzmányho č. 5, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec – 57,59 €/m²

2/ Zoltán Bokor a manželka Elena, Jiráskova č. 21, Lučenec – bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku pod garážou v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6018 zast.pl., vo výmere 24 m², pre Bokora Zoltána a manž. Elenu, Jiráskova č. 21, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec – 28,08 €/m²

3/ Ján Suchánsky a manželka Ľubica, M.R.Štefánika č. 14, Lučenec - bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku pod garážou v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 3000/1 zast.pl., vo výmere 15 m² a parc. CKN č. 3000/2 zast.pl., vo výmere 5 m², pre Suchanského Jána a manž. Ľubicu, M.R.Štefánika č. 14, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec – 7,43 €/m2
Hlasovanie č. 19. (am blok za body 1.,2.,3.) – za 20, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

4/ Upresnenie uznesenia č. 173/2009 zo dňa 27.10.2009 – bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Opatová, parc. CKN č. 604/393 zast.pl., vo výmere 517 m² pre Pétera Štefana a manž. Vlastu, Nábrežná č. 6, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku č. 30/2009 zo dňa 23.11.2009 – 20,34 €/m²

5/ Upresnenie uznesenia č. 170/2009 zo dňa 27.10.2009 - bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- zámenu pozemkov v k.ú. Opatová, parc. CKN č. 4/5 TTP, vo výmere 2 m² vo vlastníctve Malčeka Jána, Záhradná č. 22, Lučenec, za pozemok, parc. CKN č. 434/48 zast.pl., vo výmere 119 m², vo vlastníctve Mesta Lučenec, bez finančného vyrovnania
Hlasovanie č. 20. (am blok za body 4.,5.) – za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo1

6/ Ing. Rastislav Pavlus a manželka Tatiana, Adyho 4, Lučenec – bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6764/222 zast.pl., vo výmere
205 m², pre Ing. Pavlusa Rastislava a manž. Tatianu, Adyho č. 14, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec – 27,11 €/m²
Hlasovanie č. 21. – za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

7/ Vklad majetku Mesta ako peňažný vklad do základného imania SPOOL a.s. Lučenec, Masarykova č. 7, Lučenec – bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- vklad majetku – pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2721 zast.pl., vo výmere 767 m² a parc. CKN č. 2722/5 zast.pl., vo výmere 1575 m², ktoré boli znaleckým posudkom ohodnotené vo výške 204.682,73 € (čo predstavuje 6167 akcií) ako nepeňažný vklad do základného imania SPOOL a.s. Lučenec, Masarykova č. 7, Lučenec
B. u k l a d á
- vykonať úkony nevyhnutné pre účely zápisu zmien stanov, zakladateľskej listiny, zmeny v katastri nehnuteľnosti a v obchodnom registri v zmysle Obchodného zákonníka.
Hlasovanie č. 22. – za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

8/ a/ Zrušenie uznesenia č. 140/2008 zo dňa 24.6.2008
b/ Zrušenie uznesenia č. 22/2009 zo dňa 24.2.2009
primátor – informoval o rokovaní s konateľom firmy Flavio Dona, ktorý požiadal o predĺženie termínu na podpísanie kúpnej zmluvy do 31. marca 2010.
Ing. Alexa – v druhom prípade sa jedná o nesplnenie zmluvy zo strany pána Šuleka, ktorý ani po predĺžení splatnosti kúpnej zmluvy, kúpnu cenu neuhradil.
- primátor dal hlasovať za nasledovné uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zrušenie uznesenia č. 22/2009 zo dňa 24.2.2009
A.2. predĺženie termínu podpisania kúpnej zmluvy s talianskou spoločnosťou Flavio Dona, Via Pedeserva 238, Belluno do 31.03.2010
Hlasovanie č. 23. – za 20, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

9/ Informácia o zverejnenom záujme
Ing. Alexa – ide o budovu Pošty na Rúbanisku II. – podiel Mesta, ktorý je prebytočným majetkom a vo výberovom konaní sa ho nepodarilo predať. Navrhol, aby bolo v budúcnosti vypísané nové výberové konanie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
- informáciu o zverejnenom zámere Mesta na odpredaj prebytočného majetku – spoluvlastníckeho podielu 425/1000-in z nehnuteľnosti na Rúbanisku II. v Lučenci, budovy Pošta- VB-Osveta, súp.č. 2906 na parc. CKN č. 4999/113 a spoluvlastníckeho podielu 594/1000-in z pozemku, parc. CKN č. 4999/113 zast.pl., vo výmere 1206 m², za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku – podielu z budovy 241.825 € (7.285.220,- Sk), podielu z pozemku 22.718,60 € (684.422,95 Sk)
Hlasovanie č. 24. – za 20, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

10) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku, parc. CKN č. 4975/2 zast. pl., vo výmere 984 m2 z majetku Mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
- Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku, parc. CKN
č. 4975/2 zast.pl., vo výmere 984 m² z majetku Mesta Lučenec

11) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti – MŠ SRR, súp.č. 2449 na parc. CKN č. 1008 a pozemkov, parc. CKN č. 1008 a 1009 z majetku Mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
- Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti – MŠ SRR, súp.č. 2449 na parc. CKN č. 1008 a pozemkov, parc. CKN č. 1008 a 1009 z majetku Mesta Lučenec

parný mlyn, SRR – Alexa – DS – zopakovať na jar 2010
Hlasovanie č. 25 (am blok za body č. 10.,11.): – za 18, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

12. Regionálne poradenské a informačné centrum, Nám.republiky 26, Lučenec – bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- predĺženie prenájmu nebytových priestorov, kancelárií č.525, 526, 527 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2014, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec
t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Regionálne poradenské a informačné centrum, Nám.republiky 26, Lučenec .
Hlasovanie č. 26. – za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

13. JUDr. Kristína Malovcová, Nám.republiky 26, Lučenec – bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- predĺženie prenájmu nebytových priestorov, kancelárií č.620, 622 a skladu v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2014, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 23,80 €/m2/rok, pre JUDr. Kristínu Malovcovú, Nám. republiky 26, Lučenec.
Hlasovanie č. 27. – za 20, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

14. Jozef Líška, Nám. republiky 26, Lučenec – bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- predĺženie prenájmu nebytových priestorov, kancelárií č.332, 333 a 334 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu do 31.7.2010, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Jozefa Líšku, Nám. republiky 26, Lučenec .
Hlasovanie č. 28. – za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

15. Novohradská knižnica v Lučenci, J. Kármána 2, Lučenec – bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
A.1 že prenájom nebytových priestorov v budove na Rúbanisku III/L7 pre účely prevádzkovania pobočky knižnice je prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 258/2009 § 9a, ods. 8, písm. e) a ods. 9, písm. c)
A.2 predĺženie prenájmu nebytových priestorov v budove na Rúbanisku III/ L 7 v Lučenci, na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2014,
A.3 zníženie ceny nájmu oproti Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Lučenec na 1,– €/rok, pre Novohradskú knižnicu v Lučenci, J. Kármána 2, Lučenec
Novohradská knižnica - Hlasovanie č. 29. – za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

16. Jozef Baláž, Rúbanisko III/53, Lučenec – bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- predĺženie prenájmu nebytového priestoru, miestností č.195,196 a 1106 v budove na Rúbanisku III/L7 v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2014, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 14,61 €/m2/rok, pre Jozefa Baláža, Rúbanisko III/53, Lučenec
Hlasovanie č. 30. – za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

17. Soňa Bradová, Rúbanisko III/31, Lučenec – bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- predĺženie prenájmu nebytového priestoru, miestnosti č.186 v budove na Rúbanisku III/L7 v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2014, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 14,61 €/m2/rok, pre Soňu Bradovú, Rúbanisko III/31, Lučenec .
Hlasovanie č. 31. – za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

 

18. Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM, Garbiarska 5, Košice
Ing. Alexa – mestská rada odporučila bilboardy na Námestí republiky prenajať ne jeden rok, keďže tam má začať na jar 2010 rekonštrukcia. Pán strašil bol o tomto informovaný a potvrdil, že z jeho strany nebude problém zmluvu kedykoľvek ukončiť.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
A.1 predĺženie prenájmu plochy na múre budovy kina APOLLO v Lučenci a pozemkov pod reklamnými panelmi ( typ bilboard ), na parc.č. CKN 434/1 v k.ú. Opatová a parc. EKN č. 3179/1 v k.ú. Lučenec spolu 5 kusov, na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 340,– €/1 ks/rok,
A.2 prenájom pozemkov pod reklamnými panelmi ( typ bilboard ), parc. č. CKN 2478/5 a parc.č. CKN 1454/1 v k.ú Lučenec, spolu dvoch kusov na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2014, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 340,– €/1 ks/rok, pre Ing. Ladislava Strašila – NUBIUM, Garbiarska 5, Košice.
Hlasovanie č. 32. – za 18, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

19. Eva Franíková, Vajanského 20, Lučenec
Ing. Alexa - uviedol dôvodovú správu
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
A.1 zrušenie uznesenia MsZ č.122/2009 zo dňa 23.6.2009
A.2 predĺženie prenájmu pozemku, časť parcely EKN č. 3179/1 o výmere 5,76m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 16,20 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2014 pre Evu Franíkovú, Vajanského 20, Lučenec.
Hlasovanie č. 33. – za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

20. SPP a.s. Bratislava – bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- uzavretie zmluvného vzťahu medzi Mestom Lučenec a SPP a.s. vo veci prenájmu k časti „Plynovod SO-14“ stavby „Technická vybavenosť pre bytové domy ul. cintorínska – járková v Lučenci“ I. etapa, sekcie C, D a E, vybudovaného podľa schválenej projektovej dokumentácie pre SPP a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739 ( rozmery STL plynovodu sú, priemer 90 mm v dĺžke 51,8 m a tri ks prípojok o priemere 32 mm v dĺžkach 4,30 m, 4,50 m a 5,2 m ), na dobu neurčitú
Hlasovanie č. 34. – za 18, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

21. SaLL, s.r.o. M. Marečka 18, 841 08 Bratislava – bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- dohodu o ukončení nájomnej zmluvy so spoločnosťou SaLL. s.r.o., M. Marečka 18, 841 08 Bratislava v predloženom znení .
Hlasovanie č. 35. – za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

22. SPOOL a.s, Masarykova 7, 984 01 Lučenec– bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
- dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 42/2009 zo dňa 1.7.2009, ktorým sa rozširuje prenajatý majetok o areál futbalového štadiónu pre SPOOL a.s, Masarykova 7, 984 01 Lučenec, v priloženom znení
Hlasovanie č. 36. – za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

16/ Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec.
Primátor: „Ďalším bodom dnešného bohatého programu je „Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec“. Gestorom tohto materiálu je oddelenie regionálneho rozvoja.“
Ing. arch. Václavíková – poďakovala za odborný a kvalitne pripravený materiál
MUDr. Brunčák – nesúhlasí s niektorými informáciami, ktoré sa týkajú zdravotnej oblasti. K materiálu by sa mali vyjadriť aj lekárske asociácie a lekárske komory.
Ing. Kolimárová – materiál bol predložený Nemocnici s poliklinikou v Lučenci, ktorá k nemu nemala žiadne pripomienky. Pokiaľ získa od iných inštitúcií ďalšie informácie, tieto budú doplnené.
MUDr. Mahmoud – navrhol, aby bol tento materiál publikovaný
Ing. Kolimárová – odpovedala, že je prístupný na internete a bude aj na CD nosičoch v Mestskom informačnom centre
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S ch v a ľ u j e
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec“
Hlasovanie č.37. – za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1


17/ Koncepcia sociálneho rozvoja mesta Lučenec.
Primátor: „Podobne ako predchádzajúci bod aj „Koncepciu sociálneho rozvoja mesta Lučenec“ spracovalo oddelenie regionálneho rozvoja.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S ch v a ľ u j e
„Koncepciu sociálneho rozvoja mesta Lučenec “
Hlasovanie č.38. – za 18, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0


18/ Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec za obdobie roka 2009
Primátor: „Informatívnu správu o činnosti Mestského hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec za rok 2009 predkladá pán Ing. Tomáš Časlovský, veliteľ mestského hasičského zboru.“ - bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
B e r i e n a v e d o m i e
„Informatívnu správu o činnosti Mestského hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec za rok 2009“
Hlasovanie č.39 . – za 20, proti , zdržalo sa , nehlasovalo 1


19/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za obdobie október – november 2009 – bez rozpravy

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
B e r i e n a v e d o m i e
„Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za október – november 2009“
Hlasovanie č.40. – za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

 

 

 

20/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na 1. polrok 2010.
Primátor: „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Lučenec na I. polrok 2010 predkladá hlavný kontrolór pán Ing. Matuška.“ – bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S c h v a ľ u j e
„Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010“
Hlasovanie č.41. – za 16, proti 1, zdržalo sa 1, nehlasovalo 1


21/ Návrh na udelenie Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2009
Primátor: „Vážené dámy, vážení páni, v súlade so Štatútom mesta a všeobecne záväzným nariadením o udeľovaní ocenení mesta môžu mestské zastupiteľstvo a primátor každoročne udeliť Cenu mesta a cenu primátora. Dovoľte mi informovať vás, že Cenu primátora po prerokovaní v mestskej rade udeľujem nasledovným laureátom:
Dušanovi Kubincovi - za výnimočné zásluhy a viacročné pôsobenie v Matici slovenskej, za šírenie národného povedomia, osvety a kultúry v meste Lučenec a v regióne Novohradu.
MUDr. Zdenkovi Kuníkovi - na základe návrhu poslaneckého klubu nezávislých poslancov - pri príležitosti životného jubilea, za celoživotné zásluhy v medicíne a za aktívne pôsobenie vo verejných funkciách.
Ondrejovi Strapkovi - za dlhoročnú pedagogickú a výchovnú činnosti, za obetavú a príkladnú prácu v prospech zdravotne znevýhodnených občanov, za vynikajúce umelecké tvorivé výsledky.
Mgr. Árpádovi Szabó- na základe návrhu poslanca Jána Jackuliaka - za prínos a rozvoj ochotníckeho divadla v meste Lučenec, za dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou, za vzornú reprezentáciu mesta v oblasti dramatického umenia
PhDr. Pavlovi Urbančokovi za významné a dlhoročné pôsobenie v knihovníctve a v Matici slovenskej, za kultúrno-spoločenský rozvoj v meste Lučenec.
Cenu mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Predkladám vám návrh na udelenie Ceny mesta Lučenec za rok 2009 Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Lučenci s odôvodnením - za rozvoj kultúrno-spoločenského života v meste, za výchovnú činnosť zameranú na formovanie a upevňovanie medziľudských vzťahov a „úcty človeka k človeku“, za príkladnú propagáciu mesta na podujatiach celoslovenského významu. Zároveň navrhujem zvolať slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva za účelom odovzdania ocenení mesta laureátom a to vo štvrtok 17. decembra o 15. hodine v obradnej sieni mesta na mestskom úrade.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. U d e ľ u j e:
Cenu mesta Lučenec za rok 2009:
Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Lučenci za rozvoj kultúrno-spoločenského života v meste, za výchovnú činnosť zameranú na formovanie a upevňovanie medziľudských vzťahov a „úcty človeka k človeku“, za príkladnú propagáciu mesta na podujatiach celoslovenského významu.
B. Ž i a d a:
primátorovi mesta, aby zvolal mimoriadne slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci dňa 17.12.2009 o 15.00 hod do obradnej siene mesta za účelom odovzdania Ceny mesta za rok 2009 a Ceny primátora za rok 2009.
Hlasovanie č.42. – za 19, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0


22/ Časový plán a obsahové zameranie orgánov mesta Lučenec na 1. polrok 2010.
Primátor: „Ďalším bodom v poradí je Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta Lučenec na 1. polrok 2010.“ - bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S c h v a ľ u j e
„Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta Lučenec na 1. polrok 2010“
Hlasovanie č.43. – za 20, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1


23. Interpelácie poslancov
viceprimátorka – interpelovala primátora, ako jediného akcionára SPOOL a.s. Lučenec, v súvislosti s webovou stránkou spoločnosti, ktorá je nekvalitná a nezodpovedá súčasnému štandardu
 

24. Návrhy a podnety poslancov
MUDr. Bunčák – upozornil na prechod pre chodcov na Rúbanisku II pod nadjazdom. V zelenom pruhu prechod nie je urobený – je vyznačený len na ceste a ľudia prechádzajú po tráve

Bystriansky – upozornil na zmenu dopravného značenia v centre mesta, čo spôsobilo, že autá parkujú na chodníkoch Masarykovej ulice
prednosta – Mesto Lučenec už zareagovalo na vzniknutú situáciu. Parkovaním áut na zámkovej dlažbe sa znehodnocuje majetok Mesta, preto budú na chodníkoch postavené zábrany (lavičky, smetné koše) tak, aby nebolo možné autom vyjsť na chodník.
Mgr. Baculík – v okrajových častiach mesta je vianočná výzdoba slabšia. Upozornil, že pri vstupe do cintorína je strom, ktorý je vyschnutý a hrozí, že spadne. Ďalšia pripomienka sa týkala mnohých nelegálnych skládok, ktoré vznikli na okrajoch mesta; tento problém bude potrebné riešiť.
Ing. Balážik – navrhol, aby mesto rokovalo s BB SK o správe Masarykovej ulici – aby táto bola v správe Mesta
primátor – táto cesta I. triedy patrí štátu a nie je možné rokovať o jej správe
Ing. arch. Václavíková – upozornila na chýbajúce osvetlenie za budovou SPOOL –u
Mgr. Grebáč – mal dotaz na Mestskú políciu: na Námestí republiky je rozbitá reklamná vitrína. námestie je monitorované, je teda možné zistiť, kto ju rozbil.


25. Rôzne
primátor – pozval prítomných na podujatia, ktoré sa uskutočnia počas Vianočných sviatkov a Silvestra
MUDr. Slivka – opätovne predniesol návrh dvoch poslaneckých klubov na odmenu primátorovi mesta a hlavnému kontrolórovi
- schôdzu počas neprítomnosti primátora viedla viceprimátorka mesta
viceprimátorka – opýtala sa, či má niekto k návrhu poslaneckých klubov pripomienky.
MUDr. Balco – proces neprebehol podľa legislatívnych pravidiel
MUDr. Mičko – mesto stojí napriek hospodárskej kríze ekonomicky veľmi dobre, preto si vedenie mesta za svoju prácu zaslúži odmenu – súhlas Bystriansky
- viceprimátorka dala hlasovať o poslaneckom návrhu, ktorý predložili dva poslanecké kluby:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
odmenu primátorovi mesta Lučenec za rok 2009 v zmysle § 5 odst. 1 zákona č. 253/1994 Z.z., za rok 2009 vo výške 30 % súčtu platov primátora mesta za rok 2009
Hlasovanie č.44. – za 14, proti 0, zdržalo sa 6, nehlasovalo 0

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Lučenec za obdobie 12 mesiacov roku 2009 v zmysle zákona č. 369/2004 Z.z. § 18c, 12 mesiacov roku 2009 vo výške 20 % z mesačného platu
Hlasovanie č.45. – za 14, proti 0, zdržalo sa 6, nehlasovalo 1

 

 

 

Ing. arch. Václavíková – o ceste 1. triedy je možné rokovať s Ministerstvom dopravy o komunikácií SR. Tieto cesty nemusia mať 4 pruhy a parkovanie by teda mohlo ostať na okrajových pruhoch Masarykovej ulice
MUDr. Mičko – navrhol uskutočniť šetrenie v súvislosti s prenosnými garážami Rúbanisko III., ktoré sú pevne upevnené k zemi
MUDr. Balco – opýtal ako ďalej prebiehajú rokovania s firmou BOVINEX, s.r.o. Voči nej aktuálne prebieha 13 exekúcií, preto pochybuje o tom, že je dôveryhodným partnerom pre Mesto.
primátor – informoval prítomných, že taliansky senátor už rokoval s generálnym riaditeľom SARIO. Výsledok tohto rokovania je pozitívny a preto firma BOVINEX ostáva pre Lučenec dôveryhodným partnerom.
prednosta – informoval o výskyte žltačky u obyvateľov Rapovskej križovatky. V spolupráci s oddelením sociálnych vecí Ústav verejného zdravotníctva už zabezpečil ich preočkovanie proti tomuto ochoreniu. Posledná informácia sa týkala sťahovania oddelenia stavebného poriadku do priestorov mestského úradu.

26. Diskusia

27. Záver
Pán primátor poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva a ukončil rokovanie.

 

 

 

 

Ing. Milan Marko, primátor mesta
JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ
 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Eva Balážová PhD., Ján Bystriansky

 

 

 

 

Zapísali: Mgr. Mária Sárová, Ľubica Hanová
V Lučenci, 21.12.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka