Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2009

Zasadanie zo dňa 30.9.2009

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12 odst.1 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam mimoriadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktorá sa uskutoční 30.9.2009 (streda) o 15.00 hod vo veľkej sále v budove obvodného úradu na Námestí republiky č. 26.

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Návrh na prenájom pozemkov z majetku mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
4. Záver

 


Ing. Milan Marko, v.r.
Primátor mesta Lučenec

 

 


V Lučenci 29.9.2009
 


Súpis uznesení z mimoriadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci Číslo:4792 /2009
Konanej dňa: 30.09.2009

 

UZNESENIE Č. 155/2009

K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. S c h v a ľ u j e:

A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Mgr. Pétera Csúsza, Ing. Pavla Balážika
A.2. Za overovateľov zápisnice: MUDr. Juraja Pelča, Mgr. Pavla Baculíka

 

UZNESENIE Č. 156/2009
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec1) Ing. Podhora Milan, Gemerská cesta č. 1, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. s ch v a ľ u j e

A.1 že zámer Ing. Podhoru Milana, Gemerská cesta č. 1, Lučenec podľa žiadosti, v ktorej žiada o prenájom a následný odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. CKN č. 6751/1 orná pôda, vo výmere cca 9080 m2 je prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 258/2009 § 9a, ods. 8, písm. e) a ods. 9, písm. c)

A.2 priamy prenájom pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. CKN č. 6751/1 orná pôda, vo výmere cca 9080 m2, na dobu nájmu 30 rokov,

A.3 zníženie ceny nájmu oproti „Zásadám“ na 0,07 €/m2/rok,

A.4 predkupné právo pre nájomcu po kolaudácii stavby.

Vykoná : Oddelenie majetku mesta
Termín : do spísania nájomnej zmluvy

 

Ing. Milan Marko, primátor mesta
Zostavovatelia uznesenia z mimoriadnej schôdze MsZ v Lučenci: Mgr. Péter Csúsz, Ing. Pavol Balážik
Zapísala: 01.09.2009, Ľubica Hanová

 


 

Prezenčná listina
z mimoriadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konanej dňa 30. septembra 2009

Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Ilčík - Prednosta MsÚ
Pslanci MsZ: Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Peter Brunčák, Ján Bystriansky, Mgr. Péter Csúsz, Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr., Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Zsolt Mihalovics, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková, Mgr. Ján Brezňan, Ladislav Drobný, Norbert Krišta, MUDr. Juraj Pelč


Vedúci oddelení MsÚ: RNDr. Pavol Cífer, Mgr. Mária Šagátová Ing. Emil Alexa, JUDr. Alžbeta Šulyoková

Spoločnosti Mesta Lučenec:
Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva SPOOL, a.s. Lučenec

Ospravedlnení: Ing. Miroslav Drobný, Ing. Eva Balážová, PhD., Pavol Filčík,

Neprítomný: MUDr. Ondrej Balco
 

Zápisnica z mimoriadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci

Číslo:4792 /2009
Konanej dňa: 30.09.2009

 

1. Otvorenie
primátor: „Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní! Dovoľte mi, aby som Vás privítal na mimoriadnej schôdzi Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, pracovníkov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení
vyhlasujem schôdzu za uznášaniaschopnú.
Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Ing. Eva Balážová, PhD, Pavel Filčík, Ing. Miroslav Drobný.
Dnešné zasadnutie som zvolal na základe žiadosti Prvého mestského poslaneckého klubu a klubu Novohrad jedna, ktorí v zmysle § 12 odst.1 zákona o obecnom zriadení požiadali o zvolanie mimoriadnej schôdze s cieľom prerokovať žiadosť o nájom pozemkov z majetku mesta. Ide o žiadosť od pána Milana Podhoru zastupujúceho firmu Construct, ktorý požiadal o prenájom pozemkov s predkupným právom v lokalite za futbalovým štadiónom vedľa letného kúpaliska. Žiadateľ tu chce vybudovať celoročný tenisový areál v objeme 960 000 euro bez DPH – 50% z vlastných zdrojov a 50% zo zdrojov európskej únie. Termín predloženia projektu a žiadosti o dotáciu je 15. október, preto pán podnikateľ požiadal mesto o spoluprácu a ústretovosť.
Hovorím za seba a verím, že aj za poslancov – vítame každú rozvojovú aktivitu, ktorá má slúžiť širokej verejnosti, rozšíriť a skvalitniť služby a ešte k tomu skrášliť vzhľad mesta. Rozhodne nechcem byť ja a myslím ani nikto z nás brzdou investičných podnikateľských zámerov, navyše ak majú slúžiť verejnosti. Pracovných stretnutí, kde pán Podhora predstavil svoj zámer prebehlo už niekoľko, výsledkom je dnešné mimoriadna schôdza.
Vážené poslankyne a vážení poslanci, predkladám vám návrh na schválenie programu, má niekto pripomienky?“
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Návrh na prenájom pozemkov z majetku mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
4. Záver
K návrhu programu nemal nikto z prítomných pripomienky a pán primátor dal zaň hlasovať.
Hlasovanie č. 1 (za program): za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 0

2/ Schválenie zostavovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice
primátor: „Dámy a páni, pristúpime k schváleniu zostavovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice. Za zostavovateľov uznesenia navrhujem členov mestskej rady Mgr. Pétera Csúsza a Ing. Pavla Balážika“
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslaneckými klubmi MUDr. Juraj Pelč a Mgr. Pavol Baculík.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Mgr. Pétera Csúsza, Ing. Pavla Balážika
A.2. Za overovateľov zápisnice: MUDr. Juraja Pelča, Mgr. Pavla Baculíka
Hlasovanie č. 2 ( za zostavovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice): za 18, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0

3/ Návrh na prenájom pozemkov z majetku mesta Lučenec
primátor: „Vážené dámy, vážení páni, ako som už povedal v úvode, dôvodom dnešného mimoriadneho zasadnutia je žiadosť pána Milana Podhoru o prenájom pozemku s predkupným právom. Ide o pozemok za futbalovým štadiónom, vedľa kúpaliska. Pán Podhora tu mieni vystavať tenisový areál, v celkovom objeme investícií 960 000 euro bez DPH. Tenisový areál s celoročným využitím by pozostával z krytej dvojhaly, troch vonkajších tenisových kurtov, tribúny, hygienického a sociálneho zázemia, ďalej záhradného altánku, bufetu a parkoviska. Na to potrebuje pozemok o výmere asi 0,908 ha. K predmetnej parcele je potrebné uviesť, že tadiaľ prechádza vysokotlakový SOKOMAN o priemere 600 mm, ktorý nie je možné preložiť. Okrem toho je tam vodovodné potrubie pre 2. záhradkársku osadu, ďalej vedenie vysokého napätia 22 kV. Na vedenie nízkeho napätia bude potrebné urobiť prekládku. Túto sa zaväzuje spraviť pán podnikateľ. Využiteľnosť pozemku je pre mesto problematická. Čo sa týka klasifikácie z hľadiska územného plánu, územie je určené na športové a rekreačné využitie.
Dámy a páni, ako som už uviedol v úvode, mesto víta akékoľvek rozvojové aktivity. Tenisový areál bude síce v súkromných rukách, ale využívať ho bude široká verejnosť – deti , mládež i dospelý. O jeho pozitívnom význame pre zdravý životný štýl snáď nemusím hovoriť. Niekto by azda namietal, že tenisových kurtov máme v meste dosť. Z vlastnej skúsenosti, keďže roky hrám tenis viem potvrdiť, že v súčasnosti sú všetky kurty v meste – mestské aj súkromné, obsadená a využité na 100 %.
Vrátim sa k žiadosti. Inžinier Milan Podhora žiada o prenájom pozemku z parcely č. 6751/1, o celkovej výmere 1,5 ha vo vlastníctve mesta. Predmetom žiadosti je pozemok z uvedenej parcely , ktorý bude upresnený po geometrickom zameraní. Podľa zámeru to bude cca 0,908 ha z uvedenej parcely. Pán podnikateľ ponúka ročný nájom vo výške 0,07 euro /m2. Za predpokladanú plochu 9080 m2 je to 635,60 euro za rok za celú výmeru. Dobu nájmu navrhuje na 30 rokov. Súčasťou žiadosti je schválenie predkupného práva za nasledovnú cenu: za pozemok bez sietí ponúka 10 euro za m2, čo je spolu 27 240 euro, za pozemok s ťarchou sietí ponúka 3 eurá za m2, teda 19 068 euro. Spolu je to 46 308 euro (v korunách asi 1 395 074 Sk).
Ak vychádzame zo žiadosti a z platnej legislatívy, navrhujem nasledovný postup: ako prvou vecou sa musíme zaoberať, či je zámer uvedený v žiadosti prípad hodný osobitného zreteľa. O tejto skutočnosti ste kompetentní rozhodnúť vy, poslanci zastupiteľstva, podľa nového zákona 3/5 väčšinou prítomných poslancov. Ak deklarujete prípad hodný osobitného zreteľa, budeme rokovať o ďalších podmienkach priameho prenájmu, ak nie, žiadosť bude považovaná za zamietnutú. Prosím vedúceho oddelenia majetku mesta, pána Alexu, aby ma doplnil.“
Ing. Alexa – poukázal na zákon 258/2009 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého nemožno priamo odpredať alebo prenajať pozemok (§9a odstav. 5). Avšak zákon pripúšťa prípady hodné osobitného zreteľa, o ktorých rozhoduje MsZ 3/5 väčšinou.
hlavný kontrolór – žiadosť pána Podhoru zahŕňa dva problémy:
1. navrhovaná cena za prenájom je v rozpore s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec. „Zásady“ poznajú rovnako ako spomínaný zákon prípad hodný osobitného zreteľa a ďalej ho upravujú nasledovne: „Určiť nižšie nájomné, ako je to ustanovené v týchto zásadách je možné len v mimoriadnych prípadoch. Za mimoriadny prípad sa považuje prenájom majetku subjektom, ktoré sú hodné zvláštnej pozornosti z hľadiska zdravotného, sociálneho, spoločenského, kultúrneho, športového, pokiaľ súčasne nevykonávajú podnikateľskú alebo inú komerčnú činnosť.“ O mimoriadnosti ich postavenia a miere zníženia nájomného rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.“ Poukázal na to, že pán Podhora vykonáva podnikateľskú činnosť.
2. spôsob úhrady, ktorú navrhuje žiadateľ je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Kapitálový príjem nie je možné použiť na bežné výdavky spôsobom aký navrhol žiadateľ (výsadba zelene na náklady žiadateľa).
primátor – navrhovaný spôsob úhrady sa bude musieť zmeniť, to je samozrejmé. Pán primátor sa opýtal, či zásady majú väčšiu právnu silu ako zákon.
hlavný kontrolór – konzultoval tento problém s JUDr. Gombalom, ktorý potvrdil, že zákon by nebol porušený, porušili by sa však Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec
primátor – pripomenul, že nechce brániť vstupu investície do mesta Lučenec. Navrhol rokovať len o prenájme predmetných pozemkov, nie o cene za odpredaj.
Mgr. Csúsz – opýtal sa, keby žiadosť podala fyzická osoba, či by to bolo v poriadku
hlavný kontrolór – zásady hovoria o subjekte, ktorý vykonáva podnikateľskú alebo komerčnú činnosť; nerozlišuje, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu
Krišta – žiadosť bola podaná 17.9. a nebola súčasťou programu ekonomickej komisie a ni mestskej rady
primátor – vysvetlil, že podmienky v prvej žiadosti podanej 17.9. 2009 neboli pre Mesto akceptovateľné. Preto ju po dohode žiadateľ stiahol a podal novú žiadosť dňa 23. 9.2009.
Ing. Uličná – je presvedčená, že je potrebné podporiť realizáciu tohto projektu a pomôcť pánovi Podhorovi, aby mohol projekt v termíne odovzdať. Navrhla, aby sa prenájom pozemkov odsúhlasil v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec a po odsúhlasení projektu ministerstvom jednať ďalej o odpredaji. T. z., že nájom by trval len niekoľko mesiacov.
primátor – dal hlasovať o možnosti vystúpiť pánovi Podhorovi – žiadateľovi
Hlasovanie č. 3: za 20, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 0
Ing. Podhora – prvá snaha vybudovať športový areál s tenisovými kurtmi v Lučenci bola už pred ôsmimi rokmi, avšak sa to nepodarilo.
Informoval, že operačný program, v rámci ktorého je možné tento projekt podať a získať tak 50% finančných prostriedkov z eurofondov potrebných na jeho realizáciu, môžu využiť fyzické a právnické osoby, nie však obce. Odhaduje, že vlastné zdroje budú vo výške 15 mil. Sk. Prenájom pozemkov na 30 rokov s predkupným právom je podmienkou, ktorú treba splniť, aby mohol byť projekt podaný. Momentálne nie je teda potrebné jednať o kúpnej cene.
primátor – opýtal sa, či je možné odsúhlasiť uznesenie v tom znení, ako ho navrhla Ing. Uličná
Ing. Podhora – takéto uznesenie mu nezaručuje, že Mesto začne po odsúhlasení projektu rokovanie o odpredaji. Trval na tom, že cena za prenájom predmetných pozemkov je veľmi vysoká.
Mgr. Csúsz – navrhol dať hlasovať o tom, či ide o prípad hodný osobitného zreteľa a potom o znížení ceny za prenájom
Mgr. Grebáč – je za to, aby sa tento projekt podporil; je preto potrebné nájsť cestu, ktorá by bola legislatívne v poriadku
pán Bystriansky – navrhol vypustiť bod A. 3 navrhovaného uznesenia a doplniť bod, v ktorom bude deklarované predkupné právo po skolaudovaní stavby
Ing. Podhora – tento návrh je pre neho prijateľný
MUDr. Brunčák – opýtal sa, či nie je potrebné určiť lehotu, do ktorej musí byť stavba skolaudovaná
Ing. Podhora – po odovzdaní projektu (15. okt. 2009) trvá asi 2 mesiace, kým ministerstvo rozhodne o odsúhlasení projektu a potom ďalšie 2-3 mesiace, kým bude s ministerstvom podpísaná zmluva. V zmluve je vždy termín na dokončenie stavby a je v záujme investora, aby stavbu čo najskôr ukončil, aby mu mohli byť náklady refundované. Ing. Podhora informoval, že pokiaľ všetko pôjde bez zbytočných prieťahov a stavať bude môcť začať v apríli, chcel by stavbu skolaudovať koncom roku 2010.

Primátor mesta navrhol hlasovať o tom, či zámer vybudovať tenisový areál je prípad osobitného zreteľa.

Na základe požiadavky predsedu Prvého mestského poslaneckého klubu, MUDr. Mička, primátor mesta vyhlásil päťminútovú prestávku.

Po prestávke poslanci hlasovali o tom, či zámer vybudovať tenisový areál je prípad osobitného zreteľa. Prezentovalo sa dvadsať poslancov, pričom MUDr. Slivka sa prezentoval a následne hlasoval rukou, nakoľko nemal hlasovaciu kartu. Hlavný kontrolór potvrdil, že takýto postup je v poriadku, pričom o danej skutočnosti musí byť urobený záznam v zápisnici.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
A.1 že zámer Ing. Podhoru Milana, Gemerská cesta č. 1, Lučenec podľa žiadosti, v ktorej žiada o prenájom a následný odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. CKN č. 6751/1 orná pôda, vo výmere cca 9080 m2 je prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 258/2009 § 9a, ods. 8, písm. e) a ods. 9, písm. c)
Hlasovanie č. 4.: za 12, proti 0, zdržalo sa 8, nehlasovalo 0 – prešlo
poznámka – výsledok hlasovania je zapísaný spolu s hlasom poslanca Slivku, pričom hlasoval za

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
A.2 priamy prenájom pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. CKN č. 6751/1 orná pôda, vo výmere cca 9080 m2, na dobu nájmu 30 rokov,
A.3 zníženie ceny nájmu oproti „Zásadám“ na 0,07 €/m2/rok,
A.4 predkupné právo pre nájomcu po kolaudácii stavby.
Vykoná : Oddelenie majetku mesta
Termín : do spísania nájomnej zmluvy
Hlasovanie č. 5.: za 10, proti 0, zdržali sa 4, nehlasovalo 1
poznámka – výsledok hlasovania je zapísaný spolu s hlasom poslanca Slivku, pričom hlasoval za

4/ Záver
Primátor mesta ukončil schôdzu mimoriadneho zastupiteľstva.

 

 

 

 

Ing. Milan Marko, primátor mesta

JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ
 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: MUDr. Juraj Pelč, Mgr. Pavol Baculík

Zapísala: Ľubica Hanová
V Lučenci, dňa 05.10.2009

 

 

 

 

 

 


 

Materiál

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka