Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2010

Zasadanie zo dňa 16.2.2010

20. riadna schôdza Mestského zastupiteľstva v Lučenci

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Voľby prísediacich Okresného súdu v Lučenci - návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy MsÚ
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 14 Územného plánu mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, vedúci oddelenia stavebného poriadku MsÚ
6. Zmena Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Lučenec č. 14/09 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lučenec – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta MsÚ
7. Návrh na schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s Lučenec, týkajúce sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o:
1. Vykonávanie odťahovej služby
2. Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel.
Predkladateľ: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s. SPOOL
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s. SPOOL
8. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2010
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
9. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2009
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
10. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta MsÚ
11. Informatívna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva za rok 2009
Predkladateľ: Ing. Eva Balážová, PhD., zástupkyňa primátora mesta
Spracovateľ: Ing. Eva Balážová, PhD., zástupkyňa primátora mesta
12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
13. Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za II. polrok 2009
Predkladateľ: JUDr. Milan Pješčak, náčelník MsP
Spracovateľ: JUDr. Milan Pješčak, náčelník MsP
14. Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za II. polrok 2009.
Predkladateľ: JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ Lučenec
Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, vedúci oddelenia stavebného poriadku
15. Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenia spolufinancivania projektu Výroba tuhého alternatívneho paliva z komunálneho a živnostenského odpadu, Automatizovaná technologická linka

Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová

16. Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenia spolufinancovania projektu Stredisko sociálnych služieb

Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová
17. Interpelácie poslancov
18. Návrhy a podnety poslancov
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Záver

Ing. Milan Marko, v.r.
Primátor mesta 

Súpis uznesení


Súpis uznesení Mestského zastupiteľstva v Lučenci z 20.riadnej schôdze konanej dňa: 16.02.2010, spis. č.: 942/2009


UZNESENIE Č. 1/2010
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Mgr. Jána Brezňana, Mgr. Pétera Csúsza
A.2. Za overovateľov zápisnice: Ing.arch.Annu Václavíkovú, Ing.Pavla Balážika

UZNESENIE Č. 2/2010
K bodu programu: Kontrola plnenia uznesení
Mestské zastupitelstvo v Lučenci
A. B e r i e na v e d o m i e
Kontrolu plnenia uznesení.

UZNESENIE Č. 3/2010
K bodu programu: Voľby prísediacich Okresného súdu v Lučenci
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. v o l í
A.1. za prísediacich Okresného súdu v Lučenci nasledovných občanov:
Františka Belka, Rúbanisko II/27, Lučenec
Máriu Bobáľovú, Rúbanisko II/55, Lučenec
Antona Drugdu, Kuzmányho 5, Lučenec
Mgr. Ivetu Hájičkovú, I.P.Pavlova 10, Lučenec
PhDr. Vieru Jakubove, Ľ.Podjavorinskej 83, Lučenec
Annu Kaločaiovú, Rúbanisko I/15, Lučenec
Evu Kminiakovú, Rúbanisko III/7, Lučenec
Ctibora Ľuptáka, Rúbanisko II/24, Lučenec
Jána Petrusa, Študentská 30, Lučenec
Jozefa Vaculčiaka, Rúbanisko II/2, Lučenec
Dušana Zelenku, Rúbanisko II/59, Lučenec
Irenu Krahulcovú, Námestie republiky 9, Lučenec
PhDr. Soňu Riasovú, Rúbanisko II/2, Lučenec

UZNESENIE Č. 4/2010
K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 14 Územného plánu mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ú h la s í
So spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu
B. s c h v a ľ u j e
1. Zmenu a doplnok č.14/2009 Územného plánu mesta Lučenec
2. VZN mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 14/2009 Územného plánu mesta Lučenec a ktoré mení VZN č.4/2006
C. u k l a d á
Vedúcemu oddelenia stavebného poriadku uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona.

UZNESENIE Č. 5/2010
K bodu programu: Zmena Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č.14/09 - Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec - návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2010, ktorým sa mení VZN č. 14/09 Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.

UZNESENIE Č. 6/2010
K bodu programu: Návrh na schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s.Lučenec, týkajúcej sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o
1. Vykonávanie odťahovej služby
2 Uskutočňovanie krajinno architektonických sadovníckych diel.
3. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
Zmenu Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s.Lučenec, týkajúcu sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec v nasledovnom znení:
V I. časti, článok 2, bod 2.1 stanov spoločnosti sa predmet podnikania spoločnosti
dopĺňa o písmená:
n/ - Vykonávanie odťahovej služby
o/ - Uskutočňovanie krajinno architektonických sadovníckych diel.
p/ - Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
B. poveruje
Primátora mesta Lučenec vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia a.s.
SPOOL Lučenec, vykonaním ďalších krokov nadväzujúcich na uvedenú zmenu Stanov
akciovej spoločnosti.

UZNESENIE Č. 7/2010
K bodu programu: Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z podprogramu 4.1 Správa a údržba komunikácií z oddielu 04.5.1 z položky 630 Tovary a služby vo výške 2 569 €,z podprogramu 7.2
Prevádzka kina a Domu kultúry z oddielu 08.2.0.3 z položky 630 Tovary a služby vo
výške 1 435 €, z podprogramu 10.2 Opatrovateľská služba z oddielu 10.2.0.2
z položky 630 Tovary a služby vo výške 2 297 €, z podprogramu 11.2 Verejná zeleň
z oddielu 05.4.0 z položky 630 Tovary a služby vo výške 2 326 €,
z podprogramu 12.3 Správa a údržba budov z oddielu 06.6.0 z položky 630 Tovary
a služby vo výške 9 100 € a z podprogramu 12.6 Autodoprava z oddielu 01.1.1.6/1
z položky 630 Tovary a služby vo výške 28 300 € spolu vo výške 46 027 € na
podprogram 12.6 Autodoprava na oddiel 06.6.0 na položku 630 Tovary a služby
A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci podprogramu 8.2 Dotácie na šport
v rámci oddielu 08.1.0/29 z položky 642002 Neziskovým organizáciám vo výške
50 000 € na položku 644001 Právnickej osobe založenej obcou
A.1.3. použitie kapitálových výdavkov v podprograme 4.2 Rekonštrukcie miestnych
Komunikácií na oddieli 04.5.1 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív
v celkovej výške 132 776 € na nasledovné investičné akcie:
Chodník pred Dielom 66 388 €
Chodník Ul. športová 39 833 €
Chodník pred Hviezdou 26 555 €

UZNESENIE Č. 8/2010
K bodu programu: Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1 Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2009

POZNÁMKA: zrušené, pozri Uzn. č. 92/2010 z 15.6.2010

K bodu programu:Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
UZNESENIE Č. 9/2010
1) Ing. Peter Kúdeľa, M.Rázusa 1636/39, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. EKN č. 3170 vo výmere cca 2,9 m², ktorý bude upresnený geometrickým plánom pre Ing. Petra Kúdeľu, M. Rázusa 1636/9, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa – prístup do stavby, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec– 109 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ

POZNÁMKA: zrušené, pozri Uzn. č. 93/2010 z 15.6.2010

 

UZNESENIE Č. 10/2010
2) JUDr. Pavol Petráš, Námestie republiky č. 20, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. EKN č. 3170 vo výmere cca 2,9 m², ktorý bude upresnený geometrickým plánom pre JUDr.Pavla Petráša, Námestie republiky č. 20, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa – prístup do stavby, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 109 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ

UZNESENIE Č. 11/2010
3) JUDr. Ján Jucha a manž. Janka, Štefánikova 502/42, Kalinovo
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemkov v k.ú. Opatová, parc. CKN č. 22/1 zast.pl., vo výmere 302 m², parc. CKN č. 22/2 zast.pl., vo výmere 80 m² a parc. CKN č. 22/3 zast.pl., vo výmere 61 m² pre JUDr. Jána Juchu a manž. Janku, Štefánikova 502/42, Kalinovo, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8 , bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou - dvornú časť, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 30,88 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ

POZNÁMKA: uznesenie zrušené, pozri Uznesenie č. 170/2010 z 23.11.2010

UZNESENIE Č. 12/2010
4) Anna Nosáľová, Cintorínska 766/20, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2963/2 zast.pl., vo výmere 455 m² pre Annu Nosáľovú, Cintorínska 766/20, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou - dvornú časť, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec - 7,43 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

POZNÁMKA: zrušené; pozri MsZ 12.7.2010 Uznesenie č.111/2010

 

UZNESENIE Č. 13/2010
5) Karel Tallman a manž. Šarlota, Továrenská ulica 317/5, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku pod garážou, parc. CKN č. 6000 zast.pl., vo výmere 23 m², v k.ú. Lučenec pre Karla Tallmana a manž. Šarlotu, Továrenská ulica 317/5, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8 , bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec- 28,08 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

POZNÁMKA: zrušené; pozri MsZ 12.7.2010 Uznesenie č.112/2010

 

UZNESENIE Č. 14/2010
6) Kelemen Miloš a manž. Renata, Sládkovičova č. 15, LučenecMestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e 
A.1 priamy odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 7279/40 zast.pl., vo výmere 464 m² a CKN č. 7279/41 zast.pl., vo výmere 43 m², v k.ú. Lučenec pre Kelemena Miloša a manž. Renatu, Sládkovičova č. 15, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 4,96 €/m²
Vykoná : Oddelenie majetku mesta
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

UZNESENIE Č. 15/2010
7) Upresnenie uznesenia č. 167/2009 zo dňa 27.10.2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Opatová, parc. CKN č. 32/9 záhrada, vo výmere 88 m² pre René Rusnáka, Námestie republiky č. 3, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 30,88 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

POZNÁMKA: zrušené; pozri MsZ 12.7.2010 Uznesenie č.113/2010

 

UZNESENIE Č. 16/2010
8) Jana Kučerová – SUPERPEK, Dr. Herza 22, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- predĺženie prenájmu pozemku, časť parcely CKN č. 1758/1 o výmere 20m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 34,49 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2014 pre Janu Kučerovú – SUPERPEK, Dr. Herza 22, Lučenec.
Vykoná: Oddelenie majetku mesta
Termín: do spísania nájomnej zmluvy

UZNESENIE Č. 17/2010
9) Ing. Marta Ličková – PEKÁREŇ DIVÍN, Švermova 760/52, Divín
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. predĺženie prenájmu pozemku, časť parcely CKN č. 1758/1 o výmere 21m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 34,49 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2014 pre Ing. Martu Ličkovú – PEKÁREŇ DIVÍN, Švermova 760/52, Divín.
A.2. predĺženie prenájmu pozemku, časť parcely CKN č. 4995/5 o výmere 19,36m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 12,72 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2014 pre Ing. Martu Ličkovú – PEKÁREŇ DIVÍN, Švermova 760/52, Divín.
Vykoná: Oddelenie majetku mesta
Termín: do spísania nájomnej zmluvy

UZNESENIE Č. 18/2010
10) M-Market a.s., Dukelských hrdinov č. 2, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. EKN č. 3179/1 vo výmere cca 3300 m², ktorá bude upresnená geometrickým plánom a v súlade s vypracovaným architektonickým riešením regenerácie Námestia republiky - Lučenec, obchodnou verejnou súťažou, najmenej za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku
A.2. komisiu obchodnej verejnej súťaže v zložení : MUDr. Karol Mičko, Ing. Pavol Kalinský, Ján Jackuliak, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Péter Csúsz, Pavol Filčík, Mgr. Ján Brezňan, MUDr. Peter Brunčák, MUDr. Juraj Pelč. zapisovateľ - Ing. Emil Alexa.
Vykoná : Oddelenie majetku mesta
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

UZNESENIE Č. 19/2010
11) M-Market a.s., Dukelských hrdinov č. 2, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec, nachádzajúcich sa v mestských lesoch, parc. CKN
č. 6743/1 ost.pl., vo výmere 10024 m², CKN č. 6743/2 zast.pl., vo výmere 121 m², CKN
č. 6743/3 zast.pl., vo výmere 208 m², CKN č. 6743/4 zast.pl., vo výmere 91 m² a stavbu - strelnicu, súp.č. 1678 na parc. CKN č. 6743/2 a EKN č. 2521 TTP, vo výmere 17213 m² obchodnou verejnou súťažou, najmenej za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku
A.2. komisiu obchodnej verejnej súťaže v zložení : MUDr. Karol Mičko, Ing. Pavol Kalinský, Ján Jackuliak, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Péter Csúsz, Pavol Filčík, Mgr. Ján Brezňan, MUDr. Peter Brunčák, MUDr. Juraj Pelč. Zapisovateľ - Ing. Emil Alexa.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

UZNESENIE Č. 20/2010
K bodu programu: Informatívna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. Berie na vedomie
A.1. Informatívnu správu o činnosti komisií mestského zastupiteľstva za rok 2009
UZNESENIE Č. 21/2010
K bodu programu: Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
A.1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009

UZNESENIE Č. 22/2010
K bodu programu: Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za II.polrok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
A.1. Informatívnu správu o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za II.polrok 2009
UZNESENIE Č. 23/2010
K bodu programu: Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu - na úseku stavebného poriadku za II.polrok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
A.1. Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za II.polrok 2009.

UZNESENIE Č. 24/2010
K bodu programu: Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenie spolufinancovania
projektu „Výroba tuhého alternatívneho paliva z komunálneho a živnostenského odpadu“
Automatizovaná technologická linka
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
A.1 - predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt :
„Výroba tuhého alternatívneho paliva z komunálneho a živnostenského odpadu“
Automatizovaná technologická linka, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec v súlade s Výzvou – Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo. Operačný cieľ : 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov.
A.2 - zabezpečenie realizácie projektu – „Výroba tuhého alternatívneho paliva z komunálneho a živnostenského odpadu“ - Automatizovaná technologická linka
A.3 - financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov na projekt :
85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu z Kohézneho fondu
10% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR
5% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov žiadateľa

UZNESENIE Č. 25/2010
K bodu programu: Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenie spolufinancovania
projektu: „Stredisko sociálnych služieb Lučenec“.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.s c h v a ľ u j e
A.1 - predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku /NFP/ v súlade s Výzvou – Regionálny operačný program Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, prioritná os 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, opatrenie – 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, 2.1c – budovanie nových zariadení sociálnych služieb / ROP-2.1c-2010/02/ - za účelom realizácie projektu : „ Stredisko sociálnych služieb Lučenec“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec

A.2 - zabezpečenie realizácie projektu – „ Stredisko sociálnych služieb Lučenec“ po schválení žiadosti o NFP
A.3 - financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov na projekt :
85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu z Kohézneho fondu
10% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR
5% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov žiadateľa


Ing. Milan Marko, primátor mesta
Zostavovatelia uznesenia z 20.riadnej schôdze MsZ v Lučenci: Mgr. Ján Brezňan, Mgr. Péter Csúsz
Zapísala: 17.02.2010, Mgr. Mária Sárová

 

Prezenčná listina

Prezenčná listina z 20. riadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konanej dňa 16. februára 2010

Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Ing. Eva Balážová, PhD. – viceprimátorka mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Ilčík - Prednosta MsÚ
Pslanci MsZ: Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Mgr. Ján Brezňan, Ján Bystriansky, Mgr. Péter Csúsz, Ladislav Drobný, Ing. Miroslav Drobný, Pavol Filčík, Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr., Zaher Mahmoud, MUDr. Karol Mičko, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, MUDr. Juraj Pelč, Mgr. Ján Šufliarsky, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková, Norbert Krišta

Vedúci oddelení MsÚ: Ing. Mária Móricová , Ing. Želmíra Kolimárová, Ing.arch.Vladímír Ragan, RNDr. Pavol Cífer, Mgr. Mária Šagátová, Ing. Ruth Olšiaková, PhDr. Kvetoslava Ďurišková, Ing. Emil Alexa, Mgr. Alžbeta Lukačovičová , JUDr. Alžbeta Šulyoková, Mgr. Stanislav Spišiak, JUDr. Milan Pješčak – náčelník MsP

Spoločnosti Mesta Lučenec:
Ing. Ľubomír Činčura, riaditeľ SPOOL, a.s. Lučenec
Ing. Pavol Jonáš – konateľ Mestskej tržnice, s.r.o. Lučenec
Štefan Melicher – konateľ Mestských lesov, s.r.o. Lučenec


Ospravedlnení: MUDr. Peter Brunčák, MUDr. Ondrej Balco, MUDr. Zsolt Mihalovics

 


 

Zápisnica

Zápisnica z Mestského zastupiteľstva v Lučenci z 20. riadnej schôdze

Konanej dňa 16.02.2010

1.Otvorenie
primátor: „Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Dovoľte mi, aby som Vás privítal na 20. riadnej schôdzi Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, pracovníkov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem schôdzu za uznášaniaschopnú.
Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: MUDr. Brunčák, MUDr. Mahmoud, Filčík, MUDr. Balco. MUDr. Mičko a MUDr. Pelč budú meškať.
Pristúpime k schváleniu programu, ktorým sa bude dnešné rokovanie riadiť. Navrhujem doplniť program nasledovne: ako bod 4. zaradiť mimoriadnu správu: „Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenia spolufinancovania projektu Výroba tuhého alternatívneho paliva z komunálneho a živnostenského odpadu- automatizovaná technologická linka. Dôvodom je - ako už zo samotného názvu vyplýva, schválenie spolufinancovania projektu, vďaka ktorému máme možnosť získať takmer 10 miliónov eur na vybudovanie technologického linky na triedenie odpadov a výroby alternatívneho paliva. Ďalej navrhujem doplniť bod 5 – Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenia spolufinancovania projektu „Stredisko sociálnych služieb Lučenec“. Ide o predloženie žiadosti o dotáciu na pokračovanie rekonštrukcie zariadenia pre seniorov na ulici Dr. Herza.
Napokon bod č.9 „Návrh na schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s Lučenec“ na základe požiadavky predstavenstva spoločnosti navrhujem doplniť o rozšírenie ďalšej činnosti – jedná sa o prevádzkovanie čistiarne a práčovne.
Ing. Drobný – navrhol doplniť bod programu „Informácia o zimnom štadióne“ - primátor mesta súhlasil s tým, že tento bod môže byť prejednaný v bode rôzne
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. „Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenia spolufinancovania projektu Výroba tuhého alternatívneho paliva z komunálneho a živnostenského odpadu- automatizovaná technologická linka.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja
5. Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenia spolufinancovania projektu „Stredisko sociálnych služieb Lučenec“.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja
6. Voľby prísediacich Okresného súdu v Lučenci - návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy MsÚ
7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 14 Územného plánu mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Alica Gabrielová, osoba odborne spôsobilá, oddelenie stavebného poriadku MsÚ
8. Zmena Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Lučenec č. 14/09 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lučenec – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta MsÚ

9. Návrh na schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s Lučenec, týkajúce sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o:
1. Vykonávanie odťahovej služby
2. Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel.
Predkladateľ: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s. SPOOL
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Činčura, predseda predstavenstva a.s. SPOOL
10. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2010
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
11. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2009
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
12. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta MsÚ
13. Informatívna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva za rok 2009
Predkladateľ: Ing. Eva Balážová, PhD., zástupkyňa primátora mesta
Spracovateľ: Ing. Eva Balážová, PhD., zástupkyňa primátora mesta
14. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór
15. Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za II. polrok 2009
Predkladateľ: JUDr. Milan Pješčak, náčelník MsP
Spracovateľ: JUDr. Milan Pješčak, náčelník MsP
16. Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za II. polrok 2009.
Predkladateľ: JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ Lučenec
Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, vedúci oddelenia stavebného poriadku
17. Interpelácie poslancov
18. Návrhy a podnety poslancov
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Záver

Výsledok hlasovania č. 1. ( za program): za 11, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasovalo 2

2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
primátor: „Prvým pracovným bodom je schválenie zostavovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice. Za zostavovateľov uznesenia navrhujem: Mgr. Ján Breznan, Mgr. Péter Csúsz
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslaneckými klubmi: Íng. Arch. Annu Václavíkovú, Ing. Pavla Balážika
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Mgr. Jána Brezňana, Mgr. Pétera Csúsza
A.2. Za overovateľov zápisnice: Ing.arch.Annu Václavíkovú, Ing.Pavla Balážika
Výsledok hlasovania č. 2. ( za overov. a zostav.): za 13, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 0

3/ Kontrola plnenia uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
Kontrolu plnenia uznesení.
Výsledok hlasovania č. 3. ( kontrola plnenia uzn.): za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

4/ Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenie spolufinancovanie projektu „Výroba tuhého alternatívneho paliva z komunálneho a živnostenského odpadu“. Automatizovaná technologická linka.
primátor: „Vážené dámy a páni, ako som povedal v úvode, doplnený bod dnešného programu sa týka schválenia spolufinancovania ekologického projektu „Výroba tuhého alternatívneho paliva z komunálneho a živnostenského odpadu“. Tento projekt predkladáme na základe výzvy – operačného programu životné prostredie . Výzva je vymedzená na ciele – zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanickí – biologickej alebo termickej úpravy.
Ide o technologickú linku, ktorá vytriedi odpad a následne ho spracuje. Výstupným materiálom bude alternatívne palivo s vysokou výhrevnosťou a spaľovacou kapacitou ako uhlie alebo drevo. Vďaka tomuto postupu dôjde aj redukcii množstva odpadu na skládke. Linka by mala byť umiestnená vedľa areálu kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu v Dolnej Slatinke. Ak by sme uspeli, môžeme týmto projektom získať na riešenie ekológie až 10 miliónov euro, čo považujem za výnimočnú príležitosť.“
rozprava:
Mgr. Grebáč – požiadal Ing. Činčuru a informáciu, či je tento ekologický projekt súčasťou Zberného dvora
Ing. Činčura – nie je to súčasťou Zberného dvora, oba projekty môžu existovať nezávisle od seba. Realizácia tohto ekologického projektu je výsledkom iniciatívy spoločnosti Mepos a garantom je vláda, ktorá zabezpečí aj odberateľov na tuhé alternatívne palivo pre vysoké pece. Takéto linky by mali byť na Slovensku vybudované len štyri.
- do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za nasledovné uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A/1 - predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt :
„Výroba tuhého alternatívneho paliva z komunálneho a živnostenského odpadu“ Automatizovaná technologická linka, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec v súlade s Výzvou – Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo. Operačný cieľ : 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov.
A/2 - zabezpečenie realizácie projektu – „Výroba tuhého alternatívneho paliva z komunálneho a živnostenského odpadu“ - Automatizovaná technologická linka
A/3 - financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov na projekt :
- 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu z Kohézneho fondu
- 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR
- 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov žiadateľa
Výsledok hlasovania č. 4. (spolufinancovanie automatizovaná technolog. linka): za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

5. Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenia spolufinancovania projektu „Stredisko sociálnych služieb Lučenec“.
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.s c h v a ľ u j e
A.1 - predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku /NFP/ v súlade s Výzvou – Regionálny operačný program Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, prioritná os 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, opatrenie – 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, 2.1c – budovanie nových zariadení sociálnych služieb / ROP-2.1c-2010/02/ - za účelom realizácie projektu : „ Stredisko sociálnych služieb Lučenec“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec
A.2 - zabezpečenie realizácie projektu – „ Stredisko sociálnych služieb Lučenec“ po schválení žiadosti o NFP
A.3 - financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov na projekt :
- 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu z Kohézneho fondu
- 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR
- 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov žiadateľa
Výsledok hlasovania č. 5. (spolufinancovanie stredisko soc. služieb): za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

6/ Voľby prísediacich Okresného súdu v Lučenci - návrh
primátor: „Okresný súd v Lučenci sa obrátil na mesto Lučenec s požiadavkou o zabezpečenie prísediacich súdu, nakoľko dňom 23. februára skončí volebné obdobie prísediacim zvoleným v roku 2006. V dôvodovej správe máte predložený návrh odporučený mestskou radou.“
- bez rozpravy:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. v o l í
za prísediacich Okresného súdu v Lučenci nasledovných občanov:
1. Františka Belka, Rúbanisko II/27, Lučenec
2. Máriu Bobáľovú, Rúbanisko II/55, Lučenec
3. Antona Drugdu, Kuzmányho 5, Lučenec
4. Mgr. Ivetu Hájičkovú, I.P.Pavlova 10, Lučenec
5. PhDr. Vieru Jakubove, Ľ.Podjavorinskej 83, Lučenec
6. Annu Kaločaiovú, Rúbanisko I/15, Lučenec
7. Evu Kminiakovú, Rúbanisko III/7, Lučenec
8. Ctibora Ľuptáka, Rúbanisko II/24, Lučenec
9. Jána Petrusa, Študentská 30, Lučenec
10. Jozefa Vaculčiaka, Rúbanisko II/2, Lučenec
11. Dušana Zelenku, Rúbanisko II/59, Lučenec
12. Irenu Krahulcovú, Námestie republiky 9, Lučenec
13. PhDr. Soňu Riasovú, Rúbanisko II/2, Lučenec
Výsledok hlasovania č. 6. ( voľby prísediacich okr. súdu): za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

7/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 14 Územného plánu mesta Lučenec
primátor: „Ďalším bodom dnešného programu je Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 14 Územného plánu mesta Lučenec. Zmenu žiada Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Lučenci ako vlastník predmetných pozemkov v južnej časti mesta. Ide o výmeru 17,4 ha, zámerom je umiestnenie verejnoprospešnej stavby.“
- poslanci pred zasadnutím MsZ obdržali doplnené stanovisko Krajského stavebného úradu Banská Bystrica
rozprava:
Mgr. Grebáč – opýtal sa o akú stavbu ide?
Ing. arch. Ragan – ide o výstavbu fotovoltaickej elektrárne a výstavbu výrobnej haly na montáž fotovoltaických článkov
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ú h la s í
So spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu
B. s c h v a ľ u j e
1. Zmenu a doplnok č.14/2009 Územného plánu mesta Lučenec
2. VZN mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 14/2009 Územného plánu
mesta Lučenec a ktoré mení VZN č.4/2006
C. u k l a d á
Vedúcemu oddelenia stavebného poriadku uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona.
Výsledok hlasovania č. 7. ( VZN, zmena UP): za 15, proti 1, zdržalo sa 1, nehlasovalo 1

8/ Zmena Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Lučenec č. 14/09 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lučenec – návrh
primátor: „Nasledujúcim bodom je zmena Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec . Táto vyplynulo z praxe a potrieb mesta. Konkrétne ide o prenájom pozemkov pod sieťami, všeobecne prospešnými zariadeniami a podobne, kde bol možný len nájom na dobu určitú. Podľa navrhovanej úpravy bude možný nájom na dobu neurčitú v prípadoch ako som uviedol. Materiál prešiel riadnym legislatívnym konaním, cez komisie, legislatívnu i mestskú radu. Ich stanoviská sú k dispozícii v materiáli.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2009 - Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
Výsledok hlasovania č. 8. ( VZN, Zásady hospodárenia) : za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

9/ Návrh na schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s Lučenec, týkajúce sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec o:
1. Vykonávanie odťahovej služby
2. Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel.
primátor: „Ďalším bodom programu je návrh na zmenu Stanov spoločnosti SPOOL. Zmena spočíva v rozšírení predmetu podnikania spoločnosti SPOOL o vykonávanie odťahovej služby a uskutočňovanie krajinno-architektonických diel. Prosím pána Ľubomíra Činčuru, predsedu predstavenstva spoločnosti SPOOL, ktorý je predkladateľom návrhu, o uvedenie správy.“
rozprava:
Ing. Činčura – rozhodnutie o doplnení predmetu podnikania spoločnosti vyplynulo z rokovania predstavensta. Ide o prevádzkovanie odťahovej služby v súvislosti so zabezpečením výberu parkovného. Táto služba bude pre SPOOL prínosom. Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel súvisí s prevádzkou mestského kúpaliska. Vykonávať to bude zamestnankyňa SPOOL-u, ktorá má na tieto úkony zodpovedajúcu kvalifikáciu. Ziskom pre spoločnosť bude i poskytovanie služieb čistiarne a práčovne v penzióne na Rúbanisku pre obyvateľov Lučenca. Zodpovedný audítor kvitoval rozšírenie predmetu podnikania.
Krišta – opýtal si, či je vyriešená otázka umiestnenia odtiahnutých áut
Ing. Činčura – tieto budú odtiahnuté do areálu Meposu, kde budú neustále sledované.
- do rozpravy sa nikto iný neprihlásil a pán primátor dal hlasovať o nasledovnom uznesení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
Zmenu Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s.Lučenec, týkajúcu sa rozšírenia predmetu podnikania akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec v nasledovnom znení:
V I. časti, článok 2, bod 2.1 stanov spoločnosti sa predmet podnikania spoločnosti
dopĺňa o písmená:
n/ - Vykonávanie odťahovej služby
o/ - Uskutočňovanie krajinno architektonických sadovníckych diel.
p/ - Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
B. poveruje
Primátora mesta Lučenec vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia a.s.
SPOOL Lučenec, vykonaním ďalších krokov nadväzujúcich na uvedenú zmenu Stanov
akciovej spoločnosti.
Výsledok hlasovania č. 9. ( Stanovy SPOOL - zmena): za 16,proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

10/ Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2010
primátor: „Ako ďalší bod programu nasleduje návrh na zmeny a aktualizáciu rozpočtu na rok 2010. Rozpočtové opatrenia sa týkajú úpravy rozpočtu v súvislosti s organizačnou zmenou spojenou s prevádzkou motorových vozidiel, podľa ktorej dochádza k centralizácii tejto položky. Ďalšia zmena sa týka úprav prevádzkových nákladov futbalového štadióna. Obidve úpravy nemenia celkové príjmy a výdavky. Posledná úprava špecifikuje konkrétne investičné akcie.“
rozprava:
Ing. Václavíková – navrhla, aby sa pri rekonštrukcii chodníka na Námestí republiky uvažovalo s vybudovaním parkovacích miest po celej dĺžke chodníka pred predajňou Dielo. Chodník je podľa poslankyne dostatočne široký.
MUDr. Slivka – nesúhlasil s návrhom pani poslankyne; pri chodníku je potrebné vybudovať lavičky a zachovať zelený pás.
- do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z podprogramu 4.1 Správa a
údržba komunikácií z oddielu 04.5.1 z položky 630 Tovary a služby vo
výške 2 569 €,z podprogramu 7.2 Prevádzka kina a Domu kultúry z oddielu
08.2.0.3 z položky 630 Tovary a služby vo výške 1 435 €, z podprogramu
10.2 Opatrovateľská služba z oddielu 10.2.0.2 z položky 630 Tovary
a služby vo výške 2 297 €, z podprogramu 11.2 Verejná zeleň z oddielu
05.4.0 z položky 630 Tovary a služby vo výške 2 326 €, z podprogramu 12.3
Správa a údržba budov z oddielu 06.6.0 z položky 630 Tovary a služby vo
výške 9 100 € a z podprogramu 12.6 Autodoprava z oddielu 01.1.1.6/1
z položky 630 Tovary a služby vo výške 28 300 € spolu vo výške 46 027 € na
podprogram 12.6 Autodoprava na oddiel 06.6.0 na položku 630 Tovary
a služby
A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci podprogramu 8.2
Dotácie na šport v rámci oddielu 08.1.0/29 z položky 642002 Neziskovým
organizáciám vo výške 50 000 € na položku 644001 Právnickej osobe
založenej obcou
A.1.3. použitie kapitálových výdavkov v podprograme 4.2 Rekonštrukcie
miestnych Komunikácií na oddieli 04.5.1 na položke 710 Obstarávanie
kapitálových aktív v celkovej výške 132 776 € na nasledovné investičné
akcie:

· Chodník pred Dielom 66 388 €
· Chodník Ul. športová 39 833 €
· Chodník pred Hviezdou 26 555 €

Výsledok hlasovania č.10. ( zmeny rozpočtu): za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

11/ Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2009
primátor: „Nasledujúcou správou je Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k 31.12.2009.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
B e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec k 31.12.2009.
Výsledok hlasovania č. 11. ( pohľadávky): za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

12/ Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
1) Ing. Peter Kúdeľa, M.Rázusa 1636/39, Lučenec 1. Kúdeľa
– bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. EKN č. 3170 vo výmere cca 2,9 m², ktorý bude upresnený geometrickým plánom pre Ing. Petra Kúdeľu, M. Rázusa 1636/9, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa – prístup do stavby, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec– 109 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ
Výsledok hlasovania č. 12.: za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

2) JUDr. Pavol Petráš, Námestie republiky č. 20, Lučenec
– bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. EKN č. 3170 vo výmere cca 2,9 m², ktorý bude upresnený geometrickým plánom pre JUDr.Pavla Petráša, Námestie republiky č. 20, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa – prístup do stavby, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 109 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ
Výsledok hlasovania č. 13.: za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

3) JUDr. Ján Jucha a manž. Janka, Štefánikova 502/42, Kalinovo
– bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemkov v k.ú. Opatová, parc. CKN č. 22/1 zast.pl., vo výmere 302 m², parc. CKN č. 22/2 zast.pl., vo výmere 80 m² a parc. CKN č. 22/3 zast.pl., vo výmere 61 m² pre JUDr. Jána Juchu a manž. Janku, Štefánikova 502/42, Kalinovo, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8 , bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou - dvornú časť, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 30,88 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ
Výsledok hlasovania č. 14.: za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

4) Anna Nosáľová, Cintorínska 766/20, Lučenec
– bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2963/2 zast.pl., vo výmere 455 m² pre Annu Nosáľovú, Cintorínska 766/20, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou - dvornú časť, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec - 7,43 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania č. 15.: za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

5) Karel Tallman a manž. Šarlota, Továrenská ulica 317/5, Lučenec
– bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku pod garážou, parc. CKN č. 6000 zast.pl., vo výmere 23 m², v k.ú. Lučenec pre Karla Tallmana a manž. Šarlotu, Továrenská ulica 317/5, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8 , bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec- 28,08 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania č. 16.: za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

6) Kelemen Miloš a manž. Renata, Sládkovičova č. 15, Lučenec
– bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 7279/40 zast.pl., vo výmere 464 m² a CKN
č. 7279/41 zast.pl., vo výmere 43 m², v k.ú. Lučenec pre Kelemena Miloša a manž. Renatu, Sládkovičova č. 15, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku
8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 4,96 €/m²
Vykoná : Oddelenie majetku mesta
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania č. 17.: za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

7) Upresnenie uznesenia č. 167/2009 zo dňa 27.10.2009
– bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- priamy odpredaj pozemku v k.ú. Opatová, parc. CKN č. 32/9 záhrada, vo výmere 88 m² pre René Rusnáka, Námestie republiky č. 3, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 30,88 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania č. 18.: za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

8) Jana Kučerová – SUPERPEK, Dr. Herza 22, Lučenec
– bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
- predĺženie prenájmu pozemku, časť parcely CKN č. 1758/1 o výmere 20m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 34,49 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2014 pre Janu Kučerovú – SUPERPEK, Dr. Herza 22, Lučenec.
Vykoná: Oddelenie majetku mesta
Termín: do spísania nájomnej zmluvy
Výsledok hlasovania č. 19.: za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

9) Ing. Marta Ličková – PEKÁREŇ DIVÍN, Švermova 760/52, Divín
– bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. predĺženie prenájmu pozemku, časť parcely CKN č. 1758/1 o výmere 21m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 34,49 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2014 pre Ing. Martu Ličkovú – PEKÁREŇ DIVÍN, Švermova 760/52, Divín.
A.2. predĺženie prenájmu pozemku, časť parcely CKN č. 4995/5 o výmere 19,36m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 12,72 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 31.12.2014 pre Ing. Martu Ličkovú – PEKÁREŇ DIVÍN, Švermova 760/52, Divín.
Vykoná: Oddelenie majetku mesta
Termín: do spísania nájomnej zmluvy
Výsledok hlasovania č. 20.: za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0

10) M-Market a.s., Dukelských hrdinov č. 2, Lučenec
primátor – jedná sa o žiadosť na odkúpenie pozemkov o rozlohe 3300m2 na Námestí republiky. Žiadateľ má záujem na tejto ploche vybudovať obchodno-spoločenské centrum. Pripravuje štúdiu, ktorá bude upresnená po upresnení pozemkov. Ostatná časť námestia bude revitalizovaná zo zdrojov EU, ktoré Mesto Lučenec získalo na tento účel vo výške 39 miliónov Sk. Odpredaj pozemkov prebehne obchodnou verejnou súťažou.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. EKN č. 3179/1 vo výmere cca 3300 m², ktorá bude upresnená geometrickým plánom a v súlade s vypracovaným architektonickým riešením regenerácie Námestia republiky - Lučenec, obchodnou verejnou súťažou, najmenej za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku
Vykoná : Oddelenie majetku mesta
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania č. 21.: za 14, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo 2

primátor: uskutočnenie obchodnej verejnej súťaže vyžaduje schválenie výberovovej komisie. Na základe pracovného stretnutia a návrhu dvoch poslaneckých klubov primátor mesta navrhol týchto členov komisie: MUDr. Karol Mičko, Ing. Pavol Kalinský, Ján Jackuliak, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Péter Csúsz, Pavol Filčík, Mgr. Ján Brezňan, MUDr. Peter Brunčák, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Emil Alexa – zapisovateľ
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.2. komisiu obchodnej verejnej súťaže v zložení : MUDr. Karol Mičko, Ing. Pavol Kalinský, Ján Jackuliak, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Péter Csúsz, Pavol Filčík, Mgr. Ján Brezňan, MUDr. Peter Brunčák, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Emil Alexa – zapisovateľ.
Výsledok hlasovania č. 22.: za 11, proti 2, zdržalo sa 0, nehlasovalo 2

11) M-Market a.s., Dukelských hrdinov č. 2, Lučenec
primátor – žiadateľ má záujem odkúpiť pozemky vo výmere 27 600m2 v Mestských lesoch Lučenec -strelnicu. M-Market má záujem investovať do tohto majetku a prevezme na seba všetky existujúce záväzky. Odpredaj týchto pozemkov bude uskutočnený formou obchodnej verejnej súťaže.
Mgr. Csúsz – poprosil o vysvetlenie , o aké záväzky sa jedná
Bystriansky – zaujímal sa o to, či sa odpredaj strelnice dotkne ekonomiky spoločnosti
pán Melicher – záväzkami, ktoré by nový majiteľ prevzal sú predovšetkým zmluvy so políciou, ktorá strelnicu pravidelne využíva. Tieto zmluvné vzťahy prinášajú ročný príjem vo výške cca 1330eur, ktoré približne predstavujú ročné náklady na prevádzkovanie strelnice. Čistý zisk je teda nulový. Konštatoval, že na opravu strelnice akciová spoločnosť nemá vlastné zdroje a neočakávajú sa žiadne výzvy ministerstva, ktoré by umožnili získať prostriedky z eurofondov.
Grebáč – akým spôsobom sa predaj dotkne prevádzky psieho útulku
primátor – ak sa pozemky strelnice skutočne odpredajú problém psieho útulku sa vyrieši. Bude musieť rovnako prebehnúť výberové konanie a útulok sa bude musieť presťahovať. Konštatoval, že situácia s útulkom je veľmi zlá.
- do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec, nachádzajúcich sa v mestských lesoch, parc. CKN
č. 6743/1 ost.pl., vo výmere 10024 m², CKN č. 6743/2 zast.pl., vo výmere 121 m², CKN
č. 6743/3 zast.pl., vo výmere 208 m², CKN č. 6743/4 zast.pl., vo výmere 91 m² a stavbu - strelnicu, súp.č. 1678 na parc. CKN č. 6743/2 a EKN č. 2521 TTP, vo výmere 17213 m² obchodnou verejnou súťažou, najmenej za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku
Výsledok hlasovania č. 23.: za 16, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1 - prešlo

A.2. komisiu obchodnej verejnej súťaže v zložení : MUDr. Karol Mičko, Ing. Pavol Kalinský, Ján Jackuliak, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Péter Csúsz, Pavol Filčík, Mgr. Ján Brezňan, MUDr. Peter Brunčák, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Emil Alexa – zapisovateľ.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
- opakovaná prezentácia – mestské zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné – primátor prerušil rokovanie
- po desiatich minútach prebehla opakovaná prezentácia a hlasovanie za navrhovanú komisiu podľa bodu A.2.
Výsledok hlasovania č. 24.: za 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 2 - prešlo

13/ Informatívna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva za rok 2009
primátor: „Ďalším bodom dnešného rokovania je Informatívna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva za rok 2009, ktorú predkladá pani viceprimátorka. Mestská rada vzala informáciu o činnosti komisií na vedomie bez pripomienok.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
B e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o činnosti komisií mestského zastupiteľstva za rok 2009.
Výsledok hlasovania č. 25. ( činnosť komisií MsZ): za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

14/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009
primátor: „Nasleduje správa o kontrolnej činnosti, ktorú predkladá hlavný kontrolór pán Ing. Matuška.“ Pán hlavný kontrolór, chcete na úvod vystúpiť?
Ing. Matuška – v zmysle prijatého uznesenia v minulom roku informoval poslancov MsZ o čerpaní rozpočtu z položky dotácie pre šport na rok 2010. Plnenie predstavuje 8,9%.
- v januári úsek hlavného kontrolóra uskutočnil tri kontrolné akcie na ZŠ Novomeského, ZŠ Kubínyiho a v Mestskom informačnom centre. Kontroly boli zamerané na hospodárenie s verejnými financiami. Výsledky sú negatívne.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
B e r i e n a v e d o m i e
Správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra za rok 2009.
Výsledok hlasovania č. 26. ( kontrolná činnosť HK): za 18, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo

15/ Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za II. polrok 2009.
primátor: „Informatívnu správu o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za II. polrok 2009 predkladá náčelník mestskej polície pán Pješčak.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
B e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o činnosti a dosiahnutých výsledkoch Mestskej polície v Lučenci za II. polrok 2009.
Výsledok hlasovania č.27. ( MsP): za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

16/ Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu – na úseku stavebného poriadku za II. polrok rok 2009
primátor: „Posledným spracovaným písomným materiálom, nie však posledným bodom, je „Vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku za rok 2009“.
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
B e r i e n a v e d o m i e
vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu - na úseku stavebného poriadku za rok 2009.
Výsledok hlasovania č. 28. ( spoločný obecný úrad): za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1

17/ Interpelácie poslancov
Ing. Drobný – interpeloval primátora mesta ohľadne prevádzky zimného štadióna:
1. Je zimný štadión sprístupnený?
2. Prebehla rekonštrukcia plochy klziska, chladiacich technológií a okolia, tribúny, šatne, požiarnej signalizácie, v dostatočnej kapacite na multifunkčnej využitie štadióna?
3. Sú tieto veci skolaudované?
4. Kto povolil prístup verejnosti na zimný štadión v Lučenci?

Primátor – strecha zimného štadióna je skolaudovaná a na ľadovú plochu je vydané užívacie povolenie; na ostatné otázky bude odpovedať písomne

Ing. Václavíková – navrhla primátorovi mesta rokovanie so Slovenskou správou ciest ohľadne kompenzácie nákladov na opravu cesty I. triedy - Ul. B. Němcovej, ktorá je poškodená v dôsledku toho, že je tadiaľ presmerovaná všetka nákladná doprava
Primátor – súhlas; ďalej informoval, že na vybudovanie okružnej križovatky Vajanského – Fiľakovská bude musieť Mesto Lučenec z rezervného fondu prispieť sumou asi 266 000eur

Grebáč – interpeloval primátora mesta ohľadne stavby na autobusovej stanici v Lučenci, či tento objekt zodpovedá uzavretej zmluve a či zmluva nebola porušená zo strany SAD a.s.
- opýtal sa prečo rozhoduje o členoch výberovej komisie primátor sám a poslanci sa nemôžu podať návrhy? Pán Filčík je chorý a pravdepodobne sa nebude môcť zasadnutia komisie zúčasniť
primátor:
- stavba pokračuje v zmysle zmluvy; odpoveď bude aj písomná
- pán Filčík v telefonickom rozhovore s primátorom vyjadril súhlas s členstvom v predmetnej komisii

Mgr. Csúsz – poprosil o písomnú odpoveď na petíciu ohľadne okružnej križovatky Vajanského – Fiľakovská, ktorá bola doručená na mestský úrad; adresovať na jeho meno
Primátor – táto petícia je vybavená; odpoveď bude doručená aj Mgr. Csúszovi

Ing. Balážik – či bolo začaté konanie zo strany Mesta Lučenec ohľadne sťažnosti na zásobovanie predajne CBA na Zvolenskej ceste
Ing. Kolimárová – táto sťažnosť bola riešená v spolupráci s komisiou dopravy a oddelením životného prostredia; na základe výsledného stanoviska boli prijaté opatrenia zo strany prevádzkovateľa – zásobovanie je z vnútrobloku, zo Zvolenskej cesty to nie je možné.

Mgr. Baculík – opýtal sa v akom štádiu je riešenie vlastníctva športovej haly na Výstavisku
Primátor – 15. februára prebehla opakovaná dražba, ktorá bola opäť neúspešná. Cena na celý objekt je v súčasnosti 725 000 eur. Primátor komunikuje naďalej so správcom konkurznej podstaty JUDr. Ďuračinským. Ďalej informoval, že statické posudky na predmentnú stavbu sú negatívne; v prípade, že by Mesto odkúpilo nehnuteľnosť, jej prevádzka by si vyžiadala vysoké náklady na opravy.

18/ Návrhy a podnety
Mgr. Brezňan – tlmočil žiadosť občanov na vybudovanie komunikácie, ktorá by spájala „malú stanicu“ s Ul. Ľ. Podjavorinskej. Ide približne o 100 m dlhý úsek
Prednosta – odpovedal, že táto komunikácia je v pláne na tento rok; bude vybudovaná v rámci opráv a údržby komunikácií.

Krokoš – písomne predložil žiadosť o riešenie dopravnej situácie na Ul. Vargu
- požiadal, ak by to bolo možné v rámci finančných možností dokončiť opravu domu smútku
- upozornil na premnožené holuby v meste; vedel by zabezpečiť riešenie – existuje ekologický spôsob ako sa zbaviť tohto problému. Existujú vycvičené holuby, ktoré sa nasadia v meste a postupne vychytajú škodcov.
primátor – pokiaľ sa realizujú odpredaje a naplní sa príjmová časť rozpočtu, potom bude možné rozhodnúť o ďalších investíciách, aj dokončení opravy domu smútku a urnového hája

Bystriansky – tlmočil žiadosť obyvateľov Domova sociálnych služieb Ambra o vybudovanie chodníka pred zariadením, ktorý bol len čiastočne rekonštruovaný. Po zime bude znovu vo veľmi zlom stave.

Ing. Balážik – opýtal sa na realizáciu investičnej akcie Novolandia v Rapovciach
- ako prebieha sťahovanie útulku pre psov – sťahovanie a ako bolo naložené s financiami, ktoré im boli poskytnuté
- požiadal za obyvateľov Ul. Ľ. Podjavorinskej o vybudovanie mestského rozhlasu
primátor – na realizáciu Novolandie nebol poskytnutý spoločnosti úver na spolufianncovanie projektu. Preto sa začne realizovať len menší projekt v hodnote 80 mil. Sk; ide o vonkajšie bazény

Mgr. Grebáč – podal podnet na začatie výstavby cesty na Ulici Karola Borhyho
Primátor – odpovedal, že títo obyvatelia sa pri výstavbe inžinierskych sietí vzdali práva na vybudovanie cesty a chceli ju realizovať z vlastných nákladov. Na tejto ulici je asi štyri – päť domov

19/ Rôzne
Ing. Kalinský – je rád, že kauza „námestie“ sa uzavrela a že petícia, ktorú inicioval asi pred rokom, bola opodstatnená význam. Súčasné riešenie, ku ktorému Mesto Lučenec dospelo je najprijateľnejšie.

Ing. Balážik – nesúhlasil s názorom poslanca Kalinského; petícia zastavila výberové konanie a neumožnila ani otvoriť obálky s piatimi ponukami

primátor – konštatoval, že predaná bude len 1/9 Námestia republiky, na ktorej bude vybudovaná stavba. Ostatná plocha bude oddychovou zónou a na regeneráciu budú použité financie z eurofondou, ktoré už boli pre Mesto Lučenec schválené vo výške 1 295 000eur.

Ing. Drobný – opätovne otvoril otázku prevádzky zimného štadióna a poprosil primátora mesta o priamu odpoveď. Konštatoval, že podľa jeho informácií, ktoré získal od odborníkov ľadová plocha, šatne, parkovisko a ani tribúna nie sú skolaudované. Kto nesie za toto všetko zodpovednosť?
Primátor – odpovedal, že zimný štadión je sprístupnený, je naň vydané právo na užívanie. Mesto Lučenec naďalej intenzívne pracuje na jeho dokončení, predovšetkým na dobudovaní protipožiarnej steny. Všetku zodpovednosť nesie primátor mesta.

pán Krišta – reagoval na otázku Ing. Drobného: konštatoval, že pán Drobný sa nezúčastňuje rokovaní komisií, ktorých je členom a ani zasadnutí MsZ. Mesto Lučenec vo svojich orgánoch rieši množstvo veľmi dôležitých otázok, ktoré Ing. Drobný svojou neprítomnosťou ignoruje. Ďalej konštatoval, že otvorením otázky prevádzky zimného štadióna sa pokúša vytvoriť pre bulvár zaujímavú kauzu, ktorá by bola súčasťou predvolebnej kampane.

Mgr. Csúsz – mestské zastupiteľstvo na zasadnutí 15. decembra 2009 schválilo VZN o výške dotácií pre školy a školské zariadenia. Požiadal, aby sa poslanci a primátor mesta zaoberali možnosťou zvýšiť príspevok pre súkromné gymnázium, aby nebolo znevýhodnené voči ostatným školám. Novelu by bolo možné schváliť na aprílovom zastupiteľstve.
Primátor – niekoľkokrát prebehli rokovania s riaditeľom a zriaďovateľom súkromného gymnázia, ktoré poskytuje vyššie vzdelanie (nie základné). Rokovali o možnosti zvýšiť im príspevok na výšku príspevku pre cirkevné školy. Touto zmenou sa však znížia príspevky pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Mesto Lučenec.

20/ Diskusia
Ing. Drobný – požiadal poslancov, aby mohla v diskusii vystúpiť obyvateľka Lučenca z Ulice M. Rázusa pani Denisa Vašová

Hlasovanie č. 29 (za vystúpenie pani Vašovej): za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Vašová – konštatovala, že cez Ul. M. Rázusa ide už 25 rokov vonkajší okruh a prechádza tadiaľ všetky nákladná doprava. Okrem hluku spôsobuje aj škody na stavbách domov; otrasy narúšajú statiku stavieb. Požiadala o informáciu, či Mesto Lučenec by mohlo podať žiadosť a získať financie na riešenie tejto dopravnej situácie z eurofondov, prípadne či už v tomto smere konalo. Ďalej sa opýtala, kto by nesie zodpovednosť za škody spôsobené nákladnou dopravou.
Ing. Kolimárová – oddelenie regionálneho rozvoja sleduje priebežne výzvy ministerstiev. Zatiaľ od r. 2004 nebola ani jediná výzva, na ktorú by Mesto ako vlastník mohlo reagovať. Tieto výzvy sa na obce a mestá nad 2000 obyvateľov nevzťahujú. Podľa dostupných informácií z ministerstva sa zatiaľ takto formulovaná výzva ani nechystá.
pani Vašová – bolo by možné odkloniť nákladnú dopravu z Ul. M. Rázusa?
Primátor – na túto otázku dostane pani Vašová odbornú písomnú odpoveď.

21/ Záver
Pán primátor poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva a ukončil rokovanie.

 

Ing. Milan Marko, primátor mesta
JUDr. Dušan Ilčík , prednosta MsÚ

 

Overovatelia zápisnice: Ing.arch. Anna Václavíková, Ing.Pavol Balážik

 

 

 

Zapísala: Ľubica Hanová
V Lučenci, dňa 25.02.2010

 

 

 

 

 

 


 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka