Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2010

Zasadanie zo dňa 27.4.2010

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, odst. 4a zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 21. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 27.4.2010 (utorok) o 14.00 hod
vo veľkej sále v budove obvodného úradu na Námestí republiky č. 26.

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Interná norma mesta Lučenec “Štatút mesta Lučenec“ – úplné znenie – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
5. Interná norma mesta Lučenec “Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Lučenci“ – úplné znenie – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
6. Interná norma mesta Lučenec “Rokovací poriadok Mestskej rady v Lučenci“ – úplné znenie – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
7. Interná norma mesta Lučenec “Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Lučenci“ – úplné znenie – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
9. Interná norma mesta Lučenec „Zásady vybavovania sťažností a petícií“ – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
10. Novelizácia VZN mesta Lučenec č. 16/2009 „O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec.“
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovatelia: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a soc. vecí, Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
11. Novelizácia VZN mesta Lučenec č. 4/2009 „O pravidlách a postupe prideľovania bytov v majetku Mesta Lučenec.“
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a soc. vecí
12. Novelizácia VZN mesta Lučenec č. 5/2009 „O pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domcoch osobitného určenia.“
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a soc. vecí
13. Novelizácia VZN mesta Lučenec č. 6/2003 „O niektorých podmienkach držania psov na území mesta Lučenec.“
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: JUDr. Alžbeta Šulyoková, právnik MsÚ
14. Novelizácia VZN mesta Lučenec č.14/09 „Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec“.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
15. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje Zmena a doplnok č. 10 a doplnok č. 10 Územného plánu mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovatelia: Ing.arch. Ľubuša Dižková, odborne spôsobilá osoba, Alica Gabrielová, oddelenie stavebného poriadku MsÚ
16. Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenia spolufinancovania projektu „Regenerácia centrálnej zóny mesta Lučenec.“
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja
17. Výročná správa o hospodárení Mesta Lučenec za rok 2009, Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Lučenec za rok 2009, Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2009 a Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovatelia: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky, Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
18. Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Lučenec v roku 2010
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
19. Návrh na prijatie investičného úveru v roku 2010
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
20. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec v roku 2010
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
21. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Lučenec z účtovnej
evidencie

Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
22. Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2009.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
23. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
24. Zmluva o prenechaní majetku MŠ a Výdajnej školskej jedálni pri MŠ, Ulica SRR 2449/23 v Lučenci do správy ZŠ s MŠ Kubínyiho námestie Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a soc. vecí
25. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie január – marec 2010
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
26. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské lesy Lučenec, s.r.o. za rok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.
Predkladateľ: Štefan Melicher, konateľ spoločnosti
Spracovateľ: Štefan Melicher, konateľ spoločnosti
27. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za rok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.
Predkladateľ: Ing. Pavol Jonáš, konateľ spoločnosti
Spracovateľ: Ing. Pavol Jonáš, konateľ spoločnosti
28. Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2009.
Predkladateľ: JUDr. Dušan Ilčík, predseda ZPOZ
Spracovateľ: Mgr. Dagmar Novodomská, tajomníčka ZPOZ
29. Stanovisko k zmene zriaďovateľskej pôsobnosti pre ZUŠ Ulica Novohradská č. 2 v Lučenci.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a soc. vecí
30. Interpelácie poslancov
31. Návrhy a podnety poslancov
32. Rôzne
33. Diskusia
34. Záver

 
Ing. Milan Marko, primátor mesta


 

Súpis uznesní

Súpis uznesení Mestského zastupiteľstva v Lučenci z 21.riadneho zasadnutia konaného dňa: 27.04.2010

UZNESENIE Č. 30/2010
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Jána Jackuliaka, Mgr. Jána Brezňana
A.2. Za overovateľov zápisnice: MUDr. Juraja Pelča, Štefana Prístavku

UZNESENIE Č.31/2010
K bodu programu: Kontrola plnenia uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e na v e d o m i e
Kontrolu plnenia uznesení.

UZNESENIE Č.32/2010
K bodu programu: Interná norma mesta Lučenec “Štatút mesta Lučenec“ – úplné znenie – návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Internú normu Mesta Lučenec č.01/2010 „Štatút Mesta Lučenec“ – úplné znenie

UZNESENIE Č. 33/2010
K bodu programu: Interná norma mesta Lučenec “Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Lučenci“ – úplné znenie – návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Internú normu Mesta Lučenec č.02/2010 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Lučenci- úplné znenie

UZNESENIE Č. 34/2010
K bodu programu: Interná norma mesta Lučenec “Rokovací poriadok Mestskej rady v Lučenci“ – úplné znenie – návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Internú normu Mesta Lučenec č.03/2010 „Rokovací poriadok Mestskej rady v Lučenci“- úplné znenie

UZNESENIE Č. 35/2010
K bodu programu: Interná norma mesta Lučenec “Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Lučenci“ – úplné znenie
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Internú normu Mesta Lučenec č.04/2010 „Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Lučenci“ – úplné znenie.

UZNESENIE Č. 36/2010
K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.10/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

UZNESENIE Č. 37/2010
K bodu programu: Interná norma mesta Lučenec „Zásady vybavovania sťažností a petícií“ – návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Internú normu mesta Lučenec č.05/2010 „Zásady vybavovania sťažností a petícií“

UZNESENIE Č. 38/2010
K bodu programu: Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č.../2010. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec na rok 2010.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.06/2010. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec na rok 2010 podľa odporúčania MsR.

UZNESENIE Č. 39/2010
K bodu programu: Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č. 4/2009 „O pravidlách a postupe prideľovania bytov v majetku Mesta Lučenec“.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.06/2010. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec na rok 2010 podľa odporúčania MsR.

UZNESENIE Č. 40/2010
K bodu programu: Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č. XX/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 08/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia.

UZNESENIE Č. 41/2010
K bodu programu: Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č. 6/2003 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2003 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Lučenec
Zodpovedný: prednosta MsÚ

UZNESENIE Č. 42/2010
K bodu programu: Novelizácia VZN mesta Lučenec č.14/09 „Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec“.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie č.09/2010, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Lučenec č. 14/09 „Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec“
Zodpovedný : prednosta MsÚ

UZNESENIE Č. 43/2010
K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č.10/2009 Územného plánu mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. súhlasí
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu
B.schvaľuje
B 1. Zmenu a doplnok č. 10/2009 Územného plánu mesta Lučenec – záväznú časť s regulatívami a verejnoprospešnými stavbami
B 2. VZN mesta Lučenec č.5/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Lučenec č. 4/2006 o záväzných častiach Územného plánu mesta Lučenec“ podľa zmeny a doplnku č.10/2009
C.ukladá
C 1. Vedúcemu oddelenia stavebného poriadku uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona
C 2. Zabezpečiť funkčné využitie územia mesta Lučenec podľa schválenej Zmeny a doplnku č. 10/2009 Územného plánu mesta Lučenec

UZNESENIE Č. 44/2010
K bodu programu: Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenia spolufinancovania projektu „Regenerácia centrálnej zóny mesta Lučenec.“
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A/1 - predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku /NFP/ v súlade s Výzvou – Regionálny operačný program Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, prioritná os 4 – Regenerácia sídiel, opatrenie – 4.1 – Regenerácia sídiel, 2.1a – samostatne dopytovo orientované projekty, kód výzvy ROP-4.1 a -2010/01 - za účelom realizácie projektu :
„ Regenerácia centrálnej zóny mesta Lučenec “, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec.
A/2 - zabezpečenie realizácie projektu – „Regenerácia centrálnej zóny mesta Lučenec “ po schválení žiadosti o NFP
A/3 - financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov na projekt :
- 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu z Kohézneho fondu
- 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR
- 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov žiadateľa


UZNESENIE Č. 45/2010
K bodu programu: Výročná správa o hospodárení Mesta Lučenec za rok 2009, Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Lučenec za rok 2009, Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2009 a Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 Výročnú správu o hospodárení Mesta Lučenec za rok 2009
A.2 Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2009
A.3 Úhradu schodku rozpočtu za rok 2009
- z prebytku finančných operácií 273 467,34 €
A.4 celoročné hospodárenie Mesta Lučenec za rok 2009
- bez pripomienok
B. berie na vedomie
B.1 Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej uzávierky Mesta
Lučenec za rok 2009
B.2 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2009

UZNESENIE Č.46/2010
K bodu programu: Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Lučenec v roku 2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Lučenec v roku 2010 v celkovej výške 847 322,42 € nasledovne:
- Kofinancovanie schválených grantov 313 160 €
Z toho: ZŠ M.R.Štefánika 21 381 €
ZŠ Kubínyiho nám. 137 564 €
ZŠ Vajanského 111 380 €
Kompostáreň BRO 42 835 €
- PD k byt. výstavbe Cintorínska ul. – pokračovanie 27 449 €
- Výkup pozemkov od vlastníkov pre majetk. uspor. 14 500 €
- Výkup pozemku ihrisko ZŠ M.R.Štefánika 32 839 €
- Lucenet optokáble 18 240 €
- Cyklistický chodník LC – Vidiná kofinancovanie 18 920 €
- Rek. chodníkov (Hviezda, Športová ul.) + PD Borhyho ulica – aktualizácia + chodníky podľa rozhodnutia 305 607 €
- Priem.park JUH – pripojenie vody a kanalizácie 26 555 €
- PD Kanalizácia Rapovská križovatka 21 795 €
- ZŠ M.R.Štefánika- úžitkový automobil 16 600 €
- ZŠ Kubínyiho nám. varné kotle 9 900 €
- ZŠ Novomeského - varné kotle 18 000 €
- PD – Stredisko sociál. služieb 17 850 €
- Rozšírenie kamer.systému MsÚ 3 300 €
- Zostatok 2 607,42 €

A. A.2 Zvýšenie schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovej výške 665 045 € na financovanie investičných akcií na rok 2010 nasledovne:
A.2.1 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Z rezervného fondu obce
o 423 160 €
A.2.2 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Programe 13.2.12 Kanalizácia Rapovská križovatka na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív
o 21 795 €
A.2.3 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Programe 13.2.5 Stredisko sociálnych služieb na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 17 850 €
A.2.4 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Programe 13.1.2 Výstavba TI v Priemyselnom parku Juh na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív
o 26 555 €
A.2.5 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Programe 12.8 Mestský informačný systém na oddieli 01.1.1.6/31 MIS na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 3 300 €
A.2.6 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Programe 4.2 Rekonštrukcie miestnych
komunikácií na oddieli 04.5.1 Cestná doprava na položke 710 Obstarávanie
kapitálových aktív o 172 831 €
A.2.7 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Programe 12.4 Hnuteľný a nehnuteľný
majetok na oddieli 06.6.0 Občianska vybavenosť na položke 711 Výkup pozemkov
o 47 339 €
A.2.8 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Programe 9.7.1 Rekonštrukcia ZŠ Vajanského na oddieli 09.1.2.1 Základné vzdelanie na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 57 865 €, v Programe 9.7.1 Rekonštrukcia ZŠ Štefánika na oddieli 09.1.2.1 Základné vzdelanie na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 11 971 €, v Programe 9.7.3 Rekonštrukcia ZŠ Kubínyiho na oddieli 09.1.2.1 Základné vzdelanie na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 63 654 €
A.2.9 zmenu zdrojov financovania kapitálových výdavkov v celkovej výške 241 885 €
nasledovne:
§ v Programe 13.2.1 TV Ul. Cintorínska na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 27 449 €
§ v Programe 13.2.10 Pripokládka HDPE rúr na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 18 240 €
§ v Programe 4.2 Rekonštrukcie miestnych komunikácií na oddieli 04.5.1 Cestná doprava na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 151 696 €
§ v Programe 9.3.2 ZŠ Štefánika vo výške 16 600 € a v Programe 9.4.2 ŠJ pri ZŠ vo výške 27 900 €

UZNESENIE Č.47/2010
K bodu programu: Návrh na prijatie investičného úveru v roku 2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 prijatie investičného úveru maximálne do výšky 700 000 € potrebnej na kofinancovanie projektov zo schválených grantov z EÚ:
- Kofinancovanie projektov - schválené v MsZ na predloženie žiadosti 653 819
· Regionálne centrum zhodnocovania odpadu Novohrad 425 000
· Regenerácia Námestia republiky 228 819
V tom: Kofinancovanie 5 % 69 868
Neoprávnené náklady grantu 158 951
A.2 ručenie investičného úveru formou biankozmenky
B. poveruje
B.1 primátora Mesta rokovaním s bankovými inštutúciami o podmienkach prijatia investičného úveru
C. žiada primátora mesta
C.1 zmluvne zabezpečiť splácanie investičného úveru prevádzkovateľom Regionálneho centra zhodnocovania odpadu Novohradu

UZNESENIE Č. 48/2010
K bodu programu: Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu príjmov aj výdavkov oproti schválenému
rozpočtu v celkovej sume 702 727 € nasledovne:
A.1.1 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 453 Zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov o 431 741 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej
časti v Podprograme 9.3 Základné školy v rozpočte základných škôl o 92 985 €,
v Podprograme 9.2.2 Materské školy s PS o 4 335 €, v Podprograme 9.2.1 Materské
školy bez PS na oddieli 09.1.1.1/2 Materské školy na položke 630 Tovary a služby
o 16 129 €, v Podprograme 9.6 Neštátne školstvo na oddieli 09.1.2.1 Základné
školstvo na položke 640 Bežné transfery o 9 623 €, v Podprograme 12.8 Mestský
informačný systém na oddieli 01.1.1.6/31 na položke 630 Tovary a služby o 23 700 €,
v Podprograme 4.4 Dotácia na MHD na oddieli 04.5.1 Cestná doprava na položke 640
Bežné transfery o 22 705 €, v Podprograme 5.1 Odpadové hospodárstvo na oddieli
05.1.0 Nakladanie s odpadmi o 8317 € a zároveň zmenu zdrojov financovania
výdavkov v celkovej výške 318 292 € a to v Podprograme 5.1 Odpadové
hospodárstvo vo výške 92 205 €, v Podprograme 4.1 Údržba MK vo výške 82 088 €,
v Podprograme 4.4 Dotácia na MHD vo výške 60 185 €, v Podprograme 11.1 Verejné
osvetlenie vo výške 70 971 € a v Podprograme 14.1 Podporná činnosť vo výške
12 843 €
A.1.2 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 42 730 € a zároveň zvýšenie v Podprograme 9.8 Nerozpísaná rezerva o 42 730 €
A.1.3 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 322001 Bežné transfery o 227 439 € a zároveň zvýšenie v Podprograme 9.7.2 Rekonštrukcia ZŠ Štefánika na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 227 439 €
A.2. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.2.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.3 Základné školy vo výške 33 430 € na Podprogram 9.8 Nerozpísaná rezerva


UZNESENIE Č.49/2010
K bodu programu: Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Lučenec z účtovnej evidencie
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 4 983,35 € a jej odpísanie z účtovnej evidencie Mesta Lučenec

UZNESENIE Č. 50/2010
K bodu programu: Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Správu ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Lučenec
k 31.12.2009


K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1a) MUDr. Tóth Pavol, Zlatá ulička 4625, Lučenec
1b) Alojz Jónáš a manž. Irena, Lúčna č. 15, Lučenec
UZNESENIE Č.51/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Lučenec a to :
- pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. EKN č. 3333/1 vo výmere 370 m², (parcela CKN
č. 3133), ktorá sa nachádza medzi Mlynskou a Garbiarskou ulicou formou priameho predaja za cenu 43,25 €/m2 v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do podania ponúk

POZNÁMKA: uznesenie zrušené, pozri Uznesenie č. 170/2010 z 23.11.2010

 

2) Šuchaňová Margita, M.R.Štefánika č. 18, Lučenec
UZNESENIE Č. 52/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. prijatie daru pre Mesto Lučenec, pozemku, parc. EKN č. 789/4, záhrady vo výmere 137 m² v kat. území Lučenec od Šuchaňovej Margity, M.R.Štefánika č. 18, Lučenec
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania darovacej zmluvy

3) Klára Kubíková a manž. Jozef, Študentská č.11, Lučenec
UZNESENIE Č.53/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Lučenec a to :
- zvyšnú časť pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. CKN č. 346/1, ktorej výmera
bude upresnená geometrickým plánom po zameraní chodníka ulíc K.Banšela,
L.Svobodu a J.Bottu a po úprave križovatky.
B. u k l a d á
B.1. odbornému oddeleniu zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
C. ž i a d a
C.1. primátora mesta predmetnú žiadosť zaradiť opätovne na prerokovanie
orgánom mesta
Termín: 22.6.2010
Vykoná: odd.majetku mesta

4) Milys spol. s r.o., Podjavorinskej 20, Lučenec
UZNESENIE Č. 54/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- výkup pozemku do majetku Mesta Lučenec, parc. CKN č. 7054/4, zast.pl. a nádvoria, vo výmere 834 m², v k.ú. Lučenec od Sudára Miroslava, Partizánska 21, Tomášovce, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého podusku č. 7/2010 zo dňa 26.2.2010 vypracovaného
Ing. Hroncovou Zuzanou – 15,38 €/m2.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

5) Ildikó Časnochová, Masarykova 12, Zvolen, podielová spoluvlastníčka v 2/3, Dagmar Kaňková, Limbová 13, Žilina, podielová spoluvlastníčka v 1/3
UZNESENIE Č. 55/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e s c h v a ľ u j e
A.1. výkup pozemku v kat. území Lučenec, parc. EKN č. 2571/2 orná pôda, vo výmere 402 m² do majetku Mesta Lučenec od Ildikó Časnochovej, Masarykova č. 12, Zvolen, podielovej spoluvlastníčky v 2/3 a Dagmar Kaňkovej, Limbová č. 13, Žilina, podielovej spoluvlastníčky v 1/3 za požadovanú kúpnu cenu - 13,28 €/m²

 

Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

6) Zoltán Bokor a manž. Elena, Jiráskova č. 21, Lučenec
UZNESENIE Č. 56/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - odpredaj pozemku pod garážou v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6018, zast.pl., vo výmere 24 m² pre Zoltána Bokora a manž. Elenu, Jiráskova č. 21, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku č. 6/2010 zo dňa 3.3.2010 vypracovaného Ing. Petrom Homolom -16,49 €/m².
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 207/2009 z 15.12.2009
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
- výkon uznesenia je pozastavený v zmysle § 13 ods.6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pozri mestská rada 30.4.2010

7) PhDr.Miroslava Adámyová, Kuzmányho ul.č. 2131/5,Lučenec
UZNESENIE Č.57/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - odpredaj pozemku pod garážou, parc. CKN č. 2308, zast.pl., vo výmere 24 m², v k.ú. Lučenec pre PhDr. Miroslavu Adámyovú, Kuzmányhho 2131/5, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku 23,53 €/m2, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľky.
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 206/2009 zo dňa 15.12.2009
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
- výkon uznesenia je pozastavený v zmysle § 13 ods.6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pozri mestská rada 30.4.2010

8) Anna Nosáľová, Cintorínska 766/20, Lučenec
UZNESENIE Č.58/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2963/2 zast.pl., vo výmere 455 m² pre Annu Nosáľovú, Cintorínska 766/20, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou - dvornú časť, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku č. 9/2010 zo dňa 11.3.2010, vypracovaného Ing. Petrom Homolom - 5,08 €/m².
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 12/2010 zo dňa 16.2.2010
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín: do spísania kúpnej zmluvy
- výkon uznesenia je pozastavený v zmysle § 13 ods.6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pozri mestská rada 30.4.2010

9) Karel Tallman a manž. Šarlota, Továrenská ulica 317/5, Lučenec
UZNESENIE Č.59/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - odpredaj pozemku pod garážou, parc. CKN č. 6000 zast.pl., vo výmere 23 m², v k.ú. Lučenec pre Karola Tallmana a manž. Šarlotu, Továrenská ulica 317/5, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku č. 8/2010 zo dňa 10.3.2010, vypracovaného Ing. Petrom Homolom - 16,49 €/m².
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 13/2010 zo dňa 16.2.2010
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín: do spísania kúpnej zmluvy
- výkon uznesenia je pozastavený v zmysle § 13 ods.6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pozri mestská rada 30.4.2010

10) Ing. Marián Balažovjech a manž. MUDr. Anna, Pavlova č. 3/A, Lučenec
UZNESENIE Č.60/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6725/3, zast.pl. vo výmere 23 m², ktorá bola vytvorená z parc. EKN č. 2681/1, orná pôda vo výmere 26827 m², GP č. 366256040-20/2010 zo dňa 2.3.2010 za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 9/2010, vypracovaného Ing. Marunčiakovou Helenou - 10,49 €/m² pre Ing. Mariána Balažovjech a manž. MUDr. Annu Balažovjech, Pavlova č. 3/A, Lučenec, vzhľadom k tomu, že na zverejnený zámer mesta odpredať uvedený pozemok nebola podaná iná ponuka.
Kupujúci nie sú osobami uvedenými v piatej časti, článku 8 bodu 9) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 169/2009 zo dňa 27.10.2009
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

POZNÁMKA: zrušené, pozri Uzn. č. 96/2010 z 15.6.2010

 

11) René Rusnák, Námestie republiky č. 3, Lučenec
UZNESENIE Č. 61/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - priamy odpredaj pozemku v k.ú. Opatová, parc. CKN č. 32/9, záhrada, vo výmere
88 m² pre René Rusnáka, Námestie republiky č. 3, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku č. 13/2010, vypracovaného Ing. Jarmilou Dobaiešovou - 11,65 €/m²,vzhľadom k tomu, že na zverejnený zámer mesta odpredať uvedený pozemok nebola podaná iná ponuka.
Kupujúci nie je osobou uvedenou v piatej časti, článku 8 bodu 9) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 167/2009 zo dňa 27.10.2009 a uznesenia MsZ č. 15/2010 zo dňa 16.2.2010.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
- výkon uznesenia je pozastavený v zmysle § 13 ods.6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pozri mestská rada 30.4.2010

12) Róbert Iglár a manž. Alžbeta, Úzka č.9, Lučenec
UZNESENIE Č. 62/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - odpredaj pozemku, parc. CKN č. 6256/9, zast.pl. vo výmere 24 m² v k.ú. Lučenec pre Róberta Iglára a manž. Alžbetu, Úzka č. 9, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku č. 4/2010 zo dňa 12.1.2010, vypracovaného Ing. Hroncovou Zuzanou - 16,83 €/m².
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 165/2009 zo dňa 27.10.2009.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
- výkon uznesenia je pozastavený v zmysle § 13 ods.6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pozri mestská rada 30.4.2010

13) Zrušenie uznesenia č. 74/2008 zo dňa 29.4.2008
UZNESENIE Č. 63/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zrušenie uznesenia č. 74/2008 zo dňa 29.4.2008, ktorým bol schválený odpredaj pozemkov pre Ing.Borošovú Annu a Polachovú Máriu
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : 27.4.2010

14a) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj budovy býv.materskej školy SRR, súp.č. 2449
14b) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku, parc. CKN č. 4975/2 zast.pl., vo výmere 984 m2 v k.ú. Lučenec pri Parnom mlyne
14c) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj spoluvlastníckeho podielu z nehnuteľností Pošta- VB-Osveta, Rúbanisko II. Lučenec
UZNESENIE Č. 64/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1 - Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj budovy býv.materskej školy SRR, súp.č. 2449
A.2 - Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku, parc. CKN č. 4975/2 zast.pl., vo výmere 984 m2 v k.ú. Lučenec pri Parnom mlyne
A.3 - Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj spoluvlastníckeho podielu z nehnuteľností Pošta-VB-Osveta, Rúbanisko II. Lučenec
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : 27.4.2010

15) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti z parc. CKN č. 2655/4 v súlade s vypracovaným architektonickým riešením regenerácie Námestia republiky Lučenec
UZNESENIE Č.65/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti z parc. CKN č. 2655/4 a to parc. CKN č. 2655/5 zast.pl., vo výmere 4281 m², vytvorenú geometrickým plánom č. 36033481-31/2010 v súlade s vypracovaným architektonickým riešením regenerácie Námestia republiky Lučenec a rozhodnutie primátora Mesta Lučenec o úspešnom účastníkovi obchodnej verejnej súťaže HORN INVEST s.r.o. Banská Bystrica, Horná 34/A, ktorý spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaže a ponúkol kúpnu cenu 130 €/m², čo spolu za 4281 m² predstavuje kúpnu cenu 556.530,- €.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

16) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v mestských lesoch a strelnice, súp.č. 1678 v Lučenci z majetku Mesta Lučenec
UZNESENIE Č. 66/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6743/1, ost.pl. vo výmere 10024 m2, CKN č. 6743/2, zast.pl. vo výmere 121 m2, CKN č. 6743/3, zast.pl. vo výmere 208 m2, CKN č. 6743/4, zast.pl. vo výmere 91 m2 , EKN č. 2521, TTP , vo výmere 17213 m2 a stavbu strelnice, súp.č. 1678 na parc. CKN č. 6743/2,
a rozhodnutie primátora Mesta Lučenec o úspešnom účastníkovi obchodnej verejnej súťaže HORN INVEST s.r.o. Banská Bystrica, Horná 34/A, ktorý spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaže a ponúkol kúpnu cenu za pozemky 86.000,- € a za stavbu strelnice 9.000,- €
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

17a) Ľuboslava Knoppová, Vajanského 24, Lučenec,
b) Krajský úrad životného prostredia, Nám. Ľ Štúra 1, Banská Bystrica,
c) Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Nám. Ľ Štúra 1, Banská Bystrica,
d) Krajský lesný úrad, Nám. Ľ Štúra 1, Banská Bystrica
UZNESENIE Č. 67/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. predĺženie prenájmu nebytových priestorov, kancelárie č.339 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 30.4.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Ľuboslavu Knoppovú, Vajanského 24, Lučenec .
A.2. predĺženie prenájmu nebytových priestorov, kancelárií č. 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 a garáž č.11 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 30.4.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Krajský úrad životného prostredia, Nám. Ľ Štúra 1, Banská Bystrica.

A.3. predĺženie prenájmu nebytových priestorov, kancelárií č. 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 a garáž č.9 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 30.4.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Nám. Ľ Štúra 1, Banská Bystrica.
A.4. predĺženie prenájmu nebytových priestorov, kancelárií č. 503, 504, 505, 506, 507, 508 a garáž č.5 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 30.4.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Krajský lesný úrad, Nám. Ľ Štúra 1, Banská Bystrica.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín: do spísania nájomnej zmluvy


18. Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Lučenec, Nám. republiky 26, Lučenec
UZNESENIE Č.68/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. že prenájom kancelárie v budove na Námestí republiky 26 využívanej pre zabezpečenie prevádzkovania pobočky základnej organizácie Zväzu telesne postihnutých je prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 258/2009 § 9a, ods. 8, písm. e) a ods. 9, písm. c)
A.2. predĺženie prenájmu kancelárie č.9 v budove na Námestí republiky 26 v Lučenci, na dobu piatich rokov t.j. do 30.4.2015,
A.3. zníženie ceny nájmu oproti Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec na 0,07 €/m2/rok pre Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Lučenec, Nám. republiky 26, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín: do spísania nájomnej zmluvy

19. Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava
UZNESENIE Č. 69/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. predĺženie prenájmu pozemku, časť parcely CKN č. 604/392 o výmere 12m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 7,57 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 30.4.2015 pre Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín: do spísania nájomnej zmluvy


20. Banskobystrický samosprávny kraj v správe Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec
UZNESENIE Č. 70/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. že prenájom pozemkov pod budovou bývalej učňovskej školy v Opatovej a pozemky tvoriace areál tejto školy, je prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 § 9a, ods. 8, písm. c) a ods. 9, písm. c),
A.2. predĺženie prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Opatová, parcela CKN č.604/182 (5874m2) tvoriaca areál školy, parcela č. 604/185 (1169m2) pod budovou školy, parcela CKN č.604/212 (67m2) pod budovou trafostanice, ktorá je súčasťou areálu školy a parcela CKN č.604/243 (2836m2), spolu o výmere 9946m2, na dobu nájmu 1 rok t.j. do 30.4.2011,
A.3. zníženie ceny nájmu oproti Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec na 0,12 €/m2/rok, pre Banskobystrický samosprávny kraj v správe Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín: do spísania nájomnej zmluvy

21. Banskobystrický samosprávny kraj v správe DD a DSS Ambra, Rúbanisko III, Lučenec UZNESENIE Č.71/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. predĺženie prenájmu pozemku, časť parcely CKN č. 7202/2 o výmere 8m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 12,72 €/m2/rok, na dobu nájmu 1 rok t.j. do 30.4.2011 pre Banskobystrický samosprávny kraj v správe DD a DSS Ambra, Rúbanisko III, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín: do spísania nájomnej zmluvy

22) Zrušenie uznesenia MsZ č. 183/2009 zo dňa 27.10.2009
UZNESENIE Č. 72/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zrušenie uznesenia č. 183/2009 zo dňa 27.10.2009
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : 27.4.2010

23) Diecézna charita Rožňava, Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava
UZNESENIE Č. 73/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. že rozšírenie prenájmu nebytových priestorov o ďalšie miestnosti v budove na ulici Dr.Herza 3, využívaných na zber a výdaj použitého šatstva pre občanov v hmotnej núdzi je prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a), ods. 8.písm a) a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009.
A.2. rozšírenie prenájmu nebytových priestorov prenajatých nájomnou zmluvou č. 55/2009 zo dňa 7.12.2009 o ďalšie miestnosti č. 25, 30 a 32 v budove na ulici Dr. Herza 3 využívaných na zber a výdaj použitého šatstva pre občanov v hmotnej núdzi.
A.3. rozšírenie prenájmu za nezmenených cenových podmienok t.j. za 0,07 €/rok pre Diecéznu charitu Rožňava, Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava.
Vykoná: oddelenie majetku mesta
Termín: do spísania nájomnej zmluvy

UZNESENIE Č.74/2010
K bodu programu: Zmluva o prenechaní majetku Materskej školy a Výdajnej školskej jedálni pri materskej škole, Ulica Slovenskej republiky rád 2449/23 v Lučenci do správy ZŠ s MŠ Námestie Kubínyiho 42/6 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Zmluvu o prenechaní majetku Materskej školy a Výdajnej školskej jedálni pri materskej škole, Ulica Slovenskej republiky rád 2449/23 v Lučenci do správy ZŠ s MŠ Námestie Kubínyiho 42/6 Lučenec
Vykoná: PhDr. Kvetoslava Ďurišková
Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí

UZNESENIE Č.75/2010
K bodu programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie január – marec 2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie január až marec 2010.

UZNESENIE Č.76/2010
K bodu programu: Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské lesy Lučenec, s.r.o. za rok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestských lesov Lučenec, s.r.o. za rok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.
B. s c h v a ľ u j e
B.1. Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestských lesov Lučenec, s.r.o. za rok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.

UZNESENIE Č.77/2010
K bodu programu: Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za rok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestskej tržnice Lučenec s.r.o. za rok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.
B. s c h v a ľ u j e
B.1. Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestskej tržnice Lučenec s.r.o. za rok 2009 a stav pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti

UZNESENIE Č.78/2010
K bodu programu: Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek –človeku „ pri MsZ v Lučenci za rok 2009.

UZNESENIE Č.79/2010
K bodu programu: Stanovisko k zmene zriaďovateľskej pôsobnosti pre ZUŠ Ulica Novohradská č. 2 v Lučenci
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e s c h v a ľ u j e
A.1. Zmenu zriaďovateľskej pôsobnosti Základnej umeleckej školy, Ulica Novohradská č. 2 v Lučenci z Banskobystrického samosprávneho kraja na Mesto Lučenec.
Vykoná: PhDr. Kvetoslava Ďurišková
Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí

UZNESENIE Č. 80/2010
K bodu programu: Rôzne
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.1. sa voči stanovisku politických strán SDKÚ-DS, HZDS-ĽS, SAS k odpredaju časti Námestia republiky v Lučenci v plnom rozsahu ohradzuje a pokladá ho za účelovo vykonštruované demagogické tvrdenia nepodložené na faktoch, vedúce k cielenému zmäteniu verejnej mienky a občanov Mesta Lučenec.
A.2. Informácie ohľadne revitalizácie a predaja časti Námestia republiky v Lučenci boli , sú, a naďalej budú poskytované verejnosti prostredníctvom MsÚ a webovej stránky Mesta Lučenec, ako aj prostredníctvom iných dostupných informačných médií.

Ing. Milan Marko, primátor mesta

Zostavovatelia uznesení z 21.riadneho zasadnutia MsZ v Lučenci: Ján Jackuliak, Mgr. Ján Brezňan
Zapísala: 28.04.2010, Mgr. Mária Sárová

 

Prezenčná listina

Prezenčná listina
z 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci konaného dňa 27. apríla 2010

Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Ilčík - Prednosta MsÚ
Pslanci MsZ: Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Peter Brunčák, , Mgr. Péter Csúsz, Ladislav Drobný, Pavol Filčík, Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, MUDr., Zaher Mahmoud, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, , Mgr. Ján Šufliarsky, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková, Mgr. Ján Brezňan, Ján Bystriansky, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Drobný, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Zsolt Mihalovics

Vedúci oddelení MsÚ: JUDr. Milan Pješčak – náčelník MsP, Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Emil Alexa, RNDr. Pavol Cífer, Mgr. Mária Šagátová, Ing. Ruth Olšiaková, PhDr. Kvetoslava Ďurišková, , Mgr. Alžbeta Lukačovičová , JUDr. Alžbeta Šulyoková, Mgr. Stanislav Spišiak, Ing. Mária Móricová

Spoločnosti Mesta Lučenec:
Ing. Ľubomír Činčura, riaditeľ SPOOL, a.s. Lučenec
Ing. Pavol Jonáš – konateľ Mestskej tržnice, s.r.o. Lučenec
Štefan Melicher – konateľ Mestských lesov, s.r.o. Lučenec

Ospravedlnená: Ing. Eva Balážová, PhD. – viceprimátorka mesta


 

Zápisnica


Zápisnica z 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
Konaná dňa: 27.04.2010


1/ Otvorenie
primátor:
„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Dovoľte mi, aby som Vás privítal na 21. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, vítam pracovníkov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné.
Ospravedlnená: Ing. Eva Balážová, PhD.
Pristúpime k schváleniu programu, ktorým sa bude dnešné rokovanie riadiť. Vážené poslankyne a poslanci, má niekto pripomienky, prípadne doplnky do programu?“
Ing. Balážik – požiadal o doplnenie bodu č. 23. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností o žiadosť Diecéznej charity Rožňava.

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Interná norma mesta Lučenec “Štatút mesta Lučenec“ – úplné znenie – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
5. Interná norma mesta Lučenec “Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Lučenci“ – úplné znenie – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
6. Interná norma mesta Lučenec “Rokovací poriadok Mestskej rady v Lučenci“ – úplné znenie – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
7. Interná norma mesta Lučenec “Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Lučenci“ – úplné znenie – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
9. Interná norma mesta Lučenec „Zásady vybavovania sťažností a petícií“ – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
10. Novelizácia VZN mesta Lučenec č. 16/2009 „O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec.“
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovatelia: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a soc. vecí, Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
11. Novelizácia VZN mesta Lučenec č. 4/2009 „O pravidlách a postupe prideľovania bytov v majetku Mesta Lučenec.“
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a soc. vecí
12. Novelizácia VZN mesta Lučenec č. 5/2009 „O pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domcoch osobitného určenia.“
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a soc. vecí
13. Novelizácia VZN mesta Lučenec č. 6/2003 „O niektorých podmienkach držania psov na území mesta Lučenec.“
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: JUDr. Alžbeta Šulyoková, právnik MsÚ
14. Novelizácia VZN mesta Lučenec č.14/09 „Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec“.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
15. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje Zmena a doplnok č. 10 a doplnok č. 10 Územného plánu mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovatelia: Ing.arch. Ľubuša Dižková, odborne spôsobilá osoba, Alica Gabrielová, oddelenie stavebného poriadku MsÚ
16. Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenia spolufinancovania projektu „Regenerácia centrálnej zóny mesta Lučenec.“
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja
17. Výročná správa o hospodárení Mesta Lučenec za rok 2009, Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Lučenec za rok 2009, Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2009 a Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovatelia: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky, Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
18. Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Lučenec v roku 2010
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
19. Návrh na prijatie investičného úveru v roku 2010
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
20. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec v roku 2010
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
21. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Lučenec z účtovnej evidencie
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
22. Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2009.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
23. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
24. Zmluva o prenechaní majetku MŠ a Výdajnej školskej jedálni pri MŠ, Ulica SRR 2449/23 v Lučenci do správy ZŠ s MŠ Kubínyiho námestie Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a soc. vecí
25. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie január – marec 2010
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
26. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské lesy Lučenec, s.r.o. za rok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.
Predkladateľ: Štefan Melicher, konateľ spoločnosti
Spracovateľ: Štefan Melicher, konateľ spoločnosti
27. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za rok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.
Predkladateľ: Ing. Pavol Jonáš, konateľ spoločnosti
Spracovateľ: Ing. Pavol Jonáš, konateľ spoločnosti
28. Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2009.
Predkladateľ: JUDr. Dušan Ilčík, predseda ZPOZ
Spracovateľ: Mgr. Dagmar Novodomská, tajomníčka ZPOZ
29. Stanovisko k zmene zriaďovateľskej pôsobnosti pre ZUŠ Ulica Novohradská č. 2 v Lučenci.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a soc. vecí
30. Interpelácie poslancov
31. Návrhy a podnety poslancov
32. Rôzne
33. Diskusia
34. Záver
Výsledok hlasovania č. 2.(za overovateľov): za 20,proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1


2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
primátor: „Dámy a páni, pristúpime k schváleniu overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia. Za zostavovateľov uznesenia navrhujem: Jána Jackuliaka a Mgr. Jána Brezňana
Návrhy z pléna na overovateľov zápisnice: MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Jána Jackuliaka, Mgr. Jána Brezňana
A.2. Za overovateľov zápisnice: MUDr. Juraja Pelča, Štefana Prístavku
Výsledok hlasovania č. 1 (za overovateľov): za 19, proti 0, zdržali sa 0,nehlasovali 2


3/ Kontrola plnenia uznesení
primátor: „Kontrolu plnenia uznesení ste obdržali písomne, máte nejaké pripomienky?“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e na v e d o m i e
Kontrolu plnenia uznesení.
Výsledok hlasovania č. 3. (kontrola uzn.): za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1


4/ Interná norma mesta Lučenec “Štatút mesta Lučenec“ – úplné znenie – návrh
primátor: „Vážené dámy, vážení páni, dnešný program je mimoriadne bohatý a obsahuje veľa bodov. Z nich je väčšina vypracovaná v súvislosti so zmenou zákona o obecnom zriadení. Prvým je úplné znenie Štatútu mesta. Ide o základný dokument mesta Lučenec, preto verím, že ste si ho pozorne preštudovali. Zapracované zmeny sú v texte vyznačené tučným písmom. Ich podrobné zdôvodnenie obsahuje dôvodová správa. Okrem legislatívnych zmien sme doplnili grafickú prílohu - organizačnú štruktúru mesta, ktorá špecifikuje vzťahové kompetencie jednotlivých orgánov mesta. Všetky materiály spracované na základe zmien právnych predpisov prešli riadnym legislatívnym konaním t.j. komisiami, legislatívnou radou, aj mestskou radou. Vážené poslankyne, vážení poslanci, chcete vystúpiť v rozprave, prípadne máte otázky na spracovateľa?“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Internú normu Mesta Lučenec č.01/2010 „Štatút Mesta Lučenec“ – úplné znenie
Výsledok hlasovania č. 4. (štatút): za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1


5/ Interná norma mesta Lučenec “Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Lučenci“ – úplné znenie – návrh
primátor: „Dámy a páni, k spracovaniu rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lučenci sme pristúpili podobne ako v prechádzajúcom prípade po zhrnutí všetkých poznatkov v doterajšej aplikácii pôvodného rokovacieho poriadku a z dôvodu zosúladenia textu s platnou legislatívou. V materiáli sú zahrnuté pripomienky legislatívnej aj mestskej rady. Otváram rozpravu.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Internú normu Mesta Lučenec č.02/2010 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Lučenci- úplné znenie
Výsledok hlasovania č.5.: (RP MsZ): za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1


6/ Interná norma mesta Lučenec “Rokovací poriadok Mestskej rady v Lučenci“ – úplné znenie – návrh
primátor: „Aj rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva pojednáva o zmene príslušnej legislatívy. Otváram rozpravu.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Internú normu Mesta Lučenec č.03/2010 „Rokovací poriadok Mestskej rady v Lučenci“- úplné znenie
Výsledok hlasovania č.6. (RP MsR): za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1


7/ Interná norma mesta Lučenec “Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Lučenci“ – úplné znenie – návrh
primátor: „Nasleduje Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva, ktorý je rovnako ako doterajšie materiály predložený v súvislosti so zmenou samosprávnej legislatívy. Máte nejaké otázky, pani a páni poslanci?“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Internú normu Mesta Lučenec č.04/2010 „Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Lučenci“ – úplné znenie.
Výsledok hlasovania č.7.: (RP komisií): za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2

 

8/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda – návrh
primátor: „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda vypracovali odborní zamestnanci mestského úradu na základe už spomínaného zákona o obecnom zriadení. Panie poslankyne a páni poslanci, otváram rozpravu.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.10/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
Výsledok hlasovania č. 8.: (VZN referendum): za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0


9/ Interná norma mesta Lučenec „Zásady vybavovania sťažností a petícií“ – návrh
primátor: „Zásady vybavovania sťažností a petícií - je ďalším bodom dnešného rokovania. V tomto prípadne ide o zmenu zákona o sťažnostiach. Spracovateľom zásad je hlavný kontrolór pán Ing. Matuška, materiál prešiel riadnym legislatívnym konaním. Vážené dámy a páni, máte otázky na spracovateľa?“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Internú normu mesta Lučenec č.05/2010 „Zásady vybavovania sťažností a petícií“
Výsledok hlasovania č. 9.: (VZN sťažnosti): za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2


10/ Novelizácia VZN mesta Lučenec č. 16/2009 „O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec.“
primátor: „Novelizácia všeobecne záväzného nariadenia „O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec bola predložená na základe požiadavky neštátnych škôl, ktoré požadujú rovnakú úroveň financovania ako u cirkevných škôl, t.j. namiesto 75% - 88%. Komisia vzdelávania je proti tejto zmene, naopak, mestská rada odporučila kladné stanovisko. Rozhodnutie je teda na zastupiteľstve, dámy a páni, otváram rozpravu.“
- bez rozpravy
- hlasovanie prebehlo v zmysle odporučenie MsR
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.06/2010. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec na rok 2010 podľa odporúčania MsR.
Výsledok hlasovania č. 10.: (VZN dotácie školy): za 20, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 1


11/ Novelizácia VZN mesta Lučenec č. 4/2009 „O pravidlách a postupe prideľovania bytov v majetku Mesta Lučenec.“
primátor: „Nasleduje aktualizácia nariadenie o postupe a pravidlách prideľovania bytov a zosúladenie s mandátnou zmluvou správcu bytov. Bytová komisia, legislatívna i mestská rada s týmto návrhom súhlasia. Pokiaľ máte ďalšie otázky, otváram rozpravu.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.06/2010. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec na rok 2010 podľa odporúčania MsR.
Výsledok hlasovania č.11.: (VZN byty): za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1


12/ Novelizácia VZN mesta Lučenec č. 5/2009 „O pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domcoch osobitného určenia.“
primátor: „Novelizácia nariadenia mesta o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domcoch osobitného určenia je predložená z rovnakých dôvodov ako predchádzajúci bod. Vážené dámy, vážení páni, otváram rozpravu.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 08/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia.
Výsledok hlasovania č. 12.: (VZN byty osobit. určenia): za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0


13/ Novelizácia VZN mesta Lučenec č. 6/2003 „O niektorých podmienkach držania psov na území mesta Lučenec.“
primátor: „Nasledujúcim bodom programu dnešnej schôdze je Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenie Lučenec „O niektorých podmienkach držania psov na území mesta Lučenec.“ Ide o zosúladenie s platnou legislatívou, ktorá pritvrdzuje podmienky chovateľom psov. Dámy a páni, má niekto pripomienky?“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2003
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Lučenec
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Výsledok hlasovania č. 13.: (VZN držanie psov): za 22, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 1


14/ Novelizácia VZN mesta Lučenec č.14/09 „Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec“.
primátor: „Vážené dámy a páni, v Zásadách hospodárenia s majetkom mesta dopĺňame ustanovenie, na základe ktorého je zakázané parkovanie na chodníkoch zo zámkovej dlažby. Uvedené ustanovenie vychádza zo zákona č. 138/1991 o majetku obcí, podľa ktorého je mesto povinné chrániť majetok pred poškodením a zničením. Materiál prešiel riadnym legislatívnym konaním bez pripomienok. Otváram rozpravu.“
Ing. Uličná – v súvislosti s ochranou majetku Mesta požiadala Mestskú políciu o častejšie monitorovanie cintorína - prechod nákladných áut po novovybudovaných chodníkoch, ktoré sú znehodnocované
primátor – odpovedal, že v cintoríne bude v blízkej budúcnosti zavedený kamerový systém
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie č.09/2010, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Lučenec č. 14/09 „Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec“
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Výsledok hlasovania č. 14.: (VZN zásady - majetok): za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0


15/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje Zmena a doplnok č. 10 a doplnok č. 10 Územného plánu mesta Lučenec
primátor: „Nasleduje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje Zmena a doplnok č. 10 a doplnok č. 10 Územného plánu mesta Lučenec. Táto zmena sa týka pozemku vo vlastníctve BBH Slovakia o celkovej výmere 1,77 ha dočasne využívaného na rastlinnú výrobu. Požaduje sa zmeniť funkčné využitie z bytových na mestské bývanie v rodinných domoch. Máte otázky k predloženému návrhu?“
MUDr. Brunčák – opýtal sa, či žiadateľ o zmenu územného plánu má nejaké požiadavky na mesto, ktoré by znamenali pre mesto finančné zaťaženie
Gabrielová – všetky náklady súvisiace so zmenou územného plánu hradí žiadateľ; iné požiadavky na mesto BBH Slovakia nemá
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. súhlasí
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu
B.schvaľuje
B 1. Zmenu a doplnok č. 10/2009 Územného plánu mesta Lučenec – záväznú časť s regulatívami a verejnoprospešnými stavbami
B 2. VZN mesta Lučenec č.5/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Lučenec č. 4/2006 o záväzných častiach Územného plánu mesta Lučenec“ podľa zmeny a doplnku č.10/2009
C.ukladá
C 1. Vedúcemu oddelenia stavebného poriadku uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona
C 2. Zabezpečiť funkčné využitie územia mesta Lučenec podľa schválenej Zmeny a doplnku č. 10/2009 Územného plánu mesta Lučenec
Výsledok hlasovania č.15.: (VZN ÚP): za 22, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 0


16/ Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenia spolufinancovania projektu „Regenerácia centrálnej zóny mesta Lučenec.“
primátor: „Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenia spolufinancovania projektu „Regenerácia centrálnej zóny mesta Lučenec.“ vychádza z realizácie projektu zameraného na rekonštrukcie miestnych ciest a chodníkov, priamo nadväzujúcich na Námestie republiky. Termín registrácie je 6. mája, predpokladaný celkový rozpočet je 1 650 000 €, spolufinancovanie bude 5% z oprávnených nákladov. Dámy a páni, otváram rozpravu.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A/1 - predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku /NFP/ v súlade s Výzvou – Regionálny operačný program Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, prioritná os 4 – Regenerácia sídiel, opatrenie – 4.1 – Regenerácia sídiel, 2.1a – samostatne dopytovo orientované projekty, kód výzvy ROP-4.1 a -2010/01 - za účelom realizácie projektu :
„ Regenerácia centrálnej zóny mesta Lučenec “, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec.
A/2 - zabezpečenie realizácie projektu – „Regenerácia centrálnej zóny mesta Lučenec “ po schválení žiadosti o NFP
A/3 - financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov na projekt :
- 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu z Kohézneho fondu
- 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR
- 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov žiadateľa
Výsledok hlasovania č.16.: (spolufinancovanie): za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0


17/ Výročná správa o hospodárení Mesta Lučenec za rok 2009, Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Lučenec za rok 2009, Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2009 a Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Lučenec.
primátor: „Vážené dámy, vážení páni. Nasledujúcim bodom programu je výročná správa o plnení rozpočtu a záverečný účet mesta Lučenec za rok 2009. Po preštudovaní predloženého materiálu možno konštatovať, že hospodárenie Mesta Lučenec bolo napriek ekonomickej a hospodárskej kríze priaznivé. Opatrenia prijaté na zmiernenie dôsledkov krízy – viazanie rozpočtu a hlavne odpredaj budovy SPOOLu boli správne rozhodnutia. Vďaka nim máte pred sebou materiál, ktorý po započítaní finančných operácií vykazuje plusový výsledok hospodárenia a to vo výške 572 594 €. Chcem poďakovať odborným pracovníkom mestského úradu a ziskovým organizáciám mesta za dobré hospodárenie. Súčasťou materiálu je aj stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2009. Vážené poslankyne a páni poslanci, otváram rozpravu.“
Krišta – poďakoval za kvalitne pripravený materiál komisii ekonomiky, vedúcej a pracovníkom oddelenia ekonomiky
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 Výročnú správu o hospodárení Mesta Lučenec za rok 2009
A.2 Záverečný účet Mesta Lučenec za rok 2009
A.3 Úhradu schodku rozpočtu za rok 2009
- z prebytku finančných operácií 273 467,34 €
A.4 celoročné hospodárenie Mesta Lučenec za rok 2009
- bez pripomienok
B. berie na vedomie
B.1 Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej uzávierky Mesta
Lučenec za rok 2009
B.2 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2009
Výsledok hlasovania č. 17.: (výročná správa): za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2


18/ Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Lučenec v roku 2010
primátor: „Vážené dámy a páni, ako ďalší v poradí nasleduje Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Lučenec v roku 2010. Ide o použitie prostriedkov v celkovej výške 847 322 € na kapitálové výdavky nasledovne:
Kofinancovanie schválených grantov 313 160 €
Z toho: ZŠ M.R.Štefánika 21 381 €
ZŠ Kubínyiho nám. 137 564 €
ZŠ Vajanského 111 380 €
Kompostáreň BRO 42 835 €
- PD k byt. výstavbe Cintorínska ul. – pokračovanie 27 449 €
- Výkup pozemkov od vlastníkov pre majetk. uspor. 14 500 €
- Výkup pozemku ihrisko ZŠ M.R.Štefánika 32 839 €
- Lucenet optokáble 18 240 €
- Cyklistický chodník LC – Vidiná kofinancovanie 18 920 €
- Rek. chodníkov (Hviezda, Športová ul.) + PD Borhyho ulica – aktualizácia + chodníky podľa rozhodnutia 305 607 €
- Priem.park JUH – pripojenie vody a kanalizácie 26 555 €
- PD Kanalizácia Rapovská križovatka 21 795 €
- ZŠ M.R.Štefánika- úžitkový automobil 16 600 €
- ZŠ Kubínyiho nám. varné kotle 9 900 €
- ZŠ Novomeského - varné kotle 18 000 €
- PD – Stredisko sociál. služieb 17 850 €
- Rozšírenie kamer.systému MsÚ 3 300 €
- Zostatok 2 607,42 €

Použitím prostriedkov rezervného fondu sa podrobne zaoberali komisia financií, ekonomiky a majetku mesta, ale aj mestská rada. V dôvodovej správe sú uvedené ich kladné stanoviská. Zároveň navrhujeme zvýšiť schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2010 na financovanie investičných akcií tak, ako sú uvedené v uznesení. Dámy a páni, otváram rozpravu.“
Ing.arch. Václavíková – požiadala o potvrdenie informácie ohľadne vyradenia projektu vybudovania kanalizácie na Rapovskej križovatke. Pokiaľ nebude žiadosť podaná, navrhla z týchto financií realizovať kamerový systém v cintoríne.
primátor – potvrdil, že táto žiadosť zatiaľ nebude podaná. Mesto však neprerušilo rokovanie ohľadne tohto projektu.. Ak by bol projekt naozaj vyradený, financie budú uvolnené. Kamerový systém v cintoríne bude realizovaný bez ohľadu na to. Mesto Lučenec požiadalo o vypracovanie predbežného rozpočtu.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Lučenec v roku 2010 v celkovej výške 847 322,42 € nasledovne:
- Kofinancovanie schválených grantov 313 160 €
Z toho: ZŠ M.R.Štefánika 21 381 €
ZŠ Kubínyiho nám. 137 564 €
ZŠ Vajanského 111 380 €
Kompostáreň BRO 42 835 €
- PD k byt. výstavbe Cintorínska ul. – pokračovanie 27 449 €
- Výkup pozemkov od vlastníkov pre majetk. uspor. 14 500 €
- Výkup pozemku ihrisko ZŠ M.R.Štefánika 32 839 €
- Lucenet optokáble 18 240 €
- Cyklistický chodník LC – Vidiná kofinancovanie 18 920 €
- Rek. chodníkov (Hviezda, Športová ul.) + PD Borhyho ulica – aktualizácia + chodníky podľa rozhodnutia 305 607 €
- Priem.park JUH – pripojenie vody a kanalizácie 26 555 €
- PD Kanalizácia Rapovská križovatka 21 795 €
- ZŠ M.R.Štefánika- úžitkový automobil 16 600 €
- ZŠ Kubínyiho nám. varné kotle 9 900 €
- ZŠ Novomeského - varné kotle 18 000 €
- PD – Stredisko sociál. služieb 17 850 €
- Rozšírenie kamer.systému MsÚ 3 300 €
- Zostatok 2 607,42 €

A.2 Zvýšenie schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovej výške 665 045 € na financovanie investičných akcií na rok 2010 nasledovne:
A.2.1 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Z rezervného fondu obce
o 423 160 €
A.2.2 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Programe 13.2.12 Kanalizácia Rapovská križovatka na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív
o 21 795 €
A.2.3 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Programe 13.2.5 Stredisko sociálnych služieb na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 17 850 €
A.2.4 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Programe 13.1.2 Výstavba TI v Priemyselnom parku Juh na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív
o 26 555 €
A.2.5 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Programe 12.8 Mestský informačný systém na oddieli 01.1.1.6/31 MIS na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 3 300 €
A.2.6 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Programe 4.2 Rekonštrukcie miestnych
komunikácií na oddieli 04.5.1 Cestná doprava na položke 710 Obstarávanie
kapitálových aktív o 172 831 €
A.2.7 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Programe 12.4 Hnuteľný a nehnuteľný
majetok na oddieli 06.6.0 Občianska vybavenosť na položke 711 Výkup pozemkov
o 47 339 €
A.2.8 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Programe 9.7.1 Rekonštrukcia ZŠ Vajanského
na oddieli 09.1.2.1 Základné vzdelanie na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív
o 57 865 €, v Programe 9.7.1 Rekonštrukcia ZŠ Štefánika na oddieli 09.1.2.1 Základné vzdelanie na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 11 971 €, v Programe 9.7.3 Rekonštrukcia ZŠ Kubínyiho na oddieli 09.1.2.1 Základné vzdelanie na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 63 654 €
A.2.9 zmenu zdrojov financovania kapitálových výdavkov v celkovej výške 241 885 €
nasledovne:
§ v Programe 13.2.1 TV Ul. Cintorínska na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 27 449 €
§ v Programe 13.2.10 Pripokládka HDPE rúr na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 18 240 €
§ v Programe 4.2 Rekonštrukcie miestnych komunikácií na oddieli 04.5.1 Cestná doprava na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 151 696 €
§ v Programe 9.3.2 ZŠ Štefánika vo výške 16 600 € a v Programe 9.4.2 ŠJ pri ZŠ vo výške 27 900 €
Výsledok hlasovania č. 18.: (rezervný fond): za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2

 

 

 

19/ Návrh na prijatie investičného úveru v roku 2010
primátor: „Dámy a páni, pokračujeme ďalším bodom programu. Je ním prijatie investičného úveru v roku 2010. Predmetný úver sa týka investičných akcií mesta v súlade s vypracovanými projektmi. Konkrétne ide o kofinancovanie projektov, pričom čerpanie úveru bude len na úspešné projekty. Ručenie odporúčame biankozmenkou s tým, že zmluvne zabezpečíme splácanie úveru prevádzkovateľom projektu Regionálne centrum zhodnocovania odpadu Novohradu. Záverom chcem zdôrazniť, ak by sme uspeli so všetkými projektmi, investície by sa znásobili až desaťnásobne.
Investičné zámery Mesta Lučenec - schválené projekty, ktoré sa realizujú
- ZŠ M.R. Štefánika /Haličská 8/ - 1 099 432 €
Rekonštrukcia ZŠ, oprava strechy a zateplenie objektu
- ZŠ Vajanského – 1 463 392€
Rekonštrukcia ZŠ, oprava strechy a zateplenie objektu, oprava ihriska
- ZŠ Kubínyiho – 644 643 €
Rekonštrukcia ZŠ, oprava strechy a zateplenie objektu
- Rekonštrukcia chodníkov: pred Dielom, pred Hviezdou, Ul. športová -132 776 €
- Kompostáreň biologicky rozložiteľného odpadu – ide povinnosť miest a obcí v zmysle zákona o odpadoch; v lokalite Čurgov – Dolná Slatinka so zariadením /fermentorom/ na urýchľovanie procesu – 2 684 456€
- Regenerácia Námestia republiky – vybudovanie oddychovej zóny na 2/3 námestia, výsadba zelene - 1 462 936€ z toho 331 940€ vlastné zdroje
- Dokončenie rekonštrukcie Domu smútku v cintoríne - 157 406€
Spolu tieto investície: 7 654 041€
Investičné zámery Mesta Lučenec - v štádiu prípravy – predkladá sa žiadosť o dotáciu
- Viac projektových dokumentácií199 164€
- Lokálna stratégia komplexného prístupu pre mesto Lučenec - v projekte je zahrnutá rekonštrukcia ZŠ Novomeského, riešenie dobudovania polikliniky v Lučenci a zabezpečenie vzdelávania marginalizovanej rómskej komunity – 3 319 392 €
- Regionálne centrum zhodnocovania odpadu Novohrad - nová technológia na zhodnocovanie odpadu spĺňajúca smernice EÚ 7 966 540€
- Regenerácia centrálnej zóny mesta Lučenec - rekonštrukcia ciest, osvetlenia a chodníkov v centre mesta – okolie Námestia republiky, Novohradská ul., Ul. Jókaiho, Ul. Železničná - 1 650 000€
- Stredisko sociálnych služieb Lučenec-
Projekt rieši vybudovanie zariadenia – penziónu pre umiestnenie 22 klientov - 625 263€
- Rekonštrukcia vybraných chodníkov 282 150
Spolu tieto investície: 14 042 509€
Po schválení všetkých našich žiadostí o granty, je na kapitálové výdavky, na kofinancovanie a ďalšie investície potrebných okrem zdrojov rezervného fondu ďalších 1 268 694€. Po odpočítaní príjmov z predaja majetku je potrebné zobrať dlhodobý investičný úver na kofinancovanie grantov vo výške 654 000 – 700 000€.
Mesto Lučenec za 2 152 722 € (64 852 902 Sk) zrealizuje investičné zámery v celkovej hodnote 21 687 722 € (653 359 131 Sk), čo je 10% z celkových nákladov.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 prijatie investičného úveru maximálne do výšky 700 000 € potrebnej na kofinancovanie projektov zo schválených grantov z EÚ:
- Kofinancovanie projektov - schválené v MsZ na predloženie žiadosti 653 819
· Regionálne centrum zhodnocovania odpadu Novohrad 425 000
· Regenerácia Námestia republiky 228 819
V tom: Kofinancovanie 5 % 69 868
Neoprávnené náklady grantu 158 951
A.2 ručenie investičného úveru formou biankozmenky
B. poveruje
B.1 primátora Mesta rokovaním s bankovými inštitúciami o podmienkach prijatia investičného úveru
C. žiada primátora mesta
C.1 zmluvne zabezpečiť splácanie investičného úveru prevádzkovateľom Regionálneho centra zhodnocovania odpadu Novohradu
Výsledok hlasovania č. 19.: (investičný úver): za 23, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 0

 

20/ Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec v roku 2010
primátor: „Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2010 sa týka zvýšenia v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, konkrétne sa jedná o prostriedky určené pre oblasť školstva, ktoré sa týkajú prenesených kompetencií, ďalšie sú potrebné v súvislosti so zmluvou o výkone o verejnom záujme na dofinancovanie straty v mestskej hromadnej doprave , na úhradu licencií aplikačného softvéru ISS, či na zabezpečenie podkladov pre projekt zhodnocovania odpadu. Podrobnosti rozpočtových opatrení vysvetlí pani Ing. Móricová.“
Ing. Móricová – od vypracovania predloženého materiálu boli upresnené hodnoty za spracovanie projektu sa navýšili o DPH, teda zmena rozpočtu na položke 05.1.0 Nakladanie s odpadmi sa navýši o 817€
Ing. Uličná – konštatovala, že strata na MAD za minulý rok je príliš vysoká a predstavuje 389 000eur. Navrhla preto vyvolať rokovanie o zmluve medzi Mestom Lučenec a SAD a zmene podmienok, prípadne ju vypovedať.
primátor – počkáme, či sa opatrenia prejavia. Iný prepravca neexistuje v našom regióne
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu príjmov aj výdavkov oproti schválenému
rozpočtu v celkovej sume 702 727 € nasledovne:
A.1.1 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 453 Zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov o 431 741 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej
časti v Podprograme 9.3 Základné školy v rozpočte základných škôl o 92 985 €,
v Podprograme 9.2.2 Materské školy s PS o 4 335 €, v Podprograme 9.2.1 Materské
školy bez PS na oddieli 09.1.1.1/2 Materské školy na položke 630 Tovary a služby
o 16 129 €, v Podprograme 9.6 Neštátne školstvo na oddieli 09.1.2.1 Základné
školstvo na položke 640 Bežné transfery o 9 623 €, v Podprograme 12.8 Mestský
informačný systém na oddieli 01.1.1.6/31 na položke 630 Tovary a služby o 23 700 €,
v Podprograme 4.4 Dotácia na MHD na oddieli 04.5.1 Cestná doprava na položke 640
Bežné transfery o 22 705 €, v Podprograme 5.1 Odpadové hospodárstvo na oddieli
05.1.0 Nakladanie s odpadmi o 8317 € a zároveň zmenu zdrojov financovania
výdavkov v celkovej výške 318 292 € a to v Podprograme 5.1 Odpadové
hospodárstvo vo výške 92 205 €, v Podprograme 4.1 Údržba MK vo výške 82 088 €,
v Podprograme 4.4 Dotácia na MHD vo výške 60 185 €, v Podprograme 11.1 Verejné
osvetlenie vo výške 70 971 € a v Podprograme 14.1 Podporná činnosť vo výške
12 843 €
A.1.2 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 42 730 €
a zároveň zvýšenie v Podprograme 9.8 Nerozpísaná rezerva o 42 730 €
A.1.3 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 322001 Bežné transfery o 227 439 €
a zároveň zvýšenie v Podprograme 9.7.2 Rekonštrukcia ZŠ Štefánika na položke 710
Obstarávanie kapitálových aktív o 227 439 €
A.2. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.2.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.3 Základné školy vo výške
33 430 € na Podprogram 9.8 Nerozpísaná rezerva
Výsledok hlasovania č.20.: (zmeny rozpočtu): za 22, proti 1, zdržali sa 1, nehlasovali


21/ Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Lučenec z účtovnej evidencie
primátor: „Vážené dámy, vážení páni, návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Lučenec z účtovnej evidencie prerokovali ekonomická komisia a mestská rada, výsledok týchto rokovaní máte v materiáli. Ide upustenie od vymáhania pohľadávok vo výške 4 983,35 €. Otváram rozpravu.“
- bez rozpravy, hlasovanie prebehlo v zmysle odporúčania mestskej rady
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1 trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 4 983,35 € a jej odpísanie z účtovnej evidencie Mesta Lučenec
Výsledok hlasovania č. 21. (pohľadávky): za 19, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 3


22/ Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2009.
primátor: „Nasleduje správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledkoch inventarizácie majetku Mesta Lučenec k 31.12.2009 predkladá prednosta mestského úradu JUDr. Dušan Ilčík. Pán prednosta, chcete na úvod vystúpiť?“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Správu ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Lučenec
k 31.12.2009
Výsledok hlasovania č. 22.: (správa ÚIK): za 18, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 6


23/ Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1a) MUDr. Tóth Pavol, Zlatá ulička 4625, Lučenec
1b) Alojz Jónáš a manž. Irena, Lúčna č. 15, Lučenec
Ing. Matuška – viaceré žiadosti tohto bodu sa týkajú problému rôznosti cien nehnuteľností podľa súdnoznaleckých posudkov a podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec. Tento rozdiel je veľký a mohol by spôsobiť výrazný výpadok v plánovaných kapitálových príjmoch. Mesto Lučenec by sa malo správať hospodárne a predávať za trhové ceny.
Ing. Alexa – vysvetlil, že v zmysle nového zákona je na zápis do listu vlastníctva potrebný súdnoznalecký posudok. Podľa posudkov je cena pozemkov nižšia ako stanovuje všeobecná cenová mapa vypracovaná mestom Lučenec. Preto kupujúci žiadajú o zmenu uznesenia- zníženie ceny podľa znaleckých posudkov.
Ing. Václavíková – trhová cena pozemku sa určuje vždy podľa toho, čo sa na ňom dá postaviť, resp. ako ho vlastník dokáže využiť. Cenová mapa mesta nie je podľa jej názoru objektívna.
Bystriansky – konštatoval, že Mesto by nemalo svoj majetok predávať pod cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, boli by tak porušené.
Ing. Alexa – cenová mapa zohľadňuje všeobecnú cenu v určitej lokalite. Pozemok, ktorý je zastavaný napr. garážou, nebude mať nikdy takú hodnotu ako všeobecné pozemky. Cena podľa znaleckého posudku je z tohto dôvodu nižšia.
MUDr. Mičko – odpredaním pozemkov pod cenu v zmysle „Zásad“ by boli porušené normy mesta
MUDr. Mihalovics – pre Mesto Lučenec nie je súdnoznalecký posudok záväzný. Ide o dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.
Ing. Alexa – neporušíme Zásady ani zákon. Prevody vlastníctva majetku Mesta sa vykonávajú priamym predajom , najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu, v prípade predaja pozemkov podľa prílohy č. 2 Zásad, ktorá vychádza z osobitného predpisu a je vypracovaná vo forme Odborného posudku, ktorý je pre Mesto záväzný.
Ing. Uličná – pre potreby Mesta nie je posudok záväzný. Ak sa má Mesto správať hospodárne, mali by sme dbať na to, aby sme jeho majetok nepodhodnocovali. Konštatovala, že plánovať kapitálové príjmy by nebolo možné.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Lučenec a to :
- pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. EKN č. 3333/1 vo výmere 370 m², (parcela CKN č. 3133), ktorá sa nachádza medzi Mlynskou a Garbiarskou ulicou formou priameho predaja za cenu 43,25 €/m2 v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do podania ponúk
Výsledok hlasovania č. 23.: (správa ÚIK): za 22, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 1

2) Šuchaňová Margita, M.R.Štefánika č. 18, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. prijatie daru pre Mesto Lučenec, pozemku, parc. EKN č. 789/4, záhrady vo výmere 137 m² v kat. území Lučenec od Šuchaňovej Margity, M.R.Štefánika č. 18, Lučenec
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania darovacej zmluvy
- bez rozpravy
Hlasovanie č. 24.: za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 3

3) Klára Kubíková a manž. Jozef, Študentská č.11, Lučenec
Mgr. Csúsz – odpredaj už bol raz odročený s tým, že bude vypracovaný geometrický plán. Mestská rada teraz odpredaj nedoporučila. Navrhol geometrickým plánom zamerať chodník , tak aby bola zabezpečená doprava a miesto pre chodcov a zostávajúci pozemok pod bunkou odpredať.
Mgr. Baculík – informoval, že bol na mieste s odborníkom na dopravu, pánom Lörinčíkom, ten potvrdil, že problém v doprave tu nie je. Súhlasil s návrhom poslanca Csúsza.
Brunčák – navrhol najskôr vybudovať chodník a zvyšný nepotrebný pozemok odpredať
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Lučenec a to :
- zvyšnú časť pozemku v k.ú. Lučenec, časť z parc. CKN č. 346/1, ktorej výmera bude upresnená geometrickým plánom po zameraní chodníka ulíc K.Banšela, L.Svobodu a J.Bottu a po úprave križovatky.
B. u k l a d á
B.1. odbornému oddeleniu zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
C. ž i a d a
C.1. primátora mesta predmetnú žiadosť zaradiť opätovne na prerokovanie orgánom mesta
Termín: 22.6.2010
Vykoná: odd.majetku mesta
Výsledok hlasovania č. 25.: (správa ÚIK): za 16, proti 2, zdržali sa 4, nehlasovali 2

4) Milys spol. s r.o., Podjavorinskej 20, Lučenec
Alexa- uviedol dôvodovú správu
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- výkup pozemku do majetku Mesta Lučenec, parc. CKN č. 7054/4, zast.pl. a nádvoria, vo výmere 834 m², v k.ú. Lučenec od Sudára Miroslava, Partizánska 21, Tomášovce, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého podusku č. 7/2010 zo dňa 26.2.2010 vypracovaného
Ing. Hroncovou Zuzanou – 15,38 €/m2.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Hlasovanie č. 26.: za 19, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 4

5) Ildikó Časnochová, Masarykova 12, Zvolen, podielová spoluvlastníčka v 2/3
Dagmar Kaňková, Limbová 13, Žilina, podielová spoluvlastníčka v 1/3
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e s c h v a ľ u j e
A.1. výkup pozemku v kat. území Lučenec, parc. EKN č. 2571/2 orná pôda, vo výmere 402 m² do majetku Mesta Lučenec od Ildikó Časnochovej, Masarykova č. 12, Zvolen, podielovej spoluvlastníčky v 2/3 a Dagmar Kaňkovej, Limbová č. 13, Žilina, podielovej spoluvlastníčky v 1/3 za požadovanú kúpnu cenu - 13,28 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Hlasovanie č. 27.: za 20, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 3

6) Zoltán Bokor a manž. Elena, Jiráskova č. 21, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - odpredaj pozemku pod garážou v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6018, zast.pl., vo výmere 24 m² pre Zoltána Bokora a manž. Elenu, Jiráskova č. 21, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku č. 6/2010 zo dňa 3.3.2010 vypracovaného Ing. Petrom Homolom -16,49 €/m².
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 207/2009 z 15.12.2009
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Hlasovanie č. 28.: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 4

7) PhDr.Miroslava Adámyová, Kuzmányho ul.č. 2131/5,Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - odpredaj pozemku pod garážou, parc. CKN č. 2308, zast.pl., vo výmere 24 m², v k.ú. Lučenec pre PhDr. Miroslavu Adámyovú, Kuzmányhho 2131/5, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku 23,53 €/m2, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľky.
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 206/2009 zo dňa 15.12.2009
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Hlasovanie č. 29.: za 20, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 3

8) Anna Nosáľová, Cintorínska 766/20, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2963/2 zast.pl., vo výmere 455 m² pre Annu Nosáľovú, Cintorínska 766/20, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou - dvornú časť, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku č. 9/2010 zo dňa 11.3.2010, vypracovaného Ing. Petrom Homolom - 5,08 €/m².
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 12/2010 zo dňa 16.2.2010
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín: do spísania kúpnej zmluvy
Hlasovanie č. 30.: za 18, proti 0, zdržali sa 3, nehlasovali 3

9) Karel Tallman a manž. Šarlota, Továrenská ulica 317/5, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - odpredaj pozemku pod garážou, parc. CKN č. 6000 zast.pl., vo výmere 23 m², v k.ú. Lučenec pre Karola Tallmana a manž. Šarlotu, Továrenská ulica 317/5, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku č. 8/2010 zo dňa 10.3.2010, vypracovaného Ing. Petrom Homolom - 16,49 €/m².
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 13/2010 zo dňa 16.2.2010
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín: do spísania kúpnej zmluvy
Hlasovanie č. 31.: za 15, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 7

10) Ing. Marián Balažovjech a manž. MUDr. Anna, Pavlova č. 3/A, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6725/3, zast.pl. vo výmere
23 m², ktorá bola vytvorená z parc. EKN č. 2681/1, orná pôda vo výmere 26827 m², GP
č. 366256040-20/2010 zo dňa 2.3.2010 za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 9/2010, vypracovaného Ing. Marunčiakovou Helenou - 10,49 €/m² pre Ing. Mariána Balažovjech a manž. MUDr. Annu Balažovjech, Pavlova č. 3/A, Lučenec, vzhľadom k tomu, že na zverejnený zámer mesta odpredať uvedený pozemok nebola podaná iná ponuka.
Kupujúci nie sú osobami uvedenými v piatej časti, článku 8 bodu 9) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 169/2009 zo dňa 27.10.2009
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Hlasovanie č. 32.: za 18, proti 0, zdržali sa 3, nehlasovali 3

 

11) René Rusnák, Námestie republiky č. 3, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - priamy odpredaj pozemku v k.ú. Opatová, parc. CKN č. 32/9, záhrada, vo výmere
88 m² pre René Rusnáka, Námestie republiky č. 3, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku č. 13/2010, vypracovaného Ing. Jarmilou Dobaiešovou - 11,65 €/m²,
vzhľadom k tomu, že na zverejnený zámer mesta odpredať uvedený pozemok nebola podaná iná ponuka.
Kupujúci nie je osobou uvedenou v piatej časti, článku 8 bodu 9) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 167/2009 zo dňa 27.10.2009 a uznesenia MsZ č. 15/2010 zo dňa 16.2.2010.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Hlasovanie č. 33.: za 13, proti 2, zdržali sa 5, nehlasovali 4

12) Róbert Iglár a manž. Alžbeta, Úzka č.9, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - odpredaj pozemku, parc. CKN č. 6256/9, zast.pl. vo výmere 24 m² v k.ú. Lučenec pre Róberta Iglára a manž. Alžbetu, Úzka č. 9, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o pozemok, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku č. 4/2010 zo dňa 12.1.2010, vypracovaného Ing. Hroncovou Zuzanou - 16,83 €/m².
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 165/2009 zo dňa 27.10.2009.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Hlasovanie č. 34.: za 15, proti 0, zdržali sa 5, nehlasovali 4

13) Zrušenie uznesenia č. 74/2008 zo dňa 29.4.2008
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zrušenie uznesenia č. 74/2008 zo dňa 29.4.2008, ktorým bol schválený odpredaj pozemkov pre Ing.Borošovú Annu a Polachovú Máriu
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : 27.4.2010
Hlasovanie č. 35.: za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 3

14a) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj budovy býv.materskej školy SRR, súp.č. 2449
14b) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku, parc. CKN č. 4975/2 zast.pl., vo výmere 984 m2 v k.ú. Lučenec pri Parnom mlyne
14c) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj spoluvlastníckeho podielu z nehnuteľností Pošta - VB-Osveta, Rúbanisko II. Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1 - Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj budovy býv.materskej školy SRR, súp.č. 2449
A.2 - Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku, parc. CKN č. 4975/2 zast.pl., vo výmere 984 m2 v k.ú. Lučenec pri Parnom mlyne
A.3 - Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj spoluvlastníckeho podielu z nehnuteľností Pošta-VB-Osveta, Rúbanisko II. Lučenec
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : 27.4.2010
Hlasovanie č. 36.: za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

15) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti z parc. CKN č. 2655/4 v súlade s vypracovaných architektonickým riešením regenerácie Námestia republiky Lučenec
Ing. Alexa – uviedol dôvodovú správu
Ing. Arch. Václavíková – požiadala o vysvetlenie, čo sa stane v prípade ak vlastník pozemku predmetnej parcely na námestí tento predá. Prejdú všetky podmienky a záväzky na tretiu osobu?
Primátor – o podmienkach v kúpnej zmluve mesto rokuje s víťazom súťaže. Sú v nej zatiaľ zakotvené všetky pripomienky poslancov. Pozemok nesmie víťaz súťaže ďalej predať a musí do dvoch rokov začať stavať obchodnospoločenské centrum, tak ako sa zaviazal v súťaži.
Ing. Balážik – navrhol, aby súčasťou uznesenia bola kúpnopredajná zmluva
Ing. Alexa – návrh kúpnopredajnej zmluvy je v štádiu pripomienkovania druhou stranou. Predávajúci a kupujúci majú nasledovné povinnosti:
1. Kupujúci vyhlasuje, že hranice a stav predmetu prevodu sú mu známe a predmet prevodu
prijíma a kupuje bez výhrad v stave v akom stojí a leží ku dňu podpisu tejto zmluvy.
2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na nasledovných povinnostiach :
a) povinnosť kupujúceho vypracovať projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného
povolenia pre stavbu polyfunkčného objektu v súlade s územnoplánovacou
dokumentáciou, podmienkami obchodnej verejnej súťaže na predaj predmetu kúpnej
zmluvy, architektonickej štúdie Galéria Lučenec predloženej v obchodnej verejnej súťaži
s úpravami podľa dohody s predávajúcim, v rozsahu týkajúcom sa predmetu kúpnej
zmluvy,
b) povinnosť kupujúceho začať výstavbu stavby polyfunkčného objektu najneskôr do
dvoch rokov od podpisu tejto zmluvy,
c) povinnosť kupujúceho začať užívanie stavby po vydaní právoplatného kolaudačného
rozhodnutia najneskôr do piatich rokov od podpisu tejto zmluvy,
d) povinnosť kupujúceho vykonať prekládku inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na
predmete kúpnej zmluvy na vlastné náklady, v rozsahu predmetu zmluvy,
e) povinnosť kupujúceho predložiť a následne uzavrieť s predávajúcim, resp. vlastníkom
inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na predmete kúpnej zmluvy, zmluvu o zriadení
bezodplatného vecného bremena práva existencie týchto inžinierskych sietí, ich prechodu
cez predmet zmluvy a práva prístupu k nim za účelom kontroly, výmeny, opravy, údržby
najneskôr do 10 dní od jej prekládky, resp. v prípade ak nebude prekladaná od
nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia,
f) povinnosť kupujúceho na vlastné náklady vybudovať cestné a chodníkové prepojenia
k predmetu zmluvy z terajších komunikácií a chodníkov,
V prípade nesplnenia čo aj jednotlivých povinností uvedených v bode 2. písmena a) až f) tohto článku, zmluvné strany dohodli povinnosť kupujúceho zaplatiť zmluvnú pokutu za každé jednotlivé porušenie vo výške 100 000€ za každý začatý štvrťrok ( tri mesiace ) v ktorom trvá porušenie, a to v lehote do 5 dní od začatia štvrťroku ( troch mesiacov ).
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť kupujúceho splniť povinnosť, ktorej porušenie je dôvodom pre zaplatenie zmluvnej pokuty.
3. Predávajúci predáva predmet kúpnej zmluvy s výhradou, že mu ho kupujúci ponúkne na predaj za kúpnu cenu, za ktorú predmet kúpnej zmluvy nadobudol, keby ju chcel predať, darovať, inak previesť na inú osobu. Toto predkupné právo k predmetu kúpnej zmluvy si zmluvné strany dohodli ako vecné právo.
4. Kupujúci v zmysle predloženého architektonického riešenia vybuduje polyfunkčný komplex s kombináciou občianskej vybavenosti a hromadnými garážami v suterénnom podlaží objektu v počte minimálne 135 státí.
5. Kupujúci sa zaväzuje nahradiť odstránenú zeleň v rámci priestoru tvoriaceho zelenú
plochu.
6. Kupujúci do užívania predmetu prevodu vstúpi dňom právoplatnosti povolenia vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

MUDr. Pelč – navrhol, aby budova, ktorú sa kupujúci zaväzuje postaviť bola posunutá smerom k budove pošty
primátor – odpovedal, že budovu už nie je možné posúvať, pretože od budovy pošty je naplánovaný vchod do podzemných garáží
Ing. Uličná – považuje za netypický postup voľby komisie na obchodnú verejnú súťaž a aj to, že o víťazovi rozhodlo len 7 poslancov a podpis primátora. Kritizuje, že k návrhu sa nemali možnosť vyjadriť obyvatelia mesta.
primátor – konštatoval, že riešenie Námestia republiky má svoju genézu už od r. od roku 2007. Za tak dlhý čas mesto Lučenec nedokázalo získať investora. V názoroch o spôsobe riešenia sú tiež rozdiely. V súčasnosti mesto dospelo k výsledku, ktorý je prijateľný a od roku 2007 sa každý mohol vyjadriť k spôsobu riešenia.
Ing. Balážik – dal poslanecký návrh, aby súčasťou uznesenia bola kúpnopredajná zmluva
hlavný kontrolór –vysvetlil, že z legislatívnej stránky prebehlo všetko v poriadku. Zastupiteľstvo schválilo odpredaj, podmienky súťaže a komisiu demokraticky, čo nie je spochybniteľné. Návrh komisie primátor mesta odobril a správa o výsledku obchodnej verejnej súťaže má len informatívny charakter. Primátor mesta môže predmetnú zmluvu predložiť poslaneckým klubom na pripomienkovanie.
Ing. Balážik – stiahol svoj poslanecký návrh
- do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti z parc. CKN č. 2655/4 a to parc. CKN č. 2655/5 zast.pl., vo výmere 4281 m², vytvorenú geometrickým plánom č. 36033481-31/2010 v súlade s vypracovaným architektonickým riešením regenerácie Námestia republiky Lučenec a rozhodnutie primátora Mesta Lučenec o úspešnom účastníkovi obchodnej verejnej súťaže HORN INVEST s.r.o. Banská Bystrica, Horná 34/A, ktorý spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaže a ponúkol kúpnu cenu 130 €/m², čo spolu za 4281 m² predstavuje kúpnu cenu 556.530,- €.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Hlasovanie č. 37.: za 19, proti 2, zdržali sa 0, nehlasovali 3

 

16) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov mestských lesoch a strelnice, súp.č. 1678 v Lučenci z majetku Mesta Lučenec
Ing. Alexa – uviedol dôvodovú správu
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6743/1, ost.pl. vo výmere 10024 m2, CKN č. 6743/2, zast.pl. vo výmere 121 m2, CKN č. 6743/3, zast.pl. vo výmere 208 m2, CKN č. 6743/4, zast.pl. vo výmere 91 m2 , EKN č. 2521, TTP , vo výmere 17213 m2 a stavbu strelnice, súp.č. 1678 na parc. CKN č. 6743/2,
a rozhodnutie primátora Mesta Lučenec o úspešnom účastníkovi obchodnej verejnej súťaže HORN INVEST s.r.o. Banská Bystrica, Horná 34/A, ktorý spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaže a ponúkol kúpnu cenu za pozemky 86.000,- € a za stavbu strelnice 9.000,- €
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Hlasovanie č. 38.: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali

17a) Ľuboslava Knoppová, Vajanského 24, Lučenec,
b) Krajský úrad životného prostredia, Nám. Ľ Štúra 1, Banská Bystrica,
c) Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Nám. Ľ Štúra 1, Banská Bystrica,
d) Krajský lesný úrad, Nám. Ľ Štúra 1, Banská Bystrica
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. predĺženie prenájmu nebytových priestorov, kancelárie č.339 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 30.4.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Ľuboslavu Knoppovú, Vajanského 24, Lučenec .
A.2. predĺženie prenájmu nebytových priestorov, kancelárií č. 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 a garáž č.11 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 30.4.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Krajský úrad životného prostredia, Nám. Ľ Štúra 1, Banská Bystrica.
A.3. predĺženie prenájmu nebytových priestorov, kancelárií č. 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 a garáž č.9 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 30.4.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Nám. Ľ Štúra 1, Banská Bystrica.
A.4. predĺženie prenájmu nebytových priestorov, kancelárií č. 503, 504, 505, 506, 507, 508 a garáž č.5 v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 30.4.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Krajský lesný úrad, Nám. Ľ Štúra 1, Banská Bystrica.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín: do spísania nájomnej zmluvy
Hlasovanie č. 39.: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali

 

 

18. Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Lučenec, Nám. republiky 26, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. že prenájom kancelárie v budove na Námestí republiky 26 využívanej pre zabezpečenie prevádzkovania pobočky základnej organizácie Zväzu telesne postihnutých je prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 258/2009 § 9a, ods. 8, písm. e) a ods. 9, písm. c)
A.2. predĺženie prenájmu kancelárie č.9 v budove na Námestí republiky 26 v Lučenci, na dobu piatich rokov t.j. do 30.4.2015,
A.3. zníženie ceny nájmu oproti Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec na 0,07 €/m2/rok pre Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Lučenec, Nám. republiky 26, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín: do spísania nájomnej zmluvy
Hlasovanie č. 40.: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali

19. Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. predĺženie prenájmu pozemku, časť parcely CKN č. 604/392 o výmere 12m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 7,57 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 30.4.2015 pre Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín: do spísania nájomnej zmluvy
Hlasovanie č. 41.: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali

20. Banskobystrický samosprávny kraj v správe Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. že prenájom pozemkov pod budovou bývalej učňovskej školy v Opatovej a pozemky tvoriace areál tejto školy, je prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 § 9a, ods. 8, písm. c) a ods. 9, písm. c),
A.2. predĺženie prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Opatová, parcela CKN č.604/182 (5874m2) tvoriaca areál školy, parcela č. 604/185 (1169m2) pod budovou školy, parcela CKN č.604/212 (67m2) pod budovou trafostanice, ktorá je súčasťou areálu školy a parcela CKN č.604/243 (2836m2), spolu o výmere 9946m2, na dobu nájmu 1 rok t.j. do 30.4.2011,
A.3. zníženie ceny nájmu oproti Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec na 0,12 €/m2/rok, pre Banskobystrický samosprávny kraj v správe Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín: do spísania nájomnej zmluvy
Hlasovanie č. 42.: za 20, proti 0, zdržali sa , nehlasovali

21. Banskobystrický samosprávny kraj v správe DD a DSS Ambra, Rúbanisko III, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. predĺženie prenájmu pozemku, časť parcely CKN č. 7202/2 o výmere 8m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 12,72 €/m2/rok, na dobu nájmu 1 rok t.j. do 30.4.2011 pre Banskobystrický samosprávny kraj v správe DD a DSS Ambra, Rúbanisko III, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín: do spísania nájomnej zmluvy
Hlasovanie č. 43.: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali

22) Zrušenie uznesenia MsZ č. 183/2009 zo dňa 27.10.2009
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zrušenie uznesenia č. 183/2009 zo dňa 27.10.2009
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : 27.4.2010
Hlasovanie č. 44.: za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 5

23/ Diecézna charita Rožňava
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. že rozšírenie prenájmu nebytových priestorov o ďalšie miestnosti v budove na ulici Dr.Herza 3, využívaných na zber a výdaj použitého šatstva pre občanov v hmotnej núdzi je prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a), ods. 8.písm a) a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009.
A.2. rozšírenie prenájmu nebytových priestorov prenajatých nájomnou zmluvou č. 55/2009 zo dňa 7.12.2009 o ďalšie miestnosti č. 25, 30 a 32 v budove na ulici Dr. Herza 3 využívaných na zber a výdaj použitého šatstva pre občanov v hmotnej núdzi.
A.3. rozšírenie prenájmu za nezmenených cenových podmienok t.j. za 0,07 €/rok pre Diecéznu charitu Rožňava, Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava.
Vykoná: oddelenie majetku mesta
Termín: do spísania nájomnej zmluvy
Hlasovanie č. 45.: za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali


24/ Zmluva o prenechaní majetku MŠ a Výdajnej školskej jedálni pri MŠ, Ulica SRR 2449/23 v Lučenci do správy ZŠ s MŠ Kubínyiho námestie Lučenec.
primátor: „Presťahovaním materskej školy z Ulice Slovenskej republiky rád na Ulicu Osloboditeľov došlo defakto k zrušeniu tohoto zariadenia, čo rozhodnutím schváliť aj Ministerstvo školstva. Na základe uvedeného a zásad hospodárenia s majetkom mesta je potrebné schváliť platnosť zmluvy o prenechaní majetku materskej školy a výdajne školskej jedálne do správy ZŠ a MŠ na Kubínyiho námestí mestským zastupiteľstvom. Otváram rozpravu.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Zmluvu o prenechaní majetku Materskej školy a Výdajnej školskej jedálni pri materskej škole, Ulica Slovenskej republiky rád 2449/23 v Lučenci do správy ZŠ s MŠ Námestie Kubínyiho 42/6 Lučenec
Vykoná: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí
Výsledok hlasovania č.46 .: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali

25/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie január – marec 2010
primátor: „Správu o kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór pán Ing. Matuška. Pán hlavný kontrolór, chcete na úvod vystúpiť?“
Ing. Matuška – v zmysle uznesenia MsZ informoval, že čerpanie dotácie pre FK LAFC je len mierne prekročené
- informoval o výsledku kontroly na Úseku civilnej ochrany. Jedna z budov, kde je skladovaný materiál, je dezolátnom stave. Úložné miesta musia byť v zmysle zákona dve, preto je nevyhnutná jej oprava
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie január až marec 2010.
Výsledok hlasovania č. 47. : za 19, proti 0, zdržali sa 0 , nehlasovali

26/ Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské lesy Lučenec, s.r.o. za rok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.
primátor: „Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské lesy Lučenec s.r.o. za rok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti predkladá konateľ spoločnosti pán Melicher.?“
Mgr. Grebáč – opýtal sa, prečo nebolo možné podať projekt „Lesopark“
Melicher – projekt „Lesopark“ nespĺňal podmienky výzvy ministerstva; nepodarilo sa naň získať financie z eurofondov, spoločnosť sa s podporou zriaďovateľa rozhodla realizovať projekt na vlastné náklady. Plánujú podať projekt na obnovu lesných ciest a na ich spevnenie.
Bystriansky – poďakoval konateľovi spoločnosti za udržanie hospodárskeho výsledku.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestských lesov Lučenec, s.r.o. za rok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.
B. s c h v a ľ u j e
B.1. Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestských lesov Lučenec, s.r.o. za rok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.
Výsledok hlasovania č. 48. (MsL): za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali

27/ Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za rok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.
primátor: „Informatívnu správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestskej tržnice Lučenec s.r.o za rok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti predkladá Ing. Jonáš, konateľ spoločnosti. Pán konateľ, chcete na úvod vystúpiť?“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestskej tržnice Lučenec s.r.o. za rok 2009 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.
B. s c h v a ľ u j e
B.1. Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestskej tržnice Lučenec s.r.o. za rok 2009 a stav pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti
Výsledok hlasovania č. 49. (MsT): za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali

 

28/ Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2009.
primátor: „Informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2009 predkladá predseda ZPOZ pán JUDr. Dušan Ilčík, Pán predseda, chcete na úvod vystúpiť?“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek –človeku „ pri MsZ v Lučenci za rok 2009.
Výsledok hlasovania č. 50.: (ZPOZ): za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali

29/ Stanovisko k zmene zriaďovateľskej pôsobnosti pre ZUŠ Ulica Novohradská č. 2 v Lučenci.
primátor: „Vážení prítomní, nasledujúcim bodom programu je stanovisko k zmene zriaďovateľskej pôsobnosti pre Základnú umeleckú školu so sídlom v Lučenci na Ulici novohradská č. 2. Bod bol zaradený na základe listu predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, v ktorom navrhuje mestu Lučenec, aby vzalo do zriaďovateľskej pôsobnosti umelecké školu. Komisia vzdelávania ani mestská rada túto zmenu z ekonomických dôvodov neodporúčajú. Otváram rozpravu.“
Mgr. Csúsz – neodporúča vziať ZUŠ do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Informoval, že na Slovensku existujú len tri ZUŠ v zriaďovateľskej posobnosti VUC, k čomu došlo pri delimitácii.
Navrhol rokovať s BB SK o inom riešení problému, ktoré sa týka predovšetkým finančnej stránky školy. Väčšina žiakov má menej ako 15 rokov, ale len 45% je z Lučenca. Je v záujme všetkých, aby škola naďalej fungovala. Mesto Lučenec by malo urobiť kroky, ktoré by BB SK znížili výdavky na prevádzku (zníženie nájmu a pod.)
primátor – informoval, že VUC bude chcieť rokovať aj o prevzatí ďalších inštitúcií ako knižnica, či múzeum.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e s c h v a ľ u j e
A.1. Zmenu zriaďovateľskej pôsobnosti Základnej umeleckej školy, Ulica Novohradská č. 2 v Lučenci z Banskobystrického samosprávneho kraja na Mesto Lučenec.
Vykoná: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí
Výsledok hlasovania č. 51.: (ZUŠ): za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 3

 

30. Návrhy a podnety poslancov
31. Interpelácie poslancov
Mgr. Baculík – interpeloval primátora mesta ohľadne prevádzky plavárne v Lučenci pri Vidinej. Ako pokračujú rokovania s majiteľom plavárne, a či bude počas leta otvorená. Mestá Veľký Krtíš a Rimavská Sobota poskytujú prevádzkovateľom dotácie vo výške 4,5 – 5 mil. Sk. Školy a iné organizácie nedostávajú zľavy a za plavecké výcviky riadne platia.
pimátor – dotácia zo strany Mesta na prevádzku plavárne bola v minulom roku cca 30 000eur. Plaváreň si vyžaduje mesačné náklady na prevádzku 10 000eur. Majiteľ nehnuteľnosti, spoločnosť Swim má problém so splácaním úveru a okrem toho je nevyhnutná rekonštrukcia kotolne. Prevádzka plavárne je stratová. Pokiaľ sa vyriešia finančné problémy, plaváreň bude opäť spustená.
Bystriansky – tlmočil žiadosť obyvateľov sociálneho zariadenia Ambra o opravu chodníka pred ich budovou. Je v zlom stave a nemobilní obyvatelia majú veľký problém prechádzať tadiaľ na vozíkoch.
primátor – poslanec obdrží písomné stanovisko
MUDr. Brunčák – akým spôsobom sa budú vyberať chodníky, na opravu ktorých bolo schválených cca 266 000eur? Navrhol dokončiť spojenie medzi Rúbaniskom II a LIDL, pretože prepojenie z Tolstého ul. je uzavreté. Rovnako si myslí, že by bolo vhodné vybudovať chodník cca 100m od nadjazdu smerom na Malú Ves popri železnici.
Ako bude využitý zimný štadión počas leta. Budú sa organizovať nejaké kultúrne alebo športové podujatia?
V akom štádiu realizácie je vybudovanie okružnej križovatky Vajanského- Fiľakovská?
Čo sa bude robiť s budovami, na odpredaj ktorých prebehlo neúspešné výberové konanie?
primátor – výstavba okružnej križovatky Vajanského- Fiľakovská začínajú výberové konania na dodávateľov. Primátor rokuje s regionálnou správou ciest Banská Bystrica. Pre Mesto Lučenec vznikol neoprávnený náklad v hodnote 266 000 eur – vybudovanie priľahlých komunikácií, chodníkov, „ostrovčeky“, prechody pre chodcov. Bude to aktuálne v budúcom roku.
- ostatné otázky budú zodpovedané písomne
Ing. Drobný:
1. dostal odpoveď na jeho interpeláciu ohľadne zimného štadióna; opýtal sa, či na výmenu chladiacej technológie si nevyžaduje stavebné povolenie
2. požiadal o podrobný rozpočet a podrobný zoznam prác, ktoré boli na zimnom štadióne vykonané; podnet podá aj na Krajský stavebný úrad, pretože podľa neho došlo pri prácach k úniku čpavku do podzemných vôd
3. požiadal hlavného kontrolóra o stanovisko k tejto otázke
4. Námestie republiky – v uznesení na odpredaj časti Námestia republiky je uvedená plocha o výmere 3300m2, v uznesení, ktorým poslanci zobrali na vedomie výsledok obchodnej verejnej súťaže sa uvádza odpredaj 4300m2. Ako vznikol tento rozdiel?
primátor – na všetky otázky dostane poslanec písomné odpovede
Mgr. Grebáč – má informáciu, že do budovy mestskej radnice na Ul. Dr. Herza zateká
Ing. Alexa – nie je to pravda, do budovy nezateká
Primátor – v tejto súvislosti informoval, že Mesto Lučenec pracuje na projekte renovácie budovy radnice. Zatiaľ prebiehajú rokovania, je potrebné vyriešiť viacero problémov. V prípade, že sa rozhodneme tento projekt uskutočniť, bude potrebné založiť príspevkovú organizáciu.
Ing. Balážik – kedy sa začne realizácia regenerácie Námestie republiky; začalo sa už výberové konanie na dodávateľa stavebných prác?
primátor – Mestu Lučenec bola schválená dotácia na regeneráciu námestia; v blízkej budúcnosti bude ukončené výberové konanie na dodávateľov, aby sa čo najskôr mohlo začať stavať.
MUDr. Mičko – tlmočil požiadavku obyvateľov Ul. krátkej o vybudovanie cesty a chodníka – písomná odpoveď
MUDr. Slivka – konštatoval, že na mestských komunikáciách a cestách je veľa výtlkov; požiadal, aby sa opravy začali čo najskôr
primátor – s opravami výtlkov na cestách sa začalo v 17. týždni, doposiaľ firma Strabag (dodávateľ asfaltu) nespustil prevádzku
JUDr. Krokoš – obyvatelia sídliska na Vajanského ul. a rada školy ZŠ na Ul. Vajanského žiadajú o riešenie dopravnej situácie - vybudovaním spomaľovačov pri škole alebo znížením povolenej rýchlosti
prednosta MsÚ – tento problém je známy. Ide o štátnu cestu a dopravný inšpektorát na našu žiadosť vybudovať retardéry na tejto komunikácii dal zamietavé stanovisko. Žiadosť obyvateľov a školy môžeme opätovne predložiť dopravnému inšpektorátu.
Ing. Drobný – dal nasledujúce podnety
1. k materiálu „Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec“ pridať ortofotomapu
2. dal podnet na odstránenie nebezpečných topoľov na Ul. Novohradskej
3. požiadal o riešenie dopravnej situácie v Opatovej (zníženie rýchlosti)

 

32. Rôzne
Bystriansky – reagoval na Stanovisko politických strán (SAS,HZDS – ĽS, SDKU – DS) k odpredaju časti Námestia republiky v Lučenci zverejnené v 16. čísle Mestských novín. Vyjadril názor, že výsledok ohľadne námestia, ku ktorému zastupiteľstvo po viacerých rokoch dospelo je dobrý. V čase hospodárskej krízy Mesto Lučenec získalo finančné krytie na regeneráciu námestia z eurofondov a investora, ktorý na námestí postaví obchodno - spoločenské centrum. Nesúhlasí preto s názorom spomínaných politických strán a článok považuje za populistický, sledujúci lobistické nie spoločenské záujmy. Je napísaný účelovo v roku komunálnych volieb. Dal poslanecký návrh na prijatie nasledovného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.1. sa voči stanovisku politických strán SDKÚ-DS, HZDS-ĽS, SAS k odpredaju časti Námestia republiky v Lučenci v plnom rozsahu ohradzuje a pokladá ho za účelovo vykonštruované demagogické tvrdenia nepodložené na faktoch, vedúce k cielenému zmäteniu verejnej mienky a občanov Mesta Lučenec.
A.2. Informácie ohľadne revitalizácie a predaja časti Námestia republiky v Lučenci boli , sú, a naďalej budú poskytované verejnosti prostredníctvom MsÚ a webovej stránky Mesta Lučenec, ako aj prostredníctvom iných dostupných informačných médií.
Výsledok hlasovania: za 11, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovalo 4

33. Diskusia
Ing. Kalinský – poďakoval všetkým pracovníkom oddelenia kultúry a športu, ktorí sa podieľali na organizácii podujatia Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a trénerov za rok 2009.
Ing. Balážik - dištancoval sa od uznesenia, ktoré bolo schválené v bode Rôzne, nakoľko ide o politickú záležitosť; MUDr. Balco sa pridal k tomuto vyjadreniu.
MUDr. Mičko - poslanci MsZ sú komunálnymi politikmi a musia niesť zodpovednosť za svoje činy.

34. Záver
Poslanci na záver zablahoželali členovi mestského zastupiteľstva Pavlovi Filčíkovi pri príležitosti jeho sedemdesiatych narodenín. Primátor mesta ukončil rokovanie a poďakoval sa prítomným za účasť.

Ing. Milan Marko, primátor mesta
JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice: MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka
V Lučenci, dňa 30.04.2010
Zapísali: Mgr. Mária Sárová, Ľubica Hanová

 

 

 

 

 

 

 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka