Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2010

Zasadanie zo dňa 23.3.2010

Pozvánka

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12 odst.1 a § 13 odst. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktorá sa uskutoční 23.3.2010 (utorok) o 15.00 hod vo veľkej sále v budove obvodného úradu na Námestí republiky č. 26

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 13/2010 Územného plánu mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovatelia: Alica Gabrielová, oddelenie stavebného poriadku MsÚ, Ing. arch. Ľubuša Dižková, odborne spôsobilá osoba
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 15/2010 Územného plánu mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovatelia: Alica Gabrielová, oddelenie stavebného poriadku MsÚ, Ing. arch.  Ľubuša Dižková, odborne spôsobilá osoba
5. Zmena názvu projektu na „Regionálne centrum zhodnocovania odpadu Novohrad“ a nájom pozemku
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovatelia: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja, Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
6. Záver

Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
V Lučenci 17.3.2010


 

Uznesenia


Súpis uznesení z mimoriadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci Konanej dňa: 23.03.2010

K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
UZNESENIE Č. 26/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. S c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Ing.Pavla Balážika, Jána Jackuliaka
A.2. Za overovateľov zápisnice: Mgr.Romana Grebáča, Štefana Prístavku

K bodu programu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č.13/2009 Územného plánu mesta Lučenec
UZNESENIE Č. 27/2010
Mestské zastupiteľstvo
A. súhlasí
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu
B. schvaľuje
B.1 Zmenu a doplnok č. 13/2009 Územného plánu mesta Lučenec – záväznú časť s regulatívami a verejnoprospešnými stavbami
B.2 VZN mesta Lučenec č. 3/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Lučenec č. 4/2006 o záväzných častiach Územného plánu mesta Lučenec podľa zmeny a doplnku č. 13/2009.
C. ukladá
C.1 Vedúcemu oddelenia stavebného poriadku uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona
C.2 Zabezpečiť funkčné využitie územia mesta Lučenec podľa schválenej Zmeny a doplnku č. 13/2009 Územného plánu mesta Lučenec

K bodu programu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č.15/2010 Územného plánu mesta Lučenec
UZNESENIE Č. 28/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. súhlasí
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu
B. schvaľuje
B.1 Zmenu a doplnok č. 15/2009 Územného plánu mesta Lučenec – záväznú časť s regulatívami a verejnoprospešnými stavbami
B.2 VZN mesta Lučenec č. 4/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Lučenec č. 4/2006 o záväzných častiach Územného plánu mesta Lučenec podľa zmeny a doplnku č. 15/2009.
C. ukladá
C.1 Vedúcemu oddelenia stavebného poriadku uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona
C.2 Zabezpečiť funkčné využitie územia mesta Lučenec podľa schválenej Zmeny a doplnku č. 15/2009 Územného plánu mesta Lučenec

K bodu programu: Zmena názvu projektu na „Regionálne centrum zhodnocovania odpadu Novohrad“ a nájom pozemku
UZNESENIE Č. 29/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
A.1. zmenu názvu projektu „Výroba tuhého alternatívneho paliva z komunálneho a
živnostenského odpadu Automatizovaná technologická linka“ schváleného
uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 24/2010 dňa 16.2.2010 na
„Regionálne centrum zhodnocovania odpadu Novohradu“
A.2. prenájom pozemku v k.ú. Opatová pre Mesto Lučenec, časť z parc. CKN č. 716/6, zast. plochy a nádvoria, vo výmere 499 m2, vedeného na LV č. 6472, na umiestnenie technologického zariadenia, za cenu nájmu 0,2€/m2/rok od SR, Slovenského pozemkového fondu Bratislava, na dobu nájmu 20 rokov, t.j. do 31.3.2030, s možnosťou následného odkúpenia.

Ing. Milan Marko, primátor mesta
Zostavovatelia uznesenia z mimoriadnej schôdze MsZ v Lučenci: Ing.Pavol Balážik, Ján Jackuliak

Zapísala: 24.03.2010 Mgr. Mária Sárová

 

Prezenčná listina

Prezenčná listina
z mimoriadnej schôdze Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konanej dňa 23. marca 2010

Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Ilčík - Prednosta MsÚ
Pslanci MsZ: Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Peter Brunčák, , Mgr. Péter Csúsz, Ladislav Drobný, Pavol Filčík, Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, Ing. Pavol Kalinský, Norbert Krišta, MUDr., Zaher Mahmoud, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, , Mgr. Ján Šufliarsky, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková,

Vedúci oddelení, Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Emil Alexa, RNDr. Pavol Cífer, Mgr. Mária Šagátová

Spoločnosti Mesta Lučenec:
Ing. Ľubomír Činčura, riaditeľ SPOOL, a.s. Lučenec

Ospravedlnení: Ing. Eva Balážová, PhD. – viceprimátorka mesta, Mgr. Ján Brezňan, Ján Bystriansky, JUDr. Pavol Krokoš,
Neprítomní: MUDr. Ondrej Balco, Ing. Miroslav Drobný, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Zsolt Mihalovics
 

Zápisnica


Zápisnica z mimoriadnej schôdzeMestského zastupiteľstva v Lučenci 
Konanej dňa: 23.03.2010

Priebeh rokovania:
1.Otvorenie
Mimoriadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci otvoril a viedol primátor mesta.
Primátor: „Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní! Dovoľte mi, aby som Vás privítal na mimoriadnej schôdzi Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, zástupcov médií, pracovníkov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení
vyhlasujem schôdzu za uznášaniaschopnú. Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci:
Ing. Eva Balážová PhD., JUDr. Pavol Krokoš, Mgr. Ján Brezňan a Ján Bystriansky.
Dnešné zasadnutie som zvolal na základe podnetu poslancov, ktorí vyhoveli požiadavke občanov o zmenu územného plánu mesta Lučenec. Konkrétne ide o žiadosti spoločností San 4 energi a MV – steel z Lučenca. Obidve spoločnosti žiadajú zmeniť funkčné využitie územia v mestskej časti č. 6 pre výrobu fotovoltaickej elektrárne.
Do programu je zaradený aj návrh na zmenu názvu projektu „Výroba tuhého alternatívneho paliva z komunálneho a živnostenského odpadu – Automatizovaná technologická linka“ na „Regionálne centrum zhodnocovania odpadu Novohrad“. Pristúpime k schváleniu programu, ktorým sa bude dnešné rokovanie riadiť“.
K návrhu programu nemal nikto z prítomných pripomienky.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 13/2010 Územného plánu mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovatelia: Alica Gabrielová, oddelenie stavebného poriadku MsÚ, Ing. arch. Ľubuša Dižková, odborne spôsobilá osoba
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 15/2010 Územného plánu mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovatelia: Alica Gabrielová, oddelenie stavebného poriadku MsÚ, Ing. arch.
Ľubuša Dižková, odborne spôsobilá osoba
5. Zmena názvu projektu na „Regionálne centrum zhodnocovania odpadu Novohrad“
a nájom pozemku
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovatelia: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja, Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
6. Záver
Výsledok hlasovania č. 1 : za 16 , proti 0 , zdržali sa 0, nehlasoval 0

 

2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Primátor- „Dámy a páni, pristúpime k schváleniu overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
Za zostavovateľov uznesenia navrhujem členov mestskej rady Ing.Pavla Balážika, Jána Jackuliaka
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Roman Grebáč, Štefan Prístavka

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S c h v a ľ u j e :
A.1.za zostavovateľov uznesenia: Ing.Pavla Balážika, Jána Jackuliaka
A.2.za overovateľov zápisnice: Mgr. Romana Grebáča, Štefana Prístavku
Výsledok hlasovania č. 2 : za 15, proti 0 , zdržali sa 1, nehlasoval 1

3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 13/2010 Územného plánu mesta Lučenec
Primátor- „Ako som už uviedol pri schvaľovaní programu, dôvodom dnešnej schôdze je zmena územného plánu. Prvá je na základe žiadosti spoločnosti San 4 Energi Lučenec a týka sa lokality Hladký Majer. Funkčné využitie pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, bude možné po schválení zmeny využívať na výstavbu fotovoltaickej elektrárne. Zmena a doplnok sa týka parciel č. 2656/16, 2656/36, 2656/37 o celkovej výmere 8, 2903 ha. Toto územie bude sprístupnené po existujúcej komunikácii v smere na Panické Dravce. Náklady spojené so zmenou územného plánu znáša žiadateľ.“
Pán primátor otvoril rozpravu.
Mgr. Grebáč – nakoľko Mesto má viac žiadostí na výrobu fotovoltaických elektrární, požiadal o informáciu týkajúcu sa súčasného stavu žiadosti spoločnosti BOVINEX Európa, ktorá má vybudovať dva závody na výrobu fotovoltaických článkov v PP Juh
Primátor - odpovedal pánovi poslancovi Mgr.Grebáčovi, že v súčasnosti prebieha sústredenie žiadostí. Niektorí záujemcovia už dostali súhlas na napojenie elektrickej energie, niektorí nie. Najneskôr však do 30.4.2010 bude na všetky žiadosti zodpovedané. Ďalej konštatoval, že tak ako spoločnosť BOVINEX Europa s.r.o. dostala možnosť je potrebné dať šancu aj iným. Po jednaní s projektantmi spoločnosti v súčasnosti už prebieha návrh umiestnenia haly.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. súhlasí
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu
B. schvaľuje
B.1 Zmenu a doplnok č. 13/2009 Územného plánu mesta Lučenec – záväznú časť s regulatívami a verejnoprospešnými stavbami
B.2 VZN mesta Lučenec č. 3/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Lučenec č. 4/2006 o záväzných častiach Územného plánu mesta Lučenec podľa zmeny a doplnku č. 13/2009.
C. ukladá
C.1 Vedúcemu oddelenia stavebného poriadku uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona
C.2 Zabezpečiť funkčné využitie územia mesta Lučenec podľa schválenej Zmeny a doplnku č. 13/2009 Územného plánu mesta Lučenec

Výsledok hlasovania č. 3 : za 17 , proti 0 , zdržali sa 0, nehlasovali 0

4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok č. 15/2010 Územného plánu mesta Lučenec
Primátor - „Podobne ako predchádzajúci, aj ďalší bod sa týka zmeny územného plánu. Ide o žiadosť spoločnosti MV – STEEL Lučenec, ktorá navrhuje funkčné využitie pozemkov za ulicou Podjavorinskej na účely fotovoltaickej elektrárne. Aj v tomto prípade sa nejedná o mestské pozemky, náklady hradí žiadateľ.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za nasledovné uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. súhlasí
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania návrhu

B. schvaľuje
B.1 Zmenu a doplnok č. 15/2009 Územného plánu mesta Lučenec – záväznú časť s regulatívami a verejnoprospešnými stavbami
B.2 VZN mesta Lučenec č. 4/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Lučenec č. 4/2006 o záväzných častiach Územného plánu mesta Lučenec podľa zmeny a doplnku č. 15/2009.

C. ukladá
C.1 Vedúcemu oddelenia stavebného poriadku uloženie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona
C.2 Zabezpečiť funkčné využitie územia mesta Lučenec podľa schválenej Zmeny a doplnku č. 15/2009 Územného plánu mesta Lučenec

Výsledok hlasovania č.4 : za 17 , proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

5/ Zmena názvu projektu na „Regionálne centrum zhodnocovania odpadu Novohrad“

Primátor –„ Ďalší bod sme zaradili operatívne. Ide o upresnenie názvu projektu, ktorý bol schválený na ostatnom zastupiteľstve - „Výroba tuhého alternatívneho paliva z komunálneho a živnostenského odpadu - Automatizovaná technologická linka“. Nakoľko sa jedná o projekt nad rámec pôsobnosti mesta a bude slúžiť aj pre okolité obce podobne ako kompostáreň biologicky rozložiteľného odpadu, v súlade s výzvou musíme zmeniť jeho názov na „Regionálne centrum zhodnocovania odpadu Novohrad“. Zároveň predkladám návrh na prenájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu. Podmienky nájmu sme konzultovali so zastúpením pozemkového fondu v Lučenci. Ide o výmeru 499 m2 za cenu 0,2 €/m2/rok na 20 rokov, t.j. do 31.3.2030 s možnosťou následného odkúpenia“.
Mgr.Grebáč - v súvislosti s projektom na výrobu tuhého alternatívneho paliva bol oslovený občanmi, ktorí by chceli predložiť svoju petíciu. Napriek tomu, že dnešný bod rokovania je o zmene názvu, petícia občanov sa dotýka tohto projektu, preto požiadal primátora mesta o možnosť udelenia slova Ing.Čavojovi, hovorcovi dotknutých občanov na predloženie petície.

Primátor – podľa rokovacieho poriadku na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva to nie je možné. Petíciou sa bude zvlášť zaoberať. Podotkol, že nie je možné zrušiť uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, kde bol projekt schválený.
MUDr. Slivka - požiadal o konkrétne vysvetlenie k projektu, nakoľko sú tu občania, ktorých sa to bezprostredne dotýka.
Primátor – podal krátke vysvetlenie pánovi poslancovi MUDr.Slivkovi. Kompostáreň bude spracovávať biologicky rozložiteľný odpad, ktorý po vysušení bude vyhnívať a následne bude spracovávaný. Po spracovaní sa bude predávať a Mesto má na to už aj odbyt. K triedeniu odpadu vysvetlil, že odpad bude podrvený, vysušený a triedený elektromagnetickým bubnom. Z vytriedeného odpadu len 20 % pôjde na skládku odpadov.
Ing.Václavíková – požiadala o vysvetlenie k celému systému zhodnocovaniu odpadu. Podľa jej názoru pri schvaľovaní uznesenia za projekt kompostárne pôvodný materiál neriešil až taký rozsah ako teraz s týmto názvom, ktorý zahŕňa v sebe okolité okresy. Dáva sa tu možnosť zo širokého okolia dovážať do danej lokality smeti. Opýtala sa hlavného kontrolóra Ing.Matušku, že aj napriek mimoriadnemu zasadnutiu mestského zastupiteľstva či nie je možnosť, aby vystúpili v diskusii občania dotknutého obvodu.
Ing.Matuška - petícia bola na útvar hlavného kontrolóra doručená 22.3.2010 v poobedňajších hodinách. Petícia obsahuje dve požiadavky.
1) aby Mesto Lučenec zastavilo činnosť pre dobudovanie kompostárne v časti Dolná Slatinka a zmenilo stredisko na stredisko spracovania tuhého komunálneho odpadu,
2) žiadajú Mestské zastupiteľstvo v Lučenci, aby prijalo uznesenie o zákaze budovania strediska spracovania tuhého komunálneho odpadu v obytnej časti Dolná Slatinka a Čurgov.
V závere konštatoval, že podľa rokovacieho poriadku, pokiaľ poslanec požiada o udelenie slova občanovi, primátor mesta môže dať hlasovať za udelenie resp. neudelenie slova občanovi.
Primátor – požiadal poslancov o hlasovanie za udelenie slova Ing.Čavojovi
Výsledok hlasovania č.4 : za 15 , proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 0

Ing.Čavoj – petícia vznikla z podnetu občanov, ktorí budú mať v blízkosti ich domovov skládku tuhého komunálneho odpadu zo širokého okolia. Občania nie sú proti vybudovaniu a realizácii tohto projektu, ale proti miestu, ktoré sa nachádza v obytnej zóne. Upozornil na porušenie zákonov v súvislosti s vybudovaním Regionálneho centra zhodnocovania odpadu. Občania dotknutého územia nemali možnosť sa vyjadriť k tomuto projektu. Uvedená obytná zóna bola určená ako vidiecke bývanie, kde mnohí investovali do bývania. Poukázal na chýbajúce stanoviská zo Životného prostredia, inšpekcie životného prostredia a okresného hygienika, ako aj na vážne znečisťovanie životného prostredia z komunálneho odpadu, ktorý sa tam bude vyvážať z celého okolia.
Ing.Balážik – požiadal primátora o vysvetlenie, či komunálny odpad, ktorý sa doteraz vyvážal na Čurgov bude odteraz vyvážaný na Dolnú Slatinku, na miesto prvotnej skládky triedenia odpadu a následne sa bude vyvážať na skládku na Čurgov ?
Primátor – odpovedal pánovi poslancovi, že sa jedná len o komunálny odpad, ktoré bude vyvážať MEPOS a.s. Zhodnotenie bude prebiehať v uzatvorenom priestore.
MUDr. Pelč – v súvislosti s vysielaním televíznej relácie ohľadne spracovania komunálneho odpadu sa opýtal primátora mesta ako bude prebiehať táto technológia. Jedná sa o to, či komunálny odpad bude spracovaný v hale (uzavretom priestore) ?
Primátor -odpovedal pánovi poslancovi, že odpad bude triedený v uzavretej hale na páse, ktorý má elektromagnetický bubon. Ručne sa odpad nebude triediť.
MUDr. Slivka – požiadal o prestávku na poradenie sa klubov k predmetnej otázke.
Primátor – na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo schválené uznesenie ekologického projektu „Výroba tuhého alternatívneho paliva z komunálneho odpadu“. Požiadal poslancov, aby upriamili pozornosť na zmenu názvu projektu a verí, že nikto nebude proti tomu, aby nová technológia na európskej úrovni bola zavedená v našom meste.

Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ch v a ľ u j e
A.1. zmenu názvu projektu „Výroba tuhého alternatívneho paliva
z komunálneho a živnostenského odpadu Automatizovaná technologická
linka“ schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č.
24/2010 dňa 16.2.2010 na „Regionálne centrum zhodnocovania odpadu
Novohradu“

A.2. prenájom pozemku v k.ú. Opatová pre Mesto Lučenec, časť z parc. CKN č. 716/6, zast. plochy a nádvoria, vo výmere 499 m2, vedeného na LV č. 6472, na umiestnenie technologického zariadenia, za cenu nájmu 0,2€/m2/rok od SR, Slovenského pozemkového fondu Bratislava, na dobu nájmu 20 rokov, t.j. do 31.3.2030, s možnosťou následného odkúpenia.

Výsledok hlasovania č.5: za 11, proti 0 , zdržali sa 2, nehlasovali 0

6/ Záver.
Pán primátor poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva a ukončil rokovanie.

 

 

 

Ing. Milan Marko, primátor mesta

JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice: Mgr.Roman Grebáč,Štefan Prístavka

 

 


Zapísala: Mgr. Mária Sárová
V Lučenci, dňa 25.03.2010

 

 

 

 

 

 


 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka