Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2010

Zasadanie zo dňa 15.6.2010

Pozvánka

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, odst. 4a zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 22. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 15.6.2010 (utorok) o 14.00 hod
vo veľkej sále v budove obvodného úradu na Námestí republiky č. 26

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Utvorenie volebných obvodov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2010-2014 a určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci na celé volebné obdobie rokov 2010-2014 - návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Lučenec - návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
6. Novelizácia VZN č. 14/2009 „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lučenec“ – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
7. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec v roku 2010
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
8. Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2011, 2012, 2013
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
9. Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2009, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2009 a schválenie plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec a.s. na rok 2010.
Predkladateľ: Ing. Ľubomír Činčura, riaditeľ spoločnosti
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Činčura, riaditeľ spoločnosti
10. Návrh na zmenu Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s., Lučenec
Predkladateľ: Ing. Ľubomír Činčura, riaditeľ spoločnosti
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Činčura, riaditeľ spoločnosti
11. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
12. Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lučenec “
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
13. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl - máj 2010 Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na 2. polrok 2010
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
15. Správa o činnosti orgánov mesta Lučenec a Mestského úradu v Lučenci za rok 2009.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Mária Šagátová, vedúca kancelárie primátora
16. Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta Lučenec na 2. polrok 2010.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Mária Šagátová, vedúca kancelárie primátora
17. Interpelácie poslancov
18. Návrhy a podnety poslancov
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Záver

Ing. Milan Marko, v.r.
Primátor mesta Lučenec

 

Uznesenia

 

Súpis uznesení z 22.riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
Konaného dňa: 15.06.2010
Číslo: 2798/2010

UZNESENIE Č. 81/2010
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Mgr. Péter Csúsz, Ing. Eva Balážová PhD.
A.2. Za overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Balážik, Mgr.Pavol Baculík

UZNESENIE Č. 82/2010
K bodu programu: Kontrola plnenia uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
Kontrolu plnenia uznesení.

UZNESENIE Č. 83/2010
K bodu programu: Utvorenie volebných obvodov pre voľbu poslancov Mestského
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2010 -2014 a určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci na celé volebné obdobie rokov 2010 -2014
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. utvorenie volebných obvodov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva Lučenec
pre volebné obdobie rokov 2010 -2014 v počte 7
A.2. určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci na celé volebné obdobie
rokov 2010 -2014 v počte 25
A.3. štruktúru volebných obvodov ( číselné označenie volebných okrskov s príslušnými
ulicami) podľa predloženej prílohy k materiálu.

UZNESENIE Č. 84/2010
K bodu programu: Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. rozsah výkonu funkcie primátora mesta – plný úväzok na celé funkčné obdobie – 2010 -2014, s náplňou činnosti podľa osobitného zákona, osobitných právnych predpisov, interných noriem a všeobecne záväzných nariadení Mesta Lučenec

UZNESENIE Č. 85/2010
K bodu programu: Novelizácia VZN č.14/09 „ Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec “- návrh.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. o d r o č u j e :
A.1. Novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/09 „Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec“ na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva v Lučenci .
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín: 15.6.2010
UZNESENIE Č. 86/2010
K bodu programu: Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu príjmov aj výdavkov oproti
schválenému rozpočtu v celkovej sume 820 707 € nasledovne:
A.1.1 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 34 965 € a
zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 6.4 Voľby na oddieli
01.1.1.6/39 Voľby do NR SR na položke 630 Tovary a služby o 29 162 €, v
Podprograme 6.10 Cintorínske služby na oddieli 08.4.0/17 Cintoríny na položke 630
Tovary a služby o 1 256 €, v Podprograme 10.4 Nocľaháreň pre bezdomovcov na
oddieli 10.7.0.1/33 na položke 630 Tovary a služby o 4 547 €
A.1.2 zmenu zdrojov v príjmovej časti rozpočtu a to znížením na položke 111003 Podielové
dane o 154 538 € a zároveň zvýšením na položke 312001 Bežné transfery o 154 538
€ a zmenu zdrojov financovania výdavkov v Podprograme 11.1 Verejné osvetlenie vo
výške 154 538 €
A.1.3 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti, v Podprograme 9.2.1 Materské školy bez
právnej subjektivity na oddieli 09.1.1.1/2 na položke 630 Tovary a služby o 20 000 €,
v Podprograme 9.3 Základné školy na položke 630 Tovary a služby o 30 000 €
a v Podprograme 5.2.1 Kompostáreň na oddieli 05.1.0 Odpadové hospodárstvo na
položke 630 Tovary a služby o 30 000 €
A.1.4 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 233001 Príjem z predaja pozemkov
o 311 934 € a zároveň použitie kapitálových príjmov v celkovej výške 604 283 € na
financovanie nasledovných investičných akcií:
· Podprogram 13.2.5 Stredisko sociálnych služieb na oddieli 04.4.3 Výstavba na
položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 31 050 €
· Podprogram 13.2.13 Regenerácia centrálnej zóny na oddieli 04.4.3 Výstavba na
položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 185 031 €
· Podprogram 4.2 Rekonštrukcie MK na oddieli 04.5.1 Cestná doprava na položke 710
Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 209 996 €
· Podprogram 6.10 Cintorínske služby na oddieli 08.4.0/17 Rekonštrukcia domu
smútku na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 157 406 €
· Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie na oddieli 06.4.0 Verejné osvetlenie na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 21 077 €
A.1.5 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 513002 Bankové úvery dlhodobé vo
výške 700 000 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme
13.2.7 Regenerácia Námestia republiky na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710
Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 240 000 € a v Podprograme 13.2.14
Regionálne centrum zhodnocovania odpadu Novohrad na oddieli 04.4.3 Výstavba na
položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 460 000 €
A.1.6 zníženie rozpočtu v príjmovej časti na položke 322001 Kapitálové transfery o 254 304
€ a zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 28 112 €
a zároveň zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.7 Regenerácia
Námestia republiky na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie
kapitálových aktív o 254 304 € a zvýšenie rozpočtu na položke 630 Tovary a služby o
29 592 €
A.1.7 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 11.3 Útulok pre psov na
oddieli 04.2.1.3 Veterinárna oblasť na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív
o 16 000 €
A.2 Zmenu použitia prostriedkov rezervného fondu:
A.2.1 zmenu výšky prostriedkov pôvodne schválenej na vypracovanie PD Rapovská
križovatka vo výške 21 795 € nasledovne:
· Podprogram 13.2.12 PD Rapovská križovatka na oddieli 04.4.3 Výstavba na
položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 6 000 €
· Podprogram 13.2.9 PD Rekonštrukcia budovy radnice na oddieli 04.4.3 Výstavba na
položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 3 300 €
· Podprogram 12.4 Hnuteľný a nehnuteľný majetok na oddieli 06.6.0 Správa majetku
na položke 711 Výkup pozemkov vo výške 12 495 €
A.2.2 zmenu výšky prostriedkov pôvodne schválenej na kofinancovanie grantu „Cyklistický
chodník Lučenec – Vidiná“ vo výške 18 920 €, na rekonštrukcie MK vo výške 5 000 € a
nerozdelených prostriedkov vo výške 2 600 € nasledovne:
· Podprogram 9.7.2 Rekonštrukcia ZŠ M.R.Štefánika na oddieli 09.1.2.1 Základné školy na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 26 520 €
Zodpovedný: Ing. Móricová
Termín: 30.6.2010

UZNESENIE Č. 87/2010
K bodu programu: Harmonogram prípravy programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 2011, 2012, 2013
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2011, 2012, 2013.
Zodpovedný: Ing. Móricová

UZNESENIE Č. 88/2010
K bodu programu: Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2009, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2009 schválenie plánu investícii a opráv a.s. SPOOL na rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec za rok 2009.
B. schvaľuje
Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2009 a plán investícií a opráv SPOOL a.s.
Lučenec na rok 2010.

UZNESENIE Č. 89/2010
K bodu programu: Návrh na schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s.Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Zmenu Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec v nasledovnom znení:
Bod 3.1 stanov znie :
3.1. Základné imanie spoločnosti je 2.684.457,66 EUR (slovom: Dvamilióny
šesťstoosemdesiaťštyritisíc štyristopäťdesiaťsedem a 66/100 eur).
Bod 4.1 stanov znie :
4.1. Základné imanie spoločnosti e rozdelené na celkom 76761 kusov akcií znejúcich na meno, z ktorých 74714 kusov je s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19 EUR a zvyšných 2047 kusov je s menovitou hodnotou jednej akcie 100 EUR, t.j. 76761 kusov akcií.
Za bod 4.10. Stanov sa dopĺňajú nové body 4.11. až 4.16. nasledovného znenia:
4.11. Spoločnosť vymení potvrdenie o zaplatení vkladu do základného imania, alebo zvýšeného základného imania za dočasný list, za listinnú akciu (akcie) alebo za hromadnú akciu (hromadné akcie), ak je splatená celá jej (ich) menovitá hodnota.
4.12. Spoločnosť môže vydať hromadné listinné akcie (ďalej „hromadná akcia“). Hromadnou akciou je akcia, ktorá nahrádza viac jednotlivých akcií toho istého druhu spoločnosti s rovnakou menovitou hodnotou. Jednému akcionárovi možno na jeho žiadosť vydať jednu hromadnú akciu, alebo viac hromadných akcií. Na podobu hromadnej akcie a na jej prevod platí obdobne všetko to, čo inak platí na listinné akcie spoločnosti, s tým rozdielom, že z jej označenia musí vyplývať, že ide o hromadnú akciu, aký počet kusov jednotlivých listinných akcií spoločnosti rovnakej menovitej hodnoty nahrádza s uvedením ich poradových čísiel. Prevod len niektorých jednotlivých listinných akcií zo všetkých jednotlivých listinných akcií, ktoré sú nahradené jednou vydanou hromadnou akciou, je neprípustný.
4.13. Po zápise spoločnosti do obchodného registra, alebo po zápise zvýšenia základného imania spoločnosti do obchodného registra môže spoločnosť vydať hromadné akcie aj bez žiadosti akcionára. V ostatných prípadoch môže spoločnosť vydať hromadné akcie na žiadosť akcionára, ktorý hromadnou akciou (hromadnými akciami) chce nahradiť všetky jednotlivé listinné akcie, alebo časť jednotlivých listinných akcií spoločnosti, ktoré mu boli spoločnosťou už vydané, alebo ktoré vlastní.
4.14. O vydaní hromadných akcií spoločnosti rozhoduje a ich vydávanie vykonáva predstavenstvo. Akcionárovi, ktorému už boli jednotlivé listinné akcie spoločnosťou vydané, predstavenstvo vydá na jeho žiadosť hromadnú akciu (hromadné akcie) ktorá nahrádza (nahrádzajú) jeho jednotlivé listinné akcie iba v prípade, ak oproti jej (ich) vydaniu fyzicky odovzdá predstavenstvu všetky jednotlivé listinné akcie, ktoré vydávaná hromadná akcia (hromadné akcie) má (majú) nahradiť. Takto prevzaté jednotlivé listinné akcie je predstavenstvo oprávnené protokolárne znehodnotiť.
4.15. S vydanou hromadnou akciou sú spojené všetky práva, ktoré zákon a tieto stanovy spájajú so všetkými jednotlivými listinnými akciami, ktoré daná hromadná akcia nahrádza. Uvedené platí aj na hlasovacie práva a počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti.
4.16. Spoločnosť je prostredníctvom predstavenstva povinná bez zbytočného odkladu vydať majiteľovi hromadnej akcie (hromadných akcií) jednotlivé listinné akcie, ktoré jeho hromadná akcia (hromadné akcie) nahrádza (nahrádzajú), ak o to majiteľ hromadnej akcie požiada. Akcionárovi, ktorému už bola hromadná akcia (hromadné akcie) spoločnosťou vydané, predstavenstvo vydá na jeho žiadosť jednotlivé listinné akcie, ktoré nahrádzala jeho hromadná akcia (hromadné akcie) iba v prípade, ak oproti jej (ich) vydaniu fyzicky odovzdá predstavenstvu hromadnú akciu (hromadné akcie), ktorá (ktoré) vydávané jednotlivé listinné akcie dovtedy nahradzovala (nahradzovali). Takto prevzaté hromadné akcie je predstavenstvo oprávnené protokolárne znehodnotiť.
Bod 12.12 stanov znie :
12.12. Dozorná rada je schopná uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov dozornej rady. V prípade dosiahnutia rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady, resp. toho, kto vedie zasadnutie dozornej rady. Dozornú radu vedie jej predseda a v čase jeho neprítomnosti podpredseda dozornej rady.
Bod 24.1 stanov znie :
24.1 Predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti podliehajú rozhodnutia predstavenstva v nasledujúcich veciach:
a) zakladanie, spoluzakladanie, resp. iná majetková účasť v obchodných spoločností a iných právnických osôb,
b) prevod obchodných podielov, akcií, účastín spoločnosti v obchodných spoločnostiach, resp. právnických osobách,
c) vykonávanie práv vyplývajúcich z majetkovej účasti v iných právnických osobách, najmä schválenie postupu povereného člena predstavenstva na valnom zhromaždení týchto právnických osôb,
d) prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mimo obvyklého hospodárenia nad 3.319,39 EUR účtovnej hodnoty,
e) prevody vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku mimo obvyklého hospodárenia nad 3.319,39 EUR účtovnej hodnoty,
f) uzavretie nájomnej zmluvy s výpovednou lehotou dlhšou ako tri mesiace,
g) uzavretie záložnej zmluvy na majetok spoločnosti,
h) nákup, predaj, prenájom alebo zaťaženie hnuteľného majetku spoločnosti s vstupnou - obstarávacou, alebo zostatkovou cenou vyššou ako 3.319,39 EUR, ak nejde o právne úkony spojené s obvyklým hospodárením,
i) uzatváranie zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na dobu dlhšiu než jeden rok alebo v hodnote vyššej ako 3.319,39 EUR, ak nejde o právne úkony spojené s obvyklým hospodárením,
j) uzatváranie autorských a licenčných a obdobných zmlúv v oblasti duševného vlastníctva, ak nejde o právne úkony spojené s obvyklým hospodárením,
k) prevzatie cudzích záväzkov v akejkoľvek forme,
l) prevzatie ručiteľských záväzkov za iného a v prospech tretích osôb,
m) prevzatie alebo poskytnutie pôžičiek a úverov, pokiaľ požičiavaný alebo poskytovaný obnos presahuje čiastku 1.659,70 EUR, ak nejde o právne úkony spojené s obvyklým hospodárením,
n) akékoľvek nakladanie s pohľadávkami alebo záväzkami spoločnosti v hodnote vyššej než 3.319,39 EUR, ak nejde o právne úkony spojené s obvyklým hospodárením,
o) vystaviť vlastnú zmenku znejúcu na sumu vyššiu ako 3.319,39 EUR, ak nejde o právne úkony spojené s obvyklým hospodárením.

B. poveruje
Primátora mesta Lučenec vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia a.s.
SPOOL Lučenec, vykonaním ďalších krokov nadväzujúcich na uvedenú zmenu Stanov
akciovej spoločnosti.
B. u k l a d á
Spracovateľovi zapracovať pripomienku Ing.Balážovej PhD. – sumy prepočítané zo
slovenských korún na € uvádzať v celých číslach.
Dátum: 15.06.2010

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1) Základná škola s MŠ, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec
UZNESENIE Č. 90/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. prevod správy majetku – hospodárskej budovy, súp.č. 4228, na parc. CKN č. 309/3, ktorá sa nachádza v športovom areáli na ulici Čajkovského v Lučenci v hodnote 52.835,91 €, v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec, Štvrtej časti, článku 6 – Správa majetku mesta, ods. 1, písm. a) pre Základnú školu s MŠ, Námestie Kubínyiho č. 42/6, Lučenec
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania zmluvy o prenechaní majetku obce do správy


2) Základná škola M.R.Štefánika, Haličská cesta č. 8, Lučenec
UZNESENIE Č. 91/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. prevod správy majetku - stavby : „Viacúčelové športové ihrisko“ – I.etapa pri ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta č. 8 v Lučenci v hodnote 80.982,64 € v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec, Štvrtej časti, článku 6 – Správa majetku mesta, ods. 1, písm. a) pre Základnú školu M.R.Štefánika, Haličská cesta č. 8, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania zmluvy o prenechaní majetku obce do správy

3) Upresnenie uznesenia MsZ č. 8/2010 zo 16.2.2010
UZNESENIE Č. 92/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - priamy odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6614/5 zast.pl., vo výmere 1 m² a parc. CKN č. 6614/6 zast.pl., vo výmere 1 m² pre JUDr. Pavla Petráša, Námestie republiky č. 20, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa - prístup do stavby, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 109 €/m².
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 8/2010 zo dňa 16.2.2010
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

4) Upresnenie uznesenia MsZ č. 9/2010 zo 16.2.2010
UZNESENIE Č.93/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - priamy odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6614/7 zast.pl., vo výmere 1 m² a parc. CKN č. 6614/8 zast.pl., vo výmere 1 m² pre Ing. Petra Kúdeľu, M. Rázusa 1636/9, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa - prístup do stavby, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 109 €/m².
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 9/2010 zo dňa 16.2.2010
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

5) Horn Invest s.r.o., Horná č. 34/A, Banská Bystrica
UZNESENIE Č. 94/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 7279/44 lesný pozemok, vo výmere 9981 m² pre Horn Invest s.r.o., Horná č. 34/A, Banská Bystrica, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o oplotenú priľahlú plochu strelnice, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa, za cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 3 €/m² a za oplotenie strelnice podľa znaleckého posudku - 1.840 €
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy

6) Zmena uznesenia MsZ č. 212/2009 zo dňa 15.12.2009, ktorým bol schválený vklad majetku pre SPOOL a.s. Lučenec
UZNESENIE Č. 95/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - vklad majetku – pozemkov v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2721 zast.pl., vo výmere
767 m² a parc. CKN č. 2722/5 zast.pl., vo výmere 1575 m², ktoré boli znaleckým posudkom ohodnotené vo výške 204.700 € (čo predstavuje 2047 akcií, menovitá hodnota jednej akcie je 100 €) ako nepeňažný vklad do základného imania SPOOL a.s. Lučenec, Masarykova
č. 7, Lučenec
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 212/2009 zo dňa 15.12.2009
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania vyhlásenia o vklade

7) Zrušenie uznesenia MsZ č. 60/2010 zo dňa 27.4.2010
UZNESENIE Č. 96/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zrušenie uznesenia MsZ č. 60/2010 zo dňa 27.4.2010 – Ing.Marián Balažovjech a manž. MUDr. Anna, Pavlova č. 3/A, Lučenec
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : 15.6.2010

8) Obvodný úrad Lučenec, Nám. Republiky 26 Lučenec
UZNESENIE Č. 97/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. že prenájom kancelárií v budove na Námestí republiky 26 pre Obvodný úrad Lučenec je prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 258/2009 § 9a, ods. 8, písm. e) a ods. 9, písm. c)
A.2. predĺženie prenájmu nebytových priestorov, kancelárií č. 140, 141, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 245, 246, 247, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 432, 433, 434, 441 WC na druhom poschodí a na štvrtom poschodí , garáž a sklady č. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 v budove na Námestí republiky č.26 v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 30.6.2015,
A.3. zníženie ceny nájmu oproti Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec na 9,99 €/m2/rok za kancelárske priestory a 8,30 €/m2/rok za ostatné priestory pre Obvodný úrad Lučenec, Nám. Republiky 26 Lučenec.
Vykoná: prednosta MÚ
Termín: do spísania nájomnej zmluvy

9) Jana Vilhanová, Dobšinského 31, 984 01 Lučenec
UZNESENIE Č. 98/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 predĺženie prenájmu nebytových priestorov na prízemí budovy kina APOLLO s vchodom od Jókaiho ulice na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2015, za doterajšiu cenu nájmu t.j. 93,54 €/m2/rok, pre Janu Vilhanovú, Dobšinského 31, 984 01 Lučenec.
Vykoná: prednosta MÚ
Termín: do spísania nájomnej zmluvy

10) SPOOL a.s., Masarykova č. 7, Lučenec
UZNESENIE Č. 99/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. výnimku so Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec pre SPOOL a.s., Masarykova č. 7, Lučenec - oprávnenie pre SPOOL a.s. dať do podnájmu areál futbalového štadióna pre LAFC Lučenec za podmienky, že zmluva o podnájme nebude uzavretá na obdobie dlhšie ako je zmluva o nájme medzi Mestom Lučenec a SPOOL a.s.
Vykoná: prednosta MÚ
Termín: do spísania dodatku k nájomnej zmluve

POZNÁMKA: uznesenie zrušené, pozri Uznesenie č. 56/2011 z 01.03.2011

11) BOVINEX ESPE a.s., M.Rázusa 14, 984 01 Lučenec
UZNESENIE Č. 100/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e s c h v a ľ u j e
A.1. prenájom pozemkov parciel CKN č.7498/62, 7498/64, 7498/89 pre spoločnosť BOVINEX.ESPE a.s., M. Rázusa 14, 984 01 Lučenec,

K bodu programu: Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenie spolufinancovania
projektu : „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lučenec “
UZNESENIE Č. 101/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku /NFP/ v súlade s Výzvou – Operačný program – Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika, opatrenie – 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky - za účelom realizácie projektu :
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lučenec “, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec.
A.2 zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lučenec
“po schválení žiadosti o NFP
A.3 financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 137 517,75 € - 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov žiadateľa vo výške 6 875,89 €.
Vykoná: Ing. Kolimárová, VORR
Termín: 08.06. 2010

K bodu programu: Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenie spolufinancovania
projektu : „Elektronizácia a rozvoj elektronických služieb mesta Lučenec“
UZNESENIE Č. 102/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e

A.1 - predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku /NFP/ v súlade s Výzvou Ministerstva financií SR pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, na projekt - OPIS – Elektronizácia služieb miest, prioritná os 1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.2 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, za účelom realizácie projektu : „Elektronizácia a rozvoj elektronických služieb mesta Lučenec“,ktorého ciele sú v súlade so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec
A.2 - zabezpečenie realizácie projektu : „Elektronizácia a rozvoj elektronických služieb mesta Lučenec“ po schválení žiadosti o NFP
A.3 - financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov na projekt :
- 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projektu z EÚ
- 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov žiadateľa
Vykoná : Ing. Kolimárová, VOR
RNDr. Pavol Cífer, správca IS
Termín : 30.09.2010

K bodu programu: Schválenie splnomocnenia na dražbu športovej haly na výstavisku Obchodná zóna Lučenec
UZNESENIE Č. 103/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. splnomocnenia pre dvoch členov predstavenstva akciovej spoločnosti SPOOL
Lučenec, vydaných primátorom mesta Lučenec, ako jediným akcionárom obchodnej
spoločnosti SPOOL, a.s. Lučenec, vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia
spoločnosti, na osobnú účasť dražby a draženia športovej haly, nachádzajúcej sa na
výstavisku Obchodná zóna Lučenec.
Termín: 15.06.2010

K bodu programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl – máj 2010
UZNESENIE Č. 104/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. Berie na vedomie
A.1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl – máj 2010.

K bodu programu:Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na 2. polrok 2010
UZNESENIE Č. 105/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. Berie na vedomie
A.1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010.

K bodu programu: Správa o činnosti orgánov mesta Lučenec a Mestského úradu v Lučenci za rok 2009
UZNESENIE Č. 106/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
A.1. Správu o činnosti orgánov mesta Lučenec a Mestského úradu v Lučenci za rok
2009.


K bodu programu: Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta Lučenec na 2. polrok 2010
UZNESENIE Č. 107/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta Lučenec na 2.polrok 2010.

Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Zostavovatelia uznesení z 22.riadneho zasadnutia MsZ v Lučenci: Mgr. Péter Csúsz, Ing.Eva Balážová PhD.
Zapísala: 16.06.2010, Mgr. Mária Sárová

 

 

Prezenčná listina

Prezenčná listina
z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa 15. júna 2010

Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Ilčík - Prednosta MsÚ
Pslanci MsZ: Ing. Eva Balážová, PhD., Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, Mgr. Péter Csúsz, Ladislav Drobný, Pavol Filčík, Mgr. Roman Grebáč, Ján Jackuliak, Norbert Krišta, MUDr., Zaher Mahmoud, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková, Ján Bystriansky, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Ondrej Balco, MUDr. Zsolt Mihalovics

Vedúci oddelení MsÚ: JUDr. Milan Pješčak – náčelník MsP, Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Emil Alexa, RNDr. Pavol Cífer, Mgr. Mária Šagátová, Ing. Ruth Olšiaková, PhDr. Kvetoslava Ďurišková, , Mgr. Alžbeta Lukačovičová , JUDr. Alžbeta Šulyoková, Mgr. Stanislav Spišiak, Ing. Mária Móricová, Ing.arch.Vladímír Ragan

Spoločnosti Mesta Lučenec:
Ing. Ľubomír Činčura, riaditeľ SPOOL, a.s. Lučenec
Ing. Pavol Jonáš – konateľ Mestskej tržnice, s.r.o. Lučenec
Štefan Melicher – konateľ Mestských lesov, s.r.o. Lučenec

Ospravedlnení:– Ing. Miroslav Drobný, MUDr. Karol Mičko, Ing. Pavol Kalinský, MUDr. Peter Brunčák, Mgr. Ján Brezňan

 

Zápisnica


Zápisnica z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci 

Konaná dňa: 15.06.2010

1/ Otvorenie
primátor:
„Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Prajem vám príjemný dobrý deň! Dovoľte mi, aby som Vás privítal na 22. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné.
Z dnešného rokovania sa ospravedlnili poslanci: MUDR. Karol Mičko, MUDr. Peter Brunčák, Mgr. Ján Brezňan, Ing. Pavel Kalinský, Ing. Miroslav Drobný
Pristúpime k schváleniu programu, ktorým sa bude dnešné rokovanie riadiť. Navrhujem doplniť program nasledovne:
v rámci bodu 11 – návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku
mesta doplniť:
žiadosť č. 11. týkajúca sa zmeny nájmu pozemkov v priemyselnom parku Juh, ktorý sme prenajali spoločnosti Bovinex Európa na výrobu fotovoltaických článkov. Ako dôvod zmeny nájomcu z Bovinex Európa na Bovinex Espe a.s. sa uvádza, že pre získanie finančných prostriedkov na výstavbu elektrárne je potrebné, aby žiadateľom bola akciová spoločnosť,
bod č. 12 - návrh na poverenie zúčastniť sa dražby na športovú halu na výstavisku.
Ďalej navrhujem ako bod 13 na základe včerajšieho rokovania doplniť schválenie zámeru realizácie a zabezpečenie spolufinancovania projektu: „Elektronizácia a rozvoj elektronických služieb mesta Lučenec“, ostatné body posunieme v poradí ako nasledujú.“

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Utvorenie volebných obvodov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2010-2014 a určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci na celé volebné obdobie rokov 2010-2014 - návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Lučenec - návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
6. Novelizácia VZN č. 14/2009 „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lučenec“ – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
7. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec v roku 2010
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
8. Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2011, 2012, 2013
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
9. Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2009, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2009 a schválenie plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec a.s. na rok 2010.
Predkladateľ: Ing. Ľubomír Činčura, riaditeľ spoločnosti
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Činčura, riaditeľ spoločnosti
10. Návrh na zmenu Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s., Lučenec
Predkladateľ: Ing. Ľubomír Činčura, riaditeľ spoločnosti
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Činčura, riaditeľ spoločnosti
11. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku mesta
12. Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lučenec “
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
13. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl - máj 2010
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na 2. polrok 2010
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
15. Správa o činnosti orgánov mesta Lučenec a Mestského úradu v Lučenci za rok 2009.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Mária Šagátová, vedúca kancelárie primátora
16. Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta Lučenec na 2. polrok 2010.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Mária Šagátová, vedúca kancelárie primátora
17. Interpelácie poslancov
18. Návrhy a podnety poslancov
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Záver

Výsledok hlasovania č.1.:(za program): za 12, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
primátor: „Pristúpime k schváleniu zostavovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice. Za zostavovateľov uznesenia navrhujem členov mestskej rady: Ing. Evu Balážovú, PhD. a Mgr. Pétera Csúsza.“
- návrhy z pléna za overovateľov zápisnice: Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavel Balážik
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Mgr. Péter Csúsz, Ing. Eva Balážová PhD.
A.2. Za overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Balážik, Mgr. Pavol Baculík
Výsledok hlasovania č. 2.: (za overovateľov): za 14, proti 0 , zdržali sa 2, nehlasovali 0

3/ Kontrola plnenia uznesení
primátor: „Informáciu o kontrole plnenia uznesení ste dostali písomne.“
- k tomuto bodu nemal nikto pripomienky
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Výsledok hlasovania č. 3.: za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

4/ Utvorenie volebných obvodov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2010-2014 a určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci na celé volebné obdobie rokov 2010-2014 - návrh
primátor: „Vážené dámy a páni, nasledujúce dva body súvisia s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami. Prvý z nich sa týka „Utvorenia volebných obvodov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2010-2014 a určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci na celé volebné obdobie“. Mestská rada odporúča ponechať súčasný stav – 7 volebných obvodov v rámci mesta a 25 členov poslaneckého zboru.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. utvorenie volebných obvodov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva Lučenec pre volebné obdobie rokov 2010 -2014 v počte 7
A.2. určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci na celé volebné obdobie rokov 2010 -2014 v počte 25
A.3. štruktúru volebných obvodov ( číselné označenie volebných okrskov s príslušnými ulicami) podľa predloženej prílohy k materiálu.
Výsledok hlasovania č. 4.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

5/ Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Lučenec - návrh
primátor: „V ďalšom bode určíte rozsah výkonu funkcie primátora pre nasledujúce volebné obdobie. Mestská rada odporúča plný úväzok na celé funkčné obdobie.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. rozsah výkonu funkcie primátora mesta – plný úväzok na celé funkčné obdobie – 2010 -2014 , s náplňou činnosti podľa osobitného zákona, osobitných právnych predpisov, interných noriem a všeobecne záväzných nariadení Mesta Lučenec.
Výsledok hlasovania č. 5.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

6/ Novelizácia VZN č. 14/2009 „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lučenec“ – návrh
primátor: „Novelizácia Zásad hospodárenia s majetkom mesta vychádza z upozornenia hlavného kontrolóra mesta na rozpor v súvislosti s postupom oddelenia majetku mesta mestského úradu pri spracovávaní podkladov pre orgány mesta, určením kúpnej ceny a vypracovaním znaleckého posudku. Predložená novela zásad jednoznačne upravuje podmienky prevodu majetku a postup pri vypracovaní znaleckého posudku ako podkladu k správnemu konaniu pre vklad do katastra nehnuteľností.“
Ing. arch. Václavíková – doterajšie zásady neboli podľa nej v rozpore so zákonom. Myslí si, že cenová mapa vytvára nespravodlivý rozdiel medzi cenami pozemkov, ktoré sú oddelené len pomyslenou čiarou medzi územnými obvodmi. Napr. pozemky pod garážami sú neprimerane drahé voči niektorým lukratívnym pozemkom. Dala poslanecký návrh, aby sa pozemky predávali podľa súdnoznaleckého posudku, ktorý určuje všeobecnú trhovú cenu.
Ing. Matuška – citoval z účinného VZN Zásady o hospodárení majetku Mesta Lučenec: „Prevody vlastníctva majetku Mesta sa vykonávajú priamym predajom , najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu , v prípade predaja pozemkov podľa prílohy č. 2 Zásad, ktorá vychádza z osobitného predpisu31 a je vypracovaná vo forme Odborného posudku. Mesto zabezpečí aktualizáciu Prílohy č. 2 Zásad jedenkrát za 6 mesiacov alebo na základe aktuálneho znaleckého posudku predloženého žiadateľom, ktorý v čase schvaľovania predaja mestským zastupiteľstvom nie je starší ako 6 mesiacov.“ t.z., že pozemky sa predávajú podľa cenovej mapy, ktorá sa pravidelne aktualizuje.
MUDr. Pelč – navrhol upraviť „Zásady“ tak, aby sa pozemky pod garážami predávali podľa súdnoznaleckého posudku a ostatné podľa cenovej mapy.
Primátor – navrhol, aby bolo VZN odročené a opätovne prešlo riadnym legislatívnym konaním s pripomienkou Ing. arch. Václavíkovej – všeobecný súhlas
- do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
O d r o č u j e
A.1. Novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/09 „Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec“ na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva v Lučenci .
Výsledok hlasovania č. 6.: za 15, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 1

7/ Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2008
primátor: „Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2010 sa týka rozpočtových opatrení , konkrétne sa jedná o prostriedky určené pre oblasť školstva, prostriedky, ktoré sme dostali na voľby, ďalej ide o úpravu rozpočtu v súvislosti s úverom. Ďalšie zmeny sa týkajú podpory mesta pre Regionálne centrum slobody zvierat na presťahovanie psieho útulku a spracovania projektových dokumentácií na projekty „Rapovská križovatka“ a „Rekonštrukcia budovy radnice“. Podrobnejšie zdôvodnenie je v materiáli.“
Ing. Uličná – poslancom bol pred zasadnutím predložený nový materiál návrhu zmien rozpočtu, preto požiadala o vysvetlenie zmien oproti pôvodnému textu.
Ing. Móricová – v bode A.1.1. sú navýšené finančné prostriedky na voľby NR SR na základe oznámenia výšky dotácie; bod A.2.2 – pre ukončenie rekonštrukcie ZŠ M.R. Štefánika bolo potrebné vykonať niektoré práce naviac. Ich vyfinancovanie je navrhnuté riešiť zo schválenej čiastky na kofinancovanie grantu „Cyklistický chodník Lučenec – Vidiná“, ktorý nebol úspešný.
Ing. Balážik – dal poslanecký návrh, aby hlasovanie za toto uznesenie neprebehlo am blok, ale aby sa o bode A.1. 7 hlasovalo zvlášť. Ide o investíciu na vybudovanie psieho útulku. Podľa jeho názoru ide o neprimerane vysokú sumu na jeho presťahovanie, keďže Mesto Lučenec už poskytlo združeniu dotáciu vo výške 500 000,-Sk. Regionálne centrum slobody zvierat by malo ostať jediným majiteľom nehnuteľnosti.
Primátor – touto finančnou podporou by sa definitívne problém psieho útulku vyriešil. Nakoľko pozemky strelnice boli odpredané, presťahovanie je nevyhnutné.
Prednosta – peniaze investované do psieho útulku boli preinvestované transparentne, čo potvrdila aj kontrola; za mestský úrad podporil činnosť, ktorú vykonáva Regionálne centrum slobody zvierat v Lučenci. Pani Ferencová spolupracuje s Mestskou políciou pri odchyte túlavých psov a tak Mesto Lučenec nemá s týmto problémy. Mesto Lučenec zaevidovalo žiadosť vlastníkov pozemkov v záhradníckej osade o riešenie problému psieho útulku jeho presťahovaním.
MUDr. Balco – pozemok, na ktorý má byť psí útulok presťahovaný susedí so skladom M-Marketu. vyslovil obavu, že majitelia spoločnosti nebudú súhlasiť s jeho umiestnením vedľa skladu. Riešenie by malo byť komplexnejšie.
Ing. Balážik – upozornil, že psí útulok mal byť presťahovaný do 30. júna bez nároku na finančné prostriedky
Ing. Balážová – požiadala o slovo pani Ferencovú, aby objasnila z akého rozpočtu vychádza požadovaná suma a čo bude za tieto financie vybudované. Dôvodová správa to neobjasňuje.
Ďalej sa opýtala, či financie budú poskytnuté formou kapitálovej dotácie alebo ide o investičnú akciu zo strany Mesta
- pán primátor dal hlasovať o udelení slova pani Ferencovej, ktorá zastupuje Regionálne centrum slobody zvierat v Lučenci
Hlasovanie č. 7.: za 16, proti 1, zdržali sa 0, nehlasovali 1

Ferenczová – Regionálne centrum slobody zvierat v Lučenci je jedno z najstarších na Slovensku a funguje od r. 1996. Momentálne majú ročnú dotáciu vo výške 4 000eur. V októbri 2008 centrum odkúpilo budovu; Mesto Lučenec nie je jej spolumajiteľom. V súčasnosti žiadajú o finančnú pomoc pri vybudovaní 29 kotercov. Suma zahŕňa betonáž, kari rohože, oplotenie a stavebné práce podľa vypracovaného rozpočtu. Centrum zakúpilo strešnú krytinu. Práce doteraz nemohli pre pretrvávajúce dažde začať.
MUDr. Slivka – podporil dotáciu pre útulok. Je potrebné ho presťahovať čo najskôr.
Bystriansky – súhlasil s MUDr. Slivkom a pripomenul sťažnosti záhradkárov na psí útulok, ktorý sa nachádza v blízkosti záhradkárskej osady
- do rozpravy sa nikto neprihlásil a pán primátor dal hlasovať o poslaneckom návrhu Ing. Balážika (či sa bude osobitne hlasovať o bode A.1.7.)
Hlasovanie č. 8.: za 6, proti 9, zdržalo sa 1, nehlasovalo 3 - neprešlo
- následne hlasovali poslanci o uznesení k tomuto bodu am blok
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – zvýšenie rozpočtu príjmov aj výdavkov oproti
schválenému rozpočtu v celkovej sume 820 707 € nasledovne:
A.1.1 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 34 965 € a
zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 6.4 Voľby na oddieli
01.1.1.6/39 Voľby do NR SR na položke 630 Tovary a služby o 29 162 €, v
Podprograme 6.10 Cintorínske služby na oddieli 08.4.0/17 Cintoríny na položke 630
Tovary a služby o 1 256 €, v Podprograme 10.4 Nocľaháreň pre bezdomovcov na
oddieli 10.7.0.1/33 na položke 630 Tovary a služby o 4 547 €
A.1.2 zmenu zdrojov v príjmovej časti rozpočtu a to znížením na položke 111003 Podielové
dane o 154 538 € a zároveň zvýšením na položke 312001 Bežné transfery o 154 538
€ a zmenu zdrojov financovania výdavkov v Podprograme 11.1 Verejné osvetlenie vo
výške 154 538 €
A.1.3 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti, v Podprograme 9.2.1 Materské školy bez
právnej subjektivity na oddieli 09.1.1.1/2 na položke 630 Tovary a služby o 20 000 €,
v Podprograme 9.3 Základné školy na položke 630 Tovary a služby o 30 000 €
a v Podprograme 5.2.1 Kompostáreň na oddieli 05.1.0 Odpadové hospodárstvo na
položke 630 Tovary a služby o 30 000 €
A.1.4 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 233001 Príjem z predaja pozemkov
o 311 934 € a zároveň použitie kapitálových príjmov v celkovej výške 604 283 € na
financovanie nasledovných investičných akcií:
· Podprogram 13.2.5 Stredisko sociálnych služieb na oddieli 04.4.3 Výstavba na
položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 31 050 €
· Podprogram 13.2.13 Regenerácia centrálnej zóny na oddieli 04.4.3 Výstavba na
položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 185 031 €
· Podprogram 4.2 Rekonštrukcie MK na oddieli 04.5.1 Cestná doprava na položke 710
Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 209 996 €
· Podprogram 6.10 Cintorínske služby na oddieli 08.4.0/17 Rekonštrukcia domu
smútku na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 157 406 €
· Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie na oddieli 06.4.0 Verejné osvetlenie na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 21 077 €
A.1.5 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 513002 Bankové úvery dlhodobé vo
výške 700 000 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme
13.2.7 Regenerácia Námestia republiky na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710
Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 240 000 € a v Podprograme 13.2.14
Regionálne centrum zhodnocovania odpadu Novohrad na oddieli 04.4.3 Výstavba na
položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 460 000 €
A.1.6 zníženie rozpočtu v príjmovej časti na položke 322001 Kapitálové transfery o 254 304
€ a zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 28 112 €
a zároveň zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.7 Regenerácia
Námestia republiky na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív
o 254 304 € a zvýšenie rozpočtu na položke 630 Tovary a služby o 29 592 €
A.1.7 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 11.3 Útulok pre psov na oddieli 04.2.1.3 Veterinárna oblasť na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 16 000 €
A.2 Zmenu použitia prostriedkov rezervného fondu:
A.2.1 zmenu výšky prostriedkov pôvodne schválenej na vypracovanie PD Rapovská
križovatka vo výške 21 795 € nasledovne:
· Podprogram 13.2.12 PD Rapovská križovatka na oddieli 04.4.3 Výstavba na
položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 6 000 €
· Podprogram 13.2.9 PD Rekonštrukcia budovy radnice na oddieli 04.4.3 Výstavba na
položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 3 300 €
· Podprogram 12.4 Hnuteľný a nehnuteľný majetok na oddieli 06.6.0 Správa majetku
na položke 711 Výkup pozemkov vo výške 12 495 €
A.2.2 zmenu výšky prostriedkov pôvodne schválenej na kofinancovanie grantu „Cyklistický
chodník Lučenec – Vidiná“ vo výške 18 920 €, na rekonštrukcie MK vo výške 5 000 € a
nerozdelených prostriedkov vo výške 2 600 € nasledovne:
· Podprogram 9.7.2 Rekonštrukcia ZŠ M.R.Štefánika na oddieli 09.1.2.1 Základné školy na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 26 520 €
Zodpovedný: Ing. Móricová
Dátum: 30.6.2010
Výsledok hlasovania č. 9.: za 18, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 0

8/ Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2011, 2012, 2013
primátor: „Nasleduje „Harmonogram prípravy rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2011, 2012 a 2013“. Programový rozpočet, ktorý obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch nášho mesta pripravíme do finálnej podoby, schvaľovať ho však bude nové zastupiteľstvo.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
Harmonogram prípravy programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2011, 2012, 2013.
Výsledok hlasovania č. 10.: za 16, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 3

9/ Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2009, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2009 a schválenie plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec a.s. na rok 2010.
primátor: „Nasledujúcim bodom je správa o hospodárení spoločnosti SPOOL Lučenec za rok 2009, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2009 a schválenie plánu investícii a opráv a.s. SPOOL na rok 2010. Správu predkladá predseda predstavenstva Ing. Ľubomír Činčura.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec za rok 2009.
B. schvaľuje
Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2009 a plán investícií a opráv SPOOL a.s. Lučenec na rok 2010.
Výsledok hlasovania č. 11.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2

10/ Návrh na zmenu Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s., Lučenec
primátor: „Podobne ako predošlý bod, aj návrh na schválenie zmeny Stanov akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec, predkladá predseda spoločnosti pán Činčura.“
Krišta – v bode 12.12 stanov je zmena, ktorú iniciovali členovia dozornej rady spoločnosti. Uznášaniaschopná bude DR, keď sa zíde nadpolovičná väčšina všetkých členov.
Ing. Uličná – poprosila o objasnenie, či všetky body boli aj v pôvodných stanovách alebo sú celkom nové. Napr. ručenie v prospech tretích osôb, možnosť prevzatia cudzích záväzkov v akejkoľvek forme atď.
Ing. Činčura – zmeny v stanovách majú dva charaktery. Jedná sa o prevod súm z Sk na EUR a zmena uznášaniaschopnosti dozornej rady. Body 24. 1. stanov sú zachované pôvodné.
Ďalšia zmena sa týka akcií SPOOL a.s., o ktorých nie je známe, kde sa fyzicky nachádzajú. Preto SPOOL a.s emituje jednu veľkú hromadnú akciu a k tomuto je oprávnený primátor mesta ako valná hromada spoločnosti so súhlasom Mestského zastupiteľstva v Lučenci.
Ing. Balážová – požiadala, aby sumy prepočítané zo Sk na EUR boli zaokrúhlené na celé čísla
Ing. Činčura – súhlas
- nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
Zmenu Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec v nasledovnom znení:
Bod 3.1 stanov znie :
3.1. Základné imanie spoločnosti je 2.684.457,66 EUR (slovom: Dva miliónyšesťstoosemdesiaťštyritisíc štyristopäťdesiaťsedem a 66/100 eur).
Bod 4.1 stanov znie :
4.1. Základné imanie spoločnosti e rozdelené na celkom 76761 kusov akcií znejúcich na meno, z ktorých 74714 kusov je s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19 EUR a zvyšných 2047 kusov je s menovitou hodnotou jednej akcie 100 EUR, t.j. 76761 kusov akcií.
Za bod 4.10. Stanov sa dopĺňajú nové body 4.11. až 4.16. nasledovného znenia:
4.11. Spoločnosť vymení potvrdenie o zaplatení vkladu do základného imania, alebo zvýšeného základného imania za dočasný list, za listinnú akciu (akcie) alebo za hromadnú akciu (hromadné akcie), ak je splatená celá jej (ich) menovitá hodnota.
4.12. Spoločnosť môže vydať hromadné listinné akcie (ďalej „hromadná akcia“). Hromadnou akciou je akcia, ktorá nahrádza viac jednotlivých akcií toho istého druhu spoločnosti s rovnakou menovitou hodnotou. Jednému akcionárovi možno na jeho žiadosť vydať jednu hromadnú akciu, alebo viac hromadných akcií. Na podobu hromadnej akcie a na jej prevod platí obdobne všetko to, čo inak platí na listinné akcie spoločnosti, s tým rozdielom, že z jej označenia musí vyplývať, že ide o hromadnú akciu, aký počet kusov jednotlivých listinných akcií spoločnosti rovnakej menovitej hodnoty nahrádza s uvedením ich poradových čísiel. Prevod len niektorých jednotlivých listinných akcií zo všetkých jednotlivých listinných akcií, ktoré sú nahradené jednou vydanou hromadnou akciou, je neprípustný.
4.13. Po zápise spoločnosti do obchodného registra, alebo po zápise zvýšenia základného imania spoločnosti do obchodného registra môže spoločnosť vydať hromadné akcie aj bez žiadosti akcionára. V ostatných prípadoch môže spoločnosť vydať hromadné akcie na žiadosť akcionára, ktorý hromadnou akciou (hromadnými akciami) chce nahradiť všetky jednotlivé listinné akcie, alebo časť jednotlivých listinných akcií spoločnosti, ktoré mu boli spoločnosťou už vydané, alebo ktoré vlastní.
4.14. O vydaní hromadných akcií spoločnosti rozhoduje a ich vydávanie vykonáva predstavenstvo. Akcionárovi, ktorému už boli jednotlivé listinné akcie spoločnosťou vydané, predstavenstvo vydá na jeho žiadosť hromadnú akciu (hromadné akcie) ktorá nahrádza (nahrádzajú) jeho jednotlivé listinné akcie iba v prípade, ak oproti jej (ich) vydaniu fyzicky odovzdá predstavenstvu všetky jednotlivé listinné akcie, ktoré vydávaná hromadná akcia (hromadné akcie) má (majú) nahradiť. Takto prevzaté jednotlivé listinné akcie je predstavenstvo oprávnené protokolárne znehodnotiť.
4.15. S vydanou hromadnou akciou sú spojené všetky práva, ktoré zákon a tieto stanovy spájajú so všetkými jednotlivými listinnými akciami, ktoré daná hromadná akcia nahrádza. Uvedené platí aj na hlasovacie práva a počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti.
4.16. Spoločnosť je prostredníctvom predstavenstva povinná bez zbytočného odkladu vydať majiteľovi hromadnej akcie (hromadných akcií) jednotlivé listinné akcie, ktoré jeho hromadná akcia (hromadné akcie) nahrádza (nahrádzajú), ak o to majiteľ hromadnej akcie požiada. Akcionárovi, ktorému už bola hromadná akcia (hromadné akcie) spoločnosťou vydané, predstavenstvo vydá na jeho žiadosť jednotlivé listinné akcie, ktoré nahrádzala jeho hromadná akcia (hromadné akcie) iba v prípade, ak oproti jej (ich) vydaniu fyzicky odovzdá predstavenstvu hromadnú akciu (hromadné akcie), ktorá (ktoré) vydávané jednotlivé listinné akcie dovtedy nahradzovala (nahradzovali). Takto prevzaté hromadné akcie je predstavenstvo oprávnené protokolárne znehodnotiť.
Bod 12.12 stanov znie :
12.12. Dozorná rada je schopná uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov dozornej rady. V prípade dosiahnutia rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady, resp. toho, kto vedie zasadnutie dozornej rady. Dozornú radu vedie jej predseda a v čase jeho neprítomnosti podpredseda dozornej rady.
Bod 24.1 stanov znie :
24.1 Predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti podliehajú rozhodnutia predstavenstva v nasledujúcich veciach:
a) zakladanie, spoluzakladanie, resp. iná majetková účasť v obchodných spoločností a iných právnických osôb,
b) prevod obchodných podielov, akcií, účastín spoločnosti v obchodných spoločnostiach, resp. právnických osobách,
c) vykonávanie práv vyplývajúcich z majetkovej účasti v iných právnických osobách, najmä schválenie postupu povereného člena predstavenstva na valnom zhromaždení týchto právnických osôb,
d) prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mimo obvyklého hospodárenia nad 3.319,39 EUR účtovnej hodnoty,
e) prevody vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku mimo obvyklého hospodárenia nad 3.319,39 EUR účtovnej hodnoty,
f) uzavretie nájomnej zmluvy s výpovednou lehotou dlhšou ako tri mesiace,
g) uzavretie záložnej zmluvy na majetok spoločnosti,
h) nákup, predaj, prenájom alebo zaťaženie hnuteľného majetku spoločnosti s vstupnou - obstarávacou, alebo zostatkovou cenou vyššou ako 3.319,39 EUR, ak nejde o právne úkony spojené s obvyklým hospodárením,
i) uzatváranie zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na dobu dlhšiu než jeden rok alebo v hodnote vyššej ako 3.319,39 EUR, ak nejde o právne úkony spojené s obvyklým hospodárením,
j) uzatváranie autorských a licenčných a obdobných zmlúv v oblasti duševného vlastníctva, ak nejde o právne úkony spojené s obvyklým hospodárením,
k) prevzatie cudzích záväzkov v akejkoľvek forme,
l) prevzatie ručiteľských záväzkov za iného a v prospech tretích osôb,
m) prevzatie alebo poskytnutie pôžičiek a úverov, pokiaľ požičiavaný alebo poskytovaný obnos presahuje čiastku 1.659,70 EUR, ak nejde o právne úkony spojené s obvyklým hospodárením,
n) akékoľvek nakladanie s pohľadávkami alebo záväzkami spoločnosti v hodnote vyššej než 3.319,39 EUR, ak nejde o právne úkony spojené s obvyklým hospodárením,
o) vystaviť vlastnú zmenku znejúcu na sumu vyššiu ako 3.319,39 EUR, ak nejde o právne úkony spojené s obvyklým hospodárením.
B. poveruje
Primátora mesta Lučenec vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia a.s. SPOOL Lučenec, vykonaním ďalších krokov nadväzujúcich na uvedenú zmenu Stanov akciovej spoločnosti.
C. u k l a d á
Spracovateľovi zapracovať pripomienku Ing.Balážovej PhD. – sumy prepočítané zo slovenských korún na € uvádzať v celých číslach.
Výsledok hlasovania č. 12.: za 18, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

11/ Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.

1) Základná škola s MŠ, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. prevod správy majetku – hospodárskej budovy, súp.č. 4228, na parc. CKN č. 309/3, ktorá sa nachádza v športovom areáli na ulici Čajkovského v Lučenci v hodnote 52.835,91 €, v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec, Štvrtej časti, článku 6 – Správa majetku mesta, ods. 1, písm. a) pre Základnú školu s MŠ, Námestie Kubínyiho č. 42/6, Lučenec
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania zmluvy o prenechaní majetku obce do správy
Výsledok hlasovania č. 13.: za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

2) Základná škola M.R.Štefánika, Haličská cesta č. 8, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. prevod správy majetku - stavby : „Viacúčelové športové ihrisko“ – I.etapa pri ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta č. 8 v Lučenci v hodnote 80.982,64 € v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec, Štvrtej časti, článku 6 – Správa majetku mesta, ods. 1, písm. a) pre Základnú školu M.R.Štefánika, Haličská cesta č. 8, Lučenec.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania zmluvy o prenechaní majetku obce do správy
Výsledok hlasovania č. 14.: za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

3) Upresnenie uznesenia MsZ č. 8/2010 zo 16.2.2010
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - priamy odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6614/5 zast.pl., vo výmere 1 m² a parc. CKN č. 6614/6 zast.pl., vo výmere 1 m² pre JUDr. Pavla Petráša, Námestie republiky č. 20, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa - prístup do stavby, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 109 €/m².
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 8/2010 zo dňa 16.2.2010
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania č. 15.: za 17, proti 0 , zdržali sa 0, nehlasovali 2


4) Upresnenie uznesenia MsZ č. 9/2010 zo 16.2.2010
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - priamy odpredaj pozemkov v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 6614/7 zast.pl., vo výmere 1 m² a parc. CKN č. 6614/8 zast.pl., vo výmere 1 m² pre Ing. Petra Kúdeľu, M. Rázusa 1636/9, Lučenec, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa - prístup do stavby, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 109 €/m².
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 9/2010 zo dňa 16.2.2010
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania č. 16.: za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

5) Horn Invest s.r.o., Horná č. 34/A, Banská Bystrica
Ing. Alexa - pri vytýčení a odovzdaní pozemkov areálu strelnice bolo zistené, že hranice strelnice nie sú totožné s oplotením. Ide o odkúpenie tohto zvyšného pozemku.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. priamy odpredaj pozemku v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 7279/44 lesný pozemok, vo výmere 9981 m² pre Horn Invest s.r.o., Horná č. 34/A, Banská Bystrica, vzhľadom k tomu, že v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11 b) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sa jedná o oplotenú priľahlú plochu strelnice, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa, za cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec – 3 €/m² a za oplotenie strelnice podľa znaleckého posudku - 1.840 €
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania kúpnej zmluvy
Výsledok hlasovania č. 17.: za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

6) Zmena uznesenia MsZ č. 212/2009 zo dňa 15.12.2009, ktorým bol schválený vklad majetku pre SPOOL a.s. Lučenec
Ing. Alexa – zmena uznesenia sa odôvodňuje s poukazom na ustanovenie § 157 ods. 1 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého menovitá hodnota akcie musí byť vyjadrená kladným celým číslom.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - vklad majetku – pozemkov v k.ú. Lučenec, parc. CKN č. 2721 zast.pl., vo výmere
767 m² a parc. CKN č. 2722/5 zast.pl., vo výmere 1575 m², ktoré boli znaleckým posudkom ohodnotené vo výške 204.700 € (čo predstavuje 2047 akcií, menovitá hodnota jednej akcie je 100 €) ako nepeňažný vklad do základného imania SPOOL a.s. Lučenec, Masarykova
č. 7, Lučenec
A.2 - zrušenie uznesenia MsZ č. 212/2009 zo dňa 15.12.2009
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do spísania vyhlásenia o vklade
Výsledok hlasovania č. 18.: za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

 

7) Zrušenie uznesenia MsZ č. 60/2010 zo dňa 27.4.2010
primátor – pri vetovaní uznesení došlo k omylu, že jedno z nich, ktoré je principiálne totožné nebolo vetované. Aby nedošlo k precedensu je potrebné toto uznesenie zrušiť.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zrušenie uznesenia MsZ č. 60/2010 zo dňa 27.4.2010 – Ing.Marián Balažovjech a manž. MUDr. Anna, Pavlova č. 3/A, Lučenec
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : 15.6.2010
Výsledok hlasovania č. 19.: za 16, proti 0, zdržali sa 3, nehlasovali 0

8) Obvodný úrad Lučenec, Nám. Republiky 26 Lučenec,
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. že prenájom kancelárií v budove na Námestí republiky 26 pre Obvodný úrad Lučenec je prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 258/2009 § 9a, ods. 8, písm. e) a ods. 9, písm. c)
A.2. predĺženie prenájmu nebytových priestorov, kancelárií č. 140, 141, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 245, 246, 247, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 432, 433, 434, 441 WC na druhom poschodí a na štvrtom poschodí , garáž a sklady č. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 v budove na Námestí republiky č.26 v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 30.6.2015,
A.3. zníženie ceny nájmu oproti Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec na 9,99 €/m2/rok za kancelárske priestory a 8,30 €/m2/rok za ostatné priestory pre Obvodný úrad Lučenec, Nám. Republiky 26 Lučenec.
Vykoná: prednosta MÚ
Termín: do spísania nájomnej zmluvy
Výsledok hlasovania č. 20.: za 18, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

9) Jana Vilhanová, Dobšinského 31, 984 01 Lučenec,
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 predĺženie prenájmu nebytových priestorov na prízemí budovy kina APOLLO s vchodom od Jókaiho ulice na dobu piatich rokov t.j. do 31.12.2015, za doterajšiu cenu nájmu t.j. 93,54 €/m2/rok, pre Janu Vilhanovú, Dobšinského 31, 984 01 Lučenec.
Vykoná: prednosta MÚ
Termín: do spísania nájomnej zmluvy
Výsledok hlasovania č. 21.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2

10) SPOOL a.s., Masarykova č. 7, Lučenec
primátor – ide o povolenie výnimky zo Zásad o hospodárení s majetkom Mesta Lučenec tak, aby a.s. SPOOL mohla dať do podnájmu futbalový štadión pre FK LAFC Lučenec.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. výnimku so Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec pre SPOOL a.s., Masarykova č. 7, Lučenec - oprávnenie pre SPOOL a.s. dať do podnájmu areál futbalového štadióna pre LAFC Lučenec za podmienky, že zmluva o podnájme nebude uzavretá na obdobie dlhšie ako je zmluva o nájme medzi Mestom Lučenec a SPOOL a.s.
Vykoná: prednosta MÚ
Termín: do spísania dodatku k nájomnej zmluve
Výsledok hlasovania č. 22.: za 18, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1

11/ BOVINEX ESPE a.s., M.Rázusa 14, 984 01 Lučenec
primátor – legislatívne dôvody neumožňujú, aby jedna spoločnosť prevádzkovala elektráreň na takejto veľkej rozlohe. Preto o prenájom pozemkov v priemyselnej zóne sever žiada viacero spoločností. Táto žiadosť nie je súčasťou dnešného rokovania, nakoľko sa zatiaľ nepodarilo pripraviť všetky potrebné podklady. Žiadosť firmy BOVINEX.ESPE o prenájom pozemkov v priemyselnom parku Juh je predložená na prerokovanie.
Ing. Uličná – ide o nový materiál doplnený na prerokovanie tesne pred uskutočnením zasadnutia. V dôvodovej správe chýba množstvo informácií týkajúcich sa zmluvy o prenájme. Navrhla doplniť do uznesenia, že nedodržaním podmienok zo strany firmy BOVINEX.ESPE, zmluva stratí platnosť.
Primátor – zmluva bude uzavretá bez zmien v takom znení ako bola s firmou Bovinex Europa
Ing. Matuška – upozornil, že sa mení doba prenájmu z 15 na 25 rokov
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e s c h v a ľ u j e
A.1. prenájom pozemkov parciel CKN č.7498/62, 7498/64, 7498/89 pre spoločnosť BOVINEX.ESPE a.s., M. Rázusa 14, 984 01 Lučenec,
Výsledok hlasovania č. 23.: za 11, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 7 – neprešlo (57,89%)

12/ Návrh na poverenie zúčastniť sa dražby na športovú halu na výstavisku
primátor – 24. júna sa uskutoční opätovaná dražba na športovú halu na výstavisku v Lučenci. Mesto Lučenec má možnosť sa jej zúčastniť prostredníctvom svojej 100% a.s. SPOOL. Potrebuje však poverenie od MsZ Lučenec.
Krišta – je potrebné určiť kto sa osobne zúčastní dražby
Primátor – nemal by sa jej zúčastniť len predseda predstavenstva, ale aj právnik a niekto z oddelenia majetku mesta.
Ing. Arch. Václavíková – navrhla určiť limit, do akej výšky môžu dražiť
Ing. Činčura – športovú halu je možné vydražiť za 65% jej skutočnej ceny. Súhlasí s určením limitu, avšak táto hranica by nemala byť zverejnená.
MUDr. Mahmoud – rovnako si myslí, že by zverejnenie ceny mohlo mestu Lučenec poškodiť Bystriansky – navrhol tajné hlasovanie o určení limitu alebo nech cenu určí valná hromada a.s. SPOOL, teda primátor mesta
MUDr. Balco – podporil návrh zúčastniť sa dražby a získať halu do vlastníctva Mesta. Opýtal sa, či je známa výška potrebnej investície na sprevádzkovanie športovej haly. Novovybudovaný zimný štadión mal byť pôvodne multifukčným objektom, mesto si podľa neho zvolilo drahšiu verziu.
Bystriansky - rovnako podporil návrh získať halu do vlastníctva mesta Lučenec za takýchto výhodných podmienok.
Mgr. Grebáč – k otázke by sa malo pristupovať koncepnejšie. Je potrebné zistiť, koľko by stálo sprevádzkovanie haly a jej samotná prevádzka. Zimný štadión by sa mohol tiež využívať celoročne.
Primátor – zimný štadión by mal byť do dvoch mesiacov skolaudovaný a počas letných mesiacov by mal mať rôzne využitie. Mesto by malo športovú halu odkúpiť, aby v centre mesta z nej iný majiteľ neurobil sklad a pod.
Ing. Uličná – dražba by bola zrejme hradená z úveru. Je možné podľa rozpočtových pravidiel mesto zaťažiť ďalším úverom pri klesajúcich príjmoch a výpadkoch podielových daní?
Ing. Móricová – v súčasnosti je Mesto Lučenec zaťažené úvermi na 36%. Podľa rozpočtových pravidiel je možné ísť až do výšky 65%. Upozornila, že toto je súčasný stav t.z., že v ňom nie je zahrnutý schválený úver z minulého zastupiteľstva, ktorý sa bude realizovať v prípade úspešných projektov.
Ing. Činčura – a.s. potrebuje poverenie na účasť na dražbe. Mestu pomôže vo verejnom záujme, ale spoločnosť nemá voľné finančné prostriedky na splácanie úveru. myslí si, že kúpa tejto nehnuteľnosti za súčasných podmienok je výhodná a nie je potrebné ju opravovať ihneď.
Ing. Balážová, PhD. – opýtala sa, či je v cene zahrnutá nadstavba aj pozemok a či sú pozemky vysporiadané. Ako je možné zaviazať MsZ v budúcich volebných obdobiach na splácanie úveru?
Ing. Činčura – pozemky sú vysporiadané a sú zahrnuté v cene spolu s nehnuteľnosťou. MsZ je potrebné jednoznačne zaviazať splácaním úveru, aby sa a.s. SPOOL nedostala do červených čísel.
Mgr. Csúsz – nehnuteľnosť potrebuje správcu, aby športová hala opäť žila a jej okolie ostalo kultúrne. Aj v tomto treba vidieť osoh pre mesto a jeho obyvateľov.
Primátor – zvolal zasadnutie MsR na 16. 6. 2010 o 10:00 hod, aby jej členovia určili limit dražobnej ceny pre a.s. SPOOL Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. splnomocnenia pre dvoch členov predstavenstva akciovej spoločnosti SPOOL
Lučenec, vydaných primátorom mesta Lučenec, ako jediným akcionárom obchodnej
spoločnosti SPOOL, a.s. Lučenec, vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia
spoločnosti, na osobnú účasť dražby a draženia športovej haly, nachádzajúcej sa na
výstavisku Obchodná zóna Lučenec.
Výsledok hlasovania č. 24.: za 17, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 0

Mgr. Csúsz – požiadal, aby sa zastupiteľstvo vrátilo k bodu prenájmu pozemkov pre Bovinex.Espe, ktorý nebol odsúhlasený, nakoľko osobitný zreteľ vyžaduje 3/5 väčšinu, teda 60% hlasov. Navrhol hlasovať len o bode A.2 uznesenia, pretože osobitný zreteľ bol odsúhlasený Uznesením č. 150/2009.
HK – nie je možné o tom takto hlasovať, pretože sa jedná o iný právnický subjekt
Primátor – nie je potrebné sa vracať k hlasovaniu o prenájme pre firmu Bovinex.Espe, pretože bude musieť v súvislosti prenájmom pozemkov v priemyselnej zóne sever zvolať mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva. Potom sa možno vrátiť k obom bodom a spoločne ich prerokovať – všeobecný súhlas

12/ Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lučenec “
primátor: „Vážení prítomní, pokračujeme schválením zámeru realizácie a zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lučenec“. Tento projekt, resp. schválenie kofinancovania sme mali v programe už minulý rok, žiaľ projekt nebol schválený. Dnes reagujeme na novú výzvu a verím, že budeme úspešní. Otváram rozpravu.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1
- predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku /NFP/ v súlade s Výzvou – Operačný program – Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika, opatrenie – 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky - za účelom realizácie projektu :
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lučenec “, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec.
A.2 zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lučenec
“po schválení žiadosti o NFP
A.3 financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 137 517,75 € - 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov žiadateľa vo výške 6 875,89 €.
Vykoná: Ing. Kolimárová, VORR
Termín: 08.06. 2010
Výsledok hlasovania č. 25: za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

13/ Schválenie zámeru realizácie a zabezpečenie spolufinancovania projektu: „Elektronizácia
a rozvoj elektronických služieb mesta Lučenec“
primátor: „Dámy a páni, pokračujeme doplneným bodom, ktorým je schválenie zámeru realizácie a zabezpečenie spolufinancovania projektu: „Elektronizácia a rozvoj elektronických služieb mesta Lučenec“. Vďaka tomuto projektu by sme mohli dosiahnuť elektronizáciu verejnej správy, čo by znamenalo integráciu informačných služieb - teda prepojenie jednotlivých úradov a tým zlepšenie a urýchlenie služieb verejnej správy voči občanom i podnikateľom. Dnes by sme mali schváliť
spolufinancovanie projektu vo výške 5%.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku /NFP/ v súlade s Výzvou Ministerstva financií SR pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, na projekt - OPIS – Elektronizácia služieb miest, prioritná os 1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.2 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, za účelom realizácie projektu : „Elektronizácia a rozvoj elektronických služieb mesta Lučenec“,ktorého ciele sú v súlade so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec
A.2 - zabezpečenie realizácie projektu : „Elektronizácia a rozvoj elektronických služieb mesta Lučenec“ po schválení žiadosti o NFP
A.3 - financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov na projekt :
- 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projektu z EÚ
- 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov žiadateľa
Vykoná : Ing. Kolimárová, VOR, RNDr. Pavol Cífer, správca IS
Termín : 30.09.2010
Výsledok hlasovania č. 26.: za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

14/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl - máj 2010
primátor: „Správu o kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór pán Ing. Matuška.“
Ing. Uličná – konštatovala, že materiál je pripravený prehľadne a komplexne. Opýtala sa z akého dôvodu na zimný štadión ešte stále chýbajú financie vo výške 4,7 mil. Sk.
Primátor – pôvodný projekt bol vypracovaný na lacnejšiu verziu zimného štadiónu. Postupne bola doplnená o šatne a viac ako 400 miest na tribúne. rovnako sa vyskytli ďalšie požiadavky zo starny požiarnej ochrany, ktoré je nevyhnutné zabezpečiť, aby mohol byť štadión skolaudovaný.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie apríl – máj 2010.
Výsledok hlasovania č. 27.: za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

15/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na 2. polrok 2010
primátor: „Podobne ako predchádzajúci bod aj Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Lučenec na 2. polrok 2010 predkladá hlavný kontrolór pán Ing. Matuška.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2010.
Výsledok hlasovania č. 28.: za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0

16/ Správa o činnosti orgánov mesta Lučenec a Mestského úradu v Lučenci za rok 2009.
primátor: „Vážení prítomní, nasleduje Správa o činnosti orgánov mesta Lučenec a mestského úradu za rok 2009. Materiál obsahuje podrobné informácie o práci orgánov mesta a jednotlivých oddelení , pre verejnosť je zverejnený na stránke mesta, tak ako všetky ostatné podklady k rokovaniu. Správa je pomerne rozsiahla, napriek tomu verím, že ste ju preštudovali a oceňujete znamenité výsledky v jednotlivých oblastiach. Chcem poukázať na výsledky hospodárenia, ktoré sa podarilo aj v krízovom roku udržať v plusových číslach a najmä na úspešné projekty, vďaka ktorým sme v našom v meste preinvestovali cca 6,6 miliónov eur, čo je asi 200 miliónov v bývalej mene. Poďakovanie patrí vám poslancom zastupiteľstva a samozrejme všetkým zamestnancom. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto bodu.“
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
B e r i e n a v e d o m i e
Správu o činnosti orgánov mesta Lučenec a Mestského úradu v Lučenci za rok 2009.
Výsledok hlasovania č. 29.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2

17/ Časový plán a obsahové zameranie orgánov mesta Lučenec na 2. polrok 2010
primátor: „Na záver Vám predkladám Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta Lučenec. Na základe novelizácie zákona o obecnom zriadení je minimálne rozpätie zasadnutí tri mesiace. Komunálne voľby národná rada vyhlásila na 27. novembra, takže zastupiteľstvo sa v druhom polroku stretne už len dva krát. Dámy a páni, otváram rozpravu.“
Mgr. Csúsz – opýtal sa, kedy predpokladá primátor mesta, že zvolá mimoriadne zasadnutie MsZ k prenájmu pozemkov v PP Juh a priemyselnej zóne sever.
primátor – predpokladá, že to bude ešte v júni, zrejme 29. 6.2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta Lučenec na 2.polrok 2010.
Výsledok hlasovania č. 30.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2

18. Interpelácie poslancov
19. Návrhy a podnety poslancov
Mgr. Grebáč – požiadal o vysvetlenie, čo bude ďalej s projektom „Cyklistický chodník Lučenec – Vidiná“
Primátor – nebol úspešný, sledujeme zatiaľ ďalšie výzvy
Ing. Balážová – požiadala o vybudovanie chdníka, ktorý by spájal hypermarket LIDL a Rúbanisko I.. Obyvatelia tadiaľ prechádzajú po blate.
Ing. Olšiaková – na podnet MUDr. Brunčáka sa tento bude robiť čo najskôr podľa finančných možností.


20. Rôzne
Primátor – informoval o situácii s prevádzkou plavárne vo Vidinej pri Novokeri. Súčasný majiteľ nehnuteľnosti (Swim, s.r.o.) nezvláda splácať úver. Mesto Lučenec hľadá možnosti ako vyriešiť situáciu, napr. prostredníctvom iného súkromného podnikateľa, ktorý by prevádzkoval aj hotel a vývarovňu a Mesto by naďalej platilo dotáciu na prevádzku plavárne. Primátor mesta bude rokovať s predsedom BB SK o možnostiach sprevádzkovať plaváreň pri SOŠ na Ul. Dukelských hrdinov, ktorá si však vyžaduje vysoké náklady na opravu.
Mgr. Baculík – požiadal o možnosť poskytnúť zľavy na dopravu od SAD,a.s. na plavecké výcviky do Rimavskej Soboty alebo Veľkého Krtíša.
- požiadal o vyčistenie oblasti pri priehrade
- Nám. artézskych prameňov je neosvetlené a pre chodcov nebezpečné
- Mestské lesy, s.r.o. vybudujú do konca augusta 2010 cyklistický chodník - konateľ spoločnosti, pán Melicher objasnil, že kvôli pretrvávajúcim dažďom doteraz nemohli začať s prácami v teréne. Cyklistický chodník bude mať 10,2km, bude mať dve oddychové zony s ohniskami, náučný chodník, smetné koše.
Primátor – informoval, že zhodnoteniu stavu po dlhotrvajúcich dažďoch zvolal na 16.6.2010 pracovné stretnutie so zástupcami Regionálnej správy ciest, Povodia horného Ipľa a Hasičského a záchranného zboru SR – Lučenec.
MUDr. Slivka – športový klub boccie má v Lučenci silnú základňu s 200 členmi a dosahujú mimoriadne úspechy. Naposledy vyhrali 1. miesto na medzinárodnej súťaži v Krakove. Mesto Lučenec im pomohlo vybudovať bocciistickú dráhu, ale bolo by ju potrebné prekryť, aby mohli trénovať počas celého roka a za každého počasia.

21. Diskusia
- do diskusie sa nikto neprihlásil

22. Záver
Poslanci na záver zablahoželali členovi mestského zastupiteľstva Pavlovi Filčíkovi pri príležitosti jeho sedemdesiatych narodenín. Primátor mesta ukončil rokovanie a poďakoval sa prítomným za účasť.

 

Ing. Milan Marko, primátor mesta
JUDr. Dušan Ilčík prednosta MsÚ


Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Balážik, Mgr. Pavol Baculík


V Lučenci, dňa 22.06.2010
Zapísali: Mgr. Mária Sárová, Ľubica Hanová

 

 

 

 

 

 


 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka