Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2010

Zasadanie zo dňa 23.11.2010

XXIV. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 a § 13, odst. 4a zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

24. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci,

ktoré sa uskutoční 23.11.2010 (utorok) o 14.00 hod
vo veľkej sále v budove obvodného úradu na Námestí republiky č. 26


 

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení:
4. Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.16/2009 a VZN č. 6/2010
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec

Spracovateľ: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí
5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Rút Olšiaková, vedúca oddelenia ŽP
6. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2010 a na uvoľnenie viazania rozpočtu na rok 2010
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca odd. ekonomiky
7. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku MÚ
8. Informatívna správa o zmenách Organizačného poriadku Mesta - Mestského úradu v Lučenci
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie september - október 2010
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
10. Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec za obdobie roka 2010
Predkladateľ: Ing. Tomáš Časlovský, veliteľ MHZ
Spracovateľ: Ing. Tomáš Časlovský, veliteľ MHZ
11. Schválenie Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2010 - návrh.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Mgr. Mária Šagátová, vedúca kancelárie primátora
12. Interpelácie poslancov
13. Návrhy a podnety poslancov
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver

Ing. Milan Marko
Primátor mesta Lučenec

Uznesenia

Súpis uznesení z 24.riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 23.11.2010

UZNESENIE Č. 150/2010
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e:
A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Jána Jackuliaka, Ing.Pavla Balážika
A.2. Za overovateľov zápisnice: MUDr. Juraja Pelča, Pavla Filčíka
 

UZNESENIE Č. 151/2010
K bodu programu: Kontrola plnenia uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
B e r i e n a v e d o m i e:
Kontrolu plnenia uznesení.

UZNESENIE Č. 152/2010
K bodu programu: Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.16/2009 a VZN č. 6/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.s c h v a ľ u j e
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.15/2010 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.16/2009 a VZN č. 6/2010
Zodpovedná: PhDr. Ďurišková Kvetoslava, vedúca oddelenia školstva a soc.vecí
Termín: 23.11.2010


UZNESENIE Č. 153/2010
K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia- návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 16/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
Zodpovedná: Ing. Rút Olšiaková, vedúca oddelenia životného prostredia


UZNESENIE Č. 154/2010
K bodu programu: Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2010
a na uvoľnenie viazania rozpočtu na rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Uvoľnenie viazanosti rozpočtu na rok 2010
A.1.1. Uvoľnenie 7 % viazanosti upraveného rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2010 vo výške
800 000 €
A.1.2. Viazanie rozpočtu bežných výdavkov Mesta Lučenec na rok 2010 vo výške rozdielu
medzi skutočne dosiahnutými bežnými príjmami a upraveným rozpočtom Mesta
Lučenec na rok 2010 k 31.12.2010
A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – zníženie rozpočtu príjmov aj výdavkov oproti
schválenému rozpočtu v celkovej sume 411 829 € nasledovne:
A.2.1 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 11.1 Verejné osvetlenie na
oddieli 06.4.0 Verejné osvetlenie na položke 630 Tovary a služby vo výške 25 000 €
A.2.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 38 171 € a
zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v rozpočte základných škôl vo výške
1 441 €, v Podprograme 9.3.0 Hmotná núdza na oddieli 10.7.0.1/2 na položke 640
Bežné transfery o 22 103 € a v Podprograme 6.4 Voľby na oddieli 01.1.1.6/61
Komunálne voľby na položke 600 Bežné výdavky o 14 480 € a zníženie rozpočtu
v Podprograme 9.8 Nerozpísaná rezerva na oddieli 09.1.2.1 Základné školy na
položke 630 Tovary a služby o 10 589 €
A.2.3 zníženie rozpočtu v príjmovej časti na položke 513002 Bankové úvery dlhodobé vo
výške 450 000 € a zároveň zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme
13.2.14 Regionálne centrum zhodnocovania odpadu Novohrad na oddieli 04.4.3
Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 450 000 €
A.3 V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.3.1 presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 14.5 Splácanie úverov z oddielu
01.7.0 Finančná oblasť z položky 650 Úroky vo výške 70 000 € na Podprogram 5.1. Odpadové hospodárstvo na oddiel 05.1.0 Vývoz odpadu na položku 630 Tovary
a služby
A.3.2 presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.13 Regenerácia centrálnej
Zóny z oddielu 04.4.3 Výstavba z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív
vo výške 66 000 € na Podprogram 9.7.1 Rekonštrukcia ZŠ Vajanského na oddiel
09.1.2.1 Základné školstvo na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív
A.3.3 presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.13 Regenerácia centrálnej
Zóny v rámci oddielu 04.4.3 Výstavba z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív
vo výške 35 105 € na Podprogram 13.2.14 Regionálne centrum zhodnocovania
odpadu Novohrad na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív
A.3.4 zmenu zdrojov v príjmovej časti rozpočtu a to znížením na položke 111003 Podielové
dane o 184 977 € a zároveň zvýšením na položke 312001 Bežné transfery o 184 977
€ a zmenu zdrojov financovania výdavkov v Podprograme 4.4 Dotácia na MHD vo
výške 184 977 €
A.3.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.8 Nerozpísaná rezerva
z oddielu 09.1.2.1 Základné školy vo výške 17 088 € do rozpočtu základných škôl
A.3.6. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 4.2 Rekonštrukcie MK z oddielu
04.5.1 Cestná doprava z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív na Podprogram
5.1 Vývoz a zneškodňovanie odpadu na oddiel 05.1.0 Odpadové hospodárstvo na
položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 8 317 € a na Podprogram 6.10
Cintorínske služby na oddiel 08.4.0/1 Cintoríny na položku 710 Obstarávanie
kapitálových aktív vo výške 3 500 €
A.4. Rezervný fond mesta Lučenec
A.4.1. Zmenu zdrojov financovania kapitálových výdavkov hradených z prostriedkov
rezervného fondu a súhlasiť s ich rozpočtovým krytím z prebytku kapitálového
rozpočtu vytvoreného v roku 2010, do výšky skutočných disponibilných finančných
prostriedkov na bežných účtoch Mesta k 31.12.2010, ktoré je možné použiť na
financovanie kapitálových výdavkov
A.4.2. Prevod kladného zostatku disponibilných finančných prostriedkov z bežných účtov
Mesta na účet rezervného fondu vo výške vyčíslenej na základe skutočného plnenia
rozpočtu mesta k 31.12.2010
Zodpovedná: Ing. Móricová
Termín: 30.11.2010

 

UZNESENIE Č. 155/2010
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1) Juraj Drugda, M.Rázusa 1368/21, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. – podľa § 9a, bod (1) písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 2961/12 záhrady, vo výmere 223 m² v kat. území Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec - 7,43 €/m², vzhľadom k tomu, že v zmysle siedmej časti, článku 12 bodu 1) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec na zverejnený zámer mesta odpredať uvedený pozemok nebola podaná iná ponuka.
Kupujúci nie je osobou uvedenou v piatej časti, článku 8 bodu 9) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.( § 9a , bod (6) zákona č. 138/1991 Zb.).
B. u k l a d á
prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. u r č u j e
- stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia

UZNESENIE Č. 156/2010
K bodu programu: 2) Rác Boris, Baraková č. 2, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - že odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 4884 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 16 m², parc. CKN č. 4887 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 10 m² a parc. CKN č. 4888 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 19 m² je prípad hodný osobitného zreteľa podľa piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec a §-u 9a bodu (8), písm.e) zákona č. 138/1991 Zb., nakoľko sa jedná o priľahlé plochy a preluky, ktoré pre Mesto Lučenec predstavujú prebytočný majetok. Kúpna cena týchto pozemkov je 10 €/m².
A.2. - odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 4884 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 16 m², parc. CKN č. 4887 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 10 m² a parc. CKN č. 4888 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 19 m2 v kat. území Lučenec pre Ráca Borisa, Baraková č. 2, Lučenec, za kúpnu cenu 10 €/m².
B. u k l a d á
prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. u r č u j e
- stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia

UZNESENIE Č. 157/2010
K bodu programu: 3) Práznovský Pavol, Záhradná č. 17, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - že odpredaj pozemku, časť z parc. CKN č. 32/1 zast.pl. a nádvoria, vo výmere cca
200 m² je prípad hodný osobitného zreteľa podľa piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec nakoľko sa jedná o preluku, ktorá pre Mesto Lučenec predstavuje prebytočný majetok. Kúpna cena týchto pozemkov je 10 €/m².
A.2. - odpredaj pozemku, časť z parc. CKN č. 32/1 zast.pl. a nádvoria, vo výmere cca
200 m², ktorý bude upresnený geometrickým plánom v kat. území Opatová pre Práznovského Pavla, Záhradná č. 17, Lučenec, za kúpnu cenu 10 €/m².
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu


UZNESENIE Č. 158/2010
K bodu programu: 4) STANO spol. s r.o., Pivovarská ulica, Vidiná
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec odpredaj pozemkov, časť z parc. EKN č. 665, 666 a 3194 spolu vo výmere cca
117 m², ktorých výmera bude upresnená geometrickým plánom v kat. území Lučenec pre STANO spol. s r.o., Pivovarská ulica, Vidiná, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec - 71,49 €/m², pre účely parkovania s podmienkou, že firma predloží k vyjadreniu projektovú dokumentáciu spevnených plôch, ktoré budú riešiť odstavné parkovacie plochy, chodníkovú časť, návrh organizácie dopravy dočasného, resp. trvalého dopravného značenia.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu

UZNESENIE Č. 159/2010
K bodu programu: 5) AUTOLAK HRIŇ s.r.o., Jiráskova č. 75, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - že odpredaj pozemku, parc. CKN č. 6027/3 zast.pl., vo výmere 66 m2 je prípad hodný osobitného zreteľa podľa piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec a §-u 9a bodu (8), písm.e) zákona č. 138/1991 Zb., nakoľko sa jedná o priľahlé plochy a preluky, ktoré pre Mesto Lučenec predstavujú prebytočný majetok. Kúpna cena týchto pozemkov je 10 €/m2.
A.2. - odpredaj pozemku, parc. CKN č. 6027/3 zast.pl., vo výmere 66 m² v kat. území Lučenec pre AUTOLAK HRIŇ s.r.o., Jiráskova č. 75, Lučenec, za kúpnu cenu 10 €/m².
B. u k l a d á
prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. u r č u j e
- stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia

UZNESENIE Č. 160/2010
K bodu programu: 6) Lila Šárköziová, Partizánska č. 12, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - že odpredaj stavby - rodinného domu, súp.č. 882 na parc. CKN č. 3384/8 a pozemkov, parc. CKN č. 3384/8 zast.pl., vo výmere 53 m² a CKN č. 3384/2 záhrady, vo výmere 118 m² je prípad hodný osobitného zreteľa podľa piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec a §-u 9a bodu (8), písm.e) zákona č. 138/1991 Zb., nakoľko je nájomníčkou bytu v rodinnom dome a bez toho, aby na to bola povinná sa pričinila o to, že byt bol doteraz udržiavaný v riadnom stave aj bez príspevku mesta, ako vlastníka, a taktiež zabudované zariadenie domu je vlastníctvom p.Šárköziovej.
A.2. - odpredaj stavby - rodinného domu, súp.č. 882 na parc. CKN č. 3384/8 za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku – 4.800,04 € a pozemkov, parc. CKN č. 3384/8 zast.pl., vo výmere 53 m², ktorý sa nachádza pod rodinným domom a priľahlého pozemku, parc. CKN č. 3384/2, záhrady, vo výmere 118 m², za kúpnu cenu 10 €/m² v kat. území Lučenec pre Lilu Šárköziovú, Partizánska č. 12, Lučenec.
B. u k l a d á
prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. u r č u j e
- stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia


UZNESENIE Č. 161/2010
K bodu programu: 7) Igor Líška, Rúbanisko III/43, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - že odpredaj pozemku, parc. CKN č. 2484/5 záhrady, vo výmere 6 m2 je prípad hodný osobitného zreteľa podľa piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec a §-u 9a bodu (8), písm.e) zákona č. 138/1991 Zb., nakoľko sa jedná o priľahlé plochy. Kúpna cena týchto pozemkov je 10 €/m².
A.2. - odpredaj pozemku, parc. CKN č. 2484/5 záhrady, vo výmere 6 m² v kat. území Lučenec pre Líšku Igora, Rúbanisko III/43, Lučenec, za kúpnu cenu 10 €/m².
A.3. - zrušenie uznesenia MsZ č. 175/2009 zo dňa 29.10.2009
B. u k l a d á
prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. u r č u j e
- stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia

UZNESENIE Č. 162/2010
K bodu programu: 8) RNDr. Cífer Pavol a manž. Dagmar, J.Fándlyho č. 16, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - že odpredaj pozemku, časť z parc. EKN č. 3194 vo výmere cca 86 m² je prípad hodný osobitného zreteľa podľa piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, nakoľko sa jedná o priľahlé plochy, ktoré pre Mesto Lučenec predstavujú prebytočný majetok. Kúpna cena týchto pozemkov je 10 €/m².
A.2. - odpredaj pozemku, časť z parc. EKN č. 3194 vo výmere cca 86 m², ktorý bude upresnený geometrickým plánom v kat. území Lučenec pre RNDr. Cífera Pavla a manž. Dagmar, J.Fándlyho č. 16, Lučenec, za kúpnu cenu 10 €/m².
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu

UZNESENIE Č. 163/2010
K bodu programu: 9) Brantner Lučenec s r.o., Opatová-Čurgov č. 439, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. o d r o č u j e
A.1. - odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 697/19 zast.pl., vo výmere 79 m² a CKN č. 697/20 zast.pl., vo výmere 4850 m² v kat. území Opatová pre Brantner Lučenec s r.o., Opatová-Čurgov č. 439, Lučenec.

UZNESENIE Č. 164/2010
K bodu programu: 10) Kelemen Miloš a manž. Renáta, Sládkovičova č. 15, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. n e s c h v a ľ u j e
A.1. - odpredaj pozemku, parc. CKN č. 7279/46 lesný pozemok, vo výmere 222 m² v k.ú. Lučenec pre Kelemena Miloša a manž. Renátu, bytom Sládkovičova č. 15, Lučenec.

UZNESENIE Č. 165/2010
K bodu programu: 11) Doplnenie uznesenia č. 119/2010 zo dňa 12.7.2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - udelenie súhlasu pre primátora Mesta Lučenec, vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti a.s. SPOOL Lučenec, na odkúpenie pozemkov v k.ú. Lučenec, zapísaných na LV č. 10489 a to : parc. CKN č. 7013/2 záhrady, vo výmere 415 m², CKN č. 7017/29 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 111 m², CKN č. 7017/47 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 2270 m² a CKN č. 7017/48 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 1763 m², ktoré sú vo vlastníctve SWIM s.r.o., Záhradná 579/8, Divín za celkovú kúpnu cenu vo výške 4.192,37 €.
B. u k l a d á
prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. u r č u j e
- stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia

UZNESENIE Č. 166/2010
K bodu programu: 12) Reality Trading spol. s r.o., Námestie Artézskych prameňov
č. 1, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - odkúpenie do majetku Mesta Lučenec časti podzemného závlahového potrubia, ktoré tvorí koniec vetvy „L“ vodnej stavby „Závlaha pozemkov Tomášovce“ prechádzajúce cez pozemky, parc. CKN č. 7026/6, 7026/10-12, 7026/21 a 7026/25-26 od š.p. Hydromeliorácie Bratislava, za cenu v zmysle znaleckého posudku
A.2. - uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie časti podzemného závlahového potrubia od Mesta Lučenec s jednotlivými investormi - SPV Ľadovo 4 s.r.o., SSE-Solar s.r.o. Žilina, SPV Ľadovo 8 s.r.o., SPV Ľadovo 9 s.r.o a Bovinex Europa s.r.o. Michalovce, každý v príslušnej časti pozemkov, prostredníctvom spoločnosti Reality Trading spol. s r.o., Námestie Artézskych prameňov č. 1, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku
B. u k l a d á
prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. u r č u j e
- stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia


UZNESENIE Č. 167/2010
K bodu programu: 13) Róbert Iglár a manž. Alžbeta, Úzka č. 9, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - že odpredaj pozemku, parc. CKN č. 6256/9 zast.pl., vo výmere 24 m2 je prípad hodný osobitného zreteľa podľa piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia a §-u 9a bodu (8), písm.e) zákona č. 138/1991 Zb., nakoľko sa jedná o priľahlé plochy, ktoré pre Mesto Lučenec predstavujú prebytočný majetok. Kúpna cena týchto pozemkov je 10 €/m2.
A.2. - odpredaj pozemku, parc. CKN č. 6526/9 zast.pl., vo výmere 24 m2 v kat. území Lučenec pre Iglára Róberta a manž. Alžbetu, Úzka č. 9, Lučenec, za kúpnu cenu 10 €/m2
A.3. - zrušenie uznesenia č. 114/2010 zo dňa 12.7.2010
B. u k l a d á
prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. u r č u j e
- stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia

UZNESENIE Č. 168/2010
K bodu programu: 14) Peter Černický, Rúbanisko III/4, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ť a h u j e
A.1. - žiadosť Petra Černického, Rúbanisko III/4, Lučenec o výkup pozemku, parc. EKN č.789/1, ornú pôdu, vo výmere 520 m² v k.ú. Lučenec do vlastníctva Mesta Lučenec.


UZNESENIE Č. 169/2010
K bodu programu: 15) Henrieta Kajbová, Mašková č. 81, Halič
Ing. Bronislava Brablecová, Mašková č. 7, Halič
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - výkup pozemku, časť z parc. EKN č. 2081 TTP, vo výmere cca 170 m² v k.ú. Lučenec, ktorý bude upresnený geometrickým plánom do vlastníctva Mesta Lučenec od Henriety Kajbovej, Mašková č. 81, Halič, podielovej spoluvlastníčky v ½ a Ing. Bronislavy Brablecovej, Mašková č. 7, Halič, podielovej spoluvlastníčky v ½, za kúpnu cenu 9,96 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu


UZNESENIE Č. 170/2010
K bodu programu: 16) Zrušenie uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zrušenie uznesenia č. 140/2008 z 24.6.2008 - Flavio Dona, Taliansko, Torze (Ve), Via Pedeserva 238, Belluno
A.2. zrušenie uznesenia č. 11/2010 z 16.2.2010 - JUDr. Ján Jucha a manž. Janka, Štefánikova č. 42, Kalinovo
A.3. zrušenie uznesenia č. 109/2010 z 12.7.2010 - Zoltán Bokor a manž. Elena, Ulica A.Jiráska č. 21, Lučenec
A.4. zrušenie uznesenia č. 110/2010 z 12.7.2010 - PhDr. Miroslava Adámyová, Ulica Kuzmányho č. 5, Lučenec
A.5. zrušenie uznesenia č. 113/2010 z 12.7.2010 - René Rusnák, Námestie republiky č. 3, Lučenec
A.6. zrušenie uznesenia č. 115/2010 z 12.7.2010 - Ing.Marian Balažovjech a manž. MUDr. Anna Balažovjechová, Ulica Pavlovova č. 3/A, Lučenec
A.7. zrušenie uznesenia č. 51/2010 z 27.4.2010 - MUDr.Pavol Tóth, Jozef Kamenský a Alojz Jonáš
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : 23.11.2010

UZNESENIE Č. 171/2010
K bodu programu: 17. Peter Miško, Ábelová 116, 985 13 Ábelová,
IPAM s.r.o. Masarykova 21, 984 01 Lučenec,
Ing. Eva Barcajová, Osloboditeľov 19, 984 01 Lučenec,
REDOX, s.r.o., A.S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec,
Stredoslovenská energetika a.s. Ul. Republiky 5, 010 47
Žilina.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e

A.1- predĺženie prenájmu nebytových priestorov - bufetu a priliehajúceho skladu v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 30.11.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Petra Miška, Ábelová 116, 985 13 Ábelová,
A.2- predĺženie prenájmu nebytových priestorov v budove na Masarykovej ulici na parc.č. 1830 a 1830/31 v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 30.11.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec t.j. 39,14 €/m2/rok, pre IPAM s.r.o., Masarykova 21, 984 01 Lučenec,
A.3- predĺženie prenájmu nebytových priestorov v budove na Zimnom štadióne, súpisné č. 2480 v Lučenci, na dobu piatich rokov t.j. do 30.11.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 12,65 €/m2/rok, pre Ing. Evu Barcajovú, Osloboditeľov 19, 984 01 Lučenec,
A.4- predĺženie prenájmu nebytových priestorov v skladovej budove „hala Čurgov“, na dobu piatich rokov t.j. do 30.11.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec t.j. 5,34 €/m2/rok, pre REDOX, s.r.o., A.S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec,
A.5- predĺženie prenájmu nebytových priestorov, dvoch suterénnych miestností o výmere
39 m2 v budove Domu kultúry B. S. Timravy v Lučenci, na dobu troch rokov t.j. do 30.11.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 26,59 €/m2/rok, pre Stredoslovenskú energetiku a.s. Ul. Republiky 5, 010 47 Žilina.
B. ukladá
prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie nájomných zmlúv podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. určuje
- stratu účinnosti uznesenia ak nájomné zmluvy nebudú uzatvorené do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia

UZNESENIE Č. 172/2010
K bodu programu: 18. Dušan Golian, Ulica Továrenská 315/21, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - že prenájom pozemku časť parcely EKN č. 479/8 o výmere 27,14m2 pre Dušana Goliana, Ulica Továrenská 315/21, 984 01 Lučenec je prípad hodný osobitného zreteľa podľa šiestej časti, článku 9, bodu 1c) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
A.2 - predĺženie prenájmu pozemku, časť parcely EKN č. 479/8 o výmere 27,14m2, za cenu nájmu 1,-€/rok, na dobu nájmu 15 rokov t.j. do 30.11.2025 pre Dušana Goliana, Ulica Továrenská 315/21, 984 01 Lučenec.
B. ukladá
prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. určuje
- stratu účinnosti uznesenia ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia

UZNESENIE Č. 173/2010
K bodu programu: 19. Corekta plus, s.r.o., Námestie SNP 3/602, 960 01 Zvolen
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- predĺženie prenájmu pozemku, časť parcely CKN č. 1858/6 o výmere 10m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 28,30 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 30.11.2015 pre Corekta plus, s.r.o., Námestie SNP 3/602, 960 01 Zvolen .
B. ukladá
prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. určuje
- stratu účinnosti uznesenia ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia

UZNESENIE Č. 174/2010
K bodu programu: 20) Vladimír Červenák PRESS, Rúbanisko II/71, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 6641/1 o výmere 25m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 14,49 €/m2/rok, na dobu nájmu 10 rokov t.j. do 30.11.2020 pre Vladimír Červenák PRESS, Rúbanisko II/71, 984 01 Lučenec.
B. ukladá
prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. určuje
- stratu účinnosti uznesenia ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia


UZNESENIE Č. 175/2010
K bodu programu: 21) BBSK Stredná odborná škola, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - že prenájom pozemku tvoriacich areál školskej budovy na Rázusovej ulici a na Fándlyho ulici v Lučenci je z dôvodu spôsobu využitia prenajímaných pozemkov ( športoviská žiakov školy a zeleň v rámci areálu školy) prípad hodný osobitného zreteľa podľa šiestej časti, článku 9, bodu 1c) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
A.2 - prenájom pozemkov :
parcely CKN č. 3628,3629, 3630/1, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635 spolu o výmere 2218m2 okolo budovy školy na Rázusovej ul. a parcely CKN č. 3829/3, 3829/4, 3829/5, 3829/12, 3841/1, 3843, 3845 a časť parc. 3832/3 spolu o výmere 11015m2 okolo budovy školy na Fándlyho ul. na dobu nájmu 1 rokov t.j. do 30.11.2011,
A.3 - zníženie ceny nájmu na 1,– €/rok za všetky pozemky oproti Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Lučenec, pre BBSK Strednú odbornú školu, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec.
B. ukladá
prednostovi mestského úradu
B.1. – zvolať rokovanie zo zástupcami BBSK Stredná odborná školu, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec
B.2. - zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. určuje
C.1. - stratu účinnosti uznesenia ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia


UZNESENIE Č. 176/2010
K bodu programu: 22) Marek Kočalka, Rúbanisko II. 421/37, Lučenec,
BUČINA – REAL, a.s., Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1- zámer prenajať pozemok v priemyselnom parku JUH, časť parciel CKN č. 7498/47 a 7498 podľa priloženého nákresu o výmere cca 4530 m2,
A.2- komisiu obchodnej verejnej súťaže v zložení :
predsedovia poslaneckých klubov, predseda Komisie financií, ekonomiky a majetku mesta pri MsZ v Lučenci a Ing. Želmíra Bónová – zapisovateľka.
B. ukladá
prednostovi mestského úradu
B.1.- zabezpečiť zvolanie komisie v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta
C. určuje
C.1. - stratu účinnosti uznesenia ak k stretnutiu komisie nedôjde do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia

UZNESENIE Č. 177/2010
K bodu programu: 24) Školské hospodárstvo Ľadovo, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - že zníženie nájomného za poľnohospodársku pôdu pre Školské hospodárstvo Ľadovo je prípad hodný osobitného zreteľa podľa šiestej časti, článku 9, bodu 1c) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
A.2 - zníženie nájomného za obdobie do konca platnosti nájomnej zmluvy č.2/2003/P zo dňa 2.4.2003 t.j. do 30.9.2011 zo sumy 424,89 € na symbolické 1,– € pre Školské hospodárstvo Ľadovo, 984 01 Lučenec.
B. ukladá
prednostovi mestského úradu
B.1. - zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. určuje
C.1. - stratu účinnosti uznesenia ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia

UZNESENIE Č. 178/2010
K bodu programu: 25) Informácia o novelizácii všeobecnej hodnoty pozemkov –
prílohy č. 2 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec a ceny nájmu pozemkov – prílohy č. 3 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
- v zmysle Trinástej časti, článku 20, bodu 2 Zásad hospodárenia - Informáciu o novelizácii všeobecnej hodnoty pozemkov - prílohy č. 2 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec a ceny nájmu pozemkov - prílohy č. 3 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, ktoré nadobudli platnosť 16.10.2010.

UZNESENIE Č. 179/2010
K bodu programu: 26. BBSK Stredná odborná škola Lučenec, Zvolenská cesta č.83, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - že 2 ks basketbalové koše umiestnené v športovej hale na Fándlyho ulici sú prebytočným a neupotrebiteľným majetkom Mesta Lučenec,
A.2.- vyradenie basketbalových košov v obstarávacej cene 9.702,25 € z majetku Mesta Lučenec,
A.3.- že darovanie basketbalových košov pre Strednú odbornú školu v Lučenci je prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 § 9a, ods. 8, písm. e) a ods. 9, písm. c),
A.4.- darovaciu zmluvu na 2 ks basketbalové koše v znení tak ako je text zmluvy v dôvodovej správe pre BBSK Strednú odbornú školu Lučenec, Zvolenská cesta č.83, Lučenec.
B. ukladá
prednostovi mestského úradu
B.1.- zabezpečiť vyradenie majetku a uzatvorenie darovacej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia,
C. určuje
C.1. - stratu účinnosti uznesenia ak darovacia zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia.

UZNESENIE Č. 180/2010
K bodu programu: Informatívna správa o zmenách Organizačného poriadku Mesta – Mestského úradu v Lučenci
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Informatívnu správu o zmenách Organizačného poriadku Mesta – Mestského úradu Lučenec

UZNESENIE Č. 181/2010
K bodu programu: Správa o činnosti hlavného kontrolóra za september - október 2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.Berie na vedomie:
A 1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie september – október 2010

UZNESENIE Č. 182/2010
K bodu programu: Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru Lučenec a Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1 Informatívnu správu o činnosti Mestského hasičského zboru Lučenec a Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec za rok 2010.

UZNESENIE Č. 183/2010
K bodu programu: Schválenie Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2010 – návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. udeľuje Cenu mesta za rok 2010:
A.1. kolektívu Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec – za nezištnú pomoc pri zachraňovaní majetku a ľudských životov počas povodní, za poskytnutú pomoc pri povodniach a odstraňovaní ich následkov, za prejavenú ľudskosť a podporu.
A.2. divadelnému súboru Timrava pri príležitosti 65. výročia založenia súboru -
za rozvoj ochotníckeho divadla, za dlhoročnú aktívnu činnosť a tvorivý prínos.
A.3. Mestskému atletickému klubu REDOX - za vynikajúce športové výsledky atletického klubu, za športovú, pedagogickú a trénerskú činnosť, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena nášho mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
B. B e r i e n a v e d o m i e:
Udelenie Ceny primátora za rok 2010:
B.1. RNDr. Jánovi Straškovi - za pôsobenie vo verejných funkciách, za celoživotnú významnú pedagogickú činnosť
B.2. Mgr. Danielovi Paukovi - za dlhoročnú pedagogickú a trénerskú činnosť v atletike, za vynikajúce výsledky a prácu s mládežou, za vzornú reprezentáciu mesta Lučenec
B.3. PhDr. Kinge Szabóovej – za významné celoživotné pôsobenie pre rozvoj kultúry v meste Lučenec, za podporovanie kultúrnych inštitúcií a šírenie dobrého mena
B.4. Ing. Jozefovi Kováčikovi – za celoživotné pôsobenie pre rozvoj mesta a regiónu v potravinárskom odvetví, za podporovanie športových klubov
B.5. Štefanovi Kružliakovi – za rozvoj duchovného života v meste, za zásluhy pri realizácii výstavby a vysvätenia kostola Krista Kráľa na Rúbanisku
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
D. B e r i e n a v e d o m i e:
Udelenie Čestného uznanie primátora mesta:
D.1. Tomášovi Veszelkovi, členovi Mestského atletického klubu REDOX - za vynikajúce športové výsledky a za vzornú reprezentáciu mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
E. B e r i e n a v e d o m i e:
na návrh primátora mesta udelenie plakiet mesta poslancom Mestského zastupiteľstva v Lučenci pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2006-2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
F. O d p o r ú č a
Primátorovi mesta zvolať slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva za účelom odovzdania ocenení laureátom Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2010 v termíne 24. novembra 2010 o 15.00 hod v obradnej sieni mesta.

 

K bodu programu: Doplnenie uznesení, týkajúcich sa prevodov majetku Mesta, ktoré budú predkladané ako príloha ku kúpnym zmluvám na Správu katastra Lučenec aj o príslušné ustanovenie zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení.

UZNESENIE Č. 184/2010

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e

A.1. Doplnenie všetkých prijatých uznesení, týkajúcich sa prevodov majetku Mesta, ktoré budú predkladané ako príloha ku kúpnym zmluvám na Správu katastra Lučenec aj o príslušné ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení
B. u k l a d á

B.1. oddeleniu majetku mesta zabezpečiť doplnenie prijatých uznesení týkajúcich sa prevodov majetku Mesta o príslušné ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení.


 Ing. Milan Marko, primátor mesta

 Zostavovatelia uznesenia: Ján Jackuliak, Ing. Pavol Balážik 

Zapísala: Mgr. Mária Sárová

Prezenčná listina

Prezenčná listina z 24. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa 23. novembra 2010

Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Ilčík - Prednosta MsÚ
Pslanci MsZ: Ing. Eva Balážová PhD., Mgr. Ján Brezňan, MUDr. Ondrej Balco, MUDr. Karol Mičko, Ján Jackuliak, Mgr. Pavol Baculík, Ing. Pavol Balážik, MUDr. Peter Brunčák, Mgr. Péter Csúsz, Ladislav Drobný, Pavol Filčík, Mgr. Roman Grebáč, Norbert Krišta, MUDr., Zaher Mahmoud, MUDr. Juraj Pelč, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zsolt Mihalovics, Ing. Pavol Kalinský

Vedúci oddelení MsÚ: Ing. Mária Móricová, Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Emil Alexa, RNDr. Pavol Cífer, Mgr. Mária Šagátová, Ing. Ruth Olšiaková, PhDr. Kvetoslava Ďurišková, Mgr. Alžbeta Lukačovičová, JUDr. Alžbeta Šulyoková, Mgr. Stanislav Spišiak, Ing.arch.Vladímír Ragan

Spoločnosti Mesta Lučenec:
Ing. Ľubomír Činčura, riaditeľ SPOOL, a.s. Lučenec
Ing. Pavol Jonáš – konateľ Mestskej tržnice, s.r.o. Lučenec
Štefan Melicher – konateľ Mestských lesov, s.r.o. Lučenec

Ospravedlnený: Ján Bystriansky
Neprítomný: Ing. Miroslav Drobný
 

Zápisnica


Zápisnica z 24. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, dňa: 23.11.2010

Číslo: 5262/2010
 

Priebeh rokovania:
1.Otvorenie
23.riadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci otvoril a viedol primátor mesta.
Primátor: Srdečne vás vítam na 24. poslednom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci v tomto volebnom období. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné.
Z dnešného rokovania sa ospravedlnili poslanci:
Pristúpime k schváleniu programu, ktorým sa bude dnešné rokovanie
riadiť. Navrhujem upraviť program nasledovne:
v rámci bodu 11 – návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta navrhujem doplniť žiadosť Banskobystrického samosprávneho kraja – Stredná škola Lučenec na Zvolenskej ceste ohľadne darovania basketbalových košov pre športovú halu na Fándlyho ulici. Zároveň ako predkladateľ sťahujem z tohto bodu žiadosť č. 23 ENERGINOVA s r.o., SPV Ľadovo 1 – 13.
K návrhu programu nemal nikto z prítomných námietky a pán primátor dal zaň hlasovať :

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení:
4. Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.16/2009 a VZN č. 6/2010
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: PhDr. Kvetoslava Ďurišková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí
5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – návrh
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Rút Olšiaková, vedúca oddelenia ŽP
6. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2010 a na uvoľnenie viazania rozpočtu na rok 2010
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca odd. ekonomiky
7. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Emil Alexa, vedúci oddelenia majetku MÚ
8. Informatívna správa o zmenách Organizačného poriadku Mesta - Mestského úradu v Lučenci
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, vedúca oddelenia vnútornej správy
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie september - október 2010
Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór mesta Lučenec
10. Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec za obdobie roka 2010
Predkladateľ: Ing. Tomáš Časlovský, veliteľ MHZ
Spracovateľ: Ing. Tomáš Časlovský, veliteľ MHZ
11. Schválenie Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2010 - návrh.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
Spracovateľ: Mgr. Mária Šagátová, vedúca kancelárie primátora
12. Interpelácie poslancov
13. Návrhy a podnety poslancov
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Výsledok hlasovania č. 1.: za 17 , proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 2

2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Primátor- „Dámy a páni, pristúpime k schváleniu overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
Za zostavovateľov uznesenia navrhujem členov mestskej rady Jána Jackuliaka a Pavla Balážika
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Juraj Pelč a Pavol Filčík.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S c h v a ľ u j e :
A.1.za zostavovateľov uznesenia: Jána Jackuliaka a Ing. Pavla Balážika,
A.2.za overovateľov zápisnice: MUDr. Juraja Pelča a Pavla Filčíka.
Výsledok hlasovania č. 2.: za 18, proti 0, zdržali sa 1, nehlasoval 2

3/ Kontrola plnenia uznesení
Primátor: „Informáciu o kontrole plnenia uznesení ste dostali písomne“.
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Výsledok hlasovania č. 3.: za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 0

4/ Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.16/2009 a VZN č. 6/2010
Primátor: „Vážené dámy, vážení páni, novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.16/2009 a VZN č. 6/2010 sa dotýka len zmeny platnosti nariadenia. Ostatné ustanovenia zostávajú bez zmien“.
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Lučenec o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Lučenec, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.16/2009 a VZN č. 6/2010
Výsledok hlasovania č. 4.: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1

5/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – návrh
Primátor: „Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bolo spracované na základe zmien príslušných právnych predpisov, takže ide o aktualizáciu a zosúladenie v zmysle platnej legislatívy. Materiál prešiel riadnym legislatívnym konaním, všetky stanoviská s jeho schváleniu sú kladné. Dámy a páni, otváram rozpravu“.
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Výsledok hlasovania č. 5.: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1

6/ Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2010 a na uvoľnenie viazania rozpočtu na rok 2010
Primátor: „Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2010 sa týka zvýšenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a presunov v rámci jednotlivých oddielov. Zároveň vzhľadom k stabilizácii ekonomiky mesta predkladáme návrh na uvoľnenie viazania rozpočtu vo výške 800 000 €. K zlepšeniu situácie došlo vďaka opatreniam vo výdavkovej časti rozpočtu, zvýšeniu príjmovej časti rozpočtu a aj vďaka štátnej dotácii na kompenzáciu výpadku podielových daní z predchádzajúceho obdobia. Zostáva viazanie rozpočtu – bežných výdavkov a to vo výške rozdielu medzi skutočne dosiahnutými bežnými príjmami a upraveným rozpočtom na rok 2010 k 31.12.2010. O vysvetlenie k úpravám a presunom rozpočtu poprosím pani Ing. Móricová“.
Móricová – vzhľadom k zlepšeniu finančnej situácie Mesta, je možné uvoľniť viazanie rozpočtu
- návrh na zvýšenie rozpočtových prostriedkov sa týka zabezpečenia služieb v oblasti verejného osvetlenia na rok 2010
- na základe oznámení o výške dotácií na rok 2010 od poskytovateľov je potrebné zvýšiť rozpočtové prostriedky pre základné školy a na komunálne voľby
- projekt „Regionálne centrum zhodnocovania odpadu Novohrad“ sa nebude realizovať, preto je potrebné rozpočet v príjmovej aj výdavkovej časti znížiť o sumu 450 000 EUR.
- presun rozpočtových prostriedkov sa týka zabezpečovania odpadového hospodárstva na rok 2010 a to vo výške 70 000EUR – tieto navrhujú presunúť zo vzniknutých úspor na Podprograme 14.5 Splácanie úverov
- pri rekonštrukcii ZŠ Vajanského vznikli počas realizácie práce „naviac“, ktoré je potrebné uhradiť – uvedené prostriedky vo výške 66 000EUR navrhujú presunúť z nerealizovanej investičnej akcie „Regenerácia centrálnej zóny“
- ďalší presun finančných prostriedkov sa týka vyhotovenia projektovej dokumentácie k „Regionálnemu centru zhodnocovania odpadu Novohrad“ – tieto prostriedky navrhujú presunúť z nerealizovanej investičnej akcie „Regenerácia centrálnej zóny“
- ostatné zmeny sa týkajú analytickej evidencie rozpočtu
- prostriedky peňažných fondov – rezervného fondu – použité v rámci operácií finančných operácií sa nezahŕňajú do výsledku hospodárenia, preto porovnaním bežných a kapitálových príjmov a výdavkov vzniká schodok. V záujme vykázania lepšieho výsledku hospodárenia Mesta za rok 2010 nevrhla schváliť zmenu zdrojov financovania kapitálových výdavkov.

Rozprava:
MUDr. Brunčák – opýtal sa na dôvod navyšovania prostriedkov na zabezpečenie verejného osvetlenia
Ing. Móricová – podľa požiadaviek občanov boli doplnené svetené body a schválený rozpočet nepokrýval bežné splátky
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Uvoľnenie viazanosti rozpočtu na rok 2010
A.1.1. Uvoľnenie 7 % viazanosti upraveného rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2010 vo výške
800 000 €
A.1.2. Viazanie rozpočtu bežných výdavkov Mesta Lučenec na rok 2010 vo výške rozdielu
medzi skutočne dosiahnutými bežnými príjmami a upraveným rozpočtom Mesta
Lučenec na rok 2010 k 31.12.2010
A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – zníženie rozpočtu príjmov aj výdavkov oproti
schválenému rozpočtu v celkovej sume 411 829 € nasledovne:
A.2.1 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 11.1 Verejné osvetlenie na
oddieli 06.4.0 Verejné osvetlenie na položke 630 Tovary a služby vo výške 25 000 €
A.2.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 312001 Bežné transfery o 38 171 € a
zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v rozpočte základných škôl vo výške
1 441 €, v Podprograme 9.3.0 Hmotná núdza na oddieli 10.7.0.1/2 na položke 640
Bežné transfery o 22 103 € a v Podprograme 6.4 Voľby na oddieli 01.1.1.6/61
Komunálne voľby na položke 600 Bežné výdavky o 14 480 € a zníženie rozpočtu
v Podprograme 9.8 Nerozpísaná rezerva na oddieli 09.1.2.1 Základné školy na
položke 630 Tovary a služby o 10 589 €
A.2.3 zníženie rozpočtu v príjmovej časti na položke 513002 Bankové úvery dlhodobé vo
výške 450 000 € a zároveň zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme
13.2.14 Regionálne centrum zhodnocovania odpadu Novohrad na oddieli 04.4.3
Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 450 000 €
A.3 V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.3.1 presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 14.5 Splácanie úverov z oddielu
01.7.0 Finančná oblasť z položky 650 Úroky vo výške 70 000 € na Podprogram 5.1. Odpadové hospodárstvo na oddiel 05.1.0 Vývoz odpadu na položku 630 Tovary
a služby
A.3.2 presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.13 Regenerácia centrálnej
Zóny z oddielu 04.4.3 Výstavba z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív
vo výške 66 000 € na Podprogram 9.7.1 Rekonštrukcia ZŠ Vajanského na oddiel
09.1.2.1 Základné školstvo na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív
A.3.3 presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.13 Regenerácia centrálnej
Zóny v rámci oddielu 04.4.3 Výstavba z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív
vo výške 35 105 € na Podprogram 13.2.14 Regionálne centrum zhodnocovania
odpadu Novohrad na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív
A.3.4 zmenu zdrojov v príjmovej časti rozpočtu a to znížením na položke 111003 Podielové
dane o 184 977 € a zároveň zvýšením na položke 312001 Bežné transfery o 184 977
€ a zmenu zdrojov financovania výdavkov v Podprograme 4.4 Dotácia na MHD vo
výške 184 977 €
A.3.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.8 Nerozpísaná rezerva
z oddielu 09.1.2.1 Základné školy vo výške 17 088 € do rozpočtu základných škôl
A.3.6. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 4.2 Rekonštrukcie MK z oddielu
04.5.1 Cestná doprava z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív na Podprogram
5.1 Vývoz a zneškodňovanie odpadu na oddiel 05.1.0 Odpadové hospodárstvo na
položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 8 317 € a na Podprogram 6.10
Cintorínske služby na oddiel 08.4.0/1 Cintoríny na položku 710 Obstarávanie
kapitálových aktív vo výške 3 500 €
A.4. Rezervný fond mesta Lučenec
A.4.1. Zmenu zdrojov financovania kapitálových výdavkov hradených z prostriedkov
rezervného fondu a súhlasiť s ich rozpočtovým krytím z prebytku kapitálového
rozpočtu vytvoreného v roku 2010, do výšky skutočných disponibilných finančných
prostriedkov na bežných účtoch Mesta k 31.12.2010, ktoré je možné použiť na
financovanie kapitálových výdavkov
A.4.2. Prevod kladného zostatku disponibilných finančných prostriedkov z bežných účtov
Mesta na účet rezervného fondu vo výške vyčíslenej na základe skutočného plnenia
rozpočtu mesta k 31.12.2010
Zodpovedná: Ing. Móricová
Termín: 30.11.2010
Výsledok hlasovania č. 6.: za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1

7/ Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec.
1. Juraj Drugda, M. Rázusa 1368/21, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. – podľa § 9a, bod (1) písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. priamy odpredaj pozemku, parc. CKN č. 2961/12 záhrady, vo výmere 223 m² v kat. území Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec - 7,43 €/m², vzhľadom k tomu, že v zmysle siedmej časti, článku 12 bodu 1) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec na zverejnený zámer mesta odpredať uvedený pozemok nebola podaná iná ponuka.
Kupujúci nie je osobou uvedenou v piatej časti, článku 8 bodu 9) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec.( § 9a , bod (6) zákona č. 138/1991 Zb.).
B. u k l a d á
prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. u r č u j e
- stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia
Výsledok hlasovania č. 7.: za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 3

2. Boris Rácz, Baraková č. 2, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - že odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 4884 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 16 m², parc. CKN č. 4887 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 10 m² a parc. CKN č. 4888 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 19 m² je prípad hodný osobitného zreteľa podľa piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec a §-u 9a bodu (8), písm.e) zákona č. 138/1991 Zb., nakoľko sa jedná o priľahlé plochy a preluky, ktoré pre Mesto Lučenec predstavujú prebytočný majetok. Kúpna cena týchto pozemkov je 10 €/m².
A.2. - odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 4884 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 16 m², parc. CKN č. 4887 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 10 m² a parc. CKN č. 4888 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 19 m2 v kat. území Lučenec pre Ráca Borisa, Baraková č. 2, Lučenec, za kúpnu cenu 10 €/m².
B. u k l a d á
prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. u r č u j e
- stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia
Výsledok hlasovania č. 8.: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1

3. Pavol Práznovský, Záhradná č. 17, Lučenec
MUDr. Brunčák – navrhol, aby zvyšná časť preluky bola ponúknutá na predaj ostatným vlastníkom
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - že odpredaj pozemku, časť z parc. CKN č. 32/1 zast.pl. a nádvoria, vo výmere cca
200 m² je prípad hodný osobitného zreteľa podľa piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec nakoľko sa jedná o preluku, ktorá pre Mesto Lučenec predstavuje prebytočný majetok. Kúpna cena týchto pozemkov je 10 €/m².
A.2. - odpredaj pozemku, časť z parc. CKN č. 32/1 zast.pl. a nádvoria, vo výmere cca
200 m², ktorý bude upresnený geometrickým plánom v kat. území Opatová pre Práznovského Pavla, Záhradná č. 17, Lučenec, za kúpnu cenu 10 €/m².
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu
Výsledok hlasovania č. 9.: za 21, proti 0, zdržali sa 1, nehlasoval 1

4. STANO spol. s.r.o., Pivovarská ul., Vidiná
Mgr. Grebáč – cesta a aj chodník na druhej strane sú zničené, je potrebné tieto pozemky skultúrniť
Ing. Alexa – odpredaj je podmienený výrokovou časťou uznesenia; v prípade schválenia, musí kupujúci predložiť projekt a splniť všetky zadané podmienky
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - v zmysle Piatej časti, článku 8, bodu 11b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec odpredaj pozemkov, časť z parc. EKN č. 665, 666 a 3194 spolu vo výmere cca
117 m², ktorých výmera bude upresnená geometrickým plánom v kat. území Lučenec pre STANO spol. s r.o., Pivovarská ulica, Vidiná, za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec - 71,49 €/m², pre účely parkovania s podmienkou, že firma predloží k vyjadreniu projektovú dokumentáciu spevnených plôch, ktoré budú riešiť odstavné parkovacie plochy, chodníkovú časť, návrh organizácie dopravy dočasného, resp. trvalého dopravného značenia.
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu
Výsledok hlasovania č. 10.: za 22, proti 0, zdržali sa 1, nehlasoval 0

5. AUTOLAK HRIŇ s.r.o., Jiráskova č. 75, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - že odpredaj pozemku, parc. CKN č. 6027/3 zast.pl., vo výmere 66 m2 je prípad hodný osobitného zreteľa podľa piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec a §-u 9a bodu (8), písm.e) zákona č. 138/1991 Zb., nakoľko sa jedná o priľahlé plochy a preluky, ktoré pre Mesto Lučenec predstavujú prebytočný majetok. Kúpna cena týchto pozemkov je 10 €/m2.
A.2. - odpredaj pozemku, parc. CKN č. 6027/3 zast.pl., vo výmere 66 m² v kat. území Lučenec pre AUTOLAK HRIŇ s.r.o., Jiráskova č. 75, Lučenec, za kúpnu cenu 10 €/m².
B. u k l a d á prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. u r č u j e
- stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia
Výsledok hlasovania č. 11: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1

6. Lila Šarköziová, Partizánska č. 12, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - že odpredaj stavby - rodinného domu, súp.č. 882 na parc. CKN č. 3384/8 a pozemkov, parc. CKN č. 3384/8 zast.pl., vo výmere 53 m² a CKN č. 3384/2 záhrady, vo výmere 118 m² je prípad hodný osobitného zreteľa podľa piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec a §-u 9a bodu (8), písm.e) zákona č. 138/1991 Zb., nakoľko je nájomníčkou bytu v rodinnom dome a bez toho, aby na to bola povinná sa pričinila o to, že byt bol doteraz udržiavaný v riadnom stave aj bez príspevku mesta, ako vlastníka, a taktiež zabudované zariadenie domu je vlastníctvom p. Šárköziovej.
A.2. - odpredaj stavby - rodinného domu, súp.č. 882 na parc. CKN č. 3384/8 za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku – 4.800,04 € a pozemkov, parc. CKN č. 3384/8 zast.pl., vo výmere 53 m², ktorý sa nachádza pod rodinným domom a priľahlého pozemku, parc. CKN č. 3384/2, záhrady, vo výmere 118 m², za kúpnu cenu 10 €/m² v kat. území Lučenec pre Lilu Šárköziovú, Partizánska č. 12, Lučenec.
B. u k l a d á prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. u r č u j e
- stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia
Výsledok hlasovania č. 12: za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 2

7. Igor Líška, Rúbanisko III/43, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - že odpredaj pozemku, parc. CKN č. 2484/5 záhrady, vo výmere 6 m2 je prípad hodný osobitného zreteľa podľa piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec a §-u 9a bodu (8), písm.e) zákona č. 138/1991 Zb., nakoľko sa jedná o priľahlé plochy. Kúpna cena týchto pozemkov je 10 €/m².

A.2. - odpredaj pozemku, parc. CKN č. 2484/5 záhrady, vo výmere 6 m² v kat. území Lučenec pre Líšku Igora, Rúbanisko III/43, Lučenec, za kúpnu cenu 10 €/m².
A.3. - zrušenie uznesenia MsZ č. 175/2009 zo dňa 29.10.2009
B. u k l a d á prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. u r č u j e
- stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia
Výsledok hlasovania č. 13: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1

8. RNDr. Pavol Cífer s manželkou Dagmar, J. Fándlyho č. 16, Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - že odpredaj pozemku, časť z parc. EKN č. 3194 vo výmere cca 86 m² je prípad hodný osobitného zreteľa podľa piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, nakoľko sa jedná o priľahlé plochy, ktoré pre Mesto Lučenec predstavujú prebytočný majetok. Kúpna cena týchto pozemkov je 10 €/m².
A.2. - odpredaj pozemku, časť z parc. EKN č. 3194 vo výmere cca 86 m², ktorý bude upresnený geometrickým plánom v kat. území Lučenec pre RNDr. Cífera Pavla a manž. Dagmar, J.Fándlyho č. 16, Lučenec, za kúpnu cenu 10 €/m².
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu
Výsledok hlasovania č. 14: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1

9. Brantner Lučenec s.r.o., Opatová – Čurgov č. 439, Lučenec
Ing. Alexa – uviedol dôvodovú správu
Mgr. Grebáč – opýtal sa prečo Mesto Lučenec platí za ukladanie odpadu viac ako okolité mestá
Ing. Činčura – poplatok za uloženie odpadu nie je vecou SPOOL-u. Spoločnosť realizuje bezprostredný vývoz, za ktorý sú ceny dlhodobo nízke. Mesto Lučenec má v spoločnosti Brantner malé percento na to, aby mohol taxu za skladovanie odpadu znížiť. Na druhej strane má Mesto každoročný podiel na zisku. Uloženie na skládku je síce drahé, ale kvalitné. Taxu za vývoz a skladovanie odpadu stanovuje Mesto Lučenec a pohybuje sa v priemere oproti iným mestám v regióne.
Ing. Olšiaková – cena za skládkovanie sa vyvíja reálne. Potvrdila, že nie je najvyššou v regióne a za posledné štyri roky sa nezmenila
Ing. arch. Václavíková – vyjadrila svoj nesúhlas s odpredajom
Ing. Alexa – nájom za m2 3Sk/1rok - veľmi nízky
Ing. Uličná – prezentovala záver z ekonomickej komisie, ktorá neodporúča pozemky predávať, ale pokračovať v nájme do naplnenia odpadovej jamy
MUDr. Brunčák – navrhol, aby o odpredaji rozhodlo zastupiteľstvo po komunálnych voľbách, t.j. bod odročiť
- primátor dal o tomto poslaneckom návrhu hlasovať
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. o d r o č u j e
A.1. - odpredaj pozemkov, parc. CKN č. 697/19 zast.pl., vo výmere 79 m² a CKN č. 697/20 zast.pl., vo výmere 4850 m² v kat. území Opatová pre Brantner Lučenec s r.o., Opatová-Čurgov č. 439, Lučenec.
Výsledok hlasovania č. 15.: za 19, proti 0, zdržali sa 1 nehlasoval 3

10. Miloš Kelemen a manž. Renáta, Sládkovičova č. 15, Lučenec
Primátor – informoval, že mestská rada odpredaj pozemku neodporučila
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - odpredaj pozemku, parc. CKN č. 7279/46 lesný pozemok, vo výmere 222 m² v k.ú. Lučenec pre Kelemena Miloša a manž. Renátu, bytom Sládkovičova č. 15, Lučenec.
Výsledok hlasovania č. 16.: za 18, proti 2, zdržali sa 2, nehlasoval 1- neplatné zmätočné hlasovanie
Nové hlasovanie:
Výsledok hlasovania č. 17.: za 11, proti 3, zdržali sa 7, nehlasovalo 2 – neprešlo boli potrebné 3/5

11. Doplnenie uznesenia č. 119/2010 zo dňa 12.7.2010
Ing. Alexa – uviedol dôvodovú správu; ide o dokúpenie pozemkov v okolí plavárne, ktorá je vo vlastníctve SPOOL a.s. Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - udelenie súhlasu pre primátora Mesta Lučenec, vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti a.s. SPOOL Lučenec, na odkúpenie pozemkov v k.ú. Lučenec, zapísaných na LV č. 10489 a to : parc. CKN č. 7013/2 záhrady, vo výmere 415 m², CKN č. 7017/29 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 111 m², CKN č. 7017/47 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 2270 m² a CKN č. 7017/48 zast.pl. a nádvoria, vo výmere 1763 m², ktoré sú vo vlastníctve SWIM s.r.o., Záhradná 579/8, Divín za celkovú kúpnu cenu vo výške 4.192,37 €.
B. u k l a d á prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. u r č u j e
- stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia
Výsledok hlasovania č. 18.: za 22, proti 0, zdržali sa 1, nehlasoval 0

12. Reality Trading spol. s.r.o., Nám. Artézskych prameňov č. 1, Lučenec
Ing. Alexa - uviedol dôvodovú správu
MUDr. Brunčák – opýtal sa na cenu a či potrubie je funkčné
Ing. Alexa – hydromeliorácie sú už roky nefunkčné; cenu stanoví znalec, pričom znalecký posudok dá urobiť š. p. Hydromeliorácie Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - odkúpenie do majetku Mesta Lučenec časti podzemného závlahového potrubia, ktoré tvorí koniec vetvy „L“ vodnej stavby „Závlaha pozemkov Tomášovce“ prechádzajúce cez pozemky, parc. CKN č. 7026/6, 7026/10-12, 7026/21 a 7026/25-26 od š.p. Hydromeliorácie Bratislava, za cenu v zmysle znaleckého posudku
A.2. - uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie časti podzemného závlahového potrubia od Mesta Lučenec s jednotlivými investormi - SPV Ľadovo 4 s.r.o., SSE-Solar s.r.o. Žilina, SPV Ľadovo 8 s.r.o., SPV Ľadovo 9 s.r.o a Bovinex Europa s.r.o. Michalovce, každý v príslušnej časti pozemkov, prostredníctvom spoločnosti Reality Trading spol. s r.o., Námestie Artézskych prameňov č. 1, Lučenec, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku
B. u k l a d á prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. u r č u j e
- stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia
Výsledok hlasovania č. 19.: za 19, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 2

13. Róber Iglár a manž. Alžbeta, Ul. Úzka č. 9., Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - že odpredaj pozemku, parc. CKN č. 6526/9 zast.pl., vo výmere 24 m2 je prípad hodný osobitného zreteľa podľa piatej časti, článku 8, bodu 11e) Zásad hospodárenia a §-u 9a bodu (8), písm.e) zákona č. 138/1991 Zb., nakoľko sa jedná o priľahlé plochy, ktoré pre Mesto Lučenec predstavujú prebytočný majetok. Kúpna cena týchto pozemkov je 10 €/m2.
A.2. - odpredaj pozemku, parc. CKN č. 6526/9 zast.pl., vo výmere 24 m2 v kat. území Lučenec pre Iglára Róberta a manž. Alžbetu, Úzka č. 9, Lučenec, za kúpnu cenu 10 €/m2
A.3. - zrušenie uznesenia č. 114/2010 zo dňa 12.7.2010
B. u k l a d á prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. u r č u j e
- stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia
Výsledok hlasovania č. 20.: za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 2

14. Peter Černický, Rúbanisko III/4, Lučenec
Ing. Alexa – dôvodová správa
- bez rozpravy
Pán primátor dal hlasovať o uznesení za odkúpenie ponúknutých pozemkov pod komunikáciou.
Výsledok hlasovania č. 21.: za 17, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 4

Ing. Móricová – po hlasovaní upozornila, že na odkúpenie predmetných pozemkov Mesto nemá kapitálové krytie
Ing. Olšiaková – navrhla pre takéto prípady schváliť všeobecné pravidlo, pretože pod komunikáciami nie sú pozemky vysporiadané
Mgr. Csúsz – navrhol schváliť, aby sa odpredaj uskutočnil len v prípade, že Mesto bude vedieť náklady reálne vykryť
Ing. Balážová – rovnako navrhla, aby bolo vypracované nejaké všeobecné pravidlo pre tieto prípady a odkúpenie uskutočniť v prípade dostatočného finančného krytia
Ing. Alexa – konštatoval, že keby Mesto požiadali o vysporiadanie pozemkov pod komunikáciami všetci vlastníci, finančne by to Mesto nezvládlo. Vlastník by bol chránený súdom, preto najlepšou cestou je sa s nimi dohodnúť postupne, ako budú posielať žiadosti.
Ing. Balážová – bolo by reálne v týchto prípadoch vyvlastnenie?
Ing. Alexa – vyvlastnenie by bolo možné, ale aj to za nejakú sumu
MUDr. Brunčák – navrhol žiadosť pána Čiernického stiahnuť z rokovania, zistiť presne majetkovo-vlastnícku situáciu v celej dĺžke komunikácie a potom žiadosť predložiť opätovne na prerokovanie
- pán primátor dal hlasovať o poslaneckom návrhu MUDr. Brunčáka
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s ť a h u j e
A.1. - žiadosť Petra Černického, Rúbanisko III/4, Lučenec o výkup pozemku, parc. EKN č.789/1, ornú pôdu, vo výmere 520 m² v k.ú. Lučenec do vlastníctva Mesta Lučenec.
Výsledok hlasovania č. 22.: za 14, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 2

15. Henrieta Kajbová, mašková č. 81. Halič; Ing. Bronislava Brabecová, Mašková č. 7, Halič
Ing. Alexa – uviedol, že pre Mesto nie je výhodné odkúpiť všetky ponúkané pozemky, nakoľko ich nevie využiť
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - výkup pozemku, časť z parc. EKN č. 2081 TTP, vo výmere cca 170 m² v k.ú. Lučenec, ktorý bude upresnený geometrickým plánom do vlastníctva Mesta Lučenec od Henriety Kajbovej, Mašková č. 81, Halič, podielovej spoluvlastníčky v ½ a Ing. Bronislavy Brablecovej, Mašková č. 7, Halič, podielovej spoluvlastníčky v ½, za kúpnu cenu 9,96 €/m²
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : do vypracovania geometrického plánu
Výsledok hlasovania č. 23.: za 13, proti 2, zdržali sa 4, nehlasoval 4


16. Zrušenie uznesení
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zrušenie uznesenia č. 140/2008 z 24.6.2008 - Flavio Dona, Taliansko, Torze (Ve), Via Pedeserva 238, Belluno
A.2. zrušenie uznesenia č. 11/2010 z 16.2.2010 - JUDr. Ján Jucha a manž. Janka, Štefánikova č. 42, Kalinovo
A.3. zrušenie uznesenia č. 109/2010 z 12.7.2010 - Zoltán Bokor a manž. Elena, Ulica A.Jiráska č. 21, Lučenec
A.4. zrušenie uznesenia č. 110/2010 z 12.7.2010 - PhDr. Miroslava Adámyová, Ulica Kuzmányho č. 5, Lučenec
A.5. zrušenie uznesenia č. 113/2010 z 12.7.2010 - René Rusnák, Námestie republiky č. 3, Lučenec
A.6. zrušenie uznesenia č. 115/2010 z 12.7.2010 - Ing.Marian Balažovjech a manž. MUDr. Anna Balažovjechová, Ulica Pavlovova č. 3/A, Lučenec
A.7. zrušenie uznesenia č. 51/2010 z 27.4.2010 - MUDr.Pavol Tóth, Jozef Kamenský a Alojz Jonáš
Zodpovedný : prednosta MÚ
Termín : 23.11.2010
Výsledok hlasovania č. 24.: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1

17. Prenájmy - predĺženie
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1- predĺženie prenájmu nebytových priestorov - bufetu a priliehajúceho skladu v budove na Námestí republiky č.26 (budova sídla obvodného úradu) v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 30.11.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec t.j. 23,80 €/m2/rok, pre Petra Miška, Ábelová 116, 985 13 Ábelová,
A.2- predĺženie prenájmu nebytových priestorov v budove na Masarykovej ulici na parc.č. 1830 a 1830/31 v Lučenci na dobu piatich rokov t.j. do 30.11.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec t.j. 39,14 €/m2/rok, pre IPAM s.r.o., Masarykova 21, 984 01 Lučenec,
A.3- predĺženie prenájmu nebytových priestorov v budove na Zimnom štadióne, súpisné č. 2480 v Lučenci, na dobu piatich rokov t.j. do 30.11.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 12,65 €/m2/rok, pre Ing. Evu Barcajovú, Osloboditeľov 19, 984 01 Lučenec,
A.4- predĺženie prenájmu nebytových priestorov v skladovej budove „hala Čurgov“, na dobu piatich rokov t.j. do 30.11.2015, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec t.j. 5,34 €/m2/rok, pre REDOX, s.r.o., A.S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec,
A.5- predĺženie prenájmu nebytových priestorov, dvoch suterénnych miestností o výmere
39 m2 v budove Domu kultúry B. S. Timravy v Lučenci, na dobu troch rokov t.j. do 30.11.2013, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec t.j. 26,59 €/m2/rok, pre Stredoslovenskú energetiku a.s. Ul. Republiky 5, 010 47 Žilina.
B. ukladá
prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie nájomných zmlúv podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. určuje
- stratu účinnosti uznesenia ak nájomné zmluvy nebudú uzatvorené do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia
Výsledok hlasovania č. 25.: za 20, proti 0, zdržali sa 1, nehlasoval 2

18. Dušan Golian, Ul. Továrenská 315/21, Lučenec
Ing. Uličná – pred domom pána Goliana je zúžená cesta, preto si na vlastné náklady vybudoval parkovacie miesto, na ktoré si teraz robia nároky susedia. Z tohto dôvodu si parkovacie miesto chce prenajať. Je jediným obyvateľom Lučenca, ktorý si za bežné parkovanie pred domom musí platiť. Preto pani poslankyňa navrhuje schváliť, že ide o prípad osobitného zreteľa a znížiť tak sumu za prenájom na 1EUR /1m2/1rok.
Mgr. Grebáč – Záhradná ulica je celá zúžená; bolo by potrebné vybudovať parkovacie miesta po celej dĺžke ulice. Navrhol preto skrátiť dobu prenájmu na tri roky, pre prípad, že by sa realizovala výstavba ďalších parkovacích miest.
- pán primátor dal hlasovať o uznesení podľa poslaneckého návrhu Ing. Uličnej – že ide o prípad hodný osobitného zreteľa
Výsledok hlasovania č. 26.: za 18, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 2 - prešlo
- pán primátor dal následne hlasovať o skrátení doby prenájmu na tri roky podľa návrhu Mgr. Grebáča
Výsledok hlasovania č. 27.: za 11, proti 5, zdržali sa 6, nehlasoval 1 – neprešlo
- následne prebehlo hlasovanie za ucelené uznesenie v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - že prenájom pozemku časť parcely EKN č. 479/8 o výmere 27,14m2 pre Dušana Goliana, Ulica Továrenská 315/21, 984 01 Lučenec je prípad hodný osobitného zreteľa podľa šiestej časti, článku 9, bodu 1c) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
A.2 - predĺženie prenájmu pozemku, časť parcely EKN č. 479/8 o výmere 27,14m2, za cenu nájmu 1,-€/rok, na dobu nájmu 15 rokov t.j. do 30.11.2025 pre Dušana Goliana, Ulica Továrenská 315/21, 984 01 Lučenec.
B. ukladá prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. určuje
- stratu účinnosti uznesenia ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia
Výsledok hlasovania č. 28.: za 15, proti 1, zdržali sa 3, nehlasoval 4

19. Corekta plus, s.r.o., námestie SNP 3/602, Zvolen
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e

- predĺženie prenájmu pozemku, časť parcely CKN č. 1858/6 o výmere 10m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec 28,30 €/m2/rok, na dobu nájmu 5 rokov t.j. do 30.11.2015 pre Corekta plus, s.r.o., Námestie SNP 3/602, 960 01 Zvolen .
B. ukladá prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. určuje
- stratu účinnosti uznesenia ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia
Výsledok hlasovania č. 29.: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1

20. Vladimár Červenák PRESS, Rúbanisko II/71, Lučenec
Mgr. Grebáč – opýtal sa na podnikateľský zámer žiadateľa
Ing. Alexa – momentálne už nie je na pozemku novinový stánok; žiadateľ má záujem vybudovať celoročnú zakrytú terasu, nemáme vedomosť o konkrétnom podnikateľskom zámere
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
- prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 6641/1 o výmere 25m2, za cenu nájmu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec 14,49 €/m2/rok, na dobu nájmu 10 rokov t.j. do 30.11.2020 pre Vladimír Červenák PRESS, Rúbanisko II/71, 984 01 Lučenec.
B. ukladá prednostovi mestského úradu
- zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. určuje
- stratu účinnosti uznesenia ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia
Výsledok hlasovania č. 30.: za 13, proti 2, zdržali sa 5, nehlasoval 3 - prešlo

21. BBSK, Stredná odborná škola, Zvolenská cesta 83, Lučenec
Ing. Alexa – uviedol dôvodovú správu; škola pozemky využíva ako športoviská a zeleň v okolí školy
MUDr. Brunčák – opýtal sa, či Mesto nemá pozemky vhodné na zámenu, aby sa pozemky trvalo vysporiadali
Ing. Alexa – momentálne nemá poznatky o takýchto pozemkoch
Mgr. Grebáč – dal poslanecký návrh, aby sa predmetné pozemky prenajali len na jeden rok a aby Mesto rokovalo s BBSK možnosti zámeny pozemkov
- pán primátor dal hlasovať za poslanecký návrh Mgr. Grebáča
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - že prenájom pozemku tvoriacich areál školskej budovy na Rázusovej ulici a na Fándlyho ulici v Lučenci je z dôvodu spôsobu využitia prenajímaných pozemkov ( športoviská žiakov školy a zeleň v rámci areálu školy) prípad hodný osobitného zreteľa podľa šiestej časti, článku 9, bodu 1c) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
A.2 - prenájom pozemkov :
parcely CKN č. 3628,3629, 3630/1, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635 spolu o výmere 2218m2 okolo budovy školy na Rázusovej ul. a parcely CKN č. 3829/3, 3829/4, 3829/5, 3829/12, 3841/1, 3843, 3845 a časť parc. 3832/3 spolu o výmere 11015m2 okolo budovy školy na Fándlyho ul. na dobu nájmu 1 rokov t.j. do 30.11.2011,
A.3 - zníženie ceny nájmu na 1,– €/rok za všetky pozemky oproti Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Lučenec, pre BBSK Strednú odbornú školu, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec.
B. ukladá prednostovi mestského úradu
B.1. – zvolať rokovanie zo zástupcami BBSK Stredná odborná školu, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec
B.2. - zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. určuje
C.1. - stratu účinnosti uznesenia ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia
Výsledok hlasovania č. 31.: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1

22. Marek Kočalka, Rúbanisko II. 421/37, Lučenec
BUČINA – REAL, a.s., Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen
Ing. Alexa – uviedol dôvodovú správu; obaja žiadatelia majú záujem o prenájom pozemkov v PP Juh
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1- zámer prenajať pozemok v priemyselnom parku JUH, časť parciel CKN č. 7498/47 a 7498 podľa priloženého nákresu o výmere cca 4530 m2,
A.2- komisiu obchodnej verejnej súťaže v zložení :
predsedovia poslaneckých klubov, predseda Komisie financií, ekonomiky a majetku mesta pri MsZ v Lučenci a Ing. Želmíra Bónová – zapisovateľka.
B. ukladá prednostovi mestského úradu
B.1.- zabezpečiť zvolanie komisie v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta
C. určuje
C.1. - stratu účinnosti uznesenia ak k stretnutiu komisie nedôjde do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia
Výsledok hlasovania č. 32.: za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 2

23. - bod bol stiahnutý z rokovania

24. Školské hospodárstvo Ľadovo, 984 01 Ľadovo
- bez rozpravy


Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1 - že zníženie nájomného za poľnohospodársku pôdu pre Školské hospodárstvo Ľadovo je prípad hodný osobitného zreteľa podľa šiestej časti, článku 9, bodu 1c) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
A.2 - zníženie nájomného za obdobie do konca platnosti nájomnej zmluvy č.2/2003/P zo dňa 2.4.2003 t.j. do 30.9.2011 zo sumy 424,89 € na symbolické 1,– € pre Školské hospodárstvo Ľadovo, 984 01 Lučenec.
B. ukladá prednostovi mestského úradu
B.1. - zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
C. určuje
C.1. - stratu účinnosti uznesenia ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia
Výsledok hlasovania č. 33.: za 19, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 2

25. Informácia o novelizácii všeobecnej hodnoty pozemkov – prílohy č. 2. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec a ceny nájmu pozemkov – prílohy č. 3. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
- v zmysle Trinástej časti, článku 20, bodu 2 Zásad hospodárenia - Informáciu o novelizácii všeobecnej hodnoty pozemkov - prílohy č. 2 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec a ceny nájmu pozemkov - prílohy č. 3 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, ktoré nadobudli platnosť 16.10.2010.
Výsledok hlasovania č. 34.: za 15, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 2

26. BBSK Stredná odborná škola Lučenec, Zvolenská cesta č. 83. Lučenec
Ing. Alexa – uviedol dôvodovú správu
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. - že 2 ks basketbalové koše umiestnené v športovej hale na Fándlyho ulici sú prebytočným a neupotrebiteľným majetkom Mesta Lučenec,
A.2.- vyradenie basketbalových košov v obstarávacej cene 9.702,25 € z majetku Mesta Lučenec,
A.3.- že darovanie basketbalových košov pre Strednú odbornú školu v Lučenci je prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 § 9a, ods. 8, písm. e) a ods. 9, písm. c),
A.4.- darovaciu zmluvu na 2 ks basketbalové koše v znení tak ako je text zmluvy v dôvodovej správe pre BBSK Strednú odbornú školu Lučenec, Zvolenská cesta č.83, Lučenec.
B. ukladá prednostovi mestského úradu
B.1.- zabezpečiť vyradenie majetku a uzatvorenie darovacej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia,
C. určuje
C.1. - stratu účinnosti uznesenia ak darovacia zmluva nebude uzatvorená do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia.
Výsledok hlasovania č. 35.: za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 2

27. Požiadavka Správy katastra Lučenec
primátor – na základe výzvy Správy katastra Lučenec, aby Mesto Lučenec uvádzalo vo všetkých prijatých uzneseniach týkajúcich sa prevodov majetku Mesta, ktoré sú súčasťou kúpnych zmlúv aj príslušné ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, navrhol primátor mesta schváliť nasledovné uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Doplnenie všetkých prijatých uznesení, týkajúcich sa prevodov majetku Mesta, ktoré budú predkladané ako príloha ku kúpnym zmluvám na Správu katastra Lučenec aj o príslušné ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení
B. u k l a d á
B.1. oddeleniu majetku mesta zabezpečiť doplnenie prijatých uznesení týkajúcich sa prevodov majetku Mesta o príslušné ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení.
Výsledok hlasovania č. 36.: za 22, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1

8/ Informatívna správa o zmenách Organizačného poriadku Mesta - Mestského úradu v Lučenci
Primátor: „Nasleduje Informatívna správa o zmenách Organizačného poriadku Mesta Mestského úradu v Lučenci. Organizačný poriadok bol upravený v súvislosti so zmenou zákona o obecnom zriadení. Zároveň bol doplnený napríklad o vymedzenie pôsobností škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity, zmeny sa dotýkajú len pomenovania a rozčlenenia niektorých organizačných útvarov. Prílohy tvorí dokumentácia: kvalifikačné predpoklady, kompetenčné profily, rozsah písomných poverení zamestnancov mesta a organizačná struktura“.
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Informatívnu správu o zmenách Organizačného poriadku Mesta – Mestského úradu Lučenec
Výsledok hlasovania č. 37.: za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 2

9/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie september - október 2010
Primátor: „Správu o kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór pán Ing. Matuška“.
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.Berie na vedomie:
A 1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie september – október 2010
Výsledok hlasovania č. 38.: za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1

10/ Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec za obdobie roka 2010
Primátor: „Informatívnu správu o činnosti Mestského hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec za obdobie roka 2010 predkladá pán Ing. Tomáš Časlovský, veliteľ mestského hasičského zboru“.
- bez rozpravy
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
I. B e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o činnosti Mestského hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec za obdobie roka 2010
Výsledok hlasovania č. 39.: za 17, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 0

11/ Schválenie Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2010 - návrh.
Primátor: „Posledným z pracovných bodov je schválenie ocenení mesta za rok 2010: Ceny mesta, Ceny primátora a Čestného uznania primátora. Výsledný návrh, ktorý je uvedený v uznesení, vyplynul z rokovania mestskej rady a zo stretnutia s predsedami poslaneckých klubov. Schválenie Ceny mesta je v kompetencii mestského zastupiteľstva, schválenie ceny primátora a čestného uznania primátora je v kompetencii primátora mesta. Na cenu mesta sú navrhnuté kolektívy:
1. kolektív Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec – za nezištnú pomoc pri zachraňovaní majetku a ľudských životov počas povodní, za poskytnutú pomoc pri povodniach a odstraňovaní ich následkov, za prejavenú ľudskosť a podporu.
2. divadelný súbor Timrava pri príležitosti 65. výročia založenia súboru -
za rozvoj ochotníckeho divadla, za dlhoročnú aktívnu činnosť a tvorivý prínos.
3. Mestský atletický klub REDOX - za vynikajúce športové výsledky atletického klubu, za športovú, pedagogickú a trénerskú činnosť, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena nášho mesta.
Cena primátora udeľujem nasledovným jednotlivcom:
1. RNDr. Jánovi Straškovi - za pôsobenie vo verejných funkciách, za celoživotnú významnú pedagogickú činnosť
2. Mgr. Danielovi Paukovi - za dlhoročnú pedagogickú a trénerskú činnosť v atletike, za vynikajúce výsledky a prácu s mládežou, za vzornú reprezentáciu mesta Lučenec
3. PhDr. Kinge Szabóovej – za významné celoživotné pôsobenie pre rozvoj kultúry v meste Lučenec, za podporovanie kultúrnych inštitúcií a šírenie dobrého mena
4. Ing. Jozefovi Kováčikovi – za celoživotné pôsobenie pre rozvoj mesta a regiónu v potravinárskom odvetví, za podporovanie športových klubov
5. Štefanovi Kružliakovi – za rozvoj duchovného života v meste, za zásluhy pri realizácii výstavby a vysvätenia kostola Krista Kráľa na Rúbanisku
Čestné uznanie primátora mesta udeľujem:
Tomášovi Veszelkovi, členovi Mestského atletického klubu REDOX - za vynikajúce športové výsledky a za vzornú reprezentáciu mesta Lučenec
Zároveň predkladám návrh na udelenie plakiet mesta poslancom mestského zastupiteľstva pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2006-2010. Slávnostné zasadnutie zastupiteľstva sa uskutoční zajtra o 15. hodine v obradnej sieni mesta, na ktoré vás všetkých srdečne pozývam“.
Mgr. Baculík – poďakoval za návrh na ocenenie atletického klubu REDOX
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. udeľuje Cenu mesta za rok 2010:
A.1. kolektívu Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec – za nezištnú pomoc pri zachraňovaní majetku a ľudských životov počas povodní, za poskytnutú pomoc pri povodniach a odstraňovaní ich následkov, za prejavenú ľudskosť a podporu.
A.2. divadelnému súboru Timrava pri príležitosti 65. výročia založenia súboru -
za rozvoj ochotníckeho divadla, za dlhoročnú aktívnu činnosť a tvorivý prínos.
A.3. Mestskému atletickému klubu REDOX - za vynikajúce športové výsledky atletického klubu, za športovú, pedagogickú a trénerskú činnosť, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena nášho mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
B. B e r i e n a v e d o m i e:
Udelenie Ceny primátora za rok 2010:
B.1. RNDr. Jánovi Straškovi - za pôsobenie vo verejných funkciách, za celoživotnú významnú pedagogickú činnosť
B.2. Mgr. Danielovi Paukovi - za dlhoročnú pedagogickú a trénerskú činnosť v atletike, za vynikajúce výsledky a prácu s mládežou, za vzornú reprezentáciu mesta Lučenec
B.3. PhDr. Kinge Szabóovej – za významné celoživotné pôsobenie pre rozvoj kultúry v meste Lučenec, za podporovanie kultúrnych inštitúcií a šírenie dobrého mena
B.4. Ing. Jozefovi Kováčikovi – za celoživotné pôsobenie pre rozvoj mesta a regiónu v potravinárskom odvetví, za podporovanie športových klubov
B.5. Štefanovi Kružliakovi – za rozvoj duchovného života v meste, za zásluhy pri realizácii výstavby a vysvätenia kostola Krista Kráľa na Rúbanisku
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
D. B e r i e n a v e d o m i e:
Udelenie Čestného uznanie primátora mesta:
D.1. Tomášovi Veszelkovi, členovi Mestského atletického klubu REDOX - za vynikajúce športové výsledky a za vzornú reprezentáciu mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
E. B e r i e n a v e d o m i e:
na návrh primátora mesta udelenie plakiet mesta poslancom Mestského zastupiteľstva v Lučenci pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2006-2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
F. O d p o r ú č a
Primátorovi mesta zvolať slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva za účelom odovzdania ocenení laureátom Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2010 v termíne 24. novembra 2010 o 15.00 hod v obradnej sieni mesta.
Výsledok hlasovania č. 40.: za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 0

12. Interpelácie poslancov
- bez rozpravy

13.Návrhy a podnety poslancov
Mgr. Grebáč – navrhol upraviť dopravné značenie na Ul.maloveskej a železničnej tak, aby autá mohli parkovať bez porušenia predpisov; len pozdĺžne parkovanie
MUDr. Pelč – upozornil na stromy v cintoríne, ktoré sú nebezpečne naklonené. Navrhol ich spíliť, aby nepoškodili náhrobné kamene. Na Ul. Partizánskej sa tiež nachádzajú takto nebezpečné dve olivy.
MUDr. Mihalovics – most oproti mestskej tržnici, ktorý má poškodenú statiku využívajú obyvatelia na parkovanie. Navrhol osadiť dopravné značenie, ktoré by na túto skutočnosť vodičov áut upozornilo.

14.Rôzne
15.Diskusia
MUdr. Mihalovics – poďakoval za spoluprácu všetkým poslancom a zamestnancom Mesta za uplynulé volebné obdobie
Na záver hlavný kontrolór a prednosta MsÚ poďakovali poslancom MsZ Lučenec za spoluprácu za celé volebné obdobie 2006 – 2010.

16.Záver
Pán primátor poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva a ukončil rokovanie.

 

 

Ing. Milan Marko, primátor mesta
JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ

 

 

Overovatelia zápisnice: Pavol Filčík, MUDr. Juraj Pelč

 

Zapísali: Ľubica Hanová, Mgr. Mária Sárová
V Lučenci, dňa 30.11. 2010

 

 

 

 

 

 


 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka