Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2010

Zasadanie zo dňa 30.11.2010

Pozvánka


P o z v á n k a


V zmysle ustanovenia § 12 odst.1 a § 13 odst. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktorá sa uskutoční 30.11.2010 (utorok) o 15.00 hod vo veľkej sále v budove obvodného úradu na Námestí republiky č. 26

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Informatívna správa o príprave rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2011-2013 a jeho schválení v roku 2010
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
4. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta Lučenec
5. Návrh na schválenie odmien poslancom MsZ v Lučenci – ústna správa.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
6. Návrh na schválenie odmien hlavnému kontrolórovi mesta – ústna správa
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
7. Návrh na schválenie odmien primátorovi mesta – ústna správa.
Predkladajú: poslanci MsZ v Lučenci
8. Záver

 

Ing. Milan Marko, v.r.
Primátor mesta Lučenec
 

Uznesenia

Súpis uznesení z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci

konaného dňa: 30.11.2010
Číslo: 5523/2010

K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
UZNESENIE Č. 185/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. S c h v a ľ u j e:

A.1. Za zostavovateľov uznesenia: Ing.Pavol Kalinský , Ján Jackuliak
A.2. Za overovateľov zápisnice: Mgr.Pavol Baculík, Ladislav Drobný

 

K bodu programu: Informatívna správa o príprave rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2011-2013 a jeho schválení v roku 2011

UZNESENIE Č. 186/2010
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 A. b e r i e  n a  v e d o m i e

A.1. Informatívnu správu o príprave rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2011-2013 a jeho schválení v roku 2011

 

K bodu programu: Návrh na schválenie odmien poslancom MsZ v Lučenci – ústna správa

UZNESENIE Č. 187/2010
 Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
A. S c h v a ľ u j e:

A.1. v zmysle § 10 VZN č. 10/2009 o udeľovaní ocenení odmeny poslancom Mestského zastupiteľstva v Lučenci vo výške: 500 € pre každého poslanca MsZ podľa poslaneckého návrhu pána poslanca MUDr.Slivku.


K bodu programu: Návrh na schválenie odmien primátorovi mesta – ústna správa
UZNESENIE Č. 188/2010
Mestské zastupiteľstvo
A. Schvaľuje

A.1. odmenu primátorovi Mesta Lučenec za rok 2010 v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. vo výške 30 % súčtu platov primátora za rok 2010.

 

Ing. Milan Marko, primátor mesta

Zostavovatelia uznesenia z mimoriadného zasadnutia MsZ v Lučenci:

Ing.Pavol Kalinský, Ján Jackuliak

 Zapísala: 30.11.2010, Mgr. Mária Sárová

 

Prezenčná listina


Prezenčná listina z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa 30. novembra 2010

Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Ilčík - Prednosta MsÚ
Pslanci MsZ: Mgr. Pavol Baculík, Mgr. Ján Brezňan,  Ján Bystriansky, Mgr. Péter Csúsz, Ladislav Drobný, Pavol Filčík, Ján Jackuliak, Norbert Krišta, MUDr., Zaher Mahmoud, Štefan Prístavka, MUDr. Rudolf Slivka, Mgr. Ján Šufliarsky, JUDr. Pavol Krokoš, MUDr. Zsolt Mihalovics, Ing. Pavol Kalinský

Vedúci oddelení MsÚ: Mgr. Mária Šagátová, RNDr. Pavol Cífer, JUDr. Milan Pješčak – náčelník MsP

Neprítomní: Ing. Miroslav Drobný, Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Mgr. Roman Grebáč, MUDr. Karol Mičko, MUDr. Juraj Pelč, Ing. Elena Uličná, Ing. arch. Anna Václavíková, MUDr. Peter Brunčák.

 

Zápisnica

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
Konané dňa: 30.11.2010

Priebeh rokovania:

1.Otvorenie
Mimoriadnu schôdzu Mestského zastupiteľstva v Lučenci otvoril a viedol primátor mesta.
Primátor – „Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní!
Dovoľte mi, aby som Vás privítal na mimoriadnej schôdzi Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam poslankyne, poslancov, pracovníkov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem schôdzu za uznášaniaschopnú.
Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: MUDr.Karol Mičko, Ing. Eva Balážová PhD., MUDr. Peter Brunčák. Dnešné zasadnutie som zvolal na základe žiadosti poslancov v súlade s § 12 odstavcom 1 zákona o obecnom zriadení. V programe rokovania je zaradená informatívna správa o príprave rozpočtu na roky 2011 až 2013. Dôvodom je odsúhlasenie rozpočtového provizória, nakoľko rozpočet na budúci rok bude schvaľovať nové zastupiteľstvo až v budúcom roku. Ďalšími bodmi rokovania sú odmeny pre vedenie mesta. Odmeny sú navrhnuté v súlade s platnou legislatívou a na základe dosiahnutých pozitívnych výsledkov hospodárenia mesta a v rozvoji mesta. Zároveň sťahujem bod č. 5 z programu dnešného zasadnutia na žiadosť hlavného kontrolóra Ing.Matušku. Vážené poslankyne a vážení poslanci, má niekto k programu pripomienky?“
K návrhu programu nemal nikto z prítomných pripomienky.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Informatívna správa o príprave rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2011-2013 a jeho schválení v roku 2010
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
4. Návrh na schválenie odmien poslancom MsZ v Lučenci – ústna správa.
Predkladateľ: Ing. Milan Marko, primátor mesta
5. Návrh na schválenie odmien primátorovi mesta – ústna správa.
Predkladajú: poslanci MsZ v Lučenci
6. Záver
Výsledok hlasovania č. 1 : za 14 proti 0 , zdržali sa 0, nehlasoval 0
2/ Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
Primátor- „Dámy a páni, pristúpime k schváleniu overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia.
Za zostavovateľov uznesenia navrhujem členov mestskej rady: Ing.Pavla Kalinského, Jána Jackuliaka
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Pavol Baculik, Ladislav Drobný st.
Pán primátor dal hlasovať za uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
S c h v a ľ u j e :
A.1.za zostavovateľov uznesenia: Ing.Pavla Kalinského, Jána Jackuliaka
A.2.za overovateľov zápisnice: Mgr. Pavol Baculik, Ladislav Drobný
Výsledok hlasovania č. 2 : za 14, proti 0 , zdržali sa 0, nehlasoval 1

3/ Informatívna správa o príprave rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2011-2013 a jeho schválení v roku 2011
Primátor- „Ako som už uviedol pri schvaľovaní programu, dôvodom dnešnej schôdze je odsúhlasenie rozpočtového provizória do doby schválenia rozpočtu na roky 2011-2013 novým zastupiteľstvom. Dámy a páni, otváram rozpravu“.
Ing.Matuška- rozpočtové provizórium vyplýva zo zákona č. 583/2004 Zb,z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa čoho sa riadi mestské zastupiteľstvo až do schválenia rozpočtu na ďalšie obdobie. Správa je predkladaná ako informatívna a mestské zastupiteľstvo správu berie na vedomie.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Informatívnu správu o príprave rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2011-2013 a jeho schválení v roku 2011
Výsledok hlasovania č. 3 : za 15, proti 0 , zdržali sa 0, nehlasovali 0

5/ Návrh na schválenie odmien poslancom MsZ v Lučenci – ústna správa
Primátor – „Vážené dámy a páni, ďalším bodom v poradí je návrh na schválenie odmien poslancom mestského zastupiteľstva a to v súlade s nariadením mesta Lučenec o udeľovaní ocenení mesta s § 10, ktorý uvádza, že mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta môže udeliť poslancom odmeny za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a za významný podiel na rozvoji mesta. Výšku odmeny schvaľuje na návrh primátora zastupiteľstvo. V súlade s kompetenciami primátora mesta podľa citovaného nariadenia navrhujem výšku odmeny 500 € pre každého poslanca. Vážené dámy a páni, otváram rozpravu“.
MUDr.Slivka - navrhuje, aby odmeny pre poslancov neboli posielané na účet, ale aby si ich mohli osobne prevziať v pokladni MsÚ. Požiadal o hlasovanie za jeho poslanecký návrh.
Primátor - dal hlasovať za poslanecký návrh MUDr. Slivku
Výsledok hlasovania č.4 : za 15, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0
MUDr.Mahmoud - opýtal sa hlavného kontrolóra Mesta, či môze mestské zastupiteľstvo schváliť navrhované odmeny pre poslancov MsZ ?
Ing.Matuška - súčasný poslanecký zbor pracuje až do schválenia a vymenovania nového mestského zastupiteľstva. Nie je to protizákonné.
Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil a pán primátor dal hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci:
S c h v a ľ u j e:
v zmysle § 10 VZN č. 10/2009 o udeľovaní ocenení odmeny poslancom Mestského zastupiteľstva v Lučenci vo výške: 500 € pre každého poslanca MsZ, podľa poslaneckého návrhu pána poslanca MUDr. Slivku
Výsledok hlasovania č.5: za 12, proti 0 zdržali sa 3, nehlasovalo 0

6/ Návrh na schválenie odmien primátorovi mesta.
Primátor - „Pokračujeme návrhom na schválenie odmeny primátorovi mesta. Nakoľko pani viceprimátorka Ing.Balážová nie je prítomná, prosím pána poslanca MsZ Pavla Filčíka , aby sa ujal vedenia zasadnutia“.
Filčík – „Návrh na priznanie odmeny primátorovi mesta predkladajú poslanci mestského zastupiteľstva na základe žiadosti o zvolanie dnešného mimoriadneho zasadnutia.
V zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. plat primátora mesta je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok (za rok 2009 bola priemerná mesačná mzda 744,50 €) a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce (pre Lučenec platí koeficient 3,21). V roku 2010 predstavuje mesačný plat primátora mesta čiastku 2 390 €. V zmysle § 5 ods. 1 citovaného zákona môže Mestské zastupiteľstvo priznať primátorovi mesta odmenu až do výšky 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. 1% z mesačného platu primátora činí 23,90 €.
Dámy a páni, prosím o predloženie návrhu na výšku odmeny primátorovi mesta“. Navrhuje tajné hlasovanie.
Pán poslanec Filčík dal hlasovať schválenie odmien primátorovi mesta tajným hlasovaním.
Výsledok hlasovania č.6: za 14, proti 0 zdržali sa 0, nehlasovalo 0
Pán poslanec Filčík požiadal o návrhy členov do komisie pre tajné hlasovanie na schválenie odmien pre primátora mesta. Do komisie boli navrhnutí poslanci: Mgr.Péter Csúsz, Mgr.Pavol Baculík, Štefan Prístavka
Riadiaci zasadnutia dal hlasovať za komisiu pre tajné hlasovanie na schválenie odmeny pre primátora Mesta v zložení poslancov MsZ: Mgr.Péter Csúsz, Mgr. Pavol Baculík, Štefan Prístavka
Výsledok hlasovania č.7: za 14, proti 0 zdržali sa 0, nehlasovalo 1

Mgr. Csusz - predložil hlasovací lístok s textom v nasledujúcom znení „Návrh na výšku odmeny primátorovi Mesta Lučenec v zmysle § 5 odst. 1 zákona číslo 253/1994 Z.z. za rok 2010 vo výške .......% zo súčtu platov primátora za rok 2010“. Percento môže každý poslanec doplniť ľubovoľne, nasledovnými čiastkami : 0 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %.
Ing.Matuška- podotkol, že nadpolovičná väčšina poslancov musí súhlasiť s rovnakým percentom
Filčík - požiadal komisiu na tajné hlasovanie, aby sa ujala svojej činnosti.
Mgr.Csúsz – predložil výsledky tajného hlasovania. Hlasovania sa zúčastnilo 15 poslancov.
Z toho 4 poslanci navrhli odmenu vo výške 50 %, 3 poslanci navrhujú odmenu 20 %, 1 poslanec navrhol odmenu vo výške 10 % a 7 poslancov navrhuje odmenu vo výške 30 %.
Nakoľko nadpolovičná väčšina poslancov nenavrhla rovnakú výšku odmeny, hlasovanie bolo neúspešné.
Mgr.Šufliarsky - predložil poslanecký návrh na výšku odmeny pre primátora Mesta za rok 2010 a to vo výške 30 % .
Filčík - dal hlasovať za poslanecký návrh pána poslanca Šufliarskeho.
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
odmenu primátorovi Mesta Lučenec za rok 2010 v zmysle § 5 ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z. vo výške 30 % súčtu platov primátora za rok 2010.
Výsledok hlasovania č.8: za 14, proti 0 zdržali sa 0, nehlasovalo 1

 

 

 

 


6/ Záver.
Riadiaci zasadnutia pán poslanec Filčík poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva a ukončil rokovanie.

 

 

 

 

Ing. Milan Marko, primátor mesta

 

JUDr. Dušan Ilčík, prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice: Mgr. Pavol Baculík, Ladislav Drobný

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Sárová
V Lučenci, dňa 1.12.2010

 

 

 

 

 

 


 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka