Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2010

Zasadanie zo dňa 27.12.2010

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci

V Lučenci, 21.12.2010

Pozvánka


V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční

27.12.2010 (pondelok) o 15.00 hod

v obradnej sieni mesta na Mestskom úrade v Lučenci, Novohradskej ulici č.1


Program:
1. Otvorenie
2. Oboznámenie s výsledkami volieb predsedom mestskej volebnej komisie
3. Zloženie sľubu primátora mesta
4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
5. Nastúpenie náhradníkov na uprázdnené poslanecké mandáty Mestského zastupiteľstva v Lučenci
6. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
7. Určenie platu primátora
8. Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci za sobášiacich pri občianskych obradoch a určenie miestnosti na uzavretie manželstva pred matričným úradom
9. Záver

 

Ing. Milan Marko
Primátor mesta Lučenec

Uznesenia

Súpis uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 27.12.2010

UZNESENIE Č. 1/2010
K bodu programu: Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta

UZNESENIE Č. 2/2010
K bodu programu: Zloženie sľubu novozvolenej primátorky mesta
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. k o n š t a t u j e
A.1. že, novozvolená primátorka mesta PhDr. Alexandra Pivková zložila zákonom predpísaný sľub primátorky mesta.

UZNESENIE Č. 3/2010
K bodu programu: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. k o n š t a t u j e, ž e
A.1. zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Lučenci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva:
1. Mgr. Pavol Baculík
2. Ing. Pavol Balážik
3. Ing. Eva Balážová PhD.
4. RSDr. Jozef Cerovský
5. Mgr. Péter Csúsz
6. Ing. Kvetoslava Dedinská
7. Mgr. Roman Grebáč
8. JUDr. Dušan Ilčík
9. Ján Jackuliak
10. Ing. Pavol Kalinský
11. Ing. Miroslav Klochan
12. Mgr. Radovan Konečný
13. Norbert Krišta
14. JUDr. Pavol Krokoš
15. MUDr. Zaher Mahmoud
16. JUDr. Vladimír Marko
17. MUDr. Juraj Pelč
18. PhDr. Alexandra Pivková
19. MUDr. Rudolf Slivka
20. Ing. Elena Uličná
21. Ing. arch. Anna Václavíková

UZNESENIE Č. 4/2010
K bodu programu: Slávnostný príhovor primátorky
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1.vystúpenie novozvolenej primátorky mesta

 

 

UZNESENIE Č. 5/2010
K bodu programu: Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice zostavovateľov uznesení a určenie skrutátorov
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e:
A.1. za zapisovateľku na celé volebné obdobie: Mgr. Máriu Sárovú
A.2. za zostavovateľov uznesenia: Ing. Elenu Uličnú, MUDr. Zahera Mahmouda
A.3. za overovateľov zápisnice: Ing.Evu Balážovú PhD., Mgr. Pavla Baculíka
A.4. za skrutátorov : Ing.Jozefa Matušku, RNDr. Pavla Cifera

UZNESENIE Č. 6/2010
K bodu programu: Nastúpenie náhradníka na uprázdnený poslanecký mandát Mestského zastupiteľstva v Lučenci
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. B e r i e n a v e d o m i e
A.1. vzdanie sa poslaneckého mandátu PhDr. Alexandry Pivkovej
B. v y h l a s u j e
B.1.nastúpenie náhradníka pána Branislava Hrdličku na uprázdnený poslanecký mandát
zvolenej poslankyne PhDr. Alexandry Pivkovej vo volebnom obvode 3.
C. k o n š t a t u j e
C.1. že nastupujúci náhradník pán Branislav Hrdlička zložil zákonom stanovený
sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Lučenci.

 Zapísala 28.12.2010, Mgr. Mária Sárová


 

Dochádzka

Prezenčná listina z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konaného dňa 27. decembra 2010

Prítomní:
Ing. Milan Marko - Primátor mesta
Ing. Jozef Matuška - Hlavný kontrolór

Ing.Želmíra Kolimárová- zástupkyňa prednostu MsÚ
Poslanci MsZ:  Mgr. Baculík Pavol, Ing.Balážik Pavol , Ing.Eva Balážová PhD., RSDr. Jozef Cerovský,  Mgr. Csúsz Péter,  Ing.Kvetoslava Dedinská,  Mgr. Roman Grebáč,  JUDr. Dušan Ilčík,  Ján Jackuliak,  Ing.Pavol Kalinský,  Ing. Miroslav Klochan,  Mgr. Radovan Konečný,  Norbert Krišta,  JUDr. Pavel Krokoš,   MUDr. Zaher Mahmoud,  JUDr. Vladimír Marko,  MUDr. Juraj Pelč,   PhDr. Alexandra Pivková,  MUDr. Slivka Rudolf,  Ing.Elena Uličná,  Ing.arch.Anna Václavíková,

Poslanec z predchádzajúceho volebného obdobia:  MUDr. Peter Brunčák

Vedúci oddelení MsÚ: Ing. Mária Móricová, Ing. Želmíra Kolimárová,  RNDr. Pavol Cífer, . Ruth Olšiaková, PhDr. Kvetoslava Ďurišková, Mgr. Alžbeta Lukačovičová, JUDr. Alžbeta Šulyoková, Mgr. Stanislav Spišiak, Ing.arch.Vladímír Ragan

Spoločnosti Mesta Lučenec:

Ing. Pavol Jonáš – konateľ Mestskej tržnice, s.r.o. Lučenec
Štefan Melicher – konateľ Mestských lesov, s.r.o. Lučenec

Ing.Jozef Svitek , predseda mestskej volebnej komisie

Mgr.Branislav Hrdlička

Ospravedlnený: MUDr. Karol Mičko,  PaedDr. Vojtech Lauko


 

Zápisnica


 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Číslo: 5881/2010
Mestského zastupiteľstva v Lučenci
konanej dňa: 27.12.2010

Priebeh rokovania:
1.Otvorenie
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci otvoril a viedol primátor mesta Ing.Milan Marko.
Primátor : „Prajem Vám príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, novozvolených predstaviteľov orgánov mesta, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, pracovníkov mestského úradu a všetkých prítomných hostí. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov , preto v súlade so zákonom č.369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné“.
Zároveň oboznámil s programom ustanovujúceho zasadnutia :

Program:
1. Otvorenie
2. Oboznámenie s výsledkami volieb predsedom mestskej volebnej komisie
3. Zloženie sľubu primátora mesta
4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
5. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený poslanecký mandát Mestského zastupiteľstva v Lučenci
6. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesení
7. Určenie platu primátora
8. Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci za sobášiacich pri občianskych obradoch a určenie miestnosti na uzavretie manželstva pred matričným úradom.
9. Záver

2/ Oboznámenie s výsledkami volieb predsedom mestskej volebnej komisie
Primátor: „ Vážené dámy a páni, dnešné stretnutie je pre naše mesto mimoriadne významné. Boli sme účastníkmi už 6 demokratických volieb do orgánov samosprávy. Dovoľte mi, aby som požiadal predsedu mestskej volebnej komisie pána Ing. Jozefa Sviteka o vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Lučenec“.
Ing.Svitek: konštatoval, že vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Lučenec s počtom hlasov 2935 zvíťazila PhDr. Alexandra Pivková. Následne informoval s výsledkami o zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v Lučenci podľa jednotlivých obvodov.
Volebný obvod č.1: MUDr. Zaher Mahmoud
MUDr. Karol Mičko
MUDr. Rudolf Slivka
Ing.arch. Anna Václavíková
JUDr. Pavol Krokoš
RSDr. Jozef Cerovský
Volebný obvod č. 2 Mgr. Pavol Balážik
Mgr. Péter Csúsz
Volebný obvod č. 3 MUDr. Juraj Pelč
Ing.Miroslav Klochan
PhDr. Alexandra Pivková
Ing. Pavol Balážik
JUDr. Vladimír Marko
Volebný obvod č. 4 PaedDr. Vojtech Lauko
Ing. Pavol Kalinský
Norbert Krišta
Volebný obvod č. 5 Ing. Eva Balážová PhD.
Ing.Kvetoslava Dedinská
Mgr. Radovan Konečný
Ján Jackuliak
Volebný obvod č. 6 Mgr. Roman Grebáč
JUDr. Dušan Ilčík
MUDr. Ondrej Balco
Volebný obvod č. 7 Ing. Elena Uličná
Štefan Prístavka
Pán primátor poďakoval pánovi predsedovi mestskej volebnej komisie za oboznámenie s výsledkami volieb aj za všetku prácu počas volieb.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta

3/ Zloženie sľubu primátora mesta
Primátor mesta požiadal pána poslanca Norberta Krištu, aby prečítal sľub primátora. Sľub primátora znie:
"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora mesta uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Novozvolená primátorka mesta pani PhDr. Alexandra Pivková vyslovila slovo „ sľubujem“ a svoj sľub potvrdila podpisom. Po zložení sľubu odchádzajúci primátor Ing. Milan Marko odovzdal insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva novozvolenej primátorke mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. k o n š t a t u j e
A.1. že, novozvolená primátorka mesta PhDr. Alexandra Pivková zložila zákonom predpísaný sľub primátorky mesta.

4/ Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva.
Primátorka mesta prečítala sľub poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“. Poslanci mestského zastupiteľstva vyslovením slova „sľubujem“ a svojim podpisom zložili zákonom stanovený sľub.
PhDr. Alexandra Pivková sa vzdala mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Lučenci.
Mgr.Csúsz – vzdávam sa poslaneckého mandátu k 1.1.2011

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. k o n š t a t u j e, ž e
A.1. zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Lučenci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva:
1. Mgr. Pavol Baculík
2. Ing. Pavol Balážik
3. Ing. Eva Balážová PhD.
4. RSDr. Jozef Cerovský
5. Mgr. Péter Csúsz
6. Ing. Kvetoslava Dedinská
7. Mgr. Roman Grebáč
8. JUDr. Dušan Ilčík
9. Ján Jackuliak
10. Ing. Pavol Kalinský
11. Ing. Miroslav Klochan
12. Mgr. Radovan Konečný
13. Norbert Krišta
14. JUDr. Pavol Krokoš
15. MUDr. Zaher Mahmoud
16. JUDr. Vladimír Marko
17. MUDr. Juraj Pelč
18. MUDr. Rudolf Slivka
19. Ing. Elena Uličná
20. Ing. arch. Anna Václavíková

Primátorka: „Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní !Dovoľte mi, aby som Vás srdečne privítala na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam poslankyne a poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva ako aj poslancov a poslankyne z predchádzajúceho volebného obdobia. Taktiež vítam pracovníkov mestského úradu a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom č. 369/1990 O obecnom zriadení vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné. Z dnešného rokovania sa ospravedlnili páni poslanci: PaedDr.Vojtech Lauko a MUDr. Karol Mičko. Neprítomní sú poslanci MUDr. Ondrej Balco a Štefan Prístavka. Navrhujem, aby sa dnešné rokovanie riadilo nasledovným programom. Z pôvodného programu zasadnutia sťahujem body 7. a 8., ktoré budú prerokované na zasadnutí mestského zastupiteľstva v januári 2011“.
K návrhu programu nemal nikto pripomienky a pani primátorka dala hlasovať za tento program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, zostavovateľov uznesení a skrutátorov.
3. Slávnostný príhovor primátorky
4. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený poslanecký mandát Mestského zastupiteľstva v Lučenci
5. Záver
Výsledok hlasovania č.1: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, zostavovateľov uznesení a skrutátorov.
Primátorka: „Pristúpime k určeniu zapisovateľa, overovateľov zápisnice , zostavovateľov uznesenia, spôsobu sčítavania hlasov a určeniu skrutátorov. Za zostavovateľov uznesenia navrhujem pani poslankyňu Ing. Elenu Uličnú a pána poslanca MUDr. Zahera Mahmouda
Za overovateľov zápisnice Ing. Eva Balážová PhD, a Mgr. Pavel Baculík
Za zapisovateľku navrhujem Mgr. Máriu Sárovú
Za skrutátorov navrhujem : RNDr. Pavla Cifera a Ing. Jozefa Matušku
K predloženému návrhu nemal nikto pripomienky a pani primátorka dala hlasovať za uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e:
A.1. za zapisovateľku na celé volebné obdobie: Mgr. Máriu Sárovú
A.2. za zostavovateľov uznesenia: Ing. Elenu Uličnú, MUDr. Zahera Mahmouda
A.3. za overovateľov zápisnice: Ing.Evu Balážovú PhD., Mgr. Pavla Baculíka
A.4. za skrutátorov : Ing.Jozefa Matušku, RNDr. Pavla Cifera
Výsledok hlasovania č. 2: za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0
3/ Slávnostný príhovor primátorky
Pani primátorka vo svojom slávnostnom príhovore okrem iného povedala: „ V predchádzajúcich dňoch sme sa verejne prihlásili spolu s našimi voličmi k zmene k lepšiemu a dôstojnejšiemu životu občanov v našom meste, k prosperite a k rozvoju nášho mesta. Mám ambíciu naplniť predvolebné predsavzatia a komplexne riešiť problematiku transparentnosti nášho mesta.. Nebude to ľahká cesta zavádzať a presadzovať niektoré opatrenia , riešenia, preto očakávam najmä podporu poslancov nielen slovným deklarovaním, ale aj rozumným rozhodovaním a hlasovaním, ktoré prinesie pre občana naplnenie želania, žiť v transparentnom a slušnom meste. Verím, že spoločnými silami dokážeme naše mesto posunúť k rozvoju a prosperite tak, aby sa nám v ňom všetkým žilo lepšie a spokojnejšie. Prajem si, aby sme spoločne konali tak, aby Lučenec rozkvital....“
4. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený poslanecký mandát Mestského zastupiteľstva v Lučenci.
Primátorka:: „Dámy a páni , ako posledný bod programu je nastúpenie náhradníka na upráznený poslanecký mandát. Zvolením do funkcie primátorky mesta Lučenec sa podľa § 25 ods.2, pís.c) zákona SNR č 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení uprázdnil poslanecký mandát. Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastupuje za poslanca MsZ ako náhradník ten, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca. V danom prípade vo Volebnom obvode č. 3 , ako prvý náhradník nastupuje pán Branislav Hrdlička, kandidujúci za SDKÚ – DS“.
Pani primátorka dala hlasovať za uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. .B e r i e n a v e d o m i e:
A.1. vzdanie sa poslaneckého mandátu PhDr. Alexandry Pivkovej
A.2. Vyhlasuje nastúpenie náhradníka pána Mgr. Branislava Hrdličku na uprázdnený
poslanecký mandát vo Volebnom obvode č.3 s účinnosťou odo dňa vyhlásenia, t.j. 27.12.2010
Výsledok hlasovania č. 3 : za 20, proti 0 , zdržali sa 0, nehlasovali 0

Pani primátorka následne prečítala sľub poslanca a pán Mgr. Branislav Hrdlička vyslovením slova „sľubujem“ a svojim podpisom zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

5.Záver
Pani primátorka poďakovala všetkým prítomným za účasť a zaželala veľa pracovných a osobných úspechov v Novom roku 2011.


PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta

 

Ing. Igor Korniet                                       
prednosta MsÚ                                          


Overovatelia zápisnice:


Ing. Eva Balážová PhD.

 

Mgr. Pavol Baculík

 

 

 
Zapísala: Mgr. Mária Sárová
V Lučenci, dňa 30.12.2010

 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka