Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Zásady hospodárenia s majetkom mesta

 

Mesto Lučenec na základe § 6 ods. 1), § 11 ods. 4) písm. a) zákona č. 479/2010 Z.z. úplné znenie zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení ( ďalej len zákon o obecnom zriadení ) a § 9 ods. 1) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o majetku obcí ), určuje tieto Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec ( ďalej len Zásady):

 


PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenie

Článok 1
Úvodné ustanovenie
(1) Mesto Lučenec ( ďalej len Mesto ) je právnická osoba, ktorá za podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch a v týchto Zásadách samostatne hospodári s vlastným majetkom.
(2) Mestské zastupiteľstvo v Lučenci v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení určuje zásady hospodárenia s majetkom Mesta a s majetkom štátu, dočasne prenechaným do hospodárenia Mesta, schvaľuje najdôležitejšie úkony, týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním.
(3) Primátor Mesta, v zmysle § 13 ods. 5) zákona o obecnom zriadení je štatutárnym orgánom Mesta.

DRUHÁ ČASŤ
Majetok Mesta

Článok 2
Nadobudnutie majetku
(1) Majetok Mesta tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve Mesta :
a) na základe zákona o majetku obcí,
b) ktoré nadobudlo Mesto do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky (ďalej len SR),
c) ktoré nadobudlo Mesto vlastnou podnikateľskou a investičnou činnosťou,
d) darom.

 

TRETIA ČASŤ
Majetkové postavenie Mesta a jeho organizácií


Článok 3
Základné ustanovenie
(1) Orgány Mesta a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom Mesta v prospech rozvoja Mesta a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
(2) Orgány Mesta a organizácie sú povinné majetok Mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä :
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu .

 

Článok 4
Hospodárenie s majetkom Mesta
(1) Mesto hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku Mesta (ďalej len „správca“), ktorým je jeho rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu .
(2) Správa majetku Mesta je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú mu Mesto zverilo do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou. Správca je oprávnený a povinný majetok Mesta držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky, nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí a s týmito Zásadami.
(3) Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda je vlastníctvom Mesta. Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku Mesta v mene Mesta, koná v mene Mesta pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku Mesta, ktorý spravuje.
(4) Mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu . Majetok Mesta, ktorý nie je predmetom vkladu môže byť obchodnej spoločnosti prenajatý.

 

 

(5) Pôsobnosť valného zhromaždenia obchodných spoločností, v ktorých je Mesto jediným spoločníkom , alebo jediným akcionárom , sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka , zákona o obecnom zriadení a Občianskeho zákonníka .
(6) Pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle vyššie uvedených predpisov vykonáva primátor Mesta, ako štatutárny orgán Mesta.
(7) Primátor Mesta pri výkone právomoci valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach so 100 %-nou majetkovou účasťou Mesta rozhodne po predchádzajúcom schválení mestského zastupiteľstva na žiadosť vlastníka o :
a) prevode vlastníctva nehnuteľného majetku s výnimkou prevodu bytov podľa
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom
znení,
b) všetkých peňažných a nepeňažných vkladoch do obchodnej spoločnosti, do
družstva alebo združenia,
c) uzatvorení nájomnej zmluvy na prenájom majetku na dobu dlhšiu ako 1 rok.
(8) Na platnosť zmluvy o vklade majetku do základného imania sa vyžaduje súhlas mestského zastupiteľstva.
(9) Mesto môže vložiť majetok ako vklad pri založení spoločného podniku alebo ako
vklad do základného imania spoločného podniku, ak je to dohodnuté v koncesnej
zmluve. Spoločným podnikom je právnická osoba, ktorú na účel realizácie koncesie
založilo Mesto spoločne s koncesionárom.
 


ŠTVRTÁ ČASŤ
Právne postavenie príspevkovej a rozpočtovej organizácie Mesta a postup
pri zriaďovaní príspevkovej a rozpočtovej organizácie Mesta

Článok 5
Príspevkové a rozpočtové organizácie
(1) Príspevkové a rozpočtové organizácie Mesta sú právnické osoby Mesta. Rozpočtové organizácie sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet Mesta, príspevkové organizácie sú napojené na rozpočet Mesta príspevkom alebo odvodom.
(2) Príspevkové organizácie môžu vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec svojej hlavnej činnosti len so súhlasom zriaďovateľa. Súhlas udeľuje primátor po prerokovaní v mestskom zastupiteľstve.
(3) Mesto je oprávnené príspevkové alebo rozpočtové organizácie kontrolovať.


Článok 6
Správa majetku Mesta
(1) Správa majetku Mesta vzniká :
a) zverením majetku Mesta do správy správcu,
b) prevodom správy majetku Mesta ,
c) nadobudnutím majetku do vlastníctva Mesta vlastnou činnosťou správcu.
(2) Majetok Mesta zverený do správy určí Mesto pri zriadení správcu v zriaďovacej listine . Mesto môže správcovi zveriť do správy ďalší majetok Mesta alebo odňať správu majetku Mesta.
(3) Prevod správy majetku Mesta medzi správcami sa môže uskutočniť zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise aj určenie predmetu prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu a dohodnutú cenu, ak je prevod odplatný.
(4) Správcovia si môžu zmluvou o zámene správy vzájomne vymeniť majetok Mesta vo svojej správe.
(5) Na platnosť zmluvy o prevode správy a o zámene správy majetku Mesta sa vyžaduje rozhodnutie mestského zastupiteľstva.
(6) Na návrh primátora mestské zastupiteľstvo menuje a odvoláva riaditeľa príspevkovej a rozpočtovej organizácie.
(7) V lehote 15 dní odo dňa zriadenia príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie uzatvorí Mesto s príspevkovou alebo rozpočtovou organizáciou zmluvu o zverení majetku do správy.
(8) Odňať správu majetku príspevkovej organizácii, rozpočtovej organizácii zriadenej Mestom, možno len pri jej zlúčení, splynutí alebo rozdelení, pri likvidácii, ďalej v prípade keď majetok neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, pri organizačných zmenách, pri transformácii ako aj v prípadoch, keď je to z hľadiska rozvoja Mesta z vážnych dôvodov potrebné. O odňatí správy majetku a výkonu správy majetku rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
(9) Na odňatie správy majetku a výkonu správy majetku Mesta sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(10) Organizácie zriadené Mestom, ktoré vykonávajú správu nehnuteľného majetku Mesta podľa týchto Zásad navrhnú na Správe katastra zapísať správu majetku do 12 mesiacov od prevzatia majetku.
Článok 7
Účelové určenie majetku
(1) Mesto je povinné zachovať účelové určenie majetku, ktorý ku dňu prechodu majetku SR na Mesto slúži na výchovno-vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace a na zabezpečenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti.
(2) Povinnosť podľa bodu 1 sa skončí na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva :
a) o zmene účelového určenia majetku ,
b) o vklade majetku do obchodnej spoločnosti alebo o jeho použití na založenie inej právnickej osoby,
c) o prebytočnosti nehnuteľnej veci ,
d) o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci , ak je zostatková cena vyššia ako 3.500,– €. Pri nižšej zostatkovej cene o prebytočnosti alebo o neupotrebiteľnosti takejto hnuteľnej veci rozhoduje riaditeľ príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie.
(3) Na majetok uvedený v bode 1 nemožno zriadiť záložné právo ani zabezpečovací prevod práva, uskutočniť výkon rozhodnutia, konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie podľa osobitných zákonov .
(4) Mesto je povinné do 6 mesiacoch odo dňa nadobudnutia majetku SR podať na príslušnom katastri nehnuteľností návrh na zápis vlastníckeho práva k tomuto majetku podľa osobitného predpisu .


PIATA ČASŤ
Prevody vlastníctva

Článok 8
Podmienky prevodu majetku Mesta
(1) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
a ) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta, to neplatí, ak je Mesto
povinné previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu ,
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku Mesta realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,
c) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta, ak sa realizujú priamym
predajom
d) prevody vlastníctva hnuteľného majetku Mesta nad hodnotu 3.500 €
e) nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu 3.500 €
f) vklady majetku Mesta do majetku zakladaných a lebo existujúcich obchodných
spoločností
g) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na
poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu , a to trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.

(2) Prevody vlastníctva majetku Mesta sa musia vykonať :
a) na základe obchodnej verejnej súťaže ,
b) dobrovoľnou dražbou ,
c) priamym predajom , najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu , v prípade predaja pozemkov podľa prílohy č. 2 Zásad,
ktorá vychádza z osobitného predpisu a je vypracovaná vo forme Odborného
posudku. Mesto zabezpečí aktualizáciu Prílohy č. 2 Zásad jedenkrát za 6 mesiacov.
(3) Vypracovanie znaleckého posudku na predmet prevodu podľa osobitného predpisu zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady alebo Mesto na základe dohody na vlastné náklady, ktorých úhrada žiadateľom bude podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy.
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o prevode vlastníctva majetku Mesta na základe návrhu primátora alebo poslanca mestského zastupiteľstva. Súčasťou návrhu je vyjadrenie mestskej rady, vecne príslušnej komisie mestského zastupiteľstva a vecne príslušného oddelenia mestského úradu. Na postup podľa piatej časti Zásad (prevody vlastníctva) platí obdobne ustanovenie § 4 ods. 8) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Lučenci.
(4) Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, spoluvlastníci majú na tento predkupné právo .
(5) Mesto zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na webovej stránke Mesta a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa ods. 2 písm. a) a b) tohto článku Zásad, musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.
(6) Podmienky obchodnej verejnej súťaže schválené mestským zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Mesto zverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.
(7) Na prevod majetku Mesta dražbou sa vzťahuje osobitný zákon .
(8) Mesto zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Mesto môže predávať len prebytočný majetok. Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu presiahne 40.000,– €. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu mestským zastupiteľstvom staršie ako 6 mesiacov.
(9) Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu,
ktorá je v tomto meste :
a) primátorom,
b) poslancom mestského zastupiteľstva,
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,
d) prednostom mestského úradu,
e) zamestnancom Mesta,
f) hlavným kontrolórom Mesta,
g) blízkou osobou osôb uvedených v písm. a) až f).
(10) Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v ods. 9; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je Mesto alebo v ktorej má Mesto obchodný podiel.

 

(11) Ustanovenia ods. 2 a 5 až 10 sa nepoužijú pri prevode majetku Mesta a to :
a) nehnuteľného majetku, ktorý je Mesto povinné previesť podľa osobitného predpisu 20 alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu
b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
c) bytu podielu majetku Mesta, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo ,
d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3.500,– €,
e) pri prevodoch majetku Mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je Mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej webovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Za prípady hodné osobitného zreteľa sa považujú spravidla preluky, ktoré pre Mesto
Lučenec predstavujú prebytočný majetok, ktorých kúpna cena je 10 € /m2.
(12) Darovanie nehnuteľného majetku Mesta nie je prípustné.
(13) Nepripúšťa sa predávať pozemky pod dočasnými stavbami – drevené stánky, prefabrikované garáže, montované stavby, ktoré nie sú pevne spojené so zemou, t. j. nemajú základy, nachádzajúce sa v územiach, ktoré sú územným plánom Mesta Lučenec navrhnuté na iné funkčné využitie alebo predajom pozemku by sa narušila celistvosť obytného súboru. Jedná sa o pozemky, ktoré tvoria verejné priestranstvá, verejnú zeleň, spevnené plochy – časti chodníkov, námestí ako aj pozemky, ktoré sú zaťažené existujúcimi inžinierskymi sieťami a podobne.
(14) Nepripúšťa sa podať návrh na zápis vkladu vlastníckeho práva pri prevodoch majetku Mesta skôr, kým nebude uhradená celá kúpna cena okrem prípadov, keď úhradu kúpnej ceny garantuje banka alebo keď úhrada kúpnej ceny je zabezpečená zriadením záložného práva na odpredávanú nehnuteľnosť.
(15) Ak Mesto ku dňu podania žiadosti o prevod majetku eviduje pohľadávku po lehote splatnosti (napr. nedoplatok na miestnej dani, miestnom poplatku, nájomnom , za služby spojené s užívaním nebytových priestorov a pod.) voči žiadateľovi, táto žiadosť nebude predložená na prerokovanie do orgánov Mesta. Žiadosť bude žiadateľovi vrátená s upozornením, že ju môže opätovne predložiť po vyrovnaní pohľadávky.
(16 )Koncesný majetok je majetok Mesta , ktorý užíva koncesionár v rozsahu za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného zákona
(17) Mesto nesmie koncesný majetok previesť do vlastníctva iných osôb.

  

ŠIESTA ČASŤ
Prenechávanie majetku Mesta do nájmu

Článok 9
Podmienky prenechávania majetku Mesta do nájmu
(1) Prenechávanie majetku Mesta do nájmu sa vykonáva :
a) na základe obchodnej verejnej súťaže , popísanej v siedmej časti čl. 11 týchto
Zásad,
b) priamym nájmom za nájomné minimálne podľa prílohy č. 3 a č. 4 Zásad na základe
písomnej žiadosti, ( napr. ak o nájom majetku prejaví záujem len jeden záujemca
alebo ak na nájom majetku bola v predchádzajúcom období vyhlásená
obchodná verejná súťaž, ktorá bola neúspešná).
(2) O prenechaní majetku Mesta do nájmu rozhoduje mestské zastupiteľstvo okrem prípadov v ktorých o nájme rozhoduje primátor mesta.
(3) Primátor mesta rozhoduje o nájme majetku mesta v prípadoch :
a) nájmu hnuteľnej veci vo vlastníctve Mesta, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3.500,– €,
b) ak sa do nájmu prenecháva nehnuteľnosť na dobu nájmu maximálne 3 roky za nájomné v zmysle prílohy č.3 a 4 týchto Zásad s tým, že o predĺžení takto dohodnutého nájmu rozhoduje mestské zastupiteľstvo,
c) ak sa do nájmu prenecháva majetok Mesta, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 po sebe nasledujúcich dní ( čo je napríklad nájom sály na kultúrne podujatie, nájom pozemku na kultúrne prípadne športové podujatie a pod. ).
(4) Mesto zverejní najmenej po dobu 15 dní pred schvaľovaním mestským zastupiteľstvom svoj zámer prenechať majetok Mesta do nájmu na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta, pričom tento musí byť zverejnený nepretržite až do rokovania mestské zastupiteľstva, v prípadoch :
a) ak sa jedná o nájom posudzovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ musí byť definovaný ( ak je navrhované nájomné nižšie ako je cena nájmu v zmysle prílohy č.3 a 4 týchto Zásad, musí byť uvedená aj cena v zmysle týchto príloh), o prípade hodnom osobitného zreteľa rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ,
b) ak sa jedná o nájom pozemku kde súhrnná výmera pre jedného nájomcu prekročí 500 m2 ,
c) ak sa jedná o nájom nehnuteľnosti na dobu nájmu dlhšiu ako 5 rokov,
d) body b) a c) neplatia, ak sa jedná o nájom pozemkov pod sieťami a všeobecne prospešnými zariadeniami ako napríklad vodovodné potrubia a zariadenia, elektrické vedenie, plynové potrubia, a podobne, alebo o nájom takýchto zariadení, stavieb a sieťových vedení vo vlastníctve mesta so správcami týchto sietí, stavieb a zariadení, alebo o prenájom pozemku pod stavbou a pozemok priľahlý k stavbe, ktorá je vlastníctvom nájomcu ak je nájomné stanovené podľa prílohy č. 3 a č. 4 týchto Zásad.

(5) Pri nájme majetku Mesta je zakázané:
a) uzatvárať zmluvy o nájme majetku Mesta na dobu neurčitú, s výnimkou nájmu pozemkov pod sieťami a všeobecne prospešnými zariadeniami ako napríklad vodovodné potrubia a zariadenia, elektrické vedenie, plynové potrubia, a podobne, a pri nájme takýchto zariadení, stavieb a sieťových vedení vo vlastníctve mesta so správcami týchto sietí, stavieb a zariadení, alebo pozemku pod stavbou vo vlastníctve nájomcu ak je nájomné stanovené podľa prílohy č. 3 a č. 4 týchto Zásad,
b) nájomcovi umožniť dať majetok Mesta do podnájmu .
(6) Zmluva o nájme musí obsahovať okrem zákonom stanovených náležitostí t.j. určenie majetku, spôsob a dobu nájmu, výšku nájomného aj podmienky odstúpenia od zmluvy , ďalej musí obsahovať ustanovenia :
a) o povinnosti nájomcu zabezpečiť protipožiarne opatrenia,
b) o možnosti zmeny výšky nájomného v prípade zmeny právneho predpisu,
všeobecne záväzného nariadenia, v prípade inflácie alebo devalvácie meny
podľa dojednania v nájomnej zmluve.
(7) Nájomcovia mestského majetku sú povinní najmä:
a) hospodárne užívať majetok Mesta,
b) chrániť majetok Mesta pred poškodením, zničením, stratou,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku Mesta vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
(8) Príspevkové alebo rozpočtové organizácie hospodáriace s majetkom Mesta (nehnuteľný, hnuteľný) môžu majetok prenajať právnickým alebo fyzickým osobám na základe zmluvy o nájme len so súhlasom mestského zastupiteľstva.
(9) Majetok, ktorý Mesto získalo na základe zákona o majetku obcí a bol zverený do správy rozpočtovej organizácie, môže byť prenajatý ak o ňom rozhodol štatutárny orgán Mesta, že je prebytočný a vydá o tom písomné rozhodnutie, že sa jedná prechodne o prebytočný majetok, ktorý v budúcnosti môže byť využívaný na plnenie úloh školy. Účel nájmu však musí súvisieť s činnosťou školského zariadenia (výchova, vzdelávanie, šport, výskum, lekárske ambulancie, školské bufety, školnícke byty a pod.) Takýto majetok môže byť dočasne prenechaný do nájmu alebo daný do krátkodobého nájmu (v čase mimo výchovno-vzdelávacieho procesu, prípadne v čase prázdnin) za odplatu.
S trvale prebytočným majetkom bude možné naložiť v zmysle článku 15 Zásad.
(10) Mesto umožní právnickým osobám a fyzickým osobám na základe ich písomnej žiadosti nájom stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenie informačných a reklamných panelov (ďalej len „panely “) s maximálnymi rozmermi 70 cm v šírke a 100 cm vo výške na stĺpoch verejného osvetlenia vo vlastníctve Mesta. Spodný okraj panelu nesmie byť nižšie ako 2,20 cm úrovne chodníka alebo cesty (terénu). Obsah zobrazovanej plochy panelov môže byť ľubovoľný (obsahuje napr. logo, adresu, telefónne číslo, vzdialenosť sídla, prevádzkovej jednotky) s výnimkou zobrazení ktorých obsah by bol v rozpore s dobrými mravmi. Súčasťou písomnej žiadosti musí byť súhlas okresného riaditeľstva PZ okresného dopravného inšpektorátu s umiestnením panelu.
(11) Nájomné za každý jeden reklamný, prípadne informačný panel umiestnený na stĺpe verejného osvetlenia je 85,– € za jeden rok nájmu.
(12) Mesto ďalej umožní právnickým osobám a fyzickým osobám na základe ich písomnej žiadosti umiestniť reklamné panely na pozemkoch v majetku Mesta :
a) billboardy s rozmermi reklamnej plochy nepresahujúcej 5,1 x 2,4 m,
b) megaboardy s rozmermi reklamnej plochy nad 5,1 x 2,4 m
c ) city-leighty s rozmermi reklamnej plochy nepresahujúcej 2,2 x 1,2 m,
na jeho katastrálnom území mimo pamiatkovej zóny. K písomnej žiadosti je
žiadateľ povinný pripojiť prílohy ustanovené zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný
zákon) v platnom znení.
(13) Sadzby nájomného za umiestnenie reklamných zariadení podľa odseku 14 sú :
a) za billboard 340,– €/ 1 ks/rok,
b) za megaboard 670,– €/ 1 ks/rok,
c) za city-leight 170,– €/1 ks/rok.
(14) Podmienky nájmu poľnohospodárskej pôdy sú stanovené v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov platnom znení a sú nasledovné :
a) doba nájmu poľnohospodárskej pôdy je najmenej 5 rokov, ak je zmluva uzavretá na určitý čas, čas nájmu je 15 rokov okrem výnimiek uvedených v osobitnom predpise,
b) cena nájmu poľnohospodárskej pôdy je 1,5% z hodnoty pôdy uvedenej v osobitnom predpise.
(15) Ak Mesto ku dňu podania žiadosti o nájom jeho majetku eviduje pohľadávku po lehote splatnosti (napr. nedoplatok na miestnej dani, miestnom poplatku, nájomnom, za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, kúpnej cene a pod.) voči žiadateľovi, táto žiadosť nebude predložená na prerokovanie do orgánov Mesta a orgánov mestského zastupiteľstva. Žiadosť bude žiadateľovi vrátená s upozornením, že ju môžu opätovne predložiť po vyrovnaní pohľadávky.

 

Článok 10
Priamy nájom majetku Mesta
(1) Priamy nájom majetku Mesta sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(2) Po obdržaní žiadosti o nájom majetku Mesta vecne príslušné oddelenie mestského úradu posúdi obsah žiadosti pre určenie ďalšieho postupu v zmysle ustanovení článku 9 bod 1 až 4 :
- v prípade, že schválenie žiadosti spadá do kompetencie mestského zastupiteľstva, oddelenie spracuje podklady pre prerokovanie žiadosti vo vecne príslušných komisiách mestského zastupiteľstva, v mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve,
- v prípade, že schválenie žiadosti spadá do kompetencie primátora mesta vecne príslušné oddelenie spracuje podklady pre jeho rozhodnutie formou interného listu.
(3) V prípade žiadosti o nájom hnuteľného majetku z humánnych dôvodov, ktorého hodnota nepresiahne 3.500,–€, vecne príslušné oddelenie požiada primátora o schválenie takéhoto nájmu formou interného listu.


SIEDMA ČASŤ
Predaj majetku Mesta

Článok 11
Obchodná verejná súťaž
(1) Obchodná verejná súťaž je verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy. Súťaž sa vyhlasuje neurčitým osobám na úradnej tabuli, na webovej stránke Mesta a v médiách určených výberovou komisiou minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.
(2) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže obsahuje najmä predmet, podmienky súťaže a termín ich predloženia. Od účastníkov súťaže sa požaduje predloženie :
- ponúkanej ceny,
- výšky nájmu, splatnosť a doba nájmu,
- podnikateľského alebo iného zámeru,
- dokladu preukazujúceho oprávnenosť na podnikateľskú činnosť, ak účel nájmu súvisí
s podnikateľskou činnosťou navrhovateľa (napr. výpis z obchodného registra,
živnostenský list, koncesná listina),
- dokladu o zaistení potrebných finančných prostriedkov ( pri predaji),
- dokladu o vyrovnaní záväzkov voči Mestu Lučenec,
- zaplatenie čiastky vo výške 40 €, ktorá sa účastníkom obchodnej verejnej súťaže
nevracia.
Účastník súťaže je povinný dodržať lehotu na podávanie návrhov.
(3) Uverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže nemožno meniť alebo súťaž zrušiť, iba ak si Mesto toto právo v uverejnených podmienkach súťaže vyhradilo a zmenu alebo zrušenie uverejnilo spôsobom, ktorým vyhlásilo podmienky súťaže.
(4) Návrh možno zahrnúť do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote na predkladanie návrhov, určenej v podmienkach súťaže.
(5) Návrh nemožno zmeniť po uplynutí lehoty určenej v podmienkach súťaže pre predkladanie návrhov.
(6) Podmienky súťaže môžu určiť, lehotu viazanosti návrhu.
(7) Návrh možno meniť alebo dopĺňať výlučne písomnou formou v lehote do termínu určeného na predkladanie ponúk. O možnosti opravy zjavných chýb v predloženom návrhu má právo rozhodnúť komisia obchodnej verejnej súťaže.
(8) Navrhovatelia majú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži len keď im toto právo priznávajú podmienky súťaže.
(9) Mestské zastupiteľstvo schváli komisiu, ktorá vypracuje návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže, posúdi a vyhodnotí návrhy predložené do súťaže. Na činnosť komisie obchodnej verejnej súťaže dohliada hlavný kontrolór Mesta.
(10) Podmienky obchodnej verejnej súťaže schvaľuje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
(11) Komisia je zložená aspoň z piatich členov, z ktorých väčšinu tvoria poslanci mestského zastupiteľstva. Činnosť komisie riadi predseda, ktorého zo svojho stredu volia členovia komisie, ak ho neurčilo mestské zastupiteľstvo. Predseda komisie musí byť poslanec mestského zastupiteľstva.
(12) Komisia má postavenie dočasného poradného orgánu mestského zastupiteľstva. Pri svojej činnosti sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Zásad.
(13) Komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a predloží primátorovi návrh rozhodnutia. Primátor buď návrh rozhodnutia potvrdí alebo odstúpi vec na rozhodnutie mestskému zastupiteľstvu. Prijatie najvhodnejšieho návrhu oznámi Mesto účastníkovi súťaže spôsobom a v lehote, ktorú určujú podmienky súťaže.
(14) Ak v podmienkach obchodnej verejnej súťaže nie je určený spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu, je Mesto oprávnené vybrať návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
(15) Zmluva nevznikne, ak vybraný účastník Mestu oznámi, že odmieta zmluvu uzavrieť po oznámení výsledku súťaže Mestom.
(16) Mesto je oprávnené odmietnuť všetky návrhy, ak si toto právo vyhradilo v podmienkach obchodnej verejnej súťaže.
(17) Mesto je povinné bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrh bol neúspešný.
(18) Pre nájom majetku Mesta platia podmienky uvedené v odseku 1 až 17 tohto
článku.

Článok 12
Priamy predaj majetku Mesta
(1) Mesto zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom na úradnej tabuli, a webovej stránke Mesta najmenej na 15 dní so stanovením lehoty na predkladanie cenových ponúk s uvedením hodnoty majetku, podľa článku 8, ods. 2 písm. c) Zásad.
(2) Mesto realizuje priamy predaj prebytočného majetku, napríklad ak o kúpu majetku prejaví záujem len jeden záujemca alebo ak na predaj majetku bola v predchádzajúcom období vyhlásená obchodná verejná súťaž, ktorá bola neúspešná.
(3) Doručená žiadosť záujemcu o predaj majetku bude predložená do orgánov Mesta za účelom schválenia priameho predaja majetku Mesta.
(4) Doručené cenové ponuky na predaj majetku Mesta budú spracované formou správy do orgánov Mesta za účelom schválenia priameho predaja.

 

 

 


ÔSMA ČASŤ
Vecné bremená

Článok 13
Zriaďovanie vecného bremena
(1) Na majetok Mesta (pozemky) sa môže zriadiť vecné bremeno okrem prioritného majetku.
Prioritný majetok je nehnuteľný majetok Mesta, ktorý Mesto vložilo do spoločného podniku a ktorý nemožno použiť na zabezpečenie záväzkov spoločného podniku, koncesionára alebo tretej osoby .
(2) Vecné bremeno môže byť zriadené za odplatu. Zriadenie vecného bremena a výšku odplaty schvaľuje primátor Mesta po predchádzajúcom prerokovaní v komisii financií, ekonomiky a majetku mesta mestského zastupiteľstva a v mestskej rade.

 
DEVIATA ČASŤ
Hnuteľný majetok Mesta

Článok 14
Prebytočný a neupotrebiteľný majetok
(1) Hnuteľný majetok je prebytočný, ak ho užívateľ trvalo nepotrebuje na plnenie predmetu svojej činnosti.
(2) Za prebytočný hnuteľný majetok sa považuje aj časť majetku, ktorá presahuje rozsah primeraný potrebám užívateľa.
(3) Hnuteľný majetok je neupotrebiteľný, ak pre svoje opotrebovanie alebo poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť nemôže slúžiť riadne svojmu účelu.


Článok 15
Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom Mesta
(1) O prebytočnom a neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku a spôsobe naloženia s ním rozhoduje :
a) v jednotkovej obstarávacej cene nižšej ako 3.500,– € - primátor Mesta,
b) v jednotkovej obstarávacej cene 3.500,– € a viac - mestské zastupiteľstvo.
(2) O prebytočnom a neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku a spôsobe naloženia s ním v príspevkových alebo rozpočtových organizáciách rozhoduje :
a) v jednotkovej obstarávacej cene nižšej ako 3.500,– € - riaditeľ príspevkovej alebo
rozpočtovej organizácie,
b) v jednotkovej obstarávacej cene 3.500,– € a viac - mestské zastupiteľstvo.
(3) O prebytočnom a neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku, ktorý bol prenajatý obchodnej spoločnosti založenej Mestom a spôsobe naloženia s ním rozhoduje :
a) v jednotkovej obstarávacej cene nižšej ako do 3.500,– € - primátor Mesta (obchodná spoločnosť so 100% majetkovou účasťou Mesta), v inom prípade predseda predstavenstva,
b) v jednotkovej obstarávacej cene 3.500,– € a viac- mestské zastupiteľstvo.

 

Článok 16
Darovanie hnuteľného majetku Mesta
(1) Mesto môže darovať z humánnych dôvodov fyzickým alebo právnickým osobám prebytočný hnuteľný majetok. O poskytnutí daru uzavrie Mesto s obdarovaným písomnú darovaciu zmluvu .
(2) O poskytnutí daru v cene nižšej ako 3.500,– € nadobúdacej ceny rozhoduje primátor Mesta. V cene 3.500,– € a viac je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.


DESIATA ČASŤ
Pohľadávky a iné majetkové práva Mesta

Článok 17
Úkony súvisiace s riešením pohľadávok a iných majetkových práv Mesta
(1) Právo nakladania s pohľadávkami a majetkovými právami Mesta vykonávajú :
a) právnické osoby, ktoré Mesto založilo alebo zriadilo, ak pohľadávky a majetkové
práva vznikli pri správe majetku Mesta alebo pri výkone činnosti súvisiacej s nájmom
majetku Mesta.
b) Mestský úrad, ak pohľadávky a majetkové práva vznikli pri agende, ktorej výkon
zabezpečuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
a ďalších platných právnych predpisov (ďalej iba “subjekty”).
(2) Subjekty, ktoré nakladajú s pohľadávkami a majetkovými právami sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.
(3) Na žiadosť dlžníka, zo závažných dôvodov, najmä sociálnych je možné pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť.
(4) Zo závažných dôvodov, najmä ak je vymáhanie pohľadávky neefektívne, možno pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť.
(5) Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s trestnou činnosťou.
(6) Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, sú subjekty oprávnené dočasne upustiť od jej vymáhania, musí sa však zabezpečiť, aby sa táto pohľadávka nepremlčala alebo nezanikla.
(7) Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky, je subjekt povinný vykonať všetky úkony na jej včasné vymoženie.
(8) Ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je trvalo neefektívne, možno od vymáhania pohľadávky upustiť. Za nevymožiteľnú sa považuje predovšetkým taká pohľadávka, ktorá sa vymáhala bezvýsledne, t.j. po vyčerpaní všetkých právnych možností voči dlžníkovi aj na iných osobách, na ktorých sa mohla vymáhať alebo ak by vymáhanie zrejme neviedlo k výsledku alebo ak je pravdepodobné, že by náklady vymáhania presiahli ich prínos. Pri upustení od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok sa postupuje podľa platnej účtovnej osnovy a postupov účtovania jednotlivých subjektov.
(9) O odpustení pohľadávky celkom alebo sčasti a o dočasnom alebo trvalom upustení od vymáhania pohľadávky Mesta, príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie Mesta rozhoduje po prerokovaní v komisii financií, ekonomiky a majetku mesta a v mestskej rade :
a) v hodnote nižšej ako 3.500,– € - primátor Mesta
b) v hodnote 3.500,– € a viac - mestské zastupiteľstvo.
(10) Nakladanie s pohľadávkami Mesta na úseku daní a poplatkov sa riadi osobitným predpisom - zákon NR SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v platnom znení. V týchto prípadoch ustanovenia článku 17 ods. 1 - 9 Zásad neplatia.
(11) Pri nakladaní s inými majetkovými právami Mesta sa primerane použijú ustanovenia článku 17 Zásad, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.


JEDENÁSTA ČASŤ
Cenné papiere

Článok 18
Nakladanie s cennými papiermi
(1) Mesto nakladá s cennými papiermi, ktoré získalo :
a) majetkovým vstupom do kapitálovej spoločnosti,
b) predajom a kúpou cenných papierov,
c) emitovaním cenných papierov.
(2) O majetkovom vstupe do kapitálovej spoločnosti rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
(3) Predaj a kúpu cenných papierov schvaľuje mestské zastupiteľstvo a realizuje sa v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
(4) Mesto môže poveriť právnickú alebo fyzickú osobu, oprávnenú emitovať cenné papiere, sprostredkovaním emisie cenných papierov, napr. komunálnych obligácií.
(5) Emisiu cenných papierov a jej výšku schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 

DVANÁSTA ČASŤ
Státie a jazda motorovými vozidlami na chodníkoch v majetku Mesta

Článok 19
(1) Státie motorových vozidiel je povolené v zóne povoľujúcej zastavenie a státie a na miestach (miestne komunikácie, parkoviská) označených zvislým dopravným značením.
(2) Zakazuje sa státie alebo jazda motorovými vozidlami na chodníkoch v majetku Mesta, ktoré sú vybudované zámkovou dlažbou. Výnimkou je len kolmý prejazd do dvora nehnuteľnosti.
(3) Porušenie ustanovenia ods. 2. čl. 19 podlieha sankčným postihom Mestskou políciou podľa osobitných predpisov.

 

TRINÁSTA ČASŤ
Povinné zverejňovanie zmlúv

Článok 20

(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú Mesto uzaviera a ktorá obsahuje informáciu týkajúcu sa používania verejných prostriedkov alebo týkajúcu sa nakladania s majetkom štátu, majetkom Mesta, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie .
(2) Mesto zverejní na svojej webovej stránke každú povinne zverejňovanú zmluvu, ktorú uzaviera.
(3) Povinne zverejňovaná zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
(4) Ak zmluva nie je zverejnená do 7 dní odo dňa uzavretia, môže druhá zmluvná strana podať návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku .
(5) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejnila platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo .
(6) Mesto nie je povinné zverejniť zmluvu uzavretú na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie .

 

ŠTRNÁSTA ČASŤ
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

Článok 21
(1) Neoddeliteľnou súčasťou Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec sú prílohy :
a) č. 1 - Rokovací poriadok výberovej komisie
b) č. 2 - Všeobecná hodnota pozemkov
c) č. 3 - Cena nájmu pozemku
d) -Cena nájmu nebytového priestoru (ďalej len prílohy)

(2) Tieto Zásady s prílohami boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Lučenci dňa
............, uznesením č. ......... Zmeniť a doplniť Zásady s prílohami môže Mestské zastupiteľstvo v Lučenci uznesením. Toto neplatí pre prílohu č.2 , č.3 Zásad „Všeobecná hodnota pozemku“ a „Cena nájmu pozemku “, ktorá je stanovená znalcom vo forme odborného posudku a jej novelizácia predpísaná zákonom v intervale 6 mesiacov bude predkladaná na mestské zastupiteľstvo vo forme informácie.
(3 ) Zásady s prílohami boli vyvesené na úradnej tabuli Mesta Lučenec dňa
a nadobúdajú účinnosť 15. dňom od ich vyvesenia na úradnej tabuli.

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.14/2009 zo dňa 29.10.2009 v znení VZN č. 1/2010 zo dňa 16.2.2010, VZN č. 9/2010,. zo dňa 27.4.2010 a VZN č. 12/2010 zo dňa 21.9.2010.
 

V Lučenci

 PhDr. Alexandra Pivková
primátorka Mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1


R O K O V A C Í P O R I A D O K K O M I S I E

O B C H O D N E J V E R E J N E J S Ú ŤA Ž E


Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Komisia obchodnej verejnej súťaže (ďalej len komisia) je dočasný poradný orgán mestského zastupiteľstva. Je zvolená len pre konkrétny prípad. Členov komisie volí mestské zastupiteľstvo z poslancov, zo zamestnancov mestského úradu ( ďalej MÚ ) a podľa potreby z obyvateľov mesta , pričom väčšinu tvoria poslanci. Komisia má minimálne 5 členov.

(2) Komisia je uznášaniaschopná, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. Ak je prítomný párny počet členov komisie, pri rovnosti hlasov, patrí predsedovi komisie rozhodujúci hlas.

(3) Činnosť komisie riadi predseda, ktorého zo svojho stredu volia členovia komisie, ak ho neurčilo mestské zastupiteľstvo. Predseda komisie musí byť poslanec .

(4) Úlohou komisie je vypracovať návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo, posúdiť a vyhodnotiť návrhy predložené do súťaže, vybrať najvhodnejší z predložených návrhov a predložiť primátorovi návrh rozhodnutia, v zmysle Siedmej časti, článku 11. bodu (13) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec ( ďalej len Zásady).

 

Článok 2
Práva a povinnosti členov komisie
(1) Členovia komisie sú povinní vykonávať túto funkciu osobne, pričom sa riadia všeobecne právnymi predpismi , Zásadami a týmto rokovacím poriadkom.

(2) Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s členstvom v komisii.

(3) Člen komisie, ktorý je akýmkoľvek spôsobom zainteresovaný na činnosti niektorého z účastníkov súťaže, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predsedovi komisie a vzdať sa členstva v komisii.

(4) Člen komisie sa považuje za zainteresovaného na činnosti účastníka súťaže, ak je jeho spoločníkom, tichým spoločníkom, alebo pracovníkom v pracovnom alebo obdobnom pomere s účastníkom súťaže. V prípade, že účastníkom súťaže je fyzická osoba, člen komisie sa pokladá za zainteresovaného aj ak je blízkou osobou tohto účastníka súťaže.

(5) Ak sa člen vzdal funkcie a počet členov komisie poklesol pod minimálnu hranicu 5 členov, predseda komisie navrhne doplniť komisiu z radov prítomných zamestnancov MÚ.


Článok 3
Rokovanie komisie
(1) Prvé rokovanie komisie pred zvolením predsedu komisie zvoláva vedúci vecne príslušného oddelenia MÚ. Ďalšie rokovania komisie zvoláva predseda komisie. Pozvánka musí byť doručená členom komisie najmenej 3 pracovné dni vopred. V pozvánke sa uvedie miesto, dátum, hodina a program rokovania. Zasadnutia komisie sa zásadne konajú v úradnej miestnosti sídla MÚ.

(2) Rokovania komisie sa zúčastňuje hlavný kontrolór Mesta, ktorý dohliada na činnosť komisie obchodnej verejnej súťaže. Pri svojej činnosti sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, Zásadami a týmto rokovacím poriadkom.

(3) Predseda komisie musí kedykoľvek v priebehu rokovania komisie umožniť hlavnému kontrolórovi vyjadriť svoj názor. Po skončení hlavný kontrolór predloží primátorovi správu o priebehu rokovania komisie, ktorú primátor vezme do úvahy pri rozhodovaní podľa Siedmej časti, článku 11, bod (12) Zásad.

(4) Rokovanie komisie vedie predseda tak, aby všetci členovia boli oboznámení s predmetom obchodnej verejnej súťaže a s predloženými návrhmi a aby sa k veci mohli vyjadrovať a podávať návrhy alebo pripomienky. V prípade neúčasti predsedu vedie rokovanie komisiou zvolený člen.

(5) Komisia na svojom prvom zasadnutí presne vymedzí predmet obchodnej verejnej súťaže a vypracuje návrh súťažných podmienok v zmysle čl. 11 bodu (2) Zásad. Tieto podmienky predloží na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
Zároveň určí médiá, v ktorých budú súťažné podmienky zverejnené.

(6) Na zasadnutí, na ktorom má komisia vybrať najvhodnejší z predložených návrhov, predseda prekontroluje, či obálky s predloženými návrhmi nie sú porušené či boli doručené do stanoveného termínu. Návrhy doručené po termíne vyradí bez otvorenia. V prípade porušenej obálky sa komisia oboznámi s okolnosťami porušenia obálky a hlasovaním rozhodne o tom, či návrh zaradí do obchodnej verejnej súťaže, alebo vyradí.

(7) Predseda komisie po otvorení obálok prekontroluje obsah a formálnu stránku návrhov. Návrhy, ktoré nespĺňajú podmienky obchodnej verejnej súťaže komisia vyradí.

(8) Zapisovateľ určený predsedom komisie spíše zápisnicu, v ktorej sa uvedie :
- miesto, deň, hodina rokovania komisie
- program rokovania
- zoznam prítomných členov, prípadne iných osôb prítomných pri otváraní obálok
- prehlásenie členov komisie o zachovaní mlčanlivosti o získaných údajoch
- prehlásenie členov komisie o zainteresovanosti na činnosti účastníkov výberového
konania
- návrhy a pripomienky
- údaj o počte návrhov podaných včas, resp. po termíne
- údaj o porušených obálkach
- údaj o počte návrhov, ktoré spĺňajú a ktoré nespĺňajú stanovené podmienky.

(9) Zápisnicu podpisuje predseda komisie a zapisovateľ. Zápisnica sa spisuje aj vtedy, ak nebol predložený žiadny návrh.

(10) Komisia posudzuje predložené návrhy komplexne. K rokovaniu môže prizvať nielen účastníka, ale aj iné osoby, ktoré vystupujú s prihliadnutím na svoje odborné vedomosti ako konzultanti bez hlasovacieho práva. Ak je to potrebné pre odborné posúdenie skutočností uvedených v návrhu, môže si komisia vyžiadať znalecký posudok. Z týchto dôvodov, ak je to potrebné, môže komisia rokovanie prerušiť spravidla na dobu 15 dní a v odôvodnených prípadoch ( najmä ak posúdenie predloženého návrhu si vyžaduje vyžiadanie ďalších posudkov, analýz, atď.) o dĺžke lehoty prerušenia rozhodne komisia.

(11) Komisia môže hlasovať o najvhodnejšom návrhu, ak sú prítomné tri pätiny všetkých jej členov. Hlasuje sa tak, že každý člen komisie napíše na hlasovací lístok opatrený pečiatkou Mesta Lučenec meno alebo názov účastníka, ktorý predložil najlepší návrh. Členovia komisie odovzdajú predsedovi hlasovacie lístky, ktorý pod dohľadom kontrolóra spočíta hlasy a hlasovacie lístky zapečatí do obálky. Predseda na obálku napíše dátum, predmet obchodnej verejnej súťaže a poradie uchádzačov s počtom hlasov. V prípade rovnosti hlasov platí článok 1 bod 2 tohto rokovacieho poriadku. Predseda a hlavný kontrolór Mesta potvrdia správnosť údajov podpisom.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
(1) Všetky písomné materiály uvedené v zápisnici sa v originálnych exemplároch zviažu a zapečatia tak, aby tvorili ucelenú dokumentáciu. Obálka s hlasovacími lístkami je súčasťou tejto dokumentácie. Nahliadnuť do nej môže len primátor pri rozhodovaní podľa článku 11 bod (13) Zásad . Celá dokumentácia sa uloží podľa Registratúrneho poriadku MÚ.

(2) Na základe výsledkov hlasovania komisia spracuje návrh rozhodnutia, ktorý predseda komisie odovzdá primátorovi.
Odovzdaním návrhu rozhodnutia komisia zaniká.


 

Roky


 

Aktuálny rok 2019

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka