Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

- schválené

VZN o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu pri prevode z vlastníctva mestaLučenec

Schválené: 12.12.2017

Vyhlásené: 15.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Mesto Lučenec v zmysle  § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 18b ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

                                                                       vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie  o určení spôsobu splácania ceny bytu pri prevode z vlastníctva mesta Lučenec.

                         Článok  1

                                       Spôsob bezúročného splácania ceny bytu

  1. Mesto Lučenec na základe žiadosti kupujúceho môže súhlasiť s úhradou kúpnej ceny aj formou bezúročných splátok za nasledovných podmienok :
  • kupujúci uhradí po podpísaní kúpnej zmluvy  minimálne 15 % z výšky kúpnej ceny určenej znaleckým posudkom,
  • zvyšnú časť sumy uhradí kupujúci v pravidelných mesačných bezúročných splátkach maximálne po dobu piatich rokov.
  1. Mesto Lučenec podá návrh na vklad zmeny vlastníctva bytu alebo pozemku do katastra nehnuteľností po uhradení celej kúpnej ceny.

 

Článok 2

Záverečné ustanovenia

Týmto VZN sa ruší VZN mesta Lučenec č. 1/2005 o podmienkach a pravidlách prevodu bytov a nebytových priestorov do vlastníctva nájomcom.

V Lučenci dňa 14.12.2017

 

                                                                                               PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                              primátorka mesta Lučenec

 

Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Lučenci uznesením č. 186/2017 zo  dňa 12.12.2017

VZN bolo vyvesené dňa 15.12.2017 účinnosť nadobudlo dňa 1.1.2018

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka