Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

P r o p o z í c i e 21. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ A 14. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „ SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC “ Vytlačiť
 

Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlasuje 21. ročník celoslovenskej a 14. ročník medzinárodnej výtvarej súťaže "Szabóov grafický Lučenec"            ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE:   Mesto Lučenec – Mestský úrad Lučenec, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu                                            SPOLUORGANIZÁTOR SÚŤAŽE  JE :  LUKUS  Lučenec                                                               Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na grafickú tvorbu a osobnosť Júliusa Szabóa, podnietiť záujem o čierno-biely výtvarný prejav, ktorý je neprávom na pokraji záujmu organizátorov výtvarných súťaží. Organizátori okrem toho chcú dostať do povedomia širokej verejnosti Lučenec (Slovenská republika ) - centrum NOVOHRADU.                                                           PODMIENKY ÚČASTI                                                                            Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ , SŠ a VŠ a dospelí , jednotlivci a kolektívy. Vítané sú  všetky grafické techniky /linorez, linoryt, drevorez, drevoryt, suchá ihla a pod./ - nie kresba, perokresba, maľba !  Každý ročník súťaže je tematicky odlišný.

21. ročník celoslovenskej a 14. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže s podtitulom    „ CESTOVANIE“ - /niektorou formou grafiky zobraziť danú tému./                                                    Súťažné práce formátu najviac A3 / maximálne tri práce z jednej kategórie/ zašle škola do 5.5. 2018 na adresu:                                                                                      Mestský úrad                                                                                                          oddelenie  školstva, soc.vecí, kultúry a športu                                                                    Bc. Renáta Libiaková Peržeľová                                                                                              Novohradská ul. č. 1                                                                                                                984 01 L u č e n e c                                                                                                                 Slovenská republika                                                                                                           Tel. číslo : 0421/ 047/4307232                                                                                                   Obálku označte heslom      „ Grafický Lučenec “.                                                                               Výstava „ Szabóov grafický Lučenec „ bude sprístupnená v priestoroch Radnice – mestské múzeum Lučenec Ul. Dr. Herza 1,  v termíne  od 14.6.2018 do 10.7.2018.                      Každá práca okrem signatúry na prednej strane má byť na rube označená týmito údajmi:

a/ meno autora                                                                                                                       b/ veková kategória                                                                                                               c/ meno vyučujúceho                                                                                                             d/ adresa školy                                                                                                                       e/ pečiatka školy                                                                                                                     f/ dátum vyhotovenia                                                                                                             g/ názov diela

      Prosíme, aby údaje o autorovi boli vypísané čitateľne.   Žiadame učiteľov ZUŠ, aby si na školách urobili školské kolá súťaže  a do celoslovenského kola posielali len tri práce z každej kategórie.                                                                                                                                   Každá práca by mala byť uložená v pasparte  /papierový rámec okolo obrazu/.        Do súťaže budú zaradené len originálne práce. Práce, s ktorými sa súťažiaci už zúčastnili iných súťaží, odborná porota vyradí! Budú vyradené i práce, ktoré tematicky alebo technickým spracovaním nespĺňajú kritéria súťaže                                                     VEKOVÉ   KATEGÓRIE                                                                                                         I.  kat.  ZUŠ      I                   / 6      -    10 rokov/                                                                    II. kat.  ZUŠ      II                 / 11    -    15 rokov/                                                                     III. kat.  ZŠ        1     -  4 ročník                                                                                             IV. kat.  ZŠ         5    -   7 ročník                                                                                           V. kat.  ZŠ         8    -   9 ročník                                                                                           VI. kat.  Stredné školy / aj stredné školy s umeleckým zameraním/                               VII. kat.  Dospelí                                                                                                                 VIII. kat. Vysoké školy  s umeleckým zameraním

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE

        Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví organizátor. Okrem prvých troch cien v každej kategórii, porota môže udeliť aj mimoriadne ceny. Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť, alebo zvýšiť počet cien. Výsledky súťaže budú uverejnené v tlači. Účastníci, ktorým odborná porota udelí niektorú z cien, budú pozvaní na slávnostnú vernisáž 14. júna 2018, kde si prevezmú ceny a diplomy. V prípade neúčasti na vernisáži ceny prepadnú v prospech usporiadateľa.

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

        O vrátenie súťažných prác treba požiadať písomne na návratke, ktorá je súčasťou propozícií najneskôr do 25. júna  2018. Práce budú žiadateľovi vydané len osobne, inak zostávajú majetkom  mesta Lučenec a organizátori ich využijú podľa vlastného uváženia. Ocenené práce sa nevracajú. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať práce v tlači v záujme propagácie.

…………………………………………………………………………………………………..

N Á V R A T K A

                   Źiadam o vrátenie práce z výstavy Szabóov grafický Lučenec

Meno, priezvisko autora :……………………………………………………………………..

Bydlisko :……………………………………….. kategória…………………………………..

Názov diela :    …………………………………………………………………………………

Grafický list  prevezmem osobne v mesiaci júl 2018.

                                                                                                     ………………………………..

                                                                                                               podpis autora

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka