Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019Vytlačiť
 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok alebo priebežne, pokiaľ je kapacita voľná. Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a na  inom verejne dostupnom mieste.

Vo všetkých materských školách v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec sa zápis detí uskutoční v termíne: od 25.04.2018 do 26.04.2018. V  tomto termíne v  čase od 8.30 - do 11.30 hodiny sa konajú aj Dni otvorených dverí (dieťa v spoločnosti rodiča si môže prezrieť priestory, porozprávať sa s pani učiteľkami, kamarátmi...).

Informácie pre rodičov:.

Žiadosť o prijatie do materskej školy na nasledujúci školský rok vyžiada zákonný zástupca dieťaťa v  materskej škole, o ktorú má záujem. Tlačivo „Žiadosť o prijatie“ je k dispozícii aj na internetovej stránke mesta Lučenec www.lucenec.sk, v  sekcii Školstvo. Tiež tu nájdete zoznam a opis všetkých materských škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec s  priloženou fotodokumentáciou. Povinnou súčasťou tlačiva „Žiadosť o prijatie“ je potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o  zdravotnom stave a údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Do materskej školy sa spravidla prijímajú deti od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, predovšetkým kapacitné podmienky. Riaditeľ materskej školy však nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí. Zákonní zástupcovia detí mladších ako tri roky (s podmienkou dovŕšenia dvoch rokov veku) si môžu podať žiadosť o prijatie do ZŠ s MŠ, Ul. bratrícka, Opatová, kde sú vytvorené podmienky – trieda pre dvojročné deti, prípadne do Detských jaslí, Jókaiho 13 v Lučenci. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom školskej dochádzky a s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Riaditeľka materskej školy je povinná vydať rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v  ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny. Podľa požiadaviek rodičov materská škola zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí počas celého dňa. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v  materskej škole a stravovanie je stanovená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. 3/2008 v znení noviel.

 Mgr. Gabriela Sarvašová, Školský úrad

Materské školy a ich krátka charakteristika

 

Zoznam materských škôl ktorých zriaďovateľom je mesto Lučenec 

 

Materská škola, Ulica partizánska  273/19, Lučenec

Riaditeľka: Mgr. Iveta Lekeňovátel. 4333780       Prevádzka : 6,30 – 16,30 hod.

E-mail: ms.partizanska@lucenec.sk 

vyučovací jazyk - slovenský

Materská škola sa nachádza  v strede mesta a je šesť triedna, má samostatnú školskú jedáleň. Okolie tvorí veľký areál plný zelene, bylinkové záhony, skalka, záhradka s ovocným krovím, náučný a pocitový chodník.  Súčasťou budovy je aj samostatná telocvičňa, terasa, kočikáreň. Dvor je využitý aj ako dopravné ihrisko, na betóne sú namaľované farebné skákalky. Moderné bezpečné preliezačky a veľké detské športové ihrisko obohacujú život detí pri pobyte vonku. Budova je zrekonštruovaná  a interiér tried je vytvorené na báze bezprašnosti.

Prečo Śkolský vzdelávací program: „ Šantivé slniečka“. My deti v MŠ:

 • sme veselé a máme radi zábavu, sme zvedavé, hravé, šikovné a zručné,
 • sme kamaráti, športovci, maliari, speváci, tanečníci, ochranári, proste šantivé slniečka – čo sa vo svete nestratia a stále sa tešia na nové poznatky a prekvapenia, objavovania o živote.

Na základe analýzy MŠ sa do Školského vzdelávacieho programu materskej školy zapracovalo športové, technické a environmentálne zameranie, nakoľko problematika zdravého životného štýlu , absencia športu a environmentálnej výchovy, technických zručností naďalej pretrváva.  Na našej materskej škole už niekoľko rokov prebieha projekt „Zelená škola“ – za spolupráce s rodičmi si skrášľujeme okolie MŠ, vysádzame zeleň. Od septembra 2016 sa realizuje projekt „Technická škôlka“ otvorila sa technická trieda. Priebežne počas roka sa zapájame do iných projektov: napr.  „Zdravé očká “, „ Zdravé zúbky“, ČK, CPPPaP, „Eko - dni“( deň vody, zeme, mlieka, zdravej výživy,...) a športové dni, turistika,...

Okrem odbornej starostlivosti materská škola ponúka rôzne aktivity a činnosti v krúžkoch napr. Tanečná škola: Štefana Chleba, spevokol: Lienky, mažoretky, práca s počítačom a interaktívnou tabuľou, Angličtina hravou formou, pobyt detí v Škole  v  prírode, kurz korčuľovania a plávania, lyžovanie, sánkovačka, tvorivé dielne s rodičmi, zážitkové učenie, oberačka na vidieku, na farme, turistika, výlety a exkurzie, regionálne aktivity – ( turistika po okolí, hrady, zámky, ...) a tradície ( Lucia, páračky, pochovávanie basy, besedy,...).

Poslaním školy je získavať poznatky, vedomosti a pripravovať deti na úspešný vstup do Základnej školy, do života, formovať intelektuálne schopnosti deti predškolského veku vzhľadom na individuálnu osobitosť a vekovú primeranosť. Viesť ich k dodržiavaniu etických, humánnych princípov a základov zdravého životného štýlu prostredníctvom športového, technického a environmentálneho zamerania. Týmto je naša materská škola  otvorenou inštitúciou pre deti, rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s pestrou ponukou  výchovno- vzdelávacej činnosti.

Materská škola, Štvrť M. R. Štefánika  407/12, Lučenec

Riaditeľka: Mgr. Dagmar Horáčiková   tel. 4333779     Prevádzka:  6,30  -   16,30 h.

E-mail: ms.stefanika@lucenec.sk

vyučovací jazyk - slovenský

Zameranie materskej školy - dopravná a environmentálna výchova

Štvortriedna materská škola pavilónového typu s kapacitou 95 detí je umiestnená v strede mesta s možnosťou parkovania v blízkosti MŠ v bezprašnom prostredí. Disponuje veľkým areálom s množstvom stromov, zelene, preliezkami, hojdačkami a pieskoviskami. Na školskom dvore je vybudované dopravné ihrisko, kde sa deti učia základom dopravnej výchovy, environmentálny a pocitový chodník. V školskom areáli sa nachádzajú dva altánky, ktoré slúžia deťom na hry a vzdelávacie aktivity.

Všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Súčasťou materskej školy je aj samostatná jedáleň a  telocvičňa. Výchova a vzdelávanie prebieha v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím programom- S Bezpečkom bezpečne. V materskej škole realizujeme krúžok anglického jazyka. V zimnom období ponúkame deťom Školu v prírode. Počas roka realizujeme rôzne aktivity: napr. prechádzku jesennou prírodou do zvieracej obory, výchovné koncerty, Mikulášsku noc, karneval, Deň matiek, bábkové divadlá, vynášanie Moreny, výtvarnú súťaž, Vianočnú granulku, Vianočné dielničky s rodičmi, Deň mlieka a zdravej výživy, rozlúčku s predškolákmi atď. V rámci environmentálnej výchovy pracujeme s deťmi vo vlastnej záhradke, kde pestujú kvety a bylinky. V spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva ponúkame individuálne výchovné poradenstvo a saunovanie detí. V materskej škole sa poskytuje logopedická starostlivosť.

Materská škola, Ul. Dr. Herza 375/5,  Lučenec  

Riaditeľka: PaedDr.  Iveta Filčíková    tel. 4333771   Prevádzka: 6,30 – 16,30 hod.

E-mail: ms.herza@lucenec.sk

vyučovací jazyk - slovenský

Sme štvortriedna materská škola so školskou kuchyňou, v strede mesta, rodinného typu, ktorá sa hrdí historickou hodnotou v podobe 1. Detskej opatrovne založenej v roku 1844. Deťom a rodičom je k dispozícii bezbariérový vstup do MŠ, sú k dispozícii štyri samostatné dvory bezpečne oddelené od ruchu mesta zeleňou, s príslušnou výbavou pre pohybový rozvoj detí.

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie „ŠTVORLÍSTOK“ vychádza z cieľov stanovených v Štátnom vzdelávacom programe pre cieľovú skupinu – deti v MŠ – predprimárne vzdelávanie a cieľov stanovených pedagogickým kolektívom. Ponúkame: tradičné krúžky, projekt Škola podporujúca zdravie, projekt regionálna výchova a podprojekt „Stará škola“, projekt Filipko s uplatňovaním prvkov environmentálnej výchovy, oboznamovanie s anglickým jazykom. Deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sú zaradené do projektového programu „Budem prváčik“, ktorý sa zameriava na rozvoj kultúrnej gramotnosti. Pri rozvíjaní e-gramotnosti (oblasť informačných technológií) pracujú s interaktívnou tabuľou a využívajú edukačné softvéry “Hurá do školy, Hravé slovíčka, Krok za krokom, Výlety šaša Tomáša. Našou snahou je naše projekty neustále resp. každoročne obohacovať o nové prvky na základe vízie našej MŠ, ktorá je orientovaná na deti a na školu ako celok.

Pedagogickí kolektív si vytýčil, ako stratégiu štyri základné piliére v školskom programe pod názvom

„Vzdelávací proces v MŠ ako výchova pre úsmev, radosť, šťastie a zdravie našich detí“.

História našej materskej školy nás zaväzuje, pokračovať v poslaní  starostlivosti  o deti predškolského veku, starať sa o ich rozvoj  ako po stránke duševnej, tak aj telesnej, v súlade s požiadavkami dnešnej doby.

Materská škola, Rúbanisko I  2870/16, Lučenec

Riaditeľka: Mgr. Eva Balážiková         tel.047/4333776, 0907778561

E - mail: ms.rubanisko1@lucenec.sk

vyučovací jazyk - slovenský

počet tried: 6 tried

Prevádzka: 6,30 – 17.00 hod.

Ponúkame: .

 • školský vzdelávací program Školička plná pohybu a zábavy, ktorý využíva interaktívne zážitkové učenie a učenie vlastnou skúsenosťou. Do popredia kladie dieťa, vývinový prístup k výchove a vzdelávaniu v súlade s individuálnymi osobitosťami. Program je zameraný na rozvoj pohybovej schopnosti a telesnej zdatnosti detí
 • upevňovanie ľudových tradícií hudobno-tanečným súborom Lúčik
 • základy počítačovej gramotnosti a prácu  na interaktívnych tabuliach (v štyroch triedach)
 • oboznamovanie s anglickým jazykom - krúžkovou formou
 • logopedickú starostlivosť
 • realizujeme rozšírený pohybový program o prvky Lali – jogy, projekt zdravé chrbátiky, kurz korčuľovania, v spolupráci so ZŠ L. Novomeského a v jej priestoroch športovo-pohybový krúžok,
 • každodenne využívame vlastnú telocvičňu
 • 2 triedy najmladších detí sú vybavené čističkami vzduchu
 • materská škola disponuje vlastnou kuchyňou a jedálňou
 • krásny, zatrávnený a zalesnený školský dvor, poskytuje deťom možnosť športových aktivít ako loptové hry, softenis, floorbal, bicyklovanie, kolobežkovanie, vozenie sa na odrážadlách, hry na preliezkach, hojdačkách, v zimných mesiacoch spúšťanie sa na klzákoch ... Každá  trieda má k dispozícii vlastné pieskovisko. V rámci spolupráce využívame športový areál ZŠ L. Novomeského
 • máme dobrú spoluprácu s rodičmi a Rodičovské združenie je občianskym združením, ktoré ako príjemca 2% z daní používa finančné prostriedky aj na dovybavenie školského dvora a na realizáciu športových podujatí
 • organizujeme každoročne športové podujatia, hudobnú súťaž "Malý slávik" v rámci MŠ v meste, školu v prírode, korčuliarsky kurz, školu v prírode, triedne ekoprojekty a iné aktivity v rámci ročných období
 • počas mesiaca jún ponúkame adaptáciu novoprijatých detí v spoločných hrách na školskom dvore

 

Materská škola, Rúbanisko II 2872/39, Lučenec

Riaditeľka: Mgr. Jana Košťálová   tel.  4333783         Prevádzka: 6,00 – 16,30 hod.

E-mail: ms.rubanisko2@lucenec.sk

vyučovací jazyk - slovenský 

Šesťtriedna materská škola je umiestnená v príjemnom nehlučnom prostredí, so zameraním na environmentálnu výchovu.

Exteriér materskej školy je priestranný, s množstvom zelene, vybevený novými detskými ihriskami, pieskoviskami a altánkom. Celý areál je pokrytý trávnatou plochou kde si deti rozvíjajú a upevňujú motorické a kognitívne kompetencie vedúce k zdravému životnému štýlu.

Náš školský vzdelávací program „Hravo-zdravo“ je zameraný na výchovu a vzdelávanie zdravo sebavedomého dieťaťa, ktoré dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory a tým sa aktívne zapojiť do života v spoločnosti.

MŠ je zapojená do rôznych projektov. V popoludňajších hodinách deti navštevujú krúžky – hudobno-spevácky, pohybový, výtvarný a anglický.

V spolupráci s rodičmi, starými rodičmi sa pravidelne stretávame na rôznych besiedkach, kultúrnych vystúpeniach a pracovných aktivitách. V blízkosti MŠ deti navštevujú bývalý školský majetok, kde sa  oboznamujú so starostlivosťou o koníky a iné hospodárske zvieratá. Predškoláci si svoje teoretické poznatky následne utvrdzujú v skutočnom prostredí – v Škole v prírode alebo formou dennej exkurzie.

Počas školského roka absolvujeme množstvo rôznych akcií: bábkové divadlo, výchovné koncerty, zimné radovánky, šarkaniáda, karneval, Deň matiek, Deň otvorených dverí, rozlúčku s budúcimi prvákmi.

Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec

Riaditeĺka ZŠ s MŠ: Andrea Novotná                                  Prevádzka 6.30 – 16.30hod

Zástupca riaditeľky pre MŠ: Adriana Kurišová

E-mail: mszsopatova@hotmail.com

vyučovací jazyk - slovenský

Sme MŠ rodinného typu, jedinečná v našom meste, v domácom prostredí s priateľskou a bezstresovou atmosférou. Poskytujeme výchovu a vzdelávanie aj pre deti od 2 rokov veku, s poldennou výchovou a vzdelávaním. V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o celodennú výchovu a vzdelávanie pre 2-ročné deti, je predpoklad  zriadenia aj takejto triedy. Disponujeme výbornými podmienkami pre športové aktivity vo vlastnej telocvični i v areáli školy (zrekonštruované basketbalové ihrisko, nové detské ihrisko). Vo výchovno-vzdelávacích aktivitách využívame inovatívne metódy s využitím IKT(všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, PC, internetom, wifi...). MŠ je obklopená priestrannými trávnatými plochami, s modernými preliezkami, hojdačkami a veľkou trampolínou. ZŠ poskytuje MŠ plne vybavenú telocvičnu a školskú knižnicu. Prezentujeme sa vo výtvarných, hudobných, športových podujatiach a rozvíjame výtvarné, hudobné a športové talenty. Navštevujeme mestský park a rôzne divadelné predstavenia, organizujeme výlety po Slovensku. Navštevujeme školu v prírode, nakoľko naša MŠ má enviromentálne zameranie. Upevňujeme u detí ľudové tradície, zúčastňujeme sa a zároveň aj poriadame kultúrne podujatia, kde sa stretávajú celé rodiny. MŠ úzko spolupracuje s logopédom a pedagogicko-psychologickou poradňou. ZŠ s MŠ poskytuje priestory pre možnosť výučby anglického jazyka (HOCUS-LOTUS) aj pre deti MŠ. Každoročne sa zúčastňujeme zimných aktivit - kurzu korčuľovania. Úzko spolupracujeme so ZŠ, máme veľa spoločných aktivít, čím zabezpečujeme bezstresový prechod predškolákov do 1. ročníka.

Základná škola s materskou školou Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským - Kármán József Alapiskola és Óvoda

Adresa:  Ul. Begova 26/13, 984 01 Lučenec, Tel.4333788, E-mail: mskarmana@gmail.com

Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Péter Csúsz

Zástupca riaditeľa pre materskú školu: Judita Gyetvai    Prevádzka: 6,30 – 16,30 hod.

Názov školského vzdelávacieho programu materskej školy: Detská záhrada

Motto MŠ: Každý, kto si myslí, že súčasne s jahodami dozrieva všetko ovocie, nevie nič o hrozne.“ (Paracelsus)

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským už vo svojom názve zahŕňa rôznorodosť, odlišnosť. Vlastné zameranie ŠkVP materskej školy obohacuje výchovu a vzdelávanie o multikultúrnu výchovu, slovenský jazyk a anglický jazyk.

Našou víziou je v deťoch vzbudiť záujem o spoznávanie seba samého, vlastnej kultúry, spôsobu života, ako i kultúry iných národov. Chceme deti viesť k tolerancii, k poznaniu a rešpektovaniu rozličných kultúr a k utváraniu prosociálneho správania bez predsudkov a bariér k ľuďom rôznych kultúr a k akceptovaniu odlišnosti v najširšom slova zmysle. Kladenie základov systematickej multikultúrnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní rešpektuje neopakovateľnú hodnotu každého dieťaťa, neprehliadnuteľnú hodnotu skupiny detí ako prirodzeného prostredia pre dieťa. Základy budúcej systematickej multikultúrnej výchovy realizujeme hlavne hrovými a zážitkovými metódami práce s deťmi.

Az óvoda igazgatója: Mgr. Csúsz Péter

Az óvodáért felelős helyettes: Gyetvai Judit

Az óvodai program címe: Gyermekkert

Mottó: „Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik meg, mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről.” (Paracelsus)

A magyar tanítási nyelvű óvoda már nevében is hordozza a sokféleséget, s a különbözőséget. Az óvoda kulturális gazdagsága a sokszínűségében rejlik. Az óvodai programunk célja, hogy a multikulturális nevelés alapelveit betartva, felkeltsük a gyermekekben az érdeklődést önmaguk, saját kultúrájuk iránt, akárcsak más nemzetek életmódjuk, kultúrájuk iránt. Szeretnénk gyermekeinknek megtanítani a tolerancia alapjait, megismertetni és tisztelni a különböző hagyományokat, szokásokat.  Az óvodai nevelést elsősorban a játék, és az élményszintű tanulás módszereivel valósítjuk meg, a gyermekeknek biztosítjuk a szlovák és angol nyelvű oktatását.

 

Základná škola s materskou školou súkromného zriaďovateľa

 

Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec

Riaditeľ SZŠ s MŠ DSA : Mgr. Lenka Dymová    tel. 4328919    Prevádzka: 6,30 – 16,30 hod.

Zástupca riaditeľa  pre materskú školu: Mgr. Simona Krupová

E-mail: mskubiny.lc@gmail.com

vyučovací jazyk - slovenský

Materská škola sídli na Ul. osloboditeľov v samostatnej budove s telocvičňou, jedálňou, dvomi priestrannými dvormi, veľkými preliezkami a pieskoviskami. K základnej škole s materskou školou patrí aj telovýchovný areál s tartanovou dráhou a umelým trávnikom, ktorý využíva materská škola aj v zimnom období. Filozofia výchovy detí je zahrnutá do školského vzdelávacieho programu „Čarovná škôlka“. Deťom je poskytovaná odborná logopedická starostlivosť, športový krúžok – basketbal , spevácky krúžok a krúžok anglického jazyka, nemeckého jazyka.  Deti sa venujú aj tanečným vystúpeniam – mažoretky. Deti majú možnosť rozvíjať si svoje zručnosti aj v oblasti informačných technológií pri práci s počítačom a interaktívnou tabuľou.

Výhodou materskej školy je, že je spojeným právnym subjektom so základnou školou, vďaka čomu je pre deti prechod z materskej školy do základnej školy plynulejší.  Pedagógovia aj prostredie školy  je deťom známe zo spoločne realizovaných aktivít a zábavných popoludní.

 

Špeciálne materské školy - zriaďovateľ OÚ BB

 

Deťom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami je venovaná odborná starostlivosť v Špeciálnej materskej škole s organizačnou zložkou Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Štvrť M. R. Štefánika 12 v Lučenci a v Špeciálnej materskej škole internátnej, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej K. Supa 48 v Lučenci. Ich zriaďovateľom je Okresný úrad Banská Bystrica:

Špeciálna materská škola s organizačnou súčasťou Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Štvrť M. R. Štefánika 12 v Lučenci

Riaditeľka: PaedDr. Elena Herédy  tel.047/4332237, mobil 0915823485

Prevádzka: 6,30 – 16,00

E-mail: dic-lc@mail.t-com.sk

Špeciálna materská škola v strede mesta, s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním. Poskytuje predprimárne vzdelávanie v špeciálnych triedach pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa orientuje na základné informácie o dieťati a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces, požiadavky pre úpravu prostredia triedy, modifikáciu obsahu vzdelávania, aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov, špecifikácie organizácie a foriem vzdelávania, požiadavky zabezpečujúce kompenzačné pomôcky a špeciálne učebné pomôcky, zabezpečenie servisu rôznych odborníkov pod jednou strechou. Materská škola tiež poskytuje svojim klientom denne rehabilitačnú starostlivosť, ktorú vykonáva fyzioterapeut.

Špeciálna materská škola internátna, Karola Supa 48 Lučenec

Riaditeľka: PhDr. Lenka Hricová tel.047/4331459        Prevádzka: 7,30 – 16,00  

E-mail: zsisplc@pobox.sk

web: www.zsisplc.edupage.org

Materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej. Poskytuje poldennú, celodennú, aj týždennú výchovnú starostlivosť. Nachádza sa v príjemnom prostredí na kraji mesta s novovybudovaným detským ihriskom a pieskoviskom. Triedy sú zariadené novým funkčným nábytkom.  Deti sa vzdelávajú podľa programu Šikovné jazýčky, ktorý je zameraný na rozvoj komunikačnej schopnosti stimulačnými rozvíjajúcimi programami (napr. Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina) a na rozvoj predmatematickej gramotnosti (matematika podľa Hejného). Deti majú k dispozícii logopedické učebne, učebňu rytmicko-pohybovej výchovy, počítačovú miestnosť, telocvičňu, psychomotorickú miestnosť a miestnosť s interaktívnou tabuľou. Denne sa poskytuje individuálna logopedická intervencia kvalifikovanými logopédkami, je poskytovaná komplexná psychologická diagnostika a terapia. V triedach je maximálny počet 10 detí. Prijímanie detí do špeciálnej materskej školy internátnej je k 1. septembru školského roka na základe predchádzajúceho špeciálnopedagogického - logopedického vyšetrenia a psychologického vyšetrenia. Prijímame deti s chybami reči, deti nehovoriace, deti sluchovo postihnuté, deti s kochleárnym implantátom, deti s diagnózou autizmu, vrátane detí s odkladom školskej dochádzky. Prijatie počas školského roka je možné len v prípade voľnej kapacity.


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka