Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer odpredať pozemok pre Ing.Balážika a manž. Evu BalážikovúVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.46/2018-A a č.46/2018-B zo dňa  24.04.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

 

     odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Gorkého  nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne:

- parcelu CKN č. 3526/7 o výmere 194 m2 záhrada,  vedenú na LV Mesta Lučenec č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom  za dôvod osobitného zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti možno považovať, že pozemok v prírode tvorí priľahlú časť k  pozemkom  vo  vlastníctve žiadateľa,  zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľnom pozemku,  za kúpnu cenu 1000,–€ za celú  odkupovanú výmeru 194 m²     pre kupujúceho : Ing.Pavol Balážik, rod.Balážik, nar.28.04.1956 a manž. Mgr. Eva Balážiková     rod.Luptáková, nar.19.07.1959, bytom: Dukelských hrdinov 10, 984 01 Lučenec

 

 

 

V Lučenci  dňa  09.,05.2018 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka