Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer odpredať pozemok z majetku mesta pre DDL GROUP s.r.o.Vytlačiť
 

     V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.  50/2018 zo dňa  24.04.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

 odpredať  z majetku Mesta Lučenec nehnuteľnosti v lokalite Ulice Petőfiho :

- budovu, súp.č. 3069 Kotolňa, stojacu na parcele CKN č. 1842/5,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  167 m2, parcele CKN č. 1842/6,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  8 m2  a parcele CKN č. 1842/7,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  84 m2, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

parcelu  CKN č. 1842/5,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  167 m2, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu  CKN č. 1842/6,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  8 m2, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu  CKN č. 1842/7,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  84 m2, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcelu  CKN č. 1842/8,  zastavané plochy a nádvoria o výmere  402 m2 , ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná budova je klasifikovaná ako nepotrebný a nevyužiteľný majetok Mesta Lučenec od r. 2011, doterajšie ponukové konanie a obchodná súťaž na jej odpredaj  ako aj  už schválený odpredaj konkrétnej spoločnosti boli neúspešné.

za kúpnu cenu:  50.000,– € spolu za odpredávané nehnuteľnosti,

pre kupujúceho: DDL GROUP, s.r.o, sídlo SNP 450/20,985 56 Tomášovce, IČO:44 408 773

 

 

V Lučenci  dňa  09.05.2018 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka