Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer odpredať časť nehnuteľnosti -pozemku v lokalite Ulice Palackého pre Martina BarcajaVytlačiť
 

     V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 83/2018 zo dňa  28.06.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

- odpredať časť nehnuteľnosti - pozemku z majetku Mesta Lučenec nachádzajúceho sa v lokalite Ulice Palackého ,  konkrétne :

- časť pozemku z parcely  EKN č. 610/7 o predpokladanej výmere cca 40 m2, ktorá bude vytvorená geodetickým zameraním odčlenením z parcely  EKN č. č.610/7 vo výmere  60m2,    zastavané plochy a nádvoria,  vedenej na LV Mesta  Lučenec č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom  za dôvod osobitného zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti možno považovať, zrevitalizovanie  pozemku, ktorý tvorí priľahlú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa  a tento  je zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľným pozemkom,  

za kúpnu cenu 10,–€ za 1 m², ( pri  odkupovanej výmere cca 40 m² bude celková kúpna cena  400,– € )

      pre kupujúceho : Martin Barcaj, rod. Barcaj, nar.: 25.05.1987, Ulica osloboditeľov                2837/19, 984 01    Lučenec   

 

 

 

       V Lučenci  dňa  02.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka