Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer odpredať nehnuteľnosť - pozemok v lokalite Ulice Jegorovova pre Pavla Práznovského.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 82/2018 zo dňa  28.06.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

 odpredať nehnuteľnosť - pozemok z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jegorovova v Opatovej,  konkrétne :

- parcelu CKN č.29/1 vo výmere 166 m², záhrada,  vedenú na LV Mesta  Lučenec č.5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom  za dôvod osobitného zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti možno považovať, vyčistenie a  zrevitalizovanie  pozemku, ktorý tvorí priľahlú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa  a tento  je zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľným pozemkom,  

za kúpnu cenu 10,–€ za 1 m², ( pri  odkupovanej výmere 166 m² je celková kúpna cena  1.660,– € )

      pre kupujúceho : Pavol Práznovský,rod.Práznovský,  nar.: 20.02.1972, bytom Ulica   

      záhradná 176/17, 984 01 Lučenec

V Lučenci  dňa  02.07.2018 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                         primátorka  mesta Lučenec

 

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka