Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

PROPOZÍCIE XXII. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA 23.11.2018 Vytlačiť
 

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec

Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Regionálne osvetové strediská v SR, CVČ                                                                    Termín: október - november 2018                                                                             Poslanie a cieľ súťaže:                                                                                                    Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej litera-túry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť,  prostredníctvom odborných seminárov sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov.                                                                                 Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej – Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

Zásady súťaže:

 • Súťaž je viacstupňová (triedne, školské, regionálne kolá), môže sa jej zúčastniť každý amatérsky záujemca o umelecký prednes prózy, ak spĺňa podmienky súťaže.
 • Vekové kategórie:   

 

 I.  kategória :    II. - IV. ročník základných škôl                                                                        II.  kategória :    V. - VI. ročník základných škôl                                                                      III.  kategória : VII. - IX. ročník základných škôl                                                                      IV.  kategória: stredné školy                                                                                                      V.   kategória : dospelí

 • Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom. V odôvodnených prípadoch môže text zmeniť so súhlasom odbornej poroty a organizátora súťaže.
 • Časový limit – maximálne  pre     

I. II. kat. – 4 min                                                                                                                          III. kat. – 5 min.                                                                                                                        IV. kat. -  6 min.                                                                                                                        V. kat. -  6 min.                                                                                                             Stanovený limit je nutné bezpodmienečne dodržať.

 • Recitátor je povinný text prednášať naspamäť.
 • Každý stupeň súťaže hodnotí odborná porota, ktorú menuje organizátor súťaže.

Priebeh súťaže:

 • Súťaž začína základnými kolami - triednymi,  školskými príp. obvodovými. Z týchto kôl víťazi postupujú do regionálnych kôl. Počet postupujúcich z regionálnych kôl do celoslovenského kola: z každej kategórie jeden.
 • Školské kolá súťaže organizujú jednotlivé školy.
 • Regionálne kolá - Regionálne osvetové strediská v SR
 • Celoslovenské kolo – Mestský úrad Lučenec.
 • Okresné resp. oblastné kolá odporúčame uskutočniť do 25. októbra 2018 a víťazov jednotlivých kategórií nahlásiť usporiadateľovi celoslovenskej súťaže.
 • Termín nahlásenia súťažiacich:                                                                                    do celoslovenského kola súťaže písomne do 31. 10. 2018, (meno súťažiaceho, kategória, adresa). Súťažný text je potrebné zaslať písomne v stanovenom termíne.

              Adresa:                                                                                                           Mestský úrad                                                                                                           oddelenie školstva, soc.vecí, kultúry a športu                                                                Bc. Renáta Libiaková Peržeľová                                                                            Novohradská ul. 1,                                                                                                              984 01  Lučenec  , č. t.: 047/4307232,0905614782                                                       Email: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk


Prihláška celoslovenské kolo súťaže Timravina studnička                                          Meno a priezvisko postupujúceho Recitátora: 

.............................................................................................

Bydlisko :............................................................................

Telefonický kontakt : .........................................................

Veková kategória : .............................................................

Meno autora : .....................................................................

Prednášaný text :  ...............................................................

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Organizátorovi súťaže Timravina studnička súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov. Pokiaľ je poskytovateľ dieťa, má menej ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa rodičovských práv a povinností.  

                                        

               .........................................

                                                           podpis Recitátora    

                                                       / zákonného zástupcu/


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka