Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer odpredať pozemok v lokalite Parný mlyn Vytlačiť
 

  

  V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 118/2018 zo dňa  11.09.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

odpredať nehnuteľnosť – pozemok z majetku Mesta Lučenec nachádzajúci sa v lokalite Parný mlyn, konkrétne :

- parcelu  CKN č. 4969/2 o výmere 111  m2 vytvorenú odčlenením z parcely CKN č.4969    o celkovej výmere   4134 m2 ,zastavané plochy a nádvoria vedenú na LV mesta Lučenec č.5414  Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec na základe       Geometrického plánu č. 40446751-22/2018 zo dňa 13.6.2018 vypracovaný geodetom      Láska Igor, Za parkom 24, 990 01 Veľký Krtíš. 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom  za dôvod osobitného zreteľa, ktorý vyplýva zo žiadosti možno považovať, že pozemok v prírode tvorí priľahlú časť k pozemkom   vo  vlastníctve žiadateľa,  zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľnom pozemku,  

za kúpnu cenu 10,–€ za 1 m², ( pri  odkupovanej výmere 111 m² je celková kúpna cena  1.110,– € )

pre kupujúcich :

    Tkáčová Anna, rod., nar.20.3.1945, Parný mlyn 1054/9, 984 01 Lučenec

     Tkáč Ján, rod.Tkáč, nar.7.8.1961, Lučenecká 837/83, 990 01 Veľký Krtíš

     Mgr.Repová Kristína, rod.Tkáčová , nar.15.4.1967,  Vieska 2 , 991 02 Dolná Strehová

     Mernyo Michal,rod.Mernyo, nar.10.11.1987 985 31 Trebeľovce 198

     Mernyová Nikoleta,rod., nar.13.5.1992   Rúbanisko II / 62 ,984 01 Lučenec

 

V Lučenci  dňa  17.09.2018 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                        primátorka  mesta Lučenec

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka