Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie - riaditeľ súkromného gymnáziaVytlačiť
 

Branislav Becher, Slatinské Lazy 42, 962 25 Slatinské Lazy

ako zriaďovateľ

Súkromného gymnázia, Gemerská cesta č.1, 984 01 Lučenec, IČO: 45024057

v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa gymnázia s termínom nástupu od 1. decembra 2018

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre príslušný typ a druh školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,

  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie

  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a

  odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- min. 5 rokov pedagogickej praxe

- absolvovanie prvej atestácie

- aktívne ovládanie štátneho jazyka

- zdravotná spôsobilosť

Ostatné predpoklady:

- znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy

- občianska  a morálna bezúhonnosť

- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Požadované doklady a písomností (nevyhnutné pre účasť vo výberovom konaní):

- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní

- štruktúrovaný životopis a motivačný list

- overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní (diplom) a o absolvovaní prvej atestácie

- doklad o pedagogickej praxi – min. 5 rokov

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho

  pedagogického zamestnanca

- návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah cca 4 strany A4)

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o

  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Špecifikácia výberového pohovoru (v prípade pozvania):

- prezentácia návrhu koncepcie rozvoja školy

- osobný pohovor s výberovou komisiou

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 26. októbra 2018 do 14,30 hod. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum potvrdenia o prevzatí s pečiatkou Súkromného gymnázia.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady oznámený písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho uskutočnením.

Miesto podania:

Súkromné gymnázium

Ing. Monika Sabóová

Gemerská cesta č.1, 984 01 Lučenec

Požadované doklady zašlite na uvedenú adresu v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie na pozíciu riaditeľa  Súkromného gymnázia - NEOTVÁRAŤ“

Ďalšie informácie: tel. 0915 84 94 18

V Lučenci dňa 26.9.2018                                                                                                      Branislav Becher, zriaďovateľ


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Pokladňa
Pondelok : 7.00 - 14.30
Utorok : 7.00 - 14.30
Streda : 7.00 - 15.30
Štvrtok : 7.00 - 14.30
Piatok : 7.00 - 13.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka