Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Propozície súťaže o najkrajší príbeh, alebo báseň s témou - Výnimočné Vianoce Vytlačiť
 

Mesto Lučenec , MO ŽIVENA Lučenec vyhlasujú súťaž  o najkrajší  príbeh, alebo  báseň  s témou - Výnimočné Vianoce

Termín zaslania prác:  do 30.  novembra 2018

Poslanie a cieľ súťaže:                                                                                   Neopakovateľnú atmosféru Vianoc , najkrajší vianočný  zážitok vyjadriť umeleckým slovom – poéziou, popr. prózou a tak viesť  deti a mládež , ako aj širokú verejnosť k bližšiemu vzťahu k literatúre, poskytovať priestor na popularizáciu vlastnej tvorby, podporovať talent mladých autorov. 

 • Vekové kategórie:

I.  kategória :    II. - IV. ročník základných škôl

II.  kategória :    V. - IX. ročník základných škôl

III.  kategória : stredné školy

IV.  kategória:  dospelý

Zásady súťaže:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť súťažiaci všetkých vekových kategórií.
 • Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci aj kolektív. 
 • Podmienkou je napísať vianočný príbeh max. v počte 60 riadkov, popr. báseň s vianočnou tematikou max. 4 strofy /formát A4/. Súťažný text je potrebné zaslať napísaný strojom, v tlačenej podobe /nie perom/.
 • Súťažné práce je potrebné poslať v 3 kópiách s uvedením názvu, mena autora, bydliska, adresy, tel. kontakt  / u žiakov a študentov adresy školy /  
 • Jednotlivec, škola zasiela maximálne tri  vybrané práce do súťaže z každej kategórie
 • Každý stupeň súťaže hodnotí odborná porota.
 • Písomné príspevky späť nezasielame .
 • Súťaž bude vyhodnotená do 15.12.2018, kde si víťazi prevezmú ceny.
 • Výsledky súťaže zverejníme na stránke mesta www.lucenec.sk

Priebeh súťaže:

 • Termín zaslania prác do 30. 11. 2018, (meno súťažiaceho, kategória, adresa, telefonický kontakt ). Súťažný text je potrebné zaslať napísaný strojom, v tlačenej podobe /nie perom/ v stanovenom termíne na adresu s priloženou prihláškou do súťaže : 

                             Mestský úrad

                             oddelenie školstva, soc.vecí, kultúry a športu

                             Bc. Renáta Libiaková Peržeľová     

                             Novohradská ul. 1,

                             984 01  Lučenec  , č. t.: 047/4307232,0905614782

                             Email: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk                                          

Ceny účastníkom:

Ceny  zabezpečí  organizátor súťaže. Ocenení budú súťažiaci umiestnení na 1. – 3. mieste v kategórii poézia a próza . Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, popr. udeliť mimoriadnu cenu.

Prihláška

do súťaže vo vlastnej tvorbe Výnimočné Vianoce

 

Meno a priezvisko súťažiaceho  : .........................................................................................

Bydlisko :............................................................................

Telefonický kontakt : .........................................................

Veková kategória : .............................................................

Názov súťažného textu :  ...............................................................                                                         

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Organizátorovi súťaže Výnimočné Vianoce súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov. Pokiaľ je poskytovateľ dieťa, má menej ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa rodičovských práv a povinností.  

                                          

               .........................................

                                                     podpis súťažiaceho    

                                                       / zákonného zástupcu/

Náležitosti k súhlasu so spracovaním osobných údajov

Organizátor: Mesto Lučenec, Mestský úrad ,Novohradská ul. č. 1, Lučenec

Kontakt, zodpovedná osoba: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk

Prenos údajov do tretej krajiny nebude.

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle archivačného poriadku

Organizátor po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Organizátor zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva súťažiaceho  k jeho osobným údajom:

 • súhlas so spracovaním osobných údajov môže súťažiaci  kedykoľvek odvolať písomnou formou na adrese Organizátora,
 • Súťažiaci má právo požadovať od Organizátora prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Súťažiaci  má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka