Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie dodania služieb Prepojenie obslužnej komunikácie v Priemyselnom parku JUH s cestou I/71 (Fabianka) Vytlačiť
 

Zabezpečenie inžinierskej činnosti a vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu prevydanie územného rozhodnutia (DUR)

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Lučenec
Štatutárny zástupca : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
IČO: 00 316 181
Adresa organizácie:  Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec
Kontaktná osoba: Ing. Želmíra  Kolimárová 
Telefón:  047/4307104   Fax :  047/4307104, 0905614807
e-mail: zelmira.kolimarova@lucenec.sk         
Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Typ zmluvy: Zmluva na poskytnutie služby
Lehota viazanosti ponúk : 31.12.2018
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Lučenec 
Sídlo: Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec 
Ďalšie informácie budú poskytnuté  na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy. 

2.  Názov predmetu obstarávania: 
Prepojenie obslužnej komunikácie v Priemyselnom parku JUH 
s cestou I/71 (Fabianka)
Zabezpečenie inžinierskej činnosti a vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre vydanie územného rozhodnutia (DUR)

3. Opis predmetu obstarávania:     

Táto prioritná oblasť je zameraná na podporu miestnej/subregionálnej ekonomiky a inovácii ako súčasť zvyšovania zamestnanosti intervenciami na dopytovej stránke trhu práce. Cieľom je rozvoj ekonomických aktivít podnikateľského a verejného sektora, ktoré udržateľne a efektívne zhodnocujú lokálne zdroje a umožňujú využitie disponibilnej pracovnej sily. Dlhodobým zámerom je dosiahnuť lepšie využitie  hospodárskeho potenciálu okresu Lučenec s dosahom na rast ekonomickej aktivity a zamestnanosti vytvorením lepších pracovných miest.
Dobudovanie priemyselného parku v meste Lučenec, zároveň vybudovanie prepojovacej komunikácie priemyselného parku – JUH na cestu I. triedy I/71 ako podmienky využitia disponibilnej infraštruktúry priemyselného parku Lučenec a motiváciou príchodu nových investorov do priemyselných parkov a zón v okrese.

Riešenie logistiky priemyselného parku v Lučenci :
V rámci budovania Priemyselného parku v Lučenci bola vybudovaná aj prístupová a vnútroareálová komunikácia priemyselného parku ktorá však nebola dobudovaná s vyústením na ďalšiu komunikáciu. Takáto „slepá“ komunikácia nespĺňa svoj účel a doprava z Priemyselného parku smeruje naspäť do mesta. Cieľom je vybudovať prepojovaciu  komunikáciu v Priemyselnej zóne JUH s prepojením na  cestu I. triedy I/71. Nevyhovujúci stav komunikácie je prekážkou vstupu nových investorov s vysokými nárokmi na zabezpečenie kamiónovej dopravy.
Prepojovacia komunikácia priemyselného parku - JUH na cestu I. triedy I/71 je podporou vstupu nových investorov do priemyselného parku Lučenec.  Dobudovanie priemyselného parku v meste Lučenec, zároveň vybudovanie prepojovacej komunikácie priemyselného parku Lučenec - JUH na cestu I. triedy I/71 ako podmienky využitia disponibilnej infraštruktúry priemyselného parku Lučenec a motiváciou príchodu nových investorov do priemyselných parkov a zón v okrese, a zvýšenie mobility.

Predmet zákazky :
A.)  Predmetom zákazky je zabezpečenie inžinierskej činnosti v rozsahu :
1. Predbežný geologický prieskum
2. Dendrologický prieskum
3. Dokumentácia pre vyňatie z PPF


4. Dopravno – inžinierske  podklady (DIP) – posúdenie pripojenia na cestu I/71 v zmysle TP SSC). 
B.)  Spracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre územné rozhodnutie (DUR) v súlade so zákonom  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.
Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať pre  územné konanie.
Projektová dokumentácia bude predložená k územnému konaniu v počte 6 kompletných sád (paré)  a 2x na CD nosiči.

Doba vypracovania a dodania projektovej dokumentácie, dodanie predbežného geologického prieskumu, dendrologického prieskumu, dokumentácie pre vyňatie z PPF dodávateľ predloží
do 4 mesiacov od podpísania a zverejnenia Zmluvy o dielo.
Dopravno – inžinierske  podklady (DIP) – posúdenie pripojenia na cestu I/71 v zmysle TP SSC) predloží dodávateľ do 2 mesiacov od vystavenia objednávky objednávateľom.
       
Obhliadka pozemku a terénu  budúcej stavby  z dôvodu  upresnenia  predmetu zákazky bude v dňoch od 10.10.2018 do 17.10.2018 po telefonickej dohode s  kontaktnou osobou  na telefónnom čísle uvedenom v bode 1.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. 
Slúži na vydanie územného rozhodnutia. Spracovateľom projektovej dokumentácie môže byť len právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na túto činnosť odbornú spôsobilosť. Rozsah a obsah PD podľa §3 vyhlášky MŽPSR č.453/2000 Z.z. v platnom znení.
Samotný obsah a skladba PD :
1. Textová časť 
A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 
C. Stavebné objekty 
D. Prevádzkové súbory
E. Náklady stavby 
2 Grafická časť 
Prílohy: rezy, schémy, súpisy, protokoly, detaily, špecifikácie apod. 
Výkresy: situácia širších vzťahov 
Situácia pohľad na TS a pôdorys, resp. dispozícia TS 3.  
Dokladová časť.

Projektant má k dispozícii od obstarávateľa polohopisné a výškopisné zameranie jestvujúceho stavu. Projektant je povinný dielo v jednotlivých etapách spracovania konzultovať s verejným obstarávateľom – Mestom Lučenec.

4 . Miesto dodania predmetu obstarávania: Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec.
    
5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
- v súlade s popisom predmetu zákazky :
- 6 kompletných sád (paré) v tlačenej podobe
- 2x CD s projektovou dokumentáciou.

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  nie - iba na celý predmet zákazky.

7. Možnosť predloženia variantných riešení:  nie

8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre dodanie zákazky:
Zahájenie prác :      10/2018 
Dokončenie prác :   02/2019 

9 .Oprávnení uchádzači : Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý je oprávnený vykonávať požadované služby.

10.Maximálna lehota na uzavretie zmluvného vzťahu: 31.12.2018.

11. Predloženie ponuky
11. 1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musí byť:
11. 1. 1 cena za vyhotovenie diela – označená ako cenová ponuka
11. 2 Oprávnenie vykonávať požadovanú službu – fotokópia dokladu
11. 3  Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale osobne, poštovou zásielkou, alebo elektronicky na adresu kontaktnej osoby – zelmira.kolimarova@lucenec.sk.
11. 4 Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
                                    Ponuku je možné predložiť aj v českom jazyku.
11. 5 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
11. 5.1. Doklad (kópia) o oprávnení podnikať v predmete zákazky, (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra), preukázanie spôsobilosti.
11. 5.2. Návrh ceny  bez DPH a vrátane DPH – označený ako Cenová ponuka ako cena celkom za vyhotovenie diela. 
Ak záujemca nie je platcom DPH, v cenovej ponuke na túto skutočnosť upozorní písomne.

12. Lehota na predkladanie ponúk:
deň:  17                  mesiac: 10                        rok: 2018              hodina: do 12,00 hod.        
Adresa na ktorú majú ponuky doručiť (osobne, elektronicky, poštovou zásielkou) 
Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.

13.Označenie ponúk: 
Ponuky doručené poštou musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode l. tejto výzvy. Na obálku uviesť : NEOTVÁRAŤ- VO – Projektová dokumentácia – cesta – Priemyselný park JUH, Lučenec,  prípadne elektronicky na adresu : zelmira.kolimarova@lucenec.sk

14. Vyhodnotenie ponúk:
deň:  17   mesiac: 10  rok: 2018  hodina:  14,00 hod.


14. 1  Miesto vyhodnotenia ponúk:
Mesto/obec:  Lučenec, Ulica novohradská 1
Mestský úrad, zasadacia miestnosť – II. poschodie.                                                                                                                                                        
Vyhodnotenie ponúk  je neverejné.

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
- najnižšia celková cena  vrátane DPH
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie. 

Cena v ponuke bude stanovená v zmysle Zákona č.18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ceny, prípadne spôsob stanovenia cien v ponuke, pokryjú všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu predmetu obstarávania (zabezpečenie podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie a pod.).

16.  Vysvetlenie súťažných podkladov je možné vyžiadať u Ing. Kolimárovej na tel. čísle : +421 905614807 alebo mailom : zelmira.kolimarova@lucenec.sk.

17. Obhliadka staveniska – vyžaduje sa
Obhliadka pozemku a terénu  budúcej stavby  z dôvodu  upresnenia  predmetu zákazky bude v dňoch od  10.10.2018 do 17.10.2018 po telefonickej dohode s  kontaktnou osobou  na telefónnom čísle uvedenom v bode 1.

18. Zdroj finančných prostriedkov a obchodné podmienky: 
Predmet zákazky bude financovaný z regionálneho príspevku Úradu vlády SR v zmysle implementácie Akčných plánov okresu Lučenec pre zaostalé regióny a vlastných zdrojov Mesta Lučenec prostredníctvom rozpočtu mesta na rok 2019. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom služieb. Splatnosť faktúry je  60 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná  po prevzatí projektovej dokumentácie formou preberacieho protokolu.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

19. Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné do 31.12.2018.


Dátum: 03.10.2018

Prílohy sú uvedené v priloženom dokumente.
 

Výzva - PD cesta Priem. Park JUH 2018 - ZK s prilohami Výzva  - PD  cesta Priem. Park JUH 2018 - ZK s prilohami.pdf Výzva - PD cesta Priem. Park JUH 2018 - ZK s prilohami.pdf (439.2 kB)

 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka