Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predkladanie ponúk zákazky na dodanie tovaru, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami podľa §117 Predmet zákazky: Dodanie hudobných prvkov pre projekt s názvom: „Vytvorenie interaktívneho detského ihriska na námestíVytlačiť
 

Mesto Lučenec
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Výzva na predkladanie ponúk
zákazky na dodanie tovaru, zadávanie zákazky s nízkymi
hodnotami podľa § 117
Postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Predmet zákazky: Dodanie hudobných prvkov pre projekt s názvom:
„Vytvorenie interaktívneho detského ihriska na námestí“
V Lučenci, dňa: 10.10.2018
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Mesto Lučenec
Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka na dodanie tovaru
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov a sídlo: Mesto Lučenec
Štatutárny zástupca: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
IČO: 00316181
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Slovensko
Kontaktné miesto: Mestský úrad Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lucenec.sk > Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste .
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Katarína Magová,
katarina.magova@lucenec.sk
Zatriedenie verejného obstarávateľa: §7, odst. 1, písm. b)
Použije sa elektronická aukcia: nie
2. Kúpna zmluva
Kúpna zmluva netvorí súčasť súťažných podkladov - je potrebné ju doložiť v 4 vyhotoveniach
podpísanú štatutárnym zástupcom. Predkladá ju len víťaz súťaže po vyhodnotení ponúk.
3. Názov predmetu obstarávania
- Dodanie hudobných prvkov pre projekt s názvom: „Vytvorenie interaktívneho detského ihriska na námestí.“
4. Opis predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je dodanie hudobných prvkov s cieľom vytvoriť interaktívne detské ihrisko na centrálnom námestí v meste Lučenec. Detailný popis prikladáme v Prílohe č. 2.
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti - požaduje sa predložiť ponuku na celý predmet zákazky
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 37524900-6 Herné prvky
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
- podľa požiadavky verejného obstarávateľa
- podľa § 42 ods. 3 zákona 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, je možné použiť výrobok, materiál ekvivalentný
8. Predpokladaná hodnota zákazky
- 15 034,29 € bez DPH (cena za predmet obstarávania vrátane montáže)
- cena celkom za celý rozsah zákazky stanovená priemerom na základe cenových ponúk obdržaných v rámci prieskumu trhu
9. Miesto dodania predmetu obstarávania
- Námestie republiky, 984 01 Lučenec, parcela KN - C 2655/7
10. Termín dodania predmetu zákazky
- 9 týždňov od podpísania zmluvy
11. Variantné riešenie
- neumožňuje sa
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Mesto Lučenec
12. Lehota na predkladanie ponúk
deň: 24 mesiac: 10 rok: 2018 hodina: 12.00 hod.
Adresa, na ktorú majú ponuky doručiť (osobne, poštovou zásielkou, kuriérom alebo e - mailom)
Adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
13. Vyhodnotenie ponúk
deň: 24 mesiac: 10 rok: 2018 hodina: 14.00 hod.
Miesto vyhodnotenia ponúk: Mestský úrad Lučenec
Názov: Ulica novohradská č. 1
Mesto/obec: Lučenec PSČ: 984 01
Miestnosť: č. 322
Vyhodnotenie ponúk nie je verejné.
14. Kritérium vyhodnotenia ponúk
-jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky
- v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom
15. Vysvetlenie súťažných podkladov
- Ing. Katarína Magová, asistentka pre prípravu a realizáciu projektov
- tel.: +421908522081, e-mail: katarina.magova@lucenec.sk
V Lučenci, 10.10.2018
PhDr. Alexandra P i v k o v á
primátorka
Mesto Lučenec
uiica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

SUTAZNE PODKLADY A PODMIENKY
na spracovanie ponuky
Predmet zákazky: Dodanie hudobných prvkov pre projekt s názvom:
„Vytvorenie interaktívneho detského ihriska na námestí“
V Lučenci, dňa: 10.10.2018
PhDr. Alexandra P i v k o v á
primátorka
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Mesto Lučenec
Časť I.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov a sídlo: Mesto Lučenec
Štatutárny zástupca: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
IČO: 00316181
Ulica novohradská č. 1,984 01 Lučenec
Slovensko
Kontaktné miesto: Mestský úrad Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lucenec.sk > Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste .
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Katarína Magová,
katarina.magova@lucenec.sk
Zatriedenie verejného obstarávateľa: §7, odst. 1, písm. b)
Použije sa elektronická aukcia: nie
2. Predmet obstarávania
- tovar
- Dodanie hudobných prvkov pre projekt s názvom: „Vytvorenie interaktívneho detského ihriska na
námestí.“
3. Opis predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je dodanie hudobných prvkov s cieľom vytvoriť interaktívne detské ihrisko na
centrálnom námestí v meste Lučenec.
Detailný popis prikladáme v Prílohe č. 2.
3.1 Komplexnosť dodávky zákazky
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
4. Podmienky financovania
- projekt bude financovaný z dotácie Úradu vlády SR, v prípade, že finančné prostriedky nebudú
poskytnuté, projekt nebude realizovaný
4.1 Predpokladaná hodnota zákazky
- 15 034,29 € bez DPH (cena za predmet obstarávania vrátane montáže)
- cena celkom za celý rozsah zákazky stanovená priemerom na základe cenových ponúk obdržaných
v rámci prieskumu trhu
5. Miesto a termín dodania predmetu obstarávania
- Námestie republiky, 984 01 Lučenec, parcela KN - C 2655/7
- termín dodania tovaru: 9 týždňov od podpísania zmluvy
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
37524900-6 Herné prvky
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
- podľa požiadavky verejného obstarávateľa
- podľa § 42 ods. 3 zákona 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, je
možné použiť výrobok, materiál ekvivalentný
8. Variantné riešenie
- neumožňuje sa
9. Obsah ponuky
- vyplnený návrh na plnenie kritérií - Príloha č. 1
- doklad o oprávnení dodávať tovar - originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu
Mesto Lučenec
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
10. Spôsob predkladania ponúk
- ponuka musí byť doručená písomne poštou, osobne alebo kuriérom v uzavretej obálke na adresu:
Mesto Lučenec
Ing. Katarína Magová
Ulica novohradská č. 1
984 01 Lučenec
alebo na e-mailovú adresu: katarina.magova@lucenec.sk
- ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku. Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s
DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke)
- označenie obálky, resp. predmet e-mailovej správy: „Dodanie hudobných prvkov“ - cenová ponuka
- NEOTVÁRAŤ
Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.
10.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
10.2 Uchádzač predloží v ponuke:
1. Identifikačné údaje uchádzača.
2. Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Doklad musí byť
predložený ako originál, nie starší ako 3 mesiace, alebo kópia originálu, nie staršieho ako 3 mesiace
alebo vytlačený z internetu.
Cenovú ponuku v členení :
- náklady s uvedením ceny bez DPH,
- vyčíslenie DPH
- cenu s DPH
(u neplatiteľov DPH cena konečná)
V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní.
11. Lehota viazanosti ponúk
Ponuky zostávajú platné do 31.03.2019.
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
12. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
V prípade požiadavky objasniť súťažné podklady obstarávateľ poskytne vysvetľovanie údajov
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk bezodkladne.
Časť III.
Príprava ponuky
13. Jazyk ponuky
Celá ponuka tiež celá dokumentácia k nej musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke
14.1 navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 o cenách v znení
neskorších predpisov.
14.2 uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude uvádzaná v EUR.
14.3 ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty uvedie ceny bez DPH, vyčísli DPH a ceny vrátane
DPH. Ak nie je platcom DPH, uvedie cenu celkovú a v ponuke na túto skutočnosť upozorní.
15. Vyhotovenie ponuky
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v slovenskom jazyku.
Časť IV.
Predkladanie ponúk
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Mesto Lučenec
16. Označenie ponúk
Uchádzač ponuku predkladá poštou, osobne, kuriérom alebo elektronicky.
- označenie obálky, resp. predmet e-mailovej správy: „Dodanie hudobných prvkov“ - cenová ponuka
- NEOTVÁRAŤ
17. Miesto a termín predkladania ponúk
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Lučenec
Sídlo: Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom 24.10.2018 do 12,00 hod.
Časť V.
18. Vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 24.10.2018 o 14.00 hod.
Mesto/obec: Lučenec PSČ: 984 01
Ulica: Ulica novohradská Číslo: 1
Miestnosť: č. 322
Vyhodnotenie ponúk nie je verejné.
- s úspešným uchádzačom sa uzatvorí Kúpna zmluva
19. Kritérium vyhodnotenia ponúk
- jediným kritériom je najnižšia cena za dodanie tovaru (vrátane montáže) podľa výzvy a Prílohy č. 1:
Návrh na plnenie kritérií a rozhodujúca je cena celkom v Eur s DPH
- v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
1. Všetky výdavky, náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca, uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
3. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami.
21. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať minimálnym požiadavkám určeným vo výzve na
predloženie ponuky a v súťažných podkladoch
- ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
Práva verejného obstarávateľa - v prípade ak úspešný uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy, v lehote
viazanosti ponúk, verejný obstarávateľ má právo následne podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom
v poradí v zmysle platného vyhodnotenia ponúk.
Prílohy
1) Návrh na plnenie kritérií
2) Opis predmetu obstarávania
Mesto Lučenec
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
 

Súbor na stiahnutie výzva.pdf výzva.pdf (3.8 MB)
Súbor na stiahnutie príloha č  1.doc príloha č 1.doc (59.5 kB)

 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka