Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer prenajať pozemky v priemyselnom parku Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 164/2018 zo dňa  23.10.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

- prenajať pozemky v k.ú. Lučenec, lokalita Priemyselný park, konkrétne :

 

parcelné číslo

výmera v m²

 Druh pozemku

CKN

7498/89

1156

Zastav.plochy a nádvoria

CKN

7498/64

3789

Ostatná plocha

CKN

7498/95

775

Ostatné plochy

CKN

7498/62

4280

ostatné plochy

 

spolu

10000

 

 

ktoré sú vedené na LV č. 5414, okres Lučenec, obec Lučenec, kat. územie Lučenec,

pre účel vybudovania a prevádzky modernej certifikovanej haly na výrobu a plnenie biokozmetiky,

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2. bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je umožnenie vybudovania výrobného podniku a následné vytvorenie nových priamych pracovných miest v Priemyslenom parku v Lučenci,

za cenu nájmu 0,07,- €/1m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2038 

pre  HADO Investments, s.r.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava-mestská časť Staré Mesto IČO:50 266 535

V Lučenci  dňa  26.10.2018 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                         primátorka  mesta   Lučenec

 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka